Terenul portuar Olteniţa a fost trecut în administrarea ... - Obiectiv

obiectiv.online.ro
  • No tags were found...

Terenul portuar Olteniţa a fost trecut în administrarea ... - Obiectiv

pagina 4Mircea Raiu:„Investitorii evitãCiocãneºtiul dincauza lipseiinfrastructurii”>> pagina 6V. Dumbravã:„Mã gândesc seriosla o eventualãcandidaturã laPrimãria Cãlãraºi”>> pagina 6Virgil Diaconua fost alesîn ConsiliulNaþionalal PSDFondat în 2008...afli ce se-ntâmplãS ã p t ã m â n a l d e a n a l i z ã , i n f o r m a þ i e þ i c o m e n t a r i iAnul III, Nr. 10922 - 28 octombrie 2010preþ: 1 leu5 9 4 8 4 8 9 9 6 9 9 9 74 2 >Terenul portuar Olteniþa a fosttrecut în administrarea Primãrieiîn fiecare luniLOCAL COMBATcuMARIUS LOTREA00 00de la 11 la 14la radio voces campi>>Câinii latrã, ursul mergePrefectul Niculae Enciunu este interesat derespectarea Legii?>> pagina 6Mai multe ºcoli dinjudeþul Cãlãraºi vor primibani pentru reabilitareºi modernizare>> pagina 5>>Handbal - Divizia A - Etapa a VI-aApãrarea ºi contraataculau fãcut diferenþa>> pagina 8în fiecare vineriMarius LotreaLa începutul anului, la iniþiativadeputatului Stelian Fuia, ministrulDezvoltãrii Regionale ºi Turismului,Elena Udrea, a inclus în planul deprogramelorinvestiþii pe 2010 ºi amenajarea unuiport turistic în municipiul Olteniþa -„Dezvoltarea infrastructurii turistice înzona Olteniþa ºi amenajarea unui portturistic”. Investiþia va fi de aproximativ2,5 milioane de euro.Odatã inclus pe lista programelor ºiproiectelor de investiþii în turism ºi asurselor de finanþare a documentaþiilortehnice ºi a lucrãrilor de execuþie aºi ...>> pagina 5Marius Stroeasa de Asigurãri de SãnãtateCãlãraºi (CAS) a câºtigat unCproiect cu finanþareeuropeanã în valoare de aproape1,5 milioane de euro. Proiectulvizeazã capacitatea de comunicareºi rãspuns a instituþiilor publicecu MARIUS LOTREA00 00de la 11 la 14la radio voces campi Sãnãtate fãrã frontiereCAS Cãlãraºi a câºtigat un proiectde 1,46 mil. euro pentru gestionareasituaþiilor de risc epidemiologicdin judeþul Cãlãraºi ºi zonaînvecinatã din Bulgaria în situaþiide risc epidemiologic ºi alte situaþiicreate de dezastre naturale.Proiectul transfrontalier „Sãnãtatefãrã frontiere” se va desfãºura peparcursul a 18 luni ºi vine ca ocontinuare a unui alt proiectfinalizat de CAS...>> pagina 3VINERI SÂMBÃTà DUMINICà LUNI MARÞI MIERCURI JOI16°C 16°C 18°C 18°C 17°C18°C 11°CÎnsorit Însorit Însorit Parþial noros Posibile ploi Posibile ploi Averse


2 Actualitatescurt2Elevii ºcolii generale din Roseþiau marcat Ziua Internaþionalã aMersului pe JosZiua de 15 octombrie, Ziua Internaþionalã aMersului pe Jos, a fost deosebitã pentruelevii claselor V-VIII de la ªcoala GeneralãRoseþi. Aceºtia au învãþat, încã o datã, cãsportul înseamnã miºcare dar mai alessãnãtate. Elevii, însoþiti de agentul ºefprincipal Marian Necula ºi agentul AlexandruToneanu, din partea Poliþiei Roseþi, au merspe traseul ªcoalã-Primãrie-Stadion, alãturi deprof. Cristian Cristea. Directorul ºcolii, prof.Nuþa Codreanu i-a incurajat pe micuþii care s-au oferit voluntari pentru acest moment.Ziua frumoasã de octombrie i-a ajutat pecopii, aceºtia fiind priviþi de locuitoriicomunei cu admiraþie. Acþiunea a avut unimpact deosebit asupra elevilor care, îndiscuþia de final cu profesorul de educaþiefizicã Cristian Cristea, au consimtit cãmiºcarea este o componentã esenþialã a vieþiiºi cã expresia latineascã „Mens Sana InCorpore Sano” rãmâne etern valabilã.peTermenul limitã de predare acarnetelor de muncã de cãtrepersoanele fizice ºi juridice estede 30 noiembrieUrmare a activitãþii de scanare, desfãºuratãîn baza prevederilor HG nr. 1768/22.12.2005actualizatã prin modificãrile ºi completãrileaduse de HG nr. 36/16.01.2008, privindpreluarea din carnetele de muncã a datelorreferitoare la perioadele de stagiu de cotizarerealizat în sistemul public de pensii anteriordatei de 1 aprilie 2001, Casa Judeþeanã dePensii Cãlãraºi informeazã cã persoanelefizice ºi juridice care deþin sau pãstreazã,potrivit prevederilor legale, carnete de muncãsunt obligate sã punã aceste documente ladispoziþia Casei teritoriale de pensii pe acãrei raza îºi au domiciliul sau sediul.Termenul limitã de predare a carnetelor demuncã de cãtre persoanele fizice ºi juridiceeste de 30 noiembrie 2010. Menþionãm cãîncãlcarea acestor prevederi legale constituiecontravenþie ºi se sancþioneazã cu amendã dela 300 la 600 lei, în cazul persoanelor fizice,ºi de la 1.500 la 5.000 lei, în cazulpersoanelor juridice. În cazul nedepuneriicarnetelor de muncã, Casa Judeþeanã dePensii Cãlãraºi, va proceda la aplicareaacestor sancþiuni.Elevii au fost sfãtuiþi sã eviteconsumul de alcool, tutun ºidroguriÎn perioada 20 septembrie-20 octombrie2010, specialiºtii Centrului de Prevenire,Evaluare ºi Consiliere Antidrog Cãlãraºi înparteneriat cu specialiºtii Direcþiei deSãnãtate Publicã ºi ai Inspectoratului deJandarmi Cãlãraºi au desfãºurat acþiuni deinformare în cadrul proiectelor locale deprevenire a consumului de tutun, alcool ºidroguri, inclusiv ale substanþelor psihoactive,denumite generic „etnobotanice”. Acþiunile s-au desfãºurat în toate liceele ºi grupurileºcolare din Municipiul Cãlãraºi ºi în ºcoligenerale („Nicolae Titulescu” ºi „MirceaVoda”). Elevilor ºi cadrelor didactice le-aufost prezentate motivele care conduc laconsum slaba informare privind efecteleconsumului, curiozitate, anturaj periculos,spiritul de „gaºcã”, teribilismul; efecteleproduse în urma consumului de tutun(afecþiuni ale aparatului respirator,cardiopatii, cancere), alcool ºi „etnobotanice”- stãri confuzionale, pierderea identitãþii,halucinaþii, diminuarea