(CE) NR. 1974/2006 AL COMISIEI din 15 decembrie 2006 de ...

eufinantare.info

(CE) NR. 1974/2006 AL COMISIEI din 15 decembrie 2006 de ...

(5) Este oportună stabilirea normelor de aplicare în materie de prezentare şi revizie aprogramelor de dezvoltare rurală. Pentru a facilita instituirea de programe dedezvoltare rurală, precum şi examinarea şi aprobarea acestora de către Comisie,este oportună stabilirea normelor comune în ceea ce priveşte structura şi conţinutulacestora, în special în baza cerinţelor prevăzute la articolul 16 din Regulamentul(CE) nr. 1698/2005. În afară de aceasta, este oportună adoptarea dispoziţiilorspecifice în ceea ce priveşte cadrele naţionale prevăzute la articolul 15, alineatul(3) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005.(6) Numai modificările care implică schimbări importante în cadrul programelor,transferuri de fonduri FEADR între axe în cadrul aceluiaşi program sau modificăriale ratelor de cofinanţare de către FAEDR ar trebui să facă obiectul unei decizii aComisiei. Celelalte modificări ar trebui decise de către statele membre şi notificateComisiei. Este necesară stabilirea unei proceduri de aprobare a acestor notificări.(7) Pentru a garanta o monitorizare eficientă şi regulată, statele membre ar trebui săpună la dispoziţia Comisiei o versiune electronică consolidată şi actualizată adocumentelor lor de programare.(8) Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 stabileşte condiţiile aplicabile ajutorului acordattinerilor agricultori. Este oportun a se preciza termenele în care aceste condiţiitrebuie îndeplinite, în special termenele pe care statele membre le pot acordaanumitor beneficiari pentru a se conforma exigenţelor în materie de competenţe şide calificări profesionale. Ţinând seama de faptul că ajutorul acordat tineriloragricultori este condiţionat de depunerea de către cei interesaţi a unui plan dedezvoltare, este oportună stabilirea normelor referitoare la acest plan şi larespectarea dispoziţiile acestuia de către tânărul agricultor.(9) În ceea ce priveşte condiţiile aplicabile ajutorului de pensionare anticipată, esteoportună rezolvarea problemelor specifice legate de transferul unei exploataţii decătre mai mulţi cedenţi sau de către un arendaş. Activitatea agricolă pe carecedentul continuă să o practice în scopuri necomerciale nu ar trebui să fie eligibilăpentru ajutoarele prevăzute în cadrul politicii agricole comune.(10) Este oportună menţionarea competenţelor şi resurselor de care trebuie să dispunăautorităţile şi organismele selectate în vederea asigurării serviciilor de consiliereagricolă eligibile pentru primirea unui ajutor.(11) În ceea ce priveşte ajutorul pentru înfiinţarea de servicii de gestionare, de înlocuireşi de consiliere, este oportună stabilirea unei metode care să permită asigurareacaracterului degresiv al ajutorului.(12) În ceea ce priveşte investiţiile pentru modernizarea exploataţiilor agricole învederea asigurării respectării noilor standardele comunitare, precum şi în cazul încare tinerii agricultori trebuie să se conformeze standardelor în vigoare, este


oportună stabilirea datei la care conformitatea cu standardele în cauză trebuie să fieefectivă.(13) În ceea ce priveşte investiţiile în vederea creşterii valorii economice a pădurilor,este oportună elaborarea planurilor de gestionare a pădurilor şi să se defineascătipurile de investiţii eligibile. Aceste planuri ar trebui elaborate în conformitate cuorientările operaţionale paneuropene privind gestionarea durabilă a pădurilorstabilite în anexa 2 din Rezoluţia L2 (Criterii, indicatori şi orientări operaţionalepaneuropene pentru gestionarea durabilă a pădurilor) din cadrul celei de-a treiaConferinţe ministeriale privind protecţia pădurilor în Europa, organizată laLisabona pe 2, 3 şi 4 iunie 1998 2 .(14) În ceea ce priveşte investiţiile în vederea creşterii valorii adăugate pentru produseleagricole şi forestiere în scopul respectării noilor standarde europene privindmicroîntreprinderile, este oportună stabilirea unei date la care conformitatea custandardele în cauză trebuie să fie efectivă. Este oportun să se facă o distincţieclară între, pe de o parte, investiţiile din sectorul forestier care beneficiază de ratede ajutor stabilite de Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 şi, pe de altă parte,celelalte tipuri de investiţii din sectorul forestier.(15) În ceea ce priveşte cooperarea pentru dezvoltarea de noi produse, procedee şitehnologii în sectorul agricol, alimentar şi forestier, este oportun a se stabili, cutitlu indicativ, costurile eligibile.(16) În ceea ce priveşte respectarea standardelor, cuantumul ajutorului acordatagricultorilor ar trebui adaptat în cazul fiecărui stat membru şi a fiecărui standardîn parte, în funcţie de nivelul obligaţiilor legate de aplicarea standardului respectiv,în timp ce costurile de investiţii nu vor fi incluse în ajutorul acordat.(17) În ceea ce priveşte ajutorul acordat agricultorilor care participă la sistemele decalitate alimentară, este oportună menţionarea schemelor comunitare şi criteriiloraplicabile schemelor naţionale, produselor în cauză şi tipurilor de costuri fixe decare se poate ţine seama pentru calcularea sumei ajutorului.(18) În scopul asigurării complementarităţii între măsurile de promovare prevăzute laarticolul 33 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 şi normele privind acţiunile deinformare şi de promovare stabilite de Regulamentul (CE) nr. 2826/2000 alConsiliului din 19 decembrie 2000 privind acţiunile de informare şi promovarepentru produsele agricole pe piaţa internă 3 , este oportună stabilirea normeloraplicabile ajutorului acordat pentru promovarea produselor de calitate, în special înceea ce priveşte beneficiarii şi acţiunile eligibile. În afară de aceasta, pentru a evitaorice risc de dublă finanţare, măsurile de informare şi de promovare care2 http://www.mcpfe.org/mcpfe/resolutions/lisbon/resolution_12a2.pdf3 JO L 328, 23.12.2000, p.2. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr.2060/2004 (JO L 357, 2.12.2004, p.3)


eneficiază de ajutor în temeiul Regulamentului (CE) nr.2826/2000 ar trebui să nufie eligibile pentru primirea unui ajutor pentru dezvoltarea rurală.(19) În ceea ce priveşte ajutorul pentru agricultura de semisubzistenţă, este oportun a sespecifica conţinutul planurilor de dezvoltare şi condiţiile pentru punerea în aplicarea acestora.(20) În ceea ce priveşte ajutorul pentru grupurile de producători din Malta, este oportuna se stabili norme specifice pentru a se ţine seama de caracteristicile sectoruluiagricol maltez.(21) În ceea ce priveşte ajutorul pentru zonele defavorizate, articolul 93 dinRegulamentul (CE) nr. 1698/2005 prevede că sistemul de sprijin instituit prinRegulamentul (CE) nr. 1257/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind sprijinulpentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European de Orientare şi GarantareAgricolă (FEOGA) şi de modificare şi abrogare a unor regulamente 4 rămâne învigoare până la 31 decembrie 2009, sub rezerva unui act al Consiliului adoptat înconformitate cu procedura prevăzută la articolul 37 din tratat. Prin urmare,articolul 11 din Regulamentul (CE) nr. 817/2004 al Comisiei din 29 aprilie 2004de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1257/1999 alConsiliului privind ajutorul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul Europeande Orientare şi Garantare Agricolă (FEOGA) 5 rămâne aplicabil până la adoptarearespectivului act de către Consiliu.(22) Este oportun a se adopta dispoziţii astfel încât să se evite suprapunerea între, pe deo parte, ajutorul acordat agricultorilor în vederea respectării standardelor şi, pe dealtă parte, plăţile Natura 2000.(23) În ceea ce priveşte ajutorul pentru agro-mediu sau pentru bunăstarea animalelor,condiţiile minime care trebuie respectate de către beneficiari în cadrul diferitelorangajamente în favoarea agro-mediului şi a bunăstării animalelor trebuie să asigureo aplicare echilibrată a sprijinului, care să ţină seama de obiective şi să contribuieastfel la o dezvoltare rurală durabilă. În acest sens, este foarte important să sestabilească o metodă de calcul a costurilor suplimentare, a pierderilor de venituri şia posibilelor costuri de tranzacţie care derivă din angajamentele luate. În cazul încare aceste angajamente se bazează pe o limitare a input-urilor, nu ar trebui acordatajutorul decât în cazul în care respectivele limitări pot fi evaluate astfel încât să severifice, în mod satisfăcător, respectarea angajamentelor în cauză.(24) În ceea ce priveşte ajutorul pentru conservarea resurselor genetice în agricultură,este oportună furnizarea detaliilor cu privire la operaţiunile eligibile, precum şi odescriere a beneficiarilor. Este oportun a se adopta dispoziţii astfel încât să se evite4 JO L 160, 26.6.1999, p.80. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE)nr. 1698/2005.5 JO L 153, 30.4.2004, p.30; (versiune corectată în JO L 231, 30.6.2004, p.24). Regulament, astfel cum afost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1360/2005 (JO L 214, 19.8.2005, p.55)


suprapunerea cu domeniul agro-mediului şi să se excludă din sistemul de ajutororice acţiune eligibilă în temeiul programului cadru pentru activităţile de cercetare,dezvoltare tehnologică şi de demonstraţie.(25) Este necesar a se defini investiţiile neproductive pentru utilizarea durabilă aterenurilor agricole.(26) Pentru a asigura o abordare omogenă în materie de măsuri forestiere, este necesarsă se utilizeze o definiţie comună a pădurilor sau a zonelor împădurite, după caz.Această definiţie trebuie să fie compatibilă cu definiţia utilizată de OrganizaţiaNaţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO) şi de Eurostat în ediţia2005 a Evaluării resurselor forestiere mondiale. Pădurile şi zonele împădurite carenu sunt eligibile pentru sprijinul prevăzut la articolul 42 alineatul (1) dinRegulamentul (CE) nr. 1698/2005 ar trebui definite mai concret.(27) Este oportună stabilirea normelor care reglementează ajutorul pentru primaîmpădurire a terenurilor agricole, în special în ceea ce priveşte definiţiileterenurilor care urmează să fie împădurite, a costurilor de instalare, a agricultorilorşi a speciilor cu creştere rapidă.(28) În ceea ce priveşte ajutoarele pentru prima instalare a sistemelor agro-forestiere peterenuri agricole, statele membre ar trebui să stabilească, ţinând seama de anumiţiparametri, densităţile maxime ale plantaţiilor de arbori forestieri.(29) Ajutoarele pentru reconstituirea potenţialului forestier şi instituirea de măsuri deprevenire în pădurile clasificate ca prezentând un risc de incendiu mediu sau ridicatar trebui condiţionate de respectarea planurilor de protecţie împotriva incendiilorforestiere instituite în statele membre. Este oportună adoptarea unei abordăricomune în ceea ce priveşte definirea măsurilor de prevenire împotriva incendiilorforestiere.(30) Este oportun a se specifica modalităţile de denumire a zonelor prevăzute laarticolul 50 alineatele (5) şi (6) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005. Esteoportun a se asigura că împădurirea nu dăunează biodiversităţii şi nu aduce daunemediului.(31) Pentru a permite o utilizare corespunzătoare a măsurii în favoarea diversificăriispre activităţi neagricole, prevăzute la articolul 52 litera (a) punctul (i) dinRegulamentul (CE) nr. 1698/2005, ar trebui dată o definiţie completă a noţiunii demembru al unei gospodării agricole, prevăzută la articolul 53 din respectivulregulament.(32) Este necesar ca ajutorul pentru parteneriatele public-privat, prevăzut la articolul 59,litera (e) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 să respecte anumite condiţii.


(33) În ceea ce priveşte axa Leader, este necesar ca grupurile de acţiune locală să fieselectate prin proceduri transparente şi competitive, astfel încât să se garanteze căla nivel local, strategiile de dezvoltare selectate pentru a beneficia de un ajutor săfie corespunzătoare şi de înaltă calitate. În funcţie de contextul local, este oportun ase stabili, cu titlu de regulă generală, limite minime şi maxime în ceea ce priveştepopulaţia zonelor vizate de grupurile de acţiune locală.(34) Pentru a permite o punere în aplicare pe o rază cât mai mare a strategiilor locale dedezvoltare, este oportun a se limita ajutorul pentru costurile de funcţionare agrupurilor de acţiune locală.(35) Proiectele de cooperare puse în aplicare de grupurile de acţiune trebuie să respecteanumite condiţii. Este oportună stabilirea unei proceduri de coordonare întreComisie şi statele membre pentru a facilita selecţia proiectelor de cooperaretransnaţională.(36) În ceea ce priveşte asistenţă tehnică, este oportun a se prevedea regimuri decofinanţare a programelor de dezvoltare rurală care vizează regiunile eligibile întemeiul obiectivului de convergenţă şi alte regiuni, precum şi modalităţile preciseşi termenul pentru instituirea unei reţele rurale naţionale.(37) Este oportun a se adopta norme comune mai multor măsuri, în special în ceea cepriveşte punerea în aplicare a operaţiunilor integrate, măsurile de investiţii,transferurile de exploataţii în timpul perioadei de îndeplinire a unui angajamentcare constituie condiţia de acordare a unui sprijin, creşterea suprafeţeiexploataţiilor şi definiţia diferitelor categorii de cazuri de forţă majoră sau desituaţii excepţionale.(38) Statele membre ar trebui să ia toate măsurile necesare şi să pună în aplicaredispoziţiile corespunzătoare pentru a garanta că toate măsurile de dezvoltare ruralăpot face obiectul unor controale sau verificări. Statele membre se asigură cădispoziţiile pe care le adoptă în materie de controale să permită asigurarea, în modsatisfăcător, a respectării criteriilor de eligibilitate şi a altor angajamente. În ceeace priveşte, în special, calculul plăţilor referitoare la anumite măsuri, statelemembre ar trebui să asigure pertinenţa şi exactitatea calculelor printr-o expertizăcorespunzătoare.(39) Este oportun a se stabili normele referitoare, după caz, la subvenţiile la dobândăaplicabile împrumuturilor şi anumitor operaţiuni de inginerie financiară. Pentru aasigura eficienţa şi omogenitatea gestiunii, este oportun, de asemenea, a se stabilicondiţiile pe care autorităţile de gestionare le pot aplica costurilor standard, iarcontribuţiile în natură ar trebui considerate cheltuieli eligibile. Pentru a stabili ofinalitate precisă a investiţiilor, este oportună publicarea unui ansamblu de normecomune pentru definirea cheltuielilor eligibile. Sunt necesare, de asemenea, normecomune în cazul în care autorităţile competente ale statelor membre decid săplătească un avans beneficiarilor unui sprijin pentru investiţii.


(40) Pentru a garanta respectarea normelor şi procedurilor privind ajutoarele de stat,este oportun a se adopta dispoziţii specifice în ceea ce priveşte anumite măsuricofinanţate de FEADR, precum şi finanţarea naţională suplimentară.(41) Pentru a asigura informarea şi publicitatea privind acţiunile de dezvoltare ruralăcare beneficiază de un sprijin din partea FEADR, ar trebui ca programele dedezvoltare să fie însoţite de un plan de comunicare al cărui conţinut trebuieprecizat. Pentru a adopta abordarea cea mai coerentă, este oportun a se definiobligaţiile autorităţilor de gestionare şi ale beneficiarilor în această privinţă.(42) Pentru a mări transparenţa în ceea ce priveşte utilizarea sprijinului din parteaFEADR, lista beneficiarilor, titlul operaţiunilor, precum şi valoarea sprijinuluipublic acordat operaţiunilor ar trebui să fie publicate în fiecare an de către statelemembre în formă electronică sau sub orice altă formă. Scopul de a face aceastăinformaţie accesibilă publicului este acela de mări transparenţa acţiunii comunitareîn domeniul dezvoltării rurale, de a întări buna gestiune financiară a fondurilorpublice în cauză şi, în special, de a intensifica controlul fondurilor publice utilizateşi, în cele din urmă, de a evita denaturarea concurenţei dintre beneficiarii măsurilorde dezvoltare rurală. Ţinând seama de importanţa capitală a obiectivelor urmărite,se justifică, în ceea ce priveşte principiul proporţionalităţii şi cerinţele de protecţiea datelor personale, luarea de măsuri pentru publicarea generală a informaţiilorrelevante, fără ca, prin aceasta, să se treacă dincolo de limita necesară într-osocietate democratică pentru prevenirea neregulilor.(43) În ceea ce priveşte monitorizarea, este oportun a se defini conţinutul detaliat alraportului anual de execuţie prevăzut la articolul 82 din Regulamentul (CE) nr.1698/2005 şi specificaţi indicatorii comuni constitutivi cadrului comun demonitorizare şi evaluare prevăzut la articolul 80 din regulamentul menţionat.(44) Pentru a face în aşa fel încât Comisia şi statele membre să dispună de procedurilecare să permită schimbul electronic de date în siguranţă totală, este oportunăinstituirea unui sistem de informare. Este oportun a se defini natura şi funcţionareaacestui sistem, precum şi drepturile de acces aferente.(45) Noile norme de aplicare ar trebui să le înlocuiască pe cele stabilite în vedereaaplicării Regulamentului (CE) nr. 1257/1999. Prin urmare, Regulamentul (CE) nr.817/2004 ar trebui abrogat de la 1 ianuarie 2007.(46) Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetuluipentru dezvoltare rurală,ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:


CAPITOLUL IDomeniu de aplicareArticolul 1Prezentul regulament stabileşte normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr.1698/2005 în ceea ce priveşte principiile şi normele generale aplicabile sprijinului pentrudezvoltare rurală, dispoziţiile comune şi speciale aplicabile măsurilor de dezvoltarerurală, precum şi dispoziţiile de eligibilitate şi de gestiune administrativă, cu excepţiacelor privind controalele.CAPITOLUL IINorme generaleSecţiunea 1Complementaritate, coerenţă şi conformitateArticolul 2(1) Se asigură coerenţa prevăzută la articolul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005:(a) între măsurile de sprijin pentru dezvoltarea rurală, pe de o parte şi măsurile puse înaplicare în temeiul altor instrumente comunitare de sprijin şi, în special, măsurile puseîn aplicare în temeiul schemelor de sprijin direct şi a altor scheme de sprijin dincadrul politicii agricole comune, precum şi măsurile fitosanitare şi de sănătateanimală, pe de altă parte;(b) între diferitele măsuri de sprijin pentru dezvoltarea rurală.(2) În cazul în care un ajutor în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 poate fiacordat, în mod excepţional, în conformitate cu articolul 5 alineatul (6) dinrespectivul regulament, pentru măsurile care intră în sfera de aplicare a schemelor desprijin enumerate în anexa I din prezentul regulament, statele membre se asigură căun beneficiar nu poate primi sprijin pentru o acţiune dată decât în cadrul unei singurescheme.În acest sens, în cazul în care statele membre includ în programele lor de dezvoltarerurală măsuri care conţin astfel de excepţii, ele introduc în respectivele programe odescriere a criteriilor şi dispoziţiilor administrative pe care urmează să le apliceschemelor de sprijin în cauză.


(3) În cazul în care o organizaţie comună a pieţei, care include scheme de sprijin directfinanţate de Fondul European Agricol de Garantare (FEAG), impune restricţii deproducţie sau limite ale sprijinului comunitar la nivelul agricultorilor individuali,exploataţiilor sau întreprinderilor de procesare, nici o investiţie care ar putea duce lacreşterea producţiei peste restricţiile sau limitele menţionate nu poate beneficia de unsprijin în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1698/2005.Secţiunea 2Strategie şi programareArticolul 3(1) Planurile strategice naţionale pot fi actualizate în cursul perioadei de programare. Înscopul unei asemenea actualizări, se ţine seama de unul din următoarele elemente saude ambele:(a) actualizarea vizează unul sau mai multe din elementele prevăzute la articolul 11alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 şi/sau una sau mai multe orientăristrategice ale Comunităţii, prevăzute la articolul 9 din regulamentul respectiv;(b) actualizarea implică modificări, prevăzute la articolul 6 alineatul (1) din prezentulregulament, ale unuia sau mai multor programe de dezvoltare rurală.(2) Articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 se aplică mutatismutandis actualizărilor planurilor strategice naţionale.(3) Pentru a acorda termene suficiente în vederea adaptării programelor de dezvoltarerurală, ultima actualizare a unui plan strategic naţional trebuie transmisă Comisieipână la 30 iunie 2013.(4) Planurile strategice naţionale sunt confirmate sau actualizate după aprobareaprogramelor de dezvoltare rurală, ţinând seama, în special, de cuantificareaobiectivelor şi ţintelor care rezultă din evaluarea ex ante a respectivelor programe.Articolul 4(1) Comisia aprobă programele de dezvoltare rurală depuse de statele membre într-uninterval de maximum şase luni de la data la care acestea au fost primite de cătreComisie. În cazul în care un program de dezvoltare rurală a fost depus înaintea datei


de intrare în vigoare a prezentului regulament, perioada de şase luni începe de la datarespectivă.În cazul în care se aplică articolul 18 alineatul (3) al doilea paragraf dinRegulamentul (CE) nr. 1698/2005, perioada de şase luni prevăzută la primul paragrafdin prezentul alineat începe de la data la care propunerea de program revizuitărespectă cerinţele articolului 18, alineatul (3) primul paragraf din Regulamentul (CE)nr. 1698/2005.(2) Datele care delimitează perioadele prevăzute la alineatul (1) din prezentul articol sestabilesc în conformitate cu articolul 63, alineatele (6) şi (8), după caz.Articolul 5(1) Conţinutul programelor de dezvoltare rurală, menţionat la articolul 16 dinRegulamentul (CE) nr. 1698/2005, se stabileşte în conformitate cu anexa II dinprezentul regulament.Evaluarea ex ante prevăzută la articolul 85 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 esteanexată fiecărui program de dezvoltare rurală.(2) Cadrele naţionale prevăzute la articolul 15 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr.1698/2005 conţin informaţii comune mai multor măsuri. În ceea ce priveşte măsurilerespective, programele regionale de dezvoltare rurală nu pot conţine decât informaţiisuplimentare, cu condiţia ca informaţiile care figurează atât în cadrele naţionale cât şiîn programele regionale să respecte cerinţele din anexa II la prezentul regulament.(3) Statele membre pun la dispoziţia Comisiei o versiune electronică a programelor lor dedezvoltare rurală şi a cadrelor lor naţionale, după caz, actualizată după fiecaremodificare, inclusiv în ceea ce priveşte tabelele standard care figurează în anexa laprezentul regulament şi care conţin informaţiile cerute în conformitate cu articolul 16literele (d), (e) şi (f) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005. Statele membre transmitComisiei, pe cale electronică, în conformitate cu articolul 63 din prezentulregulament, cererile de modificare a programelor şi a cadrelor naţionale, după caz.Secţiunea 3Modificări ale programelor de dezvoltare ruralăArticolul 6(1) Modificările programelor de dezvoltare rurală se împart în mai multe categorii:


(a) revizuirile prevăzute la articolul 19 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr.1698/2005;(b) revizuirile în legătură cu procedurile de coordonare referitoare la utilizarearesurselor financiare, prevăzută la articolul 77 alineatul (3) din Regulamentul(CE) nr. 1698/2005.(c) modificări care nu sunt prevăzute la literele (a) şi (b) de la prezentul alineat.(2) Nu se pot propune modificările prevăzute la alineatul (1), literele (a) şi (b) decât dinal doilea an de punere în aplicare a programului.(3) Orice propunere de modificare a unui program de dezvoltare rurală trebuie să fiemotivată corespunzător, specificându-se în special:(a) motivele şi eventualele dificultăţi referitoare la punerea în aplicare care justificămodificarea;(b) efectele aşteptate ale modificării;(c) legătura dintre modificare şi planul strategic naţional.Articolul 7(1) În ceea ce priveşte revizuirile programelor prevăzute la articolul 6 alineatul (1) litera(a) din prezentul regulament, se adoptă o decizie în temeiul articolului 19 alineatul (2)prima teză din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, după ce un stat membru a depus ocerere în acest sens, în cazul în care:(a) revizuirea depăşeşte pragul de flexibilitate dintre axe, prevăzut la articolul 9alineatul (2) din prezentul regulament;(b) revizuirea modifică ratele de cofinanţare comunitară prevăzute la articolul 70 dinRegulamentul (CE) nr. 1698/2005 care au fost prevăzute în programul dedezvoltare rurală aprobat;(c) revizuirea modifică suma totală a contribuţiei comunitare pentru toată perioada deprogramare şi/sau defalcarea sa anuală, fără a modifica contribuţiile pentru aniianteriori;(d) revizuirea introduce modificări cu privire la excepţiile prevăzute la articolul 5alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005.


