24 iulie 2013

realitateavalceana.ro

24 iulie 2013

.18 - 24 iulie 2013Realitatea V@lcean` Pagina 5Agricultur`Peste 26.000 de cereri de sprijinpe suprafa\` depuse la APIAAgen\ia de Pl`\i ]i Interven-\ie pentru Agricultur` (APIA) afinalizat luni, 10 iunie, Campaniade primire a cererilor de plat`pentru schemele/m`surile de sprijinpe suprafa\`, pentru anul 2013.Astfel, [n intervalul 1 martie- 10 iunie, au fost depuse1.044.593 cereri, pentru o suprafa\`de 9.883.807,16 hectare.Din totalul cererilor 99.90 %au fost depuse utiliz@nd aplica-\ia electronic` IPA Online, pentru99,88 % din suprafa\a solicitat`la plata sprijinului financiarpe suprafa\`.Cele mai multe cereri au fostdepuse [n jude\ele Suceava(57.724 cereri), Dolj (50.620cereri), Olt (40.900 cereri) ]iMaramure] (40.055 cereri). Totodat`,cele mai mari suprafe\esolicitate la plat` se reg`sesc [njude\ele Timi] (535.001,91 ha),Constan\a (498.303,08 ha),.Dolj (445.027,39 ha) ]i Teleorman(434.626,62 ha).Reprezentan\ii MinisteruluiAgriculturii lanseaz` un avertismentdur celor care nu []ilucreaz` terenurile. Secretarulde stat [n MADR, AchimIrimescu spune c` fermierii vorfi verifica\i, [n acest an, dereprezentan\ii APIA pentru a fiidentifica\i cei care nu []ilucreaz` terenurile, astfel [nc@tace]tia s` nu beneficieze treiani de subven\ii.Secretarul de stat [n MinisterulAgriculturii ]i Dezvolt`riiRurale, Achim Irimescu a spusc` trebuie identifica\i adev`ra\iiproduc`tori ca s` nu mai fie suprafe\ede teren pl`tite pe nedrept.Potrivit reformei PoliticiiAgricole Comune (PAC), subven\iilevor fi acordate numaifermierilor activi. Noile reglementariexclud subven\ionareade\in`torilor de terenuri agricolef`ra leg`tura cu activitateaagricol`.„Reamintim c` perioada dedepunere a cererilor a fost 1martie - 15 mai, pentru intervalul16 mai - 10 iunie fiindpercepute penaliz`ri de 1 %pentru fiecare zi de [nt@rziere.Nicio cerere de sprijin depus`dup` data de 11 iunie 2013 numai este admis`. La nivelulCentrului Jude\ean V@lcea alAgen\iei de Pl`\i ]i Interven\iepentru Agricultur` (APIA)Campania de primire a cererilorde plat` pentru schemele/m`surilede sprijin pe suprafa\`,pentru anul 2013 s-afinalizat cu un num`r de 26.422cereri de sprijin depuse [n perioada1 martie – 10 iunie2013, pentru o suprafa\` total`de 85.636,76 hectare. Preciz`mc`, toate cele 26.422 de cereride sprijin pe suprafa\` au fostdepuse utiliz@nd aplica\ia electronic`IPA Online”, a declaratdirectorul executiv al APIA,Adrian Pintea.Ministerul Agriculturii avertizeaz`:Fermierii care nu []i lucreaz`terenurile nu vor primi subven\ii„Fondurile se vor duce numaispre cei care utilizeaz` terenurile]i nici [ntr-un caz sprecei care au suprafe\ele ]i nu auf`cut agricultur`, cum s-a [nt@mplatp@n` acum cu terenurileanexe ale aeroporturilor,stadioanelor de fotbal, a cluburilorde golf. APIA va face verific`ri,este vorba de verific`ricomplexe pentru c` sunt mul\iproduc`tori care continu` s`beneficieze de sprijin chiar dac`nu mai sunt agricultori saunu practic` agricultura confomcerin\elor europene. Controalelevor [ncepe [n acest an. Esteimportant s` [i identificam peadev`ra\ii produc`tori astfel[nc@t s` nu fie suprafe\e pl`titepe nedrept”, a spus Irimescu.Fermierii inactivi descoperi\i[n urma ac\iunilor de controlale APIA vor fi penaliza\itimp de trei ani, dup` care, dac`intr` [n legalitate, pot s` []i reprimeasc`drepturile financiare.Sprijinul financiar pe suprafa\`este finan\at din Fondul Europeande Garantare Agricol`(FEGA), din Fondul EuropeanAgricol pentru Dezvoltare Rural`(FEADR) ]i de la bugetulde stat, prin bugetul MinisteruluiAgriculturii ]i Dezvolt`riiRurale (MADR).(C.C.).Ce m`suri trebuie s` aplice cresc`toriide animale [n perioadele caniculare?Reprezentan\ii Direc\iei A-gricole V@lcea atrag aten\ia c`temperaturile ridicate specificeacestei perioade aduc ]i obliga-\ii majore pentru proprietarii ]ide\in`torii de animale c`rora legeale atribuie sarcina de a respectam`surile pentru a asiguraprotec\ia ]i bun`starea animalelor]i de a evita apari\ia stresuluitermic asociat perioadei de var`.„ {ntre prevederile aplicabilefermierilor amintim: fermierii ]iceilal\i proprietari de animaletrebuie s` aib` [n vedere urm`toareleaspecte: {n perioadelecaniculare, fermierii se vor asigurac` efectivele de animalesunt protejate [mpotriva razelorultraviolete severe ]i c` hrana]i apa sunt disponibile. Este importants` se asigure, [n cazul [ncare animalele sunt \inute [nafar`, c` exist` umbrare, precum]i jgheaburi de ap` potabil`,iar dac` sursele de ap`sunt greu accesibile sau blocate,trebuie administrat` apamanual [n mod regulat, pentru areduce riscul de deshidratare”,a declarat directorul Direc\ieiAgricole V@lcea, Florel B`dele.Proprietarii ]i de\in`torii deanimale au obliga\ia de a respectam`surile pentru a asiguraprotec\ia ]i bun`starea