Working Paper: Workshop “Economies” - Forum - Europa

forum.agora.europarl.europa.eu

Working Paper: Workshop “Economies” - Forum - Europa

Европейски парламент - Брюксел Гражданска „Агора“ относно изменението о на климата 12-13 юни 2008 г.

Работен документ: Работен семинар „Икономика“

АГОРА относно изменението на климата

12-13 юни 2008 г.

Икономически предизвикателства на изменението на климата

Европейската гражданска „Агора“,

- като взе предвид 4-тата Световна екологична перспектива на Програмата за

околната среда на Обединените нации 1 ,

- като взе предвид съобщението на Европейската комисия (COM(2007)0002)

относно ограничаване на глобалното изменение на климата до 2 градуса по

Целзий. Пътят до 2020 г. и след това 2 ,

- като взе предвид съобщението на Европейската комисия 3 (COM(2008)0030)

относно възможностите на Европа пред климатичните промени, което е част от

пакета на ЕС за изменението на климата,

- като взе предвид резолюцията на Европейския парламент относно изменението на

климата 4 ,

- като взе предвид дневния ред от Лисабон и Гьотеборг,

А. като има предвид, че изменението на климата не може да бъде разграничено от

предизвикателствата на икономическата глобализация, изчерпването на енергията и

ресурсите, намаляването на бедността, социалните неравенства и несигурността и

следователно половинчатите решения няма да решат проблемите, които застрашават

бъдещата устойчивост,

Б. като има предвид, че е необходимо спешно разработване на социален и

икономически модел, който да прекъсне връзката между икономическия растеж и

нанасяните на околната среда щети, особено в развиващите се страни,

В. като има предвид, че според някои данни липсата на действия по отношение на

изменението на климата ще причини щети, равняващи се на 5-20% от световния БВП

годишно, докато разходите за една добра политика в областта на климата и

инвестирането в чисти технологии се оценяват на между 0,5% и 1% от световния

годишен БВП до 2050 г., без да се отчитат допълнителните ползи за околната среда и

здравето,

Г. като има предвид, че политиките за адаптиране към изменението на климата са

необходими за допълване на усилията за намаляване на емисиите на парникови

газове,

Д. като има предвид, че по някои от обсъдените на работния семинар проблеми бяха

изказани крайно противоположни мнения,

1 http://www.unep.org/geo/

2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0002:FIN:EN:PDF

3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0030:FIN:EN:PDF

4 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0038+0+DOC+XML+V0//EN

1


Европейски парламент - Брюксел Гражданска „Агора“ относно изменението о на климата 12-13 юни 2008 г.

1. смята, че сме в надпревара с времето, чийто залог са качеството на живот,

сигурността и конкурентоспособността на Европа, и че ЕС трябва да изиграе водеща

роля за преодоляване на пречките пред ефективната борба срещу изменението на

климата;

2. призовава институциите на ЕС и неговите държави-членки да изберат социалноикономически

модел, при който правителството, гражданското общество и частният

сектор (особено МСП) да работят в сътрудничество за подобряване на околната

среда и човешкото благосъстояние, със силен акцент върху равнопоставеността;

модел, при който се придава еднакво значение на политиката за околната среда и

социално-икономическата политика, а отчетността, прозрачността и законността се

подчертават от всички участници;

3. настоятелно призовава ЕС да си постави за цел намаляване с 30% на емисиите на

парникови газове до 2020 г., достигане на дял от 30% на възобновяемите енергийни

източници в общото енергийно потребление и повишаване с 30% на енергийната

ефективност, дори и при липса на международно споразумение по този въпрос;

4. призовава ЕС да подкрепи употребата само на нисковъглеродни или безвъглеродни

горива и технологии;

5. настоява, че добре функциониращата Схема за търговия с емисии на ЕС (СТЕ) е

ключов инструмент в помощ на намаляването на емисиите на парникови газове и

приветства намерението на Европейската комисия да понижи праговите стойности,

да отдава квоти за емисии на търг и да обхване допълнителни сектори (по-конкретно

сградите и транспорта);

6. призовава ЕС да използва икономическото и политическото си влияние с цел

останалите държави да поемат същите задължения по отношение на намаляването на

емисиите на CO 2 ; действително, необходими са международни споразумения за

предотвратяване не само на катастрофалните последици от глобалното затопляне, но

и на „изтичането на въглерод“, което води до намаляване на конкурентоспособността

на европейските икономики и влошаване на условията за инвестиране и заетост;

7. изисква от ЕС да проучи възможността за въвеждане на персонални квоти за

въглерод;

8. призовава за допълнително разработване и по-широка употреба от страна на

държавите-членки на ЕС и трети държави на икономически показатели, различни от

БВП, които да отчитат напълно социалните и екологичните разходи;

9. настоява преходът към нисковъглеродна икономика да бъде ръководен по начин,

който позволява създаване и поддържане на нови работни и бизнес възможности,

като това следва да се постигне чрез подходящи образователни и обучителни

програми за служителите;

10. настоява този преход да бъде ръководен по начин, който позволява запазване на

стандарта на живот, особено на най-уязвимите групи;

11. призовава европейските институции и държавите-членки да създадат данъчни и

други стимули (като например регламент за съобразено с околната среда възлагане

на обществени поръчки) за бизнеса и администрацията, които да помогнат за

създаване на модели на устойчиво производство и потребление;

11.1. държавите-членки следва да въведат данъчни политики, които подпомагат

преминаването към нисковъглеродна икономика. Така например те следва да облагат

с по-ниски данъци ръчните и чистите технологии и с по-високи — замърсителите и

разхищението на природни ресурси;

2


Европейски парламент - Брюксел Гражданска „Агора“ относно изменението о на климата 12-13 юни 2008 г.

11.2. финансовият сектор следва да бъде насърчен да разработи инструменти в подкрепа

на моделите на устойчиво производство и потребление, като например „зелени

ипотеки“ за обновяване или изграждане на сгради с положителен енергиен баланс;

11.3. призовава създателите на политиката на европейско и национално равнище да

премахнат икономическите и административните пречки пред насърчаването на

енергийна ефективност и употребата на възобновяема енергия във всички сектори;

11.4. доброволните споразумения между предприятия, съюзи и институции следва да

бъдат насърчени като инструмент за повишаване на ефективността на политиките на

ЕС в областта на изменението на климата;

12. настоява ЕС да запази взаимовръзката между целта за борба с изменението на

климата и целта за отваряне на международната търговия. Така например ЕС следва

да гарантира, че международните преговори не водят до увеличаване на търговията с

високовъглеродни продукти;

13. призовава ЕС да отстоява активно екологичния аспект на дискусиите в Световната

търговска организация относно отвореността на международните пазари. В същото

време призоваваме ЕС да подпомага активно развиващите се страни в усилията им за

ограничаване на изменението на климата и адаптиране към него чрез трансфер и

финансиране на чисти технологии, особено в областта на енергийната ефективност и

възобновяемите източници;

14. призовава за активно и спешно мобилизиране на гражданите, държавните органи и

предприятията в цяла Европа за спасяване на околната среда за самите нас и за

бъдещите поколения.

3

More magazines by this user
Similar magazines