Land Cruiser V8 - Toyota

toyota.ro

Land Cruiser V8 - Toyota

Land Cruiser V8


„Din acest moment a[ dori ca toat` lumea s`î[i canalizeze eforturile [i s` conlucreze pentrua g`si o modalitate de a crea vehicule superioare.”Kiichiro Toyoda, fondatorToyota Motor Corporation, mai 1939Nu exist` nimic care s` nu poat` devenimai bun. De aceea, ne str`duim s`aducem în permanen]` îmbun`t`]iri întot ceea ce facem. Nu este un simplumotto sau textul unei hot`râri pe careîl ag`]`m pe perete [i uit`m de el.Este pur [i simplu modul în care noiîn]elegem s` facem lucrurile. Avem uncuvânt pentru asta: „kaizen”. Înseamn`„perfec]ionare continu`” [i reprezint`principiul cheie care ne ghideaz`aspira]ia spre calitatea des`vâr[it`.Acest angajament de a oferi calitateare reale beneficii – beneficiicare îmbun`t`]esc calitatea vie]iidumneavoastr`. {tim acest lucru pentruc` dumneavoastr` ni-l spune]ivotând consecvent pentru Toyota însondajele de opinie referitoare lasatisfac]ia clien]ilor. Acest lucrueste, de asemenea, evident datorit`rezultatelor excelente pe care le ob]ineToyota la testele de siguran]` EuroNCAP. {i, mai presus de toate, [timacest lucru pentru c` ne str`duim s`v` oferim cea mai bun` experien]` lavolan posibil`, din momentul \n carecump`ra]i ma[ina [i pân` când, încele din urm`, decide]i s` o vinde]i.Pentru dumneavoastr` aceastaînseamn` c`, ori de câte ori v`urca]i la volanul unui model Toyota[i porni]i motorul, ve]i avea încrederedeplin` în ma[in`. Aceast` încredereprovine din faptul c` [ti]i c` ma[inape care o conduce]i este conceput` [iproiectat` la cele mai înalte standardede calitate [i siguran]`. Pentru Toyotacalitatea nu este doar o promisiune;este o concep]ie despre via]`.03


1951Toyota BJÎnceputul legendei LandCruiser, BJ, dispunea de unmotor puternic, folosit ini]ialpentru un camion de patruori mai mare. Acest vehiculnou era extrem deperformant, astfel încât întimpul unor teste efectuateîn iulie 1951, BJ a urcat maisus ca niciun alt vehicul peMuntele Fiji în Japonia.Devenit legend` înc` din prima zi – istoria Land CruToyota off-road î[i consolideaz` reputa]ia privind cdrumul parcurs de acest model de la un 4x4 postbabil` [i rafinat` din prezent.1955Toyota LC 20-30 SeriesNumite acum Land Cruiser,modelele seriei 20 beneficiau deconfort sporit [i un plus de stil,remarcându-se prin calit`]ile dema[in` de ora[, spre deosebire depredecesorul BJ, care aborda oricetip de teren. Având încredere înaceast` ma[in`, Toyota a începuts` o exporte.1967Toyota LC 55 SeriesL`rgind familia, LC 55 a fost specialcreat pentru a satisface nevoia deconfort a pasagerilor, dispunând despa]iu pentru 6 persoane [i de înc`un scaun spate pliabil. În plus,modelul a men]inut trac]iuneapermanent` 4x4.Din ]inuturile întinseale Africii [i viscoleleAntarcticii pân` înjunglele din Americade Sud, Land Cruisera jucat [i joac` încontinuare un rolcheie peste tot înlume.1980Toyota LC 60 SeriesObiectivele seriei 60au fost îmbun`t`]irea]inutei pe [osea [i l`rgireahabitaclului. Pân` în 1981,peste 1 milion de ma[iniLand Cruiser s-au vândutpeste tot în lume.04


iser. De mai bine de cinci decenii, simbolulalitatea, durabilitatea [i siguran]a. Urm`ri]ielic, extrem de robust, la varianta extrem deCu accente de lux [i lamare dep`rtare demodelul originar BJ, LandCruiser V8 este îns` la felde robust, abil [i sigur.Testele de anduran]` auinclus str`baterea a peste1.300.000 km pe toatetipurile de teren, inclusivla altitudini de 3000 m înCosta Rica.Toyota Land Cruiser V8Mai sigur [i mai u[orde condus ca niciodat`.Beneficiile aduse detehnologia avansat` suntu[or de observat [i apreciatla cea mai recent` genera]ieLand Cruiser.{tiind c` Land Cruiserseria 20 avea capacitateade a concura cu rivalii depeste ocean, Toyota afolosit acest model 4x4pentru a intra pe pie]enoi. Rezultatul a fostr`spândirea modeluluiLand Cruiser [irecunoa[terea companieipeste tot în lume.1990Toyota LC 80 SeriesUrm`toarea etap` a oferito îmbinare de confort[i abilitate pe [osea deneegalat. Datorit` reputa]ieisale, LC 80 a fost selectatpentru a fi utilizat de c`treNa]iunile Unite.1998Toyota LC 100 SeriesOb]inând succes imediat,luxosul LC 100 a reprezentatapogeul vehiculelor 4x4.For]a sa pe teren accidentata r`mas la fel deimpresionant`.2007Campionii RaliuluiDakarDin 1976, modelele LandCruiser au concurat cu succesîn cursa de anduran]`.În anul 2007, dou` ma[iniLC 100 au ob]inut locurileîntâi [i al treilea la clasa lor.05