atenþiei, dureri decap, anxietate, ameþeli, confuzie ºi atacurisevere de panicã, creºterea frecvenþeicardiace ºi a temperaturii corpului. Acþiuniledin aceastã perioadã au vizat ºi comunitatea(pãrinþi, alte categorii de tineri) în cadrulevenimentelor cultural-artistice desfãºurateîn Cãlãraºi (concerte, târguri, zilele oraºului).Aceºtia au fost informaþi cu privire la factoriide risc ºi de protecþie în mediul familialcomunicareacu copilul, responsabilizare,încredere ºi nu în ultimul rând supraveghere.Caricatura sãptãmâniiFT...afli ce se-ntâmplã22 - 28 octombrie 2010Profesorii din Cãlãraºi numai sunt atraºi de catedrãsalariile nu mai ajung sãacopere nici mãcar costurilecoºului de consum minimlunar care, conformstatisticilor, ajunge la ovaloare de 756 lei. Tudormãrturiseºte cã a fostimpresionat de drama princare trece învãþãtoarea dinOlt, care stã în greva foameide aproape 2 luni. „Nimeninu mã împiedicã sã-mideclar solidaritatea umanãfaþã de o persoanã.”, adeclarat Tudor. ªeful ISJCãlãraºi mai spune cã salutãprofesorii care vin la orechiar ºi cu un salariu denumai 700 de lei pe lunã. Pede altã parte, ConstantinTudor spune cã învãþãmântulcãlãrãºean va avea nevoie înanii urmãtori de aproximativ450 de profesori calificaþi,dar nu ºtie cum se va putea Foarte multe cadre didactice câºtigã mai puþin decât valoarea coºului de consum minim lunar. întâmpla acest lucru: „Nuºtiu cum îi vom puteaMarius Stroe salariilor. Au existat unele lucrul, considerând cã numaiatrage dacã nu se umblã laprobleme în ceea ce copiii ar avea de pierdut dinDgrila de salarizare. Vomupã ce în aceastã priveºte asigurarea acest lucru. Ba chiar prof. dr.avea competenþã în sistem,sãptãmânã, unele fondului de salarii la Constantin Tudor a spus:câtã vreme vom putea s-ocadre didactice au ºcolile din comuna„Dacã mâine nu mai suntatragem ºi s-o motivãm.”venit la cursuri cu banderole Frãsinet. În acest caz, aici (la conducerea ISJTudor a vorbit ºi desprealbe pe braþ, în semn de conform ultimelorCãlãraºi n.r.) ºi eu suntsituaþia în care din ce în ceprotest faþã de atitudinea prevederi legale cemembru de sindicat.” Aurelmai puþini tineri pregãtiþi ºiguvernanþilor faþã de reglementeazã finanþarea Bogatu, liderul Sindicatuluicapabili sunt atraºi sã intresistemul de învãþãmânt, unitãþilor ºcolare în funcþie Liber din Învãþãmântîn învãþãmânt. Acesta ainspectorul general ºcolar de numãrul de elevi, Cãlãraºi, a arãtat situaþiaarãtat cã la examenul deConstantin Tudor vrea sã-i ºcolile din comunadramaticã prin care trectitularizare din acest an doarliniºteascã pe profesori ºi dã Frãsinet nu ar fi avut cadrele didactice,72 de profesori au obþinutasigurãri cã banii de salarii asigurate salariile pentru demonstrând cu fluturaºii denote peste 7, cei mai mulþi,sunt asiguraþi, pânã la luna decembrie din acest salariu, cã sunt profesori care112, obþinând note mediocre,sfârºitul anului: „Toate an. Însã am reuºit sã se duc acasã chiar ºi cu 450de la 5 la 7. Îngrijorãtor esteunitãþile ºcolare din ciclul alocãm banii necesari ºi de lei dupã o lunã de muncã.ºi faptul cã 93 de profesoripreuniversitar audin alte fonduriLiderul de sindicat acare s-au prezentat laasigurate fondurile de excedentare.” ªeful prezentat situaþia uneiexamenul de titularizare nusalarii. Am fãcut o analizã Inspectoratului ªcolar profesoare care, dupã ceau reuºit sã ia nici nota 5.împreunã cu Direcþia Judeþean Cãlãraºi spune cã trebuie sã achite un CAR deAcest lucru aratã ce fel deGeneralã a Finanþelor înþelege nemulþumirile 410 lei, ia un salariu de doar„profesioniºti” sunt atraºi sãPublice din Cãlãraºi ºi cadrelor didactice ºi salutã 225 lei. Sindicaliºtii spun cãintre în sistemul depot sã asigur cã nu existã poziþia Sindicatului de la situaþia cadrelor didacticeînvãþãmânt actual.probleme cu plataCãlãraºi care a nu a întrerupt este deplorabilã, dupã cePrimãria Cãlãraºi nu are viceprimariMarius Lotreael puþin aºa reiese depe site-ulCmunicipalitãþiicãlãrãºenewww.primariacalarasi.ro,acolo unde la secþiunea„conducere” nu poate fiaccesat decât linkul cãtreprimar. Dacã cineva dinafara oraºului sau chiar dinCãlãraºi, pentru cã nu mulþisunt cei care ºtiu cine le sunt Chiar dacãconducãtorii, ar dori sã afle viceprimarii nucine sunt cei doi viceprimari beneficiazã deai municipiului reºedinþã de vizibilitateajudeþ, nu ar putea face asta edilului ºef,de pe site-ul oficial al totuºi au rolulPrimãriei. Despre cei doi lor în conducereaviceprimari nu existã niciun instituþiei ºifel de date. Situaþia nu este meritã sã fienouã, ea datând de mai menþionaþi.multã vreme, însã nimeni nu Pentru cei carea considerat cã este necesar nu ºtiu cine sunt oameniisã se repare aceastã greºealã. care deþin cele douã funcþii îiPSD Cãlãraºi - via satelitaminim noi, Nicolae Cuþãr(PSD) ºi Picu ªiºman (PNL).Drumurile noastre toate...www.obiectiv-online.ro


