Views
3 years ago

cerere de acces la date personale - Prefectura Judeţului Covasna

cerere de acces la date personale - Prefectura Judeţului Covasna

cerere de acces la date personale - Prefectura Judeţului

MINISTERUL ADMINISTRAłIEI ŞI INTERNELOR NESECRET INSTITUłIA PREFECTULUI JUDEłUL COVASNA Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi EvidenŃa Paşapoartelor Simple Nr. de înregistrare a notificării: 4489 CERERE DE ACCES LA DATE PERSONALE În exercitarea dreptului garantat de Legea 677/2001, prin prezenta solicit să-mi confirmaŃi faptul că datele care mă privesc sunt sau nu sunt prelucrate de Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi EvidenŃa Paşapoartelor Simple al judeŃului Covasna şi să-mi comunicaŃi, împreună cu confirmarea, cel puŃin următoarele: informaŃii referitoare la scopurile prelucrării şi destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvălite datele; datele cere fac obiectul prelucrării, precum şi orice informaŃii disponibile cu privire la originea datelor; informaŃii privind existenŃa dreptului de intervenŃie asupra datelor şi a dreptului de opoziŃie, precum şi condiŃiile în care pot fi exercitate. DOVADA IDENTITĂłII Pentru a ne ajuta să certificăm identitatea dumneavoastră, cererea pe care o depuneŃi va fi însoŃită de copii ale documentelor de identitate şi de stare civilă(CI/BI+certificat naştere, după caz). Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi EvidenŃa Paşapoartelor Simple al judeŃului Covasna nu dezvăluie date personale în situaŃia în care nu se certifică identitatea solicitantului şi/sau persoanei vizate. Atragem atenŃia că termenul “Persoana vizată” este folosit pentru a desemna persoana fizică, despre care se solicită informaŃii prin prezenta cerere. 1. DATE PRIVIND PERSOANA CARE SOLICITĂ INFORMAłII Nume şi prenume: _________________________________________________________________________________ Nume anterior: ________________________________ Data şi locul naşterii: __________________________________ Adresa: __________________________________________________________________________________________ Tel.________________________________________ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2. SUNTEłI PERSOANA VIZATĂ? (vă rugăm bifaŃi corespunzător) DA: dacă sunteŃi persoana vizată vă rugăm să prezentaŃi/ataşaŃi dovada identităŃii – completaŃi punctul 4 NU: dacă depuneŃi cererea în numele persoanei vizate, în calitate de reprezentant legal, vă rugăm să prezentaŃi/ataşaŃi alături de dovada identităŃii, documente din care să rezulte reprezentarea legală, precum şi dovada identităŃii persoanei vizate şi a consimŃământului acesteia – completaŃi punctele 3 şi 4 3. DATE PRIVIND PERSOANA VIZATĂ (dacă diferă de cea de la punctul 1) Nume şi prenume: _________________________________________________________________________________ Nume anterior: ____________________________________________________________________________________ Adresa: __________________________________________________________________________________________ Tel.________________________________________

strategia de dezvoltare a municipiului tulcea - Prefectura Judeţului ...
cerere de acces la date personale - Prefectura Judeţului Covasna
cerere acces date personale - Prefectura Braila
ORDINE DE ZI - Prefectura Judeţului Covasna
lista.preseninti.sectii de votare.cds_xls - Prefectura Judeţului Covasna
candidati-pp-dd - Prefectura Judeţului Covasna
ORDINE DE ZI - Prefectura Judeţului Covasna
2012 13 11 - Prefectura Judeţului Covasna
2012 25 09 - Prefectura Judeţului Covasna
ORDINE DE ZI - Prefectura Judeţului Covasna
ORDINE DE ZI - Prefectura Judeţului Covasna
ORDINE DE ZI - Prefectura Judeţului Covasna
DECLARATIE DE AVERE - Prefectura Judeţului Covasna
ORDINE DE ZI - Prefectura Judeţului Covasna
ORDINE DE ZI - Prefectura Judeţului Covasna
DECLARATIE DE AVERE - Prefectura Judeţului Covasna
Sectii de votare - Prefectura Judeţului Covasna
2012 21 08 - Prefectura Judeţului Covasna
2012 09 11 - Prefectura Judeţului Covasna
2012 12 11 - Prefectura Judeţului Covasna
ORDINE DE ZI - Prefectura Judeţului Covasna
ORDINE DE ZI - Prefectura Judeţului Covasna
ORDINE DE ZI - Prefectura Judeţului Covasna
5. Masuri preventive si de interventie - Prefectura Judeţului Covasna
Anunt examen de promovare - Prefectura Judeţului Covasna
CV Georgeta Gheorghiu .pdf - Prefectura Judeţului Covasna
Situaţia centralizată - Prefectura Judeţului Covasna
candidati-prm - Prefectura Judeţului Covasna
ORDINE DE ZI - Prefectura Judeţului Covasna
DECLARATIE DE AVERE - Prefectura Judeţului Covasna