19 iunie 2013

realitateavalceana.ro

19 iunie 2013

C M

Y K

Realitatea V@lcean`

13 - 19 iunie 2013 • Apare [n fiecare joi

Nr. 121, 12 pagini, pre\ 1 leu

13.06.2013

-

19.06.2013

Locuri de munc`

la JOFM V^LCE

> pagina 10

PROGRAM:

NON STOP!

www.realitateavalceana.ro

Sursa dumneavoastr` de informare redactia@realitateavalceana.ro

AMANET TITOMI INVEST,

cel mai mic comision din ora]: 0,1%

AMANET TITOMI INVEST a redus comisionul la 0,1 %, av@nd [n

prezent cel mai mic comision din ora]. Adresa: Complex Gama, Strada

Regina Maria, nr.7, Bloc.C1, sc.B, parter.

Telefon: 0769.052.589

C@rcoteli ]i ]u]oteli

> pagina 12

Conducerea SJU V@lcea a semnat

contractul cu CAS pe 2013

Fonduri

nerambursabile ]i

f`r` cofinan\are

pentru V@lcea

=>pag 4

Controale

[n ]coli, gr`dini\e

]i cre]e

=>pag 8

605 persoane

disponibilizate

la Oltchim S.A.

=>pag 3

Agent de poli\ie de la

Serviciul Permise

Auto Vâlcea, trimis în

judecat` pentru mit`

=>pag 2

La [nceputul lunii iunie a.c. conducerile Spitalelor Jude\ean de Urgen\` ]i Municipal Dr`g`]ani au semnat contractul de

furnizare servicii medicale [ncheiat cu CAS Valcea pentru anul 2013.

A]a cum v-am mai informat, [n cursul lunii mai 2013, reprezentan\ii Consiliului Jude\ean V@lcea, ai Casei Na\ionale de

Asigur`ri de S`n`tate, conducerea Casei Jude\ene de Asigur`ri de S`n`tate Valcea ]i a Spitalului Jude\ean de Urgen\` Valcea s-

au [nt@lnit la Bucure]ti in cadrul comisiei de mediere, în vederea supliment`rii sumelor propuse ini\ial spitalului pentru servicii

medicale spitalice]ti, prin contractul de furnizare de servicii medicale pe anul 2013. Eforturile reprezentan\ilor institu\iilor participante

la discu\ii s-au concretizat prin ob\inerea unei suplimentari de buget alocat SJU pentru anul 2013. (continuare pag.4)

Elevii v@lceni, [n febra examenului de maturitate

3 759 de elevi din jude\ul V@lcea, din promo\ia 2013, au sus\inut prima prob` a examenului

de Bacalaureat. {n acest an, la BAC s-au [nscris cu 10 % mai pu\ini copii dec@t [n 2012.

Examenul de Bacalaureat 2013 a [nceput luni, 10 iunie, cu proba oral` la Limba ]i

Literatura Rom@n`. Elevii care au terminat clasa a XII-a au sus\inut testarea [n fa\a unei

comisii care au dat unul din patru calificative: {ncep`tor, Mediu, Avansat sau

Experimentat.

Elevii nu au putut intra [n examen cu manuale, caiete, dic\ionare, noti\e, telefoane

mobile sau orice alt mijloc de comunicare, altfel risc@nd s` fie elimina\i. De asemenea, ei

nu au voie s` stea pe holuri mai mult de 5-7 minute, iar [n sal` vor sta c@te unul [n banc`

]i sunt supraveghea\i de c@te doi profesori ]i, desigur, de nelipsitele camere video. La

examenele orale, elevul intr` [n sal`, prezint` comisiei cartea de identitate, extrage un bilet

]i prime]te o h@rtie ]tampilat` care serve]te drept ciorn`, se a]eaz` singur [n banc` ]i []i

formuleaz` planul de abordare [n maximum 15 minute, dup` care sus\ine proba [n fa\a

comisiei [n aproximativ acela]i interval de timp. Subiectele pentru probele de evaluare a

competen\elor lingvistice de comunicare oral` la limba rom@n` au fost elaborate de c`tre

Centrul Na\ional de Evaluare ]i Examinare (CNEE) ]i au con\inut texte literare sau nonliterare,

func\ionale sau nonfunc\ionale ]i au avut un grad de complexitate care s` permit`

tratarea lor integral` [n maximum 10-15 minute.

Perioada 12-14 iunie este destinat` probei la limba matern`, precedat` de evaluarea

competen\elor digitale (17-21 iunie) ]i proba oral` la o limb` str`in` (25-28 iunie), dup`

care, [n perioada 1-5 iulie, urmeaz` examenele scrise. Le ur`m baft` tuturor! (}.D)


Pagina 2

.

}tiri, informa\ii

Realitatea V@lcean`

13 - 19 iunie 2013

Agent de poli\ie de la Serviciul Permise

Auto Vâlcea, trimis în judecat` pentru mit`

Un agent de poli\ie de la

Serviciul de {nmatricul`ri

V@lcea a fost trimis [n judecat`

pentru c` a [nmatriculat

122 de autovehicule cu [nc`lcarea

dispozi\iilor legale privind

taxa pe emisiile poluante

]i a cerut ]i primit mai multe

sume de bani, pentru a interveni

pe l@ng` colegi, potrivit

PICCJ.

Procurorii Parchetului de pe

l@ng` Tribunalul V@lcea l-au trimis

[n judecat` pe Liviu Dumitru

Dan, agent la Serviciului Public

Comunitar Regim Permise

de Conducere ]i {nmatriculare a

Vehiculelor V@lcea la data comiterii

faptelor, pentru trafic de

influen\`, abuz [n serviciu contra

intereselor publice cu ob\inerea

pentru altul a unui avantaj

patrimonial sau nepatrimonial

(122 acte materiale), [n]el`ciune

(113 acte materiale), fals material

[n [nscrisuri oficiale ]i uz

de fals (c@te 76 acte materiale),

se precizeaz` [ntr-un comunicat

de mar\i al Parchetului de pe

l@ng` {nalta Curte de Casa\ie ]i

Justi\ie (PICCJ).

{n acela]i dosar au fost deferi\i

justi\iei Gabriel Paraschiv,

pentru trafic de influen\` (3 fapte)

]i [n]el`ciune (18 acte materiale),

]i Eugen Robert Vieru de

trafic de influen\` (5 fapte) ]i [n-

]el`ciune (7 acte materiale). Dan

]i Paraschiv au fost trimi]i [n judecat`

[n stare de arest preventiv.

Potrivit rechizitoriului, [n

perioada 2010 - 2012, Liviu

Dumitru Dan, [n calitate de

agent de poli\ie [n cadrul

Serviciului de {nmatricul`ri

V@lcea, a [nmatriculat 122 de

Activit`\i de prevenire ]i

combatere a faptelor antisociale

La data de 11 iunie a.c., poli\i]-

tii din cadrul Sec\iei 2 Poli\ie Rural`

Milcoiu au ac\ionat [n vederea

prevenirii ]i combaterii faptelor

antisociale, accidentelor de circula\ie,

pentru identificarea persoanelor

ce nu respect` prevederile

legale pe linia circula\iei pe drumurile

publice,

Cu aceast` ocazie, au fost legitimate

15 persoane, dintre care 12

femei care atr`geau persoane de

sex masculin pentru a [ntre\ine rela\ii

sexuale cu ace]tia [n vederea

ob\inerii de foloase materiale.

Fa\` de persoanele identificate

s-a luat m`sura sanc\ion`rii contraven\ionale

conform prevederilor

Legii nr.61/1991R., valoarea

total` a amenzilor aplicate fiind de

7000 de lei.

Totodat`, poli\i]tii din cadrul

Poli\iei municipiului R@mnicu

V@lcea au desf`]urat activit`\i

pentru cre]tere gradului de siguran\`

]i protec\ie pentru cet`\eni.

Astfel, au fost legitimate 105

persoane, dintre care 12 au fost

conduse la sediul poli\iei. Au fost

verificate 68 de autovehicule ]i a-

plicate 32 de sanc\iuni contraven-

\ionale, [n valoare total` de 42250.

Deruleaz` lucr`ri pe band` rulant`

Apavil a [nlocuit bran]amentele

de ap` potabil` la Filarmonic`

În perioada 30 mai - 6 iunie

2013, SC APAVIL SA a derulat

lucr`ri în aproape toate zonele

din Râmnicu Vâlcea. Angaja\ii

societ`\ii au întocmit 35 de

documenta\ii tehnice pentru

persoane fizice ]i juridice, au

montat ]i verificat 148 de

apometre la asocia\ii de proprietari

]i locuin\e individuale ]i,

totodat`, au rezolvat 6 sesiz`ri

privind avarii la re\eaua de ap`.

De asemenea, au verificat ]i

cur`\at c`mine de canalizare ]i

guri de scurgere în Ostroveni,

Goranu (târgul s`pt`mânal, str.

Calea Bucure]ti – Dacos), Petri]or,

Cop`celu, Z`voi, Centru,

la Diana SRL – bazine decantoare,

ETA SA, blocul CPL, pe

Morilor, precum ]i pe str`zile

G. Enescu, 1 Mai, Bogdan

Amaru – pasaj, Matei Basarab,

Daniil Ionescu, Ruda, Calea lui

Traian ]i Dacia. În aceea]i perioad`,

au fost finalizate lucr`rile

la re\eaua de canalizare menajer`

de pe str. Emanoil Florescu,

s-au înlocuit bran]amentul

de ap` potabil` la Filarmonica

Ion Dumitrescu, dar ]i re-

\eaua de aduc\iune Cheia. Lucr`ri

similare s-au executat pe

Calea lui Traian, iar la sta\ia

Arinilor s-au cur`\at pompele

de canalizare. Zilele trecute,

echipele APAVIL au început

lucr`rile la canalizarea menajer`

de pe str. Intr. Macarie, au

ref`cut par\ial rigola pluvial`

pe str. Col. B`descu, intersec\ie cu

str. Cpt. Negoescu. Nu în ultimul

rând, au ref`cut carosabilul pe str.

}trandului – Boromir, lucr`rile

continuând în perioada urm`toare.

Astfel de lucr`ri s-au mai

f`cut str`zile }tirbei Vod` ]i

Nicolae B`lcescu, iar pe Depozitelor,

Ute\ilor, Carol I, A. I.

Cuza ]i N. Iorga s-au remediat

pierderile de ap`. (A.D)

Publica\ie editat` de {ntreprindere Individual` T`nase Liliana

Anemona, [nregistrat` la Registrul Comer\ului sub num`rul

F38/60/26.01.2011

CUI: 27948932 din 27.01.2011

Redac\ia:

Anemona T~NASE

Bogdan CRISTESCU

Carmen C~LIN

}tefan DRAGOMIR

Colaboratori: Liliana FABIAN, Adina DUMITRU

autovehicule, "cu [nc`lcarea

dispozi\iilor legale privind taxa

pe emisiile poluante”. Astfel,

prin ata]area mai multor dovezi

de plat` falsificate la dosarele

de [nmatriculare, el a cauzat un

prejudiciu bugetului de stat de

aproximativ 785.175 lei.

"De asemenea, inculpatul a

exercitat ac\iuni de inducere [n

eroare a p`r\ilor v`t`mate, c`rora

le-a cauzat un prejudiciu de

circa 241.553 lei ]i 33.610 euro.

Totodat`, [n cursul anului 2012,

inculpatul Dan Liviu Dumitru a

pretins ]i primit diferite sume

de bani [n schimbul trafic`rii

influen\ei sale asupra altor

func\ionari din cadrul Registrului

Auto Rom@n", se mai arat`

[n comunicatul PICCJ.

Anchetatorii sus\in c`, [n

aceea]i perioad`, Gabriel Paraschiv

le-a fi spus mai multor persoane

c` le va achita taxa de

poluare stabilit` de organele fiscale

sau c` aceasta este [ntr-un

anumit cuantum pentru [nmatricularea

autoturismelor, dar a

folosit cea mai mare parte din

bani [n interes personal. Astfel,

acesta a cauzat un prejudiciu

p`r\ilor v`t`mate de 55.150 lei

]i 11.340 euro.

"Autoturismele au fost [nmatriculate

ulterior de c`tre inculpatul

Dan Liviu Dumitru, f`r`

respectarea dispozi\iilor legale

ce reglementau taxa de poluare",

spun procurorii.

De asemenea, Paraschiv a

cerut ]i primit suma total`) de

3.000 lei ]i 400 de euro de la

mai multe persoane, "preval@ndu-se

de rela\iile pe care le are

asupra unor func\ionari din

cadrul Serviciului de {nmatricul`ri

V@lcea ]i Registrului

Auto Rom@n, [n scopul [nmatricul`rii

autovehiculelor acestora".

Procurorii mai sus\in c`, [n

perioada 2010- 2011, Eugen

Robert Vieru "a indus [n eroare

mai multe p`r\i v`t`mate [n

leg`tur` cu plata taxei de poluare,

[nsu]indu-]i suma de

26.180 lei, ]i de asemenea ]i-a

traficat influen\a asupra func-

\ionarilor Serviciului de {nmatricul`ri

V@lcea, pretinz@nd ]i

primind suma total` de 1400 lei

]i 250 euro [n acest scop".