Decizia se adoptă într-un termen de şase luni de la data la care Comisia primeştecererea de la statul membru.(2) Cu excepţia cazurilor unor măsuri de urgenţă luate în urma unor catastrofe naturale,cererile de revizuire prevăzute la articolul 6 alineatul (1) litera (a) nu pot fi depusedecât o singură dată pe program sau pe an calendaristic.În ceea ce priveşte revizuirile prevăzute la alineatul (1) litera (c), statele membre îşitransmit cererile până la 30 septembrie a fiecărui an.În ceea ce priveşte revizuirile prevăzute la alineatul (1), statele membre transmitComisiei ultimele cereri de revizuire până la 30 iunie 2013.Articolul 8(1) Statele membre a căror programare a fost regionalizată pot depune revizuirile deprograme prevăzute la articolul 6 alineatul (1) litera (b), în vederea transferării, pentruanumiţi ani, a contribuţiei Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală(FEADR) de la un program regional la un altul, în cazul în care:(a) contribuţia totală a FEADR pe program pentru întreaga perioadă de programarerămâne neschimbată;(b) suma totală alocată de FEADR statului membru în cauză rămâne neschimbată;(c) defalcarea anuală a programului pentru anii anteriori anului revizuirii rămâneneschimbată;(d) suma anuală alocată de FEADR statului membru în cauză rămâne aceeaşi;(e) după caz, nu se reduce bugetul alocat pentru realizarea obiectivului„convergenţă”, prevăzut în planul strategic naţional, în conformitate cu articolul11 alineatul (3) litera (f) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005.(2) Tabelele financiare ale programelor în cauză sunt adaptate în funcţie de transferurileprevăzute la alineatul (1).Tabelele financiare revizuite se transmit Comisiei până la 30 septembrie din ultimulan calendaristic în cursul căruia s-a efectuat un transfer. Anul 2012 este ultimul an încare aceste tabele revizuite pot fi transmise.Comisia adoptă o decizie de aprobare a noilor tabele financiare în termen de trei lunide la primirea cererii statului membru. Procedura prevăzută la articolul 90 alineatul(2) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 nu se aplică.


(3) Cererile de revizuire a programului, prevăzute la articolul 6 alineatul (1) litera (b), nupot fi prezentate decât o singură dată pe an calendaristic.Articolul 9(1) Modificările programelor de către statele membre, prevăzute la articolul 6 alineatul(1) punctul (c), pot implica modificarea defalcării finanţelor pentru fiecare măsură încadrul aceleiaşi axe, precum şi modificări de altă natură decât financiară, cum ar fiintroducerea de noi măsuri, retragerea măsurilor existente sau introducerea de descrieri şiinformaţii privind măsurile care fac parte deja din program.(2) Statele membre sunt, de asemenea, autorizate să facă modificări, astfel cum seprevede la articolul 6 alineatul (1) litera (c), prin transferul dinspre şi către oricare axă, încursul unui an calendaristic, a unei sume plafonate la 1 % din contribuţia totală a FEADRla programul respectiv pentru întreaga perioadă de programare.(3) Modificările programelor prevăzute la alineatele (1) şi (2) pot fi efectuate până la 31decembrie 2015, cu condiţia ca acestea să fie notificate de către statele membre până la31 august 2015.(4) Cu excepţia cazurilor în care se iau măsuri de urgenţă în urma unor catastrofenaturale, modificările prevăzute la alineatele (1) şi (2) sunt notificate cel mult de trei oripe an calendaristic şi pe program, cu condiţia ca plafonul de 1% prevăzut la alineatul (2)să fie respectat pentru anul calendaristic în cursul căruia se fac cele trei notificări.(5) Modificările prevăzute la alineatele (1) şi (2) de la prezentul articol sunt compatibilecu ratele stabilite la articolul 17 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005.(6) Modificările prevăzute la alineatele (1) şi (2) sunt notificate Comisiei. Aceasta leevaluează pe baza următoarelor criterii:(a) respectarea dispoziţiilor Regulamentului (CE) nr. 1698/2005;(b) coerenţa în raport cu planul strategic naţional relevant;(c) respectarea dispoziţiilor prezentului regulament.Comisia informează statele membre cu privire la rezultatele evaluării respective întermen de patru luni de la data primirii cererii de modificare a programului. În cazul încare modificările nu respectă unul sau mai multe criterii de evaluare prevăzute la primulparagraf, termenul de patru luni se suspendă până când Comisia primeşte propuneri demodificări conforme.


În cazul în care Comisia nu informează statul membru în termenul de patru luni prevăzutla al doilea paragraf, modificările sunt considerate acceptate şi intră în vigoare laîncheierea respectivului termen.Articolul 10(1) În sensul articolului 71 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr.1698/2005, statele membre sunt responsabile de cheltuielile între, pe de o parte, data lacare cererea lor de revizuire sau de modificare a unui program, prevăzută la articolul 6alineatul (1) din prezentul regulament, este primită de către Comisie şi pe de altă parte,data deciziei Comisiei în temeiul articolelor (7) şi (8) din prezentul regulament sau dataîncheierii evaluării conformităţii modificărilor în temeiul articolului 9 din prezentulregulament.(2) În cazurile în care se iau măsuri de urgenţă ca urmare a unor catastrofe naturale,cheltuielile legate de modificările programelor prevăzute la articolul 6 alineatul (1) potdeveni eligibile de la o dată anterioară celei prevăzute la articolul 71 alineatul (1) dinRegulamentul (CE) nr. 1698/2005.Articolul 11Modificările cadrelor naţionale prevăzute la articolul 15 alineatul (3) din Regulamentul(CE) nr. 1698/2005 intră în sfera de aplicare a articolului 6 alineatul (1) litera (c) dinprezentul regulament. Articolul 9 alineatele (3) şi (6) din prezentul regulament se aplicămutatis mutandis respectivelor modificări.Articolul 12În caz de adoptare a unei noi legislaţii comunitare sau de modificare a legislaţieicomunitare existente, programele de dezvoltare rurală sunt modificate, după caz, înfuncţie de noile norme sau de modificările acestora, în conformitate cu articolul 6alineatul (1). Modificările respective nu sunt luate în calcul printre modificările anualeprevăzute la articolul 7 alineatul (2), articolul 8 alineatul (3) şi articolul 9 alineatul (4).Articolul 6 alineatul (2) nu se aplică acestor modificări.CAPITOLUL IIIMăsuri de dezvoltare ruralăSecţiunea IMăsuri de dezvoltare rurală pe axăSubsecţiunea 1


Axa 1Articolul 13(1) Condiţiile aplicabile ajutorului pentru instalarea tinerilor agricultori, prevăzut laarticolul 22 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, trebuie îndeplinite la datadepunerii cererii de ajutor.Cu toate acestea, se poate acorda un termen de 36 de luni de la data adoptării decizieiindividuale de acordare a ajutorului pentru a permite tinerilor agricultori să seconformeze cerinţelor în materie de competenţe şi calificări profesionale, prevăzute laarticolul 22 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, în cazul în careaceştia au nevoie de perioadă de adaptare pentru a pune bazele sau a restructuraexploataţia, cu condiţia ca această nevoie să fie însoţită de un plan de dezvoltare, astfelcum se prevede la litera (c) din paragraful respectiv.(2) Planul de dezvoltare prevăzut la articolul 22 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul(CE) nr. 1698/2005 conţine cel puţin:(a) o descriere a situaţiei iniţiale a exploataţiei agricole, precum şi a etapelor şiobiectivelor specifice stabilite în vederea dezvoltării activităţilor acesteia;(b) o descriere detaliată a investiţiilor, programelor de formare, serviciilor de consiliere şia oricărei alte acţiuni necesare în vederea dezvoltării activităţilor exploataţiei agricole.(3) Autoritatea competentă evaluează respectarea planului de dezvoltare în termen demaximum cinci ani de la data adoptării deciziei individuale de acordare a ajutorului.Statele membre definesc, ţinând seama de circumstanţele în care planul de dezvoltare estepus în aplicare, condiţiile de recuperare a ajutorului deja primit, în cazul în care seconstată că, la data evaluării, tânărul agricultor nu a respectat dispoziţiile planului dedezvoltare.(4) Decizia individuală de acordare a ajutorului pentru instalarea tinerilor agricultori seadoptă în termen de maximum 18 luni de la instalare, astfel cum este definită dedispoziţiile în vigoare în statele membre. În cazul în care ajutorul ia forma unei primeunice, astfel cum se prevede în anexa din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 şi în sensulalineatului (3) de la prezentul articol, statele membre pot defalca plata în maximum cincitranşe.(5) În cazurile în care planul de dezvoltare face trimitere la alte măsuri de dezvoltarerurală prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, statul membru poate decide caaprobarea cererii tânărului agricultor de către autoritatea competentă să permită accesul,de asemenea, altor măsuri. În acest caz, informaţiile care urmează să fie furnizate de cătresolicitant trebuie să fie suficient de detaliate pentru a susţine o cerere de ajutor în temeiulaltor măsuri în cauză.


(6) Se pot prevedea condiţii specifice în cazul în care un tânăr agricultor nu are calitateade şef unic al exploataţiei agricole. Aceste condiţii trebuie să fie echivalente celor care seaplică unui tânăr agricultor care are calitatea de şef unic.Articolul 14(1) În cazul în care o exploataţie este cedată de mai mulţi cedenţi, ajutorul global depensionare anticipată în temeiul articolului 23 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 estelimitat la suma prevăzută pentru un cedent unic.(2) Activitatea agricolă pe care cedentul continuă să o practice în scopuri necomercialenu este eligibilă pentru ajutorul prevăzut în cadrul politicii agricole comune.(3) Un arendaş poate transfera terenurile retrase din circuitul agricol proprietarului, cucondiţia să fi expirat concesiunea, iar condiţiile aplicabile cesionarului, stabilite laarticolul 23 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, să fi fost îndeplinite.(4) Statele membre pot adopta dispoziţii pentru preluarea terenurilor retrase din circuitulagricol de un organism care se angajează să le retrocedeze ulterior cesionarilor careîndeplinesc condiţiile stabilite la articolul 23 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr.1698/2005.Articolul 15(1) Serviciile de consiliere oferite agricultorilor, eligibile pentru un ajutor în temeiularticolului 24 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, respectă cerinţele de la titlul IIcapitolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 6 şi normele de aplicarecorespunzătoare.(2) Autorităţile şi organismele selectate pentru furnizarea serviciilor de consiliere oferiteagricultorilor dispun de resurse adecvate în materie de personal calificat şi de echipamentadministrativ şi tehnic şi oferă experienţa în domeniul consilierii şi fiabilitatea cerute înceea ce priveşte cerinţele, condiţiile şi normele prevăzute la articolul 24 alineatul (1) aldoilea paragraf literele (a) şi (b) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005.Articolul 16Se stabileşte un cuantum degresiv al ajutorului pentru instituirea de servicii de gestionare,de înlocuire şi de consiliere, astfel cum se prevede la articolul 25 din Regulamentul (CE)nr. 1698/2005, în programele de dezvoltare rurală, ajutorul fiind redus în tranşe egale dinprimul an în care acesta se acordă, astfel încât acesta să fie complet eliminat până în alşaselea an ulterior instituirii serviciilor respective.Articolul 176 JO L 270, 21.10.2003, p.1.


(1) În ceea ce priveşte ajutorul pentru investiţii în scopul modernizării exploataţiiloragricole în vederea respectării noilor standarde comunitare, prevăzute la articolul 26alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, trebuie îndeplinitestandardele respective până la sfârşitul perioadei de graţie prevăzute la paragrafulmenţionat.(2) În cazul investiţiilor efectuate de tinerii agricultori care beneficiază de un ajutor, astfelcum se prevede la articolul 22 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 în vedereaconformării cu standardele comunitare, trebuie îndeplinite standardele relevante până lasfârşitul perioadei de graţie prevăzute la articolul 26 alineatul (1) al treilea paragraf dinregulamentul menţionat.Articolul 18(1) În sensul articolului 27 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, planurilede gestionare a pădurilor, adaptate la suprafaţa şi utilizarea zonelor împădurite în cauzăse bazează pe legislaţia naţională relevantă, precum şi pe planurile de utilizare aterenurilor existente; acestea reglementează în mod adecvat resursele forestiere.(2) Acţiunile în vederea creşterii valorii economice a pădurilor, prevăzute la articolul 27din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 vizează investiţiile la nivelul exploataţiei forestiereşi pot include investiţii pentru echipamentele de tăiere.Acţiunile referitoare la regenerare după tăierea finală nu beneficiază de ajutor.(3) Pădurile prevăzute la articolul 30 alineatul (4) din prezentul regulament sunt exclusedin sfera de aplicare a articolului 27 alineatul (1) prima teză din Regulamentul (CE) nr.1698/2005.Articolul 19(1) În ceea ce priveşte ajutorul acordat în cazul investiţiilor în vederea creşterii valoriiadăugate pentru produsele agricole şi forestiere, care vizează asigurarea respectării noilorstandarde comunitare, prevăzut la articolul 28 alineatul (1) litera (c) al doilea paragraf dinRegulamentul (CE) nr. 1698/2005, trebuie respectate standardele relevante până lasfârşitul perioadei de graţie prevăzute la respectivul paragraf.(2) În ceea ce priveşte ajutorul acordat în cazul investiţiilor în vederea creşterii valoriiadăugate pentru produsele forestiere, investiţiile referitoare la folosirea lemnului camaterie primă sunt limitate la toate operaţiunile de exploatare anterioare prelucrăriiindustriale.Articolul 20


Costurile aferente cooperării în vederea dezvoltării de noi produse, procedee şi tehnologiiîn sectoarele agricol şi alimentar şi în sectorul forestier, prevăzute la articolul 29 alineatul(2) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, privesc operaţiunile de pregătire, cum ar ficoncepţia, dezvoltarea şi testarea produselor, procedeelor sau tehnologiilor, precum şiinvestiţiile materiale şi/sau nemateriale aferente cooperării, înainte de utilizarea înscopuri comerciale a produselor, proceselor şi tehnologiilor recent dezvoltate.Articolul 21(1) Cuantumul ajutorului în vederea respectării standardelor bazate pe legislaţiacomunitară, prevăzut la articolul 31 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 este adaptat destatul membru în funcţie de standard şi de nivelul obligaţiilor care rezultă din punerea înaplicare a standardului. Plăţile sunt eliminate progresiv în cursul unei perioade demaximum cinci ani, prevăzută la articolul menţionat anterior alineatul (2).(2) Nu se ţine seama de costurile legate de investiţii la stabilirea cuantumului ajutoruluiacordat anual în vederea respectării standardelor bazate pe legislaţia comunitară, prevăzutla articolul 31 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005.Articolul 22(1) Sistemele comunitare de calitate alimentară, prevăzute la articolul 32 alineatul (1)litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, sunt cele instituite în temeiulurmătoarelor regulamente şi dispoziţii:(a) Regulamentul (CEE) nr. 2092/91 al Consiliului 7 ;(b) Regulamentul (CE) nr. 509/2006 al Consiliului 8 ;(c) Regulamentul (CE) nr. 210/2006 al Consiliului 9 ;(d) Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 al Consiliului 10 ;(2) Pentru a fi eligibil pentru un ajutor, sistemele de calitate alimentară recunoscute destatele membre, prevăzute la articolul 32 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE)nr. 1698/2005, trebuie să respecte următoarele condiţii:(a) specificitatea produsului final din cadrul sistemelor relevante rezultă dintr-un caietde sarcini bine stabilit care defineşte metodele de exploatare care garantează:- caracteristicile specifice, inclusiv în ceea ce priveşte procesul de producţie sau7 JO L 198, 22.7.1991, p.1.8 JO L 93, 31.3.2006, p.1.9 JO L 93, 31.3.2006, p. 12.10 JO L 179, 14.7.1999, p.1.


- obţinerea unui produs final a cărui calitate depăşeşte standardele comercialeaplicabile produselor de larg consum în ceea ce priveşte sănătatea animală şipublică sau sănătatea plantelor, bunăstarea animalelor şi protecţia mediului;(b) produsele din cadrul sistemelor menţionate respectă un caiet de sarciniobligatoriu, iar acest lucru este verificat de un organism de inspecţie independent;(c) sistemele sunt deschise tuturor producătorilor;(d) sistemele sunt transparente şi asigură o trasabilitate completă a produselor;(e) sistemele răspund oportunităţilor comerciale actuale sau previzibile.(3) Un agricultor care participă la un sistem de calitate alimentară nu poate primi ajutordecât în cazul în care produsul agricol sau produsul alimentar în cauză a fost recunoscutoficial în temeiul regulamentului sau dispoziţiilor prevăzute la alineatul (1) sau în cadrulunui sistem de calitate alimentară recunoscut de un stat membru, prevăzut la alineatul (2).În cazul sistemelor de calitate alimentară, prevăzute la alineatul (2) literele (b) şi (c),ajutorul nu poate fi acordat decât pentru produsele care figurează într-un registrucomunitar.(4) În cazul în care ajutorul pentru participarea la un sistem de calitate alimentară întemeiul Regulamentului 2092/91 pentru un produs determinat este prevăzut într-unprogram de dezvoltare rurală, nu se ţine seama de costurile fixe care rezultă dinparticiparea la sistemul de calitate respectiv pentru calculul sumei ajutorului în cadrulunei măsuri de agromediu pentru sprijinirea agriculturii ecologice pentru acelaşi produs.(5) În sensul articolului 32 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005,se înţelege prin „costuri fixe” cheltuielile de înscriere într-un sistem de calitate alimentarăcare beneficiază de un ajutor, precum şi cotizaţia anuală pentru participarea la sistemulrespectiv, inclusiv, după caz, cheltuielile legate de controalele în vederea verificăriirespectării caietului de sarcini.Articolul 23(1) În sensul articolului 20 litera (c) punctul (iii) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 seînţelege prin „grup de producători” orice organizaţie, indiferent de forma juridică aacesteia, care reuneşte operatori care participă direct la un sistem de calitate alimentară,prevăzut la articolul 32 din regulamentul respectiv, pentru un produs agricol sau unprodus alimentar specific. Organizaţiile profesionale şi/sau interprofesionale carereprezintă unul sau mai multe sectoare nu pot fi considerate „grupuri de producători”.(2) Activităţile de informare şi de promovare eligibile pentru ajutor în temeiul articolului33 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 sunt activităţi destinate să atragă consumatoriisă cumpere produsele agricole sau alimentare reglementate de sistemele de calitate


alimentară înscrise în programul de dezvoltare rurală în temeiul articolului 32 dinrespectivul regulament.Aceste activităţi au ca obiect scoaterea în evidenţă a caracteristicilor sau a avantajelorproduselor în cauză, cum ar fi, în special, calitatea, metodele de producţie specifice,standardele ridicate în materie de bunăstare a animalelor şi de respectare a mediuluiînconjurător, care au legătură cu sistemul de calitate alimentară în cauză şi pot include, deasemenea, difuzarea de cunoştinţe tehnice şi ştiinţifice cu privire la produsele respective.Aceste activităţi includ, în special, participarea la târguri şi expoziţii şi/sau organizareaacestora, acţiuni de relaţii publice, precum şi publicitatea prin intermediul diferitelormijloace de comunicare sau la punctele de vânzare.(3) Numai activităţile de informare, de promovare şi de publicitate de pe piaţa internăsunt eligibile pentru ajutor în temeiul articolului 20 litera (c) punctul (iii) dinRegulamentul (CE) nr. 1698/2005.Aceste activităţi nu pot atrage consumatorul sa cumpere un produs pentru originea saspecifică, cu excepţia cazului produselor reglementate de sistemul de calitate instituit deRegulamentul (CE) nr. 510/2006 şi a celor reglementate de Regulamentul (CE) nr.1493/1999. Cu toate acestea, se poate indica originea produsului, cu condiţia camenţiunea originii să fie secundară în raport cu mesajul principal.Activităţile legate de promovarea mărcilor comerciale nu sunt eligibile pentru ajutor.(4) În cazul în care activităţile prevăzute la alineatul (2) au în vedere un produs din cadrulunui sistem de calitate alimentară prevăzut la articolul 22 alineatul (1) literele (a), (b) şi(c), logoul comunitar prevăzut de sistemele respective apare pe materialele de informare,promovare şi/sau pe cele publicitare.(5) Activităţile de informare şi de promovare care beneficiază de un ajutor în temeiulRegulamentului (CE) nr. 2826/2000 nu pot primi un ajutor în temeiul articolului 20 litera(c) punctul (iii) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005.(6) Statele membre asigură că orice proiect de materiale de informare, de promovare saude materiale publicitare elaborat în cadrul unei activităţi care beneficiază de un ajutor esteconform cu legislaţia comunitară. În acest sens, beneficiarii transmit proiectele demateriale menţionate autorităţii competente a statului membru.Articolul 24(1) Planul de dezvoltare prevăzut la articolul 34 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005este conform următoarelor cerinţe:(a) demonstrează, cu dovezi, că exploataţia poate deveni viabilă din punct de vedereeconomic, ţinând seama, după caz, de alte surse de venit suplimentare ale gospodărieiagricole;


(b) conţine detalii cu privire la investiţiile necesare;(c) descrie etape şi obiective precise.(2) În cazul în care planul de dezvoltare prevăzut la articolul 34 din Regulamentul (CE)nr. 1698/2005 menţionează recurgerea la alte măsuri de dezvoltare rurală, acesta trebuiesă fie suficient de detaliat pentru a susţine o cerere de sprijin în temeiul măsurilorrespective.(3) În sensul articolului 34 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, statelemembre, ţinând seama de împrejurările în care planul de dezvoltare este pus în aplicare,nu mai efectuează plăţi în cadrul ajutorului, în cazul în care se constată, în momentulevaluării, că agricultorul din exploataţia de semisubzistenţă nu s-a conformat dispoziţiilorplanului de dezvoltare.Articolul 25(1) În ceea ce priveşte Malta, în scopul stabilirii unei sume minime a ajutorului pentru unsector în care producţia totală este extrem de mică, în conformitate cu anexa laRegulamentul (CE) nr. 1698/2005, numai grupurile de producători care reprezintă unprocent minim de producători din sectorul respectiv şi asigură un procent minim dinproducţia din sectorul menţionat sunt eligibile pentru ajutorul minim respectiv.Procentele minime de producători şi din producţie, precum şi sectoarele respective, sestabilesc în programul de dezvoltare rurală al Maltei.(2) Suma minimă a ajutorului pentru grupurile de producători din Malta, calculată pebaza costurilor aferente constituirii unui grup mic de producători, se stabileşte în anexaIII.Subsecţiunea 2Axa 2Articolul 26Beneficiarii unui ajutor în temeiul articolului 38 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2003 nusunt eligibili pentru un ajutor în temeiul articolului 31 din regulamentul menţionat, înceea ce priveşte punerea în aplicare a Directivelor 79/709/CEE 11 şi 92/43/CEE 12 aleConsiliului.Articolul 2711 JO L 103, 25.4.1979, p. 1.12 JO L 2006, 22.7.1992, p. 7.


