01.05.2015 Views

emoţiile induse de muzică emoţiile induse de muzică

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ASCR

Această carte este fundamentală pentru un psiholog sau student, prin aceea că îi spune clar ce şi

de ce să facă într-un anumit mod şi nu în altul… Ea este un foarte bun ghid al oricărui cercetător

din domeniul psihologiei, al oricărui psiholog pentru care psihologia este o ştiinţă cu puternice

rădăcini aplicative” (din prefața primei ediții).

Profesor Univ. Dr. Horia D. Pitariu

Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca

emoţiile induse de muzică

Felicia Rodica Balteş

emoţiile

induse de muzică

Corelate psihofiziologice

şi diferenţe interindividuale

Cea de a doua ediție conține o serie de revizuiri și adăugiri de conținut în șase din cele opt capitole

ale cărții. Conținuturile nou adăugate au fost selectate datorită frecvenței lor de utilizare în

lucrările de disertație și în tezele de doctorat din domeniul Psihologiei. Printre acestea, aș aminti

despre adaptarea de probe psihologice în România, respectiv despre studiul relațiilor de mediere

și moderare.

Conf. Univ. Dr. Florin Alin Sava

Universitatea de Vest din Timișoara

contact | comenzi:

tel. | fax: 0264 581 499

comenzi@ascred.ro

ed.ascr@gmail.com

www.ascred.ro

Felicia Rodica Balteş

ASCR

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!