layout 1

bayercropscience.com.mx
  • No tags were found...

layout 1

CURIERULRevista Bayer CropScience pentru o agriculturå modernå 1/09AdengoUşor de utilizatca un fermoar


CUPRINS2 „Avem nevoie de o a douarevoluøie verde”6 Cum funcøioneazå erbicidele10 Adengo – Noul erbicid eficientîn cultura porumbului.Uµor de utilizat ca un fermoar.12 40 de ani de Betanal16 ProActiv. ProRecoltå. Prosaro20 Stres mai scåzut –producøie mai ridicatå„Avem nevdoua revolSiguranøaalimentarå pentrupopulaøia încontinuåcreµtere a lumii.Indicaøie: Curierul se adreseazå fermierilor din întreagaEuropå, el oferind informaøii µi despre produsele altor øåri.Din acest motiv, rugåm cititorii så consulte neapårat omologårilenaøionale µi instrucøiunile de utilizare.Editor: Bayer CropScience AG, Monheim / Redacøia:Bernhard Grupp, Sorin Ionescu / Layout: Xpertise,Langenfeld / Lito: LSD GmbH & Co.KG, Düsseldorf / Tipar:Kunst- und Werbedruck, Bad Oeynhausen / Preluarea estepermiså cu citarea sursei. Rugåm trimitere exemplar de control.Adresa redacøiei: BayerCropScience AG, Alfred-Nobel-Straße 50, D-40789 Monheim, FAX: 0049-2173-383133 /Bayer AG, Bayer SRL Romania, Bd. Dimitrie Pompeinr. 9-9A, cladire 20, et.4, Bucuresti, Tel. 021.529.5900,Fax 021.529.5990; www.bayercropscience.roDeclaraøii despre evoluøii viitoareAcest comunicat de preså conøine anumite declaraøii fondatepe ipoteze µi previziuni fåcute la momentul actual de cåtreconducerea Bayer CropScience AG. Rezultatele viitoare,situaøia financiarå, dezvoltarea sau performanøele BayerCropScience AG sau ale Bayer AG, societatea mamå, potsuferi abateri faøå de estimårile fåcute în acest document, înfuncøie de diversele riscuri cunoscute sau necunoscute.Printre aceµti factori de risc figureazå cei expuµi în raporturilepublice ale Bayer AG, depuse la Bursa de Valori Frankfurtµi la U.S. Securities and Exchange Commission (inclusiv formularul20-F). Nici Bayer AG, nici Bayer CropScience AG nuse considerå råspunzåtori, indiferent de motiv, de a transpuneîn realitate aceste declaraøii despre evenimente viitoaresau de a le adapta evenimentelor sau dezvoltårilor viitoare.Agricultura modernå:recoltarea cerealelor2 CURIERUL 1/09


oie de o auţie verde”Numårul nostru creµte! Pânå în 2012,se estimeazå cå populaøia globului vaatinge cifra de µapte miliarde. În 2025,numårul oamenilor va atinge probabilpragul de opt miliarde, toatå aceaståcreµtere rapidå datorându-se aproapeexclusiv øårilor în curs de dezvoltare,acolo unde tråiesc deja peste 80% dinîntreaga populaøie a globului påmântesc.Şi exact aceste øåri sunt celeafectate deja de subalimentaøie. BancaMondialå estimeazå cå numårul de persoanecare suferå din cauza subalimentaøieiar putea creµte curând de la 850milioane în prezent la 950 milioane.Naøiunile Unite estimeazå cå numai40% din suprafaøa agricolå disponibilåpe cap de locuitor în 1950 va mai fi disponibilåpentru asigurarea hranei în2050.Suprafaøa arabila pe cap de locuitorPopulaøia lumii2,000 mp~ 9 miliarde2,700 mp6.0 miliarde5,100 mp2.8 miliardeTest cu plante de grâu, care manifestå reacøiidiferenøiate la aplicarea unor erbicide diferite.Sursa: FAO, Copyright Bayer CropScience1/09 CURIERUL 3


Asigurarea securitåøii alimentare cu maipuøin teren agricolDin cele aproximativ 13 miliarde hectare de teren care reprezintå suprafaøaplanetei, circa 1,5 miliarde de hectare sunt utilizate pentru agriculturå, iaralte 3,5 miliarde de hectare sunt utilizate ca pajiµti µi påµuni. Aceste suprafeøenu mai pot fi crescute. Anual, în jur de 7 milioane hectare de teren agricolsunt pierdute ca urmare a construcøiei de clådiri, eroziunii, deµertificårii µialtor cauze. În lipsa måsurilor moderne de protecøie a plantelor µi a fertilizårii,deja am avea nevoie de mult mai mult teren arabil, µi anume de 4 miliardede hectare. Pentru a øine pasul cu creµterea populaøiei, producøia agricolåtrebuie så creascå cu 2% în fiecare an, astfel încât så se poatå asigura necesarulde alimente al populaøiei globului. Aceste cifre nu øin înså cont de cre-µterea cererii de carne. În China, de exemplu, consumul de carne s-a dublatîn ultimii 15 ani. Pentru un kilogram de carne este necesar så producempeste µapte kilograme de furaje – acest fapt måreµte cererea de furaje, carela rândul ei amplificå competiøia pentru teren arabil.În plus, rezervele mondiale de hranå auscåzut în prezent la cel mai scåzut nivel dinultimii 30 de ani. Principala problemårezidå în faptul cå s-a epuizat aproape întregulpotenøial de extindere a suprafeøelorcultivate cu grâu sau orez. În multe zonedin Asia, fiecare deal care putea fi folosit afost deja acoperit cu terase pentru orez. Înnumeroase regiuni din Africa este aproapeimposibil så se mai extindå suprafaøa arabilå.Parøial din cauzå cå solul nu este purµi simplu adecvat µi parøial din cauzå cåagricultura intensivå ar conduce la deµertificare.Fenomenele meteorologiceextreme ameninøå recolteleAltå problemå constå în faptul cå meteorologiidin întreaga lume înregistreazå fenomenemeteorologice extreme cu o frecvenøåridicatå – absenøa sau deplasarea sprealte regiuni a precipitaøiilor tropicale, precumµi curenøi oceanici anormali. Unexemplu binecunoscut îl reprezintå ElNino: la fiecare 3-6 ani, ploi torenøialedevasteazå zone extinse din America deSud, în timp ce condiøiile extreme conducla secetå în Africa de Sud Est, Indonezia,Australia µi la ger în Florida, producândpierderi enorme de recoltå fermierilor.Totuµi, nu numai catastrofele naturaleproduc pagube de miliarde de dolari agriculturiiîn fiecare an: condiøiile agricolenefavorabile persistente, cum ar fi precipitaøiileinsuficiente, creµterea salinitåøiisolurilor arabile µi temperaturile extremeconstituie principalele cauze ale pierderilorenorme de recoltå. Culturile deporumb, orez µi grâu nu mai sunt capabileså reziste condiøiilor de mediu extreme.Schimbårile climatice contribuie la stresulla care sunt supuse plantele, cu consecinøegrave; chiar dacå au cea mai mare grijå deculturile lor, fermierii pierd cu regularitateîntre 30% µi 70% din recoltå.Oprirea fenomenului deautodistrugere la cereale„Omenirea se confruntå cu necesitateaurgentå de a creµte eficienøa producøieiagricole, dar obligatoriu într-un mod durabil”,spune prof. Friedrich Berschauer, pre-µedintele comitetului executiv al BayerCropScience. Un obiectiv major al cercetåtorilordin domeniul protecøiei plantelorconstå în creµterea producøiei de porumb,orez µi grâu µi în acelaµi timp în obøinereade plante de culturå mai rezistente la condiøiilesevere de cåldurå, frig, secetå sauinsolaøie. Toøi aceµti factori pun plantelesub un stres foarte puternic, declanµând unproces care poate merge chiar pânå la autodistrugereaplantei: planta îµi måreµteconsumul de energie µi din acest motiv nuCercetåtori de la Bayer CropScience analizeazå caracteristicile derezistenøå måritå la stres la o nouå generaøie de hibrizi de orez.Supermarket cu fructe µi legume în India. Oferta largåde fructe constituie baza pentru o nutriøie sånåtoaså.4 CURIERUL 1/09