Procurorii au pus sechestru

pe o ma]in` a lui Liviu Dumitru

Dan, pentru recuperearea prejudiciului.

Dosarul celor trei va fi judecat

de magistra\ii Tribunalului

V@lcea.(B.C)

Educa\ie rutier` [n unit`\ile de [nv`\`m@nt

Accidentul rutier reprezint`

una dintre cele mai grave forme de

v`t`mare [nregistrate la nivel

mondial, conform rapoartelor

interna\ionale ]i a datelor statistice

[nregistrate.

Dup` malforma\iile congenitale

]i maladiile care depind [n

mic` m`sur` de op\iunea de via\` a

fiec`rui copil sau t@n`r, accidentul

rutier se manifest` ca urm`toarea

cauz` care determin` mortalitatea

[n r@ndul tinerei genera\ii din

cauza absen\ei unor abilit`\i

primare de auto - siguran\`.

Flagelul insecurit`\ii rutiere [n

r@ndul copiilor ]i tinerilor este

rezultanta unui fenomen complex

din punctul de vedere al aspectelor

incumbate:

Mediul fizic nesigur determinat,

[n principal, de o infrastructur`

perimat`;

Mediul social permisiv generat

de absen\a informa\iilor relevante,

de incon]tien\`, de dezinteresul

parental, de mediatizarea ,,negativ`,,

a evenimentului rutier care

[ncurajeaz` un nou mod de

promovare a imaginii personale;

Caracteristicile v@rstei, fie c`

este vorba de limit`ri fizice

impuse de v@rst`, fie c` este vorba

de cele psihice sau sociale precum

teribilism sau model parental.

{n acest sens, un rol deosebit de

important revine educa\iei rutiere,

constituindu-se [ntr-o component`

esen\ial` a educa\iei generale

permanente, de la copiii de v@rst`

pre]colar` la adul\ii de v@rsta a

treia, av@nd ca obiective ]i finalit`\i

cunoa]terea ]i aplicarea corect`

a normelor ]i reglement`rilor

privind circula\ia rutier`.

{n jude\ul V@lcea s-au [nregistrat

[n perioada 01.01.2012 –

09.05.2013 un num`r total de 685

de accidente rutiere, din care, [n

132 de accidente au fost implica\i

copii cu v@rste cuprinse [ntre 1-18

ani (fie [n calitate de pietoni,

bicicli]ti, pasageri [n autovehicule

]i conduc`tori auto). Cele 132 de

accidente [n care au fost implica\i

copii reprezint` aproximativ 20%

din totalul accidentelor, urm`rile

acestora fiind 5 mor\i, 52 r`ni\i

grav ]i 179 r`ni\i u]or .

Arterele pe care s-au produs accidentele

rutiere [n care au fost implica\i

copii cu v@rste cuprinse

[ntre 1 si 18 ani sunt : drumurile

na\ionale (53 accidente), drumurile

jude\ene (30 accidente), str`zi

(43 accidente) ]i drumuri comunale

(6 accidente).

{n acest sens, Serviciul Rutier

continu` activit`\ile de educa\ie

rutier` [n ]coli. {n aceast` s`pt`m@n`

au fost desf`]urate ore de

educa\ie rutier` cu elevi din cadrul

}colii Gimnaziale Anton Pann

din Rm. V@lcea ]i ai Liceului

Tehnologic Justinian Marina din

B`ile Ol`ne]ti. {n cadrul orelor,

cei prezen\i s-au familiarizat cu

regulile elementare de circula\ie

pe drumurile publice, at@t [n

calitate de pieton c@t ]i atunci c@nd

utilizeaz` bicicleta sau mijloacele

de transport [n comun. Au fost

purtate discu\ii interactive, elevii

put@nd viziona ]i filmule\e

educativ – preventive pe aceste

teme.

Este foarte important ca la

nivelul fiec`rei unit`\i de

[nv`\`m@nt s` se desf`]oare astfel

de activit`\i, cel mai eficient [n

cadrul unor op\ionale de educa\ie

rutier`, cu obiective stabilite

distinct pe cicluri gimnaziale.

Material realizat de

Serviciul Rutier V@lcea

Tehnoredactare & IT: Ionu\ ALMARIEI

Difuzare: Alexandru POPESCU

Râmnicu VALCEA, str. Regina Maria nr. 7, Bl C1, sc D, et II

E-mail: redactia@realitateavalceana.ro

Telefon: 0350/801965; 0754/068797; 0755305278

Fax: 0350/801965

Tiparul executat de: SC SILPACINO SRL Rm. Vâlcea

Potrivit art. 206 din Codul Penal, responsabilitatea juridic` pentru materialele ap`rute în paginile acestei publica\ii apar\ine autorilor, precum ]i celor

care fac declara\ii, în virtutea dreptului la opinie ]i liber` exprimare, garantat de Constitu\ia Rom@niei.

Colajele foto ]i imaginile trucate marcate cu “T”, precum ]i textele care le înso\esc vor fi considerate pamflete ]i tratate ca atare.


Realitatea V@lcean` Pagina 3

.

Eveniment

13 - 19 iunie 2013

.

605 angaja\i au fost

disponibiliza\i de la Oltchim

Centenar

„Constantin

Is`rescu”, la

Arhiepiscopia

Râmnicului

Joi, 13 iunie 2013, în ziua

În`l\`rii Domnului, de la ora

16.00, în Sala „Iosif Episcopul” a

A]ez`mântului Cultural-Pastoral

„Sfântul Ierarh Calinic” din cadrul

Centrului Eparhial al

Arhiepiscopiei Râmnicului, va

avea loc comemorarea a 100 de

ani de la na]terea profesorului ]i

colonelului în rezerv` Constantin

Is`rescu. Cu acest prilej va fi

lansat` a treia edi\ie a volumului

„Jurnal de front - 518 zile ]i nop\i

în linia întâi”, o carte scris` de

Constantin Is`rescu.

„La eveniment sunt invita\i s`

participe oameni de cultur`, preo\i,

istorici, militari ]i alte personalit`\i

marcante care l-au cunoscut

pe colonelul în rezerv`

Constantin Is`rescu”, ne-a declarat

Arhidiacon Ioan Liviu G`man,

Arhiepiscopia R@mnicului. (A.T)

• Salaria\ii cuprin]i [n programul de restructurare vor trebui s`-]i [ncheie raportul de munc` cu

societatea comercial` ]i s`-]i fac` lichidarea

• 605 persoane disponibilizate de la Oltchim S.A. vor beneficia de indemniza\ie de ]omaj de la

AJOFM V@lcea

Conform deciziilor de disponibilizare

emise de S.C. Oltchim

S.A., p@n` vineri, 14 iunie

2013, salaria\ii cuprin]i [n programul

de restructurare vor trebui

s`-]i [ncheie raportul de

munc` cu societatea comercial`

]i s`-]i fac` lichidarea. Dup`

aceast` dat`, [n termen de zece

zile calendaristice, AJOFM

V@lcea va verifica, [nregistra ]i

prelucra dosarele de ]omaj ]i

venit de completare ale persoanelor

care-]i au domiciliul sau

re]edin\a pe raza jude\ului V@lcea.

Pentru a nu perturba activitatea,

AJOFM V@lcea a [ntocmit

un grafic de prezentare, cu

c@te 50 de persoane pe zi. Astfel,

salaria\ii disponibiliza\i vor

trebui s` se prezinte la punctele

.

de lucru ale A.J.O.F.M. V@lcea

de care apar\in, [n func\ie de

Trei accidente de munc` [n luna mai,

33 de persoane depistate la negru de ITM

domiciliu, conform program`rii

pe care AJOFM V@lcea a

[naintat-o la compartimentul

Resurse Umane al S.C. Oltchim

S.A. {n momentul [n care

persoana disponibilizat` []i va

face lichidarea va fi [n]tiin\at`

despre aceast` dat`.

Este important ca fiecare s`

respecte acest calendar pentru a

fluidiza ac\iunea de [nregistrare

[n plat` a persoanelor disponibilizate.

Dac` vor aparea

probleme legate de dosarul de

]omaj, func\ionarii din cadrul

AJOFM V@lcea vor contacta

telefonic persoanele [n cauz`,

pentru a clarifica fiecare spe\`

[n parte. Conform Legii nr.

76/2002 ]i a OUG nr. 36/2013,

persoanele disponibilizate vor

beneficia din bugetul asigur`rilor

sociale de ]omaj de indemniza\ie

de ]omaj ]i venit de

completare. Indemniza\ia de

]omaj se acord` pe o perioad`

de 6, 9 sau 12 luni, iar venitul

de completare pe o perioad` de

12, 20, 22 sau 24 de luni, [n

func\ie de stagiul de cotizare la

bugetul asigur`rilor de ]omaj,

respectiv de vechimea [n munc`.

Pe perioada acord`rii indemniza\iei

de ]omaj, disponibiliza\ii

vor beneficia lunar de

o sum` egal` cu media veniturilor

pe ultimele trei luni

[nainte de concediere, dar nu

mai mult de 1.548 lei, salariul

mediu net pe economie din

luna ianuarie a anului [n care se

face disponibilizarea. Aceast`

sum` stabilit` ini\ial, va cuprinde

indemniza\ia de ]omaj, plus

venitul de completare. Dup`

expirarea perioadei de acordare

{n luna mai 2013 Compartimentul

Control Rela\ii de Munc`

a 168 controale ]i s-au aplicat

180 sanc\iuni contraven\ionale,

din care 147 avertismente ]i 33

amenzi [n valoare de 321.600 lei.

În timpul controalelor au

fost identificate 33 persoane

primite la munc` f`r` a avea [ncheiate

contracte individuale de

munc` [n form` scris`, dintre

care 15 femei ]i s-au aplicat

sanc\iuni [n valoare de 220.000

lei, [n conformitate cu prevederile

Legii nr. 53/2003, republicat`-

Codul Muncii. Au fost

dispuse m`suri privind [ncheierea

[n form` scris` a contractelor

individuale de munc`.

Tot în aceast` perioad` la

ITM Vâlcea au fost înregistrate

78 sesiz`ri, privind nerespectarea

prevederilor legale referitoare

la [ncheierea, executarea,

modificarea ]i suspendarea contractelor

individuale de munc`,

precum ]i neacordarea drepturilor

salariale, neacordarea repausului

s`pt`m@nal, etc.

{n luna mai 2013, Compartimentul

Control S`n`tate ]i Securitate

în Munc` a efectuat 95

controale, aplicându-se 219

sanc\iuni contraven\ionale în

valoare de 77.000 lei.

S-au înregistrat 3 sesizãri referitoare

la condi\iile de munc`.

Tot in luna mai 2013 s-au

înregistrat 3 accidente de munc`,

care au avut urmare incapacitate

temporar` de munc`.

Au fost dispuse m`suri de

remediere pentru toate deficien\ele

constatate, dintre care a-

mintim: evaluarea riscurilor de

a indemniza\ie de ]omaj, persoanele

vor mai primi doar

venitul de completare pe perioada

prev`zut` [n O.U.G. nr.

36/2013.

Achitarea venitului de completare

]i a indemniza\iei de ]omaj

va fi efectuat`, prin card

sau prin mandat pos]al, [n func-

\ie de op\iunea persoanei, [ntre

15 ]i 25 ale lunii curente, pentru

luna anterioar`.

{n luna iulie 2013, dup`

rectificarea bugetului, AJOFM

V@lcea va deconta din fondul

de garantare ]i diferen\a de 9%

aferent` crean\elor salariale din

luna aprilie 2013. Informa\iile

ne-au fost oferite de c`tre directorul

executiv al AJOFM

V@lcea, Dumitru Nicu Cornoiu.

Carmen C~LIN

accidente si îmbolnãviri profesionale;

elaborarea planului de

prevenire si protec\ie; efectuarea

controlului medical periodic;

efectuarea instructajului de

securitate ]i s`n`tate [n munc`;

elaborarea instruc\iunilor proprii

de lucru ]i securitate a

muncii; dotarea cu truse sanitare

la punctele de lucru; dotarea

]i acordarea echipamentului individual

de protec\ie, dar ]i asigurarea

de condi\ii de microclimat

corespunz`toare la locul

de munc`. (A.T)

O m@ndrie pentru V@lcea,

Elevul Ploscaru va

reprezenta Rom@nia

la Balcaniad`

Ploscaru Ioan Lauren\iu, elev în

clasa a IX-a la C.N. „Alexandru

Lahovari”, va reprezenta România

atât la Olimpiada Balcanic` pentru

Juniori, cât ]i la Olimpiada Interna-

\ional` Pluridisciplinar` "Tuyamaada"

pentru seniori.

De asemenea, este singurul elev

din clasa a IX-a care s-a afirmat la

barajele pentru alc`tuirea echipei de

seniori ce ne va reprezenta la Olimpiada

Interna\ional` din Columbia.

Felicit`ri, atât elevului Ploscaru,

cât ]i domnului profesor, Constantin

Drugan!

Campanie de colectare

a de]eurilor [n R@mnic

Prim`ria Municipiului R@mnicu

V@lcea [n colaborare cu Asocia\ia

Rom@n` pentru Reciclare

RoRec, a ini\iat o campanie na-

\ional` privind colectarea de]eurilor

de echipamente electrice ]i

electronice de la popula\ie, campanie

ce se va desf`]ura [n data

de 15 iunie 2013.