(1) În sensul articolului 39 alineatele (1)-(4) şi al articolului 40 din Regulamentul (CE)nr. 1698/2005, alineatele (2)-(13) de la prezentul articol se aplică după caz.(2) Orice angajament în vederea unei extinsificări sau gestionări diferite a creşteriianimalelor de fermă respectă cel puţin următoarele condiţii:(a) menţinerea gestionării păşunilor;(b) menţinerea, în totalitate, a suprafeţei de păşunat pe unitate vită mare, în vedereaevitării suprapăşunatului, precum şi a subutilizării.(c) densitatea şeptelului se defineşte ţinând seama de totalitatea erbivorelor dinexploataţie sau, în cazul unui angajament în vederea limitării extracţiei prin dizolvarea nutrienţilor, de totalitatea animalelor din exploataţie relevante pentru angajamentulrespectiv.(3) Angajamentele în vederea limitării folosirii îngrăşămintelor, produselor fitosanitaresau a altor inputuri nu sunt acceptate decât în cazul în care este posibilă evaluarealimitării astfel încât să se verifice, în mod satisfăcător, respectarea angajamentelor încauză.(4) Ajutorul poate viza angajamentele referitoare la:(a) creşterea animalelor de fermă din rasele locale, originare din zona în cauză şi înpericol de abandon;(b) prezervarea resurselor genetice vegetale natural adaptate condiţiilor locale şiregionale şi în pericol de eroziune genetică.Speciile de animale de fermă eligibile şi criteriile de determinare a pragului deabandon a raselor locale sunt definite în anexa IV.(5) Măsurile de agromediu puse în aplicare în cadrul organizaţiilor comune ale pieţii sauîn cadrul schemelor de sprijin direct enumerate în anexa I, măsurile fitosanitare sau desănătate animală şi măsurile de dezvoltare rurală, altele decât sprijinul pentru agromediusau în favoarea bunăstării animalelor, nu împiedică sprijinul pentru agromediu sau înfavoarea bunăstării animalelor pentru aceleaşi produse, cu condiţia ca acest sprijin să fiecomplementar şi consecvent în raport cu măsurile menţionate.Mai multe angajamente în favoarea agromediului şi a bunăstării animalelor pot ficombinate, cu condiţia ca acestea să fie complementare şi compatibile.În cazul în care măsurile sau angajamentele prevăzute la primul şi al doilea paragraf suntcombinate, nivelul de sprijin ţine seama de pierderile de venituri şi de costurilesuplimentare specifice care decurg din combinaţie.


(6) Măsurile de agromediu privind terenurile retrase din circuitul agricol în temeiularticolelor 54 sau 107 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 nu pot face obiectul unuisprijin decât în cazul în care angajamentele în favoarea agromediului depăşesc cerinţelede bază stabilite la articolul 3 alineatul (1) din regulamentul respectiv.În cazul ajutoarelor pentru zonele montane, pentru alte zone care prezintă handicapuri,zone agricole Natura 2000 şi zone agricole incluse în planurile de gestionare a bazinelorhidrografice în temeiul Directivei 2000/60/CE a Parlamentului European şi aConsiliului 13 , angajamentele în favoarea agromediului ţin seama, în mod corespunzător,de condiţiile care reglementează ajutoarele pentru zonele respective.(7) Orice angajament în vederea bunăstării animalelor, menţionat la articolul 40 dinRegulamentul (CE) nr. 1698/2005, prevede standarde îmbunătăţite pentru cel puţin unuldin următoarele elemente:(a) o furnizare de apă şi hrană mai bine centrată pe nevoile naturale ale animalelor;(b) condiţiile de adăpostire a animalelor, în ceea ce priveşte în special repartizareaspaţiului, aşternuturile pentru animale sau lumina naturală;(c) accesul la spaţiile deschise;(d) lipsa mutilărilor sistematice, a izolării sau a pironirii permanente;(e) prevenirea bolilor patologice legate în principal de practicile de creştere şi/sau decondiţiile de întreţinere.(8) În ceea ce priveşte pierderea de venituri şi costurile adiţionale care rezultă dinangajamente, nivelul de referinţă este cel al normelor şi cerinţelor relevante, prevăzute laarticolul 39 alineatul (3) şi la articolul 40 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr.1698/2005.(9) În cazul în care angajamentele sunt exprimate, de obicei, în alte unităţi decât celeutilizate în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, statele membre pot calcula plăţilepe baza acestor alte unităţi. În acest caz, statele membre asigură că sumele anualemaxime eligibile pentru un sprijin comunitar, astfel cum se prevede în anexa respectivă,sunt respectate. În acest sens, statul membru poate:(a) stabili o limită a numărului de unităţi pe hectar ale exploataţiei la care se referăangajamentul în favoarea agromediului.(b) stabili o sumă globală maximă pentru fiecare exploataţie participantă şi asigura căplăţile corespunzătoare fiecărei exploataţii respectă această limită.13 JO L 327, 22.11.2000, p.1


(10) Statele membre stabilesc, pe baza unor criterii obiective, dacă este cazul să se acordeo compensare pentru costurile induse în conformitate cu articolul 39 alineatul (4) şi cuarticolul 40 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005.În sensul articolului 39 alineatul (4) şi al articolului 40 alineatul (3) din Regulamentul(CE) nr. 1698/2005, se înţelege prin „costuri induse” costurile legate de realizarea uneitranzacţii, care nu pot fi atribuite direct costurilor de punere în aplicare a angajamentuluila care se referă.Costurile induse se calculează pentru întreaga perioadă a angajamentului şi nu pot depăşiplafonul de 20% din pierderile de venituri şi din costurile suplimentare care decurg dinangajament.(11) Statele membre pot autoriza transformarea unui angajament în altul, în timpulperioadei de îndeplinire a respectivului angajament, cu condiţia respectării următoarelorcondiţii:(a) transformarea prezintă avantaje importante în domeniul mediului înconjurător şi albunăstării animalelor;(b) angajamentul existent este consolidat în mod substanţial;(c) angajamentele în cauză sunt incluse în programul de dezvoltare rurală aprobat.Un angajament în favoarea agromediului poate fi transformat în angajament privindprima împădurire a terenurilor agricole, în conformitate cu articolul 43 din Regulamentul(CE) nr. 1698/2005, sub rezerva condiţiilor prevăzute la primul paragraf, literele (a) şi (b)de la prezentul alineat. Angajamentul în favoarea agromediului încetează fără a sesolicita o rambursare.(12) Statele membre pot autoriza adaptarea angajamentelor în favoarea agromediului saua bunăstării animalelor în cursul perioadei de îndeplinire a acestora, cu condiţia caprogramul de dezvoltare rurală aprobat să permită acest lucru, iar adaptarea să fiejustificată în mod corespunzător, ţinând seama de obiectivele angajamentului.Adaptarea poate lua, de asemenea, forma unei prelungiri a duratei angajamentului.(13) Ratele de conversie a animalelor în unităţi vite mari (UVM) sunt stabilite în anexaV. Statele membre pot diferenţia aceste rate de conversie în limitele stabilite în respectivaanexă pentru categoriile în cauză şi conform unor criterii obiective.Articolul 28(1) Ajutorul în sensul articolului 39 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005poate viza activităţi efectuate de alţi beneficiari decât cei prevăzuţi la articolul 39alineatul (2) din regulamentul respectiv.


(2) Activităţile din cadrul angajamentelor în favoarea agromediului prevăzute la articolul27 alineatul (4) din prezentul regulament nu sunt eligibile pentru a beneficia de un ajutorîn temeiul articolului 39 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005.Nu se poate acorda nici un ajutor în temeiul articolului 39 alineatul (5) din Regulamentul(CE) nr. 1698/2005 pentru activităţile eligibile în temeiul programului cadru alComunităţii Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologică şi activităţi dedemonstraţie.(3) Activităţile în vederea conservării resurselor genetice în agricultură, care sunt eligibilepentru a beneficia de un ajutor în temeiul articolului 39 alineatul (5) din Regulamentul(CE) nr. 1698/2005 includ în special:(a) activităţi urmărite, cum ar fi activităţi de promovare a conservării, caracterizării,recoltării şi utilizării, ex situ et in situ, a resurselor genetice în agricultură, inclusivinventarele on-line ale resurselor genetice în prezent conservate in situ (inclusivconservarea in situ/ în exploataţie), precum şi recoltări ex situ (bănci de gene) şi baze dedate;(b) activităţi concertate, cum ar fi activităţi de promovare a schimburilor de informaţiiîntre organizaţiile competente ale statelor membre în vederea conservării, caracterizării,recoltării şi utilizării resurselor genetice în agricultura comunitară;(c) activităţi adiacente, cum ar fi activităţi de informare, difuzare şi consiliere careimplică participarea organizaţiilor neguvernamentale si a altor părţi interesate, programede formare şi pregătirea de rapoarte tehnice.(4) În sensul punerii în aplicare a prezentului articolul, se înţelege prin:(a) „conservare in situ”: conservarea materialului genetic în ecosistemul său şi înmediul său natural, precum şi menţinerea şi reconstituirea populaţiilor viabile, înmediul lor natural pentru speciile sau rasele sălbatice ori în mediul agricol în careacestea şi-au dezvoltat caracteristicile distinctive pentru rasele de animale decrescătorie sau speciile vegetale cultivate;(b) „conservarea in situ/în exploataţie”: conservarea şi dezvoltarea în cadrulexploataţiei;(c) „conservarea ex situ”: conservarea materialului genetic agricol în afara mediuluisău natural;(d) „recoltarea ex situ”: o recoltare a materialului genetic conservat, în afara mediuluisău natural.


Articolul 29În sensul articolelor 41 şi 49 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, se înţelege prin„investiţii neproductive” investiţiile care nu generează o creştere semnificativă a valorii şia rentabilităţii exploataţiei agricole sau forestiere.Articolul 30(1) Definiţiile de la alineatele (2) şi (3) din prezentul articol se aplică în sensul articolului42 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, cu condiţia ca excepţiile să fiejustificate în mod corespunzător în programele de dezvoltare rurală.(2) Prin „pădure” se înţelege o întindere de mai mult de 0,5 ha, cu arbori de o înălţimemai mare de 5 metri şi un frunziş de mai mult de 10 % din suprafaţa sa sau cu arbori carear putea atinge aceste praguri in situ. Se exclud terenurile dedicate în principal uneiîntrebuinţări agricole sau urbane.Definiţia include zonele în curs de reîmpădurire care ar trebui să atingă, chiar dacă nueste cazul încă, un frunziş de 10% şi o înălţime a arborilor de 5 metri, cum ar fi, deexemplu, zonele temporar despădurite din cauza activităţii omului sau a fenomenelornaturale şi care ar trebui să se poată regenera.Pădurile cuprind bambuşi şi palmieri, cu condiţia ca aceştia să respecte cerinţele înmaterie de înălţime sau de frunziş.Pădurile includ, de asemenea, drumurile forestiere, liniile somiere şi alte zone deschise demică întindere, precum şi pădurile din parcurile naţionale, rezervele naturale şi din altezone protejate, în special cele de interes ştiinţific, istoric, cultural sau spiritual.Pădurile includ paravânturi, perdele de protecţie şi coridoare de arbori cu o suprafaţă maimare de 0,5 ha şi o lăţime mai mare de 20 de metri.Pădurile includ plantaţii destinate în principal unor scopuri de protecţie forestieră, cum arfi plantaţiile de hevea şi arboretele de stejar de plută. Arboretele integrate în unităţile deproducţie agricolă, cum ar fi cele din livezi şi sistemele agro-forestiere, nu sunt incluse îndefiniţia pădurilor. De asemenea, se exclud din această definiţie arborii din parcuri şigrădini din mediul urban.(3) Prin „suprafaţă împădurită” se înţelege o întindere de mai mult de 0,5 ha neclasificatădrept „pădure”, cu arbori de o înălţime mai mare de 5 metri şi un frunziş care acoperăîntre 5% şi 10% din suprafaţa sa sau cu arbori care ar putea atinge aceste praguri in situsau care este acoperită cu arbuşti, tufişuri şi arbori pe mai mult de 10% din suprafaţa sa.Această definiţie exclude terenurile dedicate în principal unei întrebuinţări agricole sauurbane.


(4) Pădurile şi suprafeţele împădurite de mai jos sunt excluse din sfera de aplicare aarticolului 42 alineatul (1) prima teză din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005:(a) pădurile şi alte suprafeţe împădurite care aparţin statului, unei regiuni sau uneiîntreprinderi publice;(b) pădurile şi alte suprafeţe împădurite aflate în proprietatea Coroanei;(c) pădurile care aparţin persoanelor juridice al căror capital este deţinut, în proporţiede cel puţin 50%, de una din entităţile prevăzute la literele (a) sau (b).Articolul 31(1) Terenurile agricole eligibile pentru un ajutor pentru prima împădurire în temeiularticolului 43 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 sunt desemnate de statul membru şiinclud terenurile utilizate în mod regulat în scopuri agricole.Orice acţiune de primă împădurire pe un sit Natura 2000 desemnat în conformitate cuDirectiva 79/409/CEE şi Directiva 92/43/CEE trebuie să fie compatibilă cu obiectivele degestionare a sitului respectiv.(2) În sensul articolului 43 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005,„costurile de instalare” includ costurile materialului de plantare, costurile de plantare,precum şi cheltuielile indispensabile legate direct de plantare.(3) În sensul articolului 43 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005,se înţelege prin „agricultor” orice persoană care îşi consacră o parte esenţială din timpulde lucru activităţilor agricole şi din care îşi câştigă o parte importantă din venit înconformitate cu criteriile precise care urmează să fie stabilite de către statul membru.(4) În sensul articolului 43 alineatul (3) şi articolului 44 alineatul (3) din Regulamentul(CE) nr. 1698/2005, se înţelege prin „specii cu creştere rapidă cultivate pe termen scurt”speciile a căror durată de rotaţie, adică intervalul între două tăieri principale pe aceeaşiparcelă, este mai mică de 15 ani.Articolul 32În sensul articolului 44 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, statele membre stabilescnumărul maxim de arbori plantaţi pe hectar, ţinând seama de contextul local, de speciileforestiere şi de nevoia de a asigura continuitatea utilizării agricole a terenurilor.Articolul 33(1) În cazul în care un ajutor în temeiul articolului 48 din Regulamentul (CE) nr.1698/2005 este acordat pentru crearea de linii somiere, costurile eligibile pot include, pelângă costurile de instalare, costurile de întreţinere aferente în zonele respective.


Nu se acordă nici un ajutor pentru întreţinerea liniilor somiere prin activităţi agricole încazul suprafeţelor care fac obiectul unui sprijin pentru agromediu.(2) Măsurile de prevenire a incendiilor, prevăzute la articolul 48 din Regulamentul (CE)nr. 1698/2005 pot include:(a) crearea unei infrastructuri de protecţie, cum ar fi drumurile forestiere, cărările,punctele de alimentare cu apă, liniile somiere, zonele deschise, precum şi organizareade operaţiuni de întreţinere a liniilor somiere şi a zonelor deschise.(b) măsuri forestiere de prevenire, cum ar fi controlul vegetaţiei, defrişarea,diversificarea structurilor vegetale;(c) înfiinţarea şi îmbunătăţirea instalaţiilor fixe de monitorizare a incendiilorforestiere şi a echipamentelor de comunicare.Articolul 34(1) Zonele agricole menţionate la articolul 50 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr.1698/2005, care sunt prevăzute în planurile de gestionare a bazinelor hidrografice înconformitate cu Directiva 2000/60/CE, sunt eligibile pentru plăţi în temeiul articolului 38din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, cu condiţia elaborării şi punerii în aplicare a unuiplan corespunzător de gestionare a bazinelor hidrografice în zonele respective.(2) Motivele ecologice prevăzute la articolul 50 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr.1698/2005, în temeiul cărora anumite zone pot fi desemnate ca fiind propice împăduririi,pot include prevenirea eroziunii şi/sau a transformării unei regiuni în deşert, consolidareabiodiversităţii, protejarea resurselor hidrologice, prevenirea inundaţiilor şi atenuareaschimbărilor climatice, cu condiţia ca, în ultimele două cazuri, acţiunea să nu aducăatingere biodiversităţii sau să dăuneze mediului înconjurător.Subsecţiunea 3Axa 3Articolul 35În sensul articolului 53 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, se înţelege prin „membrual unei gospodării agricole” o persoană fizică sau juridică sau un grup de persoane fizicesau juridice, indiferent de statutul juridic conferit grupului respectiv şi membrilor acestuiaîn conformitate cu dreptul naţional, cu excepţia lucrătorilor agricoli. În cazul în care unmembru al gospodăriei agricole este o persoană juridică sau un grup de persoane juridice,respectivul membru trebuie să desfăşoare o activitate agricolă în cadrul exploataţiei înmomentul depunerii cererii de ajutor.


Articolul 36Parteneriatele public-privat prevăzute la articolul 59 litera (e) din Regulamentul (CE) nr.1698/2005 care beneficiază de un ajutor în vederea punerii în aplicare a strategiilor localede dezvoltare respectă următoarele cerinţe:(a) stabilesc strategii locale de dezvoltare la nivel subregional;(b) sunt reprezentative pentru operatorii publici şi privaţi identificaţi la nivelulgeografic prevăzut la litera (a) de la prezentul articol;(c) au costuri de funcţionare mai mici sau egale cu 15% din cheltuielile publice legatede strategia locală de dezvoltare a fiecărui parteneriat public-privat.Subsecţiunea 4Axa 4Articolul 37(1) În vederea punerii în aplicare a axei 4 prevăzute la titlul IV capitolul I secţiunea 4 dinRegulamentul (CE) nr. 1698/2005, statele membre sau regiunile pot avea în vedere fieîntregul lor teritoriu, fie doar o parte din acesta, prin urmare adaptând criteriile de selecţiea grupurilor de acţiune locală şi zonele reprezentate de acestea.Procedurile de selecţie a grupurilor de acţiune locală trebuie să fie deschise zonelor ruraleîn cauză şi să asigure concurenţa diferitelor grupuri de acţiune locală care prezintăstrategii locale de dezvoltare.(2) Cererile de oferte pentru selecţia zonelor rurale în scopul punerii în aplicare astrategiilor locale de dezvoltare prevăzute la articolul 62 alineatul (1) litera (a) dinRegulamentul (CE) nr. 1698/2005 se organizează într-un termen de maxim doi ani de laaprobarea programelor. Cu toate acestea, statele membre sau regiunile pot organiza cereride oferte suplimentare, în special în cazul în care Leader este deschisă spre noi regiuni,iar în acest caz poate fi necesar un termen mai lung.(3) De regulă, populaţia fiecăreia din zonele prevăzute la articolul 61 litera (a) şi laarticolul 62 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 nu trebuie să fie mai micăde 5 000 de locuitori şi nici mai mare de 150 000 de locuitori.Cu toate că, în cazurile justificate corespunzător, este posibil ca pragul de 5000 delocuitori să scadă, iar cel de 150 000 de locuitori să crească.(4) Statele membre ale Comunităţii, astfel cum era alcătuită la 30 aprilie 2004, depuneforturi pentru a asigura că se acordă o prioritate, în cursul procesului de selecţie,


grupurilor de acţiune locală care au introdus un element de cooperare în strategiile lorlocale de dezvoltare, în conformitate cu articolul 62 alineatul (4) din Regulamentul (CE)nr. 1698/2005.Articolul 38Costurile de funcţionare ale grupurilor de acţiune locală, prevăzute la articolul 63, litera(c) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, sunt eligibile pentru un ajutor comunitar înlimita a 20% din suma totală a cheltuielii publice prevăzute în strategia locală dedezvoltare.Articolul 39(1) Cooperarea prevăzută la articolul 65 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 implicăcel puţin un grup de acţiune locală selectat în cadrul axei Leader. Aceasta este pusă înaplicare sub responsabilitatea unui grup de acţiune locală, în calitate de coordonator.(2) Cooperarea este deschisă parteneriatelor public-privat, prevăzute la articolul 59 litera(e) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 şi celorlalte zone rurale a căror organizarerespectă următoarele cerinţe:(a) prezenţa pe un teritoriu geografic a unui grup local activ în materie de dezvoltarerurală şi care este în măsură să elaboreze o strategie de dezvoltare pentru teritoriulmenţionat.(b) organizarea unui grup local sub forma unui parteneriat între actori locali.(3) Cooperarea include punerea în aplicare a unei acţiuni comune.Numai cheltuielile destinate acestei acţiuni comune, funcţionării unor posibile structuricomune şi sprijinului tehnic prealabil sunt eligibile pentru un ajutor în temeiul articolului65 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005.Cheltuielile de animaţie pot fi eligibile în toate zonele care participă la cooperare.(4) În cazul în care proiectele de cooperare desfăşurate de grupurile de acţiune locală nuau fost integrate în cadrul strategiei lor locale de dezvoltare, în conformitate cu articolul62 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, acestea sunt selectate deautoritatea competentă a statului membru. În acest caz, proiectele de cooperare pot fiprezentate autorităţii competente de către grupurile de acţiune locală până la 31decembrie 2013.(3) Statele membre comunică Comisiei proiectele de cooperare transnaţională aprobate.Subsecţiunea 5Asistenţă tehnică


Articolul 40În cazul programelor de dezvoltare rurală care vizează atât regiuni eligibile în temeiulobiectivului „convergenţă”, cât şi regiuni care nu sunt eligibile, rata contribuţieiFEADR pentru asistenţa tehnică prevăzută la articolul 70 alineatul (3) litera (a) dinRegulamentul (CE) nr. 1698/2005 poate fi stabilită ţinând seama de tipul de regiunepredominant din punct de vedere numeric în cadrul programului în cauză.Articolul 41(1) Structura necesară funcţionării reţelei rurale naţionale prevăzute la articolul 68 dinRegulamentul (CE) nr. 1698/2005 poate fi stabilită fie în cadrul autorităţilor naţionalecompetente, fie printr-o selecţie prin cerere de oferte. Această structură trebuie să fie înmăsură să îndeplinească sarcinile prevăzute la alineatul (2) litera (b) din articolulmenţionat.(2) În cazul în care un program de dezvoltare rurală unic vizează întreg teritoriul unuistat membru, reţeaua rurală naţională este integrată componentei „asistenţă tehnică” aprogramului şi se face o distincţie între cheltuielile planificate, legate de elementeleprevăzute la literele (a) şi (b) de la articolul 68 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr.1698/2005. Cu toate acestea, cheltuielile legate de elementele prevăzute la litera (a)menţionată anterior sunt plafonate la 25% din suma destinată reţelei rurale naţionale.(3) În cazul în care statele membre fac uz de posibilitatea prevăzută la articolul 66,alineatul (3) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, programulspecific referitor la instituirea şi funcţionarea reţelei lor rurale naţionale se aprobă înconformitate cu articolul 18 alineatul (4) din regulamentul menţionat.Articolul 4, articolul 5 alineatele (1) şi (3) şi articolul 6 din prezentul regulament seaplică mutatis mutandis în ceea ce priveşte depunerea, aprobarea şi modificarea acestorprograme specifice.Programul specific şi tabelul financiar al acestuia stabilesc o distincţie între elementeleprevăzute la literele (a) şi (b) de la articolul 68 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr.1698/2005. Cu toate acestea, cheltuielile legate de elementele prevăzute la litera (a)menţionată anterior sunt plafonate la 25 % din suma totală prevăzută pentru program.(4) Reţelele rurale naţionale sunt instituite pană la 31 decembrie 2008.(5) Normele detaliate de instituire şi organizare a reţelelor rurale naţionale sunt stabiliteîn anexa II.Secţiunea 2


