Instrucţiuni de operare de bază

f64.ro

Instrucţiuni de operare de bază

Instrucţiuni de operare de bazăCameră digitalăModel Nr. DMC-FT3Înainte de utilizare, vă rugăm să citiţi aceste instrucţiuni în întregime.Mai multe instrucţiuni privindoperarea acestei camere suntincluse în “Instrucţiuni de operare pentru funcţiiavansate (format PDF)” aflate pe CD-ROM-ulfurnizat. Instalaţi-l pe PC pentru a-l citi.Site Web: http://www.panasonic-europe.com.


Stimate client,Dorim să folosim această ocazie pentru a vă mulţumi că aţi achiziţionat această cameră digitalăPanasonic. Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste Instrucţiuni de operare şi să le păstraţi la îndemână,pentru a le putea consulta ulterior. Vă rugăm să reţineţi că butoanele, componentele, elementele demeniu etc. propriu-zise ale camerei dumneavoastră digitale pot avea un aspect oarecum diferitde cel prezentat în ilustraţiile incluse în aceste Instrucţiuni de operare.Respectaţi legile privind drepturile de autor.• Înregistrarea de discuri sau casete preînregistrate, sau alte materiale publicate sau difuzate,în scopuri diferite de utilizarea în scop personal poate duce la încălcarea legilor privinddrepturile de autor. Chiar şi în cazul utilizării în scop personal, înregistrarea anumitormateriale poate fi restricţionată.Informaţii pentru siguranţa dumneavoastrăAVERTISMENT:Pentru a reduce riscul de incendiu, de electrocutare sau de avariere al produsului,• Nu lăsaţi apa sau ale lichide să picure sau să pătrundă în interiorul unităţii.• Nu expuneţi accesoriile (acumulator, încărcător, adaptor de alimentare, card dememorie SD, etc.) la ploaie, umezeală, picături sau stropiri.• Niciun obiect umplut cu lichide, cum ar fi vazele, nu trebuie să fie aşezat pe accesorii.• Folosiţi numai accesoriile recomandate.• Nu scoateţi capacele.• Nu încercaţi să reparaţi personal acest aparat. Pentru service, adresaţi-vă personaluluicalificat.PRIZA ELECTRICĂ TREBUIE SĂ FIE INSTALATĂ ÎN APROPIEREA ECHIPAMENTULUI ŞITREBUIE SĂ POATĂ FI ACCESATĂ CU UŞURINŢĂ.• Marcaj de identificare a produsuluiCameră digitalăÎncărcător acumulatorProdusLocaţieBaza aparatuluiBaza aparatului2 VQT3L33 (RO)


Precauţii la utilizarea cabluluide alimentarePentru siguranţa dumneavoastră, vă rugămsă citiţi cu atenţie următorul text.Acest dispozitiv este furnizat împreună cu ofişă de alimentare turnată cu trei pini pentrusiguranţa şi confortul dumneavoastră.În această fişă, este montată o siguranţăde 5 amperi. În cazul în care siguranţatrebuie să fie înlocuită, vă rugăm să văasiguraţi că siguranţa de înlocuire are oputere nominală de 5 amperi şi că esteautorizată de ASTA sau BSI la specificaţiileBS1362.Verificaţi prezenţa marcajuluiASTA sau a marcajului BSI pecarcasa siguranţei.Dacă fişa conţine un capac detaşabil pentrusiguranţă, trebuie să vă asiguraţi că acestaeste montat la loc atunci când este înlocuităsiguranţa. Dacă pierdeţi capacul siguranţei,fişa nu trebuie să fie utilizată până în momentulîn care obţineţi un capac de rezervă.Un capac de schimb pentru siguranţăpoate fi achiziţionat de la distribuitoruldumneavoastră local.ATENŢIE!DACĂ FIŞA TURNATĂ MONTATĂNU ESTE POTRIVITĂ PENTRUPRIZA DE CURENT DIN LOCUINŢADUMNEAVOASTRĂ, ATUNCISIGURANŢA TREBUIE SĂ FIEDEMONTATĂ, IAR FIŞA TREBUIESĂ FIE TĂIATĂ ŞI ELIMINATĂ ÎNSIGURANŢĂ.EXISTĂ PERICOLUL DE ELECTRO-CUTARE GRAVĂ ÎN CAZUL ÎN CAREFIŞA TĂIATĂ ESTE INTRODUSĂÎNTR-O PRIZĂ DE 13 AMPERI.• IMPORTANTFirele din acest cablu de alimentare suntcolorate în conformitate cu următorul cod:Albastru: Neutru, Maro: Sub tensiune.Dacă aceste culori nu corespund cu marcajelecolorate care identifică terminalele înfişa dumneavoastră, procedaţi astfel:Firul de culoare albastră trebuie să fieconectat la terminalul care este marcat culitera N sau care are culoarea neagră saualbastră.Firul de culoare maro trebuie să fie conectatla terminalul care este marcat cu litera L saucare are culoarea maro sau roşie.AVERTISMENT: NU CONECTAŢINICIUNUL DINTRE ACESTE FIRE LATERMINALUL PENTRU LEGAREA LAPĂMÂNT CARE ESTE MARCAT CULITERA E, CU SIMBOLUL DE LEGARELA MASĂ SAU CARE ARE CULOA-REA VERDE SAU VERDE/GALBEN.FIŞA NU ESTE ETANŞĂ – PĂSTRAŢI-OUSCATĂ.• Înainte de utilizareDemontaţi capacul conectorului.• Modul de înlocuire a siguranţeiLocaţia siguranţei diferă în funcţie de tipul defişă de alimentare cu curent electric (figurile Aşi B). Confirmaţi faptul că fişa de alimentarecu curent alternativ este montată, după careurmaţi instrucţiunile de mai jos.Ilustraţiile pot fi diferite faţă de fişa propriu-zisăde alimentare cu curent alternativ.1. Deschideţi capacul siguranţei cu oşurubelniţă.Figura AFigura BCapacsiguranţăDacă urmează să fie montată o nouă fişă,vă rugăm să respectaţi codul de cabluri,după cum este acesta indicat în continuare.Dacă nu sunteţi sigur, vă rugăm să consultaţiun electrician calificat.2. Înlocuiţi siguranţa şi închideţi sau montaţicapacul siguranţei.Figura AFigura BSiguranţăSiguranţă(5 amperi) (5 amperi)(RO) VQT3L33 3


• Despre acumulatorATENŢIEPericol de explozie în caz de înlocuire incorectă a bateriei. Se va înlocui numai cu o baterieidentică sau de un tip echivalent, recomandată de producător. Depuneţi la deşeuri acumulatoareleuzate în conformitate cu instrucţiunile producătorului.• Nu supraîncălziţi şi nu expuneţi la flacără.• Nu lăsaţi bateriile într-un autovehicul expus la lumină solară directă pentru o perioadăîndelungată, cu portierele şi geamurile închise.PericolPericol de incendiu, explozii sau arsuri. Nu dezasamblaţi, nu încălziţi la o temperatură maimare de 60°C şi nu incineraţi.4 VQT3L33 (RO)