4 SocietateÎn perioadaseptembrie -noiembrie 2010,635 de persoane vorfi disponibilizateotrivit datelor Agenþiei Judeþenepentru Ocuparea Forþei de Muncãdin Cãlãraºi, în perioada Pseptembrie-noiembrie 2010, 7 unitãþieconomice ºi-au anunþat intenþia de adisponibiliza un numãr de 635 persoane,astfel:- pentru luna septembrie 41 persoane dinunitãþi cu capital de stat;- pentru luna octombrie 552 de persoane,din care 152 persoane din unitãþi cucapital de stat ºi 400 persoane dindomeniul producerii materialelor pentruconstrucþii.- pentru luna noiembrie 42 persoane (21persoane din domeniul agricol ºi 21persoane din unitãþi cu capital de stat ).Pentru a veni in sprijinul persoanelor ceurmeazã sa fie disponibilizate, înperioada de preaviz, AJOFM Cãlãraºiacordã servicii de preconcediere prin caresunt informate cu privire la prevederilelegale referitoare la protecþia ºomerilor ºiacordarea serviciilor de ocupare ºiformare profesionalã. Totodatã, ceiamenintati de ºomaj sunt plasaþi pelocurile de muncã vacante existente peplan local, instruiþi în modalitãþile decãutare a unui loc de muncã orireorientaþi profesional.Peste 80.000 depensionai erauînregistraþi în Cãlãraºiîn trimestrul IIÎ fost de 84.593 persoane (exclusivpensionarii MApN, MIRA, SRI, cei dinn trimestrul II din 2010, numãrul mediual pensionarilor în judeþul Cãlãraºi aevidenþa Casei de Asigurãri a Avocaþilor ºiCulte), mai mic cu 1,6% faþã de trimestrul II2009, respectiv cu 0,7% faþã de trimestrul I2010. Aceastã scãdere s-a datorat, înprincipal, scãderii numãrului pensionarilorde asigurãri sociale agricultori (cu 7,4% faþãde trimestrul II 2009, respectiv cu 2,1%comparativ cu trimestrul I 2010). Distribuþiadupã sistemul de pensionare reliefeazãfaptul cã pensionarii de asigurãri socialedeþin n continuare ponderea majoritarã(99,8%). Pensia medie lunarã impozabilãpe total judeþ, n trimestrul II 2010, anregistrat o creºtere de 4,3% faþã detrimestrul II 2009 ºi de 0,5% faþã detrimestrul I 2010. Pensia medie apensionarilor de asigurãri sociale de stat afost de 624 lei, mai mare cu 3,8% faþã detrimestrul II 2009 ºi cu 0,3% faþã detrimestrul I 2010. În perioada analizatã,pensia medie de asigurãri sociale agricultoria înregistrat o creºtere de 2,6% faþã detrimestrul II 2009 ºi s-a menþinut la nivelulcelei înregistratã în trimestrul I 2010. Cutoate acestea, în trimestrul II 2010, pensiamedie a agricultorilor era de 2,0 ori maimicã, comparativ cu pensia de asigurãrisociale de stat. Nivelul redus al pensieimedii a agricultorilor a influenþat negativatt nivelul pensiei medii de asigurãri socialect ºi a celei pe total judeþ. n trimestrul II2010, pensia medie lunarã de asigurãrisociale de stat, la nivel de þarã, a fost de 739lei. În trimestrul II 2010, pensia medielunarã de asigurãri sociale de stat,înregistratã în 73,8% din judeþele þãrii s-asituat sub media pensiei la nivel naþional,valorile cele mai reduse înregistrându-se înjudeþele: Giurgiu (593 lei), Botoºani (609lei), Vaslui (622 lei), Vrancea (623 lei ),Cãlãraºi (624 lei) ºi Bistriþa Nãsud (628lei).Mircea Brânduºã...afli ce se-ntâmplã22 - 28 octombrie 2010Mircea Raiu: „Investitorii evitã Ciocãneºtiuldin cauza lipsei infrastructurii”Rep: D-le viceprimar, ce neputeþi spune despre situaþiaPrimãriei?M.R.: Din pãcate, nu lucruribune. Încasãrile taxelor ºiimpozitelor sunt cam subþiri,aflându-ne la un procent depuþin peste 50%. Suntem înîntârziere cu o lunã la plata va mai putea fi la fel de bine vederea încheierii unui pe care ne dorim sã-l realizãm,salariilor funcþionarilor. Sunt îngrijit. Serviciul de pazã va parteneriat cu o comunã este sã facem rost de banidatorii cãtre principalii avea ºi el de suferit.înfrãþitã cu localitatea pentru plata salariilor pânã lafurnizori cu care Primãria Urbanismul, la fel. Cãutãm Ciocãneºti, având ca obiective 31.12.2010. În sensul acesta,colaboreazã, în special cãtre soluþii pentru optimizarea desfãºurarea unor acþiuni de am convenit cu domnul primarEnel, care asigurã iluminatul acestor servicii cu mai puþini acest gen. La sfârºitul sã impulsionãm colectareapublic stradal.salariaþi. sãptãmânii trecute (vineri ºi taxelor ºi impozitelor. Astfel,sâmbãtã), Primãria Ciocãneºti, din aceste sume vom puteaRep: Din punct de vedere Rep: Care a fost principalul cu sprijinul organizaþiei TNL cofinanþa serviciile dinsocial, cu ce probleme vã proiect în care Primãria a Cãlãraºi, a organizat în sediulPrimãrie ºi ne vom puteaCãminului Cultural, a douaconfruntaþi la nivelul fost angrenatã în acest an?asigura salariile.ediþie a Festivalului de TeatruPrimãriei? M.R.: Primãria Ciocãneºti a „Ernest Maftei” pentruM.R.: ªi în acest serviciu din intrat într-un parteneriat cu amatori.Rep: Aþi pierdut finanþareaPrimãrie, problemele survin alte 6 Primãrii, împreunã cuproiectului integrat. Caredatoritã lipsei fondurilor care a iniþiat un proiectcredeþi cã a fost principalafinanciare. Mai precis, cu privind colectarea gunoiului Rep: Ce a însemnat acestcauzã?mare întârziere s-a gãsit o menajer. Asociaþia care se Festival pentru comunasoluþie pentru plataocupã de derularea acestui Ciocãneºti?M.R.: Precizez în primul rândasistenþilor persoanelor cu proiect are sediul înM.R.: La acest Festival, cã proiectul comuneihandicap, însã întâmpinãm Independenþa, condusã de un desfãºurat pe douã secþiuni de Ciocãneºti a fost introdus înmari dificultãþi în vederea director tânãr, în persoana d- vârstã, 10-14 ani ºi peste 14 timp util, a avut oprocurãrii fondurilor plãþii lui Dan Giurcan, care cu ani, au participat 8 trupe de documentaþie foarte bunã ºidrepturilor financiare a siguranþã va duce proiectul la teatru, din localitãþile Olteniþa, obiective îndrãzneþe pentrupersoanelor asistate social bun sfârºit. Deja ne-au fost Cãlãraºi, Grãdiºtea, Rasa, comunitatea noastrã. În opiniaconform Legii 416, care nu au repartizate 1.821 deDorobanþu, ªoldanu, Cuza mea, cred cã factorul politic afost achitate încã din luna europubele, pe care le-am Vodã ºi Ciocãneºti. Festivalul influenþat în mod specialaprilie a acestui an.distribuit în toate zonele s-a bucurat de aprecieri respingerea finanþãrii acestuicomunei. pozitive din partea proiect. Oficial, ni s-a spus cãRep: A fost afectatãnumerosului public. Printre datoritã punctajului. Indiferentinvitaþi s-a numãrat ºi trupa dePrimãria datoritã reducerii Rep: Ce realizãri a avutcare ar fi