Dispoziţii comune aplicabile mai multor măsuriArticolul 42În sensul articolului 70 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, în cazul încare o operaţiune integrată intră sub incidenţa mai multor axe sau măsuri, pentru fiecareparte a operaţiunii identificată ca intrând în sfera de aplicare a unei anumite măsuri dedezvoltare rurală, se aplică condiţiile respectivei măsuri.Articolul 43În ceea ce priveşte măsurile de investiţii, statele membre se asigură că ajutorul are învedere obiective clar definite care reflectă nevoi structurale şi teritoriale, precum şihandicapurile structurale care au fost identificate.Articolul 44(1) În cazul în care, în cursul perioadei de îndeplinire a unui angajament luat ca ocondiţie de acordare a unui sprijin, exploataţia unui beneficiar este transferată, întotalitate sau parţial, unei alte persoane, aceasta poate prelua angajamentul pentruperioada rămasă. În cazul în care angajamentul nu este preluat, beneficiarul trebuie săramburseze ajutorul primit.(2) Statele membre pot decide să nu solicite rambursarea prevăzută la alineatul (1) înurmătoarele cazuri:(a) în cazul în care un beneficiar care a onorat deja o parte importantă din angajamentîşi încetează activităţile agricole, iar preluarea angajamentului de către un succesor sedovedeşte a nu fi fezabilă;(b) în cazul în care transferul unei părţi din exploataţia unui beneficiar intervine încursul unei perioade de prelungire a angajamentului în conformitate cu articolul 27alineatul 12 al doilea paragraf, iar transferul are în vedere cel mult 50% din suprafaţavizată de angajament anterior prelungirii.(3) Statele membre pot lua măsuri specifice pentru a evita ca, în cazul unor schimbăriminore ale situaţiei exploataţiei, aplicarea alineatului (1) să aibă rezultatenecorespunzătoare în ceea ce priveşte angajamentele luate.Articolul 45(1) În cazul în care, în cursul perioadei de îndeplinire a unui angajament luat ca ocondiţie de acordare a unui sprijin, beneficiarul măreşte suprafaţa exploataţiei sale,statele membre pot prevedea extinderea angajamentului respectiv la o suprafaţăsuplimentară pentru perioada de îndeplinire a angajamentului rămasă, în conformitate


cu alineatul (2) sau înlocuirea angajamentului iniţial printr-un nou angajament, înconformitate cu alineatul (3).Înlocuirea respectivă poate fi prevăzută, de asemenea, în cazul extinderii, în interiorulunei exploataţii, a suprafeţei vizate de angajament.(2) Extinderea prevăzută la alineatul (1) poate fi acordată în următoarele condiţii:(a) este în beneficiul măsurii în cauză;(b) este justificată în ceea ce priveşte natura angajamentului, a perioadei rămase şi asuprafeţei suplimentare în cauză;(c) nu aduce atingere eficienţei controalelor în vederea verificării respectăriicondiţiilor de acordare a sprijinului.(3) Noul angajament prevăzut la alineatul (1) se referă la întreaga suprafaţă în cauză, încondiţii care sunt cel puţin la fel de stricte ca cele care se aplică angajamentului iniţial.(4) În cazul în care beneficiarul se găseşte în imposibilitatea de a continua să-şi onorezeangajamentele luate deoarece exploataţia face obiectul unei comasări sau a unor măsuride amenajare funciară decise sau aprobate de autorităţile publice competente, statelemembre iau măsurile necesare pentru a permite adaptarea angajamentelor la nouasituaţie a exploataţiei. În cazul în care adaptarea se dovedeşte imposibil de realizat,angajamentul încetează fără a se solicita o rambursare pentru perioada în careangajamentul a fost efectiv.Articolul 46O clauză de revizuire este prevăzută pentru angajamentele luate în temeiul articolelor39, 40 şi 47 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, pentru a permite adaptarea, în cazde modificare, a normelor obligatorii sau a cerinţelor aplicabile, prevăzute la articolul39 alineatul (3), articolul 40 alineatul (2) şi la articolul 47 alineatul (1) din regulamentulrespectiv, stabilite în conformitate cu articolele 4 şi 5 şi cu anexele III şi IV dinRegulamentul (CE) nr. 1782/2003, a cerinţelor minime pentru îngrăşăminte şi produsefitosanitare, precum şi a altor cerinţe obligatorii corespunzătoare, stabilite de legislaţianaţională, pe care angajamentele le depăşesc în conformitate cu respectivele articole.În cazul în care adaptarea nu este acceptată de beneficiar, angajamentul încetează fără ase solicita o rambursare pentru perioada în care angajamentul a fost efectiv.Articolul 47(1) Statele membre pot recunoaşte, în special, următoarele categorii de cazuri de forţămajoră sau de împrejurări excepţionale, în care nu vor solicita rambursarea unei părţisau a întregului ajutor primit de către beneficiar:


(a) decesul beneficiarului;(b) incapacitatea profesională pe termen lung a beneficiarului;(c) exproprierea unei părţi importante a exploataţiei, în cazul în care aceastăexpropriere nu era previzibilă la data subscrierii la respectivul angajament;(d) catastrofă naturală gravă, cu efecte notabile asupra terenurilor exploataţiei;(e) distrugerea accidentală a construcţiilor destinate creşterii animalelor dinexploataţie;(f) o epizootie care afectează o parte sau întregul efectiv de animale al agricultorului.(2) Beneficiarul sau succesorul său în drepturi notifică în scris autorităţii competentecazurile de forţă majoră sau împrejurările excepţionale, în termen de 10 zilelucrătoare de la data în care aceştia sunt în măsură să facă acest lucru şi anexează, lacererea autorităţii competente, documentele justificative corespunzătoare.CAPITOLUL IVEligibilitate şi dispoziţii administrativeVerificarea şi controlul măsurilor în materie de eligibilitateSubsecţiunea 1Verificarea şi controlul măsurilorArticolul 48(1) În sensul articolului 74 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, statelemembre se asigură că toate măsurile de dezvoltare rurală pe care intenţionează să lepună în aplicare pot face obiectul unor controale şi verificări. Ele elaborează, în acestscop, dispoziţii privind controalele, care să le permită asigurarea, în mod satisfăcător,a respectării criteriilor de eligibilitate şi a altor angajamente.(2) În vederea susţinerii şi confirmării caracterului adecvat şi a exactităţii calcululuiplăţilor în temeiul articolelor 31, 38, 39, 40 şi 43-47 din Regulamentul (CE) nr.1698/2005, statele membre se asigură că se furnizează o expertiză corespunzătoare decătre organismele sau serviciile care funcţionează independent de cele responsabilepentru aceste calcule. În programele de dezvoltare rurală trebuie să figurezedocumente justificative ale recurgerii la o astfel de expertiză.


Subsecţiunea 2Subvenţii la dobândăArticolul 49În temeiul articolului 71 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, FEADRpoate cofinanţa subvenţii la dobândă. În cazul în care propun subvenţii la dobândă,statele membre indică în programele lor modul de calcul care urmează să fie utilizatîn acest sens.Statele membre pot institui un regim de capitalizare a tranşelor anuale rămase de platădin subvenţiile la dobândă oricând pe durata împrumutului. Orice tranşă anuală care arămas de plată după data limită de realizare a plăţilor este capitalizată şi plătită pânăla 31 decembrie. În sensul cererilor de plată adresate Comisiei, sumele plătiteinstituţiei financiare de intermediere care efectuează plata sumelor corespunzătoarevalorii actualizate a subvenţiilor sunt considerate cheltuieli pretinse în mod efectiv.În sensul celui de-al doilea paragraf, trebuie să existe o convenţie între agenţia deplată a statului membru şi instituţia financiară de intermediere care efectuează platasumelor corespunzătoare valorii actualizate a subvenţiilor. Statele membre indică înprogramele lor modul de calcul şi ipotezele valorii viitoare care urmează să fieutilizată pentru calculul valorii capitalizate a subvenţiilor la dobândă care urmeazăîncă să fie acordate, precum şi dispoziţiile prevăzute pentru ca ajutorul să ajungă încontinuare la beneficiar.Statele membre rămân responsabile de gestionarea plăţii sumelor corespunzătoarevalorii actualizate a subvenţiilor, pe toată durata împrumutului, către instituţiafinanciară de intermediere, precum şi de orice recuperare a sumelor plătite în modnecorespunzător, în conformitate cu articolul 33 din Regulamentul (CE) nr.1290/2003 al Consiliului 14 .Subsecţiunea 3Alte acţiuni de inginerie financiarăArticolul 50În temeiul articolului 71 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, FEADRpoate, în cadrul unui program de dezvoltare rurală, cofinanţa cheltuielile legate de oacţiune care include contribuţii de sprijinire la fondurile de capital de risc, la fondurilede garantare sau la fondurile de împrumut (denumite în continuare „fondurile”), înconformitate cu articolele 51 şi 52 din prezentul regulament.14 JO L 209, 11.8.2005, p.1.Articolul 51


(1) Cofinanţatorii fondurilor sau comanditarii acestora prezintă autorităţii degestionare un plan de activitate în care precizează, printre altele, piaţa sau portofoliulde garanţii avut în vedere, criteriile şi modalităţile de finanţare, bugetul operaţional alfondurilor, regimul de proprietate şi partenerii de cofinanţare, cerinţele în materie deprofesionalism, de competenţă şi de independenţă a gestiunii, statutul fondurilor,justificarea şi utilizarea prevăzută a contribuţiei FEADR, politica de ieşire ainvestiţiilor şi normele de lichidare a fondurilor, inclusiv reutilizarea resurseloratribuibile contribuţiei FEADR. Planul de activitate este evaluat şi punerea sa înaplicare este monitorizată de autoritatea de gestionare sau este de competenţaacesteia.(2) Fondurile sunt instituite ca entităţi juridice independente, reglementate prinacorduri între acţionari sau ca entităţi de finanţare separate în cadrul unei instituţiifinanciare existente. În acest din urmă caz, fondul este supus unor norme de punere înaplicare specifice, care prevăd în special ţinerea unei contabilităţi separate în vedereadiferenţierii noilor resurse investite în fond (inclusiv cele provenite din FEADR) deresursele iniţiale ale instituţiei financiare. Comisia nu poate deveni partener sauacţionar al fondului.(3) Fondurile investesc sau furnizează garanţii întreprinderilor la înfiinţarea acestora,la demararea sau extinderea lor, numai în activităţi pe care gestionarii fondului leconsideră parţial viabile. Evaluarea viabilităţii economice ţine seama de toate surselede venit ale întreprinderilor în cauză. Fondurile nu pot investi, nici furniza garanţiiîntreprinderilor aflate în dificultate în sensul orientărilor comunitare privindajutoarele de stat pentru salvarea sau restructurarea întreprinderilor aflate îndificultate 15 .(4) Autorităţile de gestionare şi fondurile îşi iau măsuri de precauţie pentru a reducela minimum denaturările concurenţei pe piaţa capitalului de risc sau a împrumuturilor.În special, veniturile provenite din investiţii în fonduri proprii şi din împrumuturi(mai puţin partea cheltuielilor de gestiune la pro rata) pot fi alocate de preferinţăacţionarilor din sectorul privat până la nivelul remuneraţiei, fixat în acordul dintreacţionari, iar ulterior sunt repartizate în mod proporţional între toţi acţionarii şiFEADR.(5) Cheltuielile de gestiune a fondurilor nu pot depăşi 3% (2% în cazul fondurilor degarantare) din capitalul plătit, la o medie anuală şi pe durata programului, cu condiţiaca un procentaj mai ridicat să nu se dovedească necesar în urma unei cereri de ofertecompetitive.(6) Modalităţile de contribuire la fonduri din programele de dezvoltare rurală,inclusiv în ceea ce priveşte rezultatele aşteptate, strategia şi planificarea investiţiilor,monitorizarea punerii în aplicare, politica de ieşire a investiţiilor şi normele de15 JO L 244, 1.10.2004, p.2.


lichidare a fondului sunt stabilite într-o convenţie de finanţare încheiată între, pe de oparte, fondul respectiv şi pe de altă parte, statul membru sau autoritatea de gestionare.(7) Contribuţiile la fondurile provenite din FEADR şi din alte surse publice, precumşi investiţiile realizate de fonduri sau garanţiile acordate de acestea în favoareaîntreprinderilor individuale sunt supuse normelor din Regulamentul (CE) nr.1698/2005 sau reglementării comunitare privind ajutoarele de stat.Articolul 52(1) În ceea ce priveşte acţiunile de inginerie financiară prevăzute la articolul 51 dinprezentul regulament, se declară Comisiei, în conformitate cu articolul 26 alineatul(3) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005, cheltuielile totale pretinse înscopul constituirii fondurilor sau contribuţiilor la fonduri.Cu toate acestea, în cazul plăţii soldului sau a încheierii programului de dezvoltarerurală în conformitate cu articolul 28 din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005,cheltuiala eligibilă corespunde totalului:(a) plăţilor provenite din fiecare din fondurile în cauză pentru investiţii înîntreprinderi sau al garanţiilor furnizate, inclusiv orice sumă angajată drept garanţiede către fondurile de garantare;(b) şi cheltuielile de gestiune eligibile;Diferenţa între contribuţia FEADR plătită efectiv în cadrul acţiunilor de ingineriefinanciară şi cheltuielile eligibile în temeiul literelor (b) şi (c) de la al doilea paragrafeste eliminată în cadrul conturilor anuale din ultimul an al punerii în aplicare aprogramului.(2) Dobânzile generate de plăţile efectuate către fonduri de programele de dezvoltarerurală sunt utilizate pentru a finanţa acţiunile de inginerie financiară în beneficiulîntreprinderilor individuale.(3) Resursele reintrate în circuitul operaţional în urma investiţiilor efectuate defonduri sau rămase după ce toate garanţiile au fost plătite sunt reutilizate deautorităţile competente ale statelor membre în cauză în beneficiul întreprinderilorindividuale.Subsecţiunea 4Costuri standard şi ipoteze privind pierderile de venituri, contribuţii în naturăArticolul 53


(1) După caz, statele membre pot stabili nivelul ajutorului prevăzut la articolele 31,37-41 şi 43-49 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 pe bază de costuri standard şi deipoteze standard privind pierderile de venituri.(2) Statele membre asigură că sumele corespunzătoare ale ajutorului şi calculele,menţionate la alineatul (1):(a) nu conţin decât elemente care pot fi verificate;(b) se bazează pe sume stabilite prin intermediul unei expertize corespunzătoare;(c) sunt însoţite de o menţiune clară referitoare la originea sumelor;(d) se diferenţiază astfel încât să ţină seama de condiţiile specifice ale siturilor, lanivel local sau regional şi, după caz, utilizarea efectivă a solurilor;(e) în caz de măsuri în temeiul articolelor 31, 37-40 şi 43-47 din Regulamentul (CE)nr. 1698/2005 nu conţin elemente legate de costurile fixe de investiţii.Articolul 54(1) În cazul unor măsuri care includ investiţii în natură, contribuţiile unui beneficiarpublic sau privat, cum ar fi furnizările de bunuri sau prestarea de servicii care nu facobiectul nici unei plăţi în numerar cu factură sau alt document echivalent, potconstitui cheltuieli eligibile, în cazul în care se îndeplinesc următoarele condiţii:(a) contribuţiile constau din terenuri sau bunuri imobile, echipamente sau materiiprime, activităţi de cercetare, profesionale sau de voluntariat;(b) contribuţiile nu sunt aduse în cadrul unor activităţi de inginerie financiarăprevăzute la articolul 50;(c) valoarea contribuţiilor poate face obiectul unei evaluări şi a unei verificăriindependente.În caz de contribuţie în terenuri sau bunuri imobile, valoarea este certificată de cătreun expert independent calificat sau de către un organism oficial autorizat în modcorespunzător.În caz de muncă voluntară neplătită, valoarea prestaţiilor se stabileşte în funcţie detimpul petrecut, precum şi de remuneraţia pe oră sau pe zi a sarcinilor echivalente, pebaza unui sistem prestabilit de calcul a costurilor standard, după caz, cu condiţia casistemul de control să permită confirmarea, în mod satisfăcător, a faptului că muncarespectivă a fost efectuată corespunzător.


(2) Cheltuielile publice cofinanţate de FEADR, care sunt destinate unei operaţiunicare include contribuţii în natură, nu pot depăşi suma totală a cheltuielilor eligibile, cuexcepţia ajutoarelor în natură, astfel cum s-a stabilit la încheierea operaţiunii.Subsecţiunea 5InvestiţiiArticolul 55(1) În caz de investiţii, cheltuielile eligibile sunt limitate la:(a) construcţia, achiziţia, inclusiv prin contract de locaţiune sau renovarea de bunuriimobile;(b) cumpărarea sau cumpărarea prin contract de închiriere de materiale sau deechipamente noi, inclusiv programe de calculator, până la concurenţa valorii de piaţăa bunurilor. Celelalte costuri legate de contractele de închiriere, cum ar fi marjalocatorului, costurile de refinanţare a dobânzilor, cheltuielile generale şi cheltuielilede asigurare, nu constituie cheltuieli eligibile;(c) costurile generale legate de cheltuielile prevăzute la literele (a) şi (b), cum ar fi, înspecial, onorariile arhitecţilor şi remuneraţiile inginerilor şi consultaţilor, precum şicosturile legate de studiile de fezabilitate, de obţinerea brevetelor şi licenţelor.Prin derogare de la primul paragraf, litera (b) şi numai în cazul microîntreprinderilor,întreprinderilor mici şi mijlocii, în sensul Recomandării 2003/361/CE a Comisiei 16 ,statele membre pot, în cazuri justificate în mod corespunzător, stabili condiţiile încare cumpărarea de echipamente de ocazie poate fi considerată cheltuială eligibilă.(2) În caz de investiţii agricole, achiziţia de drepturi de producţie agricolă, de animaleşi de plante anuale, precum şi plantarea acestora din urmă, nu sunt eligibile pentruajutoare pentru investiţii.Cu toate acestea, în caz de reconstituire a potenţialului agricol distrus de catastrofenaturale, în conformitate cu articolul 20 litera (b) punctul (iv) din Regulamentul (CE)nr. 1698/2005, cheltuielile de achiziţie de animale pot fi considerate cheltuielieligibile.Investiţiile privind operaţiunile de simplă înlocuire nu constituie cheltuieli eligibile.16 JO L 124, 20.5.2003, p.36.Subsecţiunea 6Plata de avansuri pentru sprijinirea investiţiilor


Articolul 56(1) Prin derogare de la articolul 26 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1975/2006al Comisiei 17 , beneficiarii unui sprijin pentru investiţii pot solicita agenţiilor de platăcompetente plata unui avans în cazul în care această posibilitate este prevăzută înprogramul de dezvoltare rurală. În ceea ce priveşte beneficiarii publici, un astfel deavans nu poate fi plătit decât localităţilor şi asociaţiilor acestora, precum şiorganismelor de drept public.(2) Suma avansului nu poate depăşi 20% din ajutorul public pentru investiţii şi plataacestuia trebuie să fie subordonată constituirii unei garanţii bancare sau a uneigaranţii echivalente care corespunde procentului de 110% din suma avansului.Cu toate acestea, în cazul beneficiarilor publici prevăzuţi la alineatul (1), agenţia deplată poate accepta o garanţie scrisă din partea autorităţii acestora, în conformitate cudispoziţiile în vigoare în statele membre, echivalentă cu procentul prevăzut la primulparagraf, cu condiţia ca autoritatea respectivă să îşi asume angajamentul de a plătisuma acoperită de garanţie, în cazul în care dreptul la avansul plătit nu a fost stabilit.(3) Garanţia este eliberată în cazul în care agenţia de plată competentă constată căsuma cheltuielilor reale care corespund ajutorului public pentru investiţii depăşeştesuma avansului.Secţiunea 2Ajutoare de statArticolul 57(1) Programele de dezvoltare rurală nu pot integra ajutoare de stat al căror scop estede a furniza o finanţare naţională suplimentară, în conformitate cu articolul 89 dinRegulamentul (CE) nr. 1698/2005, pentru măsurile sau operaţiunile care intră în sferade aplicare a articolului 36 din tratat, decât în cazul în care aceste ajutoare de stat suntidentificate în conformitate cu anexa II punctul 9.A la prezentul regulament.(2) Programele de dezvoltare rurală nu pot integra ajutoare de stat al căror scop estede a furniza contribuţii financiare aduse de statele membre în completarea sprijinuluicomunitar, în conformitate cu articolul 88 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, înfavoarea măsurilor prevăzute la articolele 25 şi 52 din regulamentul menţionat şi aoperaţiunilor reglementate de măsurile prevăzute la articolele 28 şi 29 dinregulamentul menţionat sau o finanţare naţională suplimentară, în conformitate cuarticolul 89 din regulamentul menţionat, în favoarea măsurilor prevăzute la articolele25, 27 şi 52 din regulamentul menţionat şi a operaţiunilor reglementate de măsurile17 A se vedea p.74 din prezentul Jurnal Oficial.


prevăzute la articolele 28 şi 29 din regulamentul menţionat, care nu intră în sfera deaplicare a articolul 36 din tratat, decât în cazul în care aceste ajutoare de stat suntidentificate în conformitate cu anexa II punctul 9.B la prezentul regulament.(3) Cheltuielile atrase în cadrul măsurilor şi acţiunilor prevăzute la alineatul (2) de laprezentul articol nu sunt eligibile decât în cazul în care ajutorul subiacent nureprezintă un ajutor ilegal în sensul articolului (1) litera (f) din Regulamentul (CE) nr.659/1999 al Consiliului 18 la data acordării ajutorului.Autoritatea de gestionare sau orice altă autoritate competentă a statului membruasigură că, în cazul în care se prevede acordarea unui ajutor unor operaţiunireglementate de măsurile prevăzute la alineatul (2) de la prezentul articol pe bazaschemelor de ajutor existente în sensul articolului 1 literele (b) şi (d) dinRegulamentul (CE) nr. 659/1999, se respectă orice cerinţă de notificare aplicabilăajutoarelor individuale în sensul articolului (1) litera (e) din regulamentul menţionatşi că operaţiunile respective nu sunt selectate decât după ce ajutorul subiacent a fostnotificat Comisiei şi aprobat de către aceasta, în conformitate cu articolul 88 alineatul(3) din tratat.Secţiunea 3Informare şi publicitateArticolul 58(1) Programul de dezvoltare rurală cuprinde un plan de comunicare care indică:(a) obiectivele şi grupurile ţintă;(b) conţinutul şi strategia măsurilor de comunicare şi de informare, precum şimăsurile care urmează să fie luate;(c) bugetul orientativ;(d) serviciile administrative sau organismele responsabile de punerea în aplicare;(e) criteriile care urmează să fie utilizate pentru a evalua impactul măsurilor deinformare şi de publicitate în termeni de transparenţă, de notorietate a programelor dedezvoltare rurală şi în ceea ce priveşte rolul jucat de Comunitate.(2) Suma prevăzută pentru informare şi publicitate poate fi integrată în cadrulcomponentei „asistenţă tehnică” a programului de dezvoltare rurală.(3) Normele detaliate referitoare la informare şi publicitate sunt stabilite în anexa VI.18 JO L 83, 27.3.1999, p.1.


