9 noiembrie 2011

realitateavalceana.ro

9 noiembrie 2011

C M Y K

Realitatea V@lcean`

S`pt`m@na 3 - 9 noiembrie 2011 • apare [n fiecare joi

Nr. 37, 12 pagini, pre\ 1 leu Tiraj 1000

www.realitateavalceana.ro

Sursa dumneavoastr` de informare redactia@realitateavalceana.ro

Pre\ul c`ldurii r`m@ne

de 138,73 lei/gigacalorie

Consilierii locali au decis s` subven\ioneze în continuare

pre\ul gigacaloriei pentru popula\ie la o valoare

de 138,73 de lei. > pagina 3

03.11.2011

-

09.11.2011

Locuri de munc`

la AJOFM V^LCEA

> pagina 10

zvonuri

c@rcoteli

C@rcoteli (pe) bune

]i (ne)bune

b@rfe

> pagina 12

Trei accidente mortale

Nemul\umirile românilor:

Scumpirea carburan\ilor,

b`uturile alcoolice proaste

Marea nemul\umire a românilor în

2011 este scumpirea gazului ]i a carburan\ilor,

precum ]i slaba calitate a produselor

de îngrijire, arat` un studiu al

Comisiei Europene, efectuat la nivel

european. Nu [n\elegem de ce pre\ul

benzinei cre]te [n condi\iile [n care

pre\ul petrolului a sc`zut.

Potrivit Autorit`\ii Na\ionale pentru

Protec\ia Consumatorului (ANPC), la

nivel european, pia\a serviciilor continu`

s` fie mai pu\in performant` decât

pia\a produselor. În România, în acest

an, consumatorii au fost nemul\umi\i în

principal de produsele de îngrijire personal`,

serviciile de furnizare a gazului

]i de carburan\i. Trendul descendent a

fost constatat ]i la consumatorii de

fructe ]i legume. Comparativ cu alte

state membre, consumatorii români

sunt mai pu\in multumi\i de b`uturile

alcoolice de pe pia\`, dar sunt mul\umi\i

de b`uturile nealcoolice. Mai mul-

\umi\i ca anul trecut, în schimb, suntem

în acest an de serviciile de telefonie

mobil` ]i de serviciile de furnizare de

internet, într-un procent mai mare ca

cet`\enii UE, potrivit studiului.

[n doar trei s`pt`m@ni

Blestemul mor\ii: „{ncep@nd din 12

septembrie ]i p@n` acum, la ITM V@lcea

au fost [nregistrate trei accidente de

munc`, accidente care, din p`cate, s-au

soldat cu trei decese”, ne-a declarat ]eful

ITM V@lcea, Ion Nicol`escu.

• {n 12 septembrie a.c., [n urma accidentului

de munc` (din Ostroveni) a

decedat o persoan` [n v@rst` de 54 de

ani, care lucra [n construc\ii, iar [n urma

acestuia a r`mas un copil minor.

• A doua persoan` care a fost urm`rit`

de ghinion nu avea nici contract de

munc` ]i a decedat [ntr-un parchet de

exploatare a lemnului. B`rbatul, [n

v@rst` de 53 de ani, lucra la o firm` privat`,

era nec`s`torit ]i nu avea nici copii.

• Al treilea caz de deces [n timpul

muncii s-a [nt@mplat la un punct e lucru

al firmei SC Urban din localitatea

Stolniceni unde a fost accidentat` mortal

o persoan` la sta\ia de exploatare a

de]eurilor.

Preciz`m faptul c`, tot [n aceast` perioad`,

reprezentan\ii Inspectoratului Teritorial

de Munc` cerceteaz` [mprejur`rile

[n care a avut loc decesul a [nc` dou`

persoane care se aflau la serviciu ]i care au

decedat ca urmare a unor boli de inim`!

Anemona T~NASE

.

Ion Nicol`escu, ]eful ITM V@lcea

{n urma recens`m@ntului, ve]ti proaste!!

Popula\ia V@lcii, [n continu` sc`dere

Datele oficiale ale Recens`m@ntului Popula\iei ]i

Locuin\elor din acest an arat` c` jude\ul V@lcea are cu

c@teva zeci de mii de cet`\eni mai pu\ini fa\` de 2002.

Astfel, potrivit datelor furnizate de Institutul Jude\ean

de Statistic` V@lcea, num`rul v@lcenilor a ajuns la

98.668 de la 110.731 locuitori cât erau înregistra\i în

anul 2010. Nici municipiul nu st` bine, num`rul

r@mnicenilor fiind [n sc`dere. Conform datelor statistice

[nregistrate la Recens`m@ntul Popula\iei ]i

Locuin\elor, p@n` miercuri, jude\ul V@lcea ocupa locul

3 pe \ar`, cu un procent de 99,25%. P@n` [n prezent a

fost recenzat un num`r de 96.624 de locuin\e ]i

367.719 persoane. Comparativ cu ultimul recens`m@nt,

popula\ia jude\ului a sc`zut cu vreo 50-60 de mii de

persoane, iar [n R@mnicu V@lcea cu p@n` la 20.000 de

persoane. V@lcea are 373.840 de locuitori, din care

98.668 tr`iesc [n municipiul R@mnicu V@lcea.

Carmen C~LIN


.

Pagina 2

}tiri, informa\ii

}oferii nu trebuie s` se hazardeze pe Transalpina!

Realitatea V@lcean`

3 - 9 noiembrie 2011

Circula\ia pe Transalpina este [nchis`

• }oseaua „Transalpina” (DN 67C)

a fost [nchis` de la 1 noiembrie 2011

p@n` pe 15 aprilie 2012

„S-au pus panouri de blocare a circula\iei.

Astfel, Transalpina este oficial

închis` pân` cel mai devreme la data de

15 aprilie 2012, în func\ie de z`pad`.

Sunt deja temperaturi negative ]i

ninge în zon` a]a c` circula\ia pe acest

sector de drum, m` refer la por\iunea

Obâr]ia Lotrului – Rânca, unde ]oseaua

urc` la peste 2.000 de metri altitudine,

devine imposibil`. Rug`m conduc`torii

auto s` nu se hazardeze în aceast` perioad`

pe Transalpina”, a declarat, direc-torul

Sec\iei Drumuri Na\ionale Vâlcea,

Eugen M`nescu.

}oseaua „Transalpina” sau DN 67C,

cunoscut` drept cel mai înalt drum din

România dep`]ind peste 2.100 de metri

altitudine în Pasul Urdele ]i Muntinu,

str`bate patru jude\e – Gorj, Vâlcea, Sibiu,

Alba.

Transalpina porne]te efectiv din ora-

]ul Novaci (Gorj) ]i se termin` în ora]ul

Sebe] (Alba), traversând Mun\ii Parâng

de la sud la nord, altitudinea cea mai mare

având-o pe o por\iune de aproximativ

20 de km în jude\ul Vâlcea, unde se prezint`

ca o „]osea de creast`”.

Ea a fost dat` par\ial în circula\ie în

2010, în urma unui program de reabilitare

de aproximativ 350 de milioane de euro,

iar potrivit statisticilor în vara acestui

an a cunoscut un aflux mare de turi]ti,

concurând Transf`g`r`]anul.

. .

}edin\` de lucru la Prefectur`

Planul de m`suri al CJSU pentru sezonul rece

Prefectul Petre Ungureanu, în calitate

de pre]edinte al CJSU, a condus, la

sf@r]itul lunii octombrie 2011, ]edin\a

Grupului de suport tehnic nr.4 „C`deri

masive de z`pad`, polei, blocaje de

ghea\`, temperaturi atmosferice foarte

sc`zute”.

Scopul întâlnirii a fost analizarea

proiectului „Planului de m`suri al Comitetului

Jude\ean pentru Situa\ii de Urgen\`

pentru perioada sezonului rece

2011-2012”, destinat men\inerii ]i accentu`rii

climatului de normalitate în

anotimpul friguros.

La propunerea prefectului, reprezentan\ii

fiec`rei institu\ii componente a

grupului de lucru nr.4, respectiv Inspectoratul

Jude\ean de Poli\ie, Serviciul Jude\ean

de Poli\ie Rutier`, Inspectoratul

de Jandarmi, Inspectoratul pentru Situa-

\ii de Urgen\`, Apavil, Sec\ia Drumuri

na\ionale, RAJDP, Complex CF-Sec\ia

.

L3, Centrul de Instruire pentru Geniu,

Distrigaz Sud, CEZ Distribu\ie Vâlcea,

Pentru traficul greu [n municipiu,

100 de lei, „vigneta” de o zi

Începând cu data de 1 noiembrie, în

Râmnicu Vâlcea a intrat în vigoare

Hot`rârea Consiliului Local nr. 246 referitoare

la modificarea ]i completarea

Hot`rârii Consiliului Local nr. 82/2001,

privind stabilirea taxelor, autorizarea ]i

desf`]urarea activit`\ii de transport greu

]i aprovizionare în municipiul Râmnicu

Vâlcea, altfel spus, traficul greu în municipiu

se va putea desf`]ura ]i cu autorizare

pe durata unei singure zile.

Hot`rârea luat` în ]edin\a de la

sfâr]itul lunii septembrie vine în sprijinul

firmelor din domeniu care aveau de

efectuat transporturi de gabarit în ora]

pe perioade mai mici de 24 de ore, în

special al celor cu activitate intens` la

export, ]i care, pân` la intrarea în

vigoare a acestui act normativ, trebuiau

s` pl`teasc` o autoriza\ie de trafic greu

pentru minim 10 zile.

Noua autoriza\ie de o zi pentru libera

trecere a autovehiculelor cu masa

maxim` autorizat` cuprins` între 3,5

Centrul de Telecomunica\ii, Inspectoratul

]colar, CET Govora ]i Inspectoratul

Teritorial de Munc`, ]i-au exprimat

punctul de vedere cu privire la m`surile

cuprinse în proiectul de plan.

Ac\iunile ]i m`surile sunt structurate

pe trei faze: premerg`toare sezonului de

iarn`, pe timpul sezonului ]i la încheierea

acestuia. Este vizat` în special perioada

s`rb`torilor de iarn`, mai ales în

zonele turistice iar ac\iunile sunt destinate

amplific`rii rela\iilor de colaborare

]i cooperare între toate institu\iile cu

atribu\ii în domeniu, cre]terea vitezei de

reac\ie ]i adaptarea la standardele europene.

În urma dezbaterilor, Grupul de

suport tehnic nr.4 a avizat „Planul de

m`suri al CJSU Vâlcea pentru perioada

sezonului rece 2011-2012”, acesta urmând

s` fie supus aprob`rii în urm`toarea

]edin\` a Comitetului Jude\ean pentru

Situa\ii de Urgen\`. (A.T)

]i 16 tone cost` 100 lei, este imprimat`

securizat tip ”VIGNET~” ]i – o

alt` noutate – poate fi achizi\ionat`

chiar la intrarea în ora], respectiv de

la sta\iile de carburan\i Boromir Ind.

- Calea lui Traian Nord nr. 332;

Boromir Ind. – Bude]ti, intersec\ie

DN67-E81; Euroil – Goranu, bd.

Tudor Vladimirescu nr. 45 ]i Arta

Modei (GPL) – Troianu, Calea lui

Traian nr. 25 A.

Obligativitatea de\inerii vignetei

pentru traficul greu, precum ]i indicarea

punctelor în care aceasta poate fi achizi-

\ionat` vor fi semnalizate cu panouri

speciale, amplasate la toate intr`rile în

Râmnic.

Primarul municipiului, Romeo R`dulescu,

a transmis tuturor contribuabililor

din ora] o scrisoare în care îi informeaz`

asupra acestor modific`ri, precum

]i asupra modalit`\ilor de achizi\ionare

a noilor vignete de trafic greu.

Anemona T~NASE

Halloween-ul la Centrul de Congrese

]i Expozi\ii Oltexpo - V@lcea

Evenimentul a fost organizat

de Centrul de Congrese

si Expozitii OLTEX-

PO [n colaborare cu Inspectoratul

}colar Jude\ean

V@lcea ]i a atras peste

1000 de participan\i.”

{n cadrul evenimentului

au fost desemna\i ]i c@]tig`torii

concursului jude-

\ean de crea\ie „Cum v`d

eu Halloween-ul”, la care

au participat cu lucr`ri sute

de pre]colari ]i scolari v@lceni.

La categoria [nv`\`m@nt

pre]colar, c@]tig`torii

sunt: locul I - Virtej Ayana

(GPP Nord 1), locul II -

Miricioiu Carina (GPP

nr.1), locul III - }ov`r

Alexandru (GPP nr.1 C`lim`ne]ti), men\iuni - Sandu Maria (GPP Nord 2) ]i

Ciobotea Ion (GPP nr. 1). La categoria [nv`\`m@nt primar: locul I - Zaharia Mara-

Teodora (A.S. “Ini\ierea Copiilor ”), locul II - Rotaru Rare] ]i Marinoiu Alex

(Take Ionescu), locul III – C@rstina Andrei (Matei Basarab).