CumfuncţioneazăerbicideleEfectele produselor de protecøie a plantelor sunt testate în laborator.Fårå a avea la dispoziøie mijloaceleadecvate pentru controlul buruienilor, nupot fi asigurate nici producøia µi nicicalitatea doritå a recoltei. In cele mai multecazuri, erbicidele reprezintå varianta ceamai economicå µi mai sigurå pentru controlulburuienilor. Cu toate acestea, eletrebuie utilizate numai dupå ce toate celelalteopøiuni tehnologice de control alburuienilor au fost luate în consideraøie µipuse în practicå.Pentru a evita problemele ce pot apareca urmare a utilizårii exagerate a unei singuresubstanøe active, este necesar såapelåm la o rotaøie a erbicidelor care presupuneutilizarea unor erbicide cu moduride acøiune diferite. Cunoaµterea moduluide acøiune al erbicidelor ajutå la stabilireaunei strategii corecte pentru combaterea cusucces a buruienilor.Cum sunt preluate erbicidelede cåtre plante?Pentru a fi eficiente, erbicidele trebuie såfie capabile så se deplaseze din depozitulformat pe frunze (erbicide foliare) sau dinsoluøia din sol (erbicide de sol) în plantå.Produsele sunt clasificate ca erbicide cuacøiune de contact sau cu acøiune sistemicå,în funcøie de modul µi de nivelul depreluare, redistribuire µi activitate înplantå.1. Erbicide foliareErbicidele de contact aparøin acestei grupe.Ele påtrund în plantå exclusiv sau predominantprin intermediul frunzei µi sunt apoiredistribuite numai într-o micå måsurå.Din acest motiv, erbicidul produce dauneburuienii numai în zona sau în vecinåtateazonei de penetrare în plantå. Aceastaînseamnå cå erbicidele de contact tind såfie eficiente mai ales împotriva speciilor deburuieni care nu posedå rezerve de substanøeenergetice, cum ar fi buruienileanuale.Preluarea erbicidelor foliare sistemiceare loc cu precådere prin frunzå µi esteurmatå de o redistribuøie importantå înîntreaga plantå. Cele mai cunoscute exemplesunt erbicidele hormonale, care perturbåechilibrul hormonilor de creµtere dinplantå. Majoritatea erbicidelor graminicide,precum µi cele pentru combatereaspeciilor de Convolvulus, au de asemeneaacøiune foliarå.Erbicidele sistemice foliare sunt distribuiteîn plantå în principal prin sistemulvascular al plantei, prin intermediul fluxuluide sevå activat de transpiraøia plantei.Substanøele energetice de hrånire produseprin fotosintezå într-o frunzå sunt „exportate”cåtre restul plantei numai dacå frunzarespectivå produce mai mult decât necesarulde consum pentru creµtere µi respiraøieal propriilor øesuturi. Cel mai semnificativexport de produse de asimilareapare în frunzele complet dezvoltate,6 CURIERUL 1/09


Aditivi speciali protejeazå plantele de culturå împotriva efectelor erbicidelor. Aceµti aditivi se numesc „safener”.Bayer CropScience este recunoscut ca unul dintre liderii mondiali în aceastå tehnologie.active din punct de vedere al fotosintezei,atunci când condiøiile de vreme suntoptime. Frunzele tinere, aflate în curs dedezvoltare, nu exportå zaharuri – caurmare, erbicidele aplicate pe acestefrunze nu sunt redistribuite în restulplantei. Temperatura joacå un rol importantpentru eficienøa erbicidului: la temperaturisub 10 °C, activitatea erbicidului estede obicei scåzutå; în acelaµi timp, la temperaturimai mari de 25 °C pot apåreaarsuri pe plantele de culturå sau erbicidulpoate manifesta o activitate redusåîmpotriva buruienilor øintå.2. Erbicide de solPreluarea acestor substanøe active are locprin rådåcini µi este urmatå de redistribuøiaîn interiorul plantei. Erbicidul este de obiceiactiv în frunze sau în alte organeaeriene ale buruienii, unde afecteazå proceselede respiraøie µi fotosintezå. Substanøeleactive ajung în sol prin intermediulapei µi pot råmâne în sol un timp maiîndelungat. Erbicidele de sol trebuie deaceea så fie aplicate numai pe solurileumede: în condiøii de uscåciune, acesteproduse îµi pot pierde complet eficacitatea.Erbicidele de sol joacå un rol important încontrolul buruienilor graminee µi dicotiledonateîn perioada înainte de semånat µi înpreemergenøå, uneori chiar µi în perioadade postemergenøå timpurie.3. Erbicide foliare µi de solUnele erbicide sunt active atât prin frunzecât µi prin sol. Exemplele includ inhibitoriienzimei ALS, cum ar fi Atlantis ® µiHusar ® . Gradul de preluare prin frunze µirådåcini al produselor din aceasta categoriedeterminå momentul de aplicare –preemergenøå, postemergenøå timpurie saucu începere de la stadiul de 3 frunze.Preluarea combinatå prin frunze µi rådåcinipoate fi realizatå prin utilizarea unuiamestec de substanøe active: un exemplutipic al acestui tip de amestec este erbicidulpentru culturile de sfeclå Betanal ® Expert.4. SafenerSafener-ul este un aditiv al produselorerbicide care accelereazå descompunereasubstanøei active în planta de culturå. Princontrast, un safener nu interfereazå cu acøiuneadoritå a erbicidului asupra øintelor dinburuienile graminee, care posedå altetipuri de enzime decât cele ale plantei deculturå. Erbicidul Atlantis ® , de exemplu,are o foarte buna acøiune împotriva buruienilorgraminee. Nu ar fi posibil de utilizatAtlantis la cereale – care sunt tot plantegraminee – dacå produsul nu ar conøine unsafener. Acest safener activeazå o enzimåîn cereale care accelereazå descompunereasubstanøei active, fåcând astfel planta decereale insensibilå la acøiunea erbicidului.Secretul constå în faptul cå un safener nuactiveazå enzima corespunzåtoare înburuienile graminee – ele råmân sensibileµi sunt distruse.1/09 CURIERUL 7