animalelor]i de a evita apari\ia stresuluitermic asociat perioadei de var`,adesea cu temperaturi caniculare.Fermierii ]i ceilal\i proprietaride animale trebuie s` aib` [nvedere urm`toarele aspecte:• asigurarea unui ad`post corespunz`torpentru animale, cares` poat` oferi protec\ie fa\`de ac\iunea direct` a razelor ultravioletenocive;• asigurarea unor cantit`\i suficientede ap` ]i furaje corespunz`toarecantitativ ([n func\iede specie, talie ]i stare fiziologic`)]i calitativ (prospe\ime, raportenergetic, etc.);• existen\a stocurilor de ap`]i furaje;• verificarea bunei func\ion`ria echipamentelor de ad`pare,de furajare ]i a sistemelor deventila\ie;• verificarea disponibilit`\iiechipamentelor de rezerv`, [nprincipal a sistemelelor de ventila\ie]i generatoarelor de energieelectric`;• [n caz de canicul`, animalelefolosite pentru trac\iune saualte activit`\i de povar` nu vor fiexploatate [n intervalul de timp12.00 - 18.00, dac` temperaturaexterioar`, la umbr`, dep`]e]te25ºC;• la orice modificare suspect`a st`rii de s`n`tate a animalelorprecum ]i la aparitia unormodific`ri comportamentale,de\in`torul are obliga\ia ca pel@ng` m`surile enumerate maisus, s` anun\e urgent mediculveterinar responsabil de supraveghereastatusului de s`n`tateal animalelor din localitatearespectiv`;{n perioadele caniculare, fermieriise vor asigura c` efectivelede animale sunt protejate[mpotriva razelor ultravioletesevere ]i c` hrana ]i apa suntdisponibile. Este important s` seasigure, [n cazul [n care animalelesunt \inute [n afar`, c`exist` umbrare, precum ]i jgheaburide ap` potabil`, iar dac`sursele de ap` sunt greu accesibilesau blocate, trebuie administrat`apa manual [n mod regulat,pentru a reduce riscul dedeshidratare.Prevederi aplicabile administra\iilorlocale:• administra\iile locale, peteritoriul c`rora exist` animale[n transhuman\`, trebuie s`cunoasc` situa\ia real` ]i s`informeze de\in`torii de animaledespre fenomenele prognozate;• consiliile locale ]i fermieriitrebuie s` se asigure c` exist`posibilit`\i de colectare ]i neutralizarea de]eurilor animaliere;• asigurarea unor locuri prestabilitepentru retragerea animalelor[n cazuri excep\ionale.C.C.


C MY KPagina 6.Administra\ieVineri, 12 iulie 2013, cu [nceperede la ora 11, [n sala de]edin\e a Consiliului Local B`ileGovora a avut loc o conferin-\` de pres` cu privire la stadiulimplement`rii proiectului "Reabilitareainfrastructurii turisticea sta\iunii B`ile Govora, jude\ulV@lcea".Valoarea total` eligibil` aacestui contract, care are ca o-biectiv dezvoltarea turismuluibalnear [n sta\iunea B`ile Govora,este 22.777.014,69 lei, dincare 22.321.474,40 lei asisten\`nerambursabil` prin Fondul Europeande Dezvoltare Regional`]i 455.540,29 lei co-finan\areeligibil` a prim`riei ora]uluiB`ile Govora. Perioada de implementarea acestui proiect afost de de 38 de luni, respectiv20 martie 2010 – 19 mai 2013.Investi\iile proiectului sunt:• amenajarea aleilor de accesc`tre izvoarele minerale;• amenajarea traseului decur`;• reabilitarea f@nt@nii arteziene;• construirea unui miniamfiteatru[n aer liber;• reabilitarea unui chio]c demuzic`;.• construirea a 6 pasarelepietonale de lemn peste p@r@ulHin\a;• construirea de parapetemetalice.Obiectivul general al acestuiproiect privind dezvoltarea ora-]ului este dezvoltarea turismuluibalnear [n sta\iunea B`ileGovora cu respectarea a treiprincipii de baz`: durabilitatesub aspect ecologic, viabilitate]i rentabilitate sub aspect economic]i echitabilitate din punctde vedere etic ]i social pentrucomunitatea local`.„Reabilitarea infrastructuriituristice a sta\iunii balneareB`ile Govora, jude\ul V@lcea” afost primul proiect pe turism peAxa prioritar` 5, Domeniul deinterven\ie 5.2 Crearea, dezvoltarea,modernizarea infrastructuriide turism pentru valorificarearesurselor naturale ]i cre]tereacalit`\ii serviciilor turisticerealizat la nivelul regiunii Oltenia.Acest proiect era exact cene trebuia, pentru c` el este armonizatpe ceea ce ne trebuienou` aici. Aceast` nou` investi-\ie care se va realiza [n dezvoltareaturismului din aceast`zon`, dac` va fi pus a]a cumtrebuie [n practic`, cu siguran\`c` va mai atrage ]i alte proiecte,mai ales c` noi mai avem [nc`{n perioada 19-21 iulie a.c.,se s`rb`toresc Zilele ora]uluiB`ile Ol`ne]ti. Cu acest prilejse vor marca ]i 486 de ani de a-testare documentar` a localit`\ii(19 iulie 1572-19 iulie 2013).Se organizeaz` expozi\ii cuv@nzare, produse tradi\ionale,sunt deschise terasele [n aer liber.Astfel, [n data de 19 iulie, cu[ncepere de la ora 17.00, are locdeschiderea oficial` a evenimentului.