Timp de ]ase ore, organizatorii au f`cut ferici\i copiii, veni\i cu mic cu mare,

care au a]teptat cu sufletul la gur` acest eveniment. P`rin\ii au avut grij` s`-i costumeze

(dup` cum vede\i [n pozele al`turate) [n personaje c@t mai [nfrico]`toare.

Cel mai a]teptat moment a fost parada costumelor unde fiecare copil ]i-a

prezentat costumul propriu. Aici au fost alese cele mai fashionable ]i scary costume.

Cei mai [ndr`gi\i copii care au luat ]i premiul de popularitate pentru costume

au fost: Louis, Karina si Kasian (foto), care au prezentat costumele unui schelet,

vr`jitoare ]i contele vampir. (C.C.)

Publica\ie editat` de {ntreprindere Individual` T`nase

Liliana Anemona, [nregistrat` la Registrul Comer\ului

sub num`rul F38/60/26.01.2011

CUI: 27948932 din 27.01.2011

Redac\ia:

Carmen C~LIN

Anemona T~NASE

Neonilia STAN

Colaboratori: Alexandru BONTA, Adina DUMITRU

Director Marketing: Carmen C~LIN

Tehnoredactare & IT: Ionu\ Almariei

Difuzare: Alexandru POPESCU

Râmnicu VALCEA, str. Regina Maria nr. 7, Bl C1, sc D, et II

E-mail: redactia@realitateavalceana.ro

Telefon: 0350/801965; 0754/068797; 0755305278

Tiparul executat de: SC SILPACINO SRL Rm. Vâlcea

Potrivit art. 206 din Codul Penal, responsabilitatea juridic` pentru materialele ap`rute în paginile acestei publica\ii apar\ine

autorilor, precum ]i celor care fac declara\ii, în virtutea dreptului la opinie ]i liber` exprimare, garantat de Constitu\ia

Rom@niei.

Colajele foto ]i imaginile trucate marcate cu “T”, precum ]i textele care le înso\esc vor fi considerate pamflete ]i tratate ca

atare.


. .

3 - 9 noiembrie 2011

Realitatea V@lcean` Pagina 3

Eveniment

Campania de

vaccinare la V@lcea

{n acest` perioad` s-a dat startul imuniz`rii

contra gripei sezoniere, iar jude-

\ul nostru beneficiaz`, într-o prim` etap`,

de 5.900 de doze de vaccin. De]i a

[nceput mai demult, acum continu` s`

deruleze ]i imunizarea contra bolilor copil`riei.

Astfel, au fost deja vaccina\i

elevii de clasa I contra rujeolei, rubeolei

]i oreionului, în procent de 90 %. Au

fost [nregistra\i, în acest sens, peste

3.300 de copii. Pân` pe data de 30 noiembrie

vor fi imuniza\i ]i elevii de clasa

a III-a contra poliomielitei, aici fiind

.

catagrafia\i 3.372 de elevi.

Anemona T~NASE

Stima\i cet`\eni,

Proteja\i apometrele de ap`

rece în sezonul friguros!

Conducerea SC APAVIL SA Vâlcea a-

trage aten\ia tuturor clien\ilor ca în perioada

sezonului friguros s` acorde o aten\ie deosebit`

aparatelor de m`sur` pentru consumul

apei potabile (contoarele de ap` rece).

Date fiind temperaturile sc`zute din ultima

perioad` ]i \inând cont de faptul c`

prognozele meteo avertizeaz` c` ]i în continuare

trebuie s` ne a]tept`m la o situa\ie similar`,

clien\ii SC APAVIL SA sunt sf`tui\i

s` respecte un set minim de reguli, astfel încât

s` se evite defectarea contoarelor de ap`

rece:

• S` nu lase desf`cut capacul de la c`minul

apometrului;

• S` protejeze apometrul de temperaturile

sc`zute (cu ajutorul materialelor termoizolante);

• S` nu încerce dezghe\area cu ajutorul

surselor de foc deschis (flac`r` sau alte metode

„casnice”), întrucât risc` s` deterioreze

iremediabil apometrul.

De asemenea, clien\ii no]tri trebuie s`

]tie c` pentru evitarea pierderilor mari de

ap` în perioada în care temperaturile vor

cre]te, au obliga\ia de a verifica integritatea

apometrelor.

A]a cum se arat` ]i în procesul verbal de

recep\ie a aparatelor de m`sur` pentru consumul

apei potabile, încheiat între SC APA-

VIL SA ]i client, contorul r`mâne în grija

consumatorului, iar acesta r`spunde de integritatea

lui ]i protejarea acestuia împotriva

înghe\ului. În cazul în care contorul s-a

defectat din vina consumatorului, acesta va

achita costul deterior`rii, inclusiv lucr`rile

de demontare, reparare, verificare ]i remontare.

În caz de defectare a aparatului de m`sur`,

situa\ia se va anun\a urgent (în maxim

.

24 de ore) la Dispeceratul SC APAVIL SA

(0350.802.160, 0250.820.010 - int. 25).

Pre\ul c`ldurii r`m@ne

de 138,73 lei/gigacalorie

Consilierii locali au decis s` subven-

\ioneze în continuare pre\ul gigacaloriei

pentru popula\ie la o valoare de 138,73

de lei.

„Ne-au fost aloca\i aproximativ 27

milioane lei noi pentru plata datoriilor

]i rezolvarea problemei CET-ului cu stocul

de c`rbune pentru anul viitor. Pre\ul

de producere transport distribu\ie energiei

termice produs` [n sistem centralizat

destinat` popula\iei care conform

deciziei ANR ]i a avizului a fost stabilit

[n cuantum de 219,35 de lei/ gigacalorie

tva inclus. {ns` pre\ul de facturare c`tre

popula\ie r`m@ne tot 138,73 de lei/ gigacalorie,

iar diferen\a de cost va fi suportat`

de Prim`rie,” a declarat primarul

Romeo R`dulescu.

Pe l@ng` celelalte cinci proiecte,

Prim`ria R@mnicului a mai prins [nc`

dou` proiecte de finan\are

„{n prezent am primit 27. 253. 000

pentru pl`\i aferente CET ]i asigurarea

de c`rbune pentru anul viitor. La fel, tot

[n aceast` rectificare se mai diminueaz`

suma de 162 milioane lei din 72 milioane

lei cheltuieli salariale pentru personalul

din [nv`\`m@nt venit direct de la

Ministerul Finan\elor ]i 90 de milioane

lei, ajutor [nc`lzire lemne.

La ultima discu\ie de la Ministerul

Dezvolt`rii cu privire la realocarea fondurilor,

am constatat cu surprindere c`

suntem pe list` pentru ni]te bani suplimentari.

Deci, peste cei 38,2% putem s`

primim mai mult, deoarece celelalte

ora]e nu au accesat fonduri. Acesta este

motivul pentru care am mai prins fa\`

de lista veche dou` proiecte [n plus. Aici

m` refer la reorganizare ]i amenajare

spa\iu public central [n Municipiul

R@mnicu V@lcea, toat` zona de la ceas

precum ]i rezolvarea pietonalului dintre

Cozia ]i Mc Donald’s cu pasaj ]i un

p`rcule\ la Goranu pentru oamenii din

zon` ]i pentru construc\ia unui labirint.

Deci pe l@ng` cele cinci proiecte, Pod

peste r@ul Olt, Sistem de management al

traficului, Baza de agrement din Ostroveni,

locuin\ele sociale ]i pavilionul

func\ional, se mai adaug` ]i acestea dou`”,

a conchis primarul Romeo R`dulescu.

Carmen C~LIN

.

De]i Guvernul nu d` niciun ban pentru spitale

130.000 de lei pentru SJU de la Consiliul Jude\ean

{n ]edin\a consilierilor jude\eni, un

punct important l-a constituit rectificarea

bugetar`, iar aici ne referim la aprobarea

sumei de 130.000 de lei (1,3 miliarde

lei vechi), bani destina\i Spitalului

Jude\ean de Urgen\` V@lcea, (pentru

Maternitate ]i sp`l`toria SJU). Pre]edintele

CJ Ion Cîlea a explicat cum vor

fi folosi\i ace]ti bani , mai precis 60.000

lei pentru repararea r`mpii de acces ambulan\e

la Maternitate, asigurarea bugetului

pentru finisajele interioare ]i exterioare,

covor bituminos pe holul de intrare

în sala de a]teptare a Maternit`\ii ]i 70.000

lei pentru o ma]in` de sp`lat industrial`.

„Este pentru al doilea an consecutiv

când nu primim nici un leu de la Guvern

pentru spitalele jude\ene!Conducerea

SJU ne-a cerut 145. 000 lei pentru achizi\ionarea

unei noi ma]ini de sp`lat industriale.

Cum n-aveam de unde s` asigur`m

aceste fonduri, am început s`

caut personal oferte mai bune din toat`

\ara pentru o astfel de ma]in` ]i am g`sit

una la aproape jum`tate de pre\ ]i cu a-

celea]i performan\e ]i-am economisit ]i

o sum` considerabil`, de care nu ne

putem lipsi, ]i-asa avem bugetul insuficient”,

a explicat Ion C[lea.

Anemona T~NASE

{n data de 24 noiembrie 2011,

Licita\ie v@nzare mas`

lemnoas` la Direc\ia Silvic`

{n data de 24 noiembrie a.c., Direc\ia Silvic` V@lcea organizeaz` la sediul s`u

din strada Carol I, Nr 37, licita\ie v@nzare mas` lemnoas` pe picior ]i fasonat`, produc\ia

anului 2012. Licita\ia este public`, cu strigare.

Ac\iunea se va desf`]ura [n conformitate cu Regulamentul de v@nzare a masei

lemnoase care se recolteaz` anual din fondul forestier proprietate public` a statului

administrat de RNP-Romsilva, aprobat prin OM 1898/2010.

Preselec\ia agen\ilor economici [nscri]i va avea loc la sediul Direc\iei Silvice

V@lcea [n data de 18 noiembrie a.c., [ncep@nd cu ora 11.00. Caietul de sarcini,

obligatoriu de [nsu]it ]i care cuprinde condi\iile de participare la licita\ie, liste de

partizi, modele contract, reguli de exploatare etc, poate fi consultat ]i achizi\ionat

de la sediul Direc\iei Silvice. Listele de partizi ]i loturile de mas` lemnoas`

fasonat` pot fi consultate ]i la sediile ocoalelor silvice, precum ]i pe site-ul

www.rosilva.ro –anun\uri. Rela\ii suplimentare se pot ob\ine la sediul Direc\iei

Silvice, Biroul Fond Forestier sau Biroul Produc\ie.

EXECUT~:

• Repara\ii, service agregate hidroenergetice, echipamente hidromecanice ]i sta\ii electrice;

• Repara\ii, între\inere ]i verific`ri PRAM;

• Confec\ii metalice ]i recondi\ion`ri piese echipamente;

• Repara\ii construc\ii hidrotehnice;

• Lucr`ri subacvatice;

• M`sur`tori topogeodezice;

• Transport rutier.

Email: hidroserv.rmvl@yahoo.com

Râmnicu Vâlcea, Calea Bucure]ti 269

Cod po]tal: 240291, jude\ul Vâlcea, România


Pagina 4

.

Social

N-au bani nici pentru m@ncare, nici pentru medicamente

Str. Carol I Bl D6, parter

Tel. 0250/736828; 0250/735481

Fax: 0250/734395

Grigore R`ban, pre]edintele CAR

Pensionari R@mnicu V@lcea ne-a prezentat

situa\ia [mprumuturilor din luna octombrie

]i activitatea din cadrul CARului

[n luna respectiv`.

„{n luna octombrie a.c. s-au acordat

1.130 de [mprumuturi la valoarea total`

de 1.570.684 lei, respectiv la suma de

3500 lei s-au acordat 15 [mprumuturi, la

3000 lei - 38, la 2500 lei - 27; la 2000 lei

- 51, la suma de 1500 lei - 156 de [mprumuturi,

la suma de 1000 lei s-au acordat

150, iar la 600 lei s-au acordat 42 de

[mprumuturi. Luna trecut` s-au [nscris

112 membrii, 9 s-au retras, iar 55 au

decedat. Mo]tenitorilor membrilor deceda\i

li s-a acordat c@te un ajutor de [nmorm@ntare

[n valoare total` de 26.340

lei. {n ceea ce prive]te ajutoarele pentru

procurare de ochelari, s-au acordat 16

ajutoare, iar pentru tratamente la b`i s-

au acordat 40 de ajutoare.Tot [n luna

octombrie, pensionarii v@lceni au beneficiat

de serviciile cabinetelor din cadrul

CAR-ului astfel: la cabinetul de

Stomatologie au fost 88 de pacien\i, la

Ecografie 8, la masaj 31.

