Pagina 1 cmyk.qxp

realitateavalceana.ro

Pagina 1 cmyk.qxp

C M

Y K

1

ARD re[nvie

inima V@lcii

Alian\a Rom@nia Dreapt`

(ARD) marcheaz` punctul

[n care politica rom@neasc`

se desparte de trecut ]i

devine calea de acces a

societ`\ii spre viitor.

Ne baz`m pe credin\a

[n valorile cre]tine, [ncrederea

[n voca\ia noastr`

european` ]i respectul

pentru lege, propun@ndune

ca [mpreun` s` repornim

motoarele economiei

na\ionale.

Platforma noastr` comun`

vizeaz` ob\inerea

prosperit`\ii prin afirmarea

Rom@niei [n Uniunea

European` – includerea

[n spa\iul Schengen ]i

asigurarea pentru rom@ni

a drepturilor egale la

studii ]i munc` cu ceilal\i

cet`\eni din UE, al`turi

de consolidarea democra\iei,

transparen\a decizional`

]i continuarea

moderniz`rii statului de

drept.

Concret, [mi doresc cu

onestitate sus\inerea comunit`\ii

v@lcene, pentru

urm`toarele obiective

prioritare:

• Repornirea OLTCHIM

cu salvarea locurilor de

munc` de pe platform`,

printr-o privatizare corect`,

corelat` cu repornirea

rafin`riei ARPECHIM,

asigur@ndu-se astfel func-

\ionarea integrat` ]i profitabil`

a celor doua unit`\i

industriale, a]a cum

au fost ele proiectate de

la bun [nceput.

• Eficientizarea sistemului

medical pornind

de la nevoile pacientului,

cu respectarea standardelor

medicale ale Uniunii

Europene ]i alocarea

unui buget care s` aib` [n

vedere cerin\ele actuale

din domeniul s`n`t`\ii

publice.

• Modernizarea sistemului

public de educa\ie,

cu diversificarea sec\iilor

de [nv`\`m@nt postliceal

]i universitar prezente [n

V@lcea ]i adaptarea acestora

la cerin\ele pie\ei

muncii.

Ave\i [ncredere [n ARD!

Campanie electoral`

Merit` s` ne reprezinte cu onoare ]i

demnitate [n Parlamentul Rom@niei

V` prezent`m candida\ii ARD care merit` s` ne reprezinte [n Parlament, cine sunt cei care doresc s`

reprezinte jude\ul V@lcea [n perioada 2012-2016 [n Camera Deputa\ilor, respectiv Senatul Rom@niei. (R.T)

More magazines by this user
Similar magazines