{n context, orchestra„Rapsodia v@lcean`” a Centruluide Crea\ie V@lcea va sus\ineun concert folcloric. De asemenea,interpreta Maria Ghinea vasus\ine un recital de muzic`popular`. S@mb`t`, 20 iulie2013, la ora 17.00, va evolua interpretade muzic` popular` NiculinaStoican. La ora 19.30, []iva da concursul forma\ia „AneMary” ]i Marina care vor sus-\ine un recital de muzic` u]oar`.Totodat`, duminic`, 21 iulie, cu[ncepere de la ora 18.00, are locun concert folcloric sus\inut deun proiect extrem de importantcare se afl` [n rezerva ADR Sud-Vest Oltenia ]i care vizeaz`modernizarea st`zilor din localitate.Eu cred c` prin realizareaacestui lucru, am reu]it s` nepunem amprenta asupra istoreiacestei sta\iuni”, a declarat primarulora]ului B`ile Govora,Mihai Mateescu.Printre obiectivele specificese num`r` [nbun`t`\irea ]i diversificareaofertei de agrementpentru turi]tii din sta\iune ]i, caorchestra „Rapsodia v@lcean`”,urmat de un recital al interpretuluide muzic` popular` Petric`M@\u Stoian. Duminic` searavor fi focuri de artificii ]i discotec`[n aer liber. Organizatorulevenimentului este Prim`riaB`ile Ol`ne]ti, [n parteneriat cuCentrul Jude\ean pentru Conservarea]i Promovarea CulturiiTradi\ionale V@lcea. Acesteinforma\ii ne-au fost oferite dec`tre primarul ora]ului B`ileOl`ne]ti, Sorin Vasilache.Realitatea V@lcean`o consecin\`, cre]terea durateimedii a sejurului turistic cuaproximativ 35%, dar ]i cre]tereanum`rului mediu de turi]ticare vot veni [n vizit` cu aproximativ8%.De asemenea, se urm`re]tecre]terea atractivit`\ii ariei cupoten\ial balnear natural B`ileGovora, precum [mbun`t`\irea]i extinderea gradului de accesal turi]tilor la sursele de ap`mineral`, al`turi de crearea defacilit`\i pentru investitorii priva\i[n vederea realiz`rii de noiSpectacole folclorice de „Zilele ora]ului Ol`ne]ti”18 - 24 iulie 2013Stadiul implement`rii proiectului ,,Reabilitareainfrastructurii turistice a sta\iunii B`ile Govora”capacit`\i de servicii integrate.Totodat`, se are [n vederecrearea a 86 de locuri de munc`astfel: 6 noi locuri de munc`nou create, [n structura de exploatarea facilit`\ilor createprin proiect, 50 de locuri demunc` nou create pe durata realiz`riiobiectivelor de investi\ii]i alte 30 de noi locuri de munc`create indirect ca urmare a efectelormultiplicatoare ale facilit`\ilorrealizate prin proiect.Anemona T~NASE


C MY K18 - 24 iulie 2013Realitatea V@lcean` Pagina 7PublicitateS.C. CHEMPRO CHEMICALS S.R.LNOUSC CHEMPRO CHEMICALS SRL, companierom@no-spaniol`, situat` [n R@mnicuV@lcea, Strada Uzinei nr 71, produce ]i comercializeaz`produse pentru construc\ii civile ]iindustriale. Portofoliul companiei includevopseluri, tencuieli decorative, emailuri, amorse,grunduri ]i o gam` diversificat` de detergen\ipentru uz casnic, comercializate sub m`rcileSidera, Celeste ]i Limpio.Str. Uzinei Nr. 71R@mnicu V@lcea, VLRom@niaTel: 0250/702253Fax: 0250/702254Email: office@chemprochemicals.ro{n ora]ul R@mnicu V@lceas-a deschisc`minul privat de b`tr@niBIO CASANOVAIzvor de lini]te ]i fericire{n cartierul Troianu, strada Posada, Nr.52, B,[ntr-un loc ferit de poluare, l@ng` p`dure ]im`n`stire, este locul unde b`tr@nii no]tri se vorsim\i ca la ei acas`.{ntr-o cl`dire modern`, structurat` pe treinivele, oferim condi\ii [n sistem hotelier, cazare,mas` bio, sal` de sport ]i lectur`, tratament,masaj, frizerie ]i coafor. S`pt`m@nal se organizeaz`excursii.Asigur`m hran` natural` de la ferma proprie,unde se cresc porci, p`s`ri, vite, stru\i ]i se cultiv`legume, totul proasp`t ]i natural.V` a]tept`m s` face\i parte din familia noastr`.Rela\ii la telefon0788686328EXECUT~:• Repara\ii, service agregate hidroenergetice, echipamente hidromecanice ]i sta\ii electrice;• Repara\ii, între\inere ]i verific`ri PRAM;• Confec\ii metalice ]i recondi\ion`ri piese echipamente;• Repara\ii construc\ii hidrotehnice;• Lucr`ri subacvatice;• M`sur`tori topogeodezice;• Transport rutier.Email: hidroserv.rmvl@yahoo.comRâmnicu Vâlcea, Calea Bucure]ti 269Cod po]tal: 240291, jude\ul Vâlcea, RomâniaTel./Fax: 0350.418634E-mail: servcet_sa@yahoo.comLucr`ri de instala\ii sanitare,[nc`lzire ]i aer condi\ionat


Pagina 10Locuri de munc`Oferta de munc` a GEN|IEI JUDE|ENEPENTRU OCUPRE FOR|EI DE MUNC~ V^LCEAFA PREST S.R.L.COD FISCAL: 26204713ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.ALEEA CASTANILOR, NR.19 (MOTEL CAPELA)TEL.: 07467884833 femei de serviciuLocurile de munc` vacante se afl` la Rm.V@lcea ]i Ocnele Mari.2 c`lc`torese lenjerie1 lucr`tor buc`t`rie2 buc`tari2 ajutori buc`tar2 osp`tari2 lucr`tori comercialiALSON COM TRADING S.R.L.COD FISCAL: 2989082ADRESA: COM.BUJORENI, SAT OLTENI, NR.133,JUD.VÂLCEA. TEL.: 0250/747005, 0730033524 FAX:0250/731495E-mail: juridic@alson.ro3 manipulan\i m`rfuri [n depozit de cherestea la sortare ]ipaletare (vechime [n domeniu min. 6 luni)1 operator la ma]ini unelte cu comand` numeric` (vechime[n domeniu min. 1 an, calificare de t@mplar, cun.desen tehnic)1 t@mplar mecanic la frezat ]i g`urit (operator la ma]ina deg`urit multipl`)(vechime [n domeniu min. 5 ani, calificare){ncadrarea [n munc` este pe durat` determinat` de 3 luni cuposibilitate de prelungire.Se acord` tichete de mas` ]i se asigur` transportul.AVICARVIL S.R.L.COD FISCAL: 18658662ADRESA: COM.FRÂNCE}TI, JUD.VÂLCEATEL.: 0250/765083E-mail: resurse.umane@laprovincia.ro2 zidari (vechime [n domeniu min. 3 ani)2 laboran\i operatori tratare ape (vechime [n domeniu min.2ani)BADCONF STYLE S.R.L.COD FISCAL: 31883386TEL.: 0748539183ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.VIRGILIU, NR.9.TEL: 0748539183E-mail: badeanagigi@yahoo.com10 asamblori confec\ii textile1 c`lc`toreas` (vechime [n domeniu)1 CTC-ist (vechime [n domeniu min. 10 ani)5 muncitori necalifica\i (absolven\i promo\ia 2010, 2012)BARRECO LARY S.R.L.COD FISCAL: 7688072ADRESA: B~ILE OL~NE}TI, STR.LIBERT~|II, NR.36(HOTEL SELECT)TEL.: 0250/775340, 07401543931 buc`tar (calificare, vechime [n domeniu min. 2 ani)1 osp`tar (calificare, vechime [n domeniu min. 2 ani){ncadrarea [n munc` este pe durat` determinat` de 6 luniAvantaje: se ofer` o mas` pe ziBOGMAR S.R.L.COD FISCAL: 10979365ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.POPA }APC~, NR.35TEL.: 0350407944, 0745752386E-mail: office@bogmar.ro1 v@nz`tor-gestionar (posesor permis auto cat. B, cun.operarePC, cun. depanare imprimante, PC)Lista complet` de locuri de munc` o g`si\i pe variantaon-line a ziarului: www.realitateavalceana.roV@nd teren pentru construc\ie cas` [n suprafa\` de 700 mp,la Priporu-Vl`de]ti, zon` de vile. Pre\ negociabil!Telefon: 0744346712V@nd spa\iu din termopan, suprafa\` de 20 mp, nefolosit,la grani\a dintre jude\ele V@lcea ]i Arge] pe DN 7.Rela\ii la telefon: 0747808732V@nd apartament cu dou` camere [n Lenin Sud, Str.Florilor, et.1/3, 50 mp cu dou` balcoane cu termopan.Pre\: 42.000 euro.Num`r de contact: 0745289040Realitatea V@lcean`18 - 24 iulie 2013Prim`ria Municipiului R@mnicu V@lcea ]i S.C.Pie\e Prest S.A., [n cadrul }trandului Ostroveni,v` pun la dispozi\ie [n zilele de luni [ntre orele13.00-20.00 ]i [n zilele de mar\i-duminic` [ntreorele 08.00-19.00 :dou` bazine cu ap` dulcedou` bazine cu ap` s`rat` de la Salinele OcneleMaridou` terenuri de minifotbal ]i tennisloc de joac` pentru copii* * *Prim`ria Municipiului R@mnicu V@lcea ]i S.C .Pie\e Prest S.A., [n cadrul Gr`dinii Zoologice, v`pun la dispozi\ie zilnic [ntre orele 08.00-20.00:-sectorul acvarii unde g`sim tarantula, iguane, anaconda,corcodil, etc.-sectorul p`s`ri unde g`sim fazani, p`uni, berze,lebede, stru\i, etc.-sectorul ierbivoore unde g`sim cerbi, lame, canguri,maimu\e, etc.-loc de joac` pentru copii-sal` pentru organizare de cursuri educative* * *S.C. Pie\e Prest S.A. execut` urm`toarele serviciipe raza municipiului R@mnicu V@lcea:- [ntre\inere spa\ii verzi- [ntre\inere mobilier stradal- salubritate stradal`-administrare pie\e ]i t@rguriSesiz`ri: Telefon Dispecerat: 0350/808088V@nd apartament cu 3 camere, 2 b`i,2 balcoane, etaj 4/4 pe Doctor Hacman.Num`r de contact:0724774862.Pre\ 45000 euro u]or negociabil.NOU! {n ora]ul R@mnicu V@lcea, AMANET TIT-OMI INVEST a redus comisionul la 0,1%, av@nd[n prezent cel mai mic comision din ora].Indiferent de suma [mprumutat` ]i perioada deamanetare, comisionul este acela]i, de 0,1%.Amanetul este situat [n Blocul Gama, Strada ReginaMaria, nr.7, Bloc.C1, sc.B, parter, l@ng` ClubulDivino.PROGRAM: NON STOP, inclusiv s@mb`ta ]iduminica, s`rb`torile legale ]i religioase.Detalii la telefon:0769052589 / 0250/748679Ofer spre [nchiriere apartament cu dou` camere,[n zona Nord, complet mobilat ]i utilat. Pre\negociabil. Pentru mai multe detalii, v` rug`ms` suna\i la num`rul de telefon: 0748276935Angajez electronist. Postul presupune diagnosticare, reparare de telefoanemobile, tablete, laptopuri dar ]i a altor echipamente electronice.Cerin\e: electronist, cu sau f`r` experien\`, posibilitatea deperfec\ionare la cursuri, accept`m chiar ]i studen\i [n anii terminali.- Salariu motivant + bonus [n func\ie de realiz`ri;- Oportunit`\i de dezvoltare personal`;Se cere seriozitate maxim`.Num`r de contact: 0788686328V@nd teren intravilan, 2400 mp, cu beci ]i temelie, utilit`\i(gaze ]i lumin`) cuautoriza\ie de construc\ie ]i cadastru. Terenul se afl` pe ]oseaua Bucure]ti-Pite]ti. Pre\ul este de 9 euro. Rela\ii suplimentare la telefon: 0764289586Pun ]i v@nd extensii de p`r natural de ceamai bun` calitate la un pre\ avantajos!Num`r de contact: 0755311999V@nd Dacia 1307 dubl`, cabin` 5 locuri, 4WD, injec\ie benzin`, motor 1557, 67 cp,Euro 2, 104.000 km, cauciucuri iarn`, cutoate taxele la zi ]i [n PERFECT~ STAREDE FUNC|IONARE!!!Pre\:1850 de euro, negociabil.Telefon: 0745616363SC MARCO FRIG SRL Rm. V@lcea angajeaz`v@nz`toare pentru magazin alimentar.Conducerea firmei ofer` ]i cere seriozitate.Pentru mai multe informa\ii, adresa\i-v` lanum`rul de telefon 0250/735482 sau la mobil0740271284.