{n ceea ce prive]te serviciile auxiliare

la coafur` 122 de doamne ]i-au aranjat

]i vopsit p`rul, iar la frizerie 87

domni s-au tuns. La croitorie 66 de pensionari

au fost pentru a face un tiv sau a

modifica o hain`, iar la cizm`rie opt

persoane au trecut pragul pentru re-para\ii

la [nc`l\`mine.

De asemenea, Clubul a fost frecventat

de 523 pensionari unde au desf`]urat

diverse activit`\i”, ne-a declarat pre]edintele

CARP, Grigore R`ban.

Pre]edintele CAR Pensionari a mai

precizat faptul c` la Clubul AMMA, din

cadrul CAR Pensionari, joi, 3 noiembrie

a.c., de la ora 10.00, membrele Clubului

s-au [nt@lnit cu bibliotecarele Sec\iei Periodice-Legisla\ie

a Bibliotecii Jude\ene

V@lcea unde au discutat pe tema „Bolile

b`tr@ne\ii”.

Neonilia STAN

Realitatea V@lcean`

3 - 9 noiembrie 2011

S`r`cie mare, pensionarii fac cozi la [mprumuturi

.

Sec\ia Periodice-Legisla\ie va organiza

manifest`ri bilunare la CARP V@lcea

Joi, 3 noiembrie 2011, la ora 10.00

va avea loc [n incinta Clubului Pensionarilor

din R@mnicu V@lcea, manifestarea

„Bolile v@rstei a treia”, organizat`

de Sec\ia Periodice-Legisla\ie [n colaborare

cu Medicul Specialist Medicin`

de Familie P`tularu Claudia Lavinia.

Reprezentantele sec\iei de Periodice au

preg`tit o prezentare power point [n

care sunt semnalate cele mai semnificative

boli ale v@rstei a treia, completate

de sfaturile competente ale medicului

de familie. Particip` doamnele de la

Clubul AMMA ]i domnii pensionari

prezen\i [n club. Manifest`ri de acest

gen [n cadrul parteneriatului semnat cu

Clubul Pensionarilor vor avea loc bilunar,

at@t la club c@t ]i la Biblioteca

Jude\ean` „Antim Ivireanul” V@lcea, cu

participarea speciali]tilor [in domeniu.

„Din manifest`rile importante ale

sec\iei din aceast` s`pt`m@n`, semnal`m,

[n cadrul parteneriatului [ncheiat

cu Liceul de Art` manifestarea de

Halloween, care a avut loc luni 31 octombrie.

Au participat [n cadrul sec\iei

de periodice elevi din clasa a VII-a, coordona\i

de prof. diriginte Cristina

Gabar. A fost scoas` [n eviden\`, semnifica\ia

acestui eveniment de origine a-

merican`, eveniment s`rb`torit [n ultimul

timp de c@t mai multe \`ri. Costumele

interesante, concursurile pe

tema Halloweenului, muzica ]i veselia

copiilor au [nso\it aceast` manifestare.

Este a doua de acest gen pe care sec\ia

noastr` o g`zduie]te [n spa\iul s`u generos.”

a precizat Mariana Zanfir, bibliotecar`

[n cadrul Sec\iei de Periodice-Legisla\ie.

Neonilia STAN

.

Adio grada\ii de merit din 2012

Personalul didactic auxiliar din înv`-

\`mânt nu va mai beneficia, începând cu

2012, de grada\ia de merit, care reprezint`

25% din salariul de baz`, potrivit

metodologiei care reglementeaz` acordarea

acestui drept, criticat` de sindicali]ti.

Grada\ia de merit se acorda pentru

activitatea deosebit`, iar efortul bugetar

nu era atât de mare, îns` pentru cei din

[nv`\`m@nt sumele primite în plus înseamn`

foarte mult. Din p`cate, Ministerul

Educa\iei continu` s` î]i bat` joc

de angaja\ii din înv`\`mânt.

Sindicali]tii spun c` au f`cut deja

demersuri c`tre Comisia pentru

Înv`\`mânt, ]tiin\`, Tineret ]i Sport din

Camera Deputa\ilor, pentru modificarea

S`mb`ta 29.10.2011, Direc\ia de Sport

]i Tineret Vâlcea, împreun` cu Inspectoratul

}colar Jude\ean Vâlcea ]i Prim`ria Municipiului

Râmnicu Vâlcea, a organizat faza

final` a Cupei Liceelor la fotbal în Sala

Sporturilor Traian, la deschiderea competi-

\iei fiind prezen\i primarul Romeo R`dulescu,

directorul D.J.S.T. Dinu Paul ]i inspectorul

general al I.S.J Ene Gabriela.

Au fost prezente 8 echipe:

• Grup }colar Henri Coand` - Râmnicu

Vâlcea, prof. Popescu Emanuel

• Grup }colar Constantin Brâncoveanu

– Horezu, prof. Hoan\` Doru

• C.N. Alexandru Lahovari - Râmnicu

Vâlcea, prof. Nelu Petca

• C.N. Gib Mih`escu – Dr`g`]ani, prof.

Batâr Constantin

• Grup }colar Industrial Genaral Magheru

- Râmnicu Vâlcea, prof. David Nicolae

• Liceul Teoretic Brezoi, prof. Dobrin Ion

• Liceul Teoetic Gr`di]tea, prof. Cump`n`]oiu

Ilie

• C.N.I. Matei Basarab - Râmnicu

Vâlcea, prof.Vergu Gheorghe

În dechiderea acestei competi\ii s-a jucat

actului normativ prin care personalul

didactic auxiliar nu mai beneficiaz` de

grada\ia de merit.

Aceast` m`sur` ar urma s` afecteze

circa 17.000 de angaja\i ai unit`\ilor de

înv`\`mânt, reprezentând personalul

didactic auxiliar, respectiv: bibliotecari,

laboran\i, informaticieni, secretari,

potrivit FSLI.

Potrivit sindicali]tilor, salariul de

baz` al unui bibliotecar este de 940 de

lei, iar dac` ar primi grada\ia de merit,

acesta ar ajunge la 1.175 de lei. Salariul

unui informatician ar cre]te de la 992

de lei la 1.240 de lei, cel al unui laborant

ar cre]te de la 899 de lei la 1.123 de

lei, iar salariul unui secretar ar ajunge la

964 de lei la 1.205 lei.(C.C.)

.

Grup }colar Henri Coand`,

locul I la Cupa Liceelor la fotbal

un meci de fotbal fete intre liceele C.N.

Alexandru Lahovari – prof. Gustescu Dana

]i Colegiul Na\ional Economic – prof. Manolescu

Gheorghe, câ]tig`toare fiind echipa

C.N. Alexandru Lahovari.

La b`ie\i, cele 8 echipe au fost împ`r\ite

[n doua grupe cu cap de serie jucându-se

]apte meciuri eliminatorii, clasamentul

fiind urm`torul:

I. Grup }colar Henri Coand` - Râmnicu

Vâlcea;

II. C.N. Alexandru Lahovari - Râmnicu

Vâlcea;

III. Grup }colar Constantin Brâncoveanu

– Horezu;

IV. C.N. Gib Mih`escu – Dr`g`]ani.

Toate cele patru echipe au fost premiate

cu diplome, medalii, cupe, mingi, tricouri,

de c`tre pre]edintele Organiza\iei Jude\ene

PD-L Vâlcea Dorel Jurcan, directorul

D.J.S.T. Dinu Paul, dar ]i de cât ]i de c`tre

fostul primar al municipiului Mircia Gut`u

(actual prim-vicepre]edinte UNPR).

Totodat` au mai fost premia\i ]i cel mai

bun juc`tor ]i cel mai bun portar cu câte un

abonament la sala de for\` Gym Star de

c`tre fra\ii Mihalcea. (A.T.)


.

3 - 9 noiembrie 2011

Realitatea V@lcean` Pagina 5

Agricultur`

Sprijin micilor produc`tori agricoli

pentru absorb\ia fondurilor europene

V` aducem la cuno]tiin\` c`, Agen\ia

de Pl`\i ]i Interven\ie pentru Agricultur`

(APIA) - Centrul Jude\ean Vâlcea autorizeaz`

la plat`, începând cu data de 16

octombrie 2011, avansul c`tre fermierii

care au depus cereri de plat` în cadrul

schemei de plat` unic` pe suprafa\` -

SAPS 2011.

De acest avans beneficiaz` fermierii

la care controalele (administrative sau

pe teren) s-au finalizat ]i îndeplinesc

cumulativ condi\iile impuse de regulamentele

europene ]i legisla\ia româneasc`.

Pentru anul 2011, cuantumul alocat

pl`\ilor directe unice pe suprafa\` este

de 100,65 euro/ha, la care se va aplica

un coeficient de reducere liniar`, ca

urmare a dep`]irii suprafe\ei de referin\`

de 8,7 milioane ha. Avansul acordat

fermierilor va fi în cuantum de 42

euro/ha, pl`\ile fiind efectuate în lei, la

cursul de schimb stabilit de Banca

Central` European` (BCE) pentru ziua

anterioar` datei de 1 octombrie a anului

pentru care este acordat sprijinul. Pentru

data de 30 septembrie 2011, BCE a stabilit

un curs de 4,3575 lei.

În cadrul campaniei SAPS 2011,

România beneficiaz` de o aloca\ie

Ministerul Agriculturii ]i Dezvolt`rii

Rurale, \in@nd seama de lipsa de experien\`

a produc`torilor agricoli [n [ntocmirea

documentelor administrative, [ndrum`,

prin intermediul direc\iilor agricole

jude\ene, beneficiarii M`surii 141

„Sprijinirea fermelor agricole de

semi-subexisten\`”, care au semnat decizii

de finan\are, s` [ntocmeasc` ]i s`

depun` dosarul cererii de plat`.

Directorul Direc\iei pentru Agricultur`

V@lcea, Florel B`dele, ne informeaz`

c`, la sediul institu\iei, situat în Municipiul

Râmnicu Vâlcea, Strada Oituz, nr.

7, [n cursul lunii octombrie, s-au prezentat

128 de beneficiari ai m`surii amintite,

pentru [ntocmirea cererii de plat` ]i

depunerea documentelor necesare, dintr-un

total de 140 de beneficiari care urmau

s`-]i depun` cererile [n aceast`

sesiune.

Dup` cum se observ`, exist` o diferen\`

[ntre num`rul total al cererilor care

urmau s` fie depuse la Oficiul Jude\ean

pentru Dezvoltare Rural` ]i Pescuit Vâlcea

]i num`rul beneficiarilor care au solicitat

sprijinul Direc\iei pentru Agricultur`

V@lcea [n vederea [ntocmirii cererilor

[nso\ite de documente. Diferen\a

men\ionat` se explic` prin faptul c` sprijinul

Direc\iei pentru Agricultur` V@lcea

pentru beneficiarii m`surii 141 se acord`

.

numai la solicitarea acestora. Beneficiarii

pot s`-]i [ntocmeasc` singuri cererea

]i s` o depun` [nso\it` de documente, dar

Ministerul Agriculturii ]i Dezvolt`rii

Rurale, \in@nd seama de lipsa de experien\`

a produc`torilor agricoli [n [ntocmirea

documentelor administrative, vine,

prin intermediul direc\iilor agricole

jude\ene, [n sprijinul acestor produc`tori.

250 de beneficiari ai M`surii 141

{ncepand cu 9 noiembrie 2011, aproape

250 de beneficiari ai M`surii 141 vor

trebui s` se prezinte pentru în-tocmirea

dosarului cererii de plat` în vederea

depunerii acestuia la Oficiul Jude\ean

pentru Dezvoltare Rural` ]i Pescuit Vâlcea,

conform manualului de procedur`

de autorizare la plat`, aferente anilor I -

III de implementare. Este vorba de un

volum de dou` ori mai mare decat cel

intreprins p@n` acum. Directorul

Executiv al Direc\iei pentru Agricultur`

V@lcea arat` c` fiecare beneficiar va fi

contactat telefonic pentru a fi programat

s` se prezinte pentru [ntocmirea dosarului

[n una din zilele lunii noiembrie sau

decembrie. Respectarea acestei programari

va duce la evitarea aglomera\iei ]i

va da eficien\` muncii de sprijin a produc`torilor

agricoli.

Carmen C~LIN

APIA acord` fermierilor

un avans de 42 euro pe hectar

financiar` de aproximativ 900 milioane

euro din Fondul European de Garantare

Agricol` (FEGA).

Agen\ia de Pl`\i ]i Interven\ie pentru

Agricultur` – Centrul Jude\ean Vâlcea,

a autorizat la plat` pentru avansul campaniei

SAPS 2011, pân` la data de 31

ing. Florel B`dele, director executiv al Direc\iei pentru Agricultur` V@lcea

octombrie a.c., un num`r de 25.944 fermieri,

cu suma de 14.776.239,13 lei.