Modul de acøiuneModul de acøiune descrie felul în care proceselefiziologice din plantå sunt influenøatede erbicid. In cele mai multe cazuri,substanøa activå se leagå de o proteinå,blocând unul dintre procesele metabolicevitale ale plantei. Proteina este de obicei oenzimå care regleazå o anumitå reacøiebiochimicå. Totuµi, pot fi inhibate µi alteprocese la nivel structural µi de reglare.Erbicidele posedå în general un singurmod de acøiune principal, dar multe erbicideau de asemenea moduri secundare deacøiune.Erbicidele sunt clasificate în diferitegrupe corespunzåtor modului de acøiuneprincipal din metabolismul plantei. Iatå olistå a diverselor moduri de acøiune:• Inhibitori de fotosintezå• Inhibitori ai sintezei pigmenøilor• Inhibitori ai sintezei aminoacizilor• Inhibitori ai sintezei acizilor graµi• Inhibitori ai diviziunii celulareFotosinteza este unul din proceseleesenøiale ale metabolismului plantelor,fiind astfel o øintå foarte potrivitå pentruacøiunea erbicidelor. Inhibarea fotosintezeiare consecinøe fatale pentru buruiana øintå,ale cårei celule nu mai sunt capabile de astoca energia provenind din lumina solarå.Erbicidele pot afecta fotosinteza µi indirect,prin inhibarea sintezei unor compuµiimportanøi pentru desfåµurarea procesului–pigmenøi precum carotenoidele, clorofilaµi citocromele. Carotenoidele, de exemplu,au o funcøie de protecøie în cadrul procesuluide fotosintezå µi chiar aceastå funcøieimportantå este blocatå de erbicide.Produsele cu acest mod de acøiune includerbicide de sol µi foliare care pot fi utilizateîn stadii timpurii de dezvoltare a buruienilor,atât pentru combaterea buruienilormonocotile cât µi a celor dicotile (ex.Merlin ® Duo, Merlin ® ).Printre cele mai cunoscute erbicide suntcele care inhibå sinteza aminoacizilor,afectând astfel producerea proteinelor,inclusiv a unor enzime. In acest caz pot fiafectate trei enzime importante: glutaminsintetaza (øinta pentru glufosinat dinBasta ® ), 5-EPSPS-sintetaza (øinta pentruglifosat) µi acetolactat sintetaza (øintainhibitorilor ALS). Ultima enzimå constituieøinta acøiunii pentru erbicidele sulfonilureiceµi imidazolinone. Prin erbicideleHusar, Atlantis µi Equip, portofoliulBayer CropScience posedå mai multe produseconsacrate din aceastå claså.Metabolismul acizilor graµi este importantîn procesul de formare a membraneicelulare. Perturbarea acestui proces prinacøiunea erbicidului conduce la dezvoltareaunei cuticule mai subøiri µi astfel laafectarea preluårii apei de cåtre celule. Unexemplu de erbicid cu acest mod de acøiuneeste etofumesat (Betanal ® Expert).Alte erbicide acøioneazå ca niµte hormoni,conducând la o creµtere celularånecontrolatå. Exemple includ aciziifenoxyacetici precum binecunoscutelesubstanøe active MCPA, MCPP-P µi 2,4-D.Procesul de diviziune celularå are oimportanøå vitalå. Anumite erbicide inhibåsistemul care controleazå diviziunea celularå,astfel încât pot apare celule cu maimulte nuclee sau prea multe cloroplaste.Substanøa activå graminicidå flufenacetaparøine acestui grup de substanøe activecare împiedicå diviziunea celularå în øesuturileburuienii.Criterii de decizieErbicidele ar trebui aplicate conform principiilorBunelor Practici Agricole µiProtecøiei Integrate a Culturilor. Aceastaînseamnå cå, atunci când se stabileµtestrategia de combatere a buruienilor, trebuieså se øinå cont de condiøiile locale, derotaøia culturilor, precum µi de alte eventualemetode de culturå. Rotaøia culturilorare o importanøå deosebitå. Ea are o influenøådirectå asupra tehnologiei de culturå,a spectrului de buruieni µi a abilitåøii cul-Moduri de acøiune ale erbicidelorInhibarea sintezei aminoacizilorExemple de produse:Alister, Atlantis, Attribut, Basta, Husar, Maister, EquipInhibarea sintezei acizilor graµiExemple de produse:Betanal Expert, Puma SuperInhibarea diviziuniiExemple de produse:Cadou, HuskyLocul de acøiune al erbiciduluiFårå erbicideDiviziune celularå normalåMaterii primeALS(enzimå)Aminoacid = elementeleconstitutiveale proteinelorMaterii primeACCaseUleiuri µigråsimi······· ·······Lanø de aminoacizi = proteinåMembrana celularå8 CURIERUL 1/09


AdengoNoul erbicid eficient în culturaUşor de utilizat ca un fermoar.10 CURIERUL 1/09Buruienile reprezintå un factor importantde limitare a producøiei datoritå competiøieiîntre acestea µi planta de culturåpentru dioxid de carbon, luminå, apå µi elementenutritive. Porumbul, mai mult caalte plante de culturå, are la ora actualåprobleme deosebite de îmburuienare, înspecial datoritå practicårii monoculturii.Cele mai mari pagube sunt produse deburuienile care råsar odatå cu planta deculturå. Printre primele buruieni care råsarde cele mai multe ori înaintea porumbuluise numårå Cirsium arvense, Equisetumspp., Lamium spp., Stelaria spp., Veronicaspp. µi Polygonum aviculare.În a doua etapå, care de cele mai multeori corespunde cu perioada de råsårire aporumbului, råsar Abutilon theophrasti,Chenopodium spp., Convolvulus arvensis,Sonchus spp., Sorghum halepense (dinrizomi).În a treia etapå, odatå cu råsårirea porumbuluisau ulterior, råsar Amaranthus spp.,Datura stramonium, Portulaca oleracea,Xanthium spp. µi majoritatea gramineelor –Sorghum halepense (din såmânøå), Digitariasanguinalis, Echinochloa spp., Panicumspp.Adengo 465 SC, noul produs al companieiBayer CropScience, rezolvå problemelelegate de infestarea cu buruieni dincultura porumbului. Adengo este un erbicidputernic, uµor de folosit, pentru controluleficient al buruienilor, asigurând culturicurate încå de la råsårire µi, deci, condiøiiideale pentru producøii ridicate.Adengo 465 SC este o nouå combinaøieunicå între douå substanøe active cumoduri de acøiune diferite, plus un safenerde ultimå generaøie:➠ Isoxaflutol: erbicid selectiv extrem deeficient, bazat pe ,,Tehnologia de ControlSincronizat al Buruienilor”, împreunåcu➠ Tiencarbazon-metil: un nou compuserbicid cu efect rezidual suplimentarpentru mono- µi dicotiledonate la carese adaugå µi potenøialul de combateretotalå înainte de pregåtirea patului germinativ,susøinut de➠ Ciprosulfamide: safener de ultimågeneraøie care oferå selectivitate maximåpentru porumb atât la aplicarea preemergentåcât µi la cea postemergentå.Isoxaflutol acøioneazå prin inhibareaenzimei 4HPPD (4-hydoxy-phenyl-pyruvate-deoxygenase),råspunzåtoare de producereapigmenøilor care protejazå clorofila.Este mobil în stratul superficial alsolului unde este fixat de coloizi. Isoxaflutolnu este un erbicid volatil sau cu acøiunepelicularå. O caracteristicå excepøionalå estecapacitatea sa de reactivare care completeazåmobilitatea produsului µi îi permiteså fie din nou activ în timpul primelor ploicare urmeazå dupå o perioadå fårå precipitaøii,controlând astfel buruienile ce potråsåri în aceastå perioadå.Noul erbicid Adengo oferåmai multå flexibilitate incultura porumbului.Buruiana este controlatåprin blocarea sintezeicarotinoizilor µi o importantåpierdere de clorofilå prin fotooxidare,exteriorizatå prin albireaburuienilor.Tiencarbazon-metil, a douacomponentå activå, acøioneazåprin inhibarea enzimei ALS (acetolactat-sintetaza)µi prin blocarea sintezeiaminoacizilor, rezultând încetareaimediatå a creµterii µi daune progresivepânå când se realizeazå controlultotal al buruienilor sensibile. Aceasta dåposibilitatea de a realiza controlul complementaral unor buruieni cum sunt speciilede Polygonum, precum µi întårirea acøiuniierbicidului asupra gramineelor.Adengo a fost testat în peste 4000 deexperienøe în întreaga lume, în diferitecondiøii climatice µi tipuri de sol, unde s-a