Bine ai venit!Land Cruiser V8 este un vehicul special pentru Toyota. Îmbinândfor]a impresionant` cu o excep]ional` func]ionalitate [i confortul uneima[ini de lux, acest produs a fost special conceput pentru a fi demnde renumele Land Cruiser. A[a [i este. Mai puternic, mai sigur, maiconfortabil, mai rafinat [i mai de încredere decât a fost vreodat` –acesta este cel mai bine dotat model 4x4 pe care îl ve]i g`si pe pia]`.07


|nceputul unei aventuriAtunci când v` afla]i la volanul unui „Rege al tuturor drumurilor”, fiecarec`l`torie devine o pl`cere. De la a str`bate ]ara pân` la a merge la oîntâlnire de afaceri sau a petrece o zi la plimbare cu familia, fiecare c`l`torieva scoate în eviden]` performan]ele extraordinare de care Land Cruiser V8este capabil.Pentru a face c`l`toria [i mai pl`cut`, Toyota a dezvoltat pentrudumneavoastr` o serie de tehnologii avansate. }inuta supl`, confortul[i rafinamentul c`l`toriei se datoreaz` în mare parte noilor suspensii cuarcuri elicoidale [i sistemelor sofisticate de amortizare. Pe de alt` parte,sistemul avansat de trac]iune integral` ofer` un maximum de aderen]` [i omanevrabilitate impresionant`.Noul motor Diesel V8 [i cel îmbun`t`]it pe benzin` ofer` o putereimpresionant`, o remarcabil` economie de combustibil, fiind totodat`extrem de silen]ioase. Cu Land Cruiser V8 nu î]i po]i dori decât s`c`l`tore[ti la nesfâr[it.09


Porni]i la drum, pe orice drumDatorit` expertizei inginerilor no[tri [i a tehnologiei avansate, Land CruiserV8 este cel mai performant vehicul 4x4 din clasa lui. Noul tip de [asiu –cea mai robust` variant` produs` de Toyota – este ideal conceput pentrua se adapta oric`rui tip de teren accidentat. De asemenea, acesta cre[tecapacitatea de remorcare [i reduce vibra]iile.Mai mult, for]a este suplimentat` de inteligen]`. Sistemul excep]ionalde trac]iune 4x4 permanent` ofer` posibilitatea de a rula pe oricesuprafe]e, rapid [i u[or. Diferen]ialul central cu alunecare limitat`, extremde sofisticat, percepe nivelul de cuplu, sporind aderen]a [i stabilitatea încondi]ii dificile de drum. Conlucrând cu aceste sisteme, ma[ina dispune[i de cele mai recente tehnologii auto, cum ar fi KDSS (Sistemul deSuspensie Dinamic Kinetic). În plus, deoarece Land Cruiser este specialconceput pentru un maximum de func]ionalitate pe teren accidentat,este firesc ca aceste tehnologii s` îndeplineasc` func]ii esen]iale atât peteren, cât [i pe [osea.1. Confort sporit în virajeSistemul de Suspensie Dinamic Kinetic (KDSS) reduceruliul în viraje, Land Cruiser devenind mai stabil [i maicomod de condus. Sistemul inteligent KDSS utilizeaz`presiunea hidraulic` \n sistemul de stabilizare.Pe [oseaF`r`KDSSCuKDSS2. Maximizarea capacit`]ii de func]ionare aarticula]iilor ro]ilorAbordarea obstacolelor pe teren accidentat necesit`adesea for]area suspensiilor. Sistemul KDSS estespecial proiectat pentru a asigura protejareaarticula]iilor, ceea ce înseamn` c` Land Cruiser V8este la fel de agil pe teren accidentat pe cât este deconfortabil la rulajul pe [osea.Pe teren accidentat10