18 - 24 iulie 2013Realitatea V@lcean` Pagina 11. . AmuzamentDiverseHoroscop iulie 2013Perioada 18 - 24 iulie 2013Perioada cuprins` [ntre 18 ]i 25 iulie este ]i mai puternicmarcat` de tot ceea ce se [nt@mpl` pe segmentul zodieiBerbec. Pentru ace]ti nativi tot ceea ce s-a petrecut [nultimele s`pt`m@ni cunoa]te parc` un apogeu, este momentulde culme al acestui context astral ]i al acestei veri c@nd serealizeaz` 2 r@nduri de trigoane regale la grad perfect. Pentrucei care s-au n`scut [n zodiac Berbecului aceasta combina\iede care am vorbit prive]te casa a 4a ]i nu putem spune c`pentru ei se asociaz` cu un risc real, evident.Aspectul favorabil dintre Jupiter ]i Saturn de luna trecut` esteamplificat de prezen\a lui Neptun [n Pe]ti, f`c@ndu-se astfelleg`tura [ntre casele trei, ]apte ]i unsprezece. Acest trio aduceo mul\ime de momente norocoase, inclusiv o cuno]tin\` valoroas`,preluarea conducerii unei organiza\ii comunitare sau aunui grup de lucru ori primirea unui cadou din partea rudelor.E posibil s` v` g`si\i sufletul-pereche, care s` fie prietenulunui prieten.Un aspect dinamic format de Jupiter, Saturn ]i Neptun v`poate oferi un bun motiv de s`rb`toare. Una dintrenenum`ratele posibilit`\i se poate referi la implicarea [ntr-onou` [ntreprindere personal`, [n special una creativ`; copiii ]irealiz`rile lor v` vor umple de m@ndrie; sau e posibil s` pleca\i[ntr-o c`l`torie fabuloas`. Pe 22 iulie, Venus intr` [n Fecioar`,casa a treia, aduc@nd ocazia de a-i fermeca aproape pe to\i ceicare v` vor ie]i [n cale. De asemenea, v` ve\i afla [n pozi\ia dea promova compromisul ]i construirea consensului chiar ]i [nrela\iile cu cele mai dificile personalit`\i.S`pt`m@na aceast` aduce un aspect favorabil format de Jupiterdin Rac, Saturn din Scorpion ]i Neptun din Pe]ti. Aceste treiplanete vor lega banii, serviciul ]i cariera astfel [nc@t s`creasc` ]ansa unei m`riri de salariu, a unei prime sau chiar aunei oferte de serviciu ori a unei promov`ri. {n cel mai r`u caz,ve\i primi laude ]i v` ve\i bucura de aten\ie din partea factorilorde decizie. G@ndi\i pozitiv ]i \inti\i c@t mai sus! P@n` pe21 iulie, Venus tranziteaz` zodia Leului, casa a treia, apoi intr`[n Fecioar`, casa a patra, a]a c` ve\i tr`i tot felul de sui]uri ]icobor@]uri [n domeniul rela\iilor.O aliniere favorabil` ]i nu prea des [nt@lnit` [ntre Jupiter,Saturn ]i Neptun v-ar putea ajuta s` [mbun`t`\i\i tabloul financiar.De asemenea, favorizeaz` [mprumuturile ]i ipotecile, astfel[nc@t ve\i g`si cu u]urin\` fondurile de care ave\i nevoie.Acest aspect v` poate face s` descoperi\i un obiect de colec\ievaloros [n propria cas` sau [n cea a unei rude ori la un t@rg devechituri. Unii Lei vor primi o mo]tenire. Anumite rela\iiapropiate vor fi mai dificile atunci c@nd Luna Plin` de pe 22iulie din V`rs`tor v` va aspecta casa a ]aptea.Jupiter din Rac []i une]te for\ele cu Saturn din Scorpion ]iNeptun din Pe]ti, form@nd un aspect norocos care pune accentulpe casele a treia, a ]aptea ]i a unsprezecea. S-ar putea s` vise cear` s` accepta\i un post de conducere [ntr-o organiza\iesau [ntr-un alt grup, ori e posibil s` v` [nt@lni\i sufletul-perecheprin intermediul unui prieten, rude sau unui vecin. Via\asocial` va cunoa]te ]i ea un impuls din partea energiei lunaremai ales dup` ce Marte va intra pe 23 iulie [n Rac, iar Mercurva reveni pe data de 25 la mi]carea direct`.. Pova\a s`pt`m@niiPl`tit în întregime{ntr-o zi, un b`iat s`rac care vindeabunuri din u]` [n u]` pentru a-]i pl`ti trecereaprin ]coal` a constatat c` i-a r`masdoar o moned` de zece cen\i, ]i [i era foame.A decis s` cear` m@ncare la urm`toareacas`. Totu]i, ]i-a pierdut curajul c@nd oadorabil` doamn` t@n`r` a deschis u]a. {nloc s` cear` m@ncare, b`iatul a cerut ap`.Ea s-a g@ndit c` b`iatului [i este foame,a]a c` i-a adus un pahar mare cu lapte. El [lb`u [ncet, apoi [ntreb`: „C@t [\i datorez?”