• Despre încărcătorul de bateriiATENŢIE!• NU INSTALAŢI ŞI NU AMPLASAŢI ACEST APARAT ÎNTR-O BIBLIOTECĂ, PE RAFTURISAU ÎN ALTE SPAŢII ÎNCHISE. ASIGURAŢI-VĂ CĂ APARATUL ESTE BINE AERISIT.PENTRU A PREVENI PERICOLUL DE ELECTROCUTARE SAU DE INCENDIU CAUZATDE SUPRAÎNCĂLZIRE, VERIFICAŢI CA ORIFICIILE DE VENTILAŢIE SĂ NU FIEOBSTRUCŢIONATE DE PERDELE SAU DE ALTE MATERIALE.• NU OBSTRUCŢIONAŢI DESCHIDERILE DE AERISIRE ALE APARATULUI CU ZIARE,FEŢE DE MASĂ, PERDELE ŞI OBIECTE SIMILARE.• NU AŞEZAŢI SURSE DE FLĂCĂRI DESCHISE, PRECUM LUMÂNĂRILE APRINSE, PEAPARAT.• DEPUNEŢI BATERIILE LA DEŞEURI RESPECTÂND MEDIUL ÎNCONJURĂTOR.• Încărcătorul se află în starea de standby atunci când cablul de alimentare este conectat.Circuitul primar este întotdeauna „sub tensiune”, atâta timp cât cablul de alimentare esteconectat la o priză electrică.• Măsuri de precauţie la utilizare• Nu utilizaţi alte cabluri AV cu excepţia celui furnizat.Folosiţi întotdeauna un cablu micro HDMI Panasonic original (RP-CHEU15; opţional).Numere componentă: RP-CHEU15 (1,5 m) (5 ft)• Nu utilizaţi alte cabluri de conexiune USB cu excepţia celor furnizate.Ţineţi aparatul la distanţă de echipamente electromagnetice (precum cuptoare cumicrounde, televizoare, console de jocuri etc.)• Dacă utilizaţi aparatul pe sau lângă un televizor, imaginile şi/sau sunetul de pe aparat pot suferiperturbaţii datorită undelor electromagnetice.• Nu utilizaţi acest aparat în apropierea telefoanelor mobile, deoarece se vor produce zgomotecare pot afecta negativ imaginea şi/sau sunetul.• Înregistrările pot fi distruse sau imaginile vor fi distorsionate de câmpuri magnetice puternicecreate de difuzoare sau motoare mari.• Undele electromagnetice generate de microprocesoare pot afecta negativ aparatul, perturbândimaginea şi/sau sunetul.• În cazul în care aparatul este afectat de astfel de echipamente şi nu operează normal, opriţiaparatul şi scoateţi bateria sau deconectaţi adaptorul de alimentare (DMW-AC5E; opţional).Apoi reintroduceţi acumulatorul sau reconectaţi adaptorul de alimentare şi reporniţi aparatul.Nu utilizaţi aparatul lângă transmiţătoare radio sau cabluri de înaltă tensiune.• Dacă înregistraţi imagini lângă transmiţătoare radio sau cabluri de înaltă tensiune, imaginileşi/sau sunetele vor fi afectate.(RO) VQT3L33 5


Informaţii pentru utilizatori referitoare la colectarea şi depunereala deşeuri a echipamentelor vechi şi a bateriilor uzateAceste simboluri de pe produse, ambalaje şi/sau documenteleînsoţitoare indică faptul că produsele electrice şi electronice, precum şibateriile folosite nu trebuie să fie amestecate cu deşeurile menajereobişnuite.Pentru tratarea adecvată, recuperarea şi reciclarea produselor vechi şia bateriilor uzate, vă rugăm să le depuneţi la punctele de colectarecorespunzătoare, în conformitate cu legislaţia dumneavoastră naţionalăşi cu Directivele 2002/96/CE şi 2006/66/CE.Prin depunerea corespunzătoare la deşeuri a acestor produse şibaterii, veţi ajuta la salvarea resurselor valoroase şi la prevenireaefectelor potenţial negative asupra sănătăţii umane şi asupra mediuluicare, în caz contrar, pot apărea din cauza procesării necorespunzătoarea deşeurilor.Pentru mai multe informaţii despre colectarea şi reciclarea produselorşi bateriilor vechi, vă rugăm contactaţi autorităţile locale, serviciuldumneavoastră de eliminare a deşeurilor sau punctul de vânzare deunde aţi achiziţionat produsele respective.Este posibil ca depunerea incorectă la deşeuri să fie pedepsită înconformitate cu legile naţionale.Pentru utilizatorii comerciali din cadrul Uniunii EuropeneDacă doriţi să eliminaţi echipamente electrice şi electronice, vă rugămsă contactaţi distribuitorul sau furnizorul dumneavoastră pentruinformaţii suplimentare.[Informaţii referitoare la depunerea la deşeuri pentru alte ţărisituate în afara Uniunii Europene]Aceste simboluri sunt valabile doar în Uniunea Europeană. Dacă doriţisă eliminaţi aceste produse, vă rugăm să contactaţi autorităţiledumneavoastră locale pentru a afla care este metoda de eliminarecorespunzătoare.Notă pentru simbolul de baterie (ultimele două exemple de simboluri):Acest simbol poate fi utilizat în combinaţie cu un simbol chimic.În acest caz, acesta este conform cu cerinţele stabilite de Directivăpentru elementul chimic în cauză.6 VQT3L33 (RO)


CuprinsInformaţii pentru siguranţa dumneavoastră ..................................................................... 2Accesorii.......................................................................................................................... 8Când partea interioară a obiectivului este aburită (condens) ........................................ 10(Important) Despre performanţele de impermeabilitatela apă/etanşeitate la praf şi anti-şoc ale camerei .......................................................... 11Denumiri ale componentelor ......................................................................................... 16Încărcarea acumulatorului ............................................................................................. 18• Încărcarea............................................................................................................. 18• Timp aproximativ de operare şi număr de fotografii înregistrabile ........................ 19Despre memoria internă/cardul de memorie ................................................................. 20Introducerea şi extragerea cardului (opţional)/a acumulatorului.................................... 21Setarea datei/orei (Setare ceas) ................................................................................... 22• Modificarea setărilor de ceas................................................................................ 23Selectarea modului [Rec] (Înregistrare)......................................................................... 24Realizarea fotografiilor utilizând funcţia automată( Mod automat inteligent)........................................................................................ 25• Detectarea scenei................................................................................................. 25Înregistrare imagini video .............................................................................................. 26Redarea fotografiilor ([NORMAL PLAY] - Redare normală]) ......................................... 27Ştergerea imaginilor ...................................................................................................... 27• Pentru a şterge o singură imagine........................................................................ 27Setarea meniului ........................................................................................................... 28Realizarea imaginilor 3D (3D Photo Mode) (Mod foto 3D) ............................................ 29Citirea instrucţiunilor de operare (format PDF).............................................................. 30Specificaţii ..................................................................................................................... 32(RO) VQT3L33 7


Asiguraţi-vă că aţi citit secţiunea „(Important) Despre performanţele de impermeabilitatela apă/etanşeitate la praf şi anti-şoc ale camerei” (P11) înainte de a utiliza acest aparat înmediu subacvatic, pentru a împiedica manipularea necorespunzătoare a aparatului, carepoate cauza infiltrarea apei.AccesoriiVerificaţi dacă sunt furnizate toate accesoriile înainte de a utiliza camera.Numerele de produse sunt valabile începând din ianuarie 2011. Acestea se pot modifica.1 Acumulator(Indicat ca acumulator sau baterie în text)Încărcaţi acumulatorul înainte de utilizare.2 Încărcător accumulator(Indicat ca încărcător accumulatorsau încărcător în text)3 Cablu de alimentare4 Cablu de conexiune USB5 Cablu AV6 CD-ROM• Software:Utilizaţi-l pentru a instala software-ul pe PC-uldumneavoastră.• Instrucţiuni de operare7 Perie8 Curea de mână• Accesoriile furnizate nu sunt impermeabile(cu excepţia curelei).• Nu lăsaţi peria la îndemâna copiilor, deoarece existăpericolul ca aceştia să o înghită.• Cardul de memorie SD, cardul de memorie SDHC şi cardul de memorie SDXC suntindicate sub forma card în text.• Cardul este opţional.Puteţi înregistra sau reda imagini pe memoria internă atunci când nu utilizaţi un card.• Consultaţi furnizorul sau cel mai apropiat centru service dacă pierdeţi accesoriilefurnizate. (Puteţi achiziţiona accesoriile în mod separat.)8 VQT3L33 (RO)