Informa\iile ne-au fost oferite de c`tre

directorul executiv APIA, Adrian

Pintea.

Carmen C~LIN

Cabinet

veterinar

]i farmacie

Str. Henri Coand`, bloc R7, l@ng` Pia\a Nord


C M Y K

Pagina 6

.

Actualitate

SC CET Govora SA

Realitatea V@lcean`

3 - 9 noiembrie 2011

a c@]tigat trofeul CCI V@lcea

Vineri, 28 octombrie a.c., la Restaurantul OK

BallRoom Cet`\uie din Râmnicu Vâlcea (mai exact

fosta vil` a lui Ceau]escu) a avut loc gala festiv` a

Topului Firmelor Vâlcene 2010 organizat`, ca de fiecare

dat`, de Camera de Comer\ ]i Industrie Vâlcea. La

acest eveniment la care au participat prefectul Petre

Ungureanu, primarul Romeo R`dulescu, pre]edintele

CJ Vâlcea, Ion Cîlea, vicepre]edintele CJ, Romulus

Bulacu, senatorii Lauren\iu Coca ]i Emilian Frâncu,

deputatul Aurel Vl`doiu, ]i, evident, reprezentan\i ai

societ`\ilor comerciale din Vâlcea ]i directori de institu\ii

de stat.

Clasamentul jude\ean al firmelor a fost validat de o

comisie format` din: Gheorghe Gogîrnoiu - directorul

executiv al Direc\iei Generale a Finan\elor Publice

Vâlcea, Valentin Pîrvulescu - comisarul ]ef al G`rzii

Financiare Vâlcea, Ion Nicol`escu - inspectorul ]ef al

Inspectoratului Teritorial de Munc` Vâlcea, Ion Stoica

- inspectorul ]ef al Inspectoratului Jude\ean de Poli\ie

Vâlcea ]i Valentin Cismaru - pre]edintele Camerei de

Comer\ ]i Industrie Vâlcea.

Firmele nominalizate pentru trofeul Camerei de

Comert ]i Industrie Vâlcea au fost: SC Boromir Ind

SRL, SC CET Govora SA, SC Damila SRL, SC

Diana SRL ]i SC MW Rom@nia SA. {n final, trofeul

CCI Vâlcea pe anul 2010 a fost c@]tigat de c`tre SC

CET Govora SA.

Preciz`m faptul c`, tot [n cadrul evenimentului

„Topul Firmelor V@lcene 2010”, peste 30 de societ`\i

comerciale au primit distinc\ii de excelen\`.

Drintre firmele v@lcene frunta]e [n top, men\ion`m:

Hidroserv Râmnicu Vâlcea, Prelcet, SC Govora

SA, SC Protectchim SRL ]i SC Cominco Oltenia SA,

SC Boromir Ind SRL, SC Proimsat SA, SC Electronics

SRL, SC Vilmar SA, SC Apavil SA, SC Remat SA, SC

Damila Construct SRL, Institutul Na\ional de

Cercetare Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice ]i

Izotopice, Uzina Mecanic` Râmnicu Vâlcea, Antares

Transport, Media Trust, Electrovâlcea, Gardienii,

Nurvil, Ol`ne]ti Riviera, Fructalcool, SC Govora Com

SRL, Conphys, Don Pedro, AS Trans, Avicola Impex,

Govora, Cominco Oltenia, Ralunic, Alexconstruct etc

.

90 de autorit`\i publice locale

pentru 39 milioane de euro

Mar\i, 1 noiembrie 2011, la sediul Consiliului

Jude\ean Vâlcea 90 de unit`\i administrative

locale au semnat, în prezen\a notarului, Actul

Constitutiv ]i Statutul în vederea înfiin\`rii

Asocia\iei de Dezvoltare Intercomunitar` pentru

Serviciul de Salubrizare a Localit`\ilor din

Jude\ul Vâlcea (ADI).

În vederea respect`rii obliga\iilor privind

managementul de]eurilor, asumate de România

prin Tratatul de aderare la Uniunea European`,

Consiliul Jude\ean Vâlcea preg`te]te proiectul

„Sistem de management integrat al de]eurilor

solide în jude\ul Vâlcea”, care va fi depus spre

finan\are în cadrul Programului Opera\ional

Sectorial Mediu 2007-2013, Axa Prioritar` 2 -

„Dezvoltarea sistemelor de management integrat

al de]eurilor ]i reabilitarea siturilor istorice contaminate”.

Potrivit cerin\elor Ghidului Solicitantului,

„Autorit`\ile locale din aria de acoperire a proiectului

trebuie s` se asocieze într-o Asocia\ie de

Dezvoltare Intercomunitar` cu scopul realiz`rii

proiectului integrat de gestionare a de]eurilor”. În

acest sens, Consiliul Jude\ean Vâlcea ]i cele 89

de consilii locale ale municipiilor, ora]elor ]i

comunelor au adoptat hot`râri de asociere în vederea

constituirii Asocia\iei de Dezvoltare

Intercomunitar` pentru Serviciul de Salubrizare a

Localit`\ilor din Jude\ul Vâlcea.

„Vreau s` mul\umesc pe aceast` cale tuturor

domnilor primari pentru promptitudine ]i

în\elegerea de care au dat dovad`. În numai câteva

ore, dup` o perioad` îndelungat` de preg`tire,

am realizat un pas esen\ial în vederea atragerii în

Anemona T~NASE

Ion Cîlea, pre]edintele Consiliului Jude\ean Vâlcea

jude\ul nostru a peste 39 milioane de euro pentru

gestionarea de]eurilor, astfel cum ne-am angajat

în fa\a domnului Ministru László Borbély”, a

declarat Ion Cîlea, pre]edintele Consiliului

Jude\ean Vâlcea.

În continuare va fi preg`tit` ]i depus` la

Judec`toria Râmnicu Vâlcea documenta\ia necesar`

pentru înfiin\area ADI. Dup` ob\inerea certificatului

de înregistrare a ADI, acesta va fi transmis

Autorit`\ii de Management pentru Programul

Opera\ional Sectorial Mediu, Organismul

Intermediar POS Mediu Craiova ]i consultantului.


C M Y K

.

3 - 9 noiembrie 2011

Realitatea V@lcean` Pagina 7

Politic`

PDL mizeaz` pe Romeo R`dulescu [n 2012

Conferin\a de pres`, sus\inut` de pre-

]edintele PDL V@lcea, senatorul Dorel

Jurcan ]i purt`torul de cuv@nt a organiza\iei

Jude\ene a PDL, deputatul Sorin

Zamfirescu, a iscat multe teme de discu\ii

]i, bine[n\eles interpret`ri, deoarece

pre]edintele PDL V@lcea, Dorel Jurcan

a declarat c` UNPR-ul nu va avea candidat

propriu la Prim`ria Râmnicului, iar

alt punct important a fost acela c` senatorul

ar fi dispus s` cedeze candidatura

la ]efia Consiliului Jude\ean Vâlcea în

favoarea unui reprezentant al UNPR,

doar în cazul în care respectivul s-ar

situa mai bine în sondaje decât el.

Dorel Jurcan: „F`r` îndoial`, Romeo

R`dulescu pleac` cu ]anse de

99,9% de a fi candidat la Prim`ria

R@mnicului!”

„În momentul de fa\` nu a fost luat`

nicio decizie ferm`, clar` sau scris`

undeva potrivit c`reia între noi ]i UNPR

s` fie stabili\i candida\ii pentru viitoarele

alegeri dup` anumite reguli. Punctul

meu de vedere a fost dintotdeauna, c` nu

po\i s`-i iei dreptul unui primar în exerci\iu

s`-]i apere ceea ce la un moment

dat a câ]tigat. Numai în condi\iile în care

el nu-]i dore]te sau activitatea lui a a-

dus grave prejudicii de imagine partidului.

În acest context, având în vedere c`

suntem la Râmnicu Vâlcea ]i avem primar,

f`r` îndoial` Romeo R`dulescu

pleac` cu ]anse de 99,9% de a fi candidat.

Doar în propor\ie de 1% exist` ]ansa

ca el s` nu fie candidatul PDL pentru

Prim`ria Râmnicului. O alt` chestiune

care ridic` un semn de întrebare. Nu

]tim care va fi finalitatea proiectului

Mi]c`rii Populare… Nu ]tim dac` vom

avea candida\i comuni. În situa\ia în care

vom avea candida\i comuni, UNPR ar

putea s` vin` cu o dorin\` în acest sens,

ceea ce este foarte pu\in probabil s`

vin` cu un candidat propriu la Prim`ria

Râmnicului. Oarecum, verbal cu domnul

ministru Gabriel Oprea am ]i stabilit lucrul

acesta!”, a explicat Dorel Jurcan.

Pre]edintele PDL Vâlcea a sus\inut ]i

ideea c` nu vede posibil` varianta ca,

într-un an de zile, UNPR-ul s` propun`

un „candidat-surpriz`” care s` se situeze

mai bine în sondaje decât actualul primar

al Râmnicului.

Dorel Jurcan ar fi dispus s` cedeze

candidatura la pre]edin\ia Consiliului

Jude\ean Vâlcea în favoarea unui repre-zentant

al UNPR, doar în cazul în

care candidatul UNPR ar c@]tiga un

procent mai mare în sondaje decât el.

Pre]edintele PDL V@lcea, senatorul

Jurcan ]i-a exprimat p`rerea ]i despre

candidatura la ]efia Consiliului Jude\ean

V@lcea: „Dac` e]ti un om corect ]i vrei

s`-\i maximizezi rezultatul, un candidat

se stabile]te în func\ie de ]ansele pe care

le are. Când intri într-o colaborare cu

alt` for\` politic`, cam fiecare încearc`

s`-]i maximizeze prin negociere un

.Fr@ncu [l atac` dur pe primarul Romeo R`dulescu

num`r cât mai mare de candida\i ]i implicit,

]ansele s` ob\in` un rezultat mai

mare cresc pentru partidul respectiv, dar

nu pentru unitatea dintre cele dou` partide.

Dac` vom ajunge în situa\ia aceasta,

deciziile vor fi luate în baza unui sondaj.

.

Din câte ]tiu, în momentul de fa\`

Romeo R`dulescu st` foarte, foarte bine,

În data de 6 noiembrie 2011, mai

exact duminic`, începând cu ora 11.00,

la Sala Sindicatelor din municipiul

R@mnicu Vâlcea va avea loc întrunirea

delega\ilor PP-DD din cadrul organiza-

\iei jude\ene Vâlcea.

nici eu nu stau chiar prost, dar nu la

nivelul lui raportat la comunitatea pe

care o reprezint`. Eu m` raportez la nivel

de jude\, el se raporteaz` la nivel de

municipiu. Dac` se va impune, da, a] renun\a

la candidatura la Consiliul Jude-

\ean, nu am niciun fel de problem`!”, a

afirmat Dorel Jurcan. (A.T.)

PP-DD Vâlcea []i alege duminic` pre]edintele

Scopul acestei întruniri politice este

alegerea pre]edintelui Organiza\iei Jude\ene

a PP-DD, dar ]i stabilirea membrilor

care vor alc`tui Biroul Politic Jude\ean.

(A.T)

Luni, 31 octombrie a.c., la sediul

PNL, senatorul Emilian Fr@ncu a sus\inut

o conferin\` de pres` al`turi ]eful de

campanie al s`u, Traian Dobrinescu,

de consilierul local PNL, Eduard V@rlan

]i consilierul jude\ean PNL, Ion Popescu.

Temele principale ale conferin\ei au

fost problemele cu care se confrunt`

municipiul, iar aici liberalii au punctat:

„Vreau s` v` spun c` peste tot cam

pe unde merg [n ora], oamenii se pl@ng

de dezordine, se pl@ng c` actualul primar

PDL nu []i \ine promisiunile ]i m-

am g@ndit c` trebuie s`-l ajute cineva ]i

am considerat c` este important pentru

locuitorii R@mnicului ca acea persoan`

s` fiu eu. Caut s`-l ajut pe d-l primar

c@t pot ]i s`-i reamintesc de promisiunile

neonorate. A] vrea s` exemplific

vreo patru, cinci lucruri pe care eu leam

considerat m`runte ]i u]or de realizat

]i, pe care actualul primar PDL nu

le-a pus deloc [n practic`, de]i a promis

cet`\enilor c` le va finaliza. Am fost duminic`

[n cartierul Goranu. Evident, a-

colo toat` lumea se pl@nge c` nu este

canalizare. Exist` rigole pentru colectarea

apelor fluviale, dar nu exist` canalizare

pentru apele uzate. }i [n zona

Nord sunt o gr`mad` de probleme: cl`diri,

blocuri degradate, unde se vede c`

tencuiala a c`zut, unde balcoanele sunt

decojite cu c`r`mizile c`zute, pericol

mare s` se pr`bu]easc`. {n ]edin\a din

plen, Laszlo Borbely s-a m@ndrit cu proiectul

s`u de a crea piste de biciclete [n

toate municipiile din Rom@nia. Eu i-am

atras aten\ia c` [n R@mnicu V@lcea s-au

cheltuit, p@n` acum, peste 60 miliarde

de lei pe acea vopsea care se tot distruge

prin diverse lucr`ri de spargere a carosabilului,

sum` care mi se pare extrem

de dubios cheltuit`. Dac` v` duce\i [n

zona Cozia -Mall ve\i vedea c` aceat`

dung` galben` pus` pe trotuar practic

desfiin\eaz` trotuarul, practic bicicli]tii

dau peste pietoni. Aceste dungi galbene

sf@r]esc [n borduri [nalte,”a declarat

senatorul Emilian Fr@ncu. (C.C.)