porumbului.demonstrat eficacitatea µi flexibilitatea înaplicare a noului produs.Spectru larg de acøiuneAdengo este eficace împotriva a peste 85de specii de buruieni dicotiledonate µi gramineecel mai frecvent întâlnite în culturaporumbului.Principalele specii de buruieni monocotiledonatecombåtute: Setaria spp. (mohor),Digitaria spp. (meisor), Echinochloaspp. (iarba barboasa), Panicum spp. (mei),Sorghum halepense (costrei din såmânøå),Avena fatua (odos).Principalele specii de buruieni dicotiledonatecombåtute: Amaranthus spp. (µtir),Ambrosia spp. (iarba pârloagelor), Anthemisarvensis (romaniøa de câmp), Atriplexpatula (loboda), Capsella bursa-pastoris(traista ciobanului), Chenopodium spp.(spanac salbatic), Cirsium arvense (pålåmidadin såmânøå), Datura spp. (ciumåfaie),Galinosoga palviflora (busuioc sålbatic),Galium aparine (turiøa), Helianthusannuus (floarea soarelui), Lamuim purpureum(sugel puturos), Matricaria spp.(muµeøel), Plantago major (påtlaginamare), Polygonum spp. (ardeiul broaµtei),Portulaca oleracea (grasita), Sysimbriumofficinale (voinicica), Solanum nigrum(zârna), Stelaria media (rocoina), Thlaspiarvense (punguliøå), Veronica persica(ventrilicå).Modul de utilizareAdengo permite menøinerea solului curattimp de 6-8 såptåmâni de la aplicare saupânå la prima eventualå lucrare mecanicå.Preemergent: 0,35 – 0,4 l/ha. Produsul seutilizeazå în doza de 0,35 l/ha pe soluri cuconøinut de humus pânå la 2,5% µi în dozede 0,4 l/ha pe soluri cu conøinut în humusde 2,5 – 3,5 % µi infestare puternicå cuburuieni.Postemergent timpuriu: 0,3 – 0,35 l/h.Doza reduså se utilizeazå pe soluri cu conøinutscåzut în humus µi infestare slabå, iardoza de 0,35 l/ha se utilizeazå pe soluri cuconøinut de 2,5 – 3,5 % humus µi infestareputernicå cu buruieni. Tratamentul se efectueazåpânå în faza de 3-4 frunze ale porumbuluiµi buruieni în faza incipientå decreµtere (2-3 frunze).La dozele recomandate corespunzåtorconøinutului de humus în sol, Adengo 465SC are o buna selectivitate pentru hibriziicultivaøi în prezent în Romania. Pentruloturile de hibridare este necesar avizulfurnizorului de samanta.Adengo, noul erbicid al Bayer CropSciencestabileµte noi standarde de eficienøå µi calitateprin:• doza de aplicare foarte scazutå;• eficacitate rezidualå sporitå, independentde condiøiile climatice;• spectru larg de combatere, controlând ladoze reduse peste 85 specii de buruienimono- µi dicotiledonate, inclusiv unelespecii rezistente la erbicide;• douå moduri diferite de acøiune pentruîncadrarea în managementul rezistenøei laerbicide;• efect total asupra unui spectru larg deburuieni în sistemul no-tillage µi nu numai;• uµor de utilizat. Ca un fermoar. ■1/09 CURIERUL 11


40 de anide BetanalMenţinândavansul prininovarecontinuăMomente decisive încercetarea Betanal12 CURIERUL 1/09


Acum 40 de ani,noul produsBetanal ® intra înpiaøa de erbicide.În anii ce auurmat, BayerCropScience aoptimizat continuuacest erbicid postemergentpentruculturile de sfeclåpentru zahår.Cultivarea sfeclei pentru zahår era pevremuri o misiune dificilå. Plantele eraurårite manual pentru a obøine cea mai bunådensitate din punct de vedere agronomic µipânå acum câteva decenii, controlulburuienilor se fåcea exclusiv prin mijloacemecanice; muncitorii trebuiau så treacåprin câmp de mai multe ori în timpul unuisezon pentru a påstra cultura liberå deburuieni. În multe cazuri, întreaga familieera ocupatå cu aceastå activitate grea zileîn µir. Mai mult, plantele de sfeclå erau µiele deseori afectate în timpul acestor operaøii.A durat mult timp pânå când s-a gåsitun erbicid selectiv care så nu afectezeplantele deosebit de sensibile de sfeclå. Afost de aceea aproape o senzaøie cândBetanal a fost lansat prima oarå pe piaøå în1968, deoarece acesta a fost primul erbicidcare a fåcut posibil controlul în postemergenøåal buruienilor, fårå a afecta culturade sfeclå pentru zahår. Prima parte dinnumele produsului, Beta, face referire laplanta care necesitå protecøie, Beta vulgaris;a doua parte a numelui, nal, reprezintåpur µi simplu prescurtarea cuvântului dinlimba germanå pentru tratament în postemergenøå:Nachauflauf (= post-emergent).Cele douå sau trei tratamente pe sezonerau acum suficiente pentru a controlamajoritatea buruienilor din cultura sfeclei.Betanal a intrat pe piaøå mai întâi înGermania, Franøa µi Japonia, iar apoi adevenit standardul general acceptat înîntreaga lume pentru controlul buruienilordin cultura de sfeclå pentru zahår.Flux continuu de inovaøieDe la introducerea pe piaøå în 1968,produsul a trecut prin numeroase etape deîmbunåtåøire privind caracteristicile µiposibilitåøile oferite. Cercetåtorii de laBayer CropScience au dezvoltat de-a lungulanilor o întreagå familie de produse dingama Betanal, oferind cultivatorilor de sfeclåsoluøii optime de combatere a buruienilorîn cele mai diverse condiøii. Aståzi, produseleBetanal se comercializeazå în peste40 de øåri – cu alte cuvinte, oriunde cultivareasfeclei pentru zahår are importanøåeconomicå.Fenmedifam, substanøa activå a primuluiprodus Betanal lansat în 1968, a råmaso componentå importantå a tuturor produselorulterioare din gamå. „În tot acest timp,nu s-a observat nici måcar un singur caz deapariøie de rezistenøå la aceastå substanøåactivå”, explicå Jaroslava Govorovska,product manager global pentru Betanal laBayer CropScience. „Aceastå afirmaøie estede asemenea valabilå µi pentru desmedifamµi etofumesat – celelalte douå componenteimportante care au fost utilizate înprodusele Betanal de-a lungul anilor.”Cel mai important produs în prezent înmajoritatea øårilor este Betanal Expert, ocombinaøie a tuturor celor trei substanøeactive, adicå fenmedifam, desmedifam µietofumesat. Govorovska continuå: „Aceaståcombinaøie este disponibilå într-o formularede înaltå calitate, conducând la uµurinøå în1/09 CURIERUL 13