Tehnologie la cel mai \nalt nivelCând condi]iile de drum devin într-adev`r dificile, trebuie s`ave]i încredere în abilit`]ile vehiculului chiar mai mult decâtîn propriile abilit`]i. Din acest motiv, Land Cruiser V8 ofer`o gam` de solu]ii avansate pentru a face fa]` unor situa]iiextreme, solu]ii testate petoate tipurile de teren.Land Cruiser V8 este dotat cu un diferen]ial central TORSEN ®LSD ce distribuie cuplul cu preponderen]` spre ro]ile dinspate; în acest fel se men]ine stabilitatea vehiculului în timpulacceler`rii [i rul`rii la viteze superioare. Aceast` tendin]` esteaccentuat` în timpul acceler`rii în viraje pentru a reducesubvirarea [i a îmbun`t`]i performan]ele vehiculului.O alt` inova]ie Toyota este sistemul avansat de frânareantiblocare (Multi-terrain ABS), care se adapteaz` unei gamevariate de suprafe]e – pietri[, nisip, asfalt [i altele – pentru ofrânare eficient` pe [osea [i o mai bun` ]inut` a ma[inii pe terenaccidentat. În plus, Sistemul de Distribu]ie Electronic` a For]eide Frânare (EBD) optimizeaz` distribu]ia for]ei de frânare întretoate ro]ile, în timp ce Sistemul de Asisten]` la Frânare (BA)ofer` performan]e maxime la frânare în situa]ii de urgen]`.Dar acestea sunt doar câteva din dot`rile propuse. Land CruiserV8 ofer` în plus trei sisteme avansate, special concepute pentrurularea pe teren accidentat. Sistemul Crawl Control* v` ajut` s`trece]i în siguran]` peste por]iuni dificile ale traseului la vitezeprestabilite. În acela[i timp, Sistemul de Asisten]` la Coborâreaîn Pant`§ [i Sistemul de Asisten]` la Pornirea în Ramp` v` ajut`s` aborda]i cu succes drumuri dificile în plan înclinat. No]iunea„de neoprit” cap`t` cu totul alte valen]e la bordul unuiLand Cruiser V8.* Sistemul Crawl Control este disponibil doar pentru variantele V8 pe benzin`.§ Sistemul de Asisten]` la Coborârea în Pant` este disponibil doar pentru varianteleV8 Diesel.TORSEN® LSD este marc` înregistrat` a Corpora]iei JTEKT.Crawl Control*Men]ine rularea constant` [istabil` a vehiculului la vitezeinferioare pe teren accidentat.{oferul nu trebuie s` î[i fac` griji înprivin]a controlului accelera]iei [i alfrânei, putându-se concentra doarasupra men]inerii direc]iei.Sistemul de Asisten]` la Pornireaîn Ramp` [i Sistemul deAsisten]` la Coborârea în Pant`Sistemul de Asisten]` la Pornirea înRamp` detecteaz` [i împiedic`mi[carea ma[inii spre spate înmomentul în care [oferul trece de lapedala de frân` la cea de accelera]ie.În acest mod, pornirea pe terenînclinat devine mai u[oar` [i maisigur`. Complementar, Sistemul deAsisten]` la Coborârea în Pant`ajusteaz` automat frânarea lacoborârea unor pante abrupte. Acestsistem previne blocarea ro]ilor [ipatinarea acestora [i permite[oferului s` se concentreze asupradirec]iei.F`r` Sistemde Asisten]`la Pornirea înRamp`F`r` Sistem de Asisten]`la Coborârea în Pant`Pe teren accidentatPe teren accidentatCu Sistem deAsisten]` laPornirea înRamp`Pe teren accidentatCu Sistem deAsisten]` laCoborârea în Pant`Multi-terrain ABS, EBD [i BAAcestea sunt trei sisteme de frânarespecial concepute pentru a asigurao frânare eficient` în situa]ii deurgen]`. Sistemul Multi-terrainABS a fost dezvoltat pentru aîmbun`t`]i frânarea atât pe [osea,cât [i pe teren accidentat.Pe teren accidentatPe [osea13


Experimenta]i puterea unei legendeCuvântul „remarcabil” nu este suficient pentru a descrie motorulLand Cruiser Diesel V8 de 4,5 litri [i 210 kW (286 CP), cel maiputernic motor Diesel din toat` gama Toyota. Experien]a la volanulunei ma[ini echipate cu un astfel de motor este cople[itoare.Flexibilitatea uimitoare [i posibilitatea de a ajunge la performan]epalpitante sunt asigurate de un cuplu impresionant de 650 Nm. Aceast`putere cu totul remarcabil` se datoreaz`, pe de o parte, sofisticatelorturbine cu geometrie variabil` [i, pe de alt` parte, sistemului deinjec]ie cu alimentare în ramp` comun` cu care este prev`zut acestmotor cu 8 cilindri – ambele sisteme fiind folosite în premier` deToyota. |n plus, motorul dispune [i de un filtru de particule Diesel.Land Cruiser V8 Diesel este echipat exclusiv cu o cutie de viteze automat`în [ase trepte, extrem de eficient`. Pe lâng` faptul c` dispune de un modde func]ionare secven]ial, aceasta utilizeaz` tehnologia Toyota AI-SHIFT careajusteaz` treptele pentru a se adapta la stilul dumneavoastr` de condus[i la condi]iile de drum. În acest mod, se ob]in performan]e înalte atât laviteze superioare, cât [i la viteze inferioare; accelera]ia de la 0 la 100 km/hse realizeaz` în doar 8,2 secunde*, iar viteza maxim` este de 210 km/h.La rularea pe [osea, ve]i observa c` puterea [i controlul impresionantese ob]in f`r` niciun compromis. Fixarea motorului pe [asiu cu ajutorulunor montan]i hidraulici cu control electronic [i blocul motor cugreutate redus` ajut` motorul Diesel Land Cruiser V8 s` fie la fel desilen]ios ca un motor pe benzin`. Consumul de combustibil este de numai10,2 litri/100 km, motorul respectând standardele de emisii Euro 4.*Cifre rezultate în urma efectu`rii unor teste interne pe un circuit închis.Dezvoltarea unui motor DieselsofisticatPentru crearea motorului Diesel LandCruiser V8 au fost aplicate o serie detehnologii: configura]ia unui motor V8,sistemul de injec]ie cu alimentare înramp` comun` [i turbine extrem deavansate. Puterea rezultat` este atâtuluitoare, cât [i folositoare.Diesel V8 de 4,5 litri: putere [icupluMotorul V8 de 4,5 litri ofer` 650 Nmde la 1600 la 2800 rpm. Rezultatul esteun motor extrem de flexibil, cu o putereincredibil` la viteze inferioare. 14