Articolul 59În cadrul reuniunilor comitetului de monitorizare instituit în conformitate cu articolul77 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, preşedintele prezintă un raport privindprogresele realizate în ceea ce priveşte punerea în aplicare a măsurilor de informare şide publicitate şi prezintă membrilor comitetului exemple de astfel de măsuri.Secţiunea 4Monitorizare şi evaluareArticolul 60Structura şi elementele rapoartelor anuale de execuţie prevăzute la articolul 82 dinRegulamentul (CE) nr. 1698/2005 sunt stabilite în anexa VII din prezentulregulament.Articolul 61Evaluările intermediare şi ex post prevăzute la articolul 86 alineatele (4) şi (5) dinRegulamentul (CE) nr. 1698/2005 sunt prezentate Comisiei până la 31 decembrie2010 şi, respectiv, 31 decembrie 2015.În caz de nerespectare de către un stat membru a termelor de prezentare a rapoartelorde evaluare intermediare şi ex post prevăzute la primul paragraf din prezentul articol,Comisia poate aplica procedura de suspendare temporară a plăţilor intermediareprevăzute la articolul 27 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 până laprimirea respectivelor rapoarte.Articolul 62(1) Lista indicatorilor comuni de referinţă, de realizare, de rezultat şi de impactaplicabili programelor de dezvoltare rurală figurează în anexa VIII la prezentulregulament. Această listă de indicatori constituie cadrul comun de monitorizare şi deevaluare (CCME) prevăzut la articolul 80 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005.După caz, aceşti indicatori sunt defalcaţi, pe de o parte, în funcţie de vârsta şi sexulbeneficiarilor şi, pe de altă parte, în funcţie de tipul de zonă în care măsurile sunt puseîn aplicare (zonele defavorizate sau zonele la care se referă obiectivul „convergenţă”).(2) Progresele realizate în ceea ce priveşte indicatorii de realizare şi de rezultat suntprezentate în raportul anual de execuţie. Acesta include atât indicatori comuni, cât şiindicatori suplimentari.


Pentru a măsura progresele făcute în realizarea obiectivelor programului dedezvoltare rurală, se stabilesc obiective orientative pentru perioada de punere înaplicare a programului în ceea ce priveşte indicatorii de realizare, de rezultat şi deimpact, inclusiv o finanţare naţională suplimentară prevăzută la articolul 89 dinRegulamentul (CE) nr. 1698/2005.(3) Comisia, în parteneriat cu statele membre, defineşte orientările referitoare laCCME. Orientările respective se referă cel puţin la următoarele elemente:(a) cerinţele de monitorizare;(b) organizarea evaluărilor ex ante, intermediare şi ex post, precum şi cadrul comunde evaluare privind fiecare din măsurile de dezvoltare rurală;(c) orientările privind sistemul de raportare care permit evaluarea progreselor pe bazăde indicatori;(d) fişe de informare pentru fiecare măsură care conţin logica intervenţiei şi diferiţiiindicatori;(e) fişe de informare care descriu indicatorii de referinţă, de realizare, de rezultat şi deimpact.Secţiunea 5Schimbul electronic de informaţii şi de documenteArticolul 63(1) Comisia instituie, în colaborare cu statele membre, un sistem de informare(denumit în continuare „sistem”) care să permită schimbul securizat de date de interescomun între Comisie şi fiecare stat membru. Aceste date privesc atât aspecteleadministrative şi operaţionale, cât şi aspectele financiare prevăzute la articolul 18 dinRegulamentul (CE) nr. 883/2006 al Comisiei 19 .Sistemul este instituit şi actualizat de Comisie, în parteneriat cu statele membre.(2) În ceea ce priveşte gestiunea administrativă şi operaţională, sistemul includeaspecte documentare de interes comun care să permită efectuarea monitorizării şi, înspecial: planurile strategice naţionale şi actualizarea acestora, rapoartele de sinteză,programele şi modificările acestora, deciziile Comisiei, rapoartele anuale de execuţie,inclusiv codificarea măsurilor în conformitate cu tabelul din anexa II punctul 7 şiindicatorii de monitorizare şi de evaluare din anexa VIII.19 JO L 171, 23.6.2006, p.1.


(3) Autoritatea de gestionare şi Comisia introduc şi actualizează în cadrul sistemului,în formatul cerut, documentele care sunt de competenţa lor.(4) Sistemul este accesibil statelor membre şi Comisiei fie direct, fie prin intermediulunei interfeţe care să asigure sincronizarea şi intrarea automată a datelor cu sistemeleinformatizate de gestionare naţionale şi regionale.Statele membre centralizează şi trimit Comisiei cererile de drepturi de acces la sistem.(5) Schimburile de date sunt semnate electronic în conformitate cu articolul 5 dinDirectiva 1999/93/CE a Parlamentului European şi a Consiliului 20 . Statele membre şiComisia recunosc valabilitate juridică şi admisibilitatea ca probă în procedurilejudiciare a semnăturii electronice utilizate în sistem.(6) Data luată în considerare în ceea priveşte trimiterea documentelor la Comisie estecea la care statul membru transmite documentele pe care le-a introdus în prealabil însistem.Un document este considerat ca fiind trimis Comisiei în cazul în care nu mai esteposibil ca statul membru să-l modifice sau să-l şteargă din sistem.(7) Costurile de proiectare şi de actualizare a elementelor comune ale sistemului suntfinanţate din bugetul Comisiei în conformitate cu articolul 66 alineatul (1) dinRegulamentul (CE) nr. 1698/2005.Costurile eventuale ale unei interfeţe între sistem, pe de o parte şi sistemele naţionaleşi locale, pe de altă parte, precum şi costurile eventuale de adaptare a sistemelornaţionale şi locale pot fi eligibile în temeiul articolului 66 alineatul (2) dinregulamentul menţionat.(8) În cazuri de forţă majoră sau de împrejurări excepţionale şi, în special, defuncţionare defectuoasă a sistemului sau de probleme care afectează continuitateaconexiunii, statul membru în cauză poate transmite documentele Comisiei în formăimprimată. În acest caz, este necesar acordul oficial prealabil al Comisiei.Imediat după dispariţia cazului de forţă majoră sau de împrejurare excepţională careconstituia un obstacol în utilizarea sistemului, statul membru introduce documenteleîn cauză. În acest caz, data expedierii este considerată data transmiterii documentelorîn formă imprimată.20 JO L 13, 19.1.2000, p.12CAPITOLUL VDispoziţii finaleArticolul 64


Regulamentul (CE) nr. 817/2004 se abrogă de la 1 ianuarie 2007.Acesta continuă să se aplice măsurilor aprobate până la 1 ianuarie 2007 în temeiulRegulamentului (CE) nr. 1257/1999.Articolul 11 din Regulamentul (CE) nr. 817/2004, precum şi punctele 9.3.V.Apunctul 1 şi 9.3.V.B. punctele 1, 2 şi 3 şi punctul 9.3.V.B. a doua liniuţă se aplică încontinuare până la 31 decembrie 2009 în temeiul articolului 94 al treilea paragraf dinRegulamentul (CE) nr. 1698/2005.Articolul 65Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în JurnalulOficial al Uniunii Europene.Acesta se aplică sprijinului comunitar privind perioada de programare începând de la1 ianuarie 2007.Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct întoate statele membre.Adoptat la Bruxelles, 15 decembrie 2006.Pentru ComisieMariann FISCHER BOELMembru al Comisiei


ANEXA ISCHEME DE SPRIJIN PREVĂZUTE LA ARTICOLUL 2 ALINEATUL (2)- Fructe şi legume [articolul 14 alineatul (2) şi articolul 15 din Regulamentul (CE) nr.2200/96 al Consiliului 21 ]- Vin [titlul II capitolul III din Regulamentul (CE) nr. 1493/1999].- Tutun [articolul 13 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (CEE) nr. 2075/92 alConsiliului 22 ].- Ulei de măsline [articolul 8, alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 865/2004 alConsiliului 23 ].- Hamei [articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 1952/2005 al Consiliului 24 ].- Carne de vită şi mânzat [articolul 132 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003].- Ovine şi caprine [articolul 114 alineatul (1) şi articolul 119 din Regulamentul (CE) nr.1782/2003].- Apicultură [articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 797/2004 al Consiliului 25 ].- Zahăr [Regulamentul (CE) nr. 320/2006 al Consiliului 26 ].- Măsurile specifice în domeniul agriculturii în favoarea regiunilor ultraperiferice [titlulIII din Regulamentul (CE) nr. 247/2006 al Consiliului 27 ] şi a insulelor mici din MareaEgee [capitolul III din Regulamentul (CE) nr. 1405/2006 al Consiliului 28 ].- Plăţi directe [articolul 42 alineatul (5) şi articolul 69 din Regulamentul (CE) nr.1782/2003].21 JO L 297, 21.11.1996, p.1.22 JO L 215, 30.7.1992, p. 70.23 JO L 161, 30.4.2004, p. 97 (versiune rectificată în JO L 206, 9.6.2004, p. 37).24 JO L 314, 30.11. 2005, p. 1.25 JO L 125, 28.4.2004, p.1.26 JO L 58, 28.2.2006, p.42.27 JO L 42, 14.2.2006, p.1.28 JO L 265, 26.9.2006, p.1


ANEXA IIA. CONŢINUTUL UNUI PROGRAM DE DEZVOLTARE RURALĂ(ARTICOLUL 5)1. Titlul programului de dezvoltare rurală2. Statul membru şi regiunea administrativă (după caz)2.1. Zona geografică care face obiectul planului[articolul 15 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005]2.2. Regiuni care intră sub incidenţa obiectivului „convergenţă”[articolul 16 litera (d) şi articolul 69 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005]Se identifică:- regiunile de convergenţă.3. Analiza situaţiei în termeni de puncte tari şi puncte slabe, strategia aleasăpentru a le face faţă şi evaluarea ex ante[articolul 16 litera (a) şi articolul 85 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005].3.1. Analiza situaţiei în termeni de puncte tari şi puncte slabeSe descrie situaţia actuală a zonei geografice prin date cuantificate, evidenţiind puncteletari şi punctele slabe, disparităţile, nevoile şi lacunele şi potenţialul în materie dedezvoltare rurală, pe baza indicatorilor de referinţă definiţi în anexa VIII şi a altorindicatori suplimentari corespunzători. Această descriere se referă la următoareleelemente:- În ceea ce priveşte contextul socioeconomic general al zonei geografice: definiţiazonei rurale, ţinând seama de punctul 2.4 din anexa la Decizia 2006/144/CE aConsiliului 29 ; situaţia demografică, inclusiv analiza structurii populaţiei, în funcţie devârstă şi de sex, a imigraţiei şi emigraţiei şi a problemelor care decurg din presiunileperiurbane şi a depărtării; motoarele economice, productivitatea şi creşterea; piaţamuncii, inclusiv structura forţei de muncă, şomajul şi nivelurile de calificare şi o analiză arepartizării forţei de muncă în funcţie de sex şi de vârstă; structura exploatării şi aproprietăţii terenurilor, în termeni generali şi în cazul terenurilor agricole sau forestiere,precum şi dimensiunea medie a exploataţiilor.29 JO L 55, 25.2.2006, p. 20.


- În ceea ce priveşte funcţionarea sectoarelor agricol, forestier şi alimentar:competitivitatea sectoarelor agricol, forestier şi alimentar, analiza handicapurilorstructurale şi identificarea nevoilor din punct de vedere al restructurării şi al modernizării;capitalul uman şi cultura antreprenorială; potenţialul în materie de inovaţie şi de transferde cunoştinţe; calitatea şi îndeplinirea standardelor comunitare.- În ceea ce priveşte gestionarea mediului şi a terenurilor: handicapurile careafectează exploataţiile situate în zonele ameninţate de abandon sau de marginalizare; odescriere de ansamblu a biodiversităţii centrată pe agricultură şi pe sectorul forestier şiţinând seama de sisteme agricole şi silvicole de mare valoare naturală, precum şi punereaîn aplicare a directivelor Natura 2000 privind terenurile agricole/forestiere; o descriere astării apelor, în termeni calitativi şi cantitativi, rolul agriculturii în utilizarea şi poluareaapelor şi punerea în aplicare a Directivei 91/676/CEE a Consiliului 30 (referitoare lanitraţi), precum şi a Directivei 2000/60/CE (directiva cadru în domeniul apei); poluareaatmosferică şi schimbarea climatică şi legăturile acestora cu agricultura; emisiile de gazecu efect de seră şi de amoniac, precum şi legăturile cu diferitele planuri de acţiune sauiniţiative luate de statul membru sau de regiune pentru a contribui la atingereaobiectivelor definite la nivel internaţional, în special în codul de bună practică pentrureducerea emisiilor de amoniac (convenţie privind poluarea atmosferică transfrontalierăla mare distanţă); utilizarea bioenergiilor; a stării de calitate a solului (eroziune hidraulicăşi eoliană, materii organice, poluare), precum şi protecţia, utilizarea pesticidelor,agricultura biologică şi bunăstarea animalelor; întinderea zonelor forestiere de protecţie şia zonelor forestiere protejate, zonele forestiere care prezintă un risc de incendiu mediusau ridicat, evoluţia (media actuală) a acoperirii forestiere. Descrierile elementelormenţionate anterior trebuie să fie susţinute prin date cantitative.- În ceea ce priveşte economia rurală şi calitatea vieţii: structura economiei rurale,obstacolele în crearea de oportunităţi de angajare alternative, înfiinţarea demicroîntreprinderi şi turismul; o descriere (cu o analiză a lacunelor) a furnizării deservicii în zona rurală, inclusiv accesul la serviciile on-line şi infrastructura de bandălargă; nevoile în materie de infrastructură, patrimoniul cultural şi mediul construit în sate;potenţialul uman şi capacităţile locale pentru dezvoltare, inclusiv guvernanţa.- Leader: populaţia şi teritoriul statelor membre care fac obiectul unor strategii integrateascendente de dezvoltare rurală (Leader+ şi alte programe naţionale şi cofinanţate deComunitate) în cursul perioadei de programare 2000-2006.3.2. Strategia aleasă pentru a aborda punctele tari şi punctele slabeSe descrie alegerea şi ierarhizarea măsurilor de dezvoltare rurală adoptate pentru arăspunde situaţiei din zonele rurale, precum şi greutatea financiară acordată diferiteloraxe şi măsuri pe baza analizei punctelor tari şi punctelor slabe.3.3. Evaluarea ex ante30 JO L 357, 31.12.1991, p. 1.


Se include această evaluare; aceasta defineşte şi evaluează elementele prevăzute laarticolul 85 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, cum ar fi: nevoile pe termen mediu şilung, obiectivele de îndeplinit, rezultatele scontate, obiectivele cuantificate, în special dinpunctul de vedere al impactului în raport cu situaţia iniţială, valoarea adăugatăcomunitară, luarea în calcul a priorităţilor Comunităţii, învăţămintele trase dinprogramarea anterioară, precum şi calitatea dispozitivelor de punere în aplicare, demonitorizare, de evaluare şi de gestionare financiară.Evaluarea ex ante trebuie, de asemenea, să aibă în vedere cerinţele legate de evaluareamediului prevăzută de Directiva 2001/42/CE a Parlamentului European şi a Consiliului 31(directiva privind evaluarea strategică a mediului).Evaluarea ex ante completă trebuie să fie anexată programului de dezvoltare rurală.3.4. Efectele perioadei de programare precedente şi alte informaţiiSe descriu efectele resurselor financiare alocate dezvoltării rurale în cadrul FEOGA întimpul perioadei de programare precedente asupra aceleiaşi perioade de programare. Seprezintă un rezumat al rezultatelor evaluărilor.După caz, se descriu, de asemenea, măsurile care suplimentează măsurile comunitare dedezvoltare rurală şi măsurile adiacente care au avut un impact asupra zonei deprogramare în cauză.4. Justificarea priorităţilor alese în ceea ce priveşte orientările strategice aleComunităţii şi planul strategic naţional, precum şi impactul prevăzut dupăevaluarea ex ante[Articolul 16 litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005]4.1. Justificarea priorităţilor alese în ceea ce priveşte orientările strategice aleComunităţii şi planul strategic naţionalSe descrie modul în care măsurile selectate în programul de dezvoltare rurală şi greutateafinanciară acordată celor patru axe reflectă planul strategic naţional şi specificitateasituaţiei naţionale.4.2. Efectele scontate, astfel cum reies din evaluarea ex ante, în ceea ce priveştepriorităţile aleseProgramul de dezvoltare rurală trebuie să cuprindă un rezumat al evaluării ex ante (adicăal evaluării ex ante complete, anexate programului); de asemenea, trebuie să prezinte, pescurt, modul în care autorităţile de gestionare au ţinut seama de rezultatele acesteievaluări. De asemenea, această secţiune trebuie să prezinte comentarii privind efectelescontate ale sinergiilor dintre axe şi măsuri şi privind modul în care anumite acţiuni31 JO L 197, 21.7.2001, p.30


integrate care combină diferite axe şi măsuri pot contribui la producerea unor efecteexterne pozitive şi genera situaţii benefice pentru ambele părţi.5. Informaţii privind axele şi măsurile propuse pentru fiecare axă, precum şidescrierea acestora[Articolul 16 litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005]Aceste informaţii cuprind descrierea axelor şi măsurilor propuse, precum şi a obiectivelorspecifice verificabile şi a indicatorilor prevăzuţi la articolul 81 din Regulamentul (CE) nr.1698/2005 care permit măsurarea progresului, eficienţei şi eficacităţii programului.Aceşti indicatori conţin indicatori comuni, incluşi în CCME (anexa VIII din prezentulregulament) şi indicatori suplimentari specifici programului.5.1. Cerinţe generale- Identificarea articolului specific (şi paragrafului, după caz) sub incidenţa căreia intrăfiecare măsură de dezvoltare regională. În cazul în care sunt citate două sau mai multearticole (în cazul operaţiunilor integrate), plata este imputată măsurii preponderente şi,prin intermediul acesteia, axei preponderente [articolul 70 alineatul (7) din Regulamentul(CE) nr. 1698/2005], dar fiecare parte este pusă în aplicare în conformitate cu normelecare reglementează măsurile individuale.- Identificarea motivelor de intervenţie, a obiectivelor, a câmpului de aplicare şi aacţiunilor, a indicatorilor, a obiectivelor cuantificate şi, după caz, a beneficiarilor.5.2 Cerinţe privind toate sau o parte din măsuri- Referinţe cu privire la ansamblul operaţiunilor/contractelor din cursul perioadeianterioare, inclusiv din punct de vedere financiar şi al procedurilor şi normelor (inclusivtranzitorii) care le reglementează în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1320/2006 alComisiei din 5 septembrie 2006 de stabilire a normelor tranzitorii privind sprijinul pentrudezvoltarea rurală prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 32 . În cazul în care întrunprogram se propun abateri de la tabelul de corespondenţă de la anexa II laregulamentul respectiv, aceste abateri trebuie explicate în temeiul prezentei liniuţe. Înceea ce priveşte operaţiunile care intră sub incidenţa măsurilor care nu vor fi prelungite încursul perioadei de programare 2007-2013, descrierea se poate limita la cerinţeleprevăzute la prezenta liniuţă.- Confirmarea faptului că, în ceea ce priveşte măsurile prevăzute la articolele 25 şi 52 dinRegulamentul (CE) nr. 1698/2005 şi operaţiunile care intră sub incidenţa măsurilorprevăzute la articolele 28 şi 29 din regulamentul respectiv care nu intră în sfera deaplicare a articolului 36 din tratat, se garantează respectarea procedurilor în materie deajutoare de stat şi de criterii materiale de compatibilitate, în special plafoanele stabilitepentru ajutoarele publice totale în temeiul articolelor 87, 88 şi 89 din tratat.32 JO L 243, 6.9.2006, p.6.


- Confirmarea faptului că cerinţele privind condiţionalitatea, care au incidenţă asuprapunerii în aplicare a mai multor măsuri de dezvoltare rurală, sunt identice cu celeprevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1782/2003.- Dovezi că în ceea ce priveşte măsurile de investiţii, ajutorul este centrat pe obiectiveclar definite în raport cu nevoile teritoriale şi handicapurile structurale care au fostidentificate.- Criterii şi norme administrative în vederea asigurării că acţiunile care beneficiază, înmod excepţional, de un ajutor pentru dezvoltarea rurală în cadrul schemelor de sprijinenumerate în anexa I la prezentul regulament nu beneficiază, de asemenea, de un ajutor întemeiul altor instrumente pertinente ale politicii agricole comune.- Documentele justificative prevăzute la articolul 48 alineatul (2) din prezentulregulament, care permit Comisiei verificarea coerenţei şi caracterului plauzibil alcalculelor.- În cazul în care se recurge la subvenţii la dobândă şi la regimurile de capitalizare aleacestora, precum şi la acţiunile de inginerie financiară, dispoziţiile prevăzute la articolele49-52 din prezentul regulament.5.3. Informaţii cerute pentru axe şi măsuriUrmătoarele informaţii specifice sunt cerute pentru măsurile:5.3.1. Axa 1: Ameliorarea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestierInformaţii comune anumitor măsuri referitoare la sectorul forestier- legătura dintre măsurile propuse şi programele silvicole naţionale şi sub-naţionale sauinstrumentele echivalente şi strategia forestieră comunitară.5.3.1.1.Măsuri menite să amelioreze cunoştinţele şi să consolideze potenţialul uman5.3.1.1.1. Formarea profesională şi acţiunile de informare, inclusiv în ceea ce priveştedifuzarea cunoştinţelor ştiinţifice şi a practicilor inovatoare pentru persoanele active însectorul agricol, alimentar şi forestier- Descrierea acţiunilor (inclusiv tipurile de formare) şi tipurile de beneficiari.- Date privind acoperirea ajutorului.5.3.1.1.2. Instalarea tinerilor agricultori- Definiţia noţiunii de „instalare” utilizată de statul membru sau de regiune.


- Rezumatul cerinţelor aplicabile planului de dezvoltare, inclusiv în cazul investiţiilorrealizate în vederea respectării standardelor europene în vigoare într-o perioadă de graţiede 36 de luni şi informaţiile detaliate cu privire la frecvenţa şi modalităţile de revizuire aplanului de dezvoltare.- Utilizarea posibilităţii de a beneficia de o perioadă de graţie pentru a se conformacerinţelor în materie de competenţe şi de calificări profesionale.- Utilizarea posibilităţii de a combina diferite măsuri prin intermediul unui plan dedezvoltare care să permită accesul tânărului agricultor la aceste măsuri.- Suma ajutorului şi alegerea modului de plată (primă unică în maximum cinci tranşe,subvenţii la dobândă sau o combinaţie între acestea două).5.3.1.1.3. Pensionarea anticipată a agriculturilor şi a lucrătorilor agricoli- Descrierea legăturii cu schemele naţionale de pensionare.- Descrierea legăturii cu măsura privind instalarea tinerilor agricultori (în cazul în care s-aales această opţiune).- Durata ajutorului.- Utilizarea posibilităţii de a ceda terenurile scoase din circuitul agricol unui organismcare se angajează să le retrocedeze ulterior.- Suma plăţilor.5.3.1.1.4. Utilizarea serviciilor de consiliere agricolă şi forestieră- Descrierea sistemelor de consiliere agricolă şi forestieră instituite în statul membru,inclusiv procedura de selecţie a organismelor responsabile cu furnizarea serviciilor deconsiliere agricultorilor şi silvicultorilor.- Suma şi rata ajutorului.5.3.1.1.5. Instituirea unor servicii de gestionare, înlocuire şi consiliere- Descrierea procedurilor de punere în aplicare, a statutului furnizorilor de servicii şi atipului de servicii avute în vedere.- Descrierea tipului de cheltuieli eligibile şi nivelul sprijinului, inclusiv caracteruldegresiv al acestuia.