utilizare, eficacitate în combaterea buruienilorµi excelentå compatibilitate la culturade sfeclå.”Formularea în centrul atenøieiFormularea a fost o temå centralå în procesulcontinuu de dezvoltare al produsuluiBetanal. „O substanøå activå precum fenmedifampoate så îµi etaleze întreaga eficienøånumai dacå este disponibilå într-oformulare bine testatå”, spune Govorovska.„Creµterea eficienøei în cadrul gameiBetanal a fost deseori rezultatul conceptelorinovative privind formularea”. Deexemplu, o piatrå de hotar a constituit-ointroducerea lui Betanal Progress OF în1996, o formulare bazatå pe ulei vegetal,care a îmbunåtåøit distribuøia substanøeiactive pe suprafaøa frunzei, permiøând astfelcreµterea eficacitåøii la doze mai redusede aplicare.Activitatea de dezvoltare în domeniulerbicidelor în postemergenøå pentru culturasfeclei pentru zahår, activitate ce a împlinitpatruzeci de ani, a primit de asemenea unnume: Beta Technologies – Competenøåîn sfeclå µi buruieni. Pe baza acestor competenøe,Bayer continuå så dezvolte noierbicide pentru sfecla de zahår care så ofereun control optimizat al buruienilor, flexibilitateîn utilizare µi un profil excelent faøåde mediu. În 2002, Bayer CropScience alansat cel mai nou produs din aceastågamå: Betanal Expert. A fost primul exemplude utilizare a tehnologiei numiteadvanced micro-doplet, care aduce o nouåcreµtere a eficienøei. Tehnologia asiguråformarea în emulsia pentru stropit a unorpicåturi fine ce conøin dizolvatå substanøaactivå; aceste picåturi vor fi distribuitefoarte fin pe frunze. „Rezultå o distribuøiedeosebit de uniformå a substanøei active pefrunzele buruienii, asigurând preluareaoptimå de cåtre planta øintå”, explicå dr.Gerhard Johann, responsabil pentru dezvoltareatehnicå a erbicidelor în culturasfeclei pentru zahår la Bayer CropScience.Procesul continuu de optimizare demonstreazåcå Betanal Expert este sensibil maieficient decât predecesorii såi. Dozareduså de utilizare, de 1,2 l/ha produs peaplicare în tratamente succesive, este suficientåpentru a obøine un control foarte bunal buruienilor – cu o eficacitate medietipicå împotriva buruienilor øintå de 95%(în 1968, acest procent era de circa 65%).Dar nu doar eficacitatea a fost îmbunåtåøitåde-a lungul anilor. Cercetåtorii auacordat o atenøie deosebitå calitåøii formu-Jaroslava Govorovska, product manager global pentruBetanal la Bayer CropScience, moderator al conferinøei„Viitorul culturii sfeclei pentru zahår”, Berlin.14 CURIERUL 1/09


Mai mult de 200 de specialiµti din 18 øåri au participat la conferinøa „Viitorul culturii sfeclei pentruzahår”, øinutå la Berlin la sediul Bayer Schering Pharma, în noiembrie 2008. Tot aici a fost lansatpe piaøå primul erbicid Betanal acum 40 de ani.Ca urmare a seriei continue deîmbunåtåøiri aduse de-a lungulanilor, Betanal Expert este maieficient decât predecesorii såi.lårii, reuµind så obøinå rezultate foartebune: „Coµmarul specialistului în tehnologiaformulårii este atunci când substanøaactivå cristalizeazå – dar aceastå problemåeste øinutå sub control cu succes de multtimp”, observå dr. Frank Sixl de la departamentulde tehnologie a formulårii, carelucreazå la dezvoltarea în continuare a produselorBetanal. Cristalizarea prematurå asubstanøei active din soluøia de stropirecreµte costurile µi înseamnå pierdere detimp pentru utilizator: filtrele din echipamentulde aplicare se pot bloca, conducândla creµterea timpului µi a efortului necesarepentru operaøiunea de curåøare. Iar cel maiimportant, eficacitatea tratamentului estede asemenea reduså. Acest efort continuude optimizare a produselor a contribuit lamenøinerea Bayer CropScience în poziøiade lider global pe piaøa erbicidelor înpostemergenøå la cultura sfeclei pentruzahår începând cu anul 1968. „Cultivatoriide sfeclå pentru zahår asociazå numeleBetanal cu un produs în continuå dezvoltare,ceea ce înseamnå cå ei beneficiazå decele mai noi tehnologii Bayer CropScienceca soluøie la problemele lor curente decombatere a buruienilor”, spune JaroslavaGovorovska. Pentru a putea continua µi peviitor aceastå poveste de succes, echipaBetanal lucreazå deja la noua generaøie deproduse.Karl Huebner1/09 CURIERUL 15


ProActiv.ProRecoltă.ProsaroO componentă valoroasăîn programul de tratamentefungicide la cerealeAvând un spectru larg de acøiune în combaterea bolilorfoliare µi ale spicului, Prosaro ® completeazå paleta defungicide Bayer CropScience pentru cultura grâului µiorzului. Articolul ce urmeazå informeazå asupra posibilitåøilorde utilizare µi oferå detalii despre produs.16 CURIERUL 1/09