fost cauza, e pãcat cãteatru „Trepte” de la CCJpersonalului?Primãria Ciocãneºti înlocuitorii nu vor beneficia deCãlãraºi, condusã de ªtefanM.R.: Administraþia Ciocãneºti perioada scursã din acestfinanþarea acestui proiect.Niþu, cu piesa „Eu când vreaua fost una din puþinele an?sã fluier, fluier”. Au participatafectate, într-un grad mai M.R.: ªi la acest capitol stãm ºi directorul Centrului Rep: D-le viceprimar, ceridicat, de modificarea foarte slab tot datoritã lipsei Judeþean, Liviu Anghel, ºi perspective aveþi pentruorganigramei de lucru. Astfel, fondurilor financiare. Din vicepreºedintele Consiliului 2011?datoritã schemei primite de la acest motiv, au fost sistate Judeþean, Dan Drãgulin. M.R.: Din punct de vedereANAF a trebuit sãlucrãrile de pavare a celor 120economic, în afara banilor caredisponibilizãm 17 angajaþi din metri la intrarea în parc.vor intra în bugetul local dinmai multe servicii. Totuºi, din puþinele fonduri pe Rep: Cine au fostcare le-am avut de la bugetul câºtigãtorii acestui Festival? colectarea taxelor ºiCe premii s-au acordat? impozitelor, nu mai vãd alteRep: Care au fost acestelocal, am reuºit sã construim440 metri liniari de alei M.R.: În primul rând,posibilitãþi de finanþare înservicii care au suferitpietonale în zona Andolina, locuitorii comunei care s-au vederea realizãrii anumitormodificãri de personal?mergând cãtre centrul bucurat de 2 zile de teatru, fie obiective pe care ni le-amM.R.: Serviciul de salubrizare - comunei, ºi alþi 460 metri el ºi amator. Trofeulpropus sã le realizãm în3 persoane; serviciul apã canal liniari în zona Smârdan, Festivalului a fost acordat d-lui urmãtorul an. Ne dorim foarte- 4 persoane; serviciul de mergând, la fel, cãtre centrul Dan Melente, organizatorul mult sã putem finalizaîntreþinere a islazului comunal comunei. De asemenea, am acestui Festival, pentru faptul lucrãrile de pietruire a celor- - 2 5 persoane; persoane; serviciul serviciul de de pazã reuºit sã finalizãm 5 km de cã a reuºit sã organizeze a 18 km de strãzi comunalepietruire a drumurilor doua ediþie. Locul întâi, laurbanism - 1 persoanã ºi 2 comunale. Nu în ultimul rând, secþiunea 10-14 ani, a fost neterminate. Vrem foarte multsã finalizãm lucrãrile la nouapersoane din servicii interne s-a efectuat aprovizionarea câºtigat de trupa „Giganþii” bazã sportivã, astfel încâtdin Primãrie. instituþiilor de învãþãmânt cu din Cuza Vodã cu piesa „Ostaºi echipa de fotbal sã nu mai fiecombustibilul solid necesar la poarta vieþii” de Dinu nevoitã sã dispute în altãRep: În mod sigur,iernii 2010-2011.Elena, în regia d-nei Niculina localitate jocurile considerateactivitatea acestor serviciiComãnescu. Locul întâi, la a fi pe teren propriu. Însã,nu va mai avea aceeaºi Rep: Aþi avut solicitãri, în secþiunea peste 14 ani, a fost încã o datã repet, în condiþiileeficienþã. Cum veþi acest an, privind ocupat de trupa „Melpomena”, accentuãrii acestei crizesuplimenta lipsa de dezvoltarea unor afaceri în din Cãlãraºi cu piesa „Lada”economice, este puþin probabilpersonal? Ciocãneºti? de Ioan Sava, în regia d-luisã realizãm ceva.M.R.: Prin disponibilizarea Puiu Dumitrache. Au fostM.R.: Nicidecum. De peste 2acestor angajaþi, activitatea acordate premii deani, oamenii de afaceri neacestor servicii a fost interpretare la ambele Rep: Ce doriþi sãevitã. Cauza principalã estedereglatã. Gunoiul menajer nu secþiuni. Printre câºtigãtori s- transmiteþi locuitorilorlipsa unei infrastructurimai poate fi colectat în timp au numãrat ºi actorii Vlad comunei?dezvoltate în comuna noastrã,optim în aºa fel încât sã fie Crosman, interpretul roluluidar ºi lipsa terenurilor.M.R.: Atât eu cât ºi domnulîntrebuinþat dupã fermentareRomeo, ºi Cãtãlina ªerban, primar nu le putem dori decâtca ºi îngrãºãmânt natural. Cuinterpreta rolului recuziter din binele concetãþenilor noºtri. Îisiguranþã, defecþiunile la Rep. Cultural, estepiesa „Lada”.asigurãm cã vom face tot cesistemul de alimentare cu apã implicatã Primãriaeste posibil pentru a-ipotabilã a comunei, pe timp de Ciocãneºti în anumite Rep: D-le viceprimar, ce reprezenta, chiar ºi în acesteiarnã, nu vor mai putea fi proiecte?credeþi cã aþi mai putea vremuri grele, cu cinstea ºireparate într-un timp rapid ºi M.R.: Domnul primar este rezolva pânã la sfârºitul respectul cuvenit. Lela parametri corespunzãtori. plecat chiar în aceste zile în anului? transmitem multã sãnãtate ºiProbabil cã islazul comunal nu delegaþie în Bulgaria, în M.R.: Cel mai important lucru, fericire.www.obiectiv-online.ro


22 - 28 octombrie 2010Terenul portuar Olteniþa a fosttrecut în administrarea PrimãrieiLa începutul anului, la iniþiativadeputatului Stelian Fuia,ministrul Dezvoltãrii Regionaleºi Turismului, Elena Udrea, ainclus în planul de investiþii pe2010 ºi amenajarea unui portturistic în municipiul Olteniþa -„Dezvoltarea infrastructuriituristice în zona Olteniþa ºiamenajarea unui port turistic”.Investiþia va fi de aproximativ2,5 milioane de euro.datã inclus pe lista programelorºi proiectelor de investiþii înOturism ºi a surselor de finanþarea documentaþiilor tehnice ºi a lucrãrilorde execuþie a programelor ºi obiectivelorde investiþii în turism, autoritãþile localeau putut comanda proiectul viitoruluiport turistic, care a fost finalizat înaproximativ douã luni. Mai trebuia fãcutun pas, cel mai important, trecerea celor3,5 hectare în administrareamunicipalitãþii, prin transfer de laMinisterul Transporturilor. Pentru aurgenta transferul, deputatul Fuia i-aadus la Olteniþa, în luna iulie a.c., peminiºtrii Elena Udrea MinisterulDezvoltãrii ºi Turismului ºi pe RaduBerceanu Ministerul