Informaţii de vânzări şi asistenţăCentrul de asistenţă clienţi• Pentru clienţii din Marea Britanie: 0844 844 3852• Pentru clienţii din Republica Irlanda: 01 289 8333• Vizitaţi website-ul nostru pentru informaţii despre produswww.panasonic.co.uk.• Adresă e-mail: customer.care@panasonic.co.ukAsistenţă tehnică pentru programul software AV• Pentru clienţii din Marea Britanie: 0844 844 3869• Pentru clienţii din Republica Irlanda: 01 289 8333Vânzări directe la Panasonic Marea Britanie• Pentru clienţi: 0844 844 3856• Comandaţi în mod simplu şi sigur accesorii şi articole consumabile pentru produsuldumneavoastră apelând Centrul nostru de asistenţă clienţi de Luni până Joi, între 9.00 a.m.şi -5.30 p.m., Vineri, între 9.30 a.m.- 5.30 p.m. (Cu excepţia sărbătorilor legale)• Sau accesaţi online aplicaţia noastră de comandă Internet Accessory, la adresawww.pas-europe.com.• Sunt acceptate majoritatea cardurilor de credit şi de debit.• Toate tranzacţiile telefonice şi facilităţile privind distribuirea sunt asigurate direct dePanasonic UK Ltd.• Nu poate fi mai simplu de atât!• Tot prin Internet este disponibilă şi achiziţia directă a unei game variate de produse finite;vizitaţi-ne site-ul Web pentru detalii suplimentare.• Accesorii opţionale• AcumulatorDMW-BCF10E• Cablu micro HDMIRP-CHEU15• Card de memorie SDXC64 GB: RP-SDW64GE1K48 GB: RP-SDW48GE1K• Cutie subacvaticăDMW-MCFT3E• Card de memorie SDXC64 GB: RP-SDW64GE1K48 GB: RP-SDW48GE1K• Card de memorie SDHC32 GB: RP-SDW32GE1K/RP-SDQ32GE1K24 GB: RP-SDQ24GE1K16 GB: RP-SDW16GE1K/RP-SDQ16GE1K/RP-SDN16GE1A8 GB: RP-SDW08GE1K/RP-SDQ08GE1K/RP-SDN08GE1A4 GB: RP-SDW04GE1K/RP-SDQ04GE1K/RP-SDN04GE1A• Card de memorie SD2 GB: RP-SDN02GE1A• Adaptor de alimentare DMW-AC5EB• Element de cuplare DMW-DCC4E Adaptorul de alimentare (opţional) poate fi utilizat doar cu elementul de cuplare Panasonic destinat(opţional). Adaptorul de alimentare (opţional) nu poate fi utilizat fără acest element de cuplare.Este posibil ca unele accesorii opţionale să nu fie disponibile în anumite ţări.(RO) VQT3L33 9


Când partea interioară a obiectivului este aburită(condens)Nu este vorba despre o funcţionare necorespunzătoare sau undefect al camerei. Poate fi cauzat de mediul de utilizare al camerei.Ce trebuie să faceţi când partea interioară a obiectivului este aburită• Închideţi camera şi deschideţi uşa laterală într-un mediu cutemperatură ambientală constantă, ferit de temperaturi ridicate,umiditate, nisip şi praf. Dacă uşa laterală este deschisă, cândtemperatura camerei se apropie de temperatura ambientală,condensul va dispărea de la sine într-un interval cuprins între 10 minute şi 2 ore.• În cazul în care condensul nu dispare, contactaţi Centrul de Service Panasonic.Condiţiile de formare a condensului pe partea interioară a obiectivuluiCondensul poate apărea şi partea interioară a obiectivului se poate aburi când camera esteutilizată în zone supuse modificărilor semnificative de temperatură şi umidităţii, precum înurmătoarele cazuri:• Când camera este utilizată în mediu subacvatic imediat după ce a fost utilizată pe oplajă fierbinte, etc.• Când camera este mutată dintr-o zonă caldă într-o zonă rece, precum o staţiune deschi sau o altitudine ridicată• Când uşa laterală este deschisă într-un mediu cu umiditate ridicată10 VQT3L33 (RO)


(Important) Despre performanţele de impermeabilitatela apă/etanşeitate la praf şi anti-şoc ale camereiPerformanţele de impermeabilitate la apă/etanşeitate la prafClasificarea impermeabilităţii la apă/etanşeităţii la praf a acestei camere respectăclasificările „IPX8” şi „IP6X”. Dacă instrucţiunile de îngrijire şi întreţinere sunturmate cu stricteţe, camera poate funcţiona în mediu subacvatic, la o adâncime demaxim 12 m (40 ft) pe o perioadă de maxim 60 de minute. ( 1)Performanţa anti-şocDe asemenea, camera este în conformitate cu „Metoda MIL-STD 810F 516.5–Şocuri”.Camera a trecut un test dedere de la o înălţime de 2 m (6,6 ft) pe un placaj cugrosimea de 3 cm (0,10 ft). În majoritatea cazurilor, camera nu ar trebui săprezinte nicio deteriorare dacă este scăpată de la o înălţime care nu depăşeşte2 m (6,6 ft). ( 2)Acest lucru nu garantează că nu va exista nicio distrugere, defectare sau pătrundere aapei în toate condiţiile. 1 Acest lucru înseamnă că aparatul poate fi utilizat în mediul subacvatic pentru durata detimp specificată şi la presiunea specificată în conformitate cu metoda de manipularestabilită de Panasonic. 2 „Metoda MIL-STD 810F 516.5–Şocuri” reprezintă standardul metodei de testare alDepartamentului Apărării al Statelor Unite care specifică efectuarea testelor dederede la o înălţime de 122 cm (4 ft) la 26 de orientări (8 colţuri, 12 proeminenţe, 6 feţe)utilizând 5 seturi de dispozitive şi trecând de 26 de orientări dedere cu 5 dispozitive.(Dacă survine un defect în timpul testului, este utilizat un nou set pentru a trece testulde orientare dedere cu un număr total de 5 dispozitive)Metoda de testare Panasonic se bazează pe „Metoda MIL-STD 810F 516.5–Şocuri” de maisus. Totuşi, înălţimea dedere a fost modificată de la 122 cm (4 ft) la 200 cm (6,6 ft) lacăderea pe un placaj gros de 3 cm (0,10 ft) Acest test dedere a fost trecut.(Neţinând cont de modificarea aspectului precum ştergerea vopselei sau distorsiunea părţiicare a suportat impactul căderii.)(RO) VQT3L33 11