„Prin Prosaro ® , gama noastrå de produsefungicide dispune de un produs flexibilµi eficient, care se integreazå foartebine în programul nostru de tratamente lacereale”, explicå directorul comercialMihai Gheorghe de la Bayer CropScienceRomânia, bucuros de a putea constata înpracticå µi în acest sezon punctele forte alelui Prosaro 250 EC.O combinaøie puternicå µi eficientåProsaro combinå douå substanøe active fungicidede vârf: „Ambele componente dingrupa chimicå a azolilor, protioconazol µitebuconazol, se completeazå reciproc foarteeficient”, spune Silviu Vasilescu, productmanager Bayer CropScience România.„Cu aceastå combinaøie s-a obøinut oexcelentå acøiune preventivå µi curativå încombaterea celor mai importante boli foliareµi ale spicului, cum ar fi fåinarea, septorioza,ruginile, helmintosporioza, arsurabrunå, påtarea reticularå, fuzarioza.”Ambele substanøe active se translocåsistemic în øesuturile plantei dupå tratament,dar cu viteze diferite. Protioconazolpåtrunde rapid în øesuturile plantei. El estedistribuit în plantå mai lent µi råmâne activpentru un timp mai îndelungat, efectul såumanifestându-se pentru o perioadå de timpfoarte lungå. Protioconazol se mai remarcåprin efectul curativ deosebit de bun faøå despeciile de Septoria comparativ cu altesubstanøe active din grupa azolilor.Tebuconazol este absorbit foarte rapidµi, datoritå acestui fapt, se evitå riscul despålare ca urmare a precipitaøiilor apårutela scurt timp dupå tratament. În acelaµitimp, tebuconazol se distribuie uniform înplantå, astfel încât el îµi poate etala foarterapid acøiunea curativå.Cum acøioneazå Prosaro? Product managerulSilviu Vasilescu explicå astfel acøiuneaprodusului: „Substanøele active inhibåmetabolismul ciupercii acøionând în maimulte moduri diferite, ceea ce conduce înfinal la distrugerea membranelor µi a pereøilorcelulari.” Hifele ciupercii dupå tratamentsunt în mod evident mai scurte µi prezintåumflåturi anormale, iar creµtereatuburilor germinative µi a organelor de aderenøåeste inhibatå. „Prosaro este capabilatât så combatå infecøiile timpurii cât µi såprotejeze împotriva viitoarelor infecøiidatoritå efectului preventiv”, concluzioneazåSilviu Vasilescu. Prosaro a fost omologatîn România µi pentru combaterea putregaiuluicenuµiu µi a putregaiului alb lafloarea soarelui.Faptul cå protioconazol µi tebuconazolse completeazå reciproc foarte bine esteSilviu Vasilescu explicå programul de tratamente fungicide în cadrul unui lot demonstrativ la Caracal, 2008.cunoscut fermierilor de ceva timp. Tankmixuriledin Input sau Proline (protioconazol)µi Folicur (tebuconazol) erau pânå decurând la ordinea zilei pentru fermierii dinGermania. Totuµi, Prosaro este superiorprodusului realizat în „regie proprie” printank-mix din componente. Eficienøa µicaracteristicile fizico-chimice ale unui produsnu sunt determinate doar de substanøeleactive. Un rol decisiv îl joacå µi formularea,prin aditivii µi celelalte componenteajutåtoare. Acesta este motivul pentrucare chimiµtii au avut nevoie de un timpîndelungat pentru a ajunge la formulareaoptimå, care joacå un rol important înabsorbøia µi distribuøia în plantå a substanøeloractive. Formularea optimizatåinfluenøeazå hotårâtor compatibilitateaprodusului cu plantele de culturå.Efect puternic împotrivafuzariozei spicelorUn argument puternic pentru Prosaro conståîn eficacitatea ridicatå împotriva fuzariozeispicelor la grâu. Dupå experienøaspecialiµtilor de la Bayer România, tratamentulpentru combaterea fuzariozei spicelorîn condiøii de presiune de atac ar trebuiså se efectueze în intervalul cuprinsîntre sfârµitul înspicårii µi începutul formåriibobului, la doza de 0,9 l/ha. Acest tratamentcu Prosaro protejeazå împotrivafuzariozei care, în anii favorabili atacului,poate pune în pericol recolta valoroaså degrâu. Prosaro reduce creµterea ciupercii µiinhibå formarea produselor toxice rezultateca urmare a metabolismului ciupercii,aµa numitele micotoxine, cum ar fi deoxinivalenol(DON) µi zearalenon (ZON).Dacå conøinutul acestor micotoxine depå-µeµte valorile limitå acceptabile, recolta decereale nu mai poate fi utilizatå nici pentrualimentaøia umanå, nici pentru furaje.Prosaro asigurå astfel calitatea recoltei µicreµte în acelaµi timp nivelul de producøie.Spectrul de acţiune al lui Prosaro la cerealePatogen Grâu OrzFăinare X XRuginiXSeptoriozăXRincosporiozăXPătarea reticulară X XHelmintosporioza X XBolile spiculuiFuzariozaX


Totuµi, nu fiecare an este un an favorabilapariøiei fuzariozei la grâu. În cazulabsenøei condiøiilor meteorologice de cålduråµi umezealå în timpul perioadei deînflorire, precum µi în lipsa factorilor derisc pentru fuzariozå cum ar fi culturilepremergåtoare de porumb µi cereale sautehnologia cu lucråri minimale ale solului,momentul optim de aplicare a 1-2 tratamentecu Prosaro este în intervalul cuprinsîntre începutul împåierii µi începutul înfloririi.„Spectrul larg de acøiune µi posibilitateade utilizare flexibilå constituie un avantajmare pentru produsul nostru. În cazulefectuårii unui singur tratament, momentuloptim de aplicare este la apariøia frunzeistindard”, spune Silviu Vasilescu.Se recomandå respectarea dozei de aplicareomologate de 0,75 l/ha. Astfel se asiguråprotecøia împotriva bolilor care formeazåcomplexul de boli foliare, durata deacøiune doritå µi evitarea riscurilor de apariøiea rezistenøei.Protejarea culturilor valoroase„Eu compar întotdeauna tratamentul binegândit împotriva fuzariozei spicelor cu asigurareaîmpotriva incendiului la o caså. Oplåtesc an de an dar în acelaµi timp sper sånu må confrunt niciodatå cu un incendiu”,explicå Vasilescu strategia sa. Condiøiilemeteorologice din perioada înfloritului µiformårii bobului reprezintå marea necunoscutå.Øinând cont de costurile de producøieîn creµtere pentru cereale, aceastå afirmaøiecapåtå o altå importanøå. „Un obiectvaloros trebuie asigurat altfel decât unobiect ieftin”. Prin aceasta nu trebuie înøelescå ar trebui în general crescut numårulde tratamente. Programul de tratamentetrebuie decis la fel ca întotdeauna la faøalocului, în funcøie de situaøia concretå. Seconsiderå înså cå în situaøia în care preøulla cereale µi costurile de producøie cresc dela an la an, intensitatea tratamentelor vatrebui så creascå în acelaµi ritm.Distribuţia sistemică în plantă a lui ProsaroPreluarea µi distribuøia produsului Prosaro 250 ECmarcat radioactiv în grâuConcentraøia de substanøå activåDistribuţie după1 zi 4 zile 7 zile 14 zileProsaro: un partener puternicScådereaconcentraøiei desubstanøå activå• combinaøie a doi azoli care se completeazå reciproc– activitate iniøialå rapidå (tebuconazol)– duratå de acøiune lungå (protioconazol)– efect curativ ridicat• excelentå acøiune cu spectru larg împotriva complexului de boli foliare• efect foarte bun împotriva ruginilor (tebuconazol)• soluøie eficientå împotriva bolilor spicului (fuzarioza, boli care producmicotoxine)• interval larg de utilizare în combaterea bolilor foliare µi ale spicului• doze reduse de utilizare• compatibilitate foarte bunå cu plantele de culturå• omologare la culturile de grâu, orz µi floarea soarelui• compatibilitate bunå cu îngråµåmintele foliareCe se poate întâmpla atunci când seeconomiseµte în mod eronat a fost demonstratîn cursul anului 2007 la multe fermemari din Germania. Ca urmare a vremiiuscate din primåvarå, utilizarea fungicidelora fost amânatå pânå la începutul sezonuluicu vreme schimbåtoare de la mijlocullui mai. Mult prea târziu, aµa cum s-a våzutulterior. Cåci ruginile se dezvoltaseråtotuµi pe neobservate în timpul perioadeiuscate pe fondul existenøei unor cantitåøisuficiente de rouå. La sosirea primelor zileumede rugina s-a extins exploziv, astfelîncât tratamentele ulterioare nu au maiputut så øinå boala sub control. Având învedere costurile ridicate de producøie, pierderilede recoltå au fost resimøinte de producåtorideosebit de dureros, cu atât maimult cu cât ele ar fi putut fi evitate.Pentru ca Prosaro så îµi poatå etala toatepunctele sale forte la cereale, mai existåcâteva mici secrete importante pentrupracticieni. În general, fungicidele nu artrebui utilizate la temperaturi peste 25grade Celsius µi în plin soare la amiazå. Înaceste condiøii, soluøia de stropit se evaporåprea intens, înainte de a putea påtrundeîn plante. Momentul optim al tratamentuluieste dimineaøa devreme – puøinårouå are un efect pozitiv – sau dupå amiazatârziu sau spre searå – recomandå productmanagerul. Dacå totuµi tratamentul trebuieefectuat la temperaturå relativ ridicatå, apanu ar trebui så fie prea rece. Astfel se poateevita reacøia de µoc a plantelor, care poatefi comparatå cu råceala la oameni. Pentrucombaterea sigurå a fuzariozei spicelor, serecomandå utilizarea la tratamente a celpuøin 200 litri de apå la hectar: „Soluøia destropit trebuie så acopere bine spiculeøele,în caz contrar efectul produsului putând fidiminuat.” Utilizarea preventivå a produsuluieste foarte importantå, deoarecebolile se pot råspândi dramatic în cursulcâtorva zile. În aceste condiøii, nu ar mairåmâne timp suficient pentru a reacøionacorect. ■18 CURIERUL 1/09