„Nu [mi datorezi nimic”, a r`spuns ea.„Mama m-a [nv`\at s` nu accept niciodat`plat` pentru bun`tate.” El a spus: „Atunci [\imul\umesc din inim`.”C@nd Howard Kelly a p`r`sit casa, nunumai c` s-a sim\it mai puternic din punctde vedere fizic, [ns` credin\a [n Dumnezeu]i om a fost puternic`, de asemenea. Fusesegata s` renun\e.Ani mai t@rziu, t@n`ra doamn` a devenitbolnav` [n stare critic`. Medicii locali erauzadarnici. {ntr-un final, au trimis-o [nmarele ora], unde au cerut speciali]ti pentrua studia boala rar` a femeii. Dr. HowardKelly a fost invitat pentru consult. C@nd ela auzit numele ora]ului de unde doamnavenea, o stranie lumin` i-a umplut ochii.Imediat, s-a ridicat ]i a cobor@t [n camera ei.{mbr`cat [n haine de medic, a venit s` ovad`. Pe loc a recunoscut-o. Din acea zi,medicul a oferit aten\ie special` cazului.Dup` o lung` lupt`, b`t`lia era c@]tigat`.Dr. Kelly a solicitat biroului managerial s`[i [nm@neze nota final` de plat` pentru aprobare.S-a uitat la ea, apoi a scris ceva lamargine, iar nota de plat` a fost trimis` [ncamera doamnei. Ea se temuse s` odeschid`, c`ci era sigur` c` pentru asta [i valua o via\` [ntreag` s` o pl`teasc` [n[ntregime. {n final s-a uitat, iar ceva de pemarginea notei de plat` i-a captat aten\ia. Ea[ncepuse s` citeasc` urm`toarele cuvinte:„Pl`tit [n [ntregime cu un pahar de lapte”Semnat, Dr. Howard Kelly.Lacrimi de bucurie i-au inundat ochii,iar inima sa fericit` s-a rugat: „Mul\umesc,Dumnezeule, c` dragostea Ta s-a r`sp@ndit[n inimile ]i m@inile oamenilor!”Luna aceasta v` poate a]tepta o avansare [n carier`, completat`cu o m`rire de salariu, gra\ie unui aspect favorabil formatde Jupiter din Rac, Saturn din Scorpion ]i Neptun din Pe]ti.Este o perioad` excelent` pentru a solicita o promovare saupentru a trimite CV-uri. Luna Plin` de pe 22 iulie din V`rs`torpune accentul pe casa a cincea, semnific@nd copiii, socializarea]i dragostea.{n aspect planetar benefic format de Jupiter, Saturn ]i Neptunpoate aduce o excursie fabuloas` (totu]i, evita\i s` c`l`tori\i [nprimele zile ]i [n ultima s`pt`m@n` din iulie). O vacan\` sau ore[nt@lnire cu colegii de ]coal` poate reprezenta [nceputul uneipove]ti de dragoste cu o persoan` pe care a\i cunoscut-oc@ndva. Dac` dumneavoastr` sau copiii a]tepta\i ve]ti legatede facultate, pot sosi luna aceasta. De asemenea, este posibil`solu\ionarea favorabil` a unei probleme juridice.Aspectul favorabil format de Jupiter din Rac, Saturn dinScorpion ]i Neptun din Pe]ti este promi\`tor pentru sectorulbanilor ]i pentru cel al evenimentelor domestice. Dac` spera\ic` ve\i reu]i s` vinde\i casa, e posibil ca dorin\a s` vi se[mplineasc`. Dac` dumneavoastr` sunte\i cump`r`torul sauc`uta\i un [mprumut pentru renovarea casei, norocul v` va fiprobabil aliat. Nu l`sa\i [ns` entuziasmul s` v` cople]easc`sim\ul realit`\ii.E posibil ca Universul s` v` fac` un cadou important subforma unui contact norocos care v-ar putea [ndrepta via\a [ntronou` direc\ie. Ve\i fi pe aceea]i lungime de und` cu aproapetoat` lumea, iar anumi\i nativi din Capricorn []i vor atinge un\el pe termen lung. Totu]i, baza\i-v` pe latura practic` ]i debun-sim\ a firii dumneavoastr`, deoarece aspectul benefic formatde Jupiter, Saturn ]i Neptun ar putea p`rea fabulos sauprea bun ca s` fie adev`rat. De]i dificult`\ile de luna trecut`legate de rela\ii vor continua, Luna Nou` de pe 25 iulie dinRac, casa a ]aptea, promite mai