Transporturilor. S-a discutat atunci inclusiv despreroiectatã sã aibã 800 de locuri,Casa de Culturã va avea, pânã laPurmã, 552 de locuri, scenaconstruitã dupã standarde moderne vawww.obiectiv-online.roMarius Lotreaconstruirea unui terminal de containere, Olteniþa, vor trece în administrareainvestiþie estimatã la peste 6 milioane autoritãþilor publice locale, jumãtate dinde euro din fonduri europene, dar ºi cât s-a solicitat. De asemenea, în cadruldespre realizarea ºoselei de centurã care aceluiaºi memorandum, Guvernul asã facã legãtura între aceste obiective. aprobat trecerea în administrareaDemersul deputatului cãlãrãºean a avut autoritãþilor locale a porturilor ªviniþa,succes, Guvernul aprobând, pe 20 Tiºoviþa, Dubova, Gruia, Cetate ºioctombrie, memorandumul iniþiat de Bechet. Printre acestea s-ar fi putut aflaMinisterul Transporturilor ºiºi portul Cãlãraºi, însã Consiliul LocalInfrastructurii prin care terenul portuar nu a aprobat iniþiativa executivului deîn suprafaþã de 14.588 mp din portul preluare a infrastructurii fluviale.Sala de spectacole a Casei deCulturã va fi gata de Crãciun,Sala Sporturilor mai aºteaptã Tot aici, de la anul, vor rula filme 3DSala mare de spectacole din cadrul Casei de Culturã„Barbu ªtirbei” Cãlãraºi ar putea fi gata în acest an,dupã un efort de mai bine de 26 de ani. Edificiul a fostînceput în 1984. Preºedintele Consiliului JudeþeanCãlãraºi, Rãducu Filipescu, dã asigurãri cã imobilul vadeveni funcþional ºi va fi inaugurat de Crãciun.Marius Stroepermite atât proiecþia de filme, cât ºievoluþia unor trupe de teatru, operã sauoperetã. Filipescu spune cã pentrudefinitivarea întregului Centru deCulturã ºi Administraþie „Barbu ªtirbei”ar mai avea nevoie de aproximativ 60 demiliarde de lei vechi, bani pe care sperãsã-i obþinã în 2011 ºi 2012, însã lucrãrilece vor fi efectuate cu aceºti bani nu vorafecta buna desfãºurare a activitãþii înCasa de Culturã.Anul viitor, în primãvarã, se doreºteinaugurarea unui cinematograf 3D careva costa 10 miliarde de lei vechi.Cinematograful va funcþiona în sala despectacole, preºedintele ConsiliuluiJudeþean apreciind cã în acest fel sepoate susþine financiar ºi activitatea ºiîntreþinerea acesteia. Filipescu sperã caîn acest mod cãlãrãºenii nu vor mai finevoiþi sã se deplaseze lacinematografele din mall-urilebucureºtene pentru a putea viziona unfilm. Activitatea ar putea ficoncesionatã unei firme private, care sãplãteascã instituþiei o redevenþã anualã.Filipescu s-a arãtat nemulþumit, înschimb, de evoluþia lucrãrilor la SalaSporturilor de pe strada Progresul,acesta apreciind cã Primãria nu s-aimplicat destul pentru ca activitatea deaici sã poatã începe. Liderul de la judeþeste nemulþumit cã, deºi ConsiliulJudeþean Cãlãraºi a dat 28 de miliardelei vechi pentru utilitãþile aferente, nu s-a fãcut nimic cu aceºti bani: „Primãriatrebuia sã-ºi facã treaba ei, sã punãtoate utilitãþile, apã curent electricde forþã, parcãri… I-am dat 28 demiliarde de lei vechi ºi n-a fãcutnimic. Unde s-au dus banii… nuºtiu.” Filipescu se gândeºte la o soluþieastfel încât Consiliul Judeþean Cãlãraºisã se poatã implica iar sala de sport,aflatã în proprietatea PrimãrieiCãlãraºi, sã fie introdusã ºi în circuitulevenimentelor sportive internaþionale.Pentru acest lucru este nevoie de câtevaamenajãri suplimentare - o salã deconferinþe modernã, conexiuni lainternet, fax ºi telefon, precum ºiasigurarea unui iluminat mai puternicpe suprafaþa de joc.ImpactP araleleVirgil DiaconuGuvernulForest Gump5m vãzut multe la viaþa mea, dar sã vezicum, în decursul a 24 ore, doi miniºtridin guvernul Boc 007 fug, alergaþi de Agreviste, nu credeam c-am sã apuc! A rulatacum vreo ºapte ani un film care a câºtigatmai multe Oscar-uri (ºase mai precis, fiindnominalizat la treisprezece), pe nume „ForestGump”. V-aº sugera sã-l vizionaþi sau sã-lrevedeþi. Meritã, este o lecþie de viaþã a unuicopil care avea o problemã fiziologicã: nuputea merge. La insistenþele mamei sale, sestrãduieºte sã-ºi învingã handicapul ºi, cumulte eforturi, reuºeºte nu doar sã meargã, cichiar sã ºi alerge, ºi terminã prin a alergamereu, traversând lumea ºi adunând înspatele sãu o mulþime de oameni care alergauºi ei. Nu ºtiau pentru ce, care este motivaþiaºi nici nu au aflat vreodatã! Frumoasãasemãnare cu guvernul nostru, nu?Primul care a luat startul a fost umflatul dela finanþe, Ialomiþianu, zis ºi Gump 1! Ce maivitezã avea când jandarmii l-au scos dinpropriul birou, alergaþi fiind cu toþii de niºtebiete finanþiste cu grijile cât Casa Scânteii!Drept la Boc a fugit. Se zvoneºte cã în primafazã nu l-a gãsit: nu se vedea de birou! Dupã oscurtã discuþie - de fapt, un monolog alpiticului - umflatul a plecat înapoi, nu preaconvins, ºi, într-o discuþie cu liderii desindicat (apãruþi la spartul târgului), aanunþat cã va da stimulentele pe august ºiseptembrie! Veselie mare! „Greviºtii aucâºtigat!”