Pagina 1 cmyk.qxp

realitateavalceana.ro

Pagina 1 cmyk.qxp

.

8 - 14 noiembrie 2012

Realitatea V@lcean` Pagina 5

Agricultur`

Condi\ii de acordare

specifice a Schemei de ajutor

Agen\ia de Pl`\i ]i Interven-

\ie pentru Agricultur` (APIA)

informeaz` poten\ialii beneficiari

c`, [n conformitate cu HG

nr. 1029/2012 pentru modificarea

]i completarea Hot`r@rii

Guvernului nr. 796/2012, a doua

perioad` de depunere a cerererilor

de plat` aferente anului

2012, [n cadrul „Schemei de

ajutor specific acordat produc`torilor

de lapte ]i de carne de

vit` din zonele defavorizate”,

finan\at` din Fondul European

de Garantare Agricol`, se [ncheie

[n data de 09 noiembrie.

De acest sprijin comunitar

pot beneficia cresc`tori de vaci

de lapte ]i/sau de bivoli\e de

lapte ]i/sau de taurine din rase

de carne ]i/sau meti]ii acestora

,,persoane fizice, persoane juridice

]i/sau persoane fizice autorizate,

[ntreprinderi individuale

sau familiale".

Solicitan\ii trebuie sa depun`

o cerere pe beneficiar pentru

toate exploata\iile de\inute (cu

cod de la ANSVSA), la centrul

jude\ean APIA pe a c`rui raza

teritorial` se afl` exploata\ia cu

cel mai mare num`r de animale.

Condi\ii de acordare generale:

- exploata\iile sunt localizate

[n zonele defavorizate din Rom@nia,

identificate [n Anexa 4A

la Programul Na\ional de Dezvoltare

Rural` PNDR 2007 – 2013;

- bovinele din exploata\iile

pentru care beneficiarul solicit`

ajutor specific sunt identificate

]i [nregistrate [n Registrul Na-

\ional al Exploata\iilor – RNE;

.- de\in registrul individual al

exploata\iei, actualizat [n conformitate

cu prevederile Regulamentului

(UE) nr.1760/2000.

Astfel, pentru vacile de lapte:

a) beneficiarii sunt [nregistra\i

[n sistemul de gestionare a

cotei de lapte al Serviciului de

Administrare a Cotei de lapte

din cadrul APIA cu cota de lapte

pentru livrari ]i/sau v@nz`ri

directe ]i vor prezenta dovada

[nregistr`rii;

b) solicit` ajutor specific

pentru un num`r minim de 2

vaci de lapte/exploata\ie ]i un

num`r maxim de 15 capete vaci

de lapte, inclusiv, pe beneficiar;

c) vacile de lapte pentru care

se solicit` ajutor specific trebuie

men\inute pe o perioada de

re\inere de 6 luni, la adresa exploata\iei/

loca\iei men\ionate

[n cerere;

d) vaca de lapte a f`tat cel

pu\in o dat` p@n` la termenul

limit` de depunere a cererilor,

are minim 17 luni la data depunerii

cererii ]i are cel pu\in un

produs identificat ]i [nregistrat

[n RNE;

e) prezint` la depunere originalele

pa]apoartelor animalelor

pentru care solicit` ajutor.

2. Pentru bivoli\e de lapte:

a) solicit` ajutor specific

pentru un efectiv de maxim 50

capete bivoli\e de lapte, pe beneficiar;

b) bivoli\ele de lapte pentru

care se solicit` ajutor specific

trebuie men\inute pe o perioad`

de re\inere de 6 luni, la adresa

exploata\iei/loca\iei men\ionate

[n cerere;

c) bivoli\a de lapte a f`tat cel

pu\in o dat` p@n` la termenul limit`

de depunere a cererilor, are

minim 17 luni la data depunerii

Pre\ul c`rnii de porc va cre]te

cu maximum 15% de S`rb`tori

Pre\urile la carnea de porc ar

putea cre]te cu maximum 15%

[n preajma S`rb`torilor de iarn`,

[ns` ce se va [nt@mpla cu

exactitate este greu de estimat,

a declarat pre]edintele Asocia-

\iei Produc`torilor de Carne de

Porc din Rom@nia (APCPR),

Ioan Lado]i.

"Este o chestiune speculativ`.

Nu cred c` pot cre]te (pre\urile

- n.r.) cu mai mult de 15%,

pentru c` se vorbe]te despre

suportabilitate. Pre\urile vor

cre]te at@t c@t suport` pia\a,

c@t poate omul s` duc` ]i s`

cumpere", a spus Lado]i, [ntrebat

despre o eventual` majorare

a pre\urilor la carnea de porc [n

preajma Cr`ciunului.