Rafinament [i manevrabilitateLand Cruiser V8 a testat [i a avut încredere în motorul pe benzin` V8 de4,7 litri, actualizat prin ad`ugarea tehnologiei sofisticate VVT-i (SistemInteligent de Distribu]ie Variabil`).Suntem siguri c` ve]i aprecia rezultatele ob]inute. În plus fa]` derafinamentul unui motor pe benzin`, ave]i la dispozi]ie o putereremarcabil` – 212 kW (288 CP) [i un cuplu impresionant de 445 Nm –ideal pentru dep`[irile rapide, dar sigure [i pentru provoc`rile oferite dedrumurile extrem de accidentate. De asemenea, motorul pe benzin` V8asigur` o economie de combustibil considerabil` (14,4 litri/100 km) [iemisii conform standardelor Euro 4.Sistemul VVT-i nu este singura tehnologie avansat` care echipeaz`motorul pe benzin` V8. Acesta dispune [i de un Sistem de Admisiecu Control Acustic pentru a spori puterea la viteze inferioare [iperforman]ele ma[inii la viteze superioare. Accelera]ia de la 0 la100 km/h are loc în 9,2 secunde, iar viteza maxim` este de 200 km/h*.În plus, tehnologia cu injectare de aer ajut` motorul s` porneasc` maiu[or în dimine]ile r`coroase – ceea ce înseamn` c` pornirea într-onou` c`l`torie la bordul ma[inii dumneavoastr` Land Cruiser V8 este operspectiv` atr`g`toare [i din acest punct de vedere.*Cifre rezultate în urma efectu`rii unor teste interne pe un circuit închis.Transmisie automat` în cinci trepteCutia de viteze în cinci trepte cu care estedotat modelul Land Cruiser V8 permiteatât manevrarea cu u[urin]` a ma[inii,cât [i realizarea unui consum eficient decombustibil.Benzin` V8 de 4,7 litri: putere [i cupluNoile tehnologii aplicate motorului V8de 4,7 litri îi asigur` puterea pe carev` pute]i baza întotdeauna. Deoarececuplul este relativ constant, dispune]iîn permanen]` de for]a considerabil` ama[inii dumneavoastr` Land Cruiser. 16


Siguran]`: protec]ie pentruto]i pasageriiLand Cruiser V8 este o ma[in` robust`, proiectat` special pentruca dumneavoastr` s` fi]i în siguran]` oriunde v` aventura]i [i orices-ar întâmpla. Acest lucru este posibil datorit` combina]iei de for]`[i inteligen]`.A[a cum probabil v` a[tepta]i, caroseria robust` a f`cut fa]`cu bine testelor de rezisten]` la impact organizate de Toyota.Coliziunile frontale, laterale [i spate au produs doar u[oaredeform`ri ale habitaclului foarte bine protejat. Aceasta se datoreaz`cadrului de siguran]`, realizat din structuri ce absorb energia deimpact, precum [i barelor de protec]ie lateral` [i utiliz`rii unui o]elde înalt` rezisten]`.O astfel de structur` reprezint` o baz` excelent` pentru sistemelede siguran]` din dotarea modelului Land Cruiser V8. Exist` în total14 airbag-uri, incluzându-le pe cele pentru torace [i genunchipentru ocupan]ii locurilor din fa]` [i pe cele laterale. Airbag-urilecortin`, care îi protejeaz` pe to]i ocupan]ii ma[inii, se declan[eaz`automat atunci când senzorii detecteaz` o coliziune lateral` saurostogolirea vehiculului.De asemenea, în interiorul ma[inii scaunele fa]` dispun de otehnologie de protec]ie împotriva leziunilor cervicale [i de tetiereactive. Aceste dou` sisteme conlucreaz` pentru a proteja zonacervical` în cazul unei coliziuni din spate. Primele dou` rânduride scaune sunt echipate cu centuri de siguran]` cu elemente depretensionare care au scopul de a reduce [ocul resim]it de pasagerla impact, iar ocupan]ii locurilor din fa]` dispun [i de limitatoarede for]` ale centurilor de siguran]`. Pentru pasagerii mici, cel de-aldoilea rând de scaune include accesorii de fixare a scaunului ISO,special concepute pentru copii.Pentru a reduce patinarea periculoas` [i a maximizatrac]iunea, Land Cruiser V8 folose[te Sistemul de Control alStabilit`]ii Vehiculului (VSC) [i Sistemul de Control Activ alTrac]iunii (A-TRAC). Computerul VSC comand` [i sistemul op]ionalde tensionare la impact a centurilor de siguran]` pentru locuriledin fa]`, pe care îl declan[eaz` atunci când este detectat` o situa]iepericuloas`.Sistemele de protec]ie nu se adreseaz` doar pasagerilor LandCruiser V8. Aceste dot`ri de ultim` genera]ie ofer` [i cea mai bun`protec]ie a pietonilor la ora actual`, datorit` capotei [i aripilorspecial proiectate pentru a absorbi energia de impact.VSC [i A-TRACAve]i la dispozi]ie o mân` deajutor pentru a p`stra controlulvehiculului în condi]ii extreme.Sistemul VSC detecteaz` [i reducepatinarea, iar sistemul A-TRACasigur` furnizarea sigur` [ieficient` de putere, atât pe [osea,cât [i pe teren accidentat.Tehnologia WIL (ReducereaLeziunilor Cervicale) & Tetierele ActiveLeziunile cervicale sunt reduse încazul coliziunilor din spate la vitezeinferioare datorit` sistemului WILcare echipeaz` scaunele din fa]`[i a tetierelor active, astfel încât s`protejeze partea din spate a capului.Airbag-urile pentru genunchi{oferul [i pasagerul din fa]`beneficiaz` de protec]ia oferit`de airbag-urile special conceputepentru zona genunchilor.Protec]ia capului la impactPlafonul [i stâlpii de protec]iecu care este prev`zut habitacluldispun de o serie de structuri ceabsorb for]a de impact, protejândocupan]ii în cazul unui accidentsau al unei c`l`torii pe terenextrem de accidentat.Structura caroserieiFor]a impresionant` a modeluluiLand Cruiser V8 [i excelentaprotec]ie oferit` în cazul unuiimpact se datoreaz` în bun`m`sur` [asiului robust, capabil s`absoarb` o mare parte din energiade impact.19