- titra toatã presa. Continuarea afost însã mai tragicã, cãci gonflatul a ieºit cuun alt anunþ: cum cã nu toatã lumea va aveaacces la stimulente, ci numai aceia care auîndeplinit planul!! Oare despre ce plan o fifost vorba?!? Ne-am întors în epoca lu' Ceaºcã,la planul cincinal? Mai pe româneºte, bieþiioameni au fost iarãºi pãcãliþi - de data asta,cu ajutorul liderilor de sindicat! Când vrei sãdisimulezi ceva, faci o comisie! ªi asta au ºifãcut!Al doilea „El Fugitivo” sau Gump 2 a fostFuneriu de la ºcoli! Alergat de câtevaprofesoare care doreau sã-i „dea la palmã”,pânã la urmã a primit dupã ceafã de la Boc(dupã ce a fost pus sã se aplece)! Pãi bine bãiministru cu 11 clase (ºi alea neechivalate),asta ai învãþat tu prin strãinãtãþuri? Fuga deBach? Vai de mama noastrã! ªi horror-ulcontinuã. Senatorul PDL Olteanu, zis„broascã în gât”, cel cu ochii de faianþã, iesepe sticlã ºi atacã opoziþia pe motiv cã dincauza ei nu merge þara! Aoleu, ce fãcuºi bre,ai cãzut în sticla cu morfinã când erai mic?Tupeul a ajuns la rang de politicã de stat!Aici am ajuns. Vã propun sã fugim toþi, nuconteazã unde. Poate vreodatã o sã dezlegãmmisterul Forest Gump de Dâmboviþa!Pacienþii spitalelor, învãþaþisã se apere de hoþin perioada 13 - 20 octombrie a.c.,poliþiºtii de Analizã ºi PrevenireaCriminalitãþii ºi cei de Proximitate auÎdesfãºurat activitãþi de prevenire ainfracþiunilor la Spitalul Judeþean deUrgenþã Cãlãraºi, activitãþi care secircumscriu Campaniei Naþionale „AlegeSiguranþa” Pornind de la faptul cã într-unspital existã un tranzit permanent, avândposibilitatea sã intre nu numai oamenii debunã credinþã, dar ºi cei cu intenþiiinfracþionale cãrora le pot cãdea victimeatât pacienþii, cât ºi cadrele medicale,poliþiºtii au demarat activitãþi de informarea acestor categorii de persoane cu privirela mãsurile de autoprotecþie pe care aceºtiatrebuie sã le adopte pentru a preveniproducerea infracþiunii de furt. Demersulpreventiv a constat în discuþii cu pacienþiiºi cadrele medicale, distribuire de fly-ere curecomandãri preventive ºi afiºe, acestea dinurmã fiind expuse în incinta fiecãrei secþii.Implicarea reprezentanþilor SpitaluluiJudeþean de Urgenþã Cãlãraºi în acestdemers este un exemplu de solidaritate ºiînþelegere cã prevenirea criminalitãþii nuare un caracter individual, ci colectiv ºi sebazeazã pe implicarea tuturor membrilorcomunitãþii.


6 PoliticãVirgil Diaconu afost ales înConsiliulNaþional al PSDMarius Lotreae 18 octombrie a.c., în cadrulCongresului PSD, au fost aleºi ceiaproximativ 400 de membri ai PConsiliului Naþional. Conformstatutului, fiecãrui judeþ i-au fostrepartizate 10 locuri. Secretarul executival PSD Cãlãraºi, Virgil Diaconu, alãturide alþi nouã colegi din Cãlãraºi, OanaMizil - preºedinte organizaþia JudeþeanãPSD Cãlãraºi, ªtefan Ion preºedinteOrg. Mun. PSD Cãlãraºi, SãndinaGeorgescu preºedintã Organizaþia defemei, Dumitru Boabeº - deputat, SergiuManole preºedinte Organizaþia detineret, Sorin Vrãjitoru, Dumitru Þonepreºedinte Org. Mun. PSD Olteniþa,Nicolae Pandea - primar ªtefan cel Mareºi Nicolae Râjnoveanu primar Roseþi,face parte din acest for cu rolconsultativ. O primã acþiune a acestuiorganism de partid a fost iniþierea ºiaprobarea proiectului de guvernarePSD, ca o alternativã a actualeiguvernãri PDL. În ceea ce priveºteactivitatea din judeþ, Diaconu ne-adeclarat cã în acest moment se ocupã dealegerile din cadrul organizaþiilor locale.„Judeþul a fost împãrþit în 5,conform celor 5 colegiiparlamentare, ºi organizãm adunãrigenerale acolo unde nu s-a fãcutacest lucru pânã în prezent.Personal mã ocup de colegiul 4,unde sunt 14 localitãþi. Deºi în acestcolegiu nu avem în momentul de faþãniciun primar, dorinþa noastrã esteca în 2012 sã scoatem cel puþin 8.De asemenea, vrem sã câºtigãm ºilocul de deputat aferent.”, a declaratpentru Obiectiv secretarul exectuiv alPSD Cãlãraºi, Virgil Diaconu. Câinii latrã, ursul merge...afli ce se-ntâmplã22 - 28 octombrie 2010Prefectul Niculae Enciu nu esteinteresat de respectarea Legii?Prefectura nu se oboseºte sã soluþioneze un caz de incompatibilitate în Consiliul Local Municipal CãlãraºiMarius Stroe 393/2004 spune cã într-o situaþie de insistat sã primim un punct de vedere.incompatibilitate încetarea de drept a Dupã ce l-am apelat telefonic de mai multerefectura Cãlãraºi mimeazã perfect mandatului unui consilier se constatã de ori pe domnul prefect Enciu ºi nu ne-aactivitatea. Dupã ce i-am sesizat cãtre Consiliul Local, prin hotãrâre, la rãspuns, ne-am adresat, în scris,Pprefectului Niculae Enciu un caz deCancelariei prefectului, în data de 5potenþialã incompatibilitate în Consiliuloctombrie. Am primit un rãspuns dupã 15Local Cãlãraºi, acesta a promis cã va sesizazile. Prefectura invocã prevederile art. 91,aceastã instituþie asupra acestui caz. Maialin.4 din Legea 161/2003 ºi se spalã peexact, i-am sesizat prefectului Niculaemâini: „În situaþia în care alesul localEnciu situaþia în care se aflã consilierulaflat în stare de incompatibilitate nuPNL Adriana Brânzã fostã Mãrgineanu.renunþã la una dintre cele douã funcþiiAceasta este director al Serviciului Publicincompatibile în termenul prevãzut laPavaje Spaþii Verzi, o instituþiealin. (3), prefectul va emite un ordinsubordonatã Primãriei Cãlãraºi. Conformprin care constatã încetarea de drept alegii nr. 215/2001 a administraþiei publicemandatului de ales local la datalocale, doamna consilier s-ar afla într-oîmplinirii termenului de 15 zile sau,situaþie de incompatibilitate, datoritãdupã caz, 60 de zile, la propunereafuncþiei deþinute în cadrul instituþieisecretarului unitãþii administrativ-subordonate Consiliului Local Cãlãraºi.teritoriale. Orice persoanã poate sesizaArticolul 30, alin. 1, lit. aratã clar care suntsecretarul unitãþii administrativcazurilede incompatibilitate ale unuiteritoriale.” Despre ultima frazã,consilier: „calitatea de funcþionar publicprefectura nu a mai vrut sã dezvolte nimic.