26 octombrie 2011

realitateavalceana.ro
  • No tags were found...

26 octombrie 2011

Realitatea V@lcean`Pagina 4.Administra\ie.Cel mai valorosproiect de infrastructur`Str. Carol I Bl D6, parterTel. 0250/736828; 0250/735481Fax: 0250/734395Dup` o lung` serie de dificult`\i înpromovarea proiectului privind extinderea]i reabilitarea infrastructurii de ap`]i ap` uzat` în jude\ul Vâlcea, dificult`\icreate mai ales de alegerea neinspirat`de c`tre Ministerul Mediului a firmei deconsultan\` cu care a trebuit s` colabor`m,a venit, în sfâr]it, ]i momentul s`respir`m u]ura\i. Cu câteva zile în urm`,pe adresa Consiliului Jude\ean, a sositOrdinul ministrului Mediului nr. 2425prin care s-a aprobat finan\area proiectuluinostru pe care l-am depus pe structuraProgramului Opera\ional Sectorial– Mediu, Axa prioritar` 1.Pân` s` se ajung` la acest momentdecisiv, proiectul a avut de parcurs undrum lung ]i anevoios, cu obstacole careputeau s` compromit` toate eforturile,str`daniile ]i orizontul nostru de speran-.\`. Cel mai important lucru este c`, pân`la urm`, am reu]it s` trecem toate pragurile]i obstacolele. În primul rând, am a-vut ]ansa ca Autoritatea de Managementdin cadrul Ministerului Mediului, care averificat admisibilitatea ]i eligibilitateaproiectului, s` considere c` acesta îndepline]tecriteriile de selec\ie, motiv pentrucare l-a înaintat pentru aprobare c`treComisia European`. La rândul lor,exper\ii forului decizional de laBruxelles au concluzionat c` proiectulautorit`\ilor din jude\ul Vâlcea corespundepriorit`\ilor Programului Opera-\ional a]a cum, de altfel, apreciase ]iBanca European` de Investi\ii.„Unda verde” pentru finan\are s-a datdup` ce Comisia European` a emisdecizia de aprobare nr.C (2011) 6.446din 16 septembrie. Acest lung periplu s-a datorat ]i faptului c` proiectul nostruare o valoare foarte mare. Este vorbadespre 98.874.509 euro, f`r` TVA, dincare 76.935.536 euro urmeaz` s` seasigure prin finan\area nerambursabil`din Fondul European de Coeziune.Presa local` a prezentat pe larg acestproiect a]a încât se ]tie c` punerea sa înoper` va presupune investi\ii de mareanvergur` în tratarea ]i distribu\ia apeipotabile, precum ]i pentru colectarea ]iepurarea apelor uzate, lucr`ri de carevor beneficia, în final, 163.000 locuitoridin Râmnicu Vâlcea, Dr`g`]ani, Ol`ne]ti,B`lce]ti, B`beni ]i Ocnele Mari.În toate aceste ora]e se vor executaample lucr`ri de reabilitare sau amplas`rinoi de capt`ri de ap`, de modernizarea conductelor magistrale, sta\ii detratare, dar ]i extinderea unor re\ele dedistribu\ie ]i de canalizare, inclusivconstruc\ia unor sta\ii de pompare.Dr. ing. Ion C[lea, pre]edinteleConsiliului Jude\eanV@lcea, frunta]` privin\a solicit`rilor la num`rul de copii institu\ionaliza\i376 de asisten\i maternali au [n [ngrijire 544 de copiiS`r`cia este unul dintre cei mai importan\ifactori de risc pentru multe dintre bolilemileniului, iar milioane de oameni ajungs` moar` anual în întreaga lume pe acestfond. HIV/SIDA, tuberculoza ]i malariasunt numai cîteva dintre bolile care provoac`un num`r important de decese, atît pefondul s`r`ciei, cît ]i pentru c` bolnavii dinmedii defavorizate nu au acces la tratamentulnecesar.În acest context, ziua de 17 octombrie,Ziua Mondial` pentru Eradicarea S`r`ciei,este un prilej pentru toate organiza\iile implicateîn ac\iuni umanitare s` trag` un semnalde alarm` în privin\a num`rului foartemare de oameni care se confrunt` cu situa\iide s`r`cie ce le afecteaz` s`n`tatea ]i via\a.C`minele din V@lcea sunt supraaglomerate]i din ce [n ce mai multe mame careprefer` s`-]i abandoneze copiii la Maternitatesau prin spitale pentru c` nu aucu ce s`-i creasc`. Doar [n aceast an, aufost abandona\i 40 de nou-n`scu\i.„V` spun sincer c` suntem dispera\i, c`nu mai avem unde s` ducem copiii, legea nune permite s` ducem [ntr-un centru de plasament,un copil sub doi ani dac` este s`n`tos,trebuie s` mergem cu el la asisten\` maternal`sau s` lu`m alt` m`sur` de protec-\ie, [n plasament familial, mai greu de luat,pentru c` nu sunt foarte mul\i care []i dorescacest lucru sau familii extinse, persoanecare abandoneaz` copilul nu dorescacest lucru ]i suntem nevoi\i s` ducemcopiii sub doi ani s`n`to]i [n centrele deplasament. La ora actual` nu mai avem loc[n centrele de plasament iar asisten\iimaternali sunt ocupa\i la maxim. Avem 376de asisten\i maternali care au [n [ngrijire544 de copii. Centrele sunt pline, [n fiecarezi vin al\i copii ]i suntem dep`]i\i desitua\ie”, a declarat director adjunct,DGASPC V@lcea, Roxana Radu.„Ne situ`m [ntre primele jude\e din \ar`[n privin\a solicit`rilor la num`rul de copiiinstitu\ionaliza\i sau care au nevoie dem`suri de protec\ie [n privin\a persoaneloradulte cu handicap sau persoanelor v@rstnicecare au nevoie de protec\ie social`, [n privin\astructurilor comunitare care fac presiunipentru asisten\a social`”, a declarat AntonieCeau]u,.director adjunct DGASPC V@lcea.Carmen C~LIN20 - 26 octombrie 2011A noua edi\ie a }coliiPolitice „I Gh Duca”La sf@r]itul s`pt`m@nii trecute,]coala politic` „I. Gh. Duca” a TineretuluiNa\ional Liberal s-a bucurat deprezen\a a dou` nume marcante dinpolitica central` a PNL: deputatulAlina Gorghiu ]i Daniel Chi\oiu –pre]edintele Comisiei buget – finan\e aPNL. Extrem de degaja\i, cei doiseniori de la Bucure]ti s-au între\inutore în ]ir cu zecile de tineri prezen\i lacea de-a noua edi\ie a ]colii politice dela Horezu ]i au glumit cu gazdeleCristian Buican ]i Victor Popescu.„}coala politic` este cel maiimportant eveniment din calendarulanual de activit`\i al tinerilor liberalivâlceni. Suntem bucuro]i c` am reu]it]i anul acesta s` reînnod`m aceast`tradi\ie a TNL Vâlcea. Le mul\umesc,pe aceast` cale, invita\ilor, tuturorcolegilor care s-au implicat, precum ]iseniorilor care au în\eles s` ne ajute înacest demers. Chiar dac` aria tematic`a acestui eveniment este foarte vast`,pot spune c` la Horezu nu vom aveadoar activitate de instruire politic`, ci]i un moment festiv, sâmb`t` sear`, osurpriz` pl`cut` preg`tit` participan-\ilor de TNL Vâlcea, în colaborare cupre]edintele funda\iei „Nadia Duca”,domnul Ilie Fârtat”, a declarat pre]edinteleTNL Vâlcea, Victor Popescu.Evenimentul a fost onorat deprezen\a multor personalit`\i liberale,ne refim aici la Mihai Alexandru Voicu(vicepre]edinte PNL la nivel na\ional),Daniel Chi\oiu, vicepre]edinte al PNL]i pre]edinte al Comisiei Buget-Finan\ea PNL, deputatul Alina Gorghiu,precum ]i pre]edintele TNL la nivelna\ional, Florin Alexe (pre]edinte PNLSector 3), ing. Jean Decusear` –pre]edinte de onoare al PNL Vâlcea,deputatul Cristian Buican – pre]edintelePNL Vâlcea, sau senatorul EmilianFrâncu – pre]edintele PNL RâmnicuVâlceaPreciz`m faptul c` ]i senatorul EmilianFr@ncu l-a felicitat ]i pe facebookpe Victor Popescu pentru organizareacelei de-a noua edi\ii a }c I Gh Duca!Anemona T~NASE{n data de 20 octombrie 2011,Licita\ie v@nzare mas`lemnoas` la Direc\ia Silvic`{n data de 20 octombrie a.c., Direc\ia Silvic` V@lcea organizeaz` la sediuls`u din strada Carol I, Nr 37, licita\ie v@nzare mas` lemnoas` pe picior ]ifasonat`, produc\ia anului 2011. Licita\ia este public`, cu strigare.Ac\iunea se va desf`]ura [n conformitate cu Regulamentul de v@nzare amasei lemnoase care se recolteaz` anual din fondul forestier proprietate public`a statului administrat de RNP-Romsilva, aprobat prin OM 1898/2010.Preselec\ia agen\ilor economici [nscri]i va avea loc la sediul Direc\ieiSilvice V@lcea [n data de 17 octombrie a.c., [ncep@nd cu ora 11.00. Caietulde sarcini, obligatoriu de [nsu]it ]i care cuprinde condi\iile de participare lalicita\ie, liste de partizi, modele contract, reguli de exploatare etc, poate ficonsultat ]i achizi\ionat de la sediul Direc\iei Silvice. Listele de partizi ]iloturile de mas` lemnoas` fasonat` pot fi consultate ]i la sediile ocoalelorsilvice, precum ]i pe site-ul www.rosilva.ro –anun\uri. Rela\ii suplimentarese pot ob\ine la sediul Direc\iei Silvice, Biroul Fond Forestier sau BiroulProduc\ie.