• Manipularea camerei• Nu se garantează impermeabilitatea la apă dacă aparatul este supus unui impact ca rezultatal unei loviri sau căderi. În cazul în care camera suferă un impact, trebuie examinată (contracost) la un Centru de Service Panasonic pentru a verifica dacă îşi păstrează impermeabilitateala apă.• Camera trebuie ştearsă imediat dacă este stropită cu detergent, apă de la izvoare termale,săpun, aditivi pentru baie, ulei de protecţie solară, cremă de protecţie solară, substanţechimice, etc.• Funcţia de impermeabilitate la apă a camerei are efect doar în cazul apei de mare şi apei dulci.• Orice defecţiune cauzată de utilizarea sau manipularea incorectă de către client nu va fiacoperită de garanţie.• Interiorul acestui aparat nu este impermeabil la apă. Scurgerile de apă vor cauza defecţiuni.• Accesoriile furnizate nu sunt impermeabile (cu excepţia curelei).• Cardul şi bateria nu sunt impermeabile. Nu manevraţi cu mâinile ude. De asemenea, nuintroduceţi carduri sau baterii ude în cameră.• Nu lăsaţi camera pentru o perioadă lungă de timp în locuri cu temperatură foarte joasă(staţiuni de schi sau la altitudine mare etc.) sau foarte ridicată [peste 40° C (104° F)], înmaşină direct în lumina solară puternică, în apropierea unui radiator, pe plajă etc.Este posibil ca performanţa de impermeabilitate la apă să fie afectată.• Despre afişajul de demonstraţie [Precautions] (Măsuri de precauţie)• [Precautions] (Măsuri de precauţie) este afişat când camera este pornită pentru prima datăde la cumpărare, în timp ce uşa laterală este complet închisă.• Verificaţi în prealabil pentru a vă asigura că se menţine impermeabilitatea la apă.1 Apăsaţi pentru a selecta [Yes] (Da) şi apăsaţi [MENU/SET].• Va trece automat la ecranul de setare a ceasului dacă [No] (Nu) este selectat înainte depornire.2 Apăsaţi pentru a selecta imaginea.Revenire la ecranul anteriorVizualizare ecranul următor• Poate fi închis forţat apăsând [MENU/SET].• Dacă este închis forţat în timpul verificării prin oprirea aparatului sau apăsarea [MENU/SET],[Precautions] (Măsuri de precauţie) este afişat de fiecare dată când camera este pornită.3 După ecranul final (12/12), apăsaţi [MENU/SET] pentru încheiere.• Când se apasă [MENU/SET] după ecranul final (12/12), [Precautions] (Măsuri de precauţie)nu se mai afişează începând cu următoarea pornire.• Acesta se poate vizualiza şi din [Precautions] (Măsuri de precauţie) din meniul [Setup](Configurare).12 VQT3L33 (RO)


Verificaţi înainte de utilizarea în mediul subacvaticNu deschideţi sau închideţi uşa laterală în locuri cu nisip şi praf, în apropierea apei saucu mâinile ude. Nisipul sau praful pot cauza scurgeri de apă.1 Verificaţi să nu existe obiecte străine pe partea interioară a uşii laterale.• Dacă există un obiect străin precum scame, păr, nisip, etc., în zona înconjurătoare, apa se vascurge în câteva secunde, cauzând defecţiuni.• Ştergeţi orice urmă de lichid cu o cârpă moale, uscată.• Dacă utilizaţi camera cu lichid pe ea, apa poate pătrunde în interior, cauzând defecţiuni.• Îndepărtaţi cu peria furnizată orice material străin.• Aveţi foarte mare grijă la îndepărtarea firelor mici de nisip etc. care se pot lipi de părţilelaterale şi colţurile garniturii de etanşare din cauciuc.• Îndepărtaţi obiectele străine mari, nisipul ud cu ajutorul părţii mai scurte (mai aspre) a periei.Perie (furnizată)Uşă laterală2 Verificaţi ca garnitura de etanşare din cauciuc a uşii laterale să nu prezintecrăpături şi deformări.• Integritatea garniturilor de etanşare din cauciuc se poate reduce după aproximativ 1 an,o dată cu utilizarea şi vechimea. Pentru a evita deteriorarea permanentă a camerei,garniturile de etanşare trebuie înlocuite anual. Contactaţi Centrul de Service Panasonicpentru costuri aferente şi informaţii suplimentare.3 Închideţi ferm uşa laterală.• Blocaţi comutatorul [LOCK] (Blocare) până când nu se mai vede partea roşie.• Pentru a preveni infiltrarea apei în cameră, aveţi grijă să nu blocaţi obiecte străineprecum lichide, nisip, păr sau praf, etc.Partea roşieComutator [LOCK] (Blocare) (partea gri)Stare de deblocareStare de blocare(RO) VQT3L33 13


Utilizarea camerei în mediul subacvatic• Utilizaţi camera în mediu subacvatic la o adâncime de 12 m (40 ft) cu temperatura apeisituată între 0° C şi 40° C (32° F - 104° F).• Nu utilizaţi pentru scuba diving (Aqualung).• Nu utilizaţi camera la o adâncime mai mare de 12 m (40 ft).• Nu o utilizaţi în apă fierbinte care depăşeşte 40° C (104° F) (în baie sau izvor termal).• Nu utilizaţi camera în mediul subacvatic pentru mai mult de 60 de minute continuu.• Nu deschideţi sau închideţi uşa laterală.• Nu supuneţi camera la şocuri în mediul subacvatic. (Nu se poate menţine impermeabilitateala apă şi există posibilitatea unei scurgeri de apă.)• Nu faceţi scufundări cu camera. Nu utilizaţi camera într-o locaţie în care apa ţâşneşte rapid,ca de ex. în apropierea curenţilor sau cascadelor.(Poate fi supusă unei presiuni mari a apei şi se poate defecta.)• Camera se va scufunda în apă. Aveţi grijă să nu scăpaţi camera şi să o pierdeţi în mediulsubacvatic, punând cureaua în jurul încheieturii sau efectuând o măsură asemănătoare.Transportarea camerei după utilizarea în mediul subacvaticNu deschideţi sau închideţi uşa laterală până când nisipul şi praful nu sunt îndepărtateprin clătirea cu apă.Curăţaţi camera după utilizare.• Ştergeţi complet orice picături de apă, urme de nisip şi sare de pe mâini, corp, păr etc.• Se recomandă curăţarea camerei în spaţii interioare, evitându-se locurile unde poate ţâşniapa sau cădea nisipul.Nu lăsaţi camera necurăţată mai mult de 60 de minute de la utilizarea în mediulsubacvatic.• Dacă lăsaţi obiecte străine sau sare pe cameră, poate rezulta deteriorarea, decolorarea,coroziunea, un miros neobişnuit sau reducerea performanţei de impermeabilitate la apă.1 Clătiţi cu apă, păstrând uşa laterală închisă.• După utilizarea pe litoral sau în mediul subacvatic,introduceţi aparatul în apă de la robinet, într-unrecipient mic timp de maxim 10 minute.• Dacă butonul de zoom sau butonul [OFF/ON](OPRIRE/PORNIRE) nu funcţioneazăcorespunzător, acest lucru poate fi cauzat deobiectele străine lipite de cameră. Utilizarea într-oastfel de stare poate provoca defecţiuni, precum blocarea, aşadar îndepărtaţi oriceobiecte străine prin clătirea camerei cu apă de la robinet.• Este posibil ca orificiul de scurgere să elibereze bule atunci când scufundaţi camera înapă, însă acest lucru este normal.14 VQT3L33 (RO)