în aparatul propriu de specialitate alDe ce nu este chiar prefectul judeþuluiautoritãþilor administraþiei publicepersoana care sã sesizeze secretarulcentrale si locale; calitatea de Primãriei Cãlãraºi cu privire la starea depropunerea primarului. Pentru cã primarulfuncþionar public în aparatul propriuincompatibilitate a doamnei consilier? Denu propune aºa ceva, considerând cãde specialitate al consiliului judeþean,ce preferã prefectul Enciu sã se spele pedoamna consilier Brânzã nu se aflã în stareal prefectului, al serviciilor publice demâini ºi sã constate doar: „Pânã înde incompatibilitate, Prefectura ar fi fost prezent nu a fost înregistratã niciointeres local sau judeþean, al serviciilor cea care ar fi trebuit sã intervinã pentru propunere a secretarului municipiuluipublice descentralizate, ale respectarea legalitãþii. A fãcut-o? Nu, deºi Cãlãraºi privind incompatibilitateaministerelor ºi ale celorlalte autoritãþi cunoºtea situaþia din Consiliul Local doamnei consilier municipal Adrianaale administraþiei publice centrale; Cãlãraºi: „O sã vin ºi eu cu o hârtie Brânzã.” De ce nu-l sesizaþi chiarcalitatea de angajat în cadrul cãtre ei, în care sã-mi dea un rãspuns. dumneavoastrã, domnule prefect, peautoritãþilor administraþiei publice Dacã e aºa cum zici dumneata ºi se secretarul municipiului? Cum sunteþilocale respective sau în cadrul pare cã aºa e…” Aceastã declaraþie ne-a dumneavoastrã garantul respectãrii legii înaparatului propriu al prefectului din fost datã de prefect în data de 16 judeþul Cãlãraºi? Scuzaþi dacã v-amjudeþul respectiv.” Legea aleºilor locali nr. septembrie. Nu s-a întâmplat nimic. Am deranjat!V. Dumbravã: „Mã gândesc serios la oeventualã candidaturã la Primãria Cãlãraºi”Marius Lotreasã mã întrebe dacã voicandida în 2012, mã face sãiceprimar al municipiuluirevin asupra deciziei.”, ne-aCãlãraºi în mandatuldeclarat consilierul Dumbravã.V2004-2008, actualmenteÎn altã ordine de idei, acesta neconsiliermunicipal, Virgila mai spus cã susþine iniþiativaDumbravã spune cã i-a din nouconsilierului Florea Olaru de aîn calcul candidatura latransfera bani pentru plataPrimãria Cãlãraºi. Acesta aasistenþilor personali, înaintândcandidat ºi în 2008 însã aîn acest sens un raportprimarului Nicolae Dragu. „Înpierdut cursa încã din turulacest moment este foarteîntâi. Mai mulþi factori auimportant sã plãtim baniicontribuit atunci la procentulacelor oameni amãrâþi,obþinut, 10%, inclusiv dinportalul de la Cimitirulinteriorul PC. Dacã dupãeroilor sau construcþiacampania precedentã a fostsediului eparhial pot fidezamãgit de atitudinea unorîntârziate puþin, pânã când seoameni care ar fi trebuit sã-lcandideze, inclusiv de cei care lua o decizie, cel mai probabil vor gãsi alte surse.”, a spussprijine ºi renunþase la ideea denu l-au votat în 2008, l-au anul viitor. „Sincer,Virgil Dumbravã. De altfel, ºia mai candida, acum spune cã determinat pe Virgil Dumbravã renunþasem la ideea de a mai prima tranºã de 520.000 de leilucrurie s-au schimbat. Mesajele sã reia în calcul candidatura de candida la Primãrie, însã pentru asistenþii personali ape care le primeºte de la peste doi ani. Acesta ne-a stând de vorbã cu cãlãrãºenii, venit ca urmare a insistenþei luicetãþeni, faptul cã este încurajat declarat cã va analiza cu foarte oameni pe care nu îi cunosc Dumbravã de a se gãsi soluþii dede foarte multe persoane sã multã atenþie acest aspect ºi va dar care mã opresc pe stradã finanþare. Dupã ce a sprijinit Guvernul Boc tot anulSenatorul Nedelcu se încruntã la guvernarea PDLMarius Stroe promis de PDL. Zilele acestea, practicã agricultura deatacul senatorului UNPR Vasile subzistenþã ºi doar 1,45 la sutãPe mãsurã ce PDL scade, Nedelcu la adresa Guvernului au scopuri exclusiv comerciale.din ce în ce mai mult, în vine chiar pe tema agriculturii. Nedelcu l-a interpelat ºi pepreferinþele electoratului, Într-o declaraþie politicã ministrul Agriculturii, Valeriusenatorul UNPR de Cãlãraºi, intitulatã Agricultura Tabãrã, solicitându-i acesta sãVasile Nedelcu, devine tot mai româneascã: incompetenþã spunã care sunt mãsurilecritic la adresa Puterii, deºi de sau rea credinþã?", senatorul preconizate de MADR privindcând a pãrãsit PNL a sprijinit Nedelcu spune cã deºi este o încurajarea fermierilor înconstant guvernarea Boc-PDL temã predilectã a discursurilor vederea cultivãrii terenurilorºi chiar a avut beneficii în electorale în fiecare campanie, agricole pe care le deþin dar ºiurma acesteia postul de agricultura nu beneficiazã de care sunt tipurile de subvenþiisubprefect al judeþului. Fostul atenþia cuvenitã din partea acordate în 2010. Este delui coleg de partid, liderul politicienilor, fiind un obiectiv aºteptat ca atitudineaPNL Rãducu Filipescu, punea, prioritar doar în campaniile senatorului UNPR sã sezilele trecute, nemulþumirile lui electorale. Vasile Nedelcu se radicalizeze odatã cuVasile Nedelcu pe seama aratã îngrijorat cã dintre cei apropierea alegerilor, cândfaptului cã acesta n-a obþinut aproximativ 4,2 milioane UNPR sperã sã obþinã unpostul de ministru aloameni implicaþi în agriculturã, procent suficient de mare încâtagriculturii aºa cum i s-ar fi mai mult de 90 la sutã sã participe activ la guvernare.www.obiectiv-online.ro