.20 - 26 octombrie 201131 octombrie, data limit`Realitatea V@lcean` Pagina 5de depunere a cererilorpentru primele de asigurareAdrian Pintea, directorul executiv APIA V@lceaAgen\ia de Pl`\i ]i Interven\ie pentruAgricultur` - APIA informeaz` c`cererile de solicitare a ajutorului de statîn agricultur` privind plata primelor deasigurare se depun, pân` la data de 31octombrie 2011 inclusiv, la centreleAPIA jude\ene.Ajutorul de stat se refer` la poli\elede asigurare încheiate cu societ`\ile deasigurare-reasigurare pl`tite, pentru culturileînfiin\ate în prim`vara anului2011 (planta\ii de pomi, arbu]ti fructiferi,de hamei ]i de vii – cu excep\iasoiurilor de struguri pentru vin care beneficiaz`de sprijin conform OMADR nr.756/2008).Conform H.G. nr. 756/2010, cumodific`rile ]i complet`rile ulterioare,ajutorul de stat se acord` sub form` derambursare a unei cote procentuale dincostul primelor de asigurare pl`tite dec`tre produc`torii agricoli, dup` cumurmeaz`:- 70% pentru poli\ele care prev`dacoperirea pierderilor cauzate defenomene meteorologice nefavorabilecare pot fi asimilate dezastrelor naturale;- 50% pentru poli\ele care prev`dacoperirea pierderilor cauzate defenomene meteorologice nefavorabilecare pot fi asimilate dezastrelor naturale,precum ]i a altor pierderi cauzatede fenomene meteorologice nefavorabile]i/sau a pierderilor cauzate de boliale animalelor ori ale plantelor sau deinfest`ri parazitare.Beneficiarii ajutorului de stat suntîntreprinderile mici ]i mijlocii caredesf`]oar` activitate în domeniul produc\ieiagricole primare, definite conformL 346/2004 privind stimulareaînfiin\`rii ]i dezvolt`rii întreprinderilor.mici ]i mijlocii, cu modific`rile ]i complet`rileulterioare ]i conform Regulamentului(CE) nr. 800/2008 al Comisiei,din 6 august 2008.Cererile se depun înso\ite deurm`toarele documente:- centralizatoarele poli\elor de asigurare;- dovad` cont activ trezorerie;- declara\ia pe propria r`spundere cuprivire la încadrarea beneficiarului înuna dintre categoriile: microîntreprinderesau întreprindere mic` orimijlocie;- certificatul de înregistrare con\inândnum`rul de ordine din RegistrulSe depun cererile pentru ajutorulde stat pentru motorin`, trimestrul IIIComer\ului ]i codul unic de înregistrareatribuit de Ministerul Finan\elorPublice;- poli\ele de asigurare încheiate pentruculturile agricole, documentele deplat` a primelor de asigurare aferenteacestora;- documentul din care s` reias` c`obiectul de activitate îl constituieexploatarea terenurilor agricole;- copia cererii unice de plat` pesuprafa\` pentru anul respectiv, înregistrat`la APIA, din care rezult` structuraculturilor agricole.(C.C.)Agen\ia de Pl`\i ]i Interven\ie pentruAgricultur` - APIA reaminte]te poten\ialilorbeneficiari c` cererile pentru ajutorulde stat pentru motorina utilizat` înagricultur`, Trimestrul III / 2011, se depunîn cursul lunii octombrie 2011, lacentrele jude\ene.Ajutorul de stat se acord` sub form`de rambursare a diferen\ei dintre accizastandard ]i acciza redus` (stabilit` la21,00 euro/1000 litri) pentru motorinautilizat` la efectuarea lucr`rilor mecanizateîn agricultur`.Valoarea accizei decontate este, pentruanul 2011, de 1,20 lei/litru de motorin`.Beneficiarii pentru care a fost emisacordul prealabil de finan\are depun cereriletrimestriale de solicitare a ajutoruluide stat înso\ite de o situa\ie centralizatoareprivind cantit`\ile de motorin`achizi\ionate în trimestrul respectiv,precum ]i de documentele prev`zute deOMADR nr. 126/2010, cu modific`rile]i complet`rile ulterioare.Cererea trimestrial` de rambursare aajutorului de stat nu poate dep`]i 40%din cantitatea total` stabilit` conformacordului prealabil de finan\are prinrambursare.Cantit`\ile de motorin` ce beneficieaz`de ajutor de stat acordat subform` de rambursare se stabilesc prinordin al ministrului, cu avizul MinisteruluiFinan\elor Publice, cu încadrare înprevederile bugetare aprobate.Vânzarea motorinei pentru care s-aacordat ajutor de stat sau utilizarea acesteiaîn alte scopuri decât cele prev`zutede lege constituie contraven\ie ]i sesanc\ioneaz` cu amend` de la 5.000 leila 20.000 lei.Beneficiarii accizei reduse pentrumotorina utilizat` în agricultur` risc` a-menzi de pân` la 20.000 de lei ]i pierdereadreptului de a încasa acest ajutor destat pentru o perioad` de trei ani, dac`,în urma controalelor, se dovede]te c` aubeneficiat de un ajutor necuvenit (ajutornecuvenit reprezint` orice sum` care, înurma verific`rilor efectuate de c`treAPIA sau de c`tre alte institu\ii abilitate,se constat` c` a fost acordat` beneficiarilorcare nu au respectat prevederilelegale). Sumele reprezentând ajutornecuvenit se recupereaz` de la beneficiariiajutorului de stat.(C.C.).Se d` avansul la plataunic` pe suprafa\`Cabinetveterinar]i farmacieAgricultur`Agen\ia de Pl`\i ]i Interven\iepentru Agricultur` (APIA) autorizeaz`la plat`, începând cu data de 16octombrie 2011, avansul c`tre fermieriicare au depus cereri de plat` încadrul schemei de plat` unic` pesuprafa\` - SAPS 2011.De acest avans beneficiaz` fermieriila care controalele (administrativesau pe teren) s-au finalizat ]iîndeplinesc cumulativ condi\iileimpuse de regulamentele europene ]ilegisla\ia româneasc`.Pentru anul 2011, cuantumul alocatpl`\ilor directe unice pe suprafa\`este de 100,65 euro/ha, la care se vaaplica un coeficient de reducereliniar`, ca urmare a dep`]irii suprafe\eide referin\` de 8,7 milioane ha.Avansul acordat fermierilor va fi încuantum de 42 euro/ha, pl`\ile fiindefectuate în lei, la cursul de schimbstabilit de Banca Central` European`(BCE) pentru ziua anterioar` dateide 1 octombrie a anului pentru careeste acordat sprijinul. Pentru data de30 septembrie 2011, BCE a stabilitun curs de 4,3575 lei.În cadrul campaniei SAPS 2011,România beneficiaz` de o aloca\iefinanciar` de aproximativ 900 milioaneeuro din Fondul European deGarantare Agricol` (FEGA).Agen\ia de Pl`\i ]i Interven\iepentru Agricultur` – Centrul Jude-\ean Vâlcea, a e]antionat pentru a-ceast` etap` 26.720 dosare care urmeaz`s` intre la plat` pentru avansulcampaniei SAPS 2011, începândcu data de 16.10.2011. Informa\iilene-au fost oferite de c`tre directorulexecutiv APIA, Adrian Pintea.Carmen C~LINStr. Henri Coand`, bloc R7, l@ng` Pia\a Nord


