Pagina 1 cmyk.qxp

realitateavalceana.ro

Pagina 1 cmyk.qxp

C M

Y K

8 - 14 octombrie 2012 Realitatea V@lcean` Pagina 7

din 9 decembrie 2012. Lupta a [nceput!

Merit` [nc` un mandat [n Parlamentul Rom@niei!

Mazilu: „Biroul meu a fost ]i va fi pe teren”

Candidatul USL pentru colegiul

B`lce]ti, deputatul UNPR,

Constantin Mazilu, a avut o activitate

sus\inut` [n b`ncile Parlamentului.

Deputatul a elaborat

43 de legi ]i ]i-a tras colegii

mini]trii de m@nec` de 22 de ori pe

problemele pe care i le-a\i semnalat

oamenii pe teren [n cadrul

[nt@lnirilor sau la biroul parlamentar.

Dintre proiectele de acte normative

vi le men\ion`m doar pe

cele privind reforma S`n`t`\ii, iluminatul

public, protec\ia copilului

]i a minerilor, salubrizarea localit`\ilor,

[ntreprinderile mici ]i mijlocii,

cadrele militare.

Ajuns la final de mandat,

Constantin Mazilu las` faptele

s` vorbeasc` pentru ceea ce a

f`cut [n mandatul s`u de patru

ani ca deputat pe Colegiul

B`lce]ti.

„Ajuns aproape la finalul mandatului

meu de reprezentant al

colegiului B`lce]ti [n Parlamentul

Rom@niei ]i vin [n fa\a dumneavoastr`

ca-n fiecare an, ca-n fiecare

Au fost definitivate listele

cu candida\i pentru alegerile

parlamentare din 9 decembrie.

Candida\ii au fix o lun` la dispozi\ie

s` ne demonstreze c`

merit` votul nostru. Contrar

p`rerii generale, la Vâlcea nu

se bat în sloganuri, pliante sau

]i vorbe grele doar candida\ii

USL ]i ARD, ci ]i al\i

aspiran\i, de la alte forma\iuni

politice, despre a c`ror existen\`

poate nici nu avea\i habar

pân` acum. Biroul Electoral

Judetean a înregistrat listele a

nu mai pu\in de ]apte

forma\iuni ]i alian\e politice.

V` prezent`m lista

candida\ilor celor care vor s`

ne reprezinte [n Parlamentul

Rom@niei:

PENTRU CAMERA DEPU-

TA|ILOR

Colegiul Nr. 1 Rm. Vâlcea

Nord

1. Traian Dobrinescu - USL(PNL)

2. Romeo R`dulescu - ARD (PDL)

3. Lauren\iu Lipot - PP-DD

4. Constantin Ploscaru - PRM

5. Marin Badea - PAS

6. Nicolae Pelea]c` - PP

7. Poti Csaba - UDMR

Colegiul Nr. 2 Râmnicu

Vâlcea Sud

1. Constantin R`dulescu -

USL (PSD)

2. Aurelian Pavelescu - ARD

(PNTCD)

3. Marius Voicu - PP-DD

4. Eugen Bâra - PRM

5. Constantin Rotaru - PAS

lun`, ca la fiecare sf@r]it de

s`pt`m@n` ]i, uneori, ca [n fiecare

zi din ultimii patru ani de c@nd m-

a\i [nvestit cu votul ]i [ncrederea

voastr`. P@n` la urm`, [naintea

promisiunilor ]i a vorbelor goale,

faptele sunt cele care conteaz`. }i

acest lucru [mi d` puterea s` mai

continui [n urm`torii patru ani tot

ca deputat al colegiului B`lce]ti

din partea UNPR, sub sigla USL.

Din 2008 p@n` acum m-a\i ajutat

enorm s` evoluez ca om, ca parlamentar

]i ca locuitor al colegiului

B`lce]ti. De fapt, am evoluat

[mpreun`, am muncit [mpreun`,

am [n\eles cu to\ii c` acest colegiu

este casa noastr` ]i, de aceea, am

format o mare familie. M-am

angajat s` nu dezam`gesc ]i [mi

doresc ca ]i pe viitor s` continu`m

proiectele pe care le-am [nceput

sau s` demar`m altele. Sunt omul

faptelor, sunt deputatul dumneavoastr`,

biroul meu a fost ]i va fi pe

teren, iar politica cet`\eanului e

singura politic` pe care o fac”, a

declarat deputatul Constantin

Mazilu.

Carmen C~LIN

. .

Ce n-a f`cut Zamfirescu, repar` R`dulescu!

Ei vor s` ne reprezinte [n Parlament! Pe cine vot`m?