5.3.1.2. Măsuri menite să restructureze şi să dezvolte capitalul fizic, precum şi săpromoveze inovaţia5.3.1.2.1. Modernizarea exploataţiilor agricole- Descrierea cerinţelor şi obiectivelor în ceea ce priveşte ameliorarea nivelului global deperformanţă al exploataţiilor.- Tipuri de investiţii (materiale/nemateriale).- Tipuri de beneficiari.- Indicarea noilor standardele comunitare (şi a standardelor în vigoare în cazul tineriloragricultori care beneficiază de un ajutor pentru instalare) pentru care se poate acorda unajutor, justificarea cu privire la problemele specifice inerente în ceea ce priveştestandardele respective şi durata şi justificarea perioadei de graţie pentru standardul încauză.- Tipul de ajutor şi intensitatea ajutoarelor.5.3.1.2.2. Ameliorarea valorii economice a pădurilor- Tipurile de investiţii şi tipurile de beneficiari în cauză.- Tipurile de ajutor şi intensitatea ajutoarelor.5.3.1.2.3. Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere- Descrierea cerinţelor şi obiectivelor în ceea ce priveşte nivelul global de performanţă alîntreprinderilor.- Sectoarele de producţie primară şi tipurile de investiţii (materiale/nemateriale).- Tipul şi mărimea întreprinderilor beneficiare.- Indicarea standardelor pentru care se poate acorda o perioadă de graţiemicroîntreprinderilor pentru a se conforma unui standard comunitar nou introdus.- Tipul de ajutor şi intensitatea ajutoarelor.5.3.2.2.4. Cooperarea pentru dezvoltarea de noi produse, procedee şi tehnologii însectorul agricol, alimentar şi forestier- Sectoarele avute în vedere şi tipurile de parteneri implicaţi în proiectele de cooperare,


- Descrierea oricărei distincţii între proiectele de cooperare în domeniile noilorproduse/noilor procedee/noilor tehnologii,- Tipurile de costuri eligibile şi nivelurile ajutorului.5.3.1.2.5. Infrastructuri aferente evoluţiei şi adaptării sectorului agricol şi forestier- Descrierea tipului de operaţiuni.5.3.1.2.6. Reconstituirea potenţialului de producţie agricolă afectat de catastrofenaturale şi punerea în aplicare a unor măsuri de prevenire corespunzătoare- În cazul în care intervin astfel de evenimente, se asigură că numai cheltuielile deinvestiţii sunt acoperite.5.3.1.3. Măsuri menite să amelioreze calitatea producţiei şi a produselor agricole5.3.1.3.1. Respectarea standardelor bazate pe legislaţia comunitară- Lista standardelor bazate pe legislaţia comunitară eligibile pentru ajutor în temeiularticolului 31 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, data de la care fiecarestandard este obligatoriu în conformitate cu legislaţia comunitară şi justificarea alegerii.- Descrierea incidenţei semnificative a obligaţiilor sau restricţiilor care decurg dinrespectarea noului standard asupra costurilor de exploatare agricolă.- Suma sprijinului pe standard eligibil sau metoda utilizată pentru determinarea acesteisume.5.3.1.3.2. Participarea agricultorilor la sisteme de calitate alimentară- Lista sistemelor de calitate comunitare şi naţionale eligibile pentru ajutor, inclusiv listaproduselor care pot beneficia de un ajutor în funcţie de sistemele de calitate alese. În ceeace priveşte sistemele naţionale, descrierea sistemului în ceea ce priveşte criteriile stabilitela articolul 22 alineatul (2).- Indicarea autorităţii sau autorităţilor oficiale responsabile cu monitorizarea funcţionăriisistemului de calitate şi descrierea măsurilor privind organizarea supravegherii.- Suma sprijinului pe tip de sistem eligibil şi justificarea costurilor fixe.5.3.1.3.3. Activităţi de informare şi de promovare- Lista produselor care pot beneficia de un ajutor în funcţie de sistemul de calitate ales încadrul măsurii intitulate „Participarea agricultorilor la sistemele de calitate alimentară”.


- Procedura care permite garantarea faptului că acţiunile ce beneficiază de un sprijin încadrul dezvoltării rurale nu sunt acţiuni sprijinite, de asemenea, în temeiulRegulamentului (CE) nr. 2826/2000.- Procedura de control ex ante a materialelor de informare, de promovare sau depublicitate (articolul 23 alineatul 6 din prezentul regulament).- Descrierea sumară a tipului de costuri eligibile şi a ratei ajutorului.5.3.1.4. Măsuri tranzitorii pentru Republica Cehă, Estonia, Cipru, Letonia,Lituania, Ungaria, Malta, Polonia, Slovenia şi Slovacia5.3.1.4.1. Ajutorul pentru exploataţii agricole de semisubzistenţă în curs de restructurare- Definiţia exploataţiei de semisubzistenţă ţinând seama de dimensiunea minimă şi/saumaximă a exploataţiei, partea producţiei comercializate şi/sau nivelul venituluiexploataţiei eligibile.- Definiţia viabilităţii economice viitoare.- Rezumatul cerinţelor planului de dezvoltare.- Suma şi durata ajutorului.5.3.1.4.2. Înfiinţarea grupurilor de producători- Descrierea procedurii de recunoaştere a grupurilor, inclusiv criteriile de selecţie.- Sectoarele în cauză.- Numai în cazul Maltei, indicarea sectorului sau sectoarelor care beneficiază de derogareşi raţiunile care justifică volumul extrem de scăzut al producţiei totale, precum şicondiţiile de eligibilitate pentru a beneficia de derogare: procentul minim al producţieigrupului în raport cu producţia totală a sectorului, numărul minim de producători dinsector care sunt membri ai grupului.- Numai în cazul Maltei, justificarea sumelor anuale.5.3.2. Axa 2: ameliorarea mediului şi a spaţiului rural5.3.2.1. Măsuri pentru utilizarea durabilă a terenurilor agricoleDispoziţii comune anumitor măsuriDescrierea detaliată a punerii în aplicare la nivel naţional:


- în sensul specific al articolului 39 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005,cerinţele minime pentru utilizarea îngrăşămintelor şi produselor fitosanitare şi celelaltecerinţe obligatorii corespunzătoare; cerinţele minime pentru îngrăşăminte trebuie săincludă, printre altele, codurile de bune practici introduse de Directiva 91/676/CEEpentru exploataţiile situate în afara zonelor vulnerabile la nitraţi şi cerinţele privindpoluarea cu fosfor; cerinţele minime privind produsele fitosanitare trebuie să includă,printre altele, obligaţia de a deţine o autorizaţie de utilizare a produselor şi obligaţia de aurma cursuri de formare, obligaţia de a asigura o depozitare sigură, controlulechipamentelor destinate răspândirii îngrăşămintelor şi normelor privind utilizareapesticidelor în apropierea întinderilor de apă şi a altor situri sensibile, astfel cum suntstabilite de legislaţia naţională;- în sensul specific al articolului 40, alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005,celelalte cerinţe obligatorii corespunzătoare stabilite de legislaţia naţională.5.3.2.1.1. Plăţile destinate agricultorilor din zonele montane pentru a compensahandicapurile naturaleDispoziţiile de la anexa II punctele 9.3.V.A punctul 1) şi 9.3.V.B. punctele 1), 2) şi 3) şipunctul 9.3.V.B. a doua liniuţă din Regulamentul (CE) nr. 817/2004 se aplică până la 31decembrie 2009. Cu toate acestea, se elimină distincţia între A (caracteristici principale)şi B (alte elemente).5.3.2.1.2. Plăţi destinate agricultorilor din zone care prezintă handicapuri, altele decâtzonele montaneSe aplică punctul 5.3.2.1.1.5.3.2.1.3. Plăţile Natura 2000 şi plăţile aferente Directivei 2000/60/CE- Zonele desemnate în conformitate cu Directivele 79/409/CEE şi 92/43/CEE şiobligaţiile pentru agricultori care decurg din dispoziţiile naţionale sau regionalecorespunzătoare în materie de gestiune.- Descrierea metodei şi ipotezelor agronomice utilizate ca referinţă pentru calculele carejustifică costurile suplimentare şi pierderea de venituri care rezultă din dezavantajelelegate de punerea în aplicare a Directivelor 79/409/CEE şi 92/43/CEE 33- Sumele ajutoarelor.5.3.2.1.4. Plăţile pentru agromediu- Descrierea şi justificarea diferitelor tipuri de angajamente pe baza impactului asupramediului prevăzut în raport cu nevoile şi priorităţile legate de mediu.33 Datele privind Directiva 2000/60/CE vor fi furnizate la o dată ulterioară.


- Descrierea metodei şi ipotezelor şi parametrii agronomici (inclusiv descrierea cerinţelorminime menţionate la articolul 39 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005care corespunde fiecărui tip particular de angajament) utilizaţi ca referinţă pentrucalculele care justifică: a) costurile suplimentare b) pierderea de venituri care rezultă dinangajamentele luate şi c) nivelul costurilor de tranzacţie; după caz, această metodă ţineseama de ajutoarele acordate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1782/2003; după caz,metoda de conversie utilizată pentru alte unităţi în conformitate cu articolul 27 alineatul(9) din prezentul regulament.- Sumele ajutoarelor.- Măsurile, obiectivele şi criteriile aplicate în cazul în care beneficiarii sunt selectaţi pebaza unor cereri de ofertă în conformitate cu articolul 39 alineatul (4) al doilea paragrafdin Regulamentul (CE) nr. 1698/2005.- Lista raselor locale în pericol de abandon şi indicarea numărului de femelereproducătoare în cauză. Acest număr trebuie certificat de un organism tehnic - sau de oorganizaţie/asociaţie de crescători - recunoscut în mod corespunzător, care trebuie săînregistreze şi să actualizeze registrul genealogic al rasei. Documente justificative căorganismul respectiv posedă capacităţile şi cunoştinţele necesare pentru a identificaanimalele din rasele ameninţate.- În ceea ce priveşte resursele genetice vegetale în pericol de eroziune genetică,documente justificative ale eroziunii genetice bazate pe rezultate ştiinţifice şi indicatoricare să permită estimarea rarităţii varietăţilor endemice/originale (locale), diversitateapopulaţiei acestora şi practicile agricole dominante la nivel local.- În ceea ce priveşte conservarea resurselor genetice în agricultură [articolul 39 alineatul(5) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005]: tipurile de beneficiari, de acţiuni şi dateleprivind costurile eligibile.5.3.2.1.5. Plăţile în favoarea bunăstării animalelor- Descrierea şi justificarea diferitelor tipuri de angajamente, pentru cel puţin unul dinelementele menţionate la articolul 27 alineatul (7) din prezentul regulament, pe bazaimpactului prevăzut.- Descrierea metodei şi ipotezelor şi parametrii agronomici/zootehnici (inclusivdescrierea cerinţelor minime menţionate la articolul 40 alineatul (2) din Regulamentul(CE) nr. 1698/2005 corespunzătoare fiecărui tip particular de angajament) utilizaţi careferinţă pentru calculele care justifică: a) costurile suplimentare şi pierderile de venituricare rezultă din angajamentele luate; b) nivelul costurilor de tranzacţie.- Sumele ajutoarelor.5.3.2.1.6. Ajutoare pentru investiţiile neproductive


- Definiţia operaţiunilor care urmează să fie sprijinite.- Descrierea legăturii cu angajamentele prevăzute la articolul 36 litera (a) punctul (iv) dinRegulamentul (CE) nr. 1698/2005 sau cu alte obiective de agromediu.- Descrierea utilităţii publice, care urmează să fie consolidate, a unei zone Natura 2000sau a altor zone de mare valoare naturală.5.3.2.2. Măsuri axate pe utilizarea durabilă a terenurilor forestiereDispoziţii comune tuturor măsurilor:- Legătura între măsurile propuse şi programele forestiere la nivel naţional sausubnaţional sau instrumentele echivalente şi strategia forestieră comunitară.- Referinţa la planurile de protecţie a pădurilor pentru zonele clasificate ca prezentând unrisc mediu sau ridicat de incendiu şi la elementele care garantează conformitateamăsurilor propuse cu respectivele planuri de protecţie a pădurilor.5.3.2.2.1. Prima împădurire a terenurilor agricole- Definiţia „terenurilor agricole”.- Definiţia „agricultorului”.- Dispoziţii şi criterii privind selecţia suprafeţelor care urmează să fie împădurite, careasigură că măsurile urmărite sunt adaptate condiţiilor locale şi compatibile cu cerinţele deagromediu, în special biodiversitatea, în conformitate cu articolul 50 alineatul (6) dinRegulamentul (CE) nr. 1698/2005 şi cu articolul 34 alineatul (2) din prezentulregulament.- Descrierea metodei utilizate pentru calculul costurilor de instalare şi întreţinere, precumşi a pierderilor de venituri care urmează să fie compensate. După caz, pentru acestea dinurmă, această metodă trebuie să ţină seama de ajutoarele acordate în temeiulRegulamentului (CE) nr. 1782/2003.- Intensitatea ajutorului pentru costurile de instalare, sumele şi durata primelor anualecare contribuie la acoperirea costurilor de întreţinere şi a pierderilor de venituri.5.3.2.2.2 Prima instalare a sistemelor agroforestiere pe terenuri agricole- Definiţia sistemelor agroforestiere care urmează să fie sprijinite.- Utilizarea forestieră.


- Utilizarea agricolă.- Densitatea plantaţiei.- Descrierea metodei de calcul a costului de instalare.- Intensitatea ajutoarelor pentru instalare.5.3.2.2.3. Prima împădurire a terenurilor neagricole- Dispoziţii şi criterii privind delimitarea zonelor care urmează să fie împădurite.- Dispoziţii care asigură că măsurile urmărite sunt adaptate condiţiilor locale şicompatibile cu cerinţele de agromediu, în special biodiversitatea.- Descrierea metodei de calcul a costurilor de instalare şi de întreţinere.- Intensitatea ajutoarelor pentru sprijinul pentru instalare.5.3.2.2.4. Plăţi Natura 2000- Zonele desemnate în conformitate cu Directivele 79/409/CEE şi 92/43/CEE şiobligaţiile pentru proprietarii de păduri care decurg din dispoziţiile naţionale sauregionale corespunzătoare în materie de gestiune.- Descrierea metodei de calcul care justifică costurile suportate şi pierderile de venituricare rezultă din restricţiile privind utilizarea pădurilor şi a altor suprafeţe împăduritegenerate de punerea în aplicare a Directivelor 79/409/CEE şi 92/43/CEE în zonarespectivă.- Suma ajutorului.5.3.2.2.5. Plăţi pentru silvo-mediu- Justificarea angajamentelor, pe baza impactului de agromediu prevăzut în raport cunevoile şi priorităţile legate de mediu.- Descrierea metodei şi ipotezelor şi parametrii utilizaţi ca referinţă pentru calculele carejustifică costurile suplimentare suportate şi pierderile de venituri care rezultă dinangajamentele luate.- Suma ajutorului.5.3.2.2.6. Reconstituirea potenţialului forestier şi adoptarea unor măsuri de prevenire- Natura măsurilor care urmează să fie puse în aplicare şi planurile de prevenire.


5.3.2.2.7. Ajutor pentru investiţiile neproductive- Definirea operaţiunilor care urmează să fie sprijinite.- Descrierea legăturii între angajamentele prevăzute la articolul 36 litera (b) punctul (v)din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 şi alte obiective de agromediu.- Descrierea utilităţii publice care urmează să fie consolidată.5.3.3. Axa 3: calitatea vieţii în mediul rural şi diversificarea economiei rurale5.3.3.1. Măsuri menite să diversifice economia rurală5.3.3.1.1. Diversificarea spre activităţi neagricole- Domeniile care intră sub incidenţa diversificării.- Intensitatea ajutoarelor.5.3.3.1.2. Ajutorul pentru înfiinţarea şi dezvoltarea microîntreprinderilor- Tipurile de întreprinderi beneficiare.- Descrierea tipului de operaţiuni.- Intensitatea ajutoarelor.5.3.3.1.3. Promovarea activităţilor turistice- Descrierea tipului de acţiuni urmărite, prevăzute la articolul 55 din Regulamentul (CE)nr. 1698/2005.- Intensitatea ajutoarelor.5.3.3.2. Măsuri menite să amelioreze calitatea vieţii în mediul rural5.3.3.2.1. Servicii de bază pentru economie şi pentru populaţia rurală- Tipurile de servicii care beneficiază de un sprijin.- Tipurile de costuri acoperite.5.3.3.2.2. Renovarea şi dezvoltarea satelor- Tipurile de acţiuni care beneficiază de un sprijin.


- Tipurile de costuri acoperite.5.3.3.2.3. Conservarea şi punerea în valoare a patrimoniului rural- Descrierea tipului de operaţiuni urmărite, prevăzute la articolul 57 din Regulamentul(CE) nr. 1698/2005.5.3.3.3. Formare şi informare- Domeniul (domeniile) care intră sub incidenţa formării şi informării.- Tipurile de agenţi economici care beneficiază de acţiunile urmărite.5.3.3.4. Dobândirea de competenţe, animare şi punere în aplicare- Dobândire de competenţe şi animare: descrierea tipului de măsuri urmărite.- Parteneriatele public-privat în sensul articolului 59 litera (e) din Regulamentul (CE) nr.1698/2005, altele decât cele prevăzute la articolul 62 alineatul (1) litera (b) dinregulamentul menţionat, care vor pune în aplicare strategiile locale de dezvoltare:descrierea tipului (partenerii reprezentaţi, procentul partenerilor privaţi reprezentaţi,puterea de decizie), estimarea orientativă a numărului de parteneriate public-privat şiregiunea şi populaţia în cauză; indicarea măsurilor din cadrul axei 3 puse în aplicare departeneriatele public-privat respective; dispoziţie care asigură că costurile de funcţionarea parteneriatelor respective nu depăşesc plafonul de 15% din cheltuielile publice alestrategiei lor locale de dezvoltare.5.3.4. Axa 4: punerea în aplicare a abordării Leader5.3.4.1. Strategii locale de dezvoltare- Procedura şi calendarul de selecţie a grupurilor de acţiune locală, inclusiv criteriile deselecţie obiective, numărul orientativ de grupuri de acţiune locală prevăzut şi procentulprevăzut al zonelor rurale care intră sub incidenţa strategiilor locale de dezvoltare.- Justificarea selecţiei zonelor a căror populaţie nu respectă limitele stabilite la articolul37 alineatul (3).- Procedura de selecţie a operaţiunilor de către grupurile de acţiune locală.- Descrierea circuitelor financiare aplicabile grupurilor de acţiune locală.5.3.4.2. Cooperarea interteritorială şi transnaţională


- Procedură, calendar şi criterii obiective de selecţie a proiectelor interteritoriale şitransnaţionale.5.3.4.3. Funcţionarea grupului de acţiune locală, dobândirea de competenţe şiacţiuni de animare pe teritoriu- Limita aplicabilă părţii bugetului grupurilor de acţiune locală alocate funcţionăriigrupurilor de acţiune locală.- Estimarea orientativă a cheltuielilor prevăzute la articolul 59 literele (a) şi (d) dinRegulamentul (CE) nr. 1698/2005 care vor fi alocate dobândirii de competenţe şiacţiunilor de animare pentru axa Leader.6. Un plan de finanţare care conţine două tabele[articolul 16 litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005]6.1. Contribuţia anuală FEADR (în euro)An 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013Total FEADRregiuni de convergenţă (*)(*) Pentru toate statele membre cu regiuni de convergenţă şi alte regiuni6.2. Plan de finanţare pe axă (în euro pentru întreaga perioadă) 34AxăAxa 1Axa 2Axa 3Axa 4Asistenţă tehnicăTotalTotalContribuţia publicăRata contribuţieiFEADR (%)Suma FEADRN.B. Cheltuielile tranzitorii prevăzute la punctul 5.2 prima liniuţă din prezenta anexă suntintegrate în tabel, la punctele 6.1, 6.2 şi 7. Pentru identificarea acestor cheltuieli, statelemembre utilizează tabelul de corespondenţă din anexa II la Regulamentul (CE) nr.1320/2006.34 În măsura în care programele de dezvoltare rurală acoperă diferite tipuri de regiuni şi în cazul în careratele de cofinanţare FEADR sunt diferenţiate, tabelul 6.2 trebuie repetat pentru fiecare tip de regiune:regiuni care intră sub incidenţa obiectivului „convergenţă”, regiuni ultraperiferice şi insule mici din MareaEgee, alte regiuni.


7. Repartizare orientativă pe măsură de dezvoltare rurală (în euro, perioadatotală)Măsură/axă Cheltuieli publice Cheltuieli private Cost totalMăsură 111Măsură 112Măsură 121Măsură 1…Total axa 1Măsură 211Măsură 212Măsură 221Măsură 2…Total axa 2Măsura 311Măsura 312Măsura 321Măsura 3…Total axa 34.1. Strategii locale dedezvoltare:-411 Competitivitate-412 Mediu/gestionareaterenurilor-413 Calitatea vieţii/diversificare4.21 Cooperare:4.31 Costuri de funcţionare,dobândire de competenţe,animareTotal axa 4 (1)Total axele 1, 2, 3 şi 4511 Asistenţă tehnicădin care o sumă alocatăreţelei rurale naţionale(după caz):(a) costuri defuncţionare(b)plan de acţiuneTotal general


(1) În vederea verificării respectării articolului 17 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, cheia repartizăriiîntre axe rezultând din strategiile locale de dezvoltare va fi aplicată alocării totale a axei 4.Tabelul financiar consolidat şi tabelul orientativ cu măsurile iniţiale trebuie să respectestructura tabelelor care figurează la punctele 6.1, 6.2 şi 7 şi ordinea listei de mai jos:Diferitele măsuri sunt codificate după cum urmează:(111) formare profesională şi acţiuni de informare, inclusiv în ceea ce priveşte difuzareacunoştinţelor ştiinţifice şi a practicilor inovatoare pentru persoanele active în sectorulagricol, alimentar şi forestier;(112) instalarea tinerilor agricultori;(113) pensionarea anticipată a agricultorilor şi a lucrătorilor agricoli;(114) utilizarea serviciilor de consiliere de către agricultori şi silvicultori;(115) instituirea unor servicii de ajutor pentru gestionarea agricolă, pentru înlocuirea înexploataţie şi de consiliere agricolă, precum şi a unor servicii de consiliere în sectorulforestier;(121) modernizarea exploataţiilor agricole;(122) ameliorarea valorii economice a pădurilor;(123) creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere;(124) cooperarea pentru realizarea de noi produse, procedee şi tehnologii în sectoareleagricol şi alimentar;(125) ameliorarea şi dezvoltarea infrastructurilor necesare evoluţiei şi adaptăriisectoarelor agricol şi forestier;(126) reconstituirea potenţialului de producţie agricolă afectat de catastrofe naturale şiinstituirea unor măsuri de prevenire corespunzătoare;(131) ajutor care permite agricultorilor să se adapteze la standardele impuse, bazate pelegislaţia comunitară;(132) ajutor pentru agricultorii care participă la sistemele de calitate alimentară;(133) sprijin pentru grupurile de producători în activităţile lor de informare şipromovare pentru produsele care fac obiectul unor sisteme de calitate alimentară;


(141) ajutor pentru exploataţii agricole de semisubzistenţă în curs de restructurare;(142) înfiinţarea de grupuri de producători;(211) plăţi destinate agricultorilor din zonele montane care urmăresc să compensezehandicapurile naturale;(212) plăţi destinate agricultorilor din zonele care prezintă handicapuri, altele decâtzonele montane;(213) plăţi Natura 2000 şi plăţi aferente Directivei 2000/60/CE;(214) plăţi pentru agromediu;(215) plăţi în favoarea bunăstării animalelor;(216) ajutor pentru investiţiile neproductive;(221) prima împădurire a terenurilor agricole;(222) prima instalare a sistemelor agroforestiere pe terenuri agricole;(223) prima împădurire a terenurilor neagricole;(224) plăţi Natura 2000;(225) plăţi pentru silvo-mediu;(226) reconstituirea potenţialului forestier şi adoptarea unor măsuri de prevenire;(227) ajutor pentru investiţiile neproductive;(311) diversificare spre activităţi neagricole;(312) ajutor pentru înfiinţarea şi dezvoltarea de microîntreprinderi;(313) promovarea activităţilor turistice;(321) servicii de bază pentru economie şi pentru populaţia rurală;(322) renovarea şi dezvoltarea satelor;(323) conservare şi punere în valoare a patrimoniului rural;(331) formarea şi informarea agenţilor economici din domeniile care intră sub incidenţaaxei 3;


