RO - Forum

forum.agora.europarl.europa.eu

RO - Forum

Document de lucru: Atelier „Tehnici”

AGORA privind schimbările climatice

12-13 iunie 2008

Societatea civilă europeană, reunită în Agora privind schimbările climatice, subliniind faptul că

RO

A. întrucât comunitatea științifică a acceptat în prezent în totalitate legătura dintre, pe de o parte,

schimbările climatice înregistrate sau prevăzute și, pe de altă parte, emisiile de gaze cu efect de seră

cauzate de activitățile umane,

B. întrucât consumul de energie din țările industrializate, precum și cel din țările emergente sau în curs

de dezvoltare este în continuă creștere, fiind agravat de creșterea populației,

C. întrucât epuizarea combustibililor convenționali nu poate fi evitată, iar „combustibilul” utilizat de

sursele regenerabile de energie (soare, vânt etc.) este gratuit și abundent,

D. întrucât cărbunele și alți combustibili fosili par să rămână principalele surse de producere a energiei,

în ciuda contribuției lor sporite la emisiile de gaze cu efect de seră și la alte probleme de mediu,

E. întrucât cetățenii europeni, în special tinerii și femeile, sunt afectați puternic de riscurile schimbărilor

climatice și sunt obligați să ia măsurile necesare pentru a opri impactele cele mai devastatoare ale

acestora,

F. întrucât Uniunea Europeană a stabilit ca obiectiv reducerea creșterii temperaturii globale cu până la

două grade Celsius și se implică pe deplin în negocierile internaționale în cadrul Convenției cadru a

Națiunilor Unite privind schimbările climatice,

G. întrucât potențialul de reducere a pierderilor energetice este foarte ridicat, acest lucru putând fi

realizat prin economie de energie, îmbunătățirea eficienței și schimbarea modelelor de producție și

consum în industrie, clădiri, transport, agricultură, producție alimentară etc., precum și prin schimbări

la nivelul comportamentului individual și colectiv al cetățenilor,

H. întrucât sursele regenerabile de energie durabilă pot avea un rol important în diminuarea emisiilor de

gaze cu efect de seră în sectorul energetic, reducând în același timp dependența noastă de

combustibilii importați, sporindu-ne competitivitatea și contribuind la un mediu mai favorabil,

I. întrucât problema cantității din ce în ce mai mari a emisiilor, determinată de dezvoltarea sectorului

transporturilor, inclusiv aviația, navigația și transportul rutier, trebuie abordată de urgență,

J. întrucât există diferențe de opinie în ceea ce privește rolul energiei nucleare în rezolvarea problemei

schimbărilor climatice,

1. invită Uniunea Europeană să mobilizeze toate instituțiile și să ia măsuri astfel încât să contribuie la

oprirea schimbărilor climatice periculoase și să-și asume responsabilitatea asupra generațiilor

viitoare,

2. invită Uniunea Europeană și statele membre să promoveze dezvoltarea și răspândirea instrumentelor

educaționale astfel încât să încurajeze cetățenii să reducă impactul climatic al vieții cotidiene,

3. recomandă ca Uniunea Europeană să asigure în mod obligatoriu pentru marele public informații și

modalități de etichetare simple și asemănătoare privind produsul în ceea ce privește emisiile de gaze

cu efect de seră și alte impacte de mediu,

4. invită Uniunea Europeană să promoveze soluțiile câștigătoare de ambele părți pentru reducere și

adaptare care să ofere beneficii reale în materie de climă, mediu, sănătate, pe plan social, în domeniul

capitalului și pe plan financiar, cu elemente care prezintă riscuri scăzute,

5. subliniază necesitatea schimbării modalității de producere, distribuție și consum al energiei, și în

special necesitatea urgentă de dezvoltare și punere în aplicare a sistemelor descentralizate,

6. insistă ca întreprinderile și factorii de decizie să depună eforturi în vederea îmbunătățirii eficienței și

DV\729950RO.doc

RO


Parlamentul European - Bruxelles Agora cetăţenilor privind schimbările climatice 12-13 iunie 2008

economiei în domeniul producerii și consumului de energie, în special în sectorul produselor,

clădirilor, industriei și transportului,

7. reafirmă necesitatea dezvoltării urgente a producerii de energie din toate formele de surse

regenerabile de energie durabilă,

8. invită Uniunea Europeană să stabilească un plan pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră

pe termen mediu și lung, acest lucru fiind în conformitate cu obiectivul Uniunii de a reduce creșterea

temperaturii globale cu până la 2 grade Celsius. Pentru 2020, emisiile UE ar trebui reduse cu cel puțin