Pre]edintele APCPR a explicat

c`, [n prezent, pre\urile la

carnea de porc practicate [n

Rom@nia nu difer` de cele din

str`in`tate, [ns` la noi exist` o

particularitate care deregleaz`

pia\a, mai exact faptul c`

[nainte de Cr`ciun \`ranii [ncep

s` taie porcii din gospod`riile

proprii pe care [i v@nd.

Cu toate acestea, Ioan

Lado]i a ad`ugat c` produc`torii

de carne de porc ar trebui s`

majoreze pre\urile cu 10 - 15%

pentru a-]i acoperi costurile ]i

s` nu apeleze la credite.,,Ar trebui

s` cre]tem pre\urile cu 10-

15% pentru a acoperi cheltuielile

]i s` nu tr`im din credit",

a [ncheiat Ioan Lado]i.

cererii ]i are cel pu\in un produs

[nregistrat [n RNE;

d) prezint` la depunere originalele

pa]apoartelor animalelor

pentru care solicit` ajutor.

3. Pentru taurine din rase de carne:

a) solicit` ajutor specific

pentru un efectiv total de animale

de maxim 90 capete, pe

beneficiar;

b) de\in documente oficiale

care atest` rasa de carne / meti-

]ii cu rasele de carne;

c) de\in documente care atest`

ie]irile din efectiv, pentru cazurile

de tineret ie]it din exploata\ie;

d) prezint` la depunere originalele

pa]apoartelor ]i a documentelor

care certific` rasa pentru

animalele pentru care solicit`

ajutor, cu excep\ia celor ie]ite

din exploata\ie;

e) animalele pentru care se

solicit` ajutor specific sunt de\inute

de beneficiar cel pu\in o

perioada de 8 luni de la data intr`rii

[n exploata\ie a acestora ]i

p@n` [n momentul ie]irii;

f) cererea va fi vizat` de

c`tre Agen\ia Na\ional` pentru

Ameliorare ]i Reproduc\ie [n

Zootehnie - ANARZ, prin structurile

sale teritoriale;

Ajutorul specific pentru taurine

din rase de carne, pentru

anul 2012 se acord`:

- o singura dat` pentru categoria

de v@rst` a animalului,

pentru tineretul mascul ]i/sau

femel care are v@rsta de maximum

20 luni, existent sau ie]it

din

.

exploata\ie [n perioada 1

ianuarie–31 iulie 2012;

- anual, pentru vaci din rase

de carne.

Nerespectarea condi\iilor de

eligibilitate mai sus men\ionate

poate atrage, dup` caz, reducerea

/ excluderea de la plat` ajutorului

specific, respectiv penalit`\i

/ sanc\iuni multianuale.

APIA pune la dispozi\ia beneficiarilor

cereri pretip`rite cu

efectivul de animale de\inut [n

exploata\ie/ii ]i cu [ncadrarea

pentru fiecare categorie, efectiv

[nscris [n RNE.

Valoarea ajutorului financiar

specific se calculeaz` anual, [n

lei, la cursul euro-leu stabilit de

Banca Central` European`, la

ultima cota\ie a lunii septembrie,

publicat [n Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene, respectiv

4,5383 lei, pentru un plafon

maxim de 30.000.000 euro.

Cuantumul ajutorului specific

se calculeaz` de c`tre APIA,

dup` finalizarea verificarilor,

prin raportarea plafonului maxim

la efectivul de capete eligibile

din toate categoriile. Informa\iile

ne-au fost oferite de

c`tre directorul executiv APIA,

Adrian Pintea.

Carmen C~LIN

Depunerea cererilor de ajutor pentru pl`\ile

privind bun`starea p`s`rilor se suspend`

Agen\ia de Pl`\i ]i Interven-

\ie [n Agricultur` (APIA) a a-

nun\at c` [n urma identific`rii

unor erori [n formatul Cererii

de ajutor privind m`sura 215 -

Pl`\i privind bun`starea animalelor

- pachetul b) p`s`ri, depunerea

cererilor de ajutor se suspend`,

[n vederea rectific`rii [n

regim de urgen\`.

De asemenea, APIA informeaz`

c` perioada de depunere

a Cererilor de ajutor privind

m`sura 215 - Pl`\i privind bun`starea

animalelor - pachetul

b) p`s`ri se prelunge]te de la

data aprob`rii rectific`rii p@n`

la data de 30 noiembrie 2012,

inclusiv.

More magazines by this user
Similar magazines