multe aspecte pozitive dec@t negative.Statutul dumneavoastr` social poate face un mare salt [naintedatorit` aspectului benefic format de Jupiter din Rac, Saturndin Scorpion ]i Neptun din Pe]ti. Sunt favorizate cariera, loculde munc` ]i banii. Stabili\i-v` ca obiectiv o promovare, urca\ipe scara ierarhic` ]i ob\ine\i un venit suplimentar pe m`sur`.Ve\i fi [n pozi\ia de a pune bazele unor viitoare avantaje odat`cu Luna Nou` de pe 25 iulie din Rac, casa a ]asea. P@n` pe 26iulie, prezen\a lui Venus [n Leu, casa a ]aptea, influen\eaz`rela\iile, iar Soarele va intra a doua zi [n aceea]i zodie.Aspectul favorabil format de Jupiter din Rac, Saturn din Scorpion ]iNeptun din Pe]ti v` poate purta noroc. C`l`toriile sunt favorizate,iar rezolvarea cu succes a unei chestiuni juridice este o alt` variant`.Dumneavoastr` sau unul dintre copii ve\i primi o burs` sau ve\i[ncepe ori ve\i termina studiile. E posibil ]i s` primi\i o mic` sum`de bani; c`uta\i obiecte de colec\ie valoroase. Mai presus de orice,ve\i avea un sentiment pozitiv legat de via\`, precum ]i o [ncredere[n sine sporit`. De]i munca va fi satisf`c`toare [n timpul tranzituluilui Venus prin Leu (p@n` pe 25 iulie), casa a ]asea, luna aceasta vaaduce ]i o sarcin` suplimentar` [n apropierea datelor de 26 ]i 27..Sfaturi utileBancuriM` uitam la TV ]i la un momentdat am strigat:-Nu intra [n biseric`..... nu intradobitocule!!!!!!!So\ia:-La ce te ui\i?-La nunta noastr`!Doi ardeleni [n gar`, la ghi]eul debilete:- Domni]oar`, dou` bilete.- Da, sigur, p@n` unde?- Gheo, [i spunem?- Nu.- Domni]oar`, dou` bilete, v` rog.- Sigur, dar dac` nu-mi spune\iunde merge\i, nu ]tiu c@t s` v` cer.- Gheo, [i spunem?- Ap`i, spune-i.- No, domni]oar` drag`, noimer'em la o nunt`!Doi ardeleni t`iau lemne, iarna,frig n`prasnic.- D-apoi, vere, cum de nu ai luat]apca aia cu urechi?- De c@nd am avut accidentul, nu omai port!- Ce accident?- Mi s-a oferit o palinc` ]i nu amauzit...Care sunt animalele preferate alefemeilor?1. Jaguarul [n garaj2. Vulpea la g@t3. Taurul [n pat...4. Un bou s`-i pl`teasca facturile!So\ul se [ntoarce de la medic ]iso\ia [ngrijorat` [l [ntreab`:- Ei, ce \i-a zis medicul?El r`spunde:- {ncep@nd de azi, nu mai putemface dragoste. Mi-a spus doctoruls` nu m` mai ating de gr`simi...-Chelner gr`tarul meu miroase a\uic`!Chelnerul se d` doi pa]i [n spate ]i[ntreab`:-Dar acum?...Dac` vrei s` c`le]ti at@t ceapa, c@t ]i usturoiul, nu le pune niciodat` [mpreun` [ntigaie, pentru c` usturoiul nu are nevoie de un timp [ndelungat de preparare, caceapa. Adaug` ceapa prima ]i dup` ce ai c`lit-o suficient, pune ]i usturoiul.{n cazul [n care ro]iile sunt prea acide pentru tine, ad`uga ni]te rondele de morcov[n sos sau [n alte preparate pe baz` de ro]ii. Morcovul va reduce din acid,f`r` s` compromit` aroma.Ur`]ti s` cure\i r`z`toarea dup` ce ai dat pe ea ca]caval? Pulverizeaz` un pic deulei vegetal sau un spray de g`tit pe r`z`toare [nainte de a rade br@nza sauca]cavalul. {n acest fel, [ndep`rtarea resturilor va fi floare la ureche!Nu arunca resturile de br@nz` sau parmezan. Le po\i ad`uga [n supe ]i sosuri pentrua le intensifica aroma.Pentru a intensifica aroma ierburilor uscate, zdrobe]te-le ]i [nmoaie-le [n ap`fierbinte timp de c@teva secunde, [nainte de a le folosi.S`reaz` apa [n care urmeaz` s` fierbi pastele. {ntotdeauna! Adaug` 1-2 linguri lalitrul de ap`, pentru c` sarea nu va fi absorbit` de paste, ]i deci, nu va fi oamenin\are pentru s`n`tatea ta.Pentru sosuri de paste gustoase, pune deoparte din apa [n care le-ai fiert, cam ocan` mic`. Atunci c@nd amesteci pastele [mpreun` cu sosul, adaug` din c@nd [nc@nd ]i c@te un pic de ap`.


C MY KRealitatea V@lcean`18 - 24 iulie 2013Maria Torok-Duca, antrenoareaprincipal` a HCM R@mnicu V@lcea• HCM Rm. V@lcea a primit hot`r@rea judec`toreasc`de constituire ]i se poate [nscrie [n LigaNa\ional`• Banca tehnic` a HCM R@mnicu V@lcea va fialc`tuit` din Maria Torok-Duca, antrenoare principal`,]i Mia R`doi antrenoare secundar`.• {n func\iile de conducere se vor mai afla, al`turide pre]edintele Toma Ple]a, Dan Mutu (patronulfirmei Annabella) ca vicepre]edinte ]i CristianPestrea, secretar.{n urm` cu c@teva zile, oficialiide la HCM R@mnicu V@lceaau reu]it s` pun` la punct ]iultimele detalii legate de constituireanoii echipe de handbal. Afost ob\inut` inclusiv hot`r@reajudec`toreasc` de [nfiin\are,f`r` de care nu se putea [nscrie[n campionatul na\ional.A]adar, denumirea oficial` anoii echipe este HCM Rm.V@lcea, iar [n func\iile de conducerese vor mai afla Dan Mutu(patronul firmei Annabella)– vicepre]edinte ]i CristianPestrea – secretar.A]a cum e ]i normal, [n perioadaurm`toare se vor [ncheiaprocedurile oficiale de [nscriere[n campionat ]i se vor perfectaprimele transferuri. „A]a cum s-a stabilit, de comun acord cu]efii FR Handbal, vom evoluape locul l`sat liber dup` retragereaCS Oltchim. De-acum[ncolo, vom putea s` perfect`m]i primele transferuri pe noulclub”, a precizat pre]edinteleHCM, Toma Ple]a.Culorile noului club vor fitot ro]u ]i albastru, ca aleOltchim-ului„Culorile noului club dehandbal feminin al R@mniculuivor fi tot ro]u ]i albastru, ca aleOltchim-ului. Am stabilit c`vom avea dou` r@nduri de echipamente,unul ro]u ]i altul albastru.Acestea vor inscrip\ionatecu HCM Rm. V@lcea, voravea sigla Prim`riei, precum ]ipe cele ale firmelor partenere,Annabella ]i Boromir”, a maiprecizat pre]edintele HCM,Toma Ple]a.Bugetul de 250.000 de euroal HCM este cel mai mic dinLiga Na\ional`, dar oficialii seafl` [n c`utarea altor sponsoriPentru primul sezon [n LigaNa\ional`, HCM Rm. V@lcea vaavea un buget de 250.000 deeuro, adic` de peste 10 ori maimic dec@t al CS Oltchim, astfel{nvinge\i-v` teama de dentist!c` bugetul stabilit de conducereaPrim`riei R@mnicului va ficel mai mic din r@ndul grup`rilorcare activeaz` pe prima scen`handbalistic` a Rom@niei.„Este evident c` avem nevoiede sponsori ]i orice ajutor financiarde acest gen ne-arprinde bine. Sigur c` nu se vapune problema s` ne aloce ]inou` sumele pe care le d`deauOltchim-ului, forma\ie care sesitua la un alt nivel valoric, dartotu]i poate c` va exista posibilitateade a ne [n\elege. Vrems` atragem c@t mai mul\i sponsoril@ng` HCM Rm. V@lcea,[ns` suntem con]tien\i c`, deocamdat`,nu putem s` aducemdin aceia care s` ne dea sute demilioane de lei vechi pe lun`.Dar, c@t de c@t, poate c` vomavea ]i noi parte de un mic sprijinfinanciar din partea lor”, adeclarat, plin de speran\`,Toma Ple]a.Men\ion`m faptul c` fostelejuc`toare de la Oltchim aveausalarii foarte mari, de mii ]i zecide mii de euro, iar acest lucrule-a f`cut s` se comporte cani]te „vedete”, iar la greu, nemaiput@nds` ia acelea]i salariiau p`r`sit echipa f`r` pic de regret!Ar trebui s` ne fie o [nv`\`tur`de minte, s` nu mai arunc`mcu banii pe iluzii, ci, [ntr-adev`r,s` recompens`m juc`toarelec`rora chiar le pas` de viitorulhandbalului v@lcean!Adina DUMITRUCabinet stomatologicDr. Fabian }tefan,specializat [n implantologieINHALOSEDAREA - metoda revolu\ionar` dea sc`pa de frica de stomatolog!Te panicheaz` gandul c` trebuie s`-\i vizitezistomatologul, ajungi [n fa\a cabinetului ]i nu aicuraj s` intri, mirosul ]i aparatele pe care le veziacolo te tulbur` sau, mai r`u, [\i provoac`senza\ie de le]in? Cu siguran\` c` faci parte dincategoria oamenilor cu fric` de stomatolog. {nacest moment avem o solu\ie ]i pentru tine!!!Tratamente f`r` durereAdresa: Strada Mihai Eminescu Nr. 26,Bl. B14, sc.D, apt.2 (vizavi de Tic-Tac)Telefon: 0350420998 / 0743976322 (]i pentru URGEN|E!)C@rcoteli]i ]u]oteli„Cât timp voi conduce euprim`ria, festivit`\ile din ora]nu vor mai sem`na cu unbâlci”, s-a b`tut cu pumnii [npiept Gigi Matei! La sf@r]itullunii ne vom convinge deveridicitatea spuselor sale! Maie pu\in ]i vom vedea! Adev`rule c` era nevoie de schimbare!R@mnicenii s-au s`turat p@n`peste cap de „tuciuriii” carevindeau baloane, turt` dulce,alvi\` ]i c@te ]i mai c@te! Poateacum va fi altfel!• • •Mircia Gut`u st` [n tensiune!Ce-i drept, are ]i de ce!Tot sper` s` se prelungeasc`„povestea de la Prim`ria R@mnicului”p@n`-n toamn`, maiexact luna septembrie…}ti\i de ce?De cur@nd, le-a dezv`luitunor prieteni apropia\i: „{n septembriesunt sigur c` voi puteacandida! Sper ca de data asta s`nu mai existe nimic care s` m`[mpiedice s` fac ce mi-am propus!”Oare chiar a]a o fi? A-tunci s` vede\i confrunt`ri electorale!Dar Fr@ncu? Vom vedea,la momentul potrivit!• • •Circ ieftin la ]edin\ele ConsiliuluiLocal! PDL-i]tii nu ]tiucum s` mai fac` s` „ias`-nfa\`” cum s-ar zice, se leag` deorice lucru insignificant, apoivoteaz` [n unanimitate! Doardoamna profesoar` st` cumin-\ic` „[n banca ei”! Ce-am constatatnu doar noi, ci ]i al\ii,grupului democrat liberal [i lipse]te,cu des`v@r]ire, diploma-\ia colegului Romeo R`dulescu!Deh, „P`tr`\el” are un temperamentcoleric… cam degeaba,ar trebui s`-]i schimbestilul!• • •Vremea concediilor e [n toi!Fiecare se g@nde]te unde s` serelaxeze, la mare, la soare…Este cazul ]i anumitor persoanedin administra\ia local`, maiexact ni]te ]efi de deconcentratecare, c` e criz` c` nu e, totmerg vreo 10 zile pe meleaguristr`ine! N-am auzit pe nimenis` mearg` la mare la noi,eheee, de vreo c@\iva ani! Ce-idrept e mai bine la str`ini, chiar]i pre\urile sunt mai mici pentruun sejur, iar servirea e irepro]abil`!

More magazines by this user
Similar magazines