6. Diana Dulau - UDMR

Colegiul Nr. 3 B`lce]ti

1. Constantin Mazilu - USL

(UNPR)

2. Milorad Cump`n`]oiu -

ARD (PDL)

3. Elena Holban - PP-DD

4. Gheorghe Constantin -

PRM

5. Istvan Bernath - UDMR

Colegiul Nr. 4 Dr`g`]ani

1. Vasile Bleotu - USL (PSD)

2. }tefan Pral` - ARD (PDL)

3. Ion Cristinel Marian - PP-

DD

4. Emanuel Barbu - PRM

5. Toth Antal Kis - UDMR

Colegiul Nr. 5 Brezoi

1. Cristian Buican - USL (PNL)

2. Iuliana Moise - ARD (PDL)

3. Teodor Tranc` - PP-DD

4. Ilarion Giuroiu - PRM

5. Norbert Apjok - UDMR

Colegiu Nr. 6 Horezu

1. Aurel Vl`doiu - USL (PSD)

2. Constantin Ni\u - ARD

(PDL)

3. Mihai T`n`sescu - PP-DD

4. Ligia Govoreanu - PRM

5. Botond Bokor - UDMR

LA SENAT

Colegiul Râmnicu Vâlcea

1. Adr`nel Cotescu - USL

(PNL)

2. Dorel Jurcan - ARD (PDL)

3. Lucian Or`]el - PP-DD

4. Ion Nuic` - PRM

5. Ioan Hasas – UDMR

Colegiul B`lce]ti -

Dr`g`]ani

1. Lauren\iu Coca - USL

(PSD)

2. Ion Oprescu - ARD (PDL)

3. Florinel Butnaru - PP-DD

4. Marius B`t`gan - PRM

5. Dumitru Stanciu - PAS

6. Zoltan Barra - UDMR

Colegiul Brezoi - Horezu

1. Dan Ni\u - USL (PNL)

2. Lauren\iu Baranga - ARD

(FC)

3. Marian Nicolae Lucian -

PP-DD

4. Gheorghe Udubae - PRM

5. Gheorghe Bodea - UDMR

A]adar, stima\i cititori,

ace]tia sunt candida\ii care vor

s` ne reprezinte [n Parlamentul

Rom@niei. P@n` la data

alegerilor din 9 decembrie a.c.,

noi, Realitatea V@lcean`, v`

vom relata despre fiecare ceam

documentat, vom [ncerca s`

fim c@t mai obiectivi cu fiecare

candidat ]i, de asemenea, a]a

cum spuneam ]i mai demult,

dup` alegeri s` avem sufletul

[mp`cat c` ne-am f`cut datoria

fa\` de dumneavoastr`, iar cei

c`rora le-am dat votul nostrum

de [ncredere s` ne reprezinte

interesele ]i s` [ncerce s`

rezolve c@t mai multe probleme

cu care se confrunt` jude\ul

V@lcea.

Anemona T~NASE

Romeo R`dulescu are planuri mari

pentru Colegiul R@mnicu V@lcea Nord

Reprezentan\ii Alian\ei Rom@-

nia Dreapt` consider` c` au o

echip` puternic` care deja a f`cut

multe lucruri pentru localit`\ile

v@lcene. Printre ace]tia se num`r`

]i candidatul ARD pe Colegiul

R@mnicu V@lcea- Nord, Romeo

R`dulescu care are o experien\`

de 8 ani [n administra\ie, lucru

care [i ofer` avantajul de a ]ti [n

detaliu ce vor oamenii.

Pentru un viitor mandat,

Romeo R`dulescu are [n vede-re

ob\inerea de fonduri europene

pentru a sprijini comunit`\ile locale

[n atragerea unor proiecte

necesare dezvolt`rii turismului.

„Un obiectiv important pentru

mine, dac` voi reprezenta dup` 9

decembrie Colegiul Nr.1 R@mnicu

V@lcea, [l reprezint` promovarea

turistic` a jude\ului nostru.

Turismul ]i c`l`toriile ar putea s`

asigure locuri de munc` ]i

bun`stare pentru popula\ie. Prin

turism se poate stimula antreprenoriatul,

se pot crea noi locuri

de munc` ]i ajut` la dezvoltarea

comunit`\ilor locale. M` voi zbate

pentru a g`si noi p@rghii de stimulare

a investi\iilor [n turism. Voi

promova dezvoltarea unei diversit`\i

[n industria turismului: montan,

rural, balnear, monahal.

Pentru a permite ca jude\ul V@lcea

s` concureze cu alte destina\ii

interne sau externe trebuie modernizat`

infrastrucura. C@nd turismul

atinge mai multe sectoare ale

economiei, impactul s`u [nseamn`

locuri de munc` ]i bani la bugetul

de stat. Voi folosi experien\a mea

[n gestionarea fondurilor europene

pentru a sprijini comunit`\ile

locale [n atragerea unor proiecte

necesare dezvolt`rii turismului.

Voi sprijini crearea unei baze de

date on-line a tuturor agen\ilor

economici din turism din Colegiul

Nr.1 pentru c` o abordare coordonat`

va ajuta la cre]terea micilor

afaceri”, ne-a declarat Romeo

R`dulescu.

Carmen C~LIN

More magazines by this user
Similar magazines