Pagina 8

.

Mens sana in corpore sano

Realitatea V@lcean`

3 - 9 noiembrie 2011

7 alimente pentru o piele

radiant` ]i [n sezonul rece

{n sezonul rece, din cauza frigului, a

v@ntului ]i a precipita\iilor, pielea devine

foarte u]or uscat`, lipsit` de tonus, se

descuameaz` ]i cap`t` o nuan\` gri sau

g`lbuie. Produsele cosmetice adecvate

tipului tau de piele sunt foarte bune pentru

a combate aceste probleme, [ns` nu

suficiente. Astfel ca [nainte de a fugi s`

cumperi tot felul de creme ]i lo\iuni

scumpe [ncearc` s` rezolvi problema din

interior: hr`nindu-\i corpul ]i pielea cu

alimente care s` [i redea ]i s` [i men\in`

s`n`tatea ]i str`lucirea.

asupra acneei ]i zg@rieturilor.

Un element important care [mipiedic`

pielea s` devin` uscat`, palid` ]i [mb`tr@nit`

prematur este vitamina A. {n special

[n sezonul rece, pielea are nevoie s`

fie alimentat` cu vitamina A, care se g`se]te

din belsug [n morcovi, dar ]i [n

verde\uri precum spanacul, salata ]i

p`trunjelul. Pentru c` iarna zarzavaturile

prospete sunt mai pu\in accesibile, po\i

apela cu [ncredere la fasole, cartofi dulci

]i maz`re.

Alimentele benefice pielii sunt

numeroase, [ns` efectele lor variaz` [n

func\ie de concentra\ia de nutrimente.

Iat` [ns` ]apte alimente care [\i vor face

iar pielea s` fie str`lucitoare ]i tenul

s`n`tos ]i neted [n cel mai scurt timp.

Fructele de p`dure sunt delicioase ]i

consumate ca atare ]i cu iaurt ]i cereale

sau cu deserturi (dietetice) ]i [n plus sunt

pline de antioxidan\i care protejeaz`

pielea de redicalii liberi. Aceste fructe

sunt mai scumpe iarna, [ns` po\i apela ]i

la alte surse de antioxidan\i, precum

minunatul ceai verde. Aceast` plant`

este benefic` [n numeroase moduri pentru

tenul ]i pielea ta: fie c` [l bei fie [l

folose]ti pentru comprese, ceaiul verde

te protejeaz` de melanoame, reduce

.

irita\iile ]i are efect anti-inflamator

Alimentele care con\in sulf fac

adev`rate minuni pentru piele. A]a cum

n`molul sulfuros [mbun`t`\e]te aspectul

epidermei din exterior, ou`le ]i usturoiul

repar` tesutul epitelial ]i [i redau elasticitatea

din interior. Zincul este zi el

extrem de important pentru c`

[mbun`t`\e]te capacitatea de vindecare a

pielii ]i ajut` la reducerea secre\iei de

sebum, ac\ion@nd astfel [mpotriva

acneii. Pentru un aport adecvat de zinc

trebuie s` consumi carne slab`, carne de

crab ]i fructe de mare, [n special scoici.

Nu uita de pe]te: somonul, tonul ]i

p`str`vul sunt specii bogate [n acizi

gra]i esen\iali omega 3. Aceste grasimi

sunt cu adevarat esen\iale ]i nu protejeaz`

doar inima, ci au ]i capacitatea de

a reda fine\e ]i suple\e pielii uscate,

re\in@nd [n ea elementele hidratatnte.

Conservele de iarn` ne feresc de infec\ii

Conservate corect, legumele î]i p`streaz`

suficiente propriet`\i nutritive. În

plus, mirodeniile folosite con\in antioxidan\i,

care scad riscul de cancer. Nu te

gr`bi s` cumperi prima conserv` din

magazin! Re\eta bunicii este cea mai

s`n`toas`.

Prin fermentare, mur`turile au un

con\inut ridicat de acid lactic, foarte

s`n`tos pentru organism. Acest acid

ajut` la dezvoltarea bacteriilor „bune”

din intestine, fortificând astfel sistemul

imunitar, diminuând nivelul colesterolului

„r`u” ]i îmbun`t`\ind circula\ia. U-

nele studii au ar`tat c` mur`turile ob-

\inute prin fermentare sunt benefice în

astm, în unele afec\iuni ale pielii ]i în

cancer de colon. De asemenea, o\etul

folosit la conservare are propriet`\i antibacteriene,

fiind benefic pentru infec\iile

urinare ]i pentru inhibarea bacteriei

E.coli, care poate cauza infec\ii serioase.

Cel mai indicat o\et este cel ob\inut

din mere sau din vin.

Mur`turile ajut` digestia

S`race în calorii ]i în gr`simi, mur`turile

sunt bogate în fibre, necesare în

procesul de digestie. De asemenea, datorit`

con\inutului de antioxidan\i, sunt

recomandate în prevenirea cancerului.

Potrivit unui studiu suedez realizat la

Universitatea din Lund, bacteria Lactobacillus

plantarum aflat` în unele mur`turi

ar fi eficient` în tratarea pneumoniei.

M`rarul, nelipsit din conservele

cu castrave\i mura\i, con\ine flavonoizi,

substan\e cu propriet`\i anticancerigene.

Varza murat` este bogat` în vitaminele

C, B1, B2 ]i B6, în minerale (calciu) ]i

oligoelemente (iod) necesare func\ion`rii

organismului.

Hipertensivi, aten\ie la varza acr`!

Pentru c` au un con\inut ridicat de

sare, persoanele cu hipertensiune arterial`

trebuie s` fie precaute în consumarea

mur`turilor, varza acr` fiind cea mai

s`rat` dintre ele. Nici persoanele cu gastrit`

]i ulcer gastro-duodenal nu ar trebui

s` m`nânce mur`turi, pentru c`

acestea stimuleaz` aciditatea gastric`.

La rândul lor, dulce\urile ]i gemurile nu

sunt indicate diabeticilor, pentru c` au

un con\inut ridicat de zah`r.

Sterilizare incorect`, risc de botulism

O regul` de baz` pentru a avea conserve

cât mai s`n`toase este sterilizarea

corect` a acestora. Fie c` este vorba de

conservele de cas` sau de cele industriale,

ele se pot contamina cu Clostridium

botulinum, bacteria care produce botulism,

o infec\ie deosebit de periculoas`,

manifestat` prin v`rs`turi, grea\` ]i prin

dureri abdominale. Prezen\a de urgen\`

la medic este mai mult decât necesar`,

pentru c` botulismul duce la paralizie.

Nu consuma conserve cu capacul bombat,

cu mucegai sau dac` au unele modific`ri,

pentru c` sunt suspecte s` con\in`

bacteria periculoas`.

}tii deja c` vitamina C [\i [nt`re]te

imunitatea ]i de aceea m`n@nci cu poft`

portocale ]i grapefruit [n acest sezon.

Aceast` vitamin`, [ns` [i red` practic

tienere\ea

.

pielii tale, prevenind ]i

reduc@nd apari\ia ridurilor, a]a c` nu

renun\a la bunul obicei de a savura citrice

iarna! Tot [mpotriva [mb`tr@nirii

premature a pielii, cauzat` de radia\iile

UV ]i [mpotriva cancerului de piele

lupt` ]i ro]iile. Cu siguran\` vei aprecia

mai mult salatele de acum [ncolo!

{n 25 de localit`\i v@lcene sunt farmacii

care elibereaz` re\ete gratuite ]i compensate

{n anul 2011, Casa de Asigur`ri de

S`n`tate Vâlcea a încheiat 82 de contracte

(60 pentru mediul urban ]i 22

pentru mediul rural) cu furnizorii de servicii

medicale pentru 107 farmacii (79

din mediul urban ]i 28 din mediul rural).

Avem farmacii în mediul rural care elibereaz`

re\ete gratuite ]i compensate, în

localit`\i ca: Malaia, D`nicei, Frânce]ti,

Orle]ti, Z`treni, Alunu, Olanu, Pietrari,

Galicea, Tom]ani, L`pu]ata, Fârt`\e]ti,

Coste]ti, Nicolae B`lcescu, Bude]ti,

Vaideeni, Sl`tioara, Bune]ti, Pope]ti,

}irineasa, Mih`e]ti, Valea Mare, F`ure]ti,

Bujoreni ]i M`ciuca. Contractele

încheiate cu ace]ti furnizori ajung la

55.858 mii de lei, ceea ce reprezint`

25,64% din bugetul total al CAS

Vâlcea.

Anemona T~NASE

CABINET GINECOLOGIE

GINSANA

Medic primar dr. Radu Dumitru

Cabinet Medical Obstetric`-

Ginecologie „Ginsana’’

Adresa: Strada Olteniei, Nr. 3, Sibiu

Telefon: 0269/226562


3 - 9 noiembrie 2011

.

Realitatea V@lcean` Pagina 9

O carte pe s`pt`m@n`

Realitatea V@lcean` v` recomand`

„Urzeala P`catului” de Phil Rickman

Phil Rickman s-a n`scut în Lancashire,

dar ]i-a petrecut aproape întreaga

via\` în \ara Galilor, unde a ob\inut câteva

premii notabile pentru activitatea sa

ca reporter BBC. Primul s`u roman,

“Candlenight” (1991), a fost descoperit

de scriitoarea ]i editoarea Alice Thomas

Ellis ]i a fost urmat de alte patru romane

individuale, înainte de începutul seriei

Merrily Watkins, din care face parte ]i

“Urzeala p`catului”. În prezent, Phil

Rickman locuie]te în apropiere de Hayon-Wye

împreun` cu so\ia sa, Carol, pe

care a cunoscut-o în timp ce lucrau ca

jurnali]ti la acela]i ziar, ]i cu o întreag`

menajerie de animale.

Consiliul Jude\ean al Elevilor din

V@lcea – CJE - a organizat [n data de 1

noiembrie 2011, la Colegiul Tehnic

Energetic, Adunarea General` a Consiliilor

Elevilor din jude\ul V@lcea.

În cadrul acestei Adun`ri Generale,

peste 100 de reprezentan\i ai elevilor

din jude\ul nostru s-au întâlnit la R@mnicu

Valcea. Aici, fostul pre]edinte,

Ioana Evelina Miu, a prezentat raportul

de activitate pe anul 2010-2011 ]i a premiat

fosta genera\ie a CJE V@lcea.

În cadrul acestei [nt@lniri s-au ales

prin vot democratic, exercitat de pre]edin\ii

]i prim-vicepre]edin\ii structurilor

]colare din jude\ul V@lcea, noii reprezenta\i

ai elevilor la nivel jude\ean. În

urma alegerilor, Elena Ciulpan, pre]edinte

la Consiliul Elevilor din Grupul

}colar Henri Coand`, a fost ales ca Pre-

]edinte al CJE, Nec]uliu Laura, Bitic`

Alexandra, R`doi Alexandru, vicepre]edin\i

ai CJE V@lcea, B`d`r@c` Alexandra

secretar -departamentul rela\ii interne,

Lungu Vlad Ionut secretar -

„Urzeala p`catului” de Phil Rickman

este un thriller poli\ist, pres`rat cu

elemente supranaturale, ce face parte din

seria aventurilor consultantei salvatoare

Merrily Watkins. Aceast` carte ne face

cuno]tin\` cu dedesubturile pline de tensiune

ale caselor bântuite ]i vân`torilor

de fantome. Protagonista noastr` nu a

.

mai avut o vacan\` de ani buni, fumeaz`

mult prea mult, are o migren` îngrozitoare,

care pare s` nu mai dispar` iar

fiica sa, Jane, are mult prea mult timp liber

de când prietenul ei a plecat la Universitate.

Singurul lucru care pare s`

mearg` cum trebuie în via\a lui Merrily

este rela\ia cu prietenul ei, Lol, c`ruia a

început s` îi surâd` succesul dup` cel deal

doilea album al s`u care s-a vândut

destul de bine. Povestea se dezvolt` în

jurul re]edin\ei Master, din apropierea

grani\ei cu |ara Galilor, o cl`dire medieval`,

din ce în ce mai m`cinat` de trecerea

anilor. Îns` acum casa ]i împrejurimile

sale i-au fost vândute ducelui de

Cornwall, care pl`nuie]te s` restaureze

totul.