22 - 28 octombrie 2010...afli ce se-ntâmplã Comunitate 7Daniel Obadã: „Anul agricol2010 a fost unul excepþional”entru cã recoltele anuluiagrico l 2010 au ajuns deja înhambar e iar agricultorii au Pt ras l inie º i ºi-au numãratcâºtigurile, am stat de vorbã cudirectorul Direcþiei pentruAgr iculturã º i Dezvoltare RuralãCãlãraºi, Dani el Obadã. Am dori t sãaflãm care au fost producþiileobþinute anul acestadar ºi altenoutãþi din domeniul agricol,preponderent î n judeþu l Cã lãraºi.Mariu Lotrea sunt interesaþi de noi colaborãri, 2.000 kg/ha, dar în realitate s-ascopul nostru este sã mijlocim relaþiile obþinut mult mai mult, la porumb s-aRep: Cum s-a desfãºurat Târgul de între producãtorii din diversele declarat 4.800 kg/ha faþã de media deToamnã anul acesta?domenii ale agriculturii. Am avut ºi 8.000 kg/ha, în realitate.D.O.: Ediþia a IX-a a Târgului s-a invitaþi din Bulgaria care au prezentat ªi la rapiþã a existat aceeaºi situaþie,desfãºurat destul de bine, am avut niºte modele de sere destul deagricultorii au raportat 2.550 kg/ha,invitaþi agenþi economici producãtori interesante. dar ºtim cã media a fost de 4.000pomicoli, de seminþe, pesticide, dekg/ha. Producþii mari s-au obþinut înlegume fructe, de utilaje agricole. Rep: Cum a fost acest an agricol? zonele Gurbãneºti, Ileana, Vâlcelele,Nivelul de participare a fost cam D.O.: A fost un an de excepþie. În Chirnogi ºi Ivãneºti, iar mai mici înacelaºi cu cel de anul trecut. Au fost agriculturã nu a fost crizã anul acesta, zona de vest, în vecinãtatea judeþuluiîncheiate contracte de achiziþie în preþurile au fost extraordinar de bune, Giurgiu. Îmi spuneau unii agricultorispecial pentru tractoare. grâul s-a vândut ºi cu 0,75 de lei/kg, cã nu cred cã vor mai prinde ani aºaiar porumbul cu 0,80 lei/kg. Cele mai buni ca acesta.Rep: Care este rolul acestui târg? mari producþii au fost pe porumb,D.O.: În principal, cei care vin aici 10.000-12.000/ha. La grâu s-a raportatRep: ªi cu toate astea existã ºi uniicare se plâng...D.O.: Este foarte multã piaþã neagrã.Cel care vinde scapã de plata taxeloriar cel care cumpãrã, în secunda doi,factureazã ºi astfel are de recuperatTVA-ul pe care în realitate nu l-aplãtit. Mai existã ºi unii care suntobiºnuiþi sã se plângã.Rep: Subvenþia la hectar cât va fianul acesta?D.O.: S-a bugetat 128 euro/ha, însãacum se va da un avans de 40 deeuro, urmând ca în perioadaurmãtoare sã se dea ºi dieferenþa. Dinaceºtia, 81 de euro vin de la UniuneaEuropeanã. Plata se va face începândcu sfârºitul lunii octombrie. Cei caresunt la teledetecþie nu vor primi nimicanul acesta.Mãsuri împotrivapensionãrilorfrauduloase deinvaliditateGuvernul a modificat Regulamentul deorganizare ºi funcþionare a InstitutuluiNaþional de Expertizã Medicalã ºi Recuperarea Capacitãþii de Muncã (INEMRCM) ºi aserviciilor teritoriale de expertizã medicalã acapacitãþii de muncã pentru a combatepensionãrile frauduloase de invaliditate.ecizia a fost luatã în condiþiile în caredin cele 142.240 de dosare verificatepânã în prezent, s-a constatat cã 1.711 Dde persoane nu obþinuserã acest drept în modlegal ºi, prin urmare, ºi-au pierdut pensia. Încadrul Institutului Naþional de ExpertizãMedicalã ºi Recuperare a Capacitãþii de Muncãfuncþioneazã comisiile de avizare ºi control aldosarelor medicale pentru pensie deinvaliditate, Comisia Superioarã de ExpertizãMedicalã a Capacitãþii de Muncã, precum ºiConsiliul Superior de Expertizã Medicalã aCapacitãþii de Muncã. Prin noile modificãri,Consiliul Superior de Expertizã Medicalã aCapacitãþii de Muncã va avea inclusivcompetenþa de a propune directorului generalal INEMRCM ºi, dupã caz, directorului executival Casei teritoriale de pensii sancþionareamedicilor experþi ai asigurãrilor sociale pentruabateri privind nerespectarea criteriilormedicale ºi a normelor metodologice referitoarela încadrarea în grade de invaliditate. ConsiliulSuperior poate sesiza Colegiul Medicilor însituaþiile de încãlcare gravã a normelor legaleîn vigoare privind exercitarea profesiei demedic. Pentru a putea realiza cu mai mareacurateþe ºi în mod unitar controlul încadrãriiîn grade de invaliditate precum ºi pentru adiminua situaþiile în care deciziile de încadraresunt emise fãrã a þine seama de domiciliu, prinapelarea subiectivã la anumiþi medici experþi aiasigurãrilor sociale, se reglementeazã stabilireaobligatorie a arondãrii teritoriale a serviciilor ºia cabinetelor de expertizã medicalã din fiecarejudeþ, respectiv din municipiului Bucureºti. Încadrul caselor teritoriale de pensii se potînfiinþa comisii de avizare ºi verificareconstituite din medici experþi ai asigurãrilorsociale în vederea derulãrii unor acþiuni decontrol având ca obiect corectitudineaîncadrãrii în grade de invaliditate. Deasemenea, s-au stabilit atribuþiile comisiilor deavizare ºi control din cadrul INEMRCM învederea eliminãrii posibilitãþilor facile depensionare pe motiv de invaliditate. ComisieiSuperioare de Expertizã Medicalã a Capacitãþiide Muncã din cadrul INEMRCM i-au fostatribuite competenþe sporite ºi va putea analizaºi aviza din punct de vedere medical ºimetodologic cazurile propuse spre soluþionare,va putea reexpertiza cazurile înaintate spresoluþionare de cãtre comisiile de avizare ºicontrol. Comisia va putea soluþionacontestaþiile depuse împotriva deciziilormedicale asupra capacitãþii de muncã emise decomisiile de avizare ºi control.CONRIZLucrãri de construcþii civile ºi industriale,drumuri ºialimentãri cu apãProduce vopsele lavabile de interior ºi exteriorwww.obiectiv-online.ro910042 Cãlãraºi - România, Str. Griviþa nr. 313Tel. : 0242-318900 Fax: 0242-315200e-mail: conriz@clicknet.ro; www.conriz.ro


22 - 28 octombrie 2010...afli ce se-ntâmplã Liga a IV-a/Seria ASohatu þinteºte titlul!imense dintre fundaºii centrali ºilinia de apãrare avansatã a„unioniºtilor”. Au fãcut diferenþa înduelurile 1 la 1, aºa cum s-aîntâmplat la faza golurilor 1, 3 ºi 4,când Vlad Alexandru a râs de unulsingur înainte de a înscrie, deportarul oaspeþilor. Ceea ce trebuiasã fie un meci interesant, Gãlbinaºi-Budeºti, s-a încheiat încã de joi, AJFneprogramând echipa din Gãlbinaºidin cauza restanþelor financiaremari pe care le are. Astfel,„brazilienii” din Budeºti auMircea Brânduºã Podul Pitarului au scos un egal laªoldanu, 1-1, dupã un meci în care s-hiar dacã spune, ori de câte au tras 3 ºuturi la ambele porþi, dinori are ocazia, cã obiