Views
3 years ago

DECLARATIE DE AVERE - Prefectura Judeţului Covasna

DECLARATIE DE AVERE - Prefectura Judeţului Covasna

DECLARATIE DE AVERE - Prefectura Judeţului

INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETUL COVASNA Nr. 8077 din 28.05.2013 DECLARATIE DE AVERE Subsemnata Gheorghiu Georgeta, avand functia de subprefect la Institutia Prefectului Judetul Covasna, CNP||[[||HH^H domiciliul Sfantu Gheorghe, HII' cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria raspundere ca impreuna cu familia ^) detin urmatoarele: I. Bunuri imobile 1. Terenuri Nota: se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari Anul Cota Modul de Adresa sau zona Categoria* Suprafata Titularul ^ dobandirii parte dobandire * Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu apd; (5) alte categorii de terenuri extravilane, daca se afld in circuitul civil. 2. Cladiri Nota: Adresa sau zona Categoria* Anul dobandirii Suprafata Cota-parte Modul de dobandire Titularul'^ Sfantu Gheorghe (1) 1994 67 mp 1/2 cumparare l/2Gheorghii] Georgeta, 1/2 Gheorghiu Gabriel Moacsa (3) 2007 90 mp 1/2 cumparare l/2Gheorghiu Georgeta, 1/2 Gheorghiu Gabriel * Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casa de locuit; (3) casa de vacanta; (4) spatii comerciale / de productie. *2) La „Titular" se mentioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sotia, copilul iar in cazul bimurilor de coproprietate, cota-parte §i numele coproprietarilor. II. Bunuri mobile 1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma§ini agricole, §alupe, iahturi §i alte mijloace de transport care sunt supuse inmatricularii, potrivit legii Natura Marca Nr. de bucati Anul de fabricatie Modul de dobandire Autoturism Mercedes 1 2004 cumparare 1

de CSI DECLARATIE DE AVERE _Sarbu Andrei_ - ICECHIM
strategia de dezvoltare a municipiului tulcea - Prefectura Judeţului ...
Anexă - Prefectura Judeţului Tulcea
Diapozitivul 1 - Prefectura Judeţului Tulcea
DECLARATIE DE AVERE - Prefectura Judeţului Covasna
Declaratie de avere si interese - Prefectura Judeţului Alba
DECLARATIE DE AVERE - Prefectura Judeţului Covasna
Declaratie de avere si interese - Prefectura Judeţului Alba
Declaratie de avere si interese - Prefectura Judeţului Alba
declaratie de avere si interese - Prefectura Judeţului Alba
Declaratie de avere si interese - Prefectura Judeţului Alba
Declaratie de avere si interese - Prefectura Judeţului Alba
declaratie de avere si interese - Prefectura Judeţului Alba
declaratie de avere si interese - Prefectura Judeţului Alba
Declaratie de avere si interese - Prefectura Judeţului Alba
Declaratie de avere si interese - Prefectura Judeţului Alba
Declaratie de avere si interese - Prefectura Judeţului Alba
declaratie de avere si interese - Prefectura Judeţului Alba
Declaratie de avere si interese - Prefectura Judeţului Alba
Declaratie de avere si interese - Prefectura Judeţului Alba
ORDINE DE ZI - Prefectura Judeţului Covasna
Declaratie de avere si interese - Prefectura Judeţului Alba
lista.preseninti.sectii de votare.cds_xls - Prefectura Judeţului Covasna
ORDINE DE ZI - Prefectura Judeţului Covasna
CV Georgeta Gheorghiu .pdf - Prefectura Judeţului Covasna
DECLARAŢIE DE AVERE - Prefectura Judeţului Alba
ORDINE DE ZI - Prefectura Judeţului Covasna
ORDINE DE ZI - Prefectura Judeţului Covasna
candidati-pp-dd - Prefectura Judeţului Covasna
DECLARAŢIE DE AVERE - Prefectura Judeţului Alba