(341) dobândirea de competenţe şi animarea în vederea elaborării şi punerii în aplicare aunei strategii locale de dezvoltare;(41) strategii locale de dezvoltare;(411) competitivitate;(412) mediu/gestionarea terenurilor;(413) calitatea vieţii/diversificare;(421) cooperare transnaţională şi interregională;(431) funcţionarea grupului de acţiune locală, dobândirea de competenţe, animare;(511) asistenţă tehnică.8. După caz, un tabel care indică, pe axă, finanţările naţionale suplimentare,evidenţiind măsurile în cauză, astfel cum sunt prevăzute de Regulamentul (CE) nr.1698/2005Tabel:Finanţare naţională suplimentară [articolul 16 litera (f) din Regulamentul (CE) nr.1698/2005]Axa 1(în euro, perioada totală)Măsura 111…Total axa 1Axa 2Măsura 211…Total axa 2Axa 3Măsura 311


…Total axa 3Axa 4Măsura 411…Total axa 4Total axa 1, axa 2, axa 3, axa 49. Elementele necesare pentru a evalua respectarea normelor de concurenţă şi,după caz, lista cu regimurile de ajutoare autorizate în conformitate cu articolele 87,88 şi 89 din tratat în sensul executării programelor[Articolul 16 litera (g) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005]Elementele indicate la punctele A şi B privind normele şi procedurile în materie deajutoare de stat trebuie să fie valabile pe durata întregului ciclu de viaţă al programului şisă facă trimitere atât la versiunea iniţială, cât şi la modificările ulterioare.A. În ceea ce priveşte măsurile şi operaţiunile care intră în sfera de aplicare a articolului36 din tratat:- se indică dacă ajutorul se acordă în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1860/2004al Comisiei 35 privind ajutoarele de minimis în sectorul agricol sau- se furnizează numărul de înregistrare şi trimiterea la regulamentul de scutire al Comisieiadoptat pe baza Regulamentului (CE) nr. 994/98 al Consiliului 36 , în temeiul căruiamăsura a fost introdusă sau- furnizarea numărului dosarului şi numărului de referinţă sub care măsura a fostdeclarată compatibilă cu tratatul de către Comisie sau- depunerea fişei de informare corespunzătoare, anexată la Regulamentul (CE) nr.794/2004 al Comisiei 37 .B. În ceea ce priveşte măsurile prevăzute la articolele 25, 27 (pentru acesta din urmă,numai finanţarea naţională suplimentară prevăzută la articolul 89 din Regulamentul (CE)nr. 1698/2005) şi 52 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, precum şi acţiunile puse în35 JO L 325, 28.10.2004, p.4.36 JO L 142, 14.5.1998, p.1.37 JO L 140, 30.4.2004, p.1.


aplicare în cadrul măsurilor prevăzute la articolele 28 şi 29 din regulamentul menţionatcare nu intră în câmpul de aplicare al articolului 36 din tratat:- se indică dacă ajutorul se va acorda în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 69/2001al Comisiei 38 privind ajutoarele de minimis sau- se furnizează numărul de înregistrare şi trimiterea la regulamentul de scutire alComisiei, adoptat pe baza Regulamentului (CE) nr. 994/98, în temeiul căruia măsura afost introdusă sau- se furnizează numărul dosarului şi numărul de referinţă sub care măsura a fost declaratăcompatibilă cu tratatul de către Comisie sau- se indică celelalte motive pentru care schema de ajutor în cauză constituie un ajutorexistent în sensul articolului (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 659/1999, inclusivmăsurile de ajutor existente în sensul tratatelor de aderare.Aceste măsuri trebuie prezentate sub forma unui tabel cu ajutoare de stat, după cumurmează:C. Model de tabel cu ajutoare de stat, care trebuie anexat fiecărui program de dezvoltareruralăCodul măsuriiNumele schemei deajutorIndicarea legalităţiischemei (*)Durata schemei(*)Se indică respectiv:- în ceea ce priveşte măsurile care intră sub incidenţa regulamentului de minimis: „orice ajutor acordat încadrul prezentei măsuri va fi conform cu regulamentul de minimis (CE) nr. [...]”,- în ceea ce priveşte schemele de ajutor aprobate: trimitere la decizia Comisiei de aprobare a ajutoruluide stat, inclusiv numărul ajutorului de stat şi trimiterile la scrisoarea de aprobare,- în ceea ce priveşte ajutoarele care beneficiază de o scutire pe categorie: trimiterea la regulamentul descutire pe categorie în cauză şi la numărul de înregistrare,- în ceea ce priveşte celelalte măsuri de ajutor existente:(a) în cazul statelor membre care au aderat la Comunitate la 1 mai 2004 sau la 1 ianuarie 2007(denumite în continuare „noile state membre”): (1) „niciunul” pentru ajutoarele anterioare anului1995; (2) trimitere la numărul măsurii pe lista tratatului de aderare; (3) trimitere la scrisoareaprivind decizia de a nu ridica nicio obiecţie în cadrul „procedurii provizorii”;(b) în ceea ce priveşte celelalte cazuri de ajutor existente: a se indica documentul justificativcorespunzător.Tabelul ajutoarelor de stat este însoţit de un angajament prin care statul membru se obligăsă notifice în mod individual, în conformitate cu articolul 88 alineatul (3) din tratat,cazurile de aplicare a schemelor enumerate la punctul B pentru care se solicită notificări38 JO L 10, 13.1.2001, p.30.


individuale în temeiul normelor privind ajutoarele de stat sau condiţiile sauangajamentele stabilite de deciziile respective de aprobare a ajutoarelor de stat.10. Informaţii privind complementaritatea cu acţiunile finanţate de celelalteinstrumente ale politicii agricole comune, precum şi în temeiul politicii de coeziuneşi al Fondului European pentru Pescuit[Articolul 5, articolul 16 litera (h) şi articolul 60 din Regulamentul (CE) nr.1698/2005].10.1. Mijloace şi evaluare a complementarităţii cu:- acţiunile, politicile şi priorităţile Comunităţii şi, în special, obiectivele coeziuniieconomice şi sociale şi cele ale Fondului European pentru Pescuit,- măsurile finanţate de FEOGA şi de alte instrumente în sectoarele a căror listă figureazăîn anexa I la prezentul regulament.10.2. În ceea ce priveşte măsurile care intră sub incidenţa axelor 1, 2 şi 3.- criterii care permit delimitarea măsurilor care urmăresc operaţiuni care ar putea, deasemenea, beneficia de un ajutor în temeiul unui alt instrument de sprijin comunitar, înspecial Fondurile Structurale şi Fondul European pentru Pescuit.10.3. În ceea ce priveşte măsurile care intră sub incidenţa axei 4:- criterii care permit delimitarea strategiilor de dezvoltare rurală care intră sub incidenţaaxei 4 în ceea ce priveşte strategiile locale de dezvoltare puse în aplicare de „grupuri” încadrul Fondului European pentru Pescuit şi acţiunile de cooperare care se înscriu încadrul obiectivului de cooperare al Fondurilor Structurale.10.4. Ar trebui sa se furnizeze, după caz, informaţiile privind complementaritatea cualte instrumente financiare ale Comunităţii.11. Desemnarea autorităţilor competente şi a organismelor responsabile[Articolul 16 litera (i) punctul (i) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005].- Desemnarea de către statul membru a tuturor autorităţilor prevăzute la articolul 74alineatul (2) şi, cu titlu informativ, o descriere sumară a structurii de gestionare şi decontrol.12. Descrierea sistemelor de monitorizare şi de evaluare, precum şi componenţacomitetului de monitorizare[Articolul 16 litera (i) punctul (ii) şi articolul 77 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005].


12.1 Descrierea sistemelor de monitorizare şi de evaluareAceste sisteme vor fi elaborate pe baza listei comune a indicatorilor de realizare, derezultat, de referinţă şi de impact aplicabili programelor de dezvoltare rurală, inclusă înCCME din anexa VIII, precum şi celelalte elemente prevăzute la articolul 62 alineatul(3). Ar trebui prevăzuţi în fiecare program de dezvoltare rurală indicatori complementaricare să reflecte nevoile naţionale şi/sau regionale, precum şi condiţiile şi obiectiveleproprii zonei avute în vedere de program. Datele culese în sensul indicatorilor se potinspira din normele elaborate de Reţeaua mondială de sisteme de observare a Pământului(GEOSS) sau în cadrul proiectelor comunitare ca proiect GMES de monitorizaremondială a mediului şi a securităţii.12.2 Componenţa prevăzută pentru comitetul de monitorizare13. Dispoziţii prevăzute pentru asigurarea publicităţii programului[Articolul 76 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005]Descrierea planului de comunicare, precum şi elementele prevăzute la articolul 58 şi înanexa VI din prezentul regulament, cum ar fi:13.1. acţiunile prevăzute pentru a informa potenţialii beneficiari, organizaţiileprofesionale, partenerii economici, sociali şi organizaţiile ecologice, organismele careactivează în favoarea egalităţii dintre bărbaţi şi femei, precum şi organizaţiileneguvernamentale în cauză, cu privire la posibilităţile oferite de program şi lamodalităţile de acces la fondurile acestuia;13.2. acţiunile prevăzute pentru a informa beneficiarii cuantumului cofinanţăriicomunitare;13.3. acţiunile menite să informeze marele public cu privire la rolul jucat de Comunitateîn favoarea programelor şi la rezultatele acestora.14. Desemnarea partenerilor consultaţi şi rezultatele consultării acestora[Articolul 6 şi articolul 16 litera (j) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005]14.1 Desemnarea partenerilor consultaţiLista autorităţilor regionale şi locale competente şi a altor autorităţi publice, a parteneriloreconomici şi sociali şi a oricărui alt organism adecvat care reprezintă societatea civilă,organizaţii neguvernamentale, inclusiv de protecţie a mediului, precum şi organismeresponsabile cu promovarea egalităţii între bărbaţi şi femei, care au fost consultate.14.2 Rezultatele consultaţiei


Se furnizează un rezumat al rezultatelor consultaţiilor, precizând datele consultaţiilor şitermenele acordate pentru a aduce comentarii şi a contribui la pregătirea programelor şise indică în ce măsură părerile şi sfaturile exprimate au fost luate în considerare.15. Egalitatea între bărbaţi şi femei şi nediscriminare[Articolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005]15.1. Se descrie în ce mod se prevede orice formă de promovare a egalităţii între bărbaţişi femei în diferitele faze ale punerii în aplicare a programului (concepţie, punere înaplicare, monitorizare, evaluare).15.2. Se descrie în ce mod se prevede prevenirea oricărei forme de discriminare pe bazăde sex, rasă, origine etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexualăîn diferitele faze ale punerii în aplicare a programului.16. Acţiuni de asistenţă tehnică[Articolul 66 alineatul (2) şi articolul 68 din Regulamentul (CE) nr. 1689/2005]16.1. Descrierea activităţilor de pregătire, gestionare, monitorizare, evaluare, informareşi control din cadrul sprijinului pentru programe şi finanţate de asistenţa tehnică16.2. Reţeaua rurală naţională- Lista organizaţiilor şi administraţiilor care lucrează în domeniul dezvoltării rurale şicare vor face parte din reţeaua rurală naţională.- Procedura şi calendarul înfiinţării reţelei rurale naţionale.- Descrierea sumară a principalelor categorii de acţiuni care urmează să fie întreprinse dereţeaua rurală naţională. Aceste acţiuni vor constitui baza planului de acţiune care va fielaborat de autoritatea de gestionare şi va beneficia de un ajutor în conformitate cuarticolul 68 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005.- Suma rezervată înfiinţării şi funcţionării reţelei rurale naţionale şi punerii în aplicare aplanului de acţiune prevăzut la articolul 68 alineatul (2) literele (a) şi (b) dinRegulamentul (CE) nr. 1698/2005. Este oportun să se facă o distincţie între partea dinaceastă sumă destinată structurii necesare funcţionării reţelei şi cea care este prevăzutăpentru planul de acţiune. Programul trebuie să conţină dispoziţii care să asigure că parteadin această sumă care intră sub incidenţa literei (a) menţionate nu va creşte cu timpul înmod nejustificat.


B. PROGRAME SPECIFICE REŢELELOR RURALE NAŢIONALE[PREVĂZUTE LA ARTICOLUL 41 ALINEATELE (2) ŞI (5)]În cazul în care, în conformitate cu articolul 66 al doilea paragraf din Regulamentul (CE)nr. 1698/2005, statele membre care au optat pentru programe regionale depun pentruaprobare un program specific referitor la înfiinţarea şi funcţionarea reţelei ruralenaţionale, programele respective trebuie să includă următoarele elemente:(a) lista organizaţiilor şi administraţiilor care activează în domeniul dezvoltării rurale,care vor face parte din reţeaua rurală naţională;(b) procedura şi calendarul înfiinţării reţelei rurale naţionale;(c) o descriere sumară a principalelor categorii de acţiuni care urmează să fie întreprinsede către reţeaua rurală naţională. Aceste acţiuni constituie baza unui plan de acţiune careurmează să fie elaborat de către autoritatea de gestionare şi să beneficieze de un ajutor întemeiul articolului 68 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (CE) nr 1698/2005;(d) suma rezervată pentru înfiinţarea şi funcţionarea reţelei rurale naţionale şi pentrupunerea în aplicare a planului de acţiune prevăzut la articolul 68 alineatul (2) literele (a)şi (b) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 şi defalcarea anuală a contribuţiei FEADR,care trebuie să fie conformă dispoziţiilor articolului 69 alineatul (1) din Regulamentul(CE) nr. 1698/2005;(e) un tabel financiar pentru întreaga perioadă de programare, stabilit în conformitate cumodelul de mai jos (preţuri curente în euro):Tipul de cheltuială învederea reţelei ruralenaţionale(a) Funcţionarea structuriireţelei rurale naţionale(b) Punerea în aplicare aplanului de acţiune a reţeleirurale naţionale, inclusivevaluarea acesteiaTotalTotalul cheltuielilor publiceContribuţia FEADR(f) desemnarea autorităţilor competente şi a organismelor responsabile;(g) descrierea sistemului de monitorizare şi de evaluare şi componenţa urmărită acomitetului de monitorizare.


ANEXA IIIAJUTOR PENTRU GRUPURILE DE PRODUCĂTORI DIN MALTAAjutor pentru înfiinţarea unui grup de producători [suma minimă prevăzută la articolul 25alineatul (2)]EURAn63 000 Primul an63 000 Al doilea an63 000 Al treilea an60 000 Al patrulea an50 000 Al cincilea an


ANEXA IVPRAGURILE APLICABILE RASELOR ÎN CURS DE DISPARIŢIE[PREVĂZUTE LA ARTICOLUL 27 ALINEATUL (4)]Specii de animale de crescătorie eligibile Pragurile sub care o rasă locală esteconsiderată în pericol de abandon [numărulde femele reproducătoare (*) ]Bovine 7 500Ovine 10 000Caprine 10 000Ecvidee 5 000Porcine 15 000Păsări de curte 25 000(*)Numărul, calculat pentru toate statele membre, de femele reproducătoare din aceeaşi rasă care sereproduc în rasă pură, înscrise într-un registru genealogic ţinut de o asociaţie de crescători autorizată,recunoscută de statul membru în conformitate cu legislaţia comunitară în materie de zootehnie.


ANEXA IIITABELUL DE CONVERSIE A ANIMALELOR ÎN UNITĂŢI VITE MARI[PREVĂZUT LA ARTICOLUL 27 ALINEATUL (13)]Tauri, vaci şi alte bovine de mai mult de doiani, ecvidee de mai mult de şase luniBovine între şase luni şi doi aniBovine de mai puţin de şase luniOvineCaprineScroafe reproducătoare > 50 kgAlte porcineGăini ouătoareAlte păsări de curte1,0 UVM0,6 UVM0,4 UVM0,15 UVM0,15 UVM0,5 UVM0,3 UVM0, 014 UVM0,003 UVM


ANEXA VIINFORMAŢIE ŞI PUBLICITATE REFERITOARE LA AJUTORUL FEADR[PREVĂZUTE LA ARTICOLUL 58 ALINEATUL (3)]1. Acţiuni de informare pentru beneficiari potenţiali şi beneficiari1.1. Acţiuni de informare pentru beneficiari potenţialiÎn scopul transparenţei, autoritatea de gestionare asigură difuzarea celor mai completeinformaţii cu privire la finanţările disponibile care rezultă din intervenţia comună aComunităţii şi a statelor membre în cadrul programelor de dezvoltare rurală.În acest scop, autoritatea de gestionare asigură că programul de dezvoltare rurală, careconţine detalii cu privire la ajutoarele financiare ale FEADR, face obiectul unei largipublicări şi este furnizat tuturor solicitanţilor interesaţi.Autoritatea de gestionare furnizează potenţialilor beneficiari informaţii clare, detaliate şiactualizate privind:(a) procedurile administrative care trebuie urmate pentru a putea cere o finanţare încadrul unui program de dezvoltare rurală;(b) descrierea procedurilor de examinare a cererilor de finanţare;(c) condiţiile de eligibilitate şi/sau criteriile de selecţie şi de evaluare a proiectelor careurmează să fie finanţate;(d) numele persoanelor sau punctele de contact, la nivel naţional, regional sau local, carepot da explicaţii cu privire la funcţionarea programelor de dezvoltare rurală, precum şi lacriteriile de selecţie şi de evaluare a operaţiunilor.Autoritatea de gestionare asigură că sunt implicate în măsurile de informare abeneficiarilor potenţiali organismele care pot retransmite informaţiile, în special:(a) autorităţile locale şi regionale;(b) organismele profesionale;(c) partenerii economici şi sociali;(d) organizaţiile neguvernamentale, în special organismele care activează în favoareaegalităţii dintre bărbaţi şi femei, precum şi organizaţiile ecologice;(e) centrele de informare privind Europa;


(f) reprezentanţele Comisiei în statele membre;Autoritatea de gestionare informează beneficiarii potenţiali cu privire la publicareaprevăzută la punctul 2.1.1.2. Acţiuni de informare destinate beneficiarilorAutoritatea de gestionare asigură că notificarea acordării ajutorului informeazăbeneficiarii că acţiunea este finanţată printr-un program cofinanţat de FEADR şi axaprioritară a programului de dezvoltare rurală în cauză.2. Acţiuni de informare şi de publicitate destinate publiculuiAutoritatea de gestionare a programului de dezvoltare rurală şi beneficiarii iau toatemăsurile în vederea furnizării publicului a informaţiilor şi publicităţii privind măsurilefinanţate în cadrul măsurilor finanţate în cadrul programului de dezvoltare rurală înconformitate cu prezentul regulament.2.1 Responsabilităţile autorităţii de gestionareAutoritatea de gestionare informează publicul cu privire la aprobarea de către Comisie aprogramului de dezvoltare rurală şi a modificărilor acestuia, precum şi la principalelerealizări a punerii în aplicare şi a încheierii acestuia.Începând cu anul 2008, autoritatea de gestionare publică, cel puţin o dată pe an, în formăelectronică sau sub o altă formă, lista beneficiarilor care primesc un ajutor în cadrulprogramelor de dezvoltare rurală, denumirea operaţiunilor şi suma fondurilor publicealocate acestor operaţiuni.Autoritatea de gestionare face uz de toate mijloacele mass-media, la nivelul teritorialcorespunzător, pentru a asigura punerea în aplicare a măsurilor de informare. Acesteainclud, de asemenea, campanii de comunicare, publicarea informaţiilor în formăelectronică sau pe hârtie, precum şi utilizarea oricărui alt mijloc considerat corespunzător.Măsurile de informare a publicului includ elementele descrise la punctul 3.1.2.2. Responsabilităţile beneficiarilorÎn cazul în care o operaţiune derulată în cadrul unui program de dezvoltare rurală implicăo investiţie (de exemplu, într-o exploataţie agricolă sau într-o întreprindereagroalimentară) de peste 50 000 EUR, beneficiarul aplică o plăcuţă explicativă.Se instalează un panou pe siturile infrastructurilor al căror cost total depăşeşte 500 000EUR.


Se instalează, de asemenea, o plăcuţă explicativă în birourile grupurilor de acţiune localăfinanţate de axa 4.Panourile şi plăcuţele conţin o descriere a proiectului sau a operaţiunii şi elementeleenumerate la punctul 3.1. Aceste informaţii ocupă mai puţin de 25% din panou sauplăcuţă.3. Caracteristicile tehnice ale acţiunilor de informare şi de publicitate3.1. Slogan şi logoFiecare acţiune de informare şi de publicitate conţine următoarele elemente:- o reprezentare a steagului european care respectă normele grafice stabilite la punctul 4şi o explicaţie a rolului jucat de Comunitate, prin intermediul următoarei menţiuni:„Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală: Europa investeşte în zonelerurale.”;- în cazul acţiunilor şi măsurilor finanţate de axa Leader, se utilizează, de asemenea,logoul Leader.3.2. Materiale de informare şi de comunicare- Publicaţiile (cum ar fi, broşuri, pliante, scrisori de informare) şi afişele privind măsurilesau acţiunile cofinanţate de FEADR conţin o indicaţie clară, pe prima pagină, aparticipării Comunităţii, precum şi emblema comunitară în cazul în care se foloseşte, deasemenea, o emblemă naţională sau regională. Publicaţiile conţin trimiteri la organismulresponsabil de conţinutul informaţiei, precum şi la autoritatea de gestionare desemnatăpentru punerea în aplicare a pachetului de asistenţă în cauză.- În cazul informaţiilor publicate pe cale electronică (site-uri Web, baze de date pentrubeneficiarii potenţiali) sau sub formă de material audiovizual, dispoziţiile enunţate laprima liniuţă se aplică prin analogie. Este important, în cadrul elaborării unui plan decomunicare, să se facă apel la noile tehnologii care permit transmiterea rapidă şi eficientăde informaţii şi să se stabilească un dialog cu marele public.Site-urile Web privind FEADR trebuie:- să menţioneze contribuţia FEADR, cel puţin pe pagina de bază,- să conţină un hyperlink către site-ul Web al Comisiei referitor la FEADR.4. Instrucţiuni privind crearea emblemei şi definirea culorilor standard


4.1. Steagul europeanDescriere simbolicăPe un fundal de cer albastru, 12 stele aurii formează un cerc care reprezintă uniuneapopoarelor Europei. Numărul stelelor este invariabil, 12 fiind simbolul perfecţiunii şi alunităţii.În cazul proiectelor finanţate de FEADR, numele acestor fonduri apare pe steaguleuropean.Descriere heraldicăPe un fond albastru, un cerc format din 12 stele aurii cu cinci raze, ale căror vârfuri nu seating.Descriere geometrică*** [PLEASE INSERT PICTURE FROM THE ORIGINAL] ***Emblema este în forma unui steag dreptunghiular cu lungimea de 1,5 ori cât lăţimea.Douăsprezece stele aurii situate la intervale egale formează un cerc invizibil al căruicentru este punctul de intersecţie al diagonalelor dreptunghiului. Raza cercului este egalăcu o treime din lăţime. Fiecare dintre stele are cinci colţuri situate pe circumferinţa unuicerc invizibil a cărui rază este egală cu a optsprezecea parte din lăţime. Toate stele sunt înpicioare, adică au un colţ vertical şi două colţuri în linie dreaptă perpendiculară pe ax.Cercul este dispus în aşa fel încât stelele să apară pe poziţiile orelor de pe cadranul unuiceas. Numărul lor este invariabil.Culori regulamentareCulorile emblemei sunt următoarele:PANTONE REFLEX BLUE pentru suprafaţa dreptunghiului; PANTONE YELLOWpentru stele. Gama internaţională PANTONE este foarte răspândită şi uşor accesibilă,chiar pentru neprofesionişti.*** [PLEASE INSERT PICTURE FROM THE ORIGINAL] ***TetracromiaÎn cazul în care se foloseşte tetracromia, nu este posibil să se folosească două culoristandard. Prin urmare, este necesar ca acestea să fie recreate utilizându-se cele patruculori ale procesului cvadricolor. PANTONE YELLOW se obţine utilizând „Process