Problemele apar atunci când Merrily

Watkins, angajat` de episcopul din

Hereford s` investigheze locul, descoper`

existen\a unor leg`turi extrem de

vechi între cas` ]i biserica din apropiere,

cl`dit` de Cavalerii Templieri, ale c`ror

spirite înc` mai bântuie Garway Hill.

De ce toate hanurile din zon` poart` denumiri

astrologice? Ce vrajb` de nep`truns

desparte dou` familii din partea locului?

]i ce anume s-a petrecut aici în

vechime, dac` l-a gonit pân` ]i pe marele

M. R. James, celebrul scriitor de pove]ti

cu fantome? În clipa când Merrily

afl` c` ea ]i fiica ei, Jane, sunt supravegheate

de poli\ie, aproape c` renun\` la

întregul caz. Îns` o moarte subit` încurc`

din nou i\ele ]i Merrily se întoarce la

Garway, hot`rât` s` descâlceasc` firele

îmbibate de fric` ]i ur` ale istoriei.

Original`, rafinat` ]i c@t se poate de

contemporan`, seria romanelor de suspans

ale lui Rickman este una dintre cele

mai bune care s-au scris vreodat`.

Neonilia STAN

Consiliul Elevilor V@lcea ]i-a

ales un nou Birou de conducere

departamentul rela\ii externe.

Directori la departamente:

Popov Victoria -Departamentul

pentru Mobilitate, Formare, Informare

]i Consiliere;

Maria Ruxandra Gabriela Ionescu

–departamentul Avocatul Elevului;

Gherghina Maria – departamentul

Cultur`, educa\ie ]i programe ]colare;

Dejescu Petru\ – departamentul

Sport ]i Programe pentru tineret;

P`unescu Sebastian – departamentul

Concursuri ]colare ]i extrascolare.

Preciz`m faptul c` la deschiderea

evenimentului ce a avut loc în sala de

festivit`\i a Colegiului Tehnic Energetic,

au fost prezen\i inspectorul ]ef al

ISJ, Gabriela Ene, inspectorul educativ

}tefan M`rg`ritescu, directorul Colegiului

Tehnic Energetic Ion Florescu,

fostul pre]edinte CJE Ionu\ Rusu (2006-

2007) ]i reprezentantul din partea

DJST, Carmen Folescu.

Anemona T~NASE

.

Ministerul Educa\iei a publicat pe internet

modelele de subiecte pentru examenele na\ionale

Centrul Na\ional de Evaluare ]i Examinare

(CNEE) din cadrul MECTS a publicat

pe site-ul www.subiecte2012.edu.ro modelele

de subiecte pentru examenele na\ionale

din anul 2012. Potrivit unui comunicat de

pres` al MECTS, modelele de subiecte pentru

evaluarea competen\elor ]i pentru probele

scrise sunt înso\ite de preciz`ri privind

scopul evalu`rii, statutul disciplinei, structura

subiectelor, competen\ele de evaluat,

detalii privind evaluarea, inclusiv baremele

de evaluare ]i de notare.

La evaluarea na\ional` pentru absolven-

\ii clasei a VIII-a se reg`sesc modelele de

subiecte pentru Limba ]i literatura român`

]i Matematic`, precum ]i pentru Limba ]i

literatura matern` (]ase discipline).

Potrivit sursei citate, pentru examenul de

bacalaureat 2012 este prezentat spre informarea

elevilor, a profesorilor ]i a tuturor

celor interesa\i un ghid privind desf`]urarea

probelor A ]i B (de evaluare a competen-

\elor lingvistice de comunicare oral` în limba

român` ]i în limbile materne), a probei C

(de evaluare a competen\elor lingvistice

într-o limb` de circula\ie interna\ional` studiat`

în liceu) ]i a probei D (de evaluare a

competen\elor digitale).

De asemenea, sunt publicate modele de

subiecte pentru toate probele de evaluare a

competen\elor lingvistice ]i digitale, dar ]i

pentru probele scrise, ]i anume, pentru Limba

]i literatura român`, Limba ]i literatura

matern` (]apte discipline), Matematic`, Istorie,

Fizic`, Chimie, Biologie, Informatic`,

Geografie ]i pentru cele cinci discipline socio-umane

(Economie, Filosofie, Logic` ]i

argumentare, Psihologie, Sociologie).

MECTS men\ioneaz` în comunicatul de

pres` c` pentru proba C sunt publicate modele

structurate în func\ie de con\inutul

probei: în\elegerea unui text audiat, proba

scris` ]i proba oral`, corespunz`toare celor

zece limbi de circula\ie interna\ional` studiate

în liceu. Sunt publicate ]i traduceri ale

modelelor de subiecte în limbile minorit`\ilor

na\ionale.

În vederea facilit`rii accesului c`tre modelele

de subiecte din anii anteriori au fost

create linkuri speciale în acest sens, acela]i

sistem fiind utilizat ]i pentru subiectele ]i

baremele de evaluare ]i notare din sesiunile

anterioare.

MECTS precizeaz` c` modelele sunt o-

rientative ]i au ca scop familiarizarea elevilor

]i a profesorilor cu tipul de subiecte, precum

]i cu nivelul de dificultate al acestora.(C.C.)


Pagina 10

Locuri de munc`

Realitatea V@lcean`

3 - 9 noiembrie 2011

Oferta de munc` a AGEN|IEI JUDE|ENE

PENTRU OCUPAREA FOR|EI DE MUNC~ V^LCEA

ACG SPORT S.R.L.

COD FISCAL: 18029840

ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.

G.COªBUC, NR.2

TEL.: 0744787698

1 vulcanizator (vechime în

domeniu min. 1 an, salariul de

încadrare de 800 lei/lunã)

ANTARES TRANSPORT S.A.

COD FISCAL: 1472990

ADRESA: RM.VÂLCEA,

STR.DACIA, NR.10.

TEL.: 0350401727, 0741741201

1 inginer autovehicule rutiere

(vechime în domeniu min. 5 ani)

ATOL CONSTRUCT S.R.L.

COD FISCAL: 15107936

ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.

GIB MIHÃESCU, NR.8

(PIAÞA SIMIAN)

TEL.: 0758072402

1 lãcãtuº mecanic

1 sudor

Cerinþe: studii medii, vechime în

domeniu min. 2 ani.

AZETA IMPEX S.R.L.

COD FISCAL: 9715483

ADRESA: RM.VÂLCEA,

STR.COPÃCELU, NR.232.

TEL.: 0744224413, 0350807930

1 mecanic auto (vechime în

domeniu min. 2 ani, recomandare

de la ultimul loc de muncã)

B.C.R. BANCA PENTRU

LOCUINÞE

COD FISCAL: 23739062

ADRESA: RM.VÂLCEA,

STR.DACIA, NR.12

TEL.: 0736503885, 0735009417

4 consilieri financiari (studii

medii/superioare)

1 coordonator vânzãri (studii

superioare)

Se oferã comision ºi sume fixe.

CIPROM S.R.L.

COD FISCAL: 23048830

ADRESA: RM.VÂLCEA-

PLATFORMA CHIMICÃ

TEL.: 0350/8037111

3 muncitori necalificaþi

(încadrarea în muncã este pe

perioadã determinatã)

CHITCOM S.R.L.

COD FISCAL:14209792

ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.

CALEA LUI TRAIAN

NR.189. TEL.: 0767705540

2 bucãtari

2 ospãtari

Locurile de muncã vacante se aflã

la Morãreºti, jud.Argeº

COLEGIUL TEHNIC ENER-

GETIC

COD FISCAL: 2540821

ADRESA: RM.VÂLCEA,

STR. ALEEA PROF. SERGIU

PURECE, NR.10.

TEL./FAX: 0250/743950,

0350807962

E-mail: ctenergetic@yahoo.com

1 îngrijitor clãdiri

Concurs în data de :28.11.2011.

COMEXMAD 2009 S.R.L.

COD FISCAL:25801691

ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.

MHAI VITEAZU, NR.9. TEL.:

0747114747, 0250/754021

1 agent vânzãri produse alimentare

(vechime în domeniu

min. 3 ani, studii medii)

Locul de muncã vacant se aflã la

Bujoreni, jud. Vâlcea.

CONEXVIL S.A.

COD FISCAL: 1475857

ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.

GR.PROCOPIU, NR.37. TEL.:

0250/740425

10 zidari

10 zugravi

10 dulgheri

Cerinþe: calificare

CONPHYS S.R.L.

COD FISCAL: 1471510

ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.

ªTRANDULUI, NR.52

TEL.: 0250/733323,

0250/731511, 0350401725

FAX: 0250/731522

E-mail: conphys@conphys.ro

www.conphys.ro

2 tipografi (studii medii)

Se asigurã calificarea la locul de

muncã.

CRISEND S.R.L.

COD FISCAL: 17360977

ADRESA: RM.VÂLCEA,STR.

AL.PRIVIGHETORII,NR.4,

BL.11, SC.B, AP.1.

TEL.: 0770668848

1 ºofer taxi (vechime în domeniu

min. 1 an, posesor atestat)

DACOS S.R.L.

COD FISCAL: 1473244

ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.

CALEA BUCUREªTI

NR. 267. TEL.: 0250/703777

2 ºoferi autobuz pentru transport

persoane

2 mecanici auto

2 operatori caculator

DANOVI S.R.L.

COD FISCAL: 12874438

ADRESA: DRÃGêANI, STR.

REGELE CAROL, BL.C, SC.A,

AP.11, JUD.VÂLCEA.

TEL.: 0763641115

1 mecanizator agricol (vechime

în domeniu min. 5 ani, studii

medii, se oferã salariu de 1000

lei/lunã)

Locul de muncã vacant se aflã la

Strejeºti, jud. Vâlcea.

DENISE DESIGN S.R.L.

COD FISCAL: 17418750

ADRESA: COM.ORLEªTI,

SAT PROCOPOAIA,

DN 64, JUD.VÂLCEA. TEL.:

0721319124

E-mail:

denise.design@yahoo.com

2 ospãtari (studii medii)

2 bucãtari (studii medii)

Se oferã un salariu de încadrare de

720 lei/lunã.

DESTINE BROKER DE

ASIGURARE S.R.L.

COD FISCAL: 21678076

ADRESA: PLOIEªTI,

JUD.PRAHOVA.

TEL.: 0740168984

E-mail:

grigorieleontina@yahoo.com

5 brokeri

Locurile de muncã se aflã Rm.

Vâlcea.

DIGITERA (PARTENER

ROMTELECOM) S.R.L.

COD FISCAL: 17948552

ADRESA: RM.VÂLCEA

4 instalatori antene TV satelit

(studii medii, vechime în domeniu

min. 1 an, experienþã în DTH)

Cerinþe:

- permis auto (B)

- experienþã tehnicã (minimã)

- onestitate ºi dedicaþie pentru

activitate

Candidaþii care au auto propriu

utilizabil activitãþii de instalãri

antene TV sateli, vor avea prioritate

la angajare.

1 operator introducere ºi prelucrare

date (studii medii/superioare,

vechime în domeniu min. 1 an)

Cerinþe:

- Persoanã foarte dinamicã

- Experienþã în utilizareaPC ºi a

aplicaþiilor informatice diverse

- Persoanã foarte comunicativã,

politicoasã

- Onestitate

Postul implicã ºi introducere date

pe PC, dar ºi relaþii cu clienþii

(gen call center)

Încadrarea în muncã este pe

perioadã determinatã de 1 an (cu

prelungire ulterioarã)

Salariul minim de încadrare este

de 800 lei /lunã(ºi va fi majorat în

funcþie de rezultatele concrete)

CV-urile se trimit prin e-mail la

adresa:

DIGITERA@GMAIL.COM

ELECTRA TOTAL CONSUL-

TING S.A.

COD FISCAL: 14810287

ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.

COPÃCELU, NR.3A

TEL.:0250/743960, 0250/718547

E-mail: electratotal@etc.org.ro

1 economist (vechime în domeniu

min. 4 ani, experienþã în utilizarea

unui program de contabilitate)

1 fierar betonist (vechime în

dom.min. 3 ani)

1 montator placaje interioare ºi

exterioare (vechime în dom. min.

3 ani)

EURO EXPOPLANT S.R.L.

COD FISCAL: 25355424

ADRESA: RM.VÂLCEA,

STR.GIB MIHÃESCU, NR.14,

AP.16. TEL.: 0770924414

E-mail:

euroexpoplant@yahoo.com

5 muncitori (studii medii)

Se oferã salariul de încadrare de

720 lei/lunã

EZOTERICA S.R.L.