Av@nd [n vedere c` autoritatea

administra\iei publice locale are

obliga\ia de a colecta separat

DEEE de la gospod`riile particulare,

rug`m to\i cet`\enii municipiului

care de\in astfel de echipamente

pe care nu le mai utilizeaz`

(televizoare, frigidere,

calculatoare, usc`toare de p`r,

etc), s` le depoziteze [n ziua de

15 iunie 2013, [ntre orele 9.00 ]i

18.00, [n loca\iile: }coala cu

clasele I-VIII Goranu, Colegiul

Tehnic Forestier, }coala cu

clasele I-VIII nr. 10, Colegiul Na-

\ional Mircea cel B`tr@n ]i Colegiul

Economic.

Fiecare deponent va primi un

tichet cu care va putea participa la

o tombola cu premii. (A.T)


Pagina 4

.

Social

Realitatea V@lcean`

13 - 19 iunie 2013

Fonduri nerambursabile ]i

f`r` cofinan\are pentru V@lcea

Printr-o generoas` intermediere

a prof.univ.dr. Ilie Gr`dinaru,

la Consiliul Jude\ean V@lcea

a avut loc, ieri, 12 iunie a.c.,

o [ntrevedere preliminar` a pre-

]edintelui Ion C[lea cu reprezentantul

Fondului Multina\ional

de Investi\ii Private HIND-

MARSH FINANCE [n vederea

perfect`rii unor finan\`ri pentru

obiective social-umanitare ]i de

[mbun`t`\ire a calit`\ii vie\ii. A-

vantajele unui astfel de parteneriat

rezid` din faptul c` procedurile

de finan\are ]i fondurile

alocate sunt nerambursabile ]i,

[n plus fa\` de programele europene,

acestea nu presupun nicio

contribu\ie de cofina\are.

Din seria lung` a priorit`\ilor

.

aflate [n mapa Consiliului Jude-

\ean V@lcea au fost prezentate

Reprezentan\ii Casei de Asigur`ri

de S`natate V@lcea v`

aduc la cuno]tin\` c` la [nceputul

lunii iunie a.c. conducerile

Spitalelor Jude\ean de Urgen\`

]i Municipal Dr`g`]ani au semnat

contractul de furnizare servicii

medicale [ncheiat cu CAS

Valcea pentru anul 2013.

A]a cum v-am mai informat,

[n cursul lunii mai 2013 reprezentan\ii

Consiliului Jude\ean

V@lcea, ai Casei Na\ionale de

Asigur`ri de S`n`tate, conducerea

Casei Jude\ene de Asigur`ri

de S`n`tate Valcea ]i a Spitalului

Jude\ean de Urgen\` Valcea

s-au [nt@lnit la Bucure]ti in cadrul

comisiei de mediere, în vederea

supliment`rii sumelor

propuse ini\ial spitalului pentru

servicii medicale spitalice]ti,

prin contractul de furnizare de

servicii medicale pe anul 2013.

Discu\iile au fost centrate pe

rolul extrem de important al

Spitalului Jude\ean de Urgen\`

Rm. V@lcea în cadrul sistemului

public de s`n`tate al jude\ului

Valcea, pe necesitatea de a se

asigura pentru acesta fonduri

care sa confere siguran\` ]i calitate

actului medical.

Eforturile institu\iilor participante

la discu\ii s-au concretizat

prin obtinerea unei suplimentari

de buget alocat SJU

pentru anul 2013. Pentru anul a-

cesta, suma propus` ini\ial Spitalului

Jude\ean de Urgen\` V@lcea

a fost de 53.809.668,72 lei,

iar contractul s-a semnat pentru

un buget de 56.058.238,72 lei.

}i [n cazul Spitalului municipal

Dr`g`]ani sumele alocate

ini\ial au fost mai mici decât necesarul

unit`\ii sanitare. Conducerea

CAS Valcea a încercat ]i a

f`cut tot ce se putea pentru ob-

de c`tre pre]edintele Ion C[lea

22 de proiecte din care 3 sunt a-

xate pe moderniz`ri ]i dot`ri cu

aparatur` medical` de ultim`

genera\ie a sec\iei de oncologie,

blocului operator ]i sec\iei de a-

nestezie ]i terapie intensiv`

ATI, apoi 3 proiecte de infrastructur`

rutier` ]i 13 proiecte

din domeniul dezvolt`rii durabile

a turismului.

Dup` cum a precizat reprezentantul

Fondului Interna\ional

de Investi\ii, prof. Roy Lungu,

beneficiarul trebuie s` [ndeplineasc`

dou` condi\ii: [n primul

r@nd, s` elaboreze ]i s` pun`

la dispozi\ie documenta\ia e-

conomic` ]i tehnic`, iar [n al

doilea r@nd, s`-]i asume obliga-

\ia c`, timp de 5 ani, obiectivul

realizat integral din fonduri nerambursabile

nu va fi gajat, [nstr`inat,

privatizat ]i decapitalizat.

Valoarea unui proiect nu va

fi mai mic` de 10 milioane dolari,

iar plafonul maxim nu trebuie

s` dep`]easc` 5 miliarde

dolari.

{n perspectiva imediat`, [ns`

dup` conturarea unor elemente

sumare de proiect, urmeaz` s`

aib` loc semnarea de c`tre

dr.ing. Ion C[lea, [n calitate de

pre]edinte al Consiliului Jude-

\ean V@lcea, ]i reprezentantul

autorizat al Fondului Interna\ional

de Investi\ii, a primului memorandum

de acceptare a finan-

\`rii nerambursabile.

Compartimentul de rela\ii

cu mass media al CJ V@lcea

Conducerea Spitalelor Jude\ean de Urgen\` ]i Municipal Dr`g`]ani

au semnat contractul de furnizare servicii medicale cu CAS pe 2013

\inerea de fonduri suplimentare,

[n limita legilor existente. Astfel,

contractul cu Spitalul Municipal

Dr`g`]ani a fost semnat pe

o valoarea contractata pentru

anul 2013 este de 8.031.829,14

fa\` de 7.901.829,14 lei.

Pentru perioada mai-august

SJU V@lcea are alocat` o valoare

lunar` de 6.500.000 lei, iar Spitalul

Dr`g`]ani, de 880 mii lei.

„Consider`m c` noile valori

de contract alocate celor dou`

spitale, cele mai mari din jude-

\ul V@lcea, vor asigura fondurile

necesare pentru a sus\ine cheltuielile

salariale ]i buna func\ionare

a activit`\ii, astfel [nc@t asigura\ii

s` beneficieze de servicii

medicale [n condi\ii optime.

Men\ion`m c` din execu\ia bugetar`

a lunii aprilie, nivelul

cheltuielilor de personal a SJU

V@lcea reprezint` aproape 70%

din bugetul alocat de CAS V@lcea,

iar pentru Spitalul Municipal

Dr`g`]ani, 78%. CAS V@lcea

spera in continuarea bunei

colaborari cu to\i furnizorii de

servicii medicale cu care a [ncheiat

contracte, [n folosul asigura\ilor

jude\ului V@lcea, beneficiarii

serviciilor medicale”,

ne-a declarat Alin Voicule\,

pre]edintele CAS V@lcea.

{n cursul acestei luni, corpul

de control al CAS V@lcea,

a efectuat [n afar` de controalele

tematice ]i c@teva controale

dispuse de pre]edinteledirector-

general.

Au fost verificate c@teva sec-

\ii ale SJU V@lcea [n scopul

constat`rii concordan\ei [ntre

num`rul de pacien\i interna\i ]i

foile de observa\ie clinic`. S-au

constat unele deficien\e la

Sec\iile Psihiatrie I ]i II,

deficiente ce se vor remedia

ulterior.

{n scopul verific`rii modului

de respectare a programului de

lucru, au fost verificate 5 farmacii

de pe raza municipiului

Rm.V@lcea unde nu s-au constatat

deficiente.

Pentru a verifica modul de

efectuare a serviciilor medicale

paraclinice au fost controla\i doi

furnizori a c`ror activitate se

desf`]oar` [n conformitate cu

cerin\ele legale [n vigoare.

Anemona T~NASE

.

V@lcea a dat lec\ie despre

modernizarea pomiculturii

Institutul de Cercetare – Dezvoltare

Pomicol` M`r`cineni, din

jude\ul Arge], a g`zduit o consf`tuire

la nivel na\ional pe probleme

privind reconversia legumiculturii

]i pomiculturii [n perspectiva Programului

European 2014-2020 de

promovare ]i aplicare a noii Politici

Agricole Comune (PAC). La

aceast` consf`tuire au participat

pre]edintele de onoare al Academiei

de }tiin\e Agricole ]i Silvice

„Gheorghe Ionescu-Sise]ti”, acad.

Cristian Herea, comisarul european

pentru agricultur`, Dacian

Ciolo], ministrul Agriculturii, Daniel

Constantin, alte personalit`\i

din domeniul ]tiin\ei horticole. Jude\ul

V@lcea a fost reprezentat la

aceast` reuniune de dr.ing. Ion

C[lea, pre]edintele Consiliului

Jude\ean, prof.univ.dr. Ioan Botu,

directorul Sta\iunii de Cercetare-

Dezvoltare Pomicol` Rm.V@lcea,

dr. ing. Marin Cern`tescu, directorul

Camerei Agricole, ]i reprezentan\i

ai asocia\iilor fermierilor

pomicoli.

De la [nceput s-a f`cut precizarea

c` reconversia [n pomicultur`,

a]a cum a fost conturat` la nivelul

UE, presupune aplicarea unor m`suri

]i norme nu numai pentru [nfiin\area

culturilor ]i promovarea

tehnologiilor specifice p@n` la intrarea

pe rod a planta\iilor, ci se va

urm`ri cu aceea]i aten\ie [ntregul

traseu, de la preg`tirea materialului

s`ditor [n pepinier` ]i p@n` la

valorificarea recoltei [n magazine

]i pie\e unde sunt comercializate

fructele.

Pentru reprezentan\ii jude\ului

nostru a fost o mare surpriz` faptul

c` exemplele date de c`tre comisarul

european, ministrul agriculturii

]i pre]edintele Academiei de }tiin-

\e Agricole au fost extrase at@t din

opiniile formulate de dr.ing. Ion

C[lea, c@t ]i din ini\iativele ]i proiectele

aplicate deja [n V@lcea prin

cele ]ase loturi demonstrative de

planta\ii superintensive de m`r, fiind

considerate ca etalon a ceea ce

se inten\ioneaz` a se realiza [n pomicultura

rom@neasc` [n urm`torii

7 ani.

Participan\ii au c`zut de acord

ca proiectul programului de reconversie

a pomiculturii s` aib` ca \int`

dezvoltarea la nivel na\ional a

unui sector pomicol competitiv

prin prezervarea ]i valorificarea

bazei genetice autohtone, cre]terea

suprafe\elor de planta\ie t@n`r` ]i

modernizarea fermelor pomicole.

{n acest scop, ini\iatorii programului

care va beneficia de fonduri europene

au prev`zut s` fie atra]i cu

proiecte pomicultori individuali

care de\in terenuri [ntre 2 ]i 50 ha.

Referindu-se la aceast` condi\ie

care urmeaz` s` fie impus`,

pre]edintele Ion C[lea a propus ca

suprafa\a minim` s` nu fie de 2 ha,

ci de un ha, av@nd [n vedere c` un

mare num`r de produc`tori agricoli

de\in terenuri mici, fapt ce i-ar

scoate din Program, prin neconformare

la unitatea minim` de suprafa\`.

De asemenea, pre]edintele

Ion C[lea, a mai propus ca, al`turi

de fermieri individuali ]i asocia\ii

pomicole, s` se accepte integrarea

[n calitate de beneficiari pentru accesarea

de fonduri europene prin

derularea viitorului Program, ]i a

Consiliilor Jude\ene sau administra\iilor

publice locale care, prin

experimentul de la V@lcea, s-a demonstrat

c` au capacitatea de a

participa la dezvoltarea pomiculturii.

Programul pentru 2014–2020,

aflat deocamdat` [n faz` de proiect,

deschide mari ]anse pentru

pomicultorii v@lceni prin faptul c`

ace]tia vor avea posibilitatea s`

acceseze fonduri europene at@t

pentru [nfiin\area de planta\ii c@t ]i

pentru [ntre\inerea lor pe o

perioad` de 3–5 ani, adic` p@n` [n

momentul c@nd recolta ajunge la

comercializare [n fa\a consumatorilor.

Compartimentul de rela\ii

cu mass media al CJ V@lcea


Realitatea V@lcean` Pagina 5

Comisiei din 5 septembrie

prevederilor art. 68 din Regulamentul

(CE) nr. 889/2008 al

vin\a [nregistr`rii operatorilor

care valorific` produse rezultate

din livezile r`zle\e \`r`ne]ti.

Aceasta se face conform

cultorii trebuie s` ]tie c` au

fost f`cute modific`ri ]i [n pri-

tur` jude\ene ]i a municipiului

Bucure]ti. De asemenea, agri-

culturii ]i Dezvolt`rii Rurale,

prin direc\iile pentru agricul-

(inclusiv), s` []i [nregistreze

activitatea la Ministerul Agri-

„Fermierii care vor s`-]i

dezvolte o afacere [n acest domeniu

trebuie ca [n fiecare an,

p@n` la data de 31 august

t`rii rurale nr. 219/2007 pentru

aprobarea regulilor privind

[nregistrarea operatorilor

[n agricultura ecologic`.

Ordinului ministrului agriculturii,

p`durilor ]i dezvol-

Dezvolt`rii Rurale privind

modificarea ]i completarea

{n Monitorul Oficial nr.

301 din 27 mai 2013 a fost publicat

Ordinul nr. 378/2013 al

ministrului Agriculturii ]i

De asemenea, proiectul de

lege al Guvernului spune c`

[nregistreaz` potrivit legii speciale

la registrul comer\ului.

care desf`]oar` activit`\i agricole,

cu excep\ia celor care se

la organele fiscale ca persoan`

juridice sau ca persoan` fizic`

perioad` de cel pu\in 5 ani. {n

plus, ei trebuie s` fie [nregistra\i

domeniul agricol ]i au desf`]urat

activit`\i agricole pentru o

ob\inut de Curierul Na\ional.

Cump`r`torii ca s` poat` achizi\iona

terenuri agricole trebuie

s` fac` dovada c` au studii [n

Guvernului privind reglementarea

pie\ei funciare din Rom@nia

mai multe condi\ii restrictive se

arat` [ntr-un proiect de lege al

agricol [n Rom@nia, persoanele

fizice, trebuie s` [ndeplineasc`

renda]ii nu vor putea dep`]i

un o suprafa\` maxim` ce urmeaz`

a a fi stabilit`.

Pentru a putea cump`ra teren

la cump`rare. Mai mult dec@t

at@t, persoanele fizice sau a-

plus, parcelele agricole nu pot

fi rev@ndute timp de 10 ani de

Persoanele fizice nu pot

cump`ra terenuri agricole dac`

nu au studii agricole ]i experien\`

[n agricultur`. {n

13 - 19 iunie 2013

Florel B`dele.(C.C.)

declarat directorul Direc\iei

pentru Agricultur` V@lcea,

ecologic` sau [n Fi]a de [nregistrare

a comercian\ilor de produse

ecologice (inclusiv comer\ul

intracomunitar)” ne-a

De men\ionat este faptul c`

subcontractan\ii vor fi men\iona\i

[n Fi]a de [nregistrare a

procesatorilor [n agricultura

care se poate asigura trasabilitatea

produselor.

care subcontractan\ii []i supun

exploata\ia sistemului de control;

un sistem corespunz`tor al

documentelor contabile prin

supu]i sistemului de control;

existen\a unui acord scris prin

lista subcontractan\ilor, respectiv

a proprietarilor terenurilor

cu pomi r`zle\i, condi\ia

necesar` fiind ca ace]tia s` fie

[n ceea ce prive]te produc\ia

ecologic`, etichetarea ]i controlul,

privind subcontractarea.

{n acest sens, sunt necesare:

nr. 834/2007 al Consiliului

privind produc\ia ecologic` ]i

2008 de stabilire a normelor de

aplicare a Regulamentului (CE)

{nregistrarea operatorilor

[n agricultura ecologic`

Potrivit propunerii legislative,

Agen\ia Guvernamental` va

Statul, juc`tor pe pia\a terenurilor

agricole din Rom@nia

drept de preem\iune la cump`rarea

unui teren nu vor putea s`l

ia dac` de\in deja o mai mult

dec@t limita ce va fi stabilit`.

persoanele fizice sau arenda]ii

nu vor putea dep`]i un o supra-

stabilit`. Persoanele fizice veci-

a fi

.

a urmeaz` ce maxim` fa\`

ne v@nz`torului sau arenda]ii,

care, potrivit proiectului au

pot beneficia cresc`torii de vaci

finan\ate din Fondul European

de Garantare Agricol` (FEGA),

APIA [n perioada 10 iunie - 15

iulie 2013. De aceste subven\ii,

Poten\ialii beneficiari sunt

a]tepta\i la centrele jude\ene

produc`torilor de lapte ]i de carne

de vit` din zonele defavorizate'.

aferente anului 2013 [n cadrul

'Schemei de ajutor specific acordat

c` pe 10 iunie [ncepe campania

de depunerea a cererilor de plat`

Agen\ia de Pl`\i ]i Interven\ie

pentru Agricultur` (APIA) anun\`

cu teren agricol; s` orienteze [n

.

speculative

inten\iilor a posibil

cre]terile excesive ale suprafe-

\elor/ferm`; eliminarea pe c@t

pe pia\a funciar` pentru reglarea

acesteia ]i s` limiteze

rarea terenului agricol [n condi-

\iile stabilite de lege; monitorizarea

]i gestionarea terenurilor

v@ndute/cump`rate; s` intervin`

avea urm`toarele atribu\ii: eliberarea

de avize pentru cump`-

PNDR 2007 – 2013. Poten\ialii

beneficiari trebuie s` ]tie c` bovinele

din exploata\iile pentru

care beneficiarul solicit` ajutor

ploata\ii localizate [n zonele defavorizate

din Rom@nia, identificate

[n Anexa 4A la Programul

Na\ional de Dezvoltare Rural`

cat pentru aceast` categorie se

acord` fermierilor care au ex-

meti]ii cu rase de carne.

Sprijinul financiar comuni-

de lapte ]i de bivoli\e de lapte ]i

de taurine din rase de carne ]i

suprafe\e de terenuri agricole

Terenurile agricole dob@ndite

prin cump`rare nu vor putea

fi v@ndute pe o perioada de 10

cumpere/v@nd` teren agricol

situat [n extravilan; s` arendeze

soanele fizice care doresc s`

cumpere teren; s` sprijine instalarea

tinerilor fermieri; s` [ncurajeze

transferul unor ferme; s`

mod amiabil pia\a funciar` prin

consultan\` gratuit` pentru per-

ra. {nc`lcarea acestei legi va

atrage r`spunderea administrativ`,

contraven\ional`, civil`

sau penal`, dup` caz.

PUG/PUZ pentru o perioada de

20 ani de la cump`rarea acesto-

cump`rarea acestora ]i nici

introduse [n intravilan prin

scoase din circuitul agricol pentru

o perioad` de 20 ani de la

ani de la cumpararea acestora.

{n plus, acestea nu vor putea fi

cei care vor s` cumpere terenuri agricole

Carmen C~LIN

caprinelor, iar ac\iunile prev`zute

sunt efectuate la zi.

de identificare ]i [nregistrare a

bovinelor, suinelor, ovinelor ]i

animale la om, protec\ia animalelor

]i protec\ia mediului,

se [n Programul ac\iunilor de

supraveghere, prevenire, control

]i eradicare a bolilor la animale,

a celor transmisibile de la

De asemenea, bovinele din

exploata\ie trebuie s` fie cuprin-

specific trebuie s` fie identificate

]i [nregistrate [n Registrul

Na\ional al Exploata\iilor – RNE.

Dup` 10 iunie, zootehni]tii din zonele defavorizate

pot depune cererile pentru subven\ii

Guvernul impune restric\ii drastice pentru

.

Agricultur`


C M

Y K

Pagina 6

.

Actualitate

E vremea concediilor, iar prefectul a luat atitudine!

Realitatea V@lcean`

13 - 19 iunie 2013

Agen\iile de turism, controlate la s@nge

{n um` cu c@teva zile, prefectul

Mircea Nadolu a convocat

]edin\a ordinar` a Comitetului

Consultativ pentru Protec\ia

Consumatorilor Vâlcea. Cu a-

ceast` ocazie, au fost prezentate

]i rezultatele ac\iunilor de control

la s`lile de fitness ]i agen-

\iile care comercializeaz` pachete

de servicii turistice. “Au

fost verificate 6 agen\ii de turism

din jude\ul Vâlcea (Ola

Turism, Onilari Turism, Amaltur,

Safir Travel, Pam Tour ]i

Seytour). Nu au fost constatate

abateri de la legisla\ia specific`.

De asemenea, în aceast` perioad`,

nu au fost înregistrate reclama\ii

referitoare la achizi\ionarea

pachetelor de servicii turistice”,

a anun\at prefectul jude\ului.

Prefectul Nadolu a mai precizat

c` au fost verificate ]i 29

.

website-uri care vând direct sau

Miercuri diminea\a, timp de

aproape dou` ore, viceprimarul cu

atribu\ii de primar Gigi Matei a

discutat cu peste 20 de persoane

despre problemele cu care acestea

se confrunt`. Ca urmare a acestor

audien\e, primarul interimar Matei

a dat mai multe dispozi\ii, printre

care se num`r` realizarea de c`tre

DADP a unei rampe de acces

pentru o persoan` cu handicap care

locuie]te [n blocul B3 din Ostroveni,

dar numai dup` ob\inerea de

.

semn`turi de la to\i locatarii de pe

prin intermediari servicii de

transport aerian sau de cazare.

Nici s`lile de fitness n-au

sc`pat de controale perioada

aceasta

Aceast` ac\iune a f`cut parte

din Re\eaua de Cooperare în

domeniul Protec\iei Consumatorului

la campania comun`

SWEEP Internet 2013, ini\iat`

de Comisia European`. Au fost

verificate ]i 6 s`li de fitness în

ceea ce prive]te serviciile oferite

]i comercializarea suplimentelor

alimentare (SC Fitness

Cool SRL, SC Muscle Zone

SRL, SC Your Beautifuli SRL,

SC Fr`\ia SRL, SC Marlev SRL

]i SC Prof Extens SRL, nefiind

constatate nereguli.

Anemona T~NASE

R@mnicenii sper` s` g`seasc` rezolvare problemelor la Prim`rie

20 de persoane [n audien\` la Matei

scar`, verificarea respect`rii regimului

de parcare de re]edin\` [n

spatele blocului D4 de pe Calea lui

Traian ca urmare a sesiz`rii c` o

parte din clien\ii unui club de

jocuri de noroc []i parcheaz` autoturismele

[n zon`, precum ]i

luarea unor m`suri drastice, [mpreun`

cu conducerea Grupului

}colar ”Ferdinand”, [n cazul unei

familii care locuie]te cu chirie [n

c`minul acestei ]coli ]i care a

transpormat garsoniera [n atelier

de dezmembrat piese metalice.

{n perioada 13 - 14 iunie, primarul

interimar Gigi Matei - r`spunz@nd

invita\iei f`cut` la jum`tatea

lunii aprilie de ambasadorul

Fran\ei, Excelen\a Sa Philippe

Gustin - particip` la lucr`rile celei

de-a patra edi\ii a Forumului Cooper`rii

Descentralizate Rom@nia –

Fran\a, ce se desf`]oar` la Palatul

Expozi\ional din Constan\a. Reuniunea

este onorat` de prezen\a

unor personalit`\i din cele dou`

\`ri, cum ar fi viceprim-ministrul

Liviu Dragnea, ministru al dezvolt`rii

regionale ]i administra\iei publice,

reprezentan\ii diplomatici ai

celor dou` state, pre]edintele Consiliului

Jude\ean Constan\a, Nicu]or

Constantinescu, primarul

Constan\ei, Radu Maz`re, senatorul

Pierre Herisson, al\i reprezentan\i

ai administra\iilor locale ]i

centrale din Fran\a ]i din Rom@nia.

Printre temele ce vor fi abordate se

num`r` semnarea Planului de ac-

\iune rom@no-francez pentru anul

2013 [n domeniul adminsitra\iei

publice, urbanismului, locuirii,

Totodat`, viceprimarul Matei a

informat pe un de\in`tor de teren

de pe strada S`veasca asupra

faptului c` re\eaua de canalizare

din zon` se va introduce, conform

program`rii, [n cursul anului 2014,

iar pe de\in`torul unei turme de oi

c` nu i se poate permite accesul

gratuit pe paji]tea de la Malul Alb

[ntruc@t, [n conformitate cu

legisla\ia recent` [n domeniu,

paji]tea trebuie concesionat` sau

[nchiriat`.

La invita\ia ambasadorului Fran\ei,

Pentru primarul interimar Matei, [nt@lnire important` la Constan\a

construirii ]i patrimoniului, prezentarea

Procesului de regionalizare

]i de descentralizare [n Rom@-

nia, regionalizarea [n Fran\a sau finan\`rile

europene 2014 – 2020

pentru comunit`\ile locale ]i cooperarea

descentralizat`, la care se

vor ad`uga mai multe ateliere dedicate

unor subiecte distincte. Cu

aceast` ocazie, participan\ii vor

avea la dispozi\ie ]i o sesiune de

[nt@lniri [ntre autorit`\ile locale

care doresc [ncheierea unor parteneriate.

.

Senatorul Cotescu cere

verificarea muncii „la negru“

Parlamentarul Marin Adr`nel

Cotescu a f`cut o interpelare ministrului

Mariana C@mpeanu.

Ministrul Muncii: „{n luna aprilie

au fost descoperite, de c`tre

inspectorii muncii, 74 de muncitori

„la negru”. Trei dosare dintre

acestea au fost trimise Parchetului,

spre cercetare, pentru

munc` f`r` contracte cu mai

mult de cinci persoane.

Din datele furnizate de Inspectoratul

Teritorial de Munc`

V@lcea, [n cazul celor trei angajatori

este vorba de 40 de persoane

care munceau f`r` acte.

Nu au fost descoperite cazuri

doar [n sistemul privat, ci ]i [n

domeniul administra\iei publice,

respectiv la prim`rii ]i

institu\ii ale statului. {n total s-au

acordat 443 de amenzi [n valoare

de 441.000 lei. {n ceea ce

prive]te sesiz`rile s-au [nregistrat

[n luna aprilie 65 pe

„Rela\ii de munc`” ]i ]ase la

capitolul „Securitate ]i s`n`tate

[n munc`”. Tot luna trecut` au

avut loc patru accidente de

munc`.

Av@nd [n vedere cele men\ionate,

v` rog s` [mi comunica\i,

doamna ministru, dac` ve\i

efectua controale la nivel na\ional,

prin ministerul pe care [l

conduce\i, [n care s` se verifice

existen\a contractelor de munc`,

[ncep@nd cu angajatorii din

sistemul public. De asemenea,

[n ce propor\ie s-au pl`tit aceste

amenzi ]i care este destina\ia

banilor?” a men\ionat senatorul

Marin Adr`nel Cotescu.

SC CET Govora SA

Str. Industriilor, nr.1 R@mnicu V@lcea, Jude\ul

V@lcea; cod po]tal: 240050

Telefon: +40-250-733601

Fax: +40-250-733603

Pagina web: www.cetgovora.ro


C M

Y K

13 - 19 iunie 2013

Realitatea V@lcean` Pagina 7

Publicitate

S.C. CHEMPRO CHEMICALS S.R.L

Str. Carol I Bl D6, parter

Tel. 0250/736828; 0250/735481

Fax: 0250/734395

SC CHEMPRO CHEMICALS SRL, companie

rom@no-spaniol`, situat` [n R@mnicu

V@lcea, Strada Uzinei nr 71, produce ]i comercializeaz`

produse pentru construc\ii civile ]i

industriale. Portofoliul companiei include

vopseluri, tencuieli decorative, emailuri, amorse,

grunduri ]i o gam` diversificat` de detergen\i

pentru uz casnic, comercializate sub m`rcile

Sidera, Celeste ]i Limpio.

Str. Uzinei Nr. 71

R@mnicu V@lcea, VL

Rom@nia

Tel: 0250/702253

Fax: 0250/702254

Email: office@chemprochemicals.ro

EXECUT~:

• Repara\ii, service agregate hidroenergetice, echipamente hidromecanice ]i sta\ii electrice;

• Repara\ii, între\inere ]i verific`ri PRAM;

• Confec\ii metalice ]i recondi\ion`ri piese echipamente;

• Repara\ii construc\ii hidrotehnice;

• Lucr`ri subacvatice;

• M`sur`tori topogeodezice;

• Transport rutier.

Email: hidroserv.rmvl@yahoo.com

Râmnicu Vâlcea, Calea Bucure]ti 269

Cod po]tal: 240291, jude\ul Vâlcea, România

Tel./Fax: 0350.418634

E-mail: servcet_sa@yahoo.com

Lucr`ri de instala\ii sanitare,

[nc`lzire ]i aer condi\ionat


Pagina 8

.

S`n`tate

Controale [n ]coli,

gr`dini\e ]i cre]e

{n perioada 17 - 21 iunie, Direc\ia

de S`n`tate Public` V@lcea

are [n plan desf`]urarea u-

nor ac\iuni de control [n cre]ele

]i unit`\ile de [nv`\`m@nt pre-

]colar, ]colar ]i liceal, precum

.]i [n cabinetele medicale ]colare,

av@nd [n vedere Planul na-

\ional de ac\iuni tematice de

control [n s`n`tate public` aprobat

pentru anul [n curs.

Aceast` ac\iunea tematic` va

viza urm`toarele aspecte: verificarea

respect`rilor prevederilor

Ordinului Ministerului S`n`t`\ii

nr. 1955/1995 pentru

Preluare important` pe pia\a b`ncilor de celule stem din Rom@nia

BIOGENIS a preluat activitatea FREEZLIFE

• {n luna mai 2013, Banca de celule stem BIOGENIS a preluat [ntreaga activitate

a FREEZLIFE, banc` specializat` [n recoltarea de celule stem [n Rom@nia, acreditat`

prin ordin de ministru ]i autorizat` de Agen\ia Na\ional` de Transplant.

Ca urmare a unei evolu\ii

importante [n pia\a celulelor

stem din Romania, Biogenis a

preluat [n luna mai a acestui an

toate probele ]i activitatea

Freezlife. Este prima ac\iune de

acest gen de pe pia\a rom@neasc`

ce are ca scop cre]terea

nivelului de servicii oferite [n

domeniul bankingului de celule

stem ]i crearea unei abord`ri

unitare din punct de vedere

medical, etic ]i comercial. {n

urma acestei ac\iuni, Biogenis a

preluat ]i contractele existente

ale clien\ilor Freezlife, oferindu-le

astfel acestora [ntreaga

experien\` pe care banca o are

[n cei ]ase ani de existen\` [n

Rom@nia. Astfel, [n cur@nd probele

clien\ilor ]i [ntreaga activitate

a laboratorului FreezeLife

vor fi mutate [n laboratorul Biogenis,

laborator ce are capacitate

de stocare foarte mare ]i

poate oferi servicii speciale

pentru clien\ii existen\i ]i

viitori.

„Prin aceast` preluare Biogenis

]i-a dorit consolidarea

pozi\iei sale pe pia\a celulelor

stem din Rom@nia. Grupul din

care facem parte are o prezen\`

[n 14 \`ri, fiind specializat [n

b`nci de celule stem. Aceast`

preluare este foarte important`

]i datorit` faptului c` Freezlife

este o banc` acreditat` prin

ordin de ministru ]i autorizat`

de Autoritatea de Transplant,

respect@nd astfel standardele

pe care grupul nostru le impune

[n astfel de situa\ii. Grupul nostru

se afl` [n acest moment [n

proces de analiz` pentru preluarea

]i a altor b`nci de celule

stem, at@t [n Europa c@t ]i [n

Rom@nia, acest proces urm@nd

a se finaliza spre sf@r]itul anului”,

a declarat Cristian L`craru,

director de marketing si comunicare

BIOGENIS, Banca de

celule stem.

„FreezeLife ]i Biogenis au

pornit la drum la momentul [nfiin\`rii

lor, ca ]i b`nci rom@-

ne]ti de celule stem, urm`rind

s` ofere p`rin\ilor din Rom@nia

servicii accesibile la standarde

occidentale. Pe m`sur` ce pia\a

a evoluat iar num`rul b`ncilor

de celule stem a crescut, acest

fapt dator@ndu-se ]i investi\iilor

str`ine, [n paralel a crescut

]i competi\ia din partea societ`\ilor

care export` s@ngele de

Realitatea V@lcean`

cordon [n b`nci din str`in`tate,

era o problem` de timp p@n`

c@nd o asemenea preluare avea

s` se intample pentru a cre]te

13 - 19 iunie 2013

aprobarea normelor de igien`

privind unit`\ile pentru ocrotirea,

educarea ]i instruirea copiilor

]i tinerilor, referitoare la

asisten\a medical`; verificarea

respect`rii de c`tre unit`\ile la

care s-au constatat [n cadrul

controalelor anterioare deficien\e

]i unit`\ile care au fost

autorizate cu plan sau calendar

de conformare a m`surilor de

remediere a deficien\elor [n

termenele stabilite.

De asemenea, se urm`re]te

respectarea dispozi\iilor Legii

nr. 349/2002 privind interzicerea

fumatului [n spa\iile publice

[nchise; n verificarea respect`rii

Ordonan\ei de urgen\` a Guvernului

privind acordarea de produse

lactate ]i de panifica\ie

pentru elevii din clasele I – VIII

din [nv`\`m@ntul de stat ]i privat,

precum ]i pentru copiii

pre]colari din gr`dini\ele de stat

]i private cu program normal la

patru ore (prelevare de probe la

suspiciune), precum ]i verificarea

respect`rii prevederilor

privind supravegherea lucr`torilor

]i cele privind supravegherea

metodologiei pentru organizarea

]i certificarea instruirii

profesionale a personalului privind

[nsu]irea no\iunilor fundamentale

de igien`

Inspectorii DSP V@lcea vor

controla modul [n care se face

respectarea prevederilor privind

asisten\a medical` a pre]colarilor,

elevilor ]i studen\ilor, dar ]i

respectarea prevederilor Ordinului

MS din 2002 pentru aprobarea

normelor tehnice privind

gestionarea de]eurilor rezultate

din activit`\ile medicale ]i a

metodologiei de culegere a

datelor pentru baza na\ional` de

date privind de]eurile rezultate

din activit`\ile medicale.

Controalele vor viza, [n special,

urm`toarele unit`\i de [nv`\`m@nt:

unit`\ile f`r` ASF;

unit`\ile la care s-au constatat [n

cadrul controalelor anterioare

deficien\e, pentru care au fost

stabilite m`suri ]i termene de

remediere; unit`\ile care sunt

autorizate cu plan de conformare.

Pentru neconformit`\ile depistate

se vor acorda termene de

remediere a deficien\elor, se vor

aplica sanc\iuni contraven\ionale

conform legisla\iei [n vigoare

]i la expirarea termenelor acordate

se vor efectua recontroale.

Informa\iile ne-au furnizate de

c`tre dr. Lorena M`rg`ritescu,

director adjunct al Direc\iei de

S`n`tate Public` V@lcea.

Carmen C~LIN

eficien\a serviciilor ]i a men\ine

pre\urile la un nivel accesibil”,

a declarat R`zvan Vintilescu,

director general Freezlife. (A.T.)


.

13 - 19 iunie 2013 Realitatea V@lcean` Pagina 9

Actualitate

Plan de m`suri pentru perioada

sezonului estival 2013

Impozitarea unor

categorii de venituri

Direc\ia General` a Finan\elor

Publice V@lcea ainformeaz`

c` [n Monitorul Oficial, Partea

I, nr. 331/06.06.2013, a fost

publicat` Ordonan\a de Urgen\`

a Guvernului nr. 55/04.06.2013

privind unele m`suri fiscalbugetare

]i pentru modificarea

unor acte normative.

Potrivit prevederilor art. II

din acest act normativ, prin derogare

de la prevederile art. 43

din Legea nr. 571/2003 privind

Codul Fiscal, cu modific`rile ]i

complet`rile ulterioare, pentru

veniturile reprezent@nd salarii/indemniza\ii/sume

compensatorii

acordate, [n condi\iile legii,

cu ocazia [ncet`rii contractului

de munc`, raportului de serviciu

sau mandatului, angaja\ilor

cu func\ii de conducere sau

persoanelor care sunt numite [n

calitate de membru [n consilii

de administra\ie ]i consilii de

conducere, cota de impozit pe

venit este de 85%.

Mar\i, 11.06.2013, ora 12.00,

prefectul jude\ului V@lcea, Mircea

Nadolu, a convocat, prin

Ordinul nr.268/06.06.2013, ]edin\a

ordinar` a Comitetului Jude\ean

pentru Situa\ii de Urgen-

\` V@lcea, iar un punct foarte

important l-a constituit Prezentarea,

spre analiz` ]i aprobare,

a Planului de m`suri pentru

perioada sezonului estival 2013,

precum ]i a Planului de m`suri

pentru atenuarea efectelor

temperaturilor ridicate asupra

popula\iei.

Aceste planuri de m`suri au

drept scop realizarea urm`toarelor

obiective: Asigurarea u-

nui climat de normalitate pe

timpul sezonului estival, [ndeosebi

[n zonele turistice, unde

exist` un aflux mare de turi]ti;

Pre[nt@mpinarea manifest`rii

st`rilor de pericol sau a cauzelor

poten\ial generatoare de

situa\ii de urgen\`, la cl`dirile si

amenaj`rile unde se desf`]oar`

activit`\i turistice ]i de agrement

cu afluen\` mare de persoane;

Men\inerea rela\iilor de

colaborare ]i cooperare [ntre

toate institu\iile cu atribu\ii [n

gestionarea situa\iilor de urgen-

\` determinate de prezen\a sezonului

estival, prin asigurarea

fluxului informa\ional, cre]terea

capacit`\ii de ac\iune, viz@ndu-se,

cu consecven\`, [ndeplinirea

m`surilor specifice [n perioada

premerg`toare c@t ]i pe

.

timpul sezonului estival; Perfec\ionarea

rela\iilor de cooperare

dintre organele, for\ele si

unit`\ile Ministerului Afacerilor

Interne precum ]i de colaborare

cu factorii decizionali din administra\iile

publice locale, agen\ii

economici ]i institu\iile care

desf`]oar` activit`\i [n zonele

de interes turistic, pentru implicarea

activ` a acestora [n adoptarea

celor mai eficiente m`suri

de prevenire ]i combatere a riscurilor

specifice perioadei estivale;

Asigurarea condi\iilor

pentru preg`tirea ]i cre]terea

capacit`\ii combative a subunit`\ilor

de interven\ie [n perioada

premerg`toare ]i, [n mod

special, pe timpul sezonului

estival; Desf`]urarea activit`\ilor

specifice de educare ]i informare

public`, pe linia comportamentului

preventiv al cet`\enilor,

[ndeosebi al turi]tilor ]i

salaria\ilor din unit`\ile turistice;

Valorificarea, [n cadrul

procesului de preg`tire continu`

a personalului, a experien\ei

acumulate cu prilejul desf`]ur`rii

ac\iunilor ]i controalelor tehnice

de specialitate la unit`\ile

turistice.

Pentru asigurarea continuit`\ii

activit`\ii [n perioada de

var`, la nivel jude\ean se vor

[ntreprinde o serie de m`suri

[n direc\ia intensific`rii ac\iunilor

de prevenire ]i combatere

a riscurilor specifice perioadei

estivale.

.

Av@nd [n vedere c` pentru

perioada de var` a anului 2013

Direc\ia General` a Finan\elor

Publice V@lcea informeaz` c`,

[ncep@nd cu 1 februarie a.c., prin

Ordonan\a Guvernului nr. 8/2013

pentru modificarea ]i completarea

Legii nr. 571/2003 privind Codul

Fiscal (CF) ]i reglementarea unor

m`suri financiar-fiscale, se percepe

impozit pentru veniturile din

activit`\i agricole, pe baz` de

norme de venit pentru veniturile

realizate din cultivarea terenurilor,

cre]terea ]i exploatarea animalelor

de\inute cu orice titlu, inclusiv

cele luate [n arend`, indiferent

dac` se face sau nu dovada valorific`rii

produselor.

Mai jos, prezent`m exemple

practice de calcul al impozitului

pe veniturile din activit`\i agricole,

conform noilor norme ]i limite

impozabile prev`zute [n Legea nr.

168/2013 privind aprobarea Ordonan\a

Guvernului nr. 8/2013 pentru

modificarea ]i completarea

Legii nr. 571/2003 privind Codul

Fiscal ]i reglementarea unor m`suri

financiar-fiscale.

Obliga\ii declarative

Au obliga\ia de a depune formularul

221 „Declara\ie privind

veniturile din activit`\i agricole

impuse pe norme de venit” persoanele

fizice care ob\in, [n mod

individual, venituri din Rom@nia,

din activit`\i agricole pentru care

venitul net se determin` pe baz`

de norme de venit, provenind din:

- cultivarea produselor agricole

vegetale;

- exploatarea planta\iilor viticole,

pomicole, arbu]tilor fructiferi

]i altele asemenea;

- cre]terea ]i exploatarea animalelor,

inclusiv din valorificarea

produselor de origine animal`, [n

stare natural`;

{n cazul [n care, activitatea

agricol` pentru care venitul net se

determin` pe baz` de norme de

venit se desf`]oar` [n cadrul unei

asocieri f`r` personalitate juridic`,

obliga\iile declarative revin asocierii

]i se [ndeplinesc de c`tre asociatul

care r`spunde pentru [ndeplinirea

obliga\iilor asocia\iei fa\`

de autorit`\ile publice.

Nu au obliga\ia depunerii

formularului 221:

- persoanele fizice/membrii

sunt prognozate temperaturi

foarte ridicate, [n completarea

Planului pentru sezonul estival

a fost elaborat ]i Planul de m`suri

privind atenuarea efectelor

temperaturilor ridicate

asupra popula\iei, ce prevede

[n principal urm`toarele ac\iuni:

Identificarea grupurilor de locuitori

care prezint` risc crescut

de alterare a st`rii de s`n`tate

datorit` caniculei, Verificarea

calit`\ii apei distribuite popula-

\iei prin sistemul comunal de

alimentare, surse locale ]i f@nt@ni;

Asigurarea unor surse alternative

de ap` [n situa\ia reducerii

substan\iale a debitului [n

re\eaua comunal` de distribu\ie

sau ca urmare a avarierii acesteia;

Asigurarea transporturilor

de ap` pentru oameni ]i animale;

Identificarea locurilor pentru

amplasarea punctelor de prim

ajutor ]i a punctelor de distribu-

\ie a apei potabile, respectiv activarea

acestora, la nevoie; Verificarea

modului de aplicare a

prevederilor O.U.G. nr.99/2000,

privind m`surile ce pot fi aplicate

[n perioadele cu temperaturi

extreme pentru protec\ia

persoanelor [ncadrate [n munc`,

aprobat` prin Legea nr.

asocierilor f`r` personalitate

juridic` ce de\in cu orice titlu

suprafe\e de teren destinate produc\iei

agricole, pentru cele necultivate,

pentru cele cultivate cu

plante furajere, graminee ]i leguminoase

pentru produc\ia de mas`

verde destinate furajerii animalelor

pentru care venitul se

determin` pe baza normelor de

venit;

- contribuabilii care au arendat

terenul cultivat;

- contribuabilii care ob\in venituri

din activit`\i agricole ]i []i

desf`]oar` activitatea [n mod individual

sau [n cadrul unei asocieri

f`r` personalitate juridic` [n limitele

neimpozabile prev`zute la 72

alin. (2) din CF;

- contribuabilii care ob\in venituri

din exploatarea p`]unilor ]i

f[ne\elor naturale.

Termen de depunere a declara\iei

Formularul 221 „Declara\ie

privind veniturile din activit`\i

agricole impuse pe norme de

venit” trebuie depus p@n` mar\i,

25 iunie a.c., la unitatea fiscal` de

domiciliu a contribuabilului.

436/2001; Adaptarea programului

serviciilor publice astfel [nc@t

deplasarea popula\iei c`tre

acestea s` se fac` [n afara intervalelor

orare cu temperaturi

extrem de ridicate; Emiterea de

recomand`ri pentru modificarea

corespunz`toare a programului

de lucru al furnizorilor de

alimente ]i al prestatorilor de

servicii ]i Utilizarea panourilor

de afi]aj din localit`\i pentru

formularea de recomand`ri cu

privire la m`surile preventive

necesar a fi luate de popula\ie

pentru a se proteja pe perioada

caniculei.

Impozitarea veniturilor din activit`\i agricole - exemple practice

Nedepunerea la termen a

Declara\iei 221 constituie contraven\ie

]i se sanc\ioneaz` cu

amend` de la 50 la 500 lei.

Formularistic`

Formularul 221 „Declara\ie

privind veniturile din activit`\i a-

gricole impuse pe norme de venit,,

poate fi ob\inute direct, gratuit, de

la sediile administra\iilor fiscale,

sau se poate desc`rca de pe website-urile:

- ANAF, de la adresa

www.anaf.ro, sec\iunea Formulare

]i programe utile /Toate formularele

cu explica\ii/ Formularele fiscale

ordonate dup` num`r;

- DGFP V@lcea, www.finantevalcea.ro,

categoria Utile/ Formulare

fiscale/ Formularele fiscale

ordonate dup` num`r.

Termen de plat` al impozitului

Impozitul pe veniturile din

activit`\i agricole impuse pe norme

de venit se achit` la bugetul

statului [n dou` tran]e egale, de

50% din impozit, p@n` la 25

octombrie 2013, respectiv 15

decembrie 2013.


Pagina 10

Locuri de munc`

Realitatea V@lcean`

13 - 19 iunie 2013

Oferta de munc` a GEN|IEI JUDE|ENE

PENTRU OCUPRE FOR|EI DE MUNC~ V^LCE

ACG SPORT S.R.L.

COD FISCAL: 18029840

ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.G.CO}BUC, NR.2

TEL.: 0744787698

1 sp`l`tor vehicule

ALIMCOM MARKET S.R.L.

COD FISCAL: 6492093

ADRESA: DR~G~}ANI

TEL.: 0250/814546, 0724304496

1 lucr`tor patiserie-cofet`rie (studii medii, vechime [n

domeniu min. 1 an)

ALSOMAR URGENT S.R.L.

COD FISCAL:25028090

ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.DEPOZITELOR, NR.10

TEL.: 0747760451

2 curieri (studii medii, posesor permis auto cat.B)

ANTARES TRANSPORT S.A.

COD FISCAL: 1472990

ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.DACIA, NR.10

TEL.: 0350401727

5 ]oferi autobuz (studii medii, vechime [n domeniu min. 1 an,

posesor atestat transport persoane, salariul de [ncadrare de 1200

lei/lun`)

ARASON S.R.L.

COD FISCAL: 15088940

ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.RÂURENI, NR.175B

TEL.: 0250/736664, 0744534977, 0770439248

6 confec\ioneri textile (vechime [n domeniu min. 2 ani)

ARDELEANA SIMIMPEX S.R.L.

COD FISCAL: 3245790

ADRESA: SIMLEU SILVANIEI, JUD.S~LAJ.

TEL.: 0758060532

E-mail: angajaresofer@yahoo.com

3 ]oferi (vechime [n domeniu min. 1 an, studii medii, posesor

permis auto cat.C, ATESTAT MARF~)

Locurile de munc` vacante se afl` la Rm.V@lcea.

BALTA VERDE S.R.L.

COD FISCAL: 25112484

ADRESA: COM. CÂINENII MARI, NR.434,

JUD.VÂLCEA. TEL.: 0767676550

E-mail: pescuit@balta-verde.ro

6 osp`tari (studii medii, vechime [n domeniu min. 2 ani)

BCR ASIGUR~RI DE VIA|~

COD FISCAL: 18066920

ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.GENERAL MAGHERU

NR.22.TEL.: 0250/734487, 0728105564

10 consilieri asigur`ri (studii medii)

BCR BANCA PENTRU LOCUIN|E

COD FISCAL: 23739062

ADRESA: RM.VÂLCEA, B-DUL N.B~LCESCU, NR.51, ET.1.

TEL.: 0758685265, 0736503885

E-mail: CORINA.PANA@BCRLOCUINTESALES.RO

4 consilieri financiari (studii medii)

2 coordonatori v@nz`ri (studii superioare)

Se ofer` bonusuri ]i comisioane

BEROMA S.R.L.

COD FISCAL: 17165984

ADRESA: B~RB~TE}TI, JUD.VÂLCEA.

6 osp`tari (calificare)

3 buc`tari (calificare)

3 muncitori buc`t`rie

Locurile de munc` vacante se afl` la B~ILE GOVORA,

jud.V@lcea

BLACK CORNER PUB S.R.L.

COD FISCAL: 31055448

ADRESA: RM. VÂLCEA, STR. N. B~LCESCU, NR. 1

TEL.: 0730339543

2 osp`tari (vechime [n domeniu 3 ani).

BOGMAR S.R.L.

COD FISCAL: 10979365

ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.POPA }APC~, NR.35

TEL.:0745752386, 0350407944

1 barman

BUBU LOGYS 2011 S.R.L.

COD FISCAL: 29062869

ADRESA: FÂRT~|E}TI, SAT GIULE}TI, NR.135

JUD.VÂLCEA. TEL.: 0746912722

2 lucr`tori comerciali

{ncadrarea [n munc` este cu program par\ial de lucru de 4 ore/zi

Locurile de munc` vacante se afl` la B`beni, jud. V@lcea.

BURTIS S.R.L.

COD FISCAL: 10775292

ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.ARINILOR, NR.1.

TEL.: 0745314030

1 agent de v@nz`ri (studii superioare, vechime [n domeniu min. 3 ani)

BUS GLASS S.R.L.

COD FISCAL: 15458333

ADRESA: RM.VÂLCEA,

STR.NISTOR DUMITRESCU, NR.34

TEL: 0724599141, 0767895895

1 mecanic auto (studii medii, vechime [n domeniu min. 1 an)

1 electrician auto (studii medii, vechime [n domeniu min. 3 ani)

Lista complet` de locuri de munc` o g`si\i pe varianta

on-line a ziarului: www.realitateavalceana.ro

V@nd apartament cu dou` camere [n Lenin Sud, Str.

Florilor, et.1/3, 50 mp cu dou` balcoane cu termopan.

Pre\ :42.000 euro.

Num`r de contact: 0745289040

Angajez electronist. Postul presupune diagnosticare, reparare de telefoane

mobile, tablete, laptopuri dar ]i a altor echipamente electronice.

Cerin\e: electronist, cu sau f`r` experien\`, posibilitatea de

perfec\ionare la cursuri, accept`m chiar ]i studen\i [n anii terminali.

- Salariu motivant + bonus [n func\ie de realiz`ri;

- Oportunit`\i de dezvoltare personal`;

Se cere seriozitate maxim`.

Num`r de contact: 0788686328

V@nd teren intravilan, 2400 mp, cu beci ]i temelie, utilit`\i(gaze ]i lumin`) cu

autoriza\ie de construc\ie ]i cadastru. Terenul se afl` pe ]oseaua Bucure]ti-

Pite]ti. Pre\ul este de 9 euro. Rela\ii suplimentare la telefon: 0764289586

SC PROTECTCHIM angajeaz` inspector [n

domeniul securit`\ii ]i s`n`t`\ii [n munc` ]i

situa\ii de urgen\`. CV-urile pot fi depuse la

punctul din str. Uzinei nr. 71, R@mnicu

V@lcea, jud. V@lcea sau pe email

office@protectchim.ro.

CERIN|E: - experien\` [n domeniu;

Foarte bune cuno]tin\e de legisla\ie;

De\inerea atestatului Evaluator riscuri

constituie avantaj”.