C M Y KPagina 6.ReportajInstitu\iile abilitate trebuie s` opreasc` acest jaf!Realitatea V@lcean`20 - 26 octombrie 2011Cine taie p`durile• Ob]tea Banca Gilortul Novaci nu af`cut dovada c` este succesorul patrimonialal B`ncii Populare Gilortul,astfel c`, cele 564 de hectare de fondforestier ar trebui s` fie [n proprietateastatului rom@n! Dac` acest lucru s-ar[nt@mpla, n-ar mai avea loc aceste t`ierihaotice care nu respect` legile p`durii!• Comisiile locale ]i jude\ene atuncic@nd au validat drepturile de proprietatenu au analizat cu aten\ie documentele]i au f`cut o confuzie enorm`[ntre „ASOCIA|IE” ]i „FORM~ ASO-CIATIV~”!Trec@nd deun`zi prin norduljude\ului V@lcea, mai exact prinOb@r]ia Lotrului, am constatat custupoare c` se exploateaz` [n modira\ional p`durea din aceast` zon`.Pot s` afirm, f`r` pic de exagerare, c`se taie ca-n codru! Nu se \ine seama decerin\ele p`durii, de sol ]i de ape. Setaie [ntr-o continu` nebunie, contracronometru, pe apucate!Am demarat o anchet` jurnalistic`,m-am interesat ]i am aflat c` suprafe-\ele de p`dure jefuite apar\in Ob]teiBanca Gilortul Novaci. Oare chiar [iapar\in de drept de practic` acest jaf?Am aflat ]i, bine[n\eles, dovedescacest lucru, c` Ob]tea Banca GilortulNovaci a fost [nscris` [n regimul specialal Asocia\iilor ]i Funda\iilor de laJudec`toria Novaci, jude\ul Gorj,prin [ncheierea din ]edin\a dinCamera de Consiliu din 8 iunie 2005,pe care o s-o public`m mai jos, s-ovede\i ]i s-o citi\i ]i dumneavoastr`.De ce oare acest lucru s-a [nt@mplat[n 2005 c@nd, de fapt, toate ob]tile dinjude\ul V@lcea, [ncep@nd cu anul2000, ]i-au reconstituit drepturile deproprietate unde, chiar ]i ast`zi, uneledintre ele se afl` pe rolul instan\elorjudec`tore]ti (din jude\ sau din afarajude\ului) [n ceea ce prive]te m`rimeapropriet`\ii ]i amplasamentul acesteia.• Cine este de fapt Ob]tea BancaGilortul Novaci?Ob]tea Banca Gilortul Novaci poatefi asocia\ie sau funda\ie, dar nu form`asociativ`, ca atare, nu i se poate reconstituiproprietatea conform legilor funciare,respect@nd Legea 1/2000, Art 24!Prin sentin\a din Camera de Consiliu din8.06.2005 s-a admis cererea de [nscriere[n registrul special al Asocia\iilor ]iFunda\iilor la Judec`toria Novaci,jude\ul Gorj, [ns` comisiile locale ]ijude\ene de aplicare a legilor fonduluifunciar gre]it au analizat ]i interpretatob]tea ca asocia\ie ]i funda\ie, dar nuFORM~ ASOCIATIV~ cu patrimoniuini\ial, adic` Ob]tea Banca GilortulNovaci nu a f`cut dovada de succesorpatrimonial al B`ncii Populare Gilortul.Dac` studiem atent actul prezentat,constat`m c` Judec`toria Novaci dinjude\ul Gorj a dispus [nscrierea [nregistrul special al Asocia\iilor ]iFunda\iilor [n baza OG Nr 26/2000,lucru corect p@n` aici pentru c`oricine poate s`-]i [nfiin\eze o ASO-CIA|IE sau FUNDA|IE, dar p@n` lao Form` ASOCIATIV~ este calelung` deoarece aceasta poate fi[nfiin\at` pentru persoanele juridice,[n spe\` ob]te sau ob]ti, numai conformLegii 1/2000, Art. 24. Mai exact,cel care solicit` reconstituirea dreptuluide proprietate [n baza legilor fonduluifunciar trebuie s` fac` dovadac` este continuatorul celui care a avut[n proprietate asemenea bunuri sau,mai exact spus, s` fac` dovada c` estesuccesorul patrimonial al B`nciiPopulare Gilortul, persoan` juridic`


C M Y K.20 - 26 octombrie 2011Realitatea V@lcean` Pagina 7Reportajdin Ob@r]ia Lotrului?de proprietate, [ns` f`r` a face dovada c`este succesorul patrimonial al B`nciiPopulare Gilortul. A]adar, rug`m institu\iileabilitate s` ia m`surile necesare,s` intervin` [n calitate de reprezentant alstatului rom@n pentru reintrarea [n drepta statului asupra propriet`\ii de fondforestier din Muntele Ple]a T@mpei, maiexact 564 de hectare, suprafa\` retrocedat`f`r` drept ob]tei de mo]neni care nupoate face dovada c` este succesorulB`ncii Populare Gilortul.care nu s-a re[nfiin\at dup` anul 1990.Din surse sigure am aflat ]i cum c`Ob]tea Banca Gilortul Novaci estesuccesorul patrimonial al B`nciiPopulare Gilortul, a fost contestat deDirec\ia Silvic` V@lcea dar, deocamdat`,nu este solu\ionat [n totalitate dec`tre instan\ele de judecat` de laBrezoi!Acum, cum este ]i firesc, este momentuls` ne [ntreb`m ca jurnali]ti, ]iimplicit ca ]i cet`\eni, de ce comisiilelocale ]i jude\ene atunci c@nd au validatdrepturile de proprietate nu auanalizat cu aten\ie documentele ]i auf`cut o confuzie enorm` [ntre „asocia\ie”]i “form` asociativ`”, ceea ce apermis s` se [nt@mple acum [np`durile din nordul jude\ului nostrucare, de drept, ar trebui s` fie [n proprietateapublic` a statului rom@n.564 de hectare fond forestier -propriet`\ile B`ncii Populare GilortulAm reu]it s` ob\inem documentul ]iacum v` prezent`m ]i dumneavoastr`situa\ia propriet`\ilor de\inute [nainte dena\ionalizare de banca Popular` Gilortuldin Localitatea Novaci, jude\ul Gorj.Astfel, potrivit „Procesului verbal pentrustabilirea impozitului de echivalentasupra bunurilor de m@n` moart`”[ntocmit de administra\ia financiar`Gorj, la data de 1 iunie 1946 ]i avizat cunr 1206/21oct1946, document [n careeste prezentat` [ntraga avere mobil` ]iimobil` a b`ncii Populare Gilortul, persoan`juridic` care nu s-a re[nfiin\atdup` 1990. Suprafa\a de fond forestierde\inut` de banca Poluar` Gilortul[nainte de na\ionalizare, respectivMuntele Ple]a T@mpei a fost revendicat`]i reconstituit` de c`tre ComisiaJude\ean` de Fond Funciar V@lcea pentruOb]tea Banca Gilortul Novaci [nbaza legilor de reconstiuire a dreptuluiSper`m c` poate vom avea ocazias` primim sprijinul celor care ]tiumult mai multe dec@t noi (s` putemavea acces la toate documentele)despre felul ]i modul cum au fostreconstituite drepturile de proprietatepentru persoanele juridice ]i fizice dinproprietatea public` a statului, dinp`durile ce, de drept, au apar\inut ]iapar\in statului rom@n.Dac` vom avea norocul (]ansa) s`intr`m [n posesia documentelor, prinintermediul articolelor publicate [nziarul nostru, vom ar`ta cititorilor,dar ]i locuitorilor acestui jude\, cum,din proprietatea statului, circa 15-20.000 hectare de p`dure au trecut [nposesia unor persoane fizice ]ijuridice… (va urma!)Anemona T~NASE