2 Scurgeţi apa ţinând camera invers şiscuturând-o uşor de câteva ori.• După ce aţi utilizat camera pe litoral, în mediulsubacvatic sau după spălare, apa va rămânetemporar pe partea cu difuzorul camerei,cauzând sunete joase sau distorsiuni desunet.• Fixaţi ferm cureaua pentru a prevenicăderea camerei.3 Ştergeţi picăturile de apă de pe camerăcu o cârpă uscată, moale şi uscaţicamera într-o zona umbrită, bine aerisită.• Uscaţi camera, aşezând-o pe o cârpă uscată.Acest aparat este conceput cu orificii descurgere în butonul [OFF/ON](OPRIRE/PORNIRE) şi butonul de zoom etc.• Nu uscaţi camera cu aer cald de la uscător sau de la un obiect asemănător. Impermeabilitateala apă va avea de suferit ca urmare a deformării.• Nu utilizaţi substanţe chimice precum benzină, diluant, alcool, soluţie de curăţare, săpun saudetergenţi.4 Asiguraţi-vă că nu mai există picături de apă, deschideţi uşa laterală şiştergeţi picăturile de apă sau nisipul din interior cu o cârpă moale, uscată.• Picăturile de apă pot rămâne pe card sau pe baterie când uşa laterală este deschisă, fără a seusca în întregime. De asemenea, apa se poate acumula în spaţiul din jurul compartimentuluipentru card/baterie sau al conectorului terminal. Ştergeţi orice urmă de apă cu o cârpă moale,uscată.• Este posibil ca picăturile de apă să pătrundă în cameră când uşa laterală este încă udă,provocând astfel condens sau defecţiune.(RO) VQT3L33 15


Denumiri ale componentelor1 Blitz2 Indicator temporizator/Lampă de asistare focalizareautomată/Lumină LED3 Obiectiv4 Monitor LCD5 Difuzor6 Buton de zoom7 Buton de redare8 Buton [MODE] (Mod)9 Buton [MENU/SET]10 Buton [Q.MENU]/Ştergere/Anulare11 Buton [DISPLAY] (Afişare)12 Butoane cursorCompensare expunereAuto Bracket (Încadrare automată)Mod MacroUrmărire AFTemporizatorSetare de blitzÎn aceste instrucţiuni de operare, butoanele cursor sunt descrise conform figurii demai jos, sau sunt descrise cu .de exemplu: Când apăsaţi butonul (jos)sauApăsaţi16 VQT3L33 (RO)


13 Buton imagine video14 Buton declanşator15 Buton [OFF/ON] (OPRIRE/PORNIRE) cameră16 Antenă GPS17 Microfon18 Indicator de stare GPS19 Receptacul trepied20 Conector [HDMI]21 Conector [AV OUT/DIGITAL]22 Curea de umăr• Asiguraţi-vă că ataşaţi cureaua atunci când utilizaţicamera pentru a vă asigura că nu o veţi scăpa.23 Buton de deblocare24 Comutator [LOCK] (Blocare)25 Uşă laterală• La utilizarea unui adaptor de alimentare, asiguraţi-vă că elementul de cuplarePanasonic (DMW-DCC4; opţional) şi adaptorul de alimentare (DMW-AC5E; opţional)sunt utilizate.• Utilizaţi întotdeauna un adaptor original Panasonic (DMW-AC5E; opţional).• La utilizarea unui adaptor de alimentare, utilizaţi cablul de alimentare furnizat împreunăcu adaptorul.• Se recomandă să utilizaţi un acumulator complet încărcat sau un adaptor de alimentare(DMW-AC5E; opţional) şi cuplorul de alimentare (DMW-DCC4; opţional) atunci cândînregistraţi imagini video.• Dacă în timp ce înregistraţi imagini video utilizând adaptorul de alimentare, alimentareaeste întreruptă din cauza unei căderi de tensiune, sau dacă adaptorul de alimentareeste deconectat, etc., imaginea video în curs de înregistrare nu va mai fi înregistrată.(RO) VQT3L33 17


Încărcarea acumulatorului• Despre acumulatoare ce pot fi utilizate cu acest aparatAcumulatorul care poate fi utilizat cu acest aparat este DMW-BCF10E.Este cunoscut faptul că acumulatoare false care au un aspect similar cu cele originalesunt vândute pe unele pieţe.Unele dintre aceste acumulatoare nu dispun de o protecţie internă adecvată pentru aîndeplini cerinţele standardelor de siguranţă corespunzătoare.Există riscul ca astfel de acumulatoare să cauzeze incendii sau explozii. Ne declinămrăspunderea pentru orice defecţiuni cauzate aparatului sau accidente cauzate în urmautilizării unor alte acumulatoare decât cele originale Panasonic. Pentru a utiliza însiguranţă aparatul, vă recomandăm să utilizaţi acumulatoare originale Panasonic.• Utilizaţi doar încărcătorul şi acumulatorul dedicat.Încărcarea• Acumulatorul nu este încărcat la livrarea camerei. Încărcaţi acumulatorul înainte deutilizare.• Încărcaţi acumulatorul cu încărcătorul în interior.Ataşaţi acumulatorul cu atenţie, în direcţia corectăindicată.Conectaţi cablul de alimentare.• Deconectaţi încărcătorul de la priza de curent şidetaşaţi acumulatorul după finalizarea încărcării.18 VQT3L33 (RO)


• Despre indicatorul [CHARGE] (Încărcare)Indicatorul [CHARGE] (Încărcare) se aprinde:Indicatorul [CHARGE] (Încărcare) se aprinde în timpul încărcării.Indicatorul [CHARGE] (Încărcare) se stinge:Indicatorul [CHARGE] (Încărcare) al încărcătorului se va stinge după finalizarea încărcăriifără probleme.• Când indicatorul [CHARGE] (Încărcare) iluminează intermitent− Temperatura acumulatorului este excesiv de ridicată sau scăzută. Se recomandă încărcareadin nou a acumulatorului la o temperatură ambientală cuprinsă între 10° C şi 30° C(50° F şi 86° F).− Bornele încărcătorului sau acumulatorului sunt murdare. În acest caz, trebuie să le ştergeţicu o cârpă uscată.• Timp de încărcareTimp de încărcareAprox. 130 minTimp aproximativ de operare şi număr de fotografiiînregistrabileNumărul de imaginiînregistrabileDurată de înregistrareAprox. 310 de imaginiAprox. 155 minCondiţii de înregistrare conform standardului CIPA• CIPA este o abreviere a [Camera & Imaging Products Association].• Mod de imagine normală• Temperatura: 23° C (73.4° F)/Umiditate: 50% când monitorul LCD este aprins.• Utilizarea unui card de memorie SD Panasonic (32 MB).• Se utilizează acumulatorul furnizat.• Începerea operaţiilor de înregistrare la 30 de secunde după pornirea camerei.(Când funcţia de stabilizare optică a imaginii este setată la [ON] - Activare)• Înregistrarea la intervale de 30 de secunde, cu blitzul complet încărcat din două în douăînregistrări.• Rotirea butonului de transfocare din poziţia Tele în poziţia Wide sau invers la fiecare înregistrare.• Se opreşte camera la fiecare 10 fotografieri şi se lasă neutilizată până la scăderea temperaturiiacumulatorului.• Nu se utilizează funcţia GPS.Timp de redareAprox. 300 min(RO) VQT3L33 19


Despre memoria internă / cardul de memorieMemorie internă• Puteţi copia imaginile înregistrate pe un card.• Capacitate memorie: Aprox. 19 MB• Timpul de accesare a memoriei interne poate fi mai lung decât timpul de accesare a cardului.CardUrmătoarele carduri care se conformează standardului SD video pot fi utilizate cu acest aparat.(Aceste carduri sunt indicate sub forma card în text.)Tip de card care poate fiutilizat cu acest aparatCard de memorie SD(8 MB - 2 GB)Card de memorie SDHC(4 GB - 32 GB)Card de memorie SDXC(48 GB - 64 GB)Observaţii• Utilizaţi un card SD cu o clasă de viteză "Clasa 4" sauo clasă superioară la înregistrarea imaginilor video în[AVCHD]. De asemenea, utilizaţi un card SD cu o clasăde viteză „Clasa 6” sau o clasă superioară la înregistrareaimaginilor video în [Motion JPEG] (Imagine video JPEG).• Cardurile de memorie SDHC pot fi utilizate cu echipamentecompatibile cu carduri SDHC sau SDXC.• Cardurile de memorie SDXC pot fi utilizate doar cuechipamente compatibile cu carduri de memorie SDXC.• Verificaţi dacă PC-ul şi celelalte echipamente suntcompatibile la utilizarea cardurilor de memorie SDXC.http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html• Pot fi utilizate doar cardurile cu capacitatea listată. Clasa de viteză SD este un standard de viteză privind scrierea continuă.Verificaţi consultând eticheta de pe card etc.ex.:• Vă rugăm să consultaţi cele mai recente informaţii pe următorul site Web.http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/(Acest site este doar în limba engleză.)Notă• Nu lăsaţi cardul de memorie la îndemâna copiilor, deoarece există pericolul ca aceştia să-l înghită.20 VQT3L33 (RO)


Introducerea şi extragerea cardului(opţional) / a acumulatorului• Verificaţi dacă aţi oprit camera.• Confirmaţi că nu există niciun obiect străin.• Vă recomandăm utilizarea unui card Panasonic.: Glisaţi comutatorul [LOCK] (Blocare)şi deblocaţi.: Împingeţi butonul de deblocareşi deschideţi uşa laterală.• Folosiţi întotdeauna acumulatoarePanasonic originale (DMW-BCF10E).• Dacă utilizaţi alte acumulatoare, nugarantăm calitatea acestui produs.Acumulator: Ţinând cont de orientareaacumulatorului, introduceţi acumulatorulcomplet până când auziţi un sunet de blocareşi apoi verificaţi dacă acumulatorul esteblocat de elementul .Trageţi butonul în direcţia săgeţii pentru aextrage acumulatorul.Card: Împingeţi ferm până când auziţi unsunet de “clic”, acordând atenţie direcţiei deintroducere. Pentru a extrage cardul,împingeţi-l până când se aude un clic, apoitrageţi cardul în linie dreaptă.Nu atingeţi bornele de conexiune ale cardului.Închideţi uşa laterală până la auzirea unui clicşi blocaţi comutatorul [LOCK] (Blocare)împingând spre .• Verificaţi ca partea roşie de pe butonul deeliberare să nu se vadă.(RO) VQT3L33 21


Setarea datei/orei (Setare ceas)• Ceasul nu este setat la livrarea camerei.Apăsaţi butonul [OFF/ON] (OPRIRE/PORNIRE).• Este afişat [Precautions] (Măsuri de precauţie). Asiguraţi-vă că aţi verificat acestaspect pentru a menţine impermeabilitatea la apă. [Please set the clock] (Vă rugămsă setaţi ceasul) este afişat selectând [No] (Nu) înainte de pornire sau apăsând[MENU/SET] după vizualizarea ultimului ecran (12/12).Pentru detalii despre demonstraţia [Precautions] (Măsuri de precauţie), consultaţi P12.Apăsaţi [MENU/SET].Apăsaţi pentru a selecta elementele(an, lună, zi, oră, minut, secvenţă de afişaresau format de afişare oră) şi apăsaţipentru a seta.• Puteţi anula fără a seta ceasul apăsând22 VQT3L33 (RO)


Apăsaţi [MENU/SET] pentru a seta.• Este afişat un ecran de setare pentru corectarea ceasului automat.Selectaţi [Yes] (Da) pentru a corecta automat ceasul şi apoi apăsaţi [MENU/SET].• [GPS Setting] (Setare GPS) va fi setată la [ON] (Activare), iar ceasul este corectatautomat la ora curentă.Apăsaţi [MENU/SET] în ecranul de afişare a mesajelor.Apăsaţipentru a selecta zona de domiciliu şi apoi apăsaţi [MENU/SET].Modificarea setărilor de ceasSelectaţi [Clock Set] (Setare ceas) în meniul [Rec] (Înregistrare) sau [Setup](Configurare) şi apăsaţi [MENU/SET].• Urmaţi paşii 3 şi 4 pentru a seta ceasul.(RO) VQT3L33 23


Selectarea modului [REC]Apăsaţi [MODE] (Mod).Apăsaţipentru a selecta modul.Apăsaţi [MENU/SET].• Lista modurilor [REC]Mod de imagine normalăSubiectele sunt înregistrate utilizând propriile dumneavoastră setări.Mod automat inteligentSubiectele sunt înregistrate utilizând setările selectate automat de cameră.Modul Sports (Sporturi)Utilizaţi acest mod pentru a realiza fotografii ale unor evenimente sportive, etc.Mod Snow (Zăpadă)Acest mod vă permite să realizaţi fotografii care arată o zăpadă cât se poate de albă lastaţiuni de schi sau pe un munte acoperit cu zăpadă.Mod Beach & Snorkeling (Plajă şi scafandru)Acest mod este optim pentru a face fotografii sub apă şi pe plajă.Mod Underwater (Subacvatic)Acest mod este optim pentru a face fotografii sub apă la o adâncime mai mare de 12 m(40ft) prin utilizarea cutiei subacvatice (DMW-MCFT3; opţional)Mod Scene (Scenă)Acest mod vă permite să realizaţi imaginile compatibile cu scenele înregistrate.3D Photo Mode (Mod foto 3D)Realizează o imagine 3D.24 VQT3L33 (RO)


Mod [REC] (Înregistrare):Realizarea fotografiilor utilizând funcţia automată( Mod Automat inteligent)Camera va seta cele mai bune setări pentru subiect şi condiţiile de înregistrare, deci recomandămacest mod pentru începători sau pentru cei care nu doresc să modifice setările camerei, pentrua realiza fotografii mai rapid şi mai uşor.Apăsaţi [MODE] (Mod).Apăsaţipentru a selecta[Intelligent Auto] (Mod auto inteligent)şi apoi apăsaţi [MENU/SET].Apăsaţi pe jumătate butonul declanşator pentru afocaliza şi apoi apăsaţi-l complet pentru a realiza ofotografie.Indicatorul de focalizare• Zona AF este afişată în jurul feţei subiectuluiprin funcţia de detectare a feţei. În alte cazuri, seafişează la punctul de pe subiectul focalizat.Detectarea sceneiCând camera identifică scena optimă, pictograma scenei respective este afişată în albastrutimp de 2 secunde, după care culoarea se schimbă la culoarea roşie obişnuită.Doar când aţi selectat• se setează dacă niciuna dintre scene nu este aplicabilă, iar setările standard suntsetate.(RO) VQT3L33 25