V@nd apartament cu 3 camere, 2 b`i,

2 balcoane, etaj 4/4 pe Doctor Hacman.

Num`r de contact:0724774862.

Pre\ 45000 euro u]or negociabil.

NOU! {n ora]ul R@mnicu V@lcea, AMANET

TITOMI INVEST a redus comisionul la 0,1%,

av@nd [n prezent cel mai mic comision din ora].

Indiferent de suma [mprumutat` ]i perioada de

amanetare, comisionul este acela]i, de 0,1%.

Amanetul este situat [n Blocul Gama, Strada

Regina Maria, nr.7, Bloc.C1, sc.B, parter, l@ng`

Clubul Divino.

PROGRAM: NON STOP, inclusiv s@mb`ta ]i

duminica, s`rb`torile legale ]i religioase.

Detalii la telefon:

0769052589 / 0250/748679

V@nd sau [nchiriez ma]ini de cusut

industriale. Tel: 0770841739

Ofer spre [nchiriere apartament cu dou` camere,

[n zona Nord, complet mobilat ]i utilat. Pre\

negociabil. Pentru mai multe detalii, v` rug`m

s` suna\i la num`rul de telefon: 0748276935

Pun ]i v@nd extensii de p`r natural de cea

mai bun` calitate la un pre\ avantajos!

Num`r de contact: 0755311999

I.I. Benedict V. Emil efectueaz`

instala\ii electrice civile ]i industriale/

Extinderi re\ele ]i lucr`ri de peisagistic`/iluminat

public ]i ambiental.

Telefoane de contact: 0742467546;

0741530640.

V@nd Dacia 1307 dubl`, cabin` 5 locuri, 4

WD, injec\ie benzin`, motor 1557, 67 cp,

Euro 2, 104.000 km, cauciucuri iarn`, cu

toate taxele la zi ]i [n PERFECT~ STARE

DE FUNC|IONARE!!!

Pre\:1850 de euro, negociabil.

Telefon: 0745616363

SC MARCO FRIG SRL Rm. V@lcea angajeaz`

v@nz`toare pentru magazin alimentar.

Conducerea firmei ofer` ]i cere seriozitate.

Pentru mai multe informa\ii, adresa\i-v` la

num`rul de telefon 0250/735482 sau la mobil

0740271284.


13 - 19 iunie 2013

Realitatea V@lcean` Pagina 11

. . Amuzament

Diverse

Horoscop iunie 2013

Perioada 13 - 19 iunie 2013

{n linii mari, se p`streaz` dinamica s`pt`m@nii anterioare. Dar,

intrarea Lunii Negre [n zodia Racului ne d` posibilitatea s`

vedem [n aceast` schimbare un adev`rat eveniment astrologic.

De acum [n acolo, pentru 9 luni, Berbecii vor trebui s` se concentreze

pe chestiunile de familie, patrimoniu, cas`, locuin\`,

bunuri. Nu toate vor fi comode sau lesne de rezolvat. {n plus,

se contureaz` o rela\ie discrepant` [ntre problemele personale,

cele legate de imaginea public` ]i responsabilit`\ile de familie.

Casa a II-a a banilor este aspectat` favorabil. Nativii se agit`, fac

demersuri, provoac` dialoguri ]i scurte [nt@lniri, uneori de afaceri,

alteori doar pentru a-]i rezolva o chestiune b`neasc`. Luna Neagr`

intr` din 18 iunie [n casa drumurilor ]i a [nv`\`turii. Pentru cei

maturi chestiunea ]colarit`\ii nu se pune sau nu se mai pune [n

aceia]i termeni cum este cazul copiilor. P`rin\ii care au copii

n`scu\i [n acest semn zodiacal ar trebui s` se a]tepte ca fiii lor s`

aib` la un moment dat nepl`ceri legate de procesul de [nv`\`m@nt.

Gemenii sunt [n continuare [n elementul lor, au parte din

punct de vedere astral, de ce e mai bun pentru ei: Soare,

Jupiter - marele benefic ]i Marte [n segmentul lor natal. Se

[nc`lzesc la „focul” lor, se mobilizeaz`, se entuziasmeaz`.

Luna Neagr` va ]edea p@n` [n martie 2014 [n casa banilor

ob\inu\i din munc` proprie ]i, de aici, va crea destule

secven\e care \in de „evaporarea” banilor.

Zodie relativ bine aspectat` prin prezen\a micului benefic ]i a

planetei Mercur. Chiar dac` nu se afl` [n cel mai armonic sector

zodiacal, Mercur accentueaz` sentimentalismul, reac\iile emotive,

substratul afectiv fiind cel care va dicta asupra lucidit`\ii. Venus

[]i va face datoria de mic protector, oper@nd mici reglaje [n

modul de via\` de fiecare zi, mai ales [n planul afectelor. Intrarea

Lunii Negre [i prive]te [ns`, dintre toate celelalte semne zodiacale

direct, ea ac\ion@nd de acum [ncolo, timp de nou` luni,

asupra corpului lor fizic, a eu-ului psihic ]i a construc\iei de sine.

{n general, „prea mult` ap`” nu face bine semnelor de Foc,

prin urmare nici Leilor. Totu]i, armonia care se stabile]te [ntre

planetele ce tranziteaz` cele trei semne de ap` reu]e]te s`-i

domoleasc` ]i s`-i r`coreasc`. Leii vor fi mai bl@nzi, mai elegan\i

]i mai sensibili, ori mai dedica\i unor preocup`ri care

rafineaz` gustul, cultiv` mintea ]i [nal\` spiritul. Doar Saturn,

[n casa a IV-a a cerului lor astral, indic` [ngrijorare pentru tot

ceea ce \ine de familie, de mo]tenire, de problemele antecesorilor.

{n joc intr` ]i o serie de bunuri ce trebuie administrate

sau [n a c`ror posesie acesta trebuie s` intre dar nu reu]e]te.

Se men\ine starea special` de via\` social` ]i public` efervescent`:

succese, afirmare, impunere autoritar` [ntr-un domeniu

socio - profesional. Tripleta Soare - Jupiter - Marte

ac\ioneaz` „[ntr- un singur glas”, [n beneficiul Fecioarelor,

chiar dac`, teoretic, aceste trei planete fac tot at@tea cuadraturi

cu Soarele nativilor. Exista moment de excelen\` [n

domeniul valorific`rii superioare a meseriei, exist` o serie de

tensiuni de mai mare sau mai mic` importan\` [n func\ie ]i de

locul ]i rolul nativului [n lume.

. Pova\a s`pt`m@nii

Uneori e mai bine s` [\i vezi de ale tale

Un cal deprimat se tol`ne]te pe jos ]i nu mai vrea pentru nimic în lume s` se mai

ridice.

St`pânul disperat, nereu]ind s`-l conving` s` se ridice, cheam` veterinarul.

Acesta, sosit imediat, examineaz` animalul ]i zice:

“E foarte grav, singura solu\ie sunt aceste pastile pe care i le vei da câteva zile;

dac` nu reac\ioneaz`, trebuie eutanasiat.”

Porcul a auzit totul ]i fuge la cal:

“Ridic`-te, ridic`-te, altfel se sfâr]e]te r`u!!!”

Dar calul nu reac\ioneaz` ]i d` înc`p`\ânat din cap.

A doua zi, veterinarul vine din nou s` vad` efectul pilulelor:

“Nu reac\ioneaz`, mai a]tept`m o zi, dar cred c` nu sunt speran\e!“.

Porcul auzind, fuge din nou la cal:

“Trebuie s` te scoli, altfel vei p`\i mari necazuri!”

Dar calul, nimic.

A treia zi, constatând lipsa progreselor, veterinarul îi cere st`pânului:

“Du-te dup` carabin`, a venit timpul s`-l sc`p`m pe bietul animal de chinuri!”

Porcul fuge disperat la cal:

“Trebuie s` reac\ionezi, e ultima ocazie, te rog, `]tia sunt gata s` te omoare!!!”

Calul se ridic`, se scutur`, face câteva mi]c`ri de dans, o ia la fug` în galop ]i

sare câteva obstacole.

St`pânul, care \inea mult la calul s`u, foarte fericit îi spune veterinarului:

“Mul\umesc mult, e]ti un medic minunat, ai f`cut un miracol!

Trebuie neap`rat s` s`rb`torim evenimentul!

Haide\i iute s` t`iem porcul ]i s` facem o mas` mare”

Morala? Uneori e mai bine s` î\i vezi de treburile tale!

Semn de aer, Balan\a prime]te raze bune dinspre cel`lalt

semn de aer, Gemenii. {nc` dou` s`pt`m@ni [n care ace]tia

pot dep`]i, cel pu\in la nivelul con]tiin\ei, o serie de situa\ii

complicate cu care se confrunt`. Pentru unii se poate pune

problema unui drum pentru a rezolva ceva concret sau pur ]i

simplu de divertisment. Pentru al\ii, mai ales pentru cei

tineri, se ridic` numeroase chestiuni administrative sau

juridice sau legale de posibilitatea de a studia [n str`in`tate.

{n manualele de astrologie se face apologia rela\iilor neap`rat

armonice [ntre planetele care tranziteaz` zodiile de ap`. {n

realitate, aceste rela\ii sunt c`ptu]ite cu destule corec\ii care

le atenueaz` din str`lucire. A]a este cazul planetelor care se

afl` [n prezent [n tranzit prin toate cele trei semne de ap`,

realiz@nd un dublu – ]i la un moment dat un triplu – trigon

regal. ?i totu]i, acestor nativi nu le merge chiar at@t de

grozav pe c@t s-ar justifica, cum spuneam, teoretic.

Pentru S`get`tori, provocarea astral`, care a func\ionat cu

dou` luni ]i jum`tate [n urm` la cote maxime, [ncepe s` se

sting`. Deocamdat`, ea este [nc` activ` ]i eficient`.

S`get`torii mai au dou` s`pt`m@ni s` extrag` din premizele

astrale ale acestui context tot ceea ce le trebuie pentru a stabili

noi parteneriate, pentru a pune bazele unei colabor`ri de

succes, pentru a negocia contracte ]i clauze delicate printr-o

excelent` sus\inere, argumentat` ]i diplomatic condus`.

Aspectul oferit de cele trei planete care tranziteaz` zodia

Se men\ine activ acel aspect pozitiv care s-a instalat cu dou`

luni [n urm` ]i care le-a permis nativilor s` se [ns`n`to]easc`

sau m`car s` se lini]teasc` [n privin\a unor diagnostice

prezumptive. Rela\ia cu medicii se men\ine bun`, mai ales

sub aspectul dialogului, al cooper`rii sau al acelor terapii

care se desf`]oar` prin schimb de impresii ]i informa\ii (de

exemplu terapii de relaxare, de recuperare psihic`, de combatere

a unor st`ri psihice alterate).

Planetele care tranziteaz` semnul Gemenilor, asociat cu casa

a V-a, din perspectiva V`rs`torilor, provoac` situa\ii speciale:

pl`cute, emo\ionante, tulbur`toare. {i aduce pe ace]ti nativi

[ntr-o stare special` [n care []i pot valorifica at@t calit`\ile ]i

talentele, c@t ]i preg`tirea de specialitate. Pot fi originali,

intuitivi, profund creatori. {ndrept@ndu-]i g@ndul spre viitor,

spre nou, ei creeaz` ]i propun oriunde se afl`, acas` sau la

locul de munc`, noi formule de via\` ]i activitate, solu\ii

moderne de a rezolva o problem`.

Ace]ti nativi reu]esc s` se strecoare printre vibra\iile diferite

calitativ ]i cantitativ ale planetelor care tranziteaz` semnele

de ap`. Fiecare, [n func\ie de harta natal` prin care intr` [n

dialog astral cu tranzitele actuale, poate s` beneficieze, [n

propor\ii diferite ]i la intensit`\i diferite, de acest context.

Fire]te spontaneitatea, spiritualitatea, sensibilitatea, emo\ia

profund creatoare sunt la cote maxime. C@t de mult [i va

afecta intrarea Lunii Negre [n zodia Racului, respectiv [n

casa a V-a? Iat`, o enigm`. {i va afecta cu siguran\` pe cei

care desf`]oar` activit`\i artistice, interpretative care impun expresivitate

.

Str`bunica ]tie tot

Bancuri

Na]te nevasta \iganului.

Disperat, acesta fuge s` aduc` doctorul.

Doctorul intr` [n casa \iganului

unde era [ntuneric bezn` ]i [i cere

acestuia s` aprind` o lamp` mai

aproape de piranda ca s` o poat` mo]i.

{ncepe na]terea. Doctorul [ncepe ]i

scoate 1, 2, 3 copii.

Disperat, \iganul (care mai avea 4

puradei) exclam`:

-Doamna doctor, mai bine stingem

lampa c` a]tia trag la lumin` ca

mu]tele...

Un ardelean ]i un oltean fac accident...Am@ndoi

aveau [n momentul

impactului mai mult de 200 Km/h ..

Ma]inile f`cute praf, buc`\i din ele

proiectate pe c@teva sute de metri ..

dar cei doi ies teferi ]i f`r` nici o

zg@rietur` .. Se uita ei unu la altu la

care ardeleanu zice: uit`-te la ma]inile

noastre .. eu cred c` Domnul a vrut s`

ne [nt@lnim ]i s` deschidem o afacere

[mpreun`.

-Da .. cred c` soarta a fost de vin`.

La care ardeleanu: Hai c` aveam o

sticl` de vin [n portbagaj .. s` o caut ]i

s` s`rb`torim .....

g`se]te sticla ]i [i dea prima dat`

olteanului s` bea .. c` a]a e frumos ....

bea asta aproape jum`tate din sticl` apoi

i-o d` ardeleanului .. la care ardeleanu ..

Nu nu .. eu a]tept poli\ia ...

{n gr`dina zoologic`, [n dreptul cu]tii

cu maimu\e, un copil exclam`:

- Mam`, mam`, uite, aici sunt programatori!

Mama, contrariat`:

- Dar de ce crezi tu asta?

- Sunt la fel ca tata: nesp`la\i, p`ro]i

]i au fundul t`bacit!

Costel, super concentrat, se uit` la tv

la meci ]i, dintr-odat`, poc! Prime]te

o tigaie [n cap de la so\ie:

- Ce ai femeie?!

- Am g`sit [n buzunarul t`u un bilet pe

care scrie numele de Isabela Maria,

cine e?!

- Un cal de curse pe care am pariat,

r`spunde senin Costel.

A doua zi se [nt@mpl` acela]i lucru,

dar Costel prime]te o tigaie ]i mai

zdrav`n` [n cap:

- Acuma ce naiba mai ai cu mine?!

- Te-a sunat calul, nemernicule!

Pe]tele foarte mic ca s` r`m@n` [ntreg se s`reaz` mai [nt@i, apoi se trece prin f`in` ]i se pot

[nfige c@te 3-4 pe o scobitoare, se [ntroduc la pr`jit numai [n ulei [ncins.

Ficatul e deosebit de fraged ]i are o savoare special`, dac` [l punem [n lapte cel pu\in 4

ore [nainte s`-l pr`jim. Condimentele le ad`ug`m dup` ce l-am pr`jit

Musacaua, pilaful de orez se [nc`lzesc [ntotdeauna [n baie de aburi.

Conopida ]i varza alb` []i p`streaz` calit`\ile dac` sunt \inute [nvelite [n h@rtie ]i a]ezate

pe rafturi, la loc uscat.

Se poate evit` zaharisirea dulce\urilor dac` ad`ug`m pu\in` sare de l`m@ie dizolvat` [n

ap` cald` [n timpul fierberii, sau putem ad`uga o felie de l`m@ie deasupa dulce\ii din borcan.

Carnea congelat` nu se decongeleaz` dec@t la temperatur` camerei sau [n cuptorul cu

microunde.

Maioneza se omogenizeaz` mai bine, dac` se adaug` de la [nceput pu\in` sare de l`m@ie.

Dac` unge\i interiorul vasului cu pu\in ulei, laptele pe care [l pune\i la fiert nu se mai

afum`.

Ou`le de g`in` se p`streaz` proaspete dac` sunt unse cu gr`sime, care astup` porii ]i nu

permite aerului s` p`trund`,.Se a]eaz` [n cutii la loc uscat. Acestea se pot \ine ]i [n rumegu]

sau m`lai [nvelite fiecare [n parte [n h@rtie.


C M

Y K

Realitatea V@lcean`

13 - 19 iunie 2013

Etapa a 2-a a Campionatului

Na\ional de Hard Enduro

• Competi\ia este organizat` [n parteneriat

cu Consiliul Jude\ean V@lcea, Institu\ia

Prefectului V@lcea, Prim`ria Voineasa, Prim`ria

Malaia, Clubul Rotaract R@mnicu

V@lcea, Direc\ia Jude\ean` de Tineret ]i

Sport ]i Ob]tile din zona Voineasa, Romsilva

V@lcea, Ministerul Mediului ]i P`durilor,

Direc\ia Silvic` V@lcea.

Beneficiind de experien\` acumulat` [n

organizarea Cupei Cupelor la Hard Enduro, de

participarea la competi\ile interne de motociclism

]i de cooptarea [n staff-ul organizator al

competi\iei interna\ionale Red Bull Romaniacs,

Clubul Sportiv de motociclism “Free Bike

Team” din R@mnicu V@lcea, organizeaz` [n

perioada 21-23 iunie 2013, [n Mun\ii Lotrului,

cea de-a 2-a etap` a Campionatului Na\ional de

Hard Enduro.

Pe toat` perioada cursei, la fa\a locului vor

fi echipaje SMURD, Salvare, Salvamont,

Jandarmi, echipe de paz` ]i protect\ie c@t ]i e-

chipaje proprii de recuperare din teren accidentat

al eventualilor sportivi cu probleme sau

motociclete defecte.

Campionatul Na\ional de Hard Enduro ]i

Enduro Maniaco Depresiv au st@rnit deja

interesul mass mediei locale, na\ionale ]i chiar

interna\ionale. Posturi de televiziune precum

Digi TV, GSP TV, PRO TV, MONEY CHAN-

NEL, dar ]i posturile de radio KissFM,

MagicFM ]i Radio Rom@nia Actualit`\i ]i-au

exprimat p@n` acum disponibilitatea pentru

]tiri sau transmisia evenimentului.

Revistele interna\ionale de profil din

Polonia, Germania, Ungaria ]i Austria reprezint`

canalele media prin care Enduro-Maniaco-Depresiv

a devenit un concurs interna\ional.

Num`rul persoanelor implicate [n acest concurs

va fi de aproximativ 1000, reprezent@nd

organizatori, membri ai Federa\iei Rom@ne de

Motocross, pilo\i, oficiali guvernamentali,

reprezentan\i ai Jandarmeriei, ai Poli\iei, voluntari

]i pres`. Acest lucru este [mbucur`tor

pentru dezvoltarea turismului de compete\ie

sau de agrement [n localit`\ile Voineasa, Malaia

sau Brezoi, mai ales c` [n acest an sunt

anun\ate [n zona Ob@r]ia Lotrului - Vidra o

serie de competi\ii sportive de maraton sau MTB

La startul [ntrecerii ]i-au anun\at participarea

at@t sportivi din Rom@nia c@t ]i sportivi

de la cluburi de profil din Fran\a, Ungaria, Italia,

Spania, Bulgaria, Germania, Austria,

Anglia sau Grecia.

Ce-a de-a 2-a etapa a Campionatului de

Hard Enduro este cu c@teva zile [n avans fa\` de

cunoscuta compete\ie interna\ionala Hard

Enduro Red Bull Romaniacs. Acest aspect a

trezit interesul participan\ilor la Red Bull

Romaniacs, deoarece traseele ambelor competi\ii

sunt situate [n Mun\ii Lotrului ]i sunt

asem`n`toare [n ceea ce prive]te gradul de dificultate,

majoritatea concuren\ilor v`z@nd [n

aceasta [nc` o provocare.

Ce-a de-a 2-a etap` a Campionatului de

Hard Enduro se va desf`]ura pe durata a trei

zile, prima zi (vineri 21 iunie) fiind destinat`

calific`rilor, spectaculoase pentru public. {n

cea de-a doua zi (s@mb`t` 22 iunie) sunt viza\i

{nvinge\i-v` teama de dentist!

100 km, iar [n cea de-a treia, 55 km. Motocicli]tii

vor urca v@rfuri montane de 2.100 de

metri, vor [nt@lni p`]uni alpine, r@uri, cascade,

obstacole dificile.

Traseele de concurs sunt spectaculoase, [ntro

zon` renumit` pentru peisajele frumoase, dar

]i pentru flora ]i fauna diversificate, [n [mprejurimile

localit`\ii Voineasa. Aceasta este o

sta\iune de munte situate` la 80 km de R@mnicu

V@lcea ]i 100 km de Sibiu ]i este denumit`

„raiul endure]tilor’’ datorit` traseelor naturale

oferite de p`durea [ntins`, de nenum`ratele

drumuri forestiere, de r@uri, de potecile de animale

care urc` p@n` la golul alpin ]i, mai ales,

de zonele greu accesibile din exploit`rile forestiere

]i cariere at@t de „gustate” de sportivi.

Aceste trasee vor fi marcate cu benzi ]i indicatoare

specifice fiec`rei grupe de sportivi A, B

sau C ]i vor fi puse la dispozi\ia pilo\ilor ]i

mass-mediei at@t digital (GPS), c@t ]i sub

form` de hart`, cuprinz@nd puncte de acces

pentru zonele spectaculoase unde sunt expuse

siglele sponsorilor.

Cameramanii ]i fotografii care se vor acrediata

vor avea acces la aceste puncte, organizatorii

oferind transportul [n traseu.

Fiecare participant din \ar` sau din

str`in`tate va beneficia de un pachet ce

cuprinde: un tricou oficial cu siglele sponsorilor,

un CD cu film`ri ]i fotografii din timpul

concursului.

Pe trasee vor fi puncte de service, prim ajutor

]i alimentare cu carburant, plasate din 40 [n

40 de kilometri.

Timpii concursului se vor aduna, iar departajarea

se va face pe principiul cel mai rapid

timp c@]tig`. Se vor considera toate cele 3 zile

de concurs ]i se vor adauga eventualele penaliz`ri

ce pot ap`rea [n urma nerespect`rii traseului

sau a regulamentului impus de organizatori.

Festivitatea de premiere va avea loc [n dup`

amiaza zilei de duminic`, 23 iunie. Premiile

vor fi oferite c@]tig`torilor [n prezen\a oficialit`\ilor,

reprezentan\ilor mass media ]i vor

totaliza peste 4.000 de euro, const@nd [n bani ]i

echipamente.(C.C.)

Cabinet stomatologic

Dr. Fabian }tefan,

specializat [n implantologie

INHALOSEDAREA - metoda revolu\ionar` de

a sc`pa de frica de stomatolog!

Te panicheaz` gandul c` trebuie s`-\i vizitezi

stomatologul, ajungi [n fa\a cabinetului ]i nu ai

curaj s` intri, mirosul ]i aparatele pe care le vezi

acolo te tulbur` sau, mai r`u, [\i provoac`

senza\ie de le]in? Cu siguran\` c` faci parte din

categoria oamenilor cu fric` de stomatolog. {n

acest moment avem o solu\ie ]i pentru tine!!!

Tratamente f`r` durere

Adresa: Strada Mihai Eminescu Nr. 26,

Bl. B14, sc.D, apt.2 (vizavi de Tic-Tac)

Telefon: 0350420998 / 0743976322 (]i pentru URGEN|E!)

C@rcoteli

]i ]u]oteli

{n perioada urm`toare un

deputat ]i-un senator PNL or s`

mearg` [n vizit` la penitenciar

la primarul Emilian Fr@ncu.

Cei doi au decis, [ntr-un final

c` e bine s` l`mureasc` ni]te

lucruri care s-au dovedit a fi

„[nflorite” de ni]te „prieteni”

de-ai lui Fr@ncu care sperau s`

fie condamnat pentru luare de

mit`, s`-]i dea demisia din partid,

dar uite c` n-a fost chiar a]a.

Dup` cum ]tie toat` lumea,

urm`torul termen de judecat`

al procesului primarului Fr@ncu

este [n data de 18 iunie, a]a

c` mai e destul timp… ]i pentru

vizite!

• • •

Prefectul Nadolu s-a ar`tat

foarte deranjat de unele afirma\ii

cum c` ar demisiona din

cauza pre]edintelui de partid,

Buican! Liberalul nu a f`cut

presiuni sau imixtiuni în exercitarea

atribu\iilor pefectului,

ba mai mult, Nadolu a \inut s`

precizeze c` [n controlul

aplic`rii legilor funciare nu a

semnalat nimeni retroced`ri

“dubioase”! A]a c`, cui nu-i

convine, s` se obi]nuiasc` cu

ideea, Nadolu r`m@ne prefectul

jude\ului!

• • •

Unui director al unei societ`\i

subordonat` Prim`riei

R@mnicului i-a pus g@nd r`u

cineva… cam de schimbare,

am zice! Acum c` i s-a

mic]orat ]i salariul, ce-i r`m@-

ne directorului s` fac`? S`

demisioneze, ar zice „cineva”!

Dar se pare c` socoteala deacas`

nu se potrive]te cu cea

din t@rg, iar directorul se

men\ine pe pozi\ii… [nc` o

vreme! Apoi, vom vedea cum

va bate v@ntul....

• • •

Este incredibil ce impact a

avut r`sun`torul divor\ al

Elenei Udrea de Dorin Coco]!

Unde mergeam era imposibil

s` nu auzim despre acest

subiect, ba c` acum vine ]i

r@ndul unei Marii s` devin` o

femeie divor\at`… Tot felul de

abera\ii! Oare de-aia nu mai

pot rom@nii s` doarm` c` se

g@ndesc la starea civil` a

Elenei Udrea? Vai de noi!

Credem c` avem destule probleme

care s` ne macine, de

exemplu grija zilei de m@ine,

plata facturilor, cump`rarea de

medicamente….]i alte preocup`ri

casnice care chiar sunt

vitale pentru noi, muritorii de

r@nd!

More magazines by this user
Similar magazines