Habitaclu de clas` superioar`A[eza]i-v` la bordul unui Land Cruiser V8 [i ve]i aprecia cusiguran]` nivelul înalt de confort [i spa]iul interior. Panoul debord larg, proiectat cu mare aten]ie la detalii, pune accentulpe func]ionalitate, dispunând de comenzi tactile [i tehnologiepremium, habitaclul având, în acela[i timp, caracter de lux.Pute]i opta pentru capitonaj din piele de înalt` calitate, iarstandardele de rafinament [i silen]iozitate rivalizeaz` cu celespecifice unui autoturism. Inginerii de la Toyota au muncitfoarte mult pentru a preg`ti cel mai bun sistem de aercondi]ionat al clasei 4x4: cel mai rapid timp de înc`lzire [ir`cire, climatizare independent` pe patru zone [i 28 de orificiide ventilare.Aceasta înseamn` c` to]i ocupan]ii ma[inii dispun de confortuldorit, indiferent de vreme.multi-informa]ional extrem de sofisticat. Comenzile de pe volansporesc siguran]a [i comoditatea, în timp ce sistemul de accesîn ma[in` Smart Entry [i cel de pornire Push Start aduc un plus deconfort.Elementul de baz` al panoului de bord este sistemul denaviga]ie, cu ecran color, ce controleaz` aerul condi]ionat,naviga]ia prin satelit [i sistemul audio, oferind în acela[i timpposibilitatea de a comunica prin sistemul de telefonie mobil`„hands-free” cu Bluetooth (doar pentru varianta Luxury) [idispunând, în plus, de o magazie cu 6 CD-uri. Sistemul de aercondi]ionat [i cel de naviga]ie prin satelit pot fi, de asemenea,controlate prin comenzi vocale.Instrumentele de bord includ cadrane Optitron ce ofer` ovizibilitate sporit` [i un afi[aj20


Flexibilitate, utilitate, abilitateDureaz` doar câteva momente pân` realiz`m c` habitaclul spa]ios al modeluluiLand Cruiser V8 este nu numai foarte practic, ci [i extrem de confortabil. Dotat cu treirânduri de scaune, exist` spa]iu suficient pentru maximum [apte persoane, plus multespa]ii de depozitare aflate la îndemân` peste tot în ma[in`, inclusiv suporturi pentru sticle[i pahare [i chiar un compartiment frigorific*, conectat la sistemul de aer condi]ionatextrem de performant.La bordul unui Land Cruiser V8 ve]i descoperi cât de u[or se adapteaz` habitaclulactivit`]ilor noastre de zi cu zi. Al doilea rând de scaune se deplaseaz` în fa]` sau în spatecu 105 mm, astfel încât chiar [i pasagerii de 1,95 m în`l]ime s` poat` c`l`tori confortabil.Deoarece aceea[i banchet` din spate dispune de o configura]ie 40/20/40, pute]i pliacentrul pentru a face loc obiectelor lungi sau pentru a ob]ine o cotier` generoas` pentrudoi pasageri.Cele dou` scaune fixe, care formeaz` un al treilea rând, se pot plia rapid [i independentpe panourile laterale ale spa]iului de înc`rcare, oferindu-v` controlul optim asupralocurilor [i spa]iului aflat la dispozi]ie.Accesul la portbagaj se realizeaz` u[or datorit` haionului realizat din dou` panouriorizontale. Sec]iunea principal` se ridic`, iar partea inferioar` se coboar` pentru caînc`rcarea vehiculului s` se realizeze simplu [i eficient. Partea inferioar` dispune [i de uncompartiment de depozitare suplimentar – un alt exemplu privind folosirea eficient` aspa]iului oferit de Land Cruiser.* Doar pentru varianta Luxury.22


Varianta ExecutiveIndiferent de varianta aleas`, Land Cruiser V8 v` ofer` stil, utilitate [i ogam` larg` de tehnologii. Lua]i în calcul toate aceste dot`ri [i ve]i apreciacu siguran]` raportul dintre pre] [i valoarea acestora.Varianta Executive este generos dotat` cu jante din aliaj de 18” cu undesign special, l`mpi de cea]` frontale, ap`r`tori de noroi, un eleronspate [i praguri laterale foarte practice pentru a u[ura accesul [i ie[ireadin ma[in`.Deschide]i una din u[i cu ajutorul sistemului Smart Entry [i ve]i g`simulte alte dot`ri: volan ajustabil, îmbr`cat în piele [i prev`zut cu diversecomenzi, schimb`tor de viteze îmbr`cat în piele asortat`, ornamentepentru praguri [i o tapi]erie realizat` din material textil de înalt` calitate.Geamurile [i oglinzile laterale sunt ac]ionate electric, iar sistemul audiodispune de 9 difuzoare [i o magazie de 6 CD-uri compatibil` MP3.De asemenea, dispune]i de senzori de parcare fa]` [i spate.Toate modelele Land Cruiser V8 cu 7 locuri sunt echipate cu un sistem deaer condi]ionat avansat, cu climatizare independent`.Tehnologiile privind siguran]a [i performan]ele la volan sunt, deasemenea, extrem de consistente pentru varianta Executive, incluzândun diferen]ial TORSEN ® cu alunecare limitat`, sistemele VSC [i A-TRAC,KDSS, Asisten]` la Pornirea în Ramp`, Asisten]` la Coborârea în Pant`*,14 airbaguri [i [terg`toare de parbriz cu senzori de ploaie. Toatemodelele dispun [i de un imobilizator motor [i sistem de alarm`.* Sistemul de Asisten]` la Coborârea în Pant` este disponibil doar pentru modelele Diesel V8.Stopuri cu tehnologie LEDLED-urile cu luminozitate sporit`sunt utilizate în locul becurilortradi]ionale pentru a oferi un nivelsuperior de vizibilitate [i siguran]`.Instrumente OptitronCadranele 3D din dotareamodelului Land Cruiser V8 suntiluminate în permanen]` înculoarea turcoaz, astfel încât s` fiemereu u[or de citit. |n plus, afi[ajulmulti-informa]ional v` ofer` toatedatele esen]iale.Jante din aliaj de 18”U[oare, dar robuste, designulacestora este proiectat specialpentru Land Cruiser V8.Sistemul de aer condi]ionatSistemul de aer condi]ionat esteextrem de eficient, se ajusteaz`automat [i include filtre depolen. {oferul [i pasagerii potseta temperatura dorit` datorit`sistemului de climatizareindependent` cu dou` sau patruzone.25


Imagine cu titlu de prezentare26


Varianta LuxuryPentru o experien]` la volan într-adev`r uluitoare alege]i Land CruiserV8 Luxury. Specifica]iile acestei variante ofer` [i mai mult confort [irafinament.}inuta somptuoas` a ma[inii este dat` de capitonajul din piele de înalt`calitate. Primele dou` rânduri de scaune sunt înc`lzite, ca [i oglinzilelaterale. {oferul [i pasagerul din fa]` beneficiaz` de scaune ajustabileelectric, cel pentru [ofer având [i func]ie de memorare a pozi]iei. Întrecele dou` scaune din fa]` se afl` un compartiment frigorific*, conectat lasistemul de aer condi]ionat.Farurile sunt activate automat datorit` senzorilor ce percep l`sareaîntunericului.Pute]i dispune de volanul îmbr`cat în piele, cu ornamente din lemn, sautrapa cu ac]ionare electric`. De asemenea, pe lâng` sistemul multimedia [ide naviga]ie, ave]i la dispozi]ie [i o camer` de luat vederi extrem de util`la parcarea cu spatele. Bine\n]eles, senzorii de parcare fa]` [i spate suntprezen]i [i pentru versiunea Luxury.*Disponibil` pentru motorizarea cu benzin`, varianta Luxury.Func]ie de memorare a pozi]ieiscaunuluiPozi]iona]i scaunul [oferului exacta[a cum v` place. Dac` altcineva îischimb` pozi]ia, o simpl` ap`sarede buton este suficient` pentruca acesta s` revin` la pozi]iapreferat` de dumneavoastr`.Compartiment frigorificLocalizat între cele dou` scaunedin fa]`, compartimentul frigorificeste întotdeauna la îndemân`atunci când dori]i s` be]i cevarece.Sistem de naviga]ieExtrem de sofisticat, sistemulcontroleaz` atât naviga]ia prinsatelit, cât [i aerul condi]ionat,interfa]a telefoniei mobile „handsfree”cu Bluetooth, precum [i altesisteme.27


Relaxa]i-v` la bordul unuiLand Cruiser V8distribuitorul local Toyota v` poate oferi mai multe informa]ii înleg`tur` cu ce se întâmpl` cu vehiculele la sfâr[itul duratei devia]`.Land Cruiser V8 a fost proiectat pentru a v` oferi oexperien]` minunat` la volan, indiferent de situa]ie.Dar r`splata pentru cei care de]in modelul Land CruiserV8 este cu mult mai mare – înseamn` lini[te [i relaxare,[tiind c` v` pute]i baza pe reputa]ia Toyota la nivelmondial în ceea ce prive[te calitatea [i siguran]a.Cu Land Cruiser V8, experien]a la volan este fantastic`. La feleste [i experien]a de a de]ine o astfel de ma[in`. Reputa]iaToyota pentru calitate [i siguran]` este recunoscut` la nivelmondial [i poate ad`uga lini[te [i relaxare pe lista atributelorma[inii.Design inteligentLand Cruiser V8 este conceput [i proiectat pentru aminimiza din start eforturile de între]inere a ma[inii. Suntdoar câteva componente care necesit` asisten]` service,dar [i acestea sunt extrem de fiabile, astfel încât intervalulîntre revizii este foarte mare. La fel de important este faptulc` tehnologia Land Cruiser V8 presupune acces u[or lacomponentele ma[inii, astfel încât timpul efectiv de lucrupentru între]inerea ma[inii este substan]ial redus. Acestecaracteristici, împreun` cu pre]urile extrem de competitiveale pieselor de schimb, asigur` cel mai mic pre] de între]inereposibil, în condi]ii ideale de utilizare.Reciclarea automobilelorGrija pentru mediul înconjur`tor reprezint`o prioritate pentru Toyota. Facem eforturiuria[e pentru a ne asigura c` – de la concep]ie, produc]ie,distribu]ie, vânzare, service [i pân` la încheierea ciclului de via]`– impactul asupra mediului este redus la minimum. Pute]i aflainforma]ii detaliate despre performan]a ecologic` a ma[inilorToyota pe www.toyota-europe.com/environment. În plus,Garan]ii ToyotaSuntem atât de convin[i c` fiecare ma[in` Land Cruiser V8este bine construit` încât v` oferim o garan]ie* de 3 ani saude 100.000 km (primul dintre aceste evenimente). În plus,vopseaua, indiferent de culoarea aleas`, are, de asemenea, ogaran]ie de trei ani pentru orice imperfec]iuni care pot ap`rea.Pentru caroserie exist` o garan]ie de 12 ani pentru perfor`ricauzate de coroziune.28


Piese de schimb originale ToyotaLand Cruiser V8 este special proiectat pentru a minimizacosturile pentru repara]ii în caz de accident. Barele deprotec]ie con]in elemente care absorb for]a de impact, pieselefoarte scumpe sunt localizate departe de zonele de impact,iar p`r]ile care sunt de obicei afectate în cazul unor accidentesunt fixate în special prin nituri [i mai pu]in prin sudur`. Drepturmare, pagubele sunt limitate, iar piesele afectate sunt u[orde îndep`rtat, înlocuit sau reparat. În cele din urm`, toateacestea înseamn` costuri foarte sc`zute pentru piese [i pentrumâna de lucru.Accesorii ToyotaAccesoriile Toyota sunt proiectate [i realizate cu aceea[i grij`,calitate [i aten]ie pentru detalii ca [i vehiculele Toyota. Conceputespecial pentru Toyota, acestea se integreaz` perfect [i aduc o not`de stil personal, confort [i utilitate. Deoarece au fost testate încele mai dure condi]ii, pute]i avea încredere deplin` în siguran]a[i durabilitatea lor. Fiecare accesoriu original Toyota dispune de ogaran]ie* de 3 ani.* Pentru detalii referitoare la garan]ie, contacta]i distribuitorul local.Un plus de siguran]`Sistemul de securitate al modelului Land Cruiser V8 trece cubrio rigurosul test de 5 minute de simulare de atac specificindustriei asigur`rilor [i ofer` o excelent` protec]ie. Atâtsistemul de alarm`, cât [i sistemul de imobilizare a motoruluiau acceptul majorit`]ii companiilor de asigur`ri din Europa.29


Accesoriile Toyota aduc unplus de personalitate ma[iniidumneavoastr` Land Cruiser V8.Modelul din imaginea de mai susstânga dispune de un ornamentpentru ]eava de e[apament, uncârlig de remorcare deta[abil [i unsuport pentru portbagaj cu baretransversale [i cutie plafon.Modelul din imaginea de mai susdreapta este echipat cu jante dinaliaj Indyana de 18”, ornamentepentru u[i [i un element deprotec]ie a motorului.AccesoriiAccesoriile Toyota aduc un plus de flexibilitate. Elereprezint` elemente de stil, utilitate [i inova]ie tehnic` cetransform` fiecare c`l`torie într-un eveniment memorabil.De exemplu, v` pute]i exprima personalitatea optândpentru diferite tipuri de jante din aliaj sau accesorii de stil,cum ar fi pragurile laterale sau elementele suplimentarede protec]ie. Pentru confortul dumneavoastr`, v` oferimo gam` larg` de accesorii, de la accesorii suplimentarepentru suportul de portbagaj exterior pân` la cârlige deremorcare sau covora[e de protec]ie.În ceea ce prive[te accesoriile tehnice, pute]i opta pentruun sistem multimedia, conexiune iPod® sau un sistemaudio premium JBL, ce v` ofer` un sunet de o uimitoareclaritate.Important de remarcat este faptul c` fiecare accesoriu afost conceput special pentru Toyota [i realizat cu aceea[igrij` ca [i ma[ina îns`[i. Accesoriile se monteaz` u[or,se integreaz` perfect [i pute]i avea încredere în calitateasuperioar` [i performan]ele acestora.Gama de accesorii este larg`, oferindu-v` o serie deoportunit`]i. Contacta]i distribuitorul local Toyota pentrua descoperi toate ofertele noastre.1. Sistem multimedia2. Set de integrare iPod ®3. Sistem audio premium JBL4. Pl`cu]e de ornament iluminate5. Ornamente pentru u[i6. Covora[e din material textil7. Scaun pentru copii Duo Plus ISO fix8. Ornament pentru ]eava de e[apament30


Culori040 Pure White 1F7 Ultra Silver*1G3 Ash Grey*202 Astral Black3Q3 Regency Red*4R3 Gold Dust*5A5 Gold Sand*6V2 Dark Green Olive*8R3 Mystic Blue** Vopsea metalizat`31


Specifica]iiMOTOARE4,5 litri V8 4,7 litri V8DieselBenzin`Transmisie 6 A/T 5 A/TCod motor 1VD–FTV 2UZ–FENum`r de cilindri 8 \n V 8 \n VSistem de distribu]ie 32 supape 32 supapeDOHCDOHC cu VVT-iSistem de injec]ie Common rail EFICilindree (cm 3 ) 4461 4664Alezaj [i curs` (mm) 86,0 x 96,0 94,0 x 84,0Raport de compresie 16,8 : 1 10,0 : 1Putere maxim`(kW/CP/rpm) 210/286/3600 212/288/5400Cuplu maxim(Nm/rpm) 650/1600-2800 445/3400PERFORMAN}E4,5 litri V8 4,7 litri V8DieselBenzin`Viteza maxim` 210 200Accelera]ie0-100 km/h (secunde) 8,2 9,2Accelera]ie0-400 m (secunde) 16,0 16,9PROTEC}IA MEDIULUI4,5 litri V8 4,7 litri V8DieselBenzin`Consum de combustibil (Directiva EU 80/1268-1999/100/EC)Consum combinat(litri/100 km) 10,2 14,4Consum urban/extra-urban (litri/100 km) 12/9,1 19/11,7Capacitate rezervor (litri) 93 93Emisii de dioxid de carbon, CO2Consum combinat (g/km) 270 340Urban/Extra-urban(g/km) 318/242 449/276Emisii de gaze de e[apament (Directiva EU 70/220/EC - 2003/76/EC)Clasificare Euro 4 4Monoxid de carbon,CO (g/km) 0,07 0,26Hidrocarburi, HC (g/km) 0,01 0,04Oxizi de azot, NOx (g/km) 0,34 0,03Hidrocarburi [i oxizi de azot,NOx (g/km) 0,34 0,07Particule în suspensie,PM (g/km) 0,03 -Nivel de zgomot \n mers (Directiva EU 1999/101/EC)Nivel zgomot dB(A) 71 74PERFORMAN}E OFF-ROAD4,5 litri V8 4,7 litri V8DieselBenzin`Caroserie pe [asiu • •Trac]iune 4x4 permanent` • •TORSEN ® LSD • •A-TRAC(Control Activ al Trac]iunii) • •VSC (ControlulStabilit`]ii Vehiculului) • •KDSS (Sistem de SuspensieDinamic Kinetic) • •Garda minim`la sol (mm) 225 225Unghi de atac (°) 32 32Unghi de degajare (°) 24 24Rampa maxim` abordabil` (°) 45 45Unghi de ramp` (°) 25 25Adâncime maxim` avadului (mm) 700 700Unghi maxim de înclinarelateral` (°) 44 44Specifica]iile sunt preliminare. Torsen ® LSD este marc` înregistrat` a corpora]iei JTEKT.A/T= Transmisie automat`• = Standard • = Op]ional – = Nedisponibil44°45°24° 25°32°700mm32


SUSPENSII4,5 litri V8 4,7 litri V8DieselBenzin`Fa]` Independent`, Independent`,cu bra]e duble cu bra]e dubleSpateSistem de suspensie cu punte rigid`[i patru bra]eFRÂNE4,5 litri V8 4,7 litri V8DieselBenzin`Fa]`Cu discuri ventilateSpateCu discuri ventilateMulti-ABS, EBD [i BA • •VSC [i A-TRAC • •ANVELOPE {I RO}IJante din aliaj de 18" 285/60R18Roat` de rezerv` de dimensiuni normale •DIMENSIUNI {I MASE4,5 litri V8 Diesel 4,7 litri V8 Benzin`7-locuri7-locuriLungime exterioar` (mm) 4950 4950L`]ime exterioar` (mm) 1970 1970În`l]ime exterioar` (mm) 1910 1910Ampatament (mm) 2850 2850Ecartament fa]` (mm) 1640 1640Ecartament spate (mm) 1635 1635Raz` de întoarcere minim` (m) 5,9 5,9Masa proprie a vehiculului (kg) 2615 2550Masa total` a vehiculului (kg) 3300 3300Capacitate de tractare curemorca cu frâne (kg) 3500 3500Capacitate de tractare curemorca f`r` frâne (kg) 750 750Capacitate portbagaj, lungime(cu scaunele spate pliate) (mm) 1685 1685Capacitate portbagaj,l`]ime maxim` (mm) 1675 16751910 mm1640 mm1970 mm2850 mm4950 mm1635 mm1970 mm33


Dot`ri disponibileINTERIORExecutiveVolan [i schimb`tor de viteze \mbr`cate \n piele • •Inser]ii lemn pe volan, schimb`tor viteze [i plan[` de bord – •Tapi]erie textil` • –Tapi]erie din piele – •Caroserie cu 7 locuri • •Scaun [ofer cu reglare manual` pe \n`l]ime [i cureglare electric` lombar • –Scaun [ofer cu reglare electric` pe \nal]ime [i lombar – •Scaune [ofer [i pasager fa]` \nc`lzite – •Banchet` spate, rândul 2, cu \nc`lzire (nu [i pentru rândul 3) – •Func]ia de memorare a reglajelor pentru scaun conduc`torauto, coloan` volan [i oglinzi retrovizoare exterioare – •Cotier` fa]` • •Coloana volanului ajustabil` manual pe \n`l]ime [i \n profunzime • –Coloana volanului ajustabil` electric – •Indicatoare bord tip OPTITRON • •Sistem audio radio CD + MP3 + 6CD changer + 9 boxe,anten` exterioar`, comenzi audio la volan • •Sistem Smart Entry & Push Start • •Senzor pentru aprinderea automat` a farurilor – •Aer condi]ionat DUAL cu reglare automat`,pentru [ofer + pasager fa]` • •Aer condi]ionat pentru pasagerii locurilor din spate • •Cruise Control • •{terg`toare parbriz cu senzor de ploaie • •Oglind` interioar` electrocromatic` • •Trap` ac]ionat` electric – •Geamuri cu ac]ionare electric` portiere fa]` [i spate • •Lunet` cu dezaburire [i [terg`tor • •Sistem naviga]ie – Full map*, cu ac]ionare vocal` – •Bluetooth – •Camera video pentru mers \n mar[arier – •LuxuryTapi]eriiMaterial textil dark greyMaterial textil beigeDisponibile pentru LandCruiser ExecutivePiele beigePiele dark greyDisponibile pentruLand Cruiser Luxury34


Toyota Romania SRL{os. {tefan cel Mare nr. 30, sector 2, Bucure[tiJ40/1687/2000CAP. SOCIAL SUBSCRIS: 2 388 690 RONCAP. SOCIAL V~RSAT: 2 388 690 RONwww.toyota.rofebruarie 2008TOYOTA ROMÅNIA srlIMPORTATOR {I DISTRIBUITOR AUTORIZATSEDIU ADMINSTRATIV{os. Pipera - Tunari nr. 1, Voluntari, jude]ul Ilfovtel.: (+4021) 200 0300, fax: (+4021) 200 0301e-mail: toyota@toyota.ro; www.toyota.roToate imaginile din aceast` bro[ur` sunt cu titlul de prezentare. Informa]iile cuprinse \n aceast` bro[ur` erau corecte \n momentul intr`rii \n tipar.Toyota România \[i rezerv` dreptul de a opera modific`ri ulterioare cu privire la caracteristicile modelelor prezentate \n aceast` bro[ur`.

More magazines by this user
Similar magazines