Mod [REC] (Înregistrare):Înregistrarea imaginilor videoAcest aparat înregistrează imagini de înaltă definiţie care sunt compatibile cu formatul AVCHDsau imagini video înregistrate în Motion JPEG.Sunetul va fi înregistrat mono.Începeţi înregistrarea apăsând butonul de imaginevideo.Timp de înregistrare disponibilTimp de înregistrare scurs• Puteţi înregistra imagini video adaptate fiecăruimod de înregistrare.• Eliberaţi butonul de imagine video imediat dupăapăsarea lui.• Indicatorul de stare înregistrare (roşu)va lumina intermitent în timpulînregistrării imaginilor video.Opriţi înregistrarea apăsând din nou butonul de imagine video.Notă• Imaginile video pot fi înregistrate continuu pentru până la 29 minute şi 59 de secunde.De asemenea, imaginile video înregistrate continuu în [Motion JPEG] pot ocupa până la 2 GB.(Exemplu: [8m10s] cu [HD]) Durata rămasă de înregistrare continuă este afişată pe ecran.26 VQT3L33 (RO)


Mod [PLAYBACK] (Redare):Redarea fotografiilor ([NORMAL PLAY] - Redare normală])Apăsaţi• Normal Playback (Redare normală) se afişeazăautomat când camera este pornită, apăsând şimenţinând apăsat butonul .Apăsaţi sau .• După selectarea imaginii video, apăsaţia începe redarea.pentruMod [PLAYBACK] (Redare):Ştergerea imaginilorDupă ştergere, imaginile nu mai pot fi recuperate.• Imaginile de pe memoria internă sau de pe card, care sunt redate, vor fi şterse.Pentru a şterge o singură imagineSelectaţi imaginea care va fi ştearsă şi apoi apăsaţi• Este afişat ecranul de confirmare.Imaginea este ştearsă selectând [Yes] (Da).(RO) VQT3L33 27


Setarea meniuluiApăsaţi [MENU/SET].Apăsaţipentru a selecta meniulşi apoi apăsaţi [MENU/SET].Apăsaţipentru a selecta elementul demeniu şi apoi apăsaţi [MENU/SET].• Va trece la următoarea pagină când apăsaţibutonul. (Va face comutarea şi prin apăsareabutonului de zoom)• Ecranul din dreapta este un exemplu deselectare [AF Mode] (Mod AF) în meniul de mod[Rec] (Înregistrare).Apăsaţi pentru a selecta setarea şi apoiapăsaţi [MENU/SET].• În funcţie de elementul de meniu, este posibil casetările să apară sau pot fi afişate într-un moddiferit.• Ecranul din dreapta este un exemplu pentrusetarea [AF Mode] (Mod AF) de la(focalizare pe 1 zonă) la (Face Detection)(Detectare faţă).• Închideţi meniulApăsaţide mai multe ori sau apăsaţi butonul declanşator pe jumătate.28 VQT3L33 (RO)


Mod [REC] (Înregistrare):Realizarea imaginilor 3D (3D Photo Mode)Imaginile sunt înregistrate continuu când mişcaţi camera orizontal şi două imagini selectateautomat sunt combinate pentru a realiza o singură imagine 3D.Pentru a vizualiza imagini 3D pictures, este necesar un televizor care suportă 3D(Acest aparat va reda în 2D).Apăsaţi [MODE] (Mod).Apăsaţipentru a selecta [3D Photo Mode] (Mod foto 3D) şi apoiapăsaţi [MENU/SET].• Este afişată descrierea metodei de înregistrare.Apăsaţi butonul declanşator o dată, apoiefectuaţi o mişcare de panoramare.Deplasaţi camera orizontal de la stânga ladreapta în timpul înregistrării• Este afişat un ghid în timpul înregistrării.• Mutaţi camera aproximativ 10 cm (0,33 ft) într-un interval de aproximativ 4 secundeutilizând ghidul.(RO) VQT3L33 29


Citirea instrucţiunilor de operare(format PDF)Mai multe instrucţiuni privind operarea acestei camere sunt incluse în “Instrucţiuni deoperare pentru funcţii avansate (format PDF)” aflate pe CD-ROM-ul furnizat. Instalaţi-l pePC pentru a-l citi.• Pentru WindowsPorniţi PC-ul şi introduceţi CD-ROM-ul conţinând Instrucţiunile de operare(furnizat).Executaţi clic pe [OperatingInstructions] (Instrucţiuni de operare).Selectaţi limba dorită şi executaţi clicpe [Operating Instructions](Instrucţiuni de operare) pentru ainstala programul.Pentru a reveni la meniul de instalare.Executaţi dublu-clic pe pictograma decomandă scurtă "Operating Instructions"(Instrucţiuni de operare) de pe desktop.30 VQT3L33 (RO)


• În cazul în care Instrucţiunile de operare (format pdf) nu se deschidAveţi nevoie de Adobe Acrobat Reader 5.0 sau o versiune ulterioară, sau Adobe Reader 7.0sau o versiune ulterioară pentru a citi sau tipări instrucţiunile de operare PDF.Introduceţi CD-ROM-ul conţinând Instrucţiunile de operare (furnizat), executaţi clic pe ,iar apoi urmaţi mesajele de pe ecran pentru a instala.(Sisteme de operare compatibile: Windows 2000 SP4/Windows XP SP3/Windows Vista SP2/Windows 7)• Descărcaţi şi instalaţi o versiune de Adobe Reader pe care o puteţi utiliza cu sistemuldumneavoastră de operare de pe următorul site Web.http://get.adobe.com/reader/otherversions• Pentru dezinstalarea Instrucţiunilor de operare (format PDF)Ştergeţi fişierul PDF din folderul "Program Files\Panasonic\Lumix\".• Când conţinutul folderului Program Files nu poate fi afişat, executaţi clic pe[Show the contents of this folder] (Afişează conţinutul acestui folder) pentru a-l afişa.• Pentru MacintoshPorniţi PC-ul şi introduceţi CD-ROM-ul conţinând Instrucţiunile de operare(furnizat).Deschideţi folderul "Manual" de pe CD-ROM şi copiaţi fişierul PDF în limba dorităîn folder.Executaţi dublu-clic pe fişierul PDF pentru a-l deschide.(RO) VQT3L33 31


SpecificaţiiCameră digitală:Informaţii pentru siguranţa dumneavoastrăSursă de alimentare:AlimentareConsum:CC 5,1 V1,4 W (La înregistrare)0,7 W (La redare)Pixeli efectivi camerăSenzor imagineObiectivTransfocare digitalăZoom optic suplimentar12.100.000 pixeli1/2.33″ CCD, număr total de pixeli 12.500.000 pixeli,Filtru primar de culoareOptic transfocare 4,6 x, f = 4,9 mm - 22,8 mm(echivalent film cameră 35 mm: 28 mm - 128 mm)/F3.3 (Wide) - F5,9 (Tele)Max. 4 xMax. 9,1x (La setare la 3.000.000 pixeli [3M] sau mai puţin)Domeniu de focalizareNormalMacro/Inteligentauto/Imagine videoMod ScenăDe la 30 cm (0,99 ft) laDomeniul de focalizare este între5 cm (0,17 ft) (Wide)/30 cm (0,99)(Tele) şiPot exista diferenţe faţă de setărilede mai sus.Sistem obturatorObturator electronic + Obturator mecanicÎnregistrare în rafalăViteză rafalăNumăr de imaginiînregistrabileAprox. 3,7 imagini/secundăMax. 7 imagini32 VQT3L33 (RO)


