Profil Concurenta Interior nr.1.cdr

ajutordestat.ro

Profil Concurenta Interior nr.1.cdr

de aderare ºi a cerut Guvernului României sã rezolve

28

restanþele existente privind notificãrile .

În urma acestor avertismente, Guvernul României a

instituit un Comitet Interministerial pentru

Concurenþã, la nivel înalt, pentru a sprijini activitatea

Consiliului Concurenþei prin garantarea faptului cã,

de asemenea, toate proiectele de ajutor de stat ale

ministerelor erau notificate ºi cã schemele existente

erau verificate. De asemenea, Guvernul a adoptat o

hotãrâre pentru accelerarea implementãrii legislaþiei

de ajutor de stat, prevãzând sancþiuni pentru

furnizorii de ajutor de stat care nu respectau obligaþia

29

de notificare . Astfel, au fost luate mãsuri pentru a se

asigura o mai mare respectare a obligaþiei de

notificare ex-ante.

Guvernul României a adoptat, de asemenea,

dispoziþii menite sã facã mai eficientã aplicarea

deciziilor Consiliului Concurenþei de interzicere sau

30

de recuperare a ajutoarelor de stat . Cu toate

acestea, Comisia a evidenþiat cu privire la acest

aspect, cã „este nevoie de eforturi continue” ºi a

observat, în Raportul de monitorizare din mai 2006,

cã „ notificarea ex ante a tuturor mãsurilor noi de

ajutor de stat în legãturã cu cazurile de restructurare, a

amânãrilor de la platã sau a mãsurilor legate de

privatizare nu sunt încã realizate la standardele

cerute”. De aceea, Comisia a concluzionat cã, în

aceastã privinþã, mai rãmân multe de fãcut înainte de

data aderãrii.

Progresele României în domeniul controlului

ajutoarelor de stat în perioada 1 septembrie 2004 -

30 septembrie 2005 au fost evidenþiate de cãtre

Raportul de progrese din 2005. În evaluarea detaliatã

a eforturilor României din aceastã perioadã, Comisia

a recunoscut cã România a fãcut progrese

considerabile. În special, Comisia a declarat cã

alinierea legislaþiei este completã, cã legea privind

31

ajutorul de stat a fost din nou amendatã ºi cã „mai

multe reguli de implementare au fost adoptate sau

amendate”.

În ceea ce priveºte situaþia aplicãrii legislaþiei,

Comisia a declarat cã instituirea mecanismului de

pre-consultare a condus la „o îmbunãtãþire notabilã a

calitãþii deciziilor de ajutor de stat; totuºi este

necesarã o continuare a îmbunãtãþirii calitãþii evaluãrii

de cãtre Consiliul Concurenþei a mãsurilor de ajutor

de stat ºi a analizei acestora”. Mai mult, ar trebui

acordatã atenþie implementãrii în practicã a

deciziilor. Consiliul Concurenþei ar trebui sã

continue, de asemenea, evaluarea ajutoarelor de stat

existente.

Eforturi continue sunt necesare pentru asigurarea

notificãrii ex ante a tuturor mãsurilor noi în legãturã

cu cazurile de restructurare, amânãrile la platã ºi

32

mãsurile legate de privatizare. În anexa Raportului ,

Comisia a reiterat faptul cã situaþia aplicãrii legii „nu a

atins (încã) un nivel suficient de satisfãcãtor pentru

aplicarea procedurii interimare prevãzutã de Tratatul

de aderare”. De aceea, Comisia a cerut României sã

continue „eforturile pline de succes” ºi a concluzionat

cã, dacã România va continua pe calea începutã în

2004, „un nivel satisfãcãtor al aplicãrii legii” ar putea fi

atins în anul 2006 ºi cã îndeplinirea obligaþiilor din

Tratatul de aderare cu privire la instituirea unui

33

control efectiv al ajutoarelor de stat este “posibilã” .

*

O privire asupra valorii ajutoarelor de stat acordate în

România poate prezenta interes. În primãvara anului

2006, Comisia a publicat, cu ocazia actualizãrii

valorilor din Tabloul ajutoarelor de stat (State aid

scoreboard) pentru perioada 2002 – 2004, câteva

valori, pe baza datelor transmise de autoritãþile

34

române .

a) Volumul total al ajutoarelor de stat acordate în

România în ultimele decenii este considerat a fi

destul de ridicat. În perioada 2002 – 2004, valoarea

ajutoarelor de stat acordate anual în România a fost

estimatã la 981 milioane EUR (exclusiv ajutoarele

pentru agriculturã, pescuit ºi transport). Aceastã sumã

reprezintã 1,86% din PIB-ul României (comparativ

cu 0,40%, media UE-25, ºi 1,35%, media celor zece

noi state membre) ºi corespunde la 118 PPS per

capita (comparativ cu 161 PPS per capita în cele zece

noi state membre).

b) Distribuþia ajutoarelor de stat între obiective

orizontale ºi anumite sectoare din România prezintã

un interes deosebit. Potrivit Tabloului din primãvara

28

Concurenþa în Uniunea Europeanã – cazul României, discurs din 12 mai 2005 la Institutul European din România, prezentat pe

website-ul Comisiei.

29

Ordonanþa Guvernului nr. 490/2005 din 26 mai 2005, Monitorul Oficial nr. 500 din 14 iunie 2005. Aceasta este o dispoziþie unicã ºi

interesantã, dar se pare cã, pânã în prezent, nu a fost niciodatã aplicatã.

30

Ordonanþa de Urgenþã a Guvernului nr. 129/2005, Monitorul Oficial nr. 887 din 4 octombrie 2005.

31

Legea privind ajutorul de stat a fost amendatã prin Ordonanþa Guvernului nr.94/2004, amendatã ºi aprobatã prin Legea nr.507/2004 ºi

republicatã în august 2005.

32

A se vedea, de asemenea, anexa detaliatã cu privire la Progresele României în domeniul politicii de concurenþã.

33

Un capitol special se ocupã cu restructurarea industriei siderurgic româneºti.

34

A se vedea, de asemenea, rapoartele anuale ale Consiliului Concurenþei, precum ºi informaþiile furnizate pe pagina de Internet a

acestuia, la adresele: www.competition.ro ºi www.consiliulconcurentei.ro.

12

More magazines by this user
Similar magazines