Boli din spectrul de combatere al lui Prosaro:Făinare (Erysiphe graminis)Rugini (Puccinia spp.)Pătările frunzelorFuzarioze (Fusarium graminearum)Rugina galbenå (Puccinia striiformis)Septoriozå (Septoria tritici)Rugina brunå (Puccinia triticina)Septoriozå (Septoria nodorum)Helmintosporiozå(Helminthosp. spp.)Rincosporiozå(Rhynchosp. secalis)Påtarea reticularå (Pyrenophora teres)1/09 CURIERUL 19


Stres mai scăzut – prTrifloxistrobin: un fungicid consacrat careoferă beneficii suplimentareCåldura îl face pe fermier så transpire: dar µi plantele de culturå devin stresateîn condiøii de temperaturå ridicatå µi lipså de apå – având ca rezultat pierdereade recoltå. Studiile µtiinøifice au demonstrat cå fungicidele Bayer CropSciencepe bazå de trifloxistrobin sunt capabile så îmbunåtåøeascå toleranøa la stres aplantelor, asigurând astfel un nivel ridicat de producøie.Temperaturile ridicate µi seceta conduc la stresulplantelor de culturå µi la pierderi de recoltå.20 CURIERUL 1/09


oducţie mai ridicatăIndiferent dacå este vorba de livezile depomi fructiferi din Germania, de viile dinFranøa, de câmpurile de soia din Braziliasau de suprafeøele uriaµe de grâu µi porumbdin America – fermierii din întreaga lumeutilizeazå Flint ® , Nativo ® µi Stratego ®pentru a-µi proteja culturile împotrivabolilor. Flint, fungicidul binecunoscut dela Bayer CropScience, µi-a construit de-alungul anilor o reputaøie ca specialist încombaterea rapånului. Viticultorii apreciazåde asemenea acest fungicid prietenosfaøå de utilizator, datoritå eficacitåøii saledeosebit de bune în combaterea fåinårii µia excoriozei, µi care nu pune în pericolinsectele benefice. În America de Sud,Nativo este utilizat pentru controlul anumeroase boli la soia, orez µi legume; fermieriidin America de Nord se bazeazå peStratego atunci când se pune problema dea proteja culturile de cereale împotrivabolilor.Toate aceste produse, alåturi de alteproduse pe care Bayer CropScience leoferå fermierilor din peste 90 de øåri, au unlucru în comun – ele conøin substanøaactivå trifloxistrobin. Acest compus aparøineclasei chimice a strobilurinelor µi esteevident cå posedå caracteristici care îl deosebescde alte fungicide. Suplimentar faøåde eficacitatea sa în combaterea bolilor, elpare a avea o influenøå pozitivå asupra cre-µterii plantelor µi asupra producøiei.Numeroµi fermieri care trateazå culturilecu Flint, Stratego sau Nativo au observatcå plantele cresc mai robuste µi cå frunzeleau o culoare verde mai intens. Dar existå µialte dovezi în acest sens: „Cercetårile încâmp au confirmat faptul cå producøia lanumeroase culturi diferite creµte atuncicând se efectueazå tratamente cu produsepe bazå de strobilurine comparativ cufungicide din alte grupe chimice”, explicåDr. Dirk Ebbinghaus, cercetåtor µtiinøificla Bayer CropScience. Cercetåtori dinîntreaga lume cautå o explicaøie pentruacest efect. Grupul de cercetåtori condusde Dr. Ebbinghaus studiazå cu atenøie substanøaactivå trifloxistrobin pentru a investigaîntregul ei potenøial. Scopul este de ademonstra modul în care pot fi utilizateprodusele din seriile Flint µi Nativo pentrua obøine creµteri de producøie.Stresul biotic µi abiotic„Strobilurinele par a declanµa o serie întreagåde efecte pozitive în plantå, care combinateconduc la producøii peste medie”,explicå cercetåtorul. Unul dintre cei maiimportanøi factori: trifloxistrobin pare acreµte toleranøa plantei la stres. Echipa luiEbbinghaus a descoperit cå plantele tratatecu produsul Bayer pot tolera mai bine stresulprodus de umiditatea insuficientå comparativcu plantele netratate. „Pe fondulschimbårilor climatice actuale, acest rezultateste deosebit de interesant”, spune cercetåtorul.Fermierii sunt deja mult mai preocupaøiaståzi de perioadele extinse desecetå decât de problemele legate de boli,dåunåtori µi buruieni. Numeroase produsede protecøie a plantelor stau la dispoziøiepentru controlul acestor factori de stresnumit biotic. Dimpotrivå, fermierii suntmai degrabå neajutoraøi când vine vorba dea compensa seceta µi soarele arzåtor sauperioadele neaµteptate de frig µi ploaieexcesivå. Ebbinghaus aratå clar cât deimportant este acest fapt: „Pierderile derecoltå datorate factorilor de stres climaticpot fi enorme. Experøii apreciazå cå pânåla 80% din pierderile de recoltå din întreaga1/09 CURIERUL 21