Pagina 8.Mens sana in corpore sano15 octombrie- 30 noiembrie, DSP demareaz`:Realitatea V@lcean`20 - 26 octombrie 2011Campania „Cancerul poate fi prevenit”Reprezentan\ii DSP V@lcea ausus\inut o conferin\` de pres` pentrulansarea oficial` a campaniei de prevenirea cancerului. La conferin\` auparticipat doctorul CristianaG@nd`cioiu, inspector ]colar }tefanM`rg`ritescu, psiholog MariaGeorgescu, din cadrul }colii cuclasele I-VIII Nr. 5 Goranu, AlinaMatica, reprezentant al BiblioteciiJude\ene. Campania de prevenire acancerului se va desf`]ura[n perioada 15 octombrie - 30noiembrie, iar sloganul acestei campaniieste „Cancerul poate fi prevenit”.Campania urm`re]te trei o-biective: cre]terea nivelului de informare]i constientizare a popula\iei;informarea privind tipurile de cancercare pot fi prevenite ]i adoptareaStrategiei na\ionale si a planului deac\iune pentru programele de screeningviz@nd depistarea precoce a canceruluide col uterin, s@n ]i a canceruluicolo-rectal.Prin Compartimentul de Promovarea S`n`t`\ii, reprezentan\ii DSPVâlcea vor organiza o serie de ac-\iuni: tip`rirea materialelor de informare,distribuirea pliantelor educativeîn ]coli, cabinete medicale, institu\iipublice, ore de informare în]coli, instuirea asisten\ilor medicalicomunitari ]i mediatori sanitari peteme specifice, pentru desf`]urareacampaniei ]i-n mediul rural, simpozion„Cancerul poate fi prevenit”în parteneriat cu Biblioteca Jude\ean`,mas` rotund` la Clubul „AlexandruM.Alexiu” - CARP Vâlcea, punctde informare în cadrul Târgului Voluntarilor(30.10.2011), activit`\i organizateîn parteneriat cu sec\iaObstetric`-Ginecologie etc..DSP lupt` [mpotriva cancerului de col!{n 2011, [nc` 23 de cazuri de col uterinLa începutul acestui an, SpitalulJude\ean de Urgen\` Vâlcea a primitfonduri în valoare de peste 500.000 leiavând ca destina\ie executarea unor lucr`ride repara\ii curente în spa\iile undefunc\ioneaz` sec\iile medicale de oncologie,ATI ]i endocrinologie.În urma procedurilor de achizi\iepublic` ]i a execut`rii repara\iilor programates-a înregistrat o economie defonduri în valoare total` de 157.065 lei,sum` care, potrivit legii, trebuia s` fiereturnat` în bugetul ConsiliuluiJude\ean.Pe parcursul anului, pre]edintele IonCîlea a primit mai multe solicit`ri defonduri din partea conducerii SpitaluluiJude\ean, îns` aceste cereri nu au pututfi îndeplinite integral.Considerând solicit`rile pe deplinîntemeiate, pre]edintele Cîlea a dispusca toate sumele economisite s` nu fie returnatela bugetul jude\ean, ci s` se utilizezela execu\ia altor lucr`ri urgente dincadrul spitalului.În lista de lucr`ri prioritare c`tre careMedicii vâlceni nu renun\` la vaccinareaîmpotriva cancerului de coluterin. Vaccinarea de col uterin,demarat` în 2008, s-a dovedit une]ec, lucru pe care-l recunosc chiar ]ireprezentan\ii Direc\iei de S`n`tatePublic` Vâlcea. „Când a demarat în2008, imunizarea anti cancerului decol uterin nu a fost organizat` cumtrebuie. Nu s-a f`cut o campanie deinformare, ci s-a trecut direct la vaccinare.Nu se ]tia mai nimic, medicii.nu aveau baza pentru a fi conving`tori.Acum, cu aceast` campanie, lucrurilese schimb`. Se va face o informarea popula\iei, apoi se va trecela imunizare”, a precizat dr. CristinaGând`cioiu – DSP Vâlcea.Anul acesta, [n campania de prevenirea cancerului, în mediul rural,vor fi utiliza\i 36 de asisten\i comunitari]i al\i zeci de mediatori. Preciz`mc`, pe primul semestru al anului,în Vâlcea s-au înregistrat 23 de noicazuri de cancer de col uterin. (A.T.)S`n`tatea „între\inut`” cu banide la Consiliul Jude\ean Vâlceavor fi transferate economiile au fost prev`zuteînlocuirea instala\iilor sanitare,electrice ]i de înc`lzire, precum ]i a ferestrelordin lemn cu tâmpl`rie PVC lasec\ia gastroenterologie, finalizarea lucr`rilorde hidroizola\ii la acoperi]ulsec\iei de anestezie ]i terapie intensiv`,înlocuirea instala\iilor sanitare ]i deînc`lzire din cadrul sec\iei oncologie,care func\ioneaz` în cadrul maternit`\ii,]i altele.Sumele suplimentare rezultate din e-conomiile adunate dup` executarea lucr`rilorprogramate la începutul acestuian care se adaug` la recenta aloca\ie învaloare de 329.000 lei ridic` aportul financiaral Consiliului Jude\ean Vâlceadestinat unit`\ilor spitalice]ti din RâmnicuVâlcea la peste 830.000 lei.La acestea urmeaz` s` se adauge înperspectiva apropiat` înc` 1.342.941,32lei reprezentând partea de contribu\ie aConsiliului Jude\ean Vâlcea pentru cofinan\areaproiectului privind reabilitareaSpitalului Jude\ean de Urgen\` RâmnicuVâlcea..Cum s` te fere]ti de grip` [n acest sezoncu fluctua\ii frecvente de temperatur`Ministerul S`n`t`\ii recomand`popula\iei ca, [n aceast` perioad` cufluctua\ii frecvente de temperatur`,s` asculte sfatul medicilor, s` respecteregulile de igien` ]i s` se vaccinezeantigripal, pentru evitarea [mboln`virilor.M`surile de igien` personal`, precumsp`larea cu ap` ]i s`pun a m@inilor,folosirea batistelor pentru str`nut sautuse sunt esen\iale pentru prevenirea[mboln`virilor prin afec\iuni respiratorii,]i [n special prin grip`. De asemenea,este recomandat s` se evite zoneleaglomerate ]i expunerea prelungit` lafrig. {n cazul [n care este necesar`deplasarea [n spa\ii deschise, este necesars` se foloseasc` mijloacele de protec\ieadecvate.Respectarea unui regim de via\`s`n`tos – alimenta\ie bogat` [n proteine,legume ]i fructe, odihn` ]i mi]care(mers pe jos, cu bicicleta, patinaj,sporturi diverse) este esen\ial` pentrumen\inerea unui corp s`n`tos.De asemenea, persoanele v@rstnice,[n special cele cu afec\iuni cronice cardiace]i respiratorii, este bine s` evitedeplas`rile ]i frecventarea locuriloraglomerate care creeaza premisele [mboln`viriisau a apari\iei complica\iilorafec\iunilor existente.Centrul Na\ional de Supraveghere ]iControl al Bolilor Transmisibile va[ncepe [n aceast` s`pt`m@n` monitorizareacazurilor de viroze respiratorii]i gripa din sezonul 2011-2012.{n perioada urm`toare, MinisterulS`n`t`\ii va lansa campania anual` devaccinare antigripal` gratuit`. Anulacesta, are [n plan utilizarea unuinum`r de 1.000.000 de doze de vaccingripal pentru imunizarea cu prioritate apersoanelor cu risc ridicat de[mboln`vire.Astfel, vor fi vaccinate persoanelecu v@rsta peste 65 de ani, cele cu bolicronice, [n special boli respiratorii ]icardiovasculare, boli metabolice, copii]i b`tr@ni institu\ionaliza\i, personalmedical, conform recomand`rilor OMS]i ECDC.CABINET GINECOLOGIEGINSANAMedic primar dr. Radu DumitruCabinet Medical Obstetric`-Ginecologie „Ginsana’’Adresa: Strada Olteniei, Nr. 3, SibiuTelefon: 0269/226562


20 - 26 octombrie 2011.Realitatea V@lcean` Pagina 9O carte pe s`pt`m@n`Realitatea V@lcean` v` recomand`,,Foamea” de Knut HamsunN`scut pe 4 august 1859, într-o familiemodest` din centrul Norvegiei, KnutHamsun a avut o copil`rie împov`rat`de griji. Cînd avea doar trei ani, familialui s-a mutat la Hamarøy, o localitateaflat` la o sut` de kilometri de CerculPolar, iar copilul n-a fost menajat demunci fizice ]i priva\iuni. N-a avutniciodat` parte de o educa\ie în mediulacademic. Tinere\ea ]i-a petrecut-oc`l`torind ]i a continuat muncind înbran]e prost pl`tite pentru a-]i câ]tigatraiul. A descoperit c`r\ile în adolescen\`,ca un refugiu pentru traiul greu]i sentimentul de însingurare, iar în1877, la optsprezece ani, ]i-a publicatprimul roman, Den Gaadefulde. A continuats` scrie ]i s` publice constant, nudoar romane, ci ]i poezii sau piese deteatru. Printre lucr`rile sale timpurii careau f`cut vâlv` la vremea respectiv` senum`ra Fra det moderne Amerikas aandslit,o descriere satiric` a Statelor Uniteale Americii, pe care avusese ocazia s`le viziteze de dou` ori. Afirmarea c`scriitor vine îns` în 1890, o dat` cu publicarearomanului Foamea, o povestecare anticipa literatura absurdului, construit`în jurul angoasei unui scriitorhiperlucid, constrâns de priva\iunilemateriale.Portretul scriitorului norvegian, de]iînnobilat cu Nobelul pentru Literatur`,ob\inut în 1920, e umbrit de filonazismulf`\i] de care a dat dovad` în perioada încare Norvegia era ocupat` de trupelegermane. Admira\ia lui Hamsun pentruideologia extremei drepte l-a f`cut penorvegian s`-i ofere în dar ministruluipropagandei naziste medalia primit`odat` cu Premiul Nobel. Romane precumPan, Foamea sau Victoria au avutparte de tiraje uria]e în Germania hitlerist`,unde Hamsun era v`zut dreptpromotorul spiritului arian. Dup` ceFuhrerul s-a sinucis, Hamsun a compusun necrolog elogios, în care Hitlerap`rea drept unul dintre marii r`zboiniciai omenirii.De]i dup` încheierea r`zboiului i s-audeschis procese pentru colabora\ionism]i a fost ostracizat de o bun` parte dinelita intelectualit`\ii din Europa, Hamsuna avut parte ]i de judec`\i mai nuan-\ate din partea celor care au reu]it s` fac`distinc\ia dintre valoarea lui de scriitor ]icomportamentul politic. Isaac BashevisSinger, el însu]i laureat al Premiului Nobel,a recunoscut influen\a lui Hamsun ]ii-a ]i tradus câteva dintre c`r\i. Criticasocial`, nevrozele citadine, elogiul elitismului,care se traduce ]i prin scriiturapre\ioas` pe care a practicat-o Hamsun,sunt doar câteva dintre semnele particulareale romanelor lui.Personajul central al romanului esteun scriitor înc` tân`r, aflat în praguldisper`rii, lipsit de orice fel de resursepentru a se între\ineInspirat de experien\e tr`ite de autorînsu]i, romanul lui Knut Hamsun st` subsemnul foamei ]i al nebuniei iminente.Elementele autobiografice se împletescdiscret cu fic\iunea, conferind nara\iuniiveridice accente contemporane.Personajul central ]i singurul, în fapt,al romanului este un scriitor înc` tân`r,aflat în pragul disper`rii, lipsit de oricefel de resurse pentru a se între\ine. S`raclipit, vagabondul lui Hamsun tr`ie]te depe o zi pe alta numai ]i numai datorit`hazardului. Om inteligent de altfel, singuralui arm` este scrisul, pe care îl ]ifolose]te uneori, punându-l în slujbaunui ziar, al c`rui director, „Comandorul”,îl r`spl`te]te cu m`rinimie pentrumunca depus`.Incapabil s` r`mân` sub un acoperi]mai mult de câteva s`pt`mâni, elhoin`re]te pe str`zile din Christiania, înc`utare de hran`: ,,Îmi era îngrozitor defoame. Pe strad` am g`sit o a]chie delemn ]i am început s-o mestec. Aceastami-a ajutat. Oare de ce nu m` gândisem. .Nu-i u]or s` fii primar, prea multe responsabilit`\iBuiculescu ]i Pietraru obosi\i ca „primari”Sandu Buiculescu – pensionar, fostangajat în înv`\`mântul liceal – ]iMarius Pietraru – salariat al unei firmeprivate din domeniul preluc`rii lemnului– au fost cei doi ”primari de o zi”care l-a înso\it miercuri, 19 octombrie,pe primarul Romeo R`dulescu în maimulte activit`\i administrative. Astfel,cei doi participan\i la acest program –care au fost selecta\i în urma înscrierii laTelVerde 0800 809 809 – ]i-au începutziua cu o ]edin\` de audien\e de peste oor`, dup` care au participat al`turi deprimarul R`dulescu, în biroul acestuia,la mai multe discu\ii pe diverse temeedilitare. Din ”ziua de primari” a celordoi nu putea s` lipseasc` o deplasare înteren, care – la aceast` edi\ie – a vizatinternatul de la Grupul ]colar „HenriCoand`”, unde s-a stabilit ordinea lucr`rilorde investi\ii ce vor transforma acestimobil într-unul de locuin\e sociale.Finalul acestei experien\e pentru cei doirâmniceni a fost marcat de o vizit` ladispeceratul camerelor de supravegherevideo al Poli\iei Locale, la Cantina deAjutor Social, la Centrul Social deUrgen\` ”Ioana”, precum ]i la Gr`dinaZoologic`.mai demult la a]a ceva?’’ Senza\ia acut`de foame nu dispare totu]i ]i singurasc`pare ar fi redactarea unui materialpentru ziar. Inspira\ia îns` nu \ine contde factorii fiziologici imperio]i ]i aparedoar rareori, furnizându-i, în acela]itimp, idei, ca de exemplu, n`stru]nicularticol despre cunoa]terea filosofic`, carenu ar putea nicidecum s`-i potoleasc`focul din pântece.„Sc`parea”, alinarea lui ]i-o g`se]teîn propriile cuvinte. Fie c` se ceart` sause încurajeaz`, monologurile lui interioareau fost considerate precursoareale celor întâlnite mai târziu în prozaunui Franz Kafka, de exemplu. Extravagan\alogicii sale e cu atât mai impresionant`cu cât î]i realizeaz` sc`p`rile, înfa\a c`rora se pred` în mod con]tient:,,}i gândurile încep din nou s`-mi r`t`ceasc`.Îmi d`deam tot timpul seama c`vorbeam f`r` ]ir ]i nu rosteam nici uncuvânt pe care s` nu-l aud ]i s` nu-lîn\eleg. Mi-am zis: iar`]i vorbe]ti f`r`Pe lâng` solicit`rile de locuin\e sociale –majoritare în rândul motivelor care i-auadus pe 23 de cet`\eni miercuri diminea\a înaudien\` la primarul Romeo R`dulescu – oserie de alte probleme, de interes maigeneral sau personal, au fost aduse în fa\aedilului ]ef. Printre acestea, necesitateareabilit`rii unei por\iuni a \evii de alimentarecu ap` din zona Râureni, solicitareaamân`rii demol`rii unui garaj amplasat pedomeniul public în zona Traian pân` lafinalizarea unui partaj sau chiar solicit`ri deajutor financiar sau sub form` de lemne. Cuocazia acestor audien\e, cunoscutul scriitor]i istoric Petre Petria a f`cut o propunere –noim`! Dar nu aveam încotro. Era ca ]icând a] fi fost treaz, dar a] fi vorbit însomn. Capul îmi era u]or, nu m` durea,absolut degajat, ]i gândurile nu-mi eraudeloc confuze. Am luat-o iar`]i razna ]inu am mai opus nici o împotrivire.’’Posedând o imagina\ie debordant`,hoinarul înfometat î]i construie]te, ca uncopil trist, pove]ti pline de magie ]i glorie,în care povestea de iubire, dup` caretânje]te ]i de care este incon]tient, ocup`un loc primordial. Realitatea face ca încalea lui s` ias` o femeie, dar care se dovede]tea fi o replic` inferioar` celeipl`smuite de fantezia lui. În general, oameniicare se întâmpl` s` se g`seasc` peacela]i drum cu el sunt reci ]i absorbi\ide propriile lor probleme. Neata]at denimeni ]i nimic, romanticului r`t`citor i-ar prinde bine o schimbare. Pe care unom în situa\ia lui nu va pregeta s` oîmbr`\i]eze ]i î]i va asuma riscuri.Indiferent unde acestea îl vor purta.Neonilia STAN23 de r@mniceni [n audien\` la primarul R`dulescuînsu]it` de o list` întreag` de oameni decultur` vâlceni - de denumire a unei str`zidin zona 1 Mai dup` numele lui PetreUngureanu, primul secretar al ComitetuluiRaional de Cultur`, responsabil de înfiin\areaTeatrului Popular ]i al Estradei – orchestrasemi-simfonic` (pe temelia c`rora s-au format actualele institu\ii de cultur` Teatrul”Anton Pann” ]i Filarmonica ”Ion Dumitrescu”),a unor biblioteci comunale ]ior`]ene]ti, a centrelor ceramice de la Vl`de]ti,Vaideeni ]i Lunge]ti, precum ]iini\iator al mai multor activit`\i în domeniulînv`\`mântului vâlcean.Anemona T~NASE


Pagina 10Locuri de munc`Realitatea V@lcean`20 - 26 octombrie 2011Oferta de munc` a AGEN|IEI JUDE|ENEPENTRU OCUPAREA FOR|EI DE MUNC~ V^LCEAACG SPORT S.R.L.COD FISCAL: 18029840ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.G.COªBUC, NR.2TEL.: 07447876981 vulcanizator (vechime îndomeniu min. 1 an, salariul deîncadrare de 800 lei/lunã)ANTARES TRANSPORT S.A.COD FISCAL: 1472990ADRESA: RM.VÂLCEA,STR.DACIA, NR.10TEL.: 0250/7341612 ºoferi autobuz (vechime îndomeniu min. 1 an, posesor atestattransport persoane, permis autocat.D)Locurile de muncã vacante suntpentru com. Poienari ºicom.Muereasca, jud.Vâlcea.Condiþie: domiciliul stabil în comPoienari respectiv în com.Muereasca, jud.Vâlcea.BMD INSTAL S.R.L.COD FISCAL: 27415204ADRESA: RM.VÂLCEA,STR.GIB MIHÃESCU, NR.12.TEL.: 0745328213, 0740395415E-mail: office@bmdinstal.ro3 dulgheri2 instalatori3 finisori1 maistru în construcþiiCerinþe: calificare, vechime îndomeniu min. 2 ani.BURMIV COMPANY S.R.L.COD FISCAL: 22537049ADRESA: RM.VÂLCEATEL.: 07583876735 muncitori constructori (studiimedii)CIPROM S.R.L.COD FISCAL: 23048830ADRESA: RM.VÂLCEA-PLATFORMA CHIMICÃTEL.: 0350/8037113 muncitori necalificaþi(încadrarea în muncã este peperioadã determinatã)CONEXVIL S.A.COD FISCAL: 1475857ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.GR.PROCOPIU, NR.37. TEL.:0250/74042510 zidari10 zugravi10 dulgheriCerinþe: calificareCRISEND S.R.L.COD FISCAL: 17360977ADRESA: RM.VÂLCEA,STR.AL.PRIVIGHETORII, NR.4,BL.11, SC.B, AP.1.TEL.: 07706688481 ºofer taxi (vechime în domeniumin. 1 an, posesor atestat)DACOS S.R.L.COD FISCAL: 1473244ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.CALEA BUCUREªTINR. 267. TEL.: 0250/7037772 ºoferi autobuz pentru transportpersoane2 mecanici auto2 operatori caculatorDANOVI S.R.L.COD FISCAL: 12874438ADRESA: DRÃGêANI, STR.REGELE CAROL, BL.C, SC.A,AP.11, JUD.VÂLCEA.TEL.: 07636411151 mecanizator agricol (vechimeîn domeniu min. 5 ani, studiimedii, se oferã salariu de 1000lei/lunã)Locul de muncã vacant se aflã laStrejeºti, jud. Vâlcea.DENISE DESIGN S.R.L.COD FISCAL: 17418750ADRESA: COM.ORLEªTI,SAT PROCOPOAIA,DN 64, JUD.VÂLCEA. TEL.:0721319124E-mail:denise.design@yahoo.com2 ospãtari (studii medii)2 bucãtari (studii medii)Se oferã un salariu de încadrare de720 lei/lunã.DIGITERA (PARTENERROMTELECOM) S.R.L.COD FISCAL: 17948552ADRESA: RM.VÂLCEA4 instalatori antene TV satelit(studii medii, vechime în domeniumin. 1 an, experienþã în DTH)Cerinþe:- permis auto (B)- experienþã tehnicã (minimã)- onestitate ºi dedicaþie pentruactivitateCandidaþii care au auto propriuutilizabil activitãþii de instalãriantene TV sateli, vor avea prioritatela angajare.1 operator introducere ºi prelucraredate (studii medii/superioare,vechime în domeniu min. 1an)Cerinþe:- Persoanã foarte dinamicã- Experienþã în utilizareaPC ºi aaplicaþiilor informatice diverse- Persoanã foarte comunicativã,politicoasã- OnestitatePostul implicã ºi introducere datepe PC, dar ºi relaþii cu clienþii(gen call center)Încadrarea în muncã este peperioadã determinatã de 1 an (cuprelungire ulterioarã)Salariul minim de încadrare estede 800 lei /lunã(ºi va fi majorat înfuncþie de rezultatele concrete)CV-urile se trimit prin e-mail laadresa:DIGITERA@GMAIL.COMDIRECÞIA SILVICA VÂLCEACOD FISCAL: 1590120ADRESA: RM.VÂLCEA,STR.CAROL I, NR.37.TEL./FAX: 0250/732823,0250739266E-mail: office@valcea.rosilva.ro2 fasonatori mecanici (calificare)Valabilitatea ofertei: 15.10.2011.ELECTRA TOTAL CON-SULTING S.A.COD FISCAL: 14810287ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.COPÃCELU, NR.3ATEL.:0250/743960, 0250/718547E-mail: electratotal@etc.org.ro1 economist (vechime în domeniumin. 4 ani, experienþã în utilizareaunui program de contabilitate)ELECTROVÃLCEA S.R.L.COD FISCAL: 5071860ADRESA: RM.VÂLCEA,STR.FERDINAND, NR.19.TEL.: 0250/739188E-mail: tehnic@electrovalcea.ro1 ºofer profesionist pentrutransport mãrfuri generale (posesoratestat profesionalcat.B,C,E,D, card pentru tahografdigital valabil, aviz medical ºi psihologicîn termen)EURO EXPOPLANT S.R.L.COD FISCAL: 25355424ADRESA: RM.VÂLCEA,STR.GIB MIHÃESCU, NR.14,AP.16. TEL.: 0770924414E-mail:euroexpoplant@yahoo.com5 muncitori (studii medii)Se oferã salariul de încadrare de720 lei/lunãFERIMOB S.R.L.COD FISCAL: 18212430ADRESA: RM.VÂLCEATEL.: 0745373737, 03504278342 manipulanþi mãrfuri2 montatori mobilãGANNE ATCP S.A.COD FISCAL: 12874446ADRESA: DRÃGêANI,STR.T.VLADIMIRESCU,NR.776.TEL.: 0250/830088, 0250/8300111 strungar1 frezor1 rectificator1 matriþer3 electricieni2 sudori10 operatori prelucrare cauciuc1 maistru prelucrãri mecanice4 lãcãtuºi mecaniciCerinþe: vechime în domeniumin. 3 ani.GRUP EST SECURITY S.R.L.COD FISCAL: 2861660ADRESA: RM.VÂLCEATEL.: 072511074410 paznici (studii medii,încadrarea se face pe perioadãdeterminatã de 3 luni)Locurile de muncã vacante se aflãla Rm. VâlceaGUSTIROM S.R.L.COD FISCAL: 16321139ADRESA: RM.VÂLCEA,STR.CALEA LUITRAIAN,NR.93. TEL.: 0756512345,0762898111.1 vânzãtor (vechime în domeniumin. 1 an)HARDWOOD S.R.L.COD FISCAL: 6670492ADRESA: RM.VÂLCEA,STR.DEPOZITELOR, NR.14.TEL.: 0250/737370.E-mail: office@hardwood.ro2 circulariºti (vechime în domeniumin. 1 an, salariul deîncadrare de 804 lei/lunã)4 manipulanþi (salariul deîncadrare de 670 lei/lunã)Avantaje: se oferã tichete de masãMADYPAN 2010 S.R.L.COD FISCAL: 26499649ADRESA: RM.VÂLCEA,STR.MIHAI VITEAZU, NR.7.TEL.: 0250/731113, 0747114747E-mail:madypan2010@gmail.com1 secretar (vechime în domeniu 3ani, studii superioare,cun.l.englezã nivel avansat -scris,citit, vorbit-)1 electrician auto pentru TIR(studii medii, vechime în domeniumin.5 ani)1 mecanic auto pentru TIR(studii medii, vechime în domeniumin.5 ani)Salariul se va negocia în urmainterviului.Locurile de muncã vacante se aflãla Bujoreni, jud. Vâlcea.Valabilitatea ofertei: 20.10.2011.MAROLA S.R.L.COD FISCAL: 1469294ADRESA: RM.VÂLCEATEL.: 0745373737, 03504278341 sudor argon1 tapiþer1 circularistMAXCONF S.R.L.COD FISCAL: 13050973ADRESA: RM.VÂLCEA,STR.COPÃCELU, NR.19.TEL.: 0250/773022, 0250/773033E-mail: office@maxconf.ro20 confecþioneri textile10 confecþioneri textile (vechimeîn domeniu min. 3 ani)20 muncitori necalificaþi înindustria confecþiilorM”CROM S.R.L.COD FISCAL: 5189475ADRESA:RM.VÂLCEA, STR.GIB MIHÃESCU, NR.8. TEL.:0752307425, 0723149174E-mail:m_crom@yahoo.com1 solist vocal - muzicã popularãºi de petrecere (studii medii,încadrarea în muncã este cu programparþial de lucru de 4 ore/zi)MIMAPROD S.R.L.COD FISCAL: 10507460ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.G-RAL MAGHERU, NR.18.TEL.: 0250/735343E-mail: mimaprod@yahoo.com5 confecþioneri textile1 muncitor necalificat la cãlcatMINET CONF S.R.L.COD FISCAL: 14040196ADRESA: RM.VÂLCEA,STR.DEPOZITELOR, NR.12.TEL.:07446346596 confecþioneri cofecþii textile(experienþã minimã îndomeniu,studii medii/ ºc.profesionalã/ucenicie)Se oferã : salariu lunar de 720-1000 lei, transport gratuit, bonuride masã pentru fiecare zi lucrãtoare,cafea zilnic.PADOS S.R.L.COD FISCAL: 7740987ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.RÂURENI, NR.27.TEL.: 0250/732552, 0250/732551E-mail: padosro@yahoo.com2 mecanici auto (studii medii,vechime în domeniu min. 2 ani)PARKING CLUB S.R.L.PENSIUNEA VLÃDEªTICOD FISCAL: 1484286ADRESA: VLÃDEªTI, JUD.VÂLCEA.TEL.: 07498784661 barmanLocul de muncã vacant se aflã laPENSIUNEA VLÃDEªTIPOLIÞIA LOCALÃRM.VÂLCEACOD FISCAL: 17088016ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.CALEA LUI TRAIAN,NR.94.TEL.: 0250/711401,FAX: 0250/711401E-mail:politialocala@primariavl.ro1 inspector debutant (studiisuperioare de lungã duratãabsolvite cu diplomã de licenþã îndomeniul juridic, cun.l.englezã,nivel mediu, cun. operare pe calculatornivel mediu, WORD,EXCEL)Valabilitatea ofertei: 17.10.2011.Concurs în data de : 25.10.2011PRODITEX S.A.COD FISCAL: 6493145ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.STIRBEI VODÃ, NR.69.TEL.: 0250/73567710 muncitori necalificaþi în confecþii(absolvenþi promoþia 2011)SÂRGUINÞA SCMCOD FISCAL: 3238768ADRESA: RM.VÂLCEA,STR.MIHAI BRAVU, NR.2-6.TEL.: 0250/73844120 confecþioneri textile (vechimeîn domeniu min. 1 an, ºc.profesionalã)Se oferã tichete de masã ºi salariulde încadrare de 680 lei/lunãSTELI S.R.L.COD FISCAL: 1465454ADRESA: RM.VÂLCEA, B-DUL TINERETULUI, NR.11-RESTAURANT AZURTEL.: 07479663811 ospãtar/chelner (calificare,încadrarea în muncã este pe duratãdeterminatã de 3 luni)Valabilitatea ofertei: 15.10.2011.S.A.T. PHOENIX CARITAONG HOREZU VÂLCEACOD FISCAL: 14989400ADRESA: RM. VÂLCEA, STR.N. BÂLCESCU, NR. 47 BE-mail:via_phoenix13@yahoo.com;lia_porfir13@yahoo.com1 agent turism1 contabil (cu vechime de peste15 ani)personal administrativ cu abilitãþigospodãreºti (cu experienþã3 ani)Persoanele trebuie sã aibã repartiþiede la A.J.O.F.M. VâlceaSITERMA S.R.L.COD FISCAL: 13103431ADRESA: DRÃGêANI, STR.T.VLADIMIRESCU.TEL.: 0250/811553, 07200373502 conducãtori autoSOFTURISM S.R.L.COD FISCAL: 15777880ADRESA: BREZOI,STR.EROILOR, NR.197,JUD. VÂLCEA.TEL.: 07571692161 croitor (studii de specialitate,experienþã minim 2 ani)2 bucãtari (studii de specialitate,experienþã minim 2 ani)1 programator de sistem informatic(studii superioare, experienþãmin. 2 ani în domeniu)SORG S.R.L.COD FISCAL: 11880881ADRESA: COM.PÃUªEªTIMÃGLAªI,JUD. VÂLCEA.TEL.: 0250/7764601 paznicCerinþe: vechime în domeniu 1-2ani1 fochist1 ifronist1 circularist1 inginer silvicCerinþe: vechime în domeniu min.3 ani1 manipulant cheresteagãsiþi oferta completã a locurilorde muncã pe versiunea on-line lahttp://www.realitateavalceana.ro/Anun\ public privind depunerea solicit`riide emitere a acordului de mediuSC AUTORO SRL anun\` publiculinteresat asupra depunerii solicit`rii deemitere a acordului de mediu pentruproiectul „AMPLASARE STA|IE DEBETOANE MOBILA }I {MPREJ-MUIRE” propus a fi amplasat în comunaBude]ti, sat Bude]ti, pct pesteSîmnic, jude\ul V@lcea.Informa\iile privind proiectul propuspot fi consultate la sediul APM V@lcea,din localitatea Rm. V@lcea, str. RemusBellu, nr. 6, în zilele de luni-vineri, întreorele 9,00 -14,00.Observa\iile publicului se primesc zilnicla sediul APM V@lcea.Cump`r DACIA dup` 2000, starebun`, cu sau f`r` instala\ie GPL.Rela\ii la tel: 0752139374V@nd urgent teren [n zona Plute,com Mih`e]ti, intravilan, 2500 mp,pre\ 8 Euro mp. Rela\ii la telefon:0736438334.SC MARCO FRIG SRL Rm. V@lceaangajeaz` v@nz`toare pentru magazinalimentar. Conducerea firmei ofer` ]icere seriozitate. Pentru mai multe informa\ii,adresa\i-v` la num`rul de telefon0250/735482 sau la mobil 0740271284.{nchiriez garsonier` zona Nord, str.Rapsodiei, bl. S8, complet utilat`,modern`, pre\ 100 euroTel: 07624330284SC HARDWOOD SRL angajeaz`:- operatori, prelucrarea lemnului (circularistpendulist)- sortatori cherestea- Manipulan\i (pachetizare cherestea)Num`r de contact: 0250/737370/ interior 122.Adresa: Strada Depozitelor, nr.14


20 - 26 octombrie 2011.Realitatea V@lcean` Pagina 11. AmuzamentDiverseCentrul Europe Direct V@lcea as`rb`torit „Gala Multiplicatorilor”Miercuri, 19 octombrie a.c., CentrulEurope Direct din cadrul BiblioteciiJude\ene „Antim Ivireanul” V@lcea a s`rb`torit„Gala Multiplicatorilor”, la careau participat reprezentan\i ai unor institu-\ii implicate [n proiecte europene ]i caresprijin` Centrul Europe Direct Vâlcea.Invitatul special a fost Ioana Marchi] dela Reprezentan\a Comisiei Europene,coordonator na\ional al Centrelor dinRomânia. Evenimentul a fost deschis dec`tre directoarea Bibliotecii Jude\ene,Sanda Constantinescu, iar reprezentan-\ii Camerei de Comer\ ]i Industrie,AJOFM-ului, dar ]i al\i parteneri, au vorbitdespre cum se implic` [n proiecteleeuropene ]i ce rol are fiecare institu\ie pecare o reprezint` al`turi de CentrulEurope Direct Vâlcea. De asemenea,Mihaela Voinicu, cooordonatoarea CentruluiEurope Direct Arge] din cadrul BiblioteciiJude\ene Arge] a prezentat rolulcentrului [nfiin\at [n 2009.Ioana Marchi], consilier comunicareComisia European` a relatat: „Cel maides cuvânt folosit este ]i a fost cuvântul. Acesta a fost oltenesc, arge]ean,dar ]i englezesc. Pentru mineeste o onoare s` fiu aici pentru c`reprezint Comisia European` ]i ast`zi eu[mplinesc 10 ani de când lucrez [nComisia European`. Primul meu pas afost [n 2001 ]i am dorit s` formez o re\eade informare, cu scopul de a informacet`\enii români ce [nseamn` aderare ]ice [nsemn` Uniunea European`. Latimpul respectiv s-a intitulat . Au trecut anii, am aderat [n2007 la Uniunea European`, iar antreprenoriimei amintesc [n orice fraz`.Românii trebuie s` fie informa\i. Centrul.este exemplu cel mai tangibil pentru c`noi suntem aici [n interiorul UniuniiPova\a s`pt`m@niiPovestea m`garului{ntr-o bun` zi, m`garul unui \`ran c`zu [ntr-o f@nt@n`. Nefericitul animal sepuse pe zbierat, ore [ntregi, [n timp ce \`ranul c`uta s` vad` ce e de f`cut. P@n`la urm`, \`ranul hot`r[ c` m`garul era oricum b`tr@n, iar c` f@nt@na, fiind secat`,tot trebuia s` fie acoperit` odat` ]i-odat`. Astfel a ajuns la concluzia c` nu maimerita osteneala de a-l scoate pe m`gar din ad@ncul f@nt@nei.Dup` un timp \`ranul []i chem` vecinii, ca s`-i dea o m@n` de ajutor. Fiecaredintre ei apuc` c@te o lopat` ]i [ncepu s` arunce de zor p`m@nt [n`untrulf@nt@nei. M`garul pricepu de [ndat` ce i se preg`tea ]i se puse ]i mai tare pezbierat. Dar, spre mirarea tuturor, dup` c@teva lope\i bune de p`m@nt, m`garulse potoli ]i t`cu. |`ranul privi [n ad@ncul f@nt@nei ]i r`mase uluit de ce v`zu.Cu fiecare lopat` de p`m@nt, m`garul cel b`tr@n f`cea ceva nea]teptat: sescutura de p`m@nt ]i p`]ea deasupra lui. {n cur@nd, to\i cei prezen\i erau foartesurprin]i cum m`garul, ajuns p@n` la gura f@nt@nei, s`ri peste ghizduri ]i ie]ifrem`t@nd...Via\a va arunca poate ]i peste tine cu p`m@nt ]i cu tot felul de greut`\i...{ns`, secretul pentru a ie]i din f@nt@n` este s` te scuturi de acest p`m@nt ]i s`-lfolose]ti pentru a urca un pas mai sus. Fiecare din greut`\ile noastre este oocazie pentru un pas [nainte. Putem ie]i din ad@ncurile cele mai profunde dac`nu ne d`m b`tu\i. Folose]te p`m@ntul pe care \i-l arunc` peste tine ca s` mergi[nainte.Aminte]te-\i de cele 5 reguli pentru a fi fericit:1) Cur`\`-\i inima de ur`, fric`, egoism;2) Scute]te-\i mintea de preocup`ri inutile;3) Simplific`-\i via\a ]i f`-o mai frumoas`;4) D`ruie]te mai mult ]i a]teapt` mai pu\in;5) Iube]te mai mult ]i ... scutur`-te de p`m@nt, pentru c` [n via\a asta, tu trebuies` fi solu\ia, nu problema.Dana R`dulescu, Ioana Marchi], Sanda Constantinescu, Ioana Mazilu ManolescuEuropene. Primesc zilnic de la cele 38 decentre din \ara noastr` ]tiri de la cet`-\eni, ]tiri de la pres`, articole din ziarecare se refer` la Uniunea European`. Totceea ce eu primesc este trimis laBruxelles. De multe ori auzim c` se iaudecizii la Bruxelles, iar eu v` m`rturisescc` nu stau lucrurile a]a pentru c` hot`rârilese iau ]i aici, iar feedback-ul pecare [l facem noi este important. Misiuneamea a fost de a forma o re\ea acestorCentre, iar f`r` finan\`ri nu se poatelucra cu calitate. Finan\area anual` dela Comisia European`, pentru CentreleEurope Direct din România, se ridic` la600.000 de euro ]i nu este o sum` foartemare, iar aceast` sum` este dublat` decofinan\area na\ional` cu 50%. Aici estevorba despre ce form`m ]i d`m maideparte, iar eu m` bucur c` v`d mul\itineri implica\i [n proiecte europene.Informa\ia european`, la prima vedere,este greu de descifrat pentru omul derând. Rolul acestor Centre este de a traduce]i de a multiplica informa\ia pe [n-\elesul omului de rând. Este important cacet`\eanul s` aib` un punct de prim contact]i acesta s` fie Centrul Europe Direct.Patru ani de zile am avut obliga\iade a forma informa\iile pe [n\elesul fiec`ruiaprin Centrele Europe Direct”.Manifestarea s-a [ncheiat cu o festivitatede premiere, respectiv cu diplomepentru activit`\i diferite din partea celorimplica\i [n dezvoltarea rolului pe care [lare Centrul Europe Direct Vâlcea, condusde Dana R`dulescu ]i Ioana MaziluManolescu..Str`bunica ]tie totNeonilia STANBancuriCanibal la mareUn canibal se plimba pe plaja de laMamaia, unde vede o mul\ime defemei goale. El [ntreab` un b`rbat:- Ce fac femeile astea aici?- Se pr`jesc la soare.- Da’ ce, crude nu sunt bune?Bul` [n r`zboiEra Bul` [n r`zboi ]i tot cerea opermisie f`r` a o primi. La unmoment dat, ca s` scape de el,capitanul [i zice:-Dac` faci o fapt` eroic` po\i plecaacas`. Nu trec dou` ore ]i Bul`vine cu un tanc inamic nou-nou\.Prime]te permisia ]i c@nd se[ntoarce mai merge o dat` c` maiaduce un tanc. La un moment dat,comandantul nu mai vrea s`-i deapermisie dac` nu-i spune cum facede aduce tancuri bune de lainamic.-Pai, dom’ colonel, m-am dus cutancul spre inamic ]i l-am strigat“bai, nu vrei s` mergi acas`?” “Bada” “Atunci hai s` facem schimbde tancuri”Sco\ianulUn sco\ian vine acas` ]i [i spunenevestei:-Am economisit 10 penny ast`zi!-Cum?-Nu am luat tramvaiul, ci am fugitdup` el!-Vai, vai... Puteai s` economise]ti2 lire!-Cum?-Trebuia s` fugi dup` taxi!Ion ]i M`riaIon era pe patul de moarte. }i o[ntreab` pe M`ria:“Apoi tu, M`rie, c` amu o s` mor ,tu m-ai [n]elat pe mine ori ba?”M`ria [i r`spunde g@nditoare:“ M`, Ioane, io \i-a] zice, da’ dac`nu mori .... “• Supele, cremele sau ciorbele se dreg cu g`lbenu] sau/]i cu sm@nt@n` numaidup` ce vasul s-a luat de pe foc ]i a fost l`sat 10-15 minute s` se r`ceasc` pu\in,altfel adaosul se br@nze]te.• Icrele de crap sau ]tiuc` sunt mai gustoase dac` [n loc de ceap` tocat` sefolose]te la sf@r]it praz tocat.• Mirosul de parfum rezist` mai mult dac` [nainte de folosire, pielea se d` cucrem`.• Rugina de pe cuie ]i lac`te iese dac` obiectele respective sunt [nmuiate [n Coca-Cola.• Laptele acrit trebuie l`sat s` se [ngroa]e. Pres`rat cu zah`r ]i scor\i]oar` devineun desert dietetic.• O\etul e cel mai mare du]man al mucegaiului. Ca s` \ine\i baia [n cur`\enieabsolut`, sp`la\i din c@nd [n c@nd col\urile od`ii, unde c@rpa nu poate s` ajung`,precum ]i componentele du]ului cu o\et.• Crema de zah`r ars este mult mai gustoas` dac` [n compozi\ie se adaug` olingur` de ness.•Florile l`sate peste iarn` [n balcon trebuie [nvelite [n h@rtie de sac, rogojini saupolietilen`.Particular v@nd teren intravilan, 600 mp [nzona C`z`ne]ti, Strada M`ce]ului, R@mnicuV@lcea.Pre\ 35.000 lei negociabil.Num`r de contact: 0740582824

More magazines by this user
Similar magazines