Rafală de mare vitezăViteză rafalăAprox. 10 imagini/secundă (Prioritate viteză)Aprox. 7 imagini/secundă (Prioritate imagine)Setările 3M (4:3), 2,5M (3:2), 2M (16:9) sau 2,5M (1:1) suntselectate ca rezoluţie a imaginii.Număr de imaginiînregistrabileIluminare minimă:Timp de expunereExpunere (AE)Mod măsurareEcran LCDDomeniu de blitz:MicrofonDifuzorMedii de înregistrareLa utilizarea memoriei interne:Aprox. 15 imagini (imediat după formatare)La utilizarea unui card: Max. 100 imagini (diferă în funcţiede tipul cardului şi de condiţiile de înregistrare)Aprox. 12 lx (când se utilizează modul i-Low, timpul deexpunere este de 1/25 dintr-o secundă)8 secunde - 1/3000 dintr-o secundăMod [Starry Sky] (Cer înstelat): 15 secunde, 30 secunde, 60secundeProgram AECompensare expunere (Pas de 1/3 EV, - 2 EV - + 2 EV)Multiplu2,7″ TFT LCD(Aprox. 230.000 puncte) (raportul câmpului vizual circa 100%)Aproximativ între 30 cm (0,99 ft) şi 5,6 m (18,4 ft)(Wide, [ISO AUTO] este setat)MonoMonoMemorie internă (Circa 19 MB)/Card de memorie SD/Cardde memorie SDHC/Card de memorie SDXCÎnregistrareformat fişierImagine staticăImagini video cu sunet:JPEG (Regulă de design pentru sistem fişier cameră, bazatpe standardul Exif 2,3)/corespunzător DPOF/MPOAVCHD/QuickTime Motion JPEGInterfaţăDigital"USB 2.0" (High Speed)Datele de pe PC nu pot fi scrise pe cameră utilizândcablul de conexiune USBAnalog video/AudioNTSC/PAL Composite (alternare din meniu), Ieşire linieaudio (mono)(RO) VQT3L33 33


Terminal[AV OUT/DIGITAL]:[HDMI]:Dimensiuni(exclusiv părţile proeminente)MasăTemperatura de operareMufă jack dedicată (8 pini)MiniHDMI Tip DAprox. 103,5 mm (l) x 64 mm (H) x 26,5 mm (g)[4,07″(l) x 2,52″(H) x 1,04″(g)]Aprox. 197 g/0,434 lb (cu card şi acumulator)Aprox. 175 g/0,386 lb (fără card şi acumulator)-10 °C la 40 °C (14 °F* la 104 °F) Performanţa bateriei poate fi redusă temporar(număr de fotografii înregistrabile/timp de operare)când utilizaţi camera la o temperatură între -10° C şi 0° C(14° F - 32 °F) (în climate reci precum staţiunile de schi).Umiditate de operareSenzor de direcţie10%RH - 80%RHDetectare 8 direcţii (cu funcţie de corectare a poziţieiunghiului prin senzorul de accelerare cu 3 axe, cucorectarea automată a declinaţiei şi funcţia de ajustareautomată a decalării)Senzor de presiuneatmosferică/altitudinePresiune atmosfericăAltitudineAdâncimeGPSImpermeabilitate la apăInterval de măsurare 300 hPa - 1100 hPa, cu funcţie dememorie de 24 ore într-un aparat 1 hPa (la fiecare 1,5 ore)Convertiţi presiunea atmosferică în altitudine utilizândstandardul de precizia Atmosferă StandardInternaţională (ISA):-5 m (–16,4 ft) la +5 m (16,4 ft)Afişează în 3 niveluri (afişează de la 0 m (0 ft) la 12 m(40 ft) în 3 niveluri)Frecvenţă de recepţie: 1575,42 MHz (cod C/A)Sistem geografic de coordonate: WGS84Echivalent cu IEC 60529 „IPX8”.(Utilizabil timp de 60 de minute la o adâncime a apeide 12 m (40 ft))34 VQT3L33 (RO)


Performanţă de rezistenţăla şocPerformanţe privindprotecţia la prafMetoda de testare a camerei este în conformitate cu„Metoda MIL-STD 810F 516.5–Şocuri” .„Metoda MIL-STD 810F 516.5–Şocuri” este metodastandard de testare a Departamentului Apărării al StatelorUnite care specifică efectuarea testelor dedere de la oînălţime de 122 cm (4 ft) la 26 de orientări (8 colţuri,12 proeminenţe, 6 feţe) utilizând 5 seturi de dispozitive şitrecând de 26 de orientări dedere cu 5 dispozitive.(Dacă survine un defect în timpul testului, este utilizat unnou set pentru a trece testul de orientare dedere cu unnumăr total de 5 dispozitive)• Metoda de testare Panasonic se bazează pe „MetodaMIL-STD 810F 516.5-Şocuri” de mai sus.Totuşi, înălţimea dedere a fost modificată de la 122 cm(4 ft) la 200 cm (6,6 ft) la căderea pe un placaj gros de3 cm (0,10 ft) Acest test dedere a fost trecut.(Neţinând cont de modificarea aspectului precumştergerea vopselei sau distorsiunea părţii care asuportat impactul căderii.)Nu se garantează absenţa distrugerilor saudisfuncţionalităţilor în toate condiţiile de funcţionare.Echivalent cu IEC 60529 „IP6X”.Încărcător (Panasonic DE-A60A):Informaţii pentru siguranţa dumneavoastrăIntrare:110 V - 240 V, 50/60 Hz, 0,2 AIeşire:4,2 V, 0,65 ATemperatura de operare:0° C* - 40° C (32° F - 104° F) Acumulatorul nu se poate încărca la o temperatură maimică de 0° C (32° F). (Indicatorul [CHARGE] (Încărcare)luminează intermitent atunci când acumulatorul nu poate fireîncărcat.)Acumulator (litiu-ion) (Panasonic DMW-BCF10E):Informaţii pentru siguranţa dumneavoastrăTensiune / Capacitate:3,6 V/940 mAh(RO) VQT3L33 35


• Logo-ul SDXC este o marcă înregistrată a SD-3C, LLC.• Siglele „AVCHD” şi „AVCHD” sunt mărci înregistrate ale Panasonic Corporation şiSony Corporation.• Produs sub licenţă Dolby Laboratories.Dolby şi simbolul dublu D sunt mărci înregistrate ale Dolby Laboratories.• HDMI, logo-ul HDMI şi High-Definition Multimedia Interface sunt mărci comercialesau mărci înregistrate ale HDMI Licensing LLC în Statele Unite şi în alte ţări.• HDAVI Control este o marcă înregistrată a Panasonic Corporation.• QuickTime şi logo-ul QuickTime sunt mărci de fabrică sau mărci înregistrate aApple, Inc. şi sunt utilizate sub licenţă.• Acest produs utilizează „DynaFont” de la DynaComware Corporation.DynaFont este o marcă înregistrată a DynaComware Taiwan Inc.• Alte nume, nume de companii şi nume de produse menţionate în aceste instrucţiunisunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale companiilor aferente.Acest produs este licenţiat sub licenţă de patent AVC pentru utilizare personală şi necomercialăde către un consumator, pentru (i) codare video în conformitate cu standardul AVC („AVCVideo”) şi/sau (ii) decodare semnal AVC Video codat de către un consumator în cadrul uneiactivităţi personale şi necomerciale şi/sau obţinut de la un furnizor de materiale video,licenţiat pentru furnizare de materiale video AVC. Nicio altă licenţă nu este acordată sau nuva fi implicată pentru o altă utilizare. Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la MPEG LA,LLC. Consultaţi http://www.mpegla.com.În conformitate cu directiva 2004/108/CE, articolul 9(2)Panasonic Testing CentrePanasonic Marketing Europe GmbHWinsbergring 15, 22525 Hamburg, GermaniaPanasonic CorporationSite Web: http://panasonic.net36 VQT3L33 (RO)Panasonic Corporation 2011

More magazines by this user
Similar magazines