Yellow” 100%. Prin amestecarea a „Process Cyan” 100% cu „Process Magenta” 80%, seobţine o culoare foarte asemănătoare cu PANTONE REFLEX BLUE.InternetPe paleta web, PANTONE REFLEX BLUE corespunde culorii cu codul RGB 0/0/153(cod hexazecimal 000099), iar PANTONE YELLOW corespunde culorii cu codul RGB255/204/0 (cod hexazecimal FFCC00).*** [PLEASE INSERT PICTURE FROM THE ORIGINAL] ***Procesul de reproducere monocromÎn cazul în care nu se dispune decât de culoarea negru, se trasează chenaruldreptunghiului cu negru şi se tipăresc stelele cu negru pe alb.*** [PLEASE INSERT PICTURE FROM THE ORIGINAL] ***În cazul în care nu se dispune decât de culoarea albastru (trebuie să fie Reflex Blue,bineînţeles), se utilizează această culoare 100% pentru fond, iar stelele sunt reproduse înalb negativ.*** [PLEASE INSERT PICTURE FROM THE ORIGINAL] ***Reproducerea pe fond coloratEmblema se reproduce de preferinţă pe un fond alb. Se evită fondurile de culori variateşi, în orice caz, de o culoare care nu se potriveşte cu albastru. În cazul în care nu existănicio alternativă la fondul colorat, se trasează un chenar alb în jurul dreptunghiului,lăţimea chenarului fiind de 1/25 din înălţimea dreptunghiului.*** [PLEASE INSERT PICTURE FROM THE ORIGINAL] ***4.2. Logoul Leader*** [PLEASE INSERT PICTURE FROM THE ORIGINAL] ***


ANEXA VIIA. STRUCTURA ŞI CONŢINUTUL RAPOARTELOR ANUALE DE EXECUŢIEPRIVIND PROGRAMELE DE DEZVOLTARE RURALĂ (ARTICOLUL 60)1. Modificări ale condiţiilor generale [Articolul 82 alineatul (2) litera (a) dinRegulamentul (CE) nr. 1698/2005]- Modificări ale condiţiilor generale care au un impact direct asupra condiţiilor de punereîn aplicare a programului (cum ar fi, schimbările legislative sau evoluţiile neaşteptate alecontextului socioeconomic).- Schimbări ale politicilor comunitare şi naţionale care au repercusiuni asupra coerenţeidintre intervenţia FEADR şi cea a altor instrumente financiare.2. Progresul programului în raport cu obiectivele stabilite pe baza indicatorilor derealizare şi de rezultat [articolul 82 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (CE)nr. 1698/2005]Este necesar să se furnizeze o analiză a realizărilor, măsurate cu ajutorul indicatorilor demonitorizare, însoţită de o analiză cantitativă a progreselor realizate în raport cuobiectivele stabilite iniţial. Este necesar să se utilizeze, în acest scop, lista cu indicatori(de realizare şi de rezultat), stabilită în anexa VIII din prezentul regulament. În paralel cuaceşti indicatori care aparţin CCME, trebuie să se utilizeze, de asemenea, indicatorisuplimentari specifici programului în cauză cu scopul de a asigura o monitorizareeficientă a progreselor realizate în vederea atingerii obiectivelor sale.3. Execuţia financiară a programului prezentând, pentru fiecare măsură, lista cusumele plătite beneficiarilor; în cazul în care programul acoperă regiuni care potbeneficia de obiectivul „convergenţă”, cheltuielile aferente trebuie indicate separat[articolul 82 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005]Tabelul cu rezumatul execuţiei financiare a programului conţine cel puţin următoareleinformaţii:Axe/măsuri Plăţi anuale – anul N Plăţi cumulate – din anul2007 până în anul NAxa 1Măsura 111- din care cheltuielitranzitorii prevăzute deRegulamentul (CE) nr.1320/2006Măsura…- din care cheltuieli


tranzitorii prevăzute deRegulamentul (CE) nr.1320/2006Total axa 1- din care cheltuielitranzitorii prevăzute deRegulamentul (CE) nr.1320/2006Axa 2Măsura 211- din care cheltuielitranzitorii prevăzute deRegulamentul (CE) nr.1320/2006Măsura …- din care cheltuielitranzitorii prevăzute deRegulamentul (CE) nr.1320/2006Total axa 2- din care cheltuielitranzitorii prevăzute deRegulamentul (CE) nr.1320/2006Axa 3Măsura 311- din care cheltuielitranzitorii prevăzute deRegulamentul (CE) nr.1320/2006Măsura …- din care cheltuielitranzitorii prevăzute deRegulamentul (CE) nr.1320/2006Total axa 3- din care cheltuielitranzitorii prevăzute deRegulamentul (CE) nr.1320/2006Axa 4Măsura 411- din care cheltuielitranzitorii prevăzute deRegulamentul (CE) nr.1320/2006


Măsura 4...- din care cheltuielitranzitorii prevăzute deRegulamentul (CE) nr.1320/2006Total axa 4- din care cheltuielitranzitorii prevăzute deRegulamentul (CE) nr.1320/2006Asistenţă tehnică- din care cheltuielitranzitorii prevăzute deRegulamentul (CE) nr.1320/2006Total program- din care cheltuielitranzitorii prevăzute deRegulamentul (CE) nr.1320/2006Se stabileşte un tabel separat care conţine cel puţin aceleaşi informaţii pentru regiunilecare intră sub incidenţa obiectivului „convergenţă”, precum şi un tabel consolidat lanivelul programului pentru programele care se referă atât la regiunile care intră subincidenţa obiectivului „convergenţă”, cât şi la cele care nu intră.4. Un rezumat al acţiunilor de evaluare în curs, în conformitate cu articolul 86alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 [articolul 82 alineatul (2) litera(d) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005]Un rezumat al acţiunilor de evaluare în curs, stabilit pe bază de rapoarte transmisecomitetului de monitorizare, în conformitate cu articolul 86 alineatul (3) dinRegulamentul (CE) nr. 1698/2005 şi referitor, de asemenea, la acţiunile legate, în special,de elementele prevăzute la articolul 84 alineatul (5) şi la articolul 86 alineatele (1) şi(2) din regulamentul respectiv.5. Dispoziţiile adoptate de autoritatea de gestionare şi de comitetul de monitorizarepentru a asigura calitatea şi eficienţa punerii în aplicare a programului [articolul 82alineatul (2) litera (e) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005], în special:(i) acţiunile de monitorizare şi de evaluare(ii) o sinteză a problemelor importante întâlnite în gestionarea programului, precum şiorice măsură care ar putea fi adoptată, inclusiv răspunsurile la observaţiile făcute întemeiul articolului 83 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005)


(iii) utilizarea asistenţei tehniceÎn cazul în care programul prevede o asistenţă tehnică pentru înfiinţarea şi funcţionareareţelei rurale naţionale, raportul anual de execuţie descrie procedurile care reglementeazăconstituirea şi funcţionarea reţelei respective, precum şi progresul punerii în aplicare aplanului de acţiune. Acesta indică, de asemenea, modul în care cheltuielile au fostefectuate (făcând distincţia între elementele prevăzute la literele (a) şi respectiv (b) de laarticolul 68 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005).(iv) dispoziţiile luate pentru a asigura publicitatea programului în conformitate cuarticolul 76 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005Raportul include o descriere sumară a măsurilor de informare şi publicitate luate învederea furnizării de informaţii privind programul de dezvoltare rurală în conformitate cuarticolul 58 şi în anexa VI din prezentul regulament.6. O declaraţie privind respectarea politicilor comunitare în cadrul ajutorului,inclusiv evidenţierea problemelor întâlnite şi măsurile adoptate pentru soluţionareaacestora [articolul 82 alineatul (2) litera (f) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005]Respectarea legislaţiei comunitare include, în special, respectarea normelor în materie deconcurenţă, de achiziţii publice, de protecţie şi ameliorare a mediului, de promovare aegalităţii între bărbaţi şi femei şi de nediscriminare.7. După caz, reutilizarea ajutoarelor recuperate în conformitate cu articolul 33 dinRegulamentul (CE) nr. 1290/2005 [articolul 82 alineatul (2) litera (g) dinRegulamentul (CE) nr. 1698/2005]B. FORMATUL RAPOARTELOR ANUALE DE EXECUŢIE PENTRUPROGRAMELE SPECIFICE REFERITOARE LA REŢELE RURALENAŢIONALE (ARTICOLUL 60)În cazul în care statele membre se folosesc de posibilitatea prevăzută la articolul 66alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, rapoartele anuale de execuţie privindprogramele specifice includ:(a) o descriere a procedurilor pentru înfiinţarea şi funcţionarea reţelei respective;(b) progresul punerii în aplicare a planului de acţiune;(c) un tabel financiar care prezintă execuţia financiară a programului, stabilind odistincţie între elementele prevăzute la literele (a) şi respectiv (b) de la articolul 68alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005.Tipul de cheltuială pentrureţeaua rurală naţionalăPlăţi anuale – anul NPlăţi cumulate – din anul2007 până în anul N


(a) Funcţionarea structuriireţelei rurale naţionale(b) Punerea în aplicare aplanului de acţiune a reţeleirurale naţionaleTotal(d) informaţiile utile prevăzute în partea A punctele 4-7 din prezenta anexă.


ANEXA VIIILISTA INDICATORILOR COMUNI DE REFERINŢĂ, DE REALIZARE , DEREZULTAT ŞI DE IMPACTI. INDICATORI DE REFERINŢĂ1. Indicatori de referinţă legaţi de obiectiveAXĂOrizontalAXA 1:ameliorareacompetitivităţiisectorului agricoluluiagricol şi forestierAXA 2:ameliorarea mediuluişi a spaţiului rural pringestionarea terenurilor(*)1(*)2(*)3(*)45(*)6789(*) 10111213(*) 141516(*) 17(*) 1819(*) 20212223(*) 242526IndicatorDezvoltare economicăRata ocupării forţei de muncăŞomajFormare şi educare în agriculturăPiramida vârstelor în sectorul agricolProductivitatea muncii în agriculturăFormarea brută a capitalului fix în agriculturăCreşterea gradului de ocupare a forţei de muncă însectorul primarDezvoltarea economică în sectorul primarProductivitatea muncii în industria alimentarăFormarea brută a capitalului fix în industriaalimentarăCreşterea gradului de ocupare a forţei de muncă înindustria alimentarăDezvoltarea economică în industria alimentarăProductivitatea muncii în sectorul forestierFormarea brută a capitalului fix în sectorulforestierImportanţa agriculturii de semisubzistenţă în noilestate membreBiodiversitate: populaţia păsărilor de câmpBiodiversitate: terenuri agricole şi forestiere demare valoare naturalăBiodiversitate: componenţă pe specie a populaţiilorde arboriCalitatea apei: Bilanţul brut a nutrienţilorCalitatea apei: poluarea cu nitraţi şi pesticideSoluri: zone care prezintă un risc de eroziune asolurilorSoluri: agricultură biologicăSchimbări climatice: producţia de energieregenerabilă care provine din agricultură şi dinsectorul forestierSchimbări climatice: SAU dedicată producţiei deenergie regenerabilă


AXA 3:ameliorarea calităţiivieţii în mediul rural şipromovareadiversificăriiactivităţilor economiceLeaderSchimbări climatice/calitatea aerului: emisii degaze de origine agricolă(*)27 Agricultori care exercită o altă activitate lucrativă(*)28 Creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă însectorul neagricol(*)29 Dezvoltarea economică în sectorul neagricol(*)30 Dezvoltarea muncii independente31 Infrastructuri turistice în zona rurală(*)32 Răspândirea internetului în zonele rurale(*)33 Dezvoltarea sectoarelor serviciilor34 Migraţie netă(*)35 Formare continuă în zonele rurale(*)36 Dezvoltarea grupurilor de acţiune locală(*) Se referă la indicatorii LEAD în cadrul strategiei naţionale şi de monitorizare prevăzuţi la articolul 11alineatul (3) litera (c) şi la articolul 13 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005.2. Indicatori de referinţă legaţi de contextAXĂOrizontal 12AXA 1:3ameliorarea competitivităţii 4sectorului agricol şi forestier 5AXA 2:ameliorarea mediului şi aspaţiului rural pringestionarea terenurilorAXA 3:ameliorarea calităţii vieţii înmediul rural şi promovareadiversificării activităţiloreconomice67891011121314151617181920212223IndicatorDelimitarea zonelor ruraleImportanţa zonelor ruraleExploatarea terenurilor agricoleStructura exploataţiilor agricoleStructura sectorului forestierProductivitatea sectorului forestierAcoperirea vegetalăZone defavorizateZone de agricultură extensivăZone Natura 2000Biodiversiate: pădure protejatăDezvoltare a zonelor forestiereSănătatea ecosistemului forestierCalitatea apeiUtilizarea apeiPăduri de protecţie destinate în principalprotecţiei solurilor şi apelorDensitatea populaţieiPiramida vârstelorStructura economieiStructura ocupării forţei de muncăŞomaj de lungă duratăNivelul de educaţieInfrastructura internetII. INDICATORI COMUNI DE REALIZARE


AXA 1- AMELIORAREA COMPETITIVITĂŢII SECTOARELOR AGRICOL ŞIFORESTIERCod Măsură Indicatori de realizare111 Formare profesională şi acţiuni - Numărul de participanţi la formarede informare- Numărul de zile de formare urmate112 Instalarea tinerilor agricultori - Numărul tinerilor agricultori care beneficiază deun ajutor- Volumul total al investiţiilor113 Pensionare anticipată - Numărul agricultorilor care au ieşit anticipat lapensie- Numărul lucrătorilor agricoli care au ieşitanticipat la pensie- Numărul de hectare scoase din circuitul agricol114 Utilizarea serviciilor de - Numărul agricultorilor care beneficiază de unconsiliereajutor- Numărul silvicultorilor care beneficiază de un115 Înfiinţarea serviciilor degestionare, de înlocuire şi deconsiliere121 Modernizarea exploataţiiloragricole122 Ameliorarea valorii economicea pădurilor123 Creşterea valorii adăugate aproduselor agricole şiforestiere124 Cooperarea în vedereadezvoltării de noi produse,procedee şi tehnologii însectorul agricol şi alimentar şiîn sectorul forestier125 Infrastructurile legate deevoluţia şi adaptareasectoarelor agricol şi forestier126 Reconstituirea potenţialului deproducţie agricolă afectat decatastrofe naturale şi punereain aplicare a unor măsuri deprevenire corespunzătoare131 Respectarea normelor în bazalegislaţiei comunitareajutor- Numărul serviciilor de gestionare, de înlocuireşi de consiliere nou înfiinţate- Numărul exploataţiilor agricole care au primitun ajutor pentru investiţii- Volumul total al investiţiilor- Numărul de exploataţii forestiere care au primitun ajutor pentru investiţii- Volumul total al investiţiilor- Numărul de întreprinderi care beneficiază de unajutor- Volumul total al investiţiilor- Numărul de iniţiative de cooperare sprijinite- Numărul de acţiuni sprijinite- Volumul total al investiţiilor- Suprafaţa terenurilor agricole afectate sprijinite- Volumul total al investiţiilor- Numărul de beneficiari132 Participarea agricultorilor la - Numărul de exploataţii agricole care beneficiază


sistemele de calitate alimentarăde un ajutor care participă la un sistem decalitate alimentară133 Activităţi de informare şi de - Numărul de acţiuni sprijinitepromovare141 Agricultură de semisubzistenţă - Numărul de exploataţii agricole desemisubzistenţă care beneficiază de un ajutor142 Grupuri de producători - Numărul de grupuri de producători carebeneficiază de un ajutor- Cifra de afaceri a grupurilor de producători carebeneficiază de un ajutor(*) Pentru fiecare măsură, se indică numărul de cereri primite şi numărul de cereri acceptate.AXA 2- AMELIORAREA MEDIULUI ŞI A SPAŢIULUI RURAL PRIN GESTIONAREATERENURILORCod Măsură Indicatori de realizare (*)211 Plăţi destinate agricultorilordin zonele montane careurmăresc sa compensezehandicapurile naturalebeneficiază de un ajutor212 Plăţi destinate agricultorilordin zonele care prezintăhandicapuri, altele decâtzonele montane213 Plăţi Natura 2000 şi plăţiaferente Directivei2000/60/CEE- Numărul de exploataţii dintr-o zonă montană,care beneficiază de un ajutor- Terenurile agricole dintr-o zonă montană, care- Numărul de exploataţii care beneficiază de unajutor care sunt situate în zone care prezintăhandicapuri, altele decât zonele montane- Suprafaţa terenurilor agricole care beneficiazăde un ajutor, care sunt situate în zone carehandicapuri, altele decât zonele montane- Numărul de exploataţii care beneficiază de unajutor, care sunt situate în zone Natura 2000sau care intră sub incidenţa directivei cadruprivind apa- Terenuri agricole care beneficiază de un ajutorîn temeiul Natura 2000 sau al directivei cadruprivind apa214 Plăţi pentru agromediu - Numărul de exploataţii agricole şi deexploataţii care aparţin altor gestionari deterenuri care beneficiază de un ajutor- Suprafaţa totală care beneficiază de un ajutorpentru agromediu- Suprafaţa fizică care beneficiază de un ajutorpentru agromediu în temeiul acestei măsuri- Numărul total de contracte- Numărul de acţiuni referitoare la resurselegenetice


215 Plăţi în favoarea bunăstăriianimalelor- Numărul de exploataţii agricole carebeneficiază de un ajutor- Numărul de contracte în materie de bunăstarea animalelor216 Investiţii neproductive - Numărul de exploataţii agricole şi deexploataţii care aparţin altor gestionari deterenuri care beneficiază de un ajutor- Volumul total al investiţiilor221 Prima împădurire aterenurilor agricole222 Prima instalare a sistemeloragroforestiere pe terenuriagricole223 Prima împădurire aterenurilor neagricole- Numărul de beneficiari ai unui ajutor pentruîmpădurire- Numărul de hectare de teren care au făcutobiectul unei împăduriri- Numărul de beneficiari- Numărul de hectare din cadrul noilor sistemeagroforestiere- Numărul de beneficiari ai unui ajutor pentruîmpădurire- Numărul de hectare de teren care au făcutobiectul unei împăduriri224 Plăţi Natura 2000 - Numărul de exploataţii forestiere în zonaNatura 2000 care primesc un ajutor- Suprafaţa (în ha) a terenurilor împădurite înzona Natura 2000 care primesc un ajutor225 Plăţi pentru silvo-mediu - Numărul de exploataţii forestiere carebeneficiază de un ajutor- Suprafaţa împădurită totală care beneficiază deun ajutor pentru silvo-mediu- Suprafaţa fizică a zonelor împădurite carebeneficiază de un ajutor pentru silvo-mediu- Numărul de contracte226 Reconstituirea potenţialuluiforestier şi adoptarea unormăsuri de prevenire- Numărul de acţiuni de prevenire sau dereconstituire- Suprafaţa pădurilor afectate care beneficiazăde un ajutor- Volumul total al investiţiilor227 Investiţii neproductive - Numărul de exploataţii forestiere carebeneficiază de un ajutor- Volumul total al investiţiilor(*) Pentru fiecare măsură, se indică numărul de cereri primite şi numărul de cereri acceptate.AXA 3- AMELIORAREA CALITĂŢII VIEŢII ÎN MEDIUL RURAL ŞI PROMOVAREADIVERSIFICĂRII ACTIVITĂŢILOR ECONOMICECod Măsură Indicatori de realizare (*)311 Diversificarea spre activităţi - Numărul de beneficiari


neagricole - Volumul total al investiţiilor312 Înfiinţarea şi dezvoltarea - Numărul de microîntreprinderimicroîntreprinderilorsprijinite/înfiinţate313 Promovarea activităţilor turistice - Numărul noilor iniţiative turistice sprijinite- Volumul total al investiţiilor321 Servicii de bază pentru economie - Numărul de acţiuni sprijiniteşi pentru populaţia rurală - Volumul total al investiţiilor322 Renovarea şi dezvoltarea satelor - Numărul satelor care au făcut obiectulunor acţiuni- Volumul total al investiţiilor323 Conservarea şi punerea în valoarea patrimoniului rural- Numărul de acţiuni sprijinite în materie depatrimoniu rural- Volumul total al investiţiilor331 Formare şi informare - Numărul de actori economici care participăla acţiuni sprijinite- Numărul zilelor de formare urmate decătre participanţi341 Dobândirea de competenţe,animarea şi punerea în aplicare aunei strategii locale de dezvoltare- Numărul acţiunilor de dobândire decompetenţe şi de animare- Numărul de participanţi la acţiuni- Numărul de parteneriate public-privatsprijinite(*) Pentru fiecare măsură, se indică numărul de cereri primite şi numărul de cereri acceptate.AXA 4- LEADERCod Măsură Indicatori de realizare (*)41 Punerea în aplicare a strategiilor - Numărul grupurilor de acţiune localălocale de dezvoltare411- Competitivitate412- Gestionarea mediului şi a- Suprafaţa totală a zonei care intră subincidenţa grupurilor de acţiune locală(km 2 )terenurilor413- Calitatea vieţii/diversificare- Populaţia totală a zonei care intră subincidenţa grupurilor de acţiune locală- Numărul proiectelor finanţate degrupurile de acţiune locală421 Punerea în aplicare a proiectelorde cooperare431 Funcţionarea grupului de acţiunelocală, dobândirea de competenţeşi acţiunile de animare pe- Numărul de beneficiari ai unui ajutor- Numărul proiectelor de cooperare- Numărul grupurilor de acţiune localăimplicate într-o acţiune de cooperare- Numărul de acţiuni sprijinite


teritoriu, prevăzute la articolul 59(*) Pentru fiecare măsură, se indică numărul de cereri primite şi numărul de cereri acceptate.III. INDICATORI COMUNI DE REZULTATAxă/ObiectivAmeliorareacompetitivităţiisectorului agricol şiforestierIndicator(1) Numărul de participanţi care au terminat cu succes oactivitate de formare legată de agricultură şi/sau silvicultură(2) Creşterea valorii adăugate brute a exploataţiilor sau aîntreprinderilor sprijinite(3) Numărul de exploataţii sau de întreprinderi care introducnoi produse şi/sau noi tehnici(4)Valoarea producţiei agricole care respectăstandardele/etichetele de calitate recunoscute(5) Numărul de exploataţii care intră pe piaţăAmeliorarea mediului şia spaţiului rural pringestionarea terenurilor(6) Suprafaţa care a făcut obiectul unor acţiuni reuşite degestionare a terenurilor utile în ceea ce priveşte:(a) biodiversitatea şi agricultura sau silvicultura de marevaloare naturală(b) calitatea apei(c) schimbările climatice(d) calitatea solurilorAmeliorarea calităţiivieţii în mediul rural şipromovareadiversificăriiactivităţilor economice(e) prevenirea marginalizării şi a abandonării solurilor(7) Creşterea valorii adăugate brute neagricole aîntreprinderilor sprijinite(8) Numărul brut de locuri de muncă create(9) Numărul de turişti suplimentari(10) Populaţia rurală care beneficiază de o ameliorare aserviciilor(11) Progresul ratei de pătrundere a internetului în zona rurală(12) Numărul de participanţi care au încheiat cu succes o


acţiune de formareIV. INDICATORI COMUNI DE IMPACT1234567IndicatorCreştere economicăCrearea de locuri de muncăProductivitatea munciiInversarea tendinţei de declin a biodiversităţiiMenţinerea terenurilor agricole şi forestiere de mare valoare naturalăAmeliorarea calităţii apeiContribuţia la combaterea schimbărilor climatice

More magazines by this user
Similar magazines