Investigând distribuøia substanøei active pefrunzele de cereale.Expertul în marketing Dr. Albert Witzenberger (dreapta) µi cercetåtorul Dr. Dirk Ebbinghaus sunt foarte muløumiøi derezultatele studiilor. Plantele tratate cu trifloxistrobin aratå bine, iar måsuråtorile subliniazå aceste rezultate.lume pot fi atribuite factorilor de stresabiotic precum seceta, cåldura, frigul sauinundaøiile”. Cercetåtorii se aµteaptå caschimbårile climatice anticipate så înråutåøeascåacestå situaøie. Implicaøiile îngrijoråtoarear fi: pierderi economice considerabilepentru fermierii din anumite regiuniale lumii µi imposibilitatea asigurårii necesaruluide alimente pentru produsele agricolede bazå.Pentru a øine sub control aceastå situaøie,produsele de protecøie a culturilor caremåresc în acelaµi timp rezistenøa plantelorla stres vor constitui cu siguranøå una dintresoluøiile la aceastå problemå. FungicideleBayer pe bazå de trifloxistrobinFlint, Nativo µi Stratego au potenøialul de aface exact acest lucru. Munca cercetåtorilordin grupul condus de Ebbinghaus ne-apermis så înøelegem de ce plantele tratatecu trifloxistrobin sunt capabile så reziste laperioadele de secetå mai bine decât plantelenetratate. „Seceta înseamnå stres pentrufiecare plantå de culturå, iar planteleråspund la stres prin eliberarea de radicaliliberi”, explicå Ebbinghaus. Aceµti radicalisunt otråvitori pentru plantå, dar ei pot fitotuµi neutralizaøi prin acøiunea anumitorenzime. „Rezultatele noastre indicå faptulcå trifloxistrobin intensificå activitateaacestor enzime”, adaugå el.Când se confruntå cu lipsa de apå,multe plante comutå pe un fel de programde urgenøå. De exemplu: pomul råspundela o perioadå de secetå în timpul dezvoltåriifructului prin cåderea prematurå a majoritåøiifructelor (în naturå, puøinele fructeråmase vor asigura supravieøuirea speciei).„Trifloxistrobin posedå în mod evidentcapacitatea de a influenøa pozitiv echilibrulhidric al plantelor, având ca rezultat amânareaunui asemenea råspuns al plantei lasituaøia de urgenøå”, sugereazå dr. AlbertWitzenberger, product manager fungicidela Bayer CropScience. Witzenberger avåzut cu ochii lui cât de dramatic poate fiacest efect în vara anului 2005, în timp cevizita o plantaøie în sud-estul Braziliei.„Nu mai plouase în regiune de såptåmâni.Majoritatea pomilor îµi pierduserå dejatoate fructele încå necoapte”. Cu toate acestea,anumiøi pomi påreau så reziste lasecetå µi la temperaturile ridicate mult maibine – ei erau încå plini cu fructe. „Motivulera evident: aceµtia erau pomii trataøi cufungicidul nostru”, explicå el.Mai existå înså µi alte proprietåøi aleacestei substanøe active care o fac atât deinteresantå pentru fermieri. Trifloxistrobineste de asemenea capabilå så asigure calitatearecoltei prin påstrarea celor maivaloroµi constituenøi. O altå particularitatea acestei substanøe active constå în efectulei asupra sintezei proteinelor în cereale,dupå cum indicå studiile efectuate înMarea Britanie: plantele de grâu care aufost tratate cu trifloxistrobin sunt capabileså utilizeze mai eficient azotul disponibilîn sol.Dar nu numai conøinutul de proteinå dinboabele de grâu este crescut: ele conøin deasemenea mai mult amidon. Ebbinghaus22 CURIERUL 1/09


Dacå pomii suferå de stres – deexemplu ca urmare a secetei – eipierd majoritatea fructelor. Puøinelefructe råmase se coc, dar ele nu potcompensa pierderile de recoltå.explicå cauzele acestui fapt: „Strobilurinelestimuleazå nu numai activitatea defotosintezå µi ca urmare producerea deamidon, ele intensificå de asemenea procesulde asimilare a azotului – o componentåde bazå a sintezei proteinelor”.Capacitatea strobilurinelor de a îmbunåtåøirecolta se manifestå µi în culturile deporumb. Peste 600 de teste în câmp desfå-µurate în Statele Unite cu Stratego audemonstrat concludent acesta fapt. Witzenbergerconclude: „Plantele de porumb tratatecu trifloxistrobin sunt în general maiverzi µi de calitate superioarå, deoarece eleconøin mai multe zaharuri µi amidon.”Aceasta conduce la producøii mai mari:creµterea producøiei de porumb ca råspunsla tratamentul cu trifloxistrobin a fost înmedie de 680 kg la hectar. Acest fapt aimpresionat muløi fermieri nord americani.De exemplu, Tim Geiger, care cultivåporumb pe suprafeøe mari din Ottawa µiIllinois: „A fost incredibil. Culturile meleaveau plante dezvoltate într-un mod multmai sånåtos. Şi recolta de asemenea a fostmai ridicatå ca niciodatå.” ■Iris FreundorferRetenøie puternicå –duratå lungå de acøiunePrincipala funcøie a trifloxistrobinului este de a proteja planta de infecøiile fungice.Substanøa activå reuµeµte så facå acest lucru prin inhibarea respiraøiei celulelorciupercii, împiedicând astfel utilizarea energiei de cåtre ciupercå. În timp ce alte fungicidesunt de asemenea capabile så facå acest lucru, trifloxistrobin se remarcå totu-µi prin aµa numita „activitate mezostemicå”: acest termen descrie comportamentulunic al substanøei active în timpul preluårii µi distribuøiei pe µi în plantå.Concret, aceasta înseamnå cå trifloxistrobin aderå deosebit de bine pe suprafaøafrunzei, constituind un depozit de substanøå activå care nu poate fi spålat nicichiar de precipitaøiile puternice. Acest depozit asigurå redistribuirea continuå a substanøeiactive pe frunzå, în timp ce o micå parte penetreazå treptat în øesuturile frunzei.Rezultatul constå într-o duratå deosebit de lungå de activitate.În acelaµi timp, activitatea mezostemicå este absolut necesarå pentru „bonusul”anti-stres al trifloxistrobinului; derularea acestui proces suplimentar benefic depindede eliberarea continuå a „dozei” corecte de substanøå activå în plantå.1/09 CURIERUL 23


Naturå µi tehnicåAvând în vedere lungimea lor, tulpinile cerealelor sunt foarte subøiri –µi cu toate acestea uimitor de stabile. Ele susøin spicul µi se înclinå învânt fårå a se frânge. Modul de „construcøie” al tulpinilor gramineelorcombinå stabilitatea cu flexibilitatea într-un mod foarte special.Multe turnuri de televiziune datoreazå proiectul lor tulpinilor cerealelor.Totuµi, spre deosebire de arhetipul lor din naturå, turnurile deteleviziune nu trebuie så oscileze prea mult în vânt. Un anumit gradde miµcare este acceptabil – el previne de fapt ruperea turnului µi pråbuµirealui sub acøiunea rafalelor de vânt. Din acest motiv, turnurile deteleviziune nu sunt proiectate pentru a fi complet rigide µi inflexibile.Inginerii au gåsit soluøia de a le face baza mai latå pentru a creµtestabilitatea. Tulpinile de cereale reuµesc så îndeplineascå aceleaµicerinøe constructive fårå a face uz de aceastå metodå specialå. ■www.bayercropscience.ro

More magazines by this user
Similar magazines