30% față de nivelul din 1990,

9. invită Uniunea Europeană să transforme potențialul estimat de economisire a energiei electrice (în

ceea ce privește consumul anual de energie primară) de 20% până în 2020 într-un plan obligatoriu și

să adopte politici și măsuri corespunzătoare,

10. salută ținta obligatorie de 20% privind energia regenerabilă, stabilită pentru Uniunea Europeană, și

legislația de punere în aplicare aflată în curs de pregătire, dar se întreabă dacă procentul de 10% de

biocombustibili stabilit în domeniul transportului poate fi atins într-o manieră durabilă până în 2020,

11. recomandă Uniunii Europene, statelor membre și autorităților locale ca fiind oportun să utilizeze

planurile menționate mai sus pentru a stabili un cadru legislativ solid, sigur și rentabil, inclusiv

mecanisme de piață, stimulente financiare și standarde care să încurajeze utilizarea rapidă a energiei

regenerabile și eficiența,

12. invită Uniunea Europeană, instituțiile și statele membre ale acesteia să elimine toate subvențiile și alte

stimulente financiare de denaturare a pieței care sprijină folosirea combustibililor fosili și a altor surse

de energie nedurabilă, neregenerabilă,

13. invită Uniunea Europeană să promoveze în mod concret eficiența energetică în cazul clădirilor

existente și al celor noi prin, de exemplu, promovarea și includerea soluțiilor privind construcțiile

eficiente energetic, precum și a clădirilor energetice pasive și pozitive,

14. subliniază necesitatea găsirii și promovării soluțiilor de transport care reduc emisiile de carbon și alte

impacte negative, de exemplu prin crearea unor stimulente pentru transportul colectiv. În special,

solicită adoptarea unui plan de reducere a carbonului pentru toți combustibilii utilizați în transport în

cadrul criteriilor stricte de durabilitate,

15. invită Uniunea Europeană și statele membre să adopte o legislație eficientă în vederea stopării

creșterii emisiilor de gaze cu efect de seră provenite din aviație și navigație prin adoptarea celor mai

stricte legi care să includă aviația în programul UE de comercializare a emisiilor și prin adoptarea

taxelor pe kerosen și solicită standarde stricte în vederea reducerii emisiilor rezultate din transportul

maritim,

16. invită Uniunea Europeană și statele membre să impună standarde obligatorii privind emisiile pentru

ca vehiculele care transportă persoane să atingă 120 g CO2 /km până în 2012 și 80 g CO2/km până în

2020, și ca primă prioritate să oprească creșterea emisiilor de carbon pentru transportul rutier,

17. subliniază importanța efortului continuu de îmbunătățire a eficienței de mediu și în materie de costuri

a Sistemului de Comercializare a Emisiilor și luarea în calcul a extinderii maxime a domeniului său

de aplicare,

18. încurajează toți actorii din politicile de cercetare și dezvoltare, publici sau privați, la nivel european

sau național, să dezvolte programe ambițioase de C&D în domeniul energetic și al transportului, de

exemplu în materie de eficiență energetică, producție și distribuție de energie obținută din surse

regenerabile, rețele inteligente, depozitare, vehicule și clădiri fără emisii, precum și alte tehnologii

inovatoare durabile. Stabilirea priorităților între toate aceste opțiuni ar trebui să țină cont de

beneficiile așteptate pe plan ecologic, economic și social,

19. invită Uniunea Europeană și statele membre să constituie un exemplu și să participe activ la eforturile

care vizează un cadru internațional eficient, incluzând țări dezvoltate, în curs de industrializare și

dezvoltare, care să abordeze problema schimbărilor climatice, în contextul Convenției cadru a

Națiunilor Unite privind schimbările climatice, încercând să stabilizeze concentrațiile din atmosferă la

DV\729950RO.doc 2/3

RO


Parlamentul European - Bruxelles Agora cetăţenilor privind schimbările climatice 12-13 iunie 2008

350 ppm din CO2 echivalent,

20. invită Uniunea Europeană să arate un angajament serios pentru sprijinirea țărilor emergente și în curs

de dezvoltare în eforturile lor de a reduce schimbările climatice și de a se adapta acestora prin transfer

tehnologic, formare și finanțare, în special în domeniul eficienței energetice, al surselor regenerabile

de energie și al defrișării, care constituie o sursă importantă de emisii de gaze cu efect de seră.

DV\729950RO.doc 3/3

RO

More magazines by this user
Similar magazines