COD FISCAL: 16378925

ADRESA: RM.VÂLCEA,

STR.OSTROVENI, NR.37

TEL.: 0744127155

5 bucãtari (vechime în domeniu

min. 3 ani)

5 ajutori bucãtar (vechime în

domeniu min. 3 ani)

6 spãlãtori vase

FUNDAÞIA PHOENIX CARITA

COD FISCAL: 14989400

ADRESA: RM.VÂLCEA,

STR.N.BÃLCESCU, NR.47B.

TEL./FAX: 0250/732810,

0724467833

E-mail:

via_phoenix13@yahoo.com

1 contabil (3 ani experienþã)

1 agent turism (3 ani experienþã)

1 asistent social

GANNE ATCP S.A.

COD FISCAL: 12874446

ADRESA: DRÃGêANI,

STR.T.VLADIMIRESCU, NR.776.

TEL.: 0250/830088, 0250/830011

1 strungar

1 frezor

1 rectificator

1 matriþer

3 electricieni

2 sudori

10 operatori prelucrare cauciuc

1 maistru prelucrãri mecanice

4 lãcãtuºi mecanici

Cerinþe: vechime în domeniu

min. 3 ani.

HARDWOOD S.R.L.

COD FISCAL: 6670492

ADRESA: RM.VÂLCEA,

STR.DEPOZITELOR, NR.14.

TEL.: 0250/737370.

E-mail: office@hardwood.ro

2 circulariºti (vechime în domeniu

min. 1 an, salariul de

încadrare de 804 lei/lunã)

4 manipulanþi (salariul de

încadrare de 670 lei/lunã)

Avantaje: se oferã tichete de masã

HATY S.R.L.

COD FISCAL: 5236097

ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.

CÂMPULUI, NR.22A

ADRESA PUNCT DE LUCRU:

BÃBENI, STR. CALEA LUI

TRAIAN, NR.201.

TEL./FAX: 0250/738931

E-mail:

hatycentrucom@yahoo.com

2 circulariºti/penduliºti (studii

medii, vechime în domeniu min. 2 ani)

HERY S.R.L.

COD FISCAL:1467161

ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.

BARAJULUI, NR.42.

TEL./FAX: 0250/745603,

0250/749686

1 recepþioner vânzãri (studii

superioare, vechime în domeniu

min. 1 an)

1 agent vânzãri (studii superioare,

vechime în domeniu min.1 an)

IULCOM S.R.L.

COD FISCAL: 15645889

ADRESA: BÃILE OLÃNEªTI,

STR. PIAÞA NOUÃ, NR.11-12,

JUD.VÂLCEA.

TEL.: 0742006371

E-mail: cazicom_vl@yahoo.com

1 excavatorist (vechime în domeniu

min. 1 an, studii medii, posesor

permis auto)

1 coordonator parc auto

(vechime în domeniu min.1 an,

studii medii, posesor permis auto)

LUXORCOMP S.R.L.

COD FISCAL: 5189769

ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.

COL.BÃDESCU, NR.7. TEL.:

0350404840

E-mail: florin@luxorcomp.ro

2 mecanici auto (vechime în

domeniu min. 1 an)

Locurile de muncã vacante se aflã

la Dãeºti, jud. Vâlcea.

MARNA S.A.

COD FISCAL: 1471871

ADRESA: RM.VÂLCEA,

STR.RÂURENI, NR.87.

TEL.: 0250/730320

E-mail: marnamat@gmail.com

1 gestionar (vechime în domeniu

min.2 ani, salariul de încadrare

800 lei/lunã)

MAXCONF S.R.L.

COD FISCAL: 13050973

ADRESA: RM.VÂLCEA,

STR.COPÃCELU, NR.19.

TEL.: 0250/773022, 0250/773033

E-mail: office@maxconf.ro

20 confecþioneri textile

10 confecþioneri textile (vechime

în domeniu min. 3 ani)

20 muncitori necalificaþi în

industria confecþiilor

M”CROM S.R.L.

COD FISCAL: 5189475

ADRESA:RM.VÂLCEA, STR.

GIB MIHÃESCU, NR.8. TEL.:

0752307425, 0723149174

E-mail: m_crom@yahoo.com

1 solist vocal - muzicã popularã

ºi de petrecere (studii medii,

încadrarea în muncã este cu program

parþial de lucru de 4 ore/zi)

METRO MEDIA TRANSILVANIA

COD FISCAL: 400462

ADRESA: CLUJ-NAPOCA,

STR. C-TIN BRÂNCUªI

NR.174, ET.2.

TEL.: 0264/44477

7 operatori interviu

Locurile de muncã vacante sunt

pentru jud.Vâlcea.

Relaþii suplimentare la tel.:

0788240854 sau e-mail: geta.sarmas@mmt.ro

MIMAPROD S.R.L.

COD FISCAL: 10507460

ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.

G-RAL MAGHERU, NR.18.

TEL.: 0250/735343

E-mail: mimaprod@yahoo.com

5 confecþioneri textile

1 muncitor necalificat la cãlcat

MINET CONF S.R.L.

COD FISCAL: 14040196

ADRESA: RM.VÂLCEA,

STR.DEPOZITELOR, NR.12.

TEL.: 0744634659

6 confecþioneri cofecþii textile

(experienþã minimã în domeniu,

studii medii/ ºc.profesionalã

/ucenicie)

Se oferã : salariu lunar de 720-

1000 lei, transport gratuit, bonuri

de masã pentru fiecare zi lucrãtoare,

cafea zilnic.

PADOS S.R.L.

COD FISCAL: 7740987

ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.

RÂURENI, NR.27.

TEL.: 0250/732552, 0250/732551

E-mail: padosro@yahoo.com

2 mecanici auto (studii medii,

vechime în domeniu min. 2 ani)

PARKING CLUB S.R.L.

PENSIUNEA VLÃDEªTI

COD FISCAL: 1484286

ADRESA: VLÃDEªTI, JUD.

VÂLCEA.

TEL.: 0749878466

1 barman

Locul de muncã vacant se aflã la

PENSIUNEA VLÃDEªTI

POLIÞIA LOCALÃ

RM.VÂLCEA

COD FISCAL: 17088016

ADRESA:RM.VÂLCEA,

STR.CALEA LUI TRAIAN

NR.94.

TEL./FAX: 0250/711401

E-mail:

politialocala@primariavl.ro

1 ºef birou juridic, salarizare,

resurse umane, pregãtire profesionalã

(vechime min. 2 ani în

specialitatea studiilor, studii superioare

juridice de lungã duratã

absolvite cu diplomã de licenþã,

studii de masterat sau postuniversitare

în domeniul administraþiei

publice, management sau în specialitatea

studiilor)

Valabilitatea ofertei: 04.11.2011.

Concurs în data de : 15.11.2011.

PRIMARIA MUNICIPIULUI

RM.VÂLCEA

COD FISCAL: 2540813

ADRESA: RM.VÂLCEA,

STR.GENERAL PRAPORGES-

CU, NR.14.

TEL./FAX:

0250/731016/0250/731843

E-mail:primaria@primariavl.ro

1 inspector, clasa I, grad profesional

debutant (studii superioare

tehnice absolvite cu diplomã de

licenþã, cun. operare pe calculator

nivel mediu –Word, Excel)

Valabilitatea ofertei: 04.11.2011.

Concurs în data de : 15.11.2011.

1 inspector, clasa I, grad profesional

debutant (studii superioare

absolvite cu diplomã de licenþã în

domeniul economic, ºtiinþe

politice sau ºtiinþe administrative,

cun. operare pe calculator nivel

mediu-Word, Excel)

Valabilitatea ofertei: 04.11.2011.

Concurs în data de : 15.11.2011.

1 inspector de specialitate grad

I A (vechime min. 6 ani în specialitatea

studiilor, studii superioare

economice de lungã duratã

finalizate cu diplomã de licenþã,

cun. operare calculator:WORD,

EXCEL-nivel mediu)

Încadrarea în muncã este pe

perioadã determinatã.

Valabilitatea ofertei: 28.10.2011.

Concurs în data de : 23.11.2011.

1 inspector de specialitate grad

I A (vechime min. 6 ani în specialitatea

studiilor, studii superioare

tehnice de lungã duratã

finalizate cu diplomã de licenþã,

cun. operare calculator: WORD,

EXCEL-nivel mediu)

Încadrarea în muncã este pe

perioadã determinatã.

Valabilitatea ofertei: 28.10.2011.

Concurs în data de : 23.11.2011.

Detalii suplimentare se gãsesc pe

site-ul PRIMÃRIEI MUN.

RM.VÂLCEA, www.primariavl.ro,

secþiunea informaþii publice-

posturi vacante.

gãsiþi oferta completã a locurilor

de muncã pe versiunea on-line la

http://www.realitateavalceana.ro/

Anun\ public privind depunerea solicit`rii de

emitere a acordului de mediu

SC AUTORO SRL anun\` publicul interesat

asupra depunerii solicit`rii de emitere a acordului

de mediu pentru proiectul „AMPLASARE

STA|IE DE BETOANE MOBILA }I {MPREJ-

MUIRE” propus a fi amplasat în comuna

Bude]ti, sat Bude]ti, pct peste Sîmnic, jude\ul

V@lcea.

Informa\iile privind proiectul propus pot fi

consultate la sediul APM V@lcea, din localitatea

Rm. V@lcea, str. Remus Bellu, nr. 6, în zilele de

luni-vineri, între orele 9,00 -14,00.

Observa\iile publicului se primesc zilnic la

sediul APM V@lcea.

Cump`r DACIA dup` 2000, stare bun`,

cu sau f`r` instala\ie GPL.

Rela\ii la tel: 0752139374

V@nd urgent teren [n zona Plute, com

Mih`e]ti, intravilan, 2500 mp, pre\ 8 Euro

mp. Rela\ii la telefon: 0736438334.

SC MARCO FRIG SRL Rm. V@lcea angajeaz`

v@nz`toare pentru magazin alimentar.

Conducerea firmei ofer` ]i cere seriozitate.

Pentru mai multe informa\ii, adresa\i-v` la

num`rul de telefon 0250/735482 sau la mobil

0740271284.

{nchiriez garsonier` zona Nord, str. Rapsodiei,

bl. S8, complet utilat`, modern`, pre\ 100 euro.

Tel: 07624330284

SC HARDWOOD SRL angajeaz`:

- operatori, prelucrarea lemnului (circularistpendulist)

- sortatori cherestea

- Manipulan\i (pachetizare cherestea)

Num`r de contact: 0250/737370/ interior 122.

Adresa: Strada Depozitelor, nr.14


3 - 9 noiembrie 2011

.

Realitatea V@lcean` Pagina 11

. Amuzament

Diverse

Cr`ciun European 2011

.

„R`pirea” la Cinematograful Ostroveni

Difuzare film

Vineri, 04 noiembrie orele 17:00 ]i 20:00

S@mb`t`, 05 noiembrie 2011 orele 17:00 ]i

20:00

Duminic`, 06 noiembrie 2011 - spectacol

de teatru

Luni, 07 noiembrie 2011 – [nchis

Mar\i, 08 noiembrie 2011 orele 17:00 ]i

20:00

Miercuri, 09 noiembrie 2011 orele 17:00 ]i

20:00

Joi, 10 noiembrie 2011 orele 17:00 ]i 20:00

Gen: Actiune, Thriller

Regia: John Singleton

In rolurile principale: Taylor Lautner, Lily

Collins

Despre film

.

Dintotdeauna Nathan a avut sentimentul

c` este str`in de propria sa via\`. }i cea mai

Pova\a s`pt`m@nii

Iubirea ]i Timpul

{ncep@nd cu 2006, [n fiecare an, [n

mijlocul lunii decembrie, la Biblioteca

Jude\ean` V@lcea are loc concursul

„Cr`ciun European”, un eveniment de

mare succes al Centrului EUROPE

DIRECT V@lcea. Acest concurs are drept

scop promovarea valorilor europene prin

p`strarea valorilor na\ionale ]i toleran\a

[ntre tinerii din Europa. Anul acesta, concursul

de tradi\ii ]i obiceiuri de Cr`ciun

este programat a se desf`]ura [n data de

14 decembrie 2011, [n sala de conferin\e

a Bibliotecii Jude\ene V@lcea, [ncep@nd

cu ora 15.00. {nscrierile se fac p@n` la

data de 15 noiembrie 2011 la sediul

Centrului ED V@lcea sau prin mail la

adresa: bibliotecavl_cic@yahoo.com.

Echipajele se pot constitui din 1-4 persoane

(tineri de liceu) care vor preg`ti un

c@ntec, un dans, un obicei sau o pr`jitur`

tradi\ional` de Cr`ciun din fiecare \ar` a

UE. La [nscriere trebuie s` se men\ioneze

numele fiec`rui concurent ]i \ara pe care

o reprezint`. Informa\iile ne-au fost furnizate

de c`tre Dana R`dulescu, consilier

de comunicare al Centrului Europe

puternic` temere i s-a adeverit [ntr-o zi, c@nd

f`r` s` vrea, o prieten` i-a g`sit fotografia pe

un site de persoane disp`rute. De aici totul a

luat o [ntors`tur` periculoas`: a realizat c`

p`rin\ii s`i nu sunt cei pe care [i credea, iar

realitatea lui era de fapt o minciun` menit` s`

ascund` adev`ruri fatale.

{n\eleg@nd c` a ajuns [ntr-un punct [n care

nu mai poate avea [ncredere [n nimeni,

Nathan porne]te [n c`utarea adev`rului ]i a

p`rin\ilor s`i biologici [mpreun` cu prietena

sa din copil`rie, Karen (Lily Collins), [ns` cei

doi ajung [n scurt timp s` fie urm`ri\i de o

armat` de asasini ]i agen\i FBI.

C`l`toria lui Nathan devine astfel o lupt`

cumplit` pentru supravie\uire, iar singura lui

]ans` este s` se transforme din v@nat [n

v@n`tor ]i s` [ncerce s` anticipeze toate

mi]c`rile nemilo]ilor adversari.

Se spune c` a fost odat` demult, o insul`. }i pe aceast` îndep`rtat` insul`

tr`iau toate sentimentele ]i valorile umane: Buna Dispozi\ie, Triste\ea,

În\elepciunea… ]i - ca to\i ceilal\i - Iubirea. Într-o bun` zi, sentimentele au fost

anun\ate c` insula era pe cale s` se scufunde ]i-au preg`tit navele ]i au plecat.

Doar Iubirea r`mase pân` în ultimul moment. Când insula era pe punctul de a se

scufunda, Iubirea decise s` cear` ajutor. Bog`\ia a trecut pe lâng` Iubire cu o

barc` luxoas`. Iubirea îi zise: „Bog`\ie, m` po\i lua cu tine?”

-“Nu te pot lua, c`ci e mult aur ]i argint în barca mea ]i nu am loc pentru

tine.”

Iubirea se hot`rî atunci s` cear` ajutorul Orgoliului, care tocmai trecea peacolo

într-o superb` nav`. “Orgoliu, te rog, m` po\i lua cu tine?”

-“Nu te pot ajuta, Iubire…” r`spunse Orgoliul - “aici totul e perfect, mi-ai

putea strica nava”.

Atunci Iubirea implor` Triste\ea, care trecea pe lâng` ea: “Triste\e, te rog, las`m`

s` vin cu tine!”

-“Oh Iubire,” – îi r`spunse Triste\ea – “sunt atât de trist` încât trebuie s`

r`mân singur`...”

Chiar ]i Buna Dispozi\ie trecu pe lâng` Iubire, dar era atât de mul\umit`, încât

nici nu auzi c` este strigat`.

Dintr-o dat` se auzi o voce: “Vino Iubire, te iau cu mine “.Vorbea un batrân.

Iubirea se sim\i atât de recunosc`toare ]i plin` de bucurie, încât uit` s` îl întrebe

pe b`trân cine este. De cum sosir` pe \`rm, b`trânul plec`.

Iubirea î]i d`du seama cât de mult îi datora b`trânului ]i a întrebat

Cunoa]terea: “Cunoa]tere, îmi po\i spune cine m-a ajutat?”

-“A fost Timpul” – a r`spuns Cunoa]terea. “Timpul?” - se întreb` Iubirea –

“De ce tocmai Timpul m-a ajutat?”

Cunoa]terea, plin` de în\elepciune, r`spunse: “Pentru c` numai Timpul e în

stare s` în\eleag` cât de importan\` e Dragostea în via\`!”

Direct V@lcea.

Neonilia STAN

.

Str`bunica ]tie tot

Bancuri

La frizerie

Un oltean intr` [ntr-o frizerie ]i-l

[ntreab` pe frizer:

-C@t face la dumneata un tuns?

-5.000, domnule!

-Dar un b`rbierit?

-Doar 2.500.

-Atunci b`rbiere]te-m` [n cap!

}antaj

Bul` []i g`se]te sora s`rut@ndu-se

cu prietenul ei. Acesta [i ofer` lui

Bul` zece lei:

- Tu nu ai v`zut nimic acum, ai

[n\eles.

- {n regul` - spune Bul`, [napoind

5 de lei.

- De ce mi-ai dat [napoi acest rest?

- De ce s` pl`te]ti tu mai mult

dec@t ceilal\i 12?

Pe biciclet`

Mama i-a cump`rat Alinu\ei o

biciclet` ]i a trimis-o s` mearg`

prin curte.

Peste un timp Alinu\a:

-Mam`, mam` ! Uite, eu merg f`r`

picioare ]i cu ochii [nchi]i!

Peste un timp:

-Mam`, mam`! Uite, eu merg f`r`

m@ini!

Iar`]i peste un timp:

-Mam`, mam`! Uite, eu merg f`r`

din\i!

La \ar`

Vezi c` inspectorul care a fost luna

trecut` a dispus s` fie marcate

toate vie\uitoarele din ferm`. Ai

terminat?

- De ieri. Dar a fost greu al

dracului.

- Cu taurii, nu?

- Taurii ca taurii, m` a]teptam, dar

cel mai mig`los a fost cu albinele!

• Spray-ul pentru aromatizarea aerului din cas` (chimic ]i scump) se poate [nlocui

cu urm`torul amestec: petale de trandafir parfumate + sare + alcool - se bag` [ntro

sticl` ]i se las` la macerat, 4-5 zile. Se ob\ine un lichid cu un miros minunat, cu

care se stropesc covoarele ]i draperiile din [nc`peri.

• Crizele de c@rcei [nceteaz` dac` sta\i cu picioarele pe ceva rece (cimentul

terasei, c@rp` udat` cu apa de la ghea\` etc.).

• F`ina cernut` [nainte de a fi folosit` la pr`jituri face aluatul mai pufos ]i mai

fraged.

• Praful de copt se r`sp@nde]te uniform [n aluatul de pr`jituri dac` se cerne odat`

cu f`in`.

• Cu\itele p`tate se cur`\` bine cu un dop de plut` umezit ]i [nmuiat [n car`mid`

pisat`.

• Supele de legume sunt mult mai gustoase c@nd cantitatea de ap` [n care se fierb

se stabile]te de la [nceput. Adaosul de lichid schimb` gustul ini\ial.

Particular v@nd teren intravilan, 600 mp [n

zona C`z`ne]ti, Strada M`ce]ului, R@mnicu

V@lcea.

Pre\ 35.000 lei negociabil.

Num`r de contact: 0740582824


C M Y K

Realitatea V@lcean`

.

3 - 9 noiembrie 2011

Muzic` ]i voie bun` numai

cu Dany de la V@lcea

N`scut [n jude\ul V@lcea, [n localitatea

Nicolae B`lcescu, Dani Stan este

un interpret de muzic` de petrecere pe

care Dumnezeu l-a [nzestrat cu un glas

extraordinar, cu talent ]i sensibilitate.

Revenit dup` ]apte ani pe meleagurile

natale, t@n`rul artist, dore]te s` [nc@nte ]i

s` bucure sufletele v@lcenilor ]i nu numai.

A]adar, Dany de la V@lcea (numele

de scen`) ne vorbe]te despre muzic` ]i

via\`, cum le tr`ie]te el, [n felul lui.

De la ce v@rst` ai [nceput s` c@n\i?

M-am apucat de muzic` la vârsta de

14 ani, c@ntam pe la nun\i, botezuri ]i

diferite petreceri. Muncesc mult ca s`

reu]esc, dar când o faci cu pasiune nu

mai sim\i efortul. Deoarece mi-a pl`cut

foarte mult s` c@nt, am hot`r@t s` studiez

la o ]coal` de muzic`, drept urmare am

absolvit }coala Popular` de Arte ,,Tudor

Jarda’’ din Cluj Napoca.

Am [n\eles c` ai c@ntat ]i [n

str`in`tate. Poveste]te-ne pu\in, te

rog. Ce te-a f`cut s` revii?

Timp de ]apte ani am c@ntat la Roma,

dar mi se f`cuse dor de \ar` ]i m-am hot`r@t

s` m` [ntorc acas`. E]ti tot rom@n

]i p`m@ntul te cheam`. Un alt aspect

care m-a determinat s` m` [ntorc [n \ar`

a fost faptul c` m` s`turasem de italieni

s` ne priveasc` m@ndri ca pe ni]te str`ini

[n \ara lor. A]adar, prin luna ianuarie a

acestui an m-am hot`r@t s` revinvin ]i s`

c@nt [n locul natal.

Cu ce arti]ti consacra\i ai colaborat?

Am c@teva compila\ii [mpreun` cu

mari arti]ti ai Rom@niei precum Puiu

Codreanu, Ghi\` Munteanu, Lena Micl`u] etc.

La ce televiziuni ai ap`rut?

Am avut ]i am apari\ii ]i la posturile

de televiziune ca V@lcea 1, Etno, Favorit

Cei care sunt interesa\i m` pot contacta la num`rul

de telefon 0740343131 sau la adresa de e-mail:

danystan1978@yahoo.com

]i Taraf TV. Am o forma\ie profesionist`,

de care sunt foarte mul\umit ]i cu

care m` m@ndresc. Onor`m cu cea mai

mare pl`cere invita\iile la nun\i, petreceri.

{n general c@nt`m muzic` de petrecere,

dar la cerere includem toate

genurile muzicale.

Cei care sunt interesa\i m` pot contacta

la num`rul de telefon 0740343131

sau la adresa de e-mail:

danystan1978@yahoo.com

Ce planuri de viitor ai, ce-\i dore]ti

cel mai mult s` realizezi ?

P@n` la data de 1 ianuarie 2012,

vreau s` scot un album cu 12 piese,

printre care unele dintre ele vor fi colabor`ri

cu al\i arti]ti. Alte planuri de

viitor, [mi doresc s` [nc@nt c@\i mai

mul\i oameni cu vocea mea ]i, de ce nu,

s` m` fac auzit [n toat` \ara.

Neonilia STAN

C@rcoteli

(pe) bune

]i (ne)bune

Ceea ce anticipa pre]edintele Ion C[lea

[n ]edin\a consilierilor jude\eni s-a ]i

[nt@mplat: toate punctele de pe ordinea de zi

a ]edin\ei de luni, 31 octombrie a.c., a

Consiliului Jude\ean au fost atacate în contencios

administrativ ]i, implicit, suspendate

de c`tre prefectul jude\ului Vâlcea, Petre

Ungureanu.

Cert este faptul c` ne[n\elegerile dintre

cei doi sunt tot mai dese, oare cum se va termina

aceast` disput`? Sau mai exact, c@nd

se va termina acest scandal ]i se va con]tientiza

c` rezolvarea problemelor cu care se

confrunt` jude\ul este prioritar`. }i, [n niciun

caz m`surarea orgoliilor... cic` i s-a acordat

mai mult` aten\ie lui Ion C[lea la Topul

Firmelor, fapt ce i-a [ncruntat spr@ncenele

prefectului....

Un tinerel politician cu lipici la fete iese

de ceva timp (cam de-o lun`) c-o minor`,

frumu]ic` ce-i drept, [ns` el nu ]tie de un

„antecedent” al zglobiei liceence: (care ar

trebui s` studieze mai mult \in@nd cont c`

trebuie s` sus\in` examenul de maturitate)

cum b`tea cluburile v@lcene la bra\ul unui

domn purisan.

Un v@lcean sfideaz` criza! Cum o fii s`

po\i achizi\iona dou` automobile de lux,

marca Mercedes, unul de vreo 120.000 de

euro, iar cel`lalt de vreo 80.000 de euro? O

fi umblat la conturile secrete... cert e c-a

f`cut el ceva de ]i-a permis asemenea

extravagan\`!

SEPSE este o firm` de repartitoare din

municipiu. P@n` aici nimic suspect, [ns` am

primit de la o cititoare a ziarului nostru o

scrisoare care ne-a cam pus pe g@nduri ]i

avem obliga\ia moral` fa\` de cititorii no]tri

s` ne interes`m de acest subiect. Adev`rul

trebuie s` ias` la iveal`!

De cur@nd, la o lansare de carte, am auzit

o replic` de nu ne venea s` credem! Cum o

fi posibil s` scrii prefa\a unei c`r\i ]i s`

declari public: „M`rturisesc c` [nc` n-am

apucat s` citesc cartea?!”

{nchiriez spa\iu comercial [n suprafa\` de 600 m.p.

situat [n strada Nicolae Titulescu (Dovali) nr. 7

Num`r de contact: 0723640774

SC CET Govora SA

Str. Industriilor, nr.1 R@mnicu V@lcea, Jude\ul

V@lcea; cod po]tal: 240050

Telefon: +40-250-733601

Fax: +40-250-733603

Pagina web: www.cetgovora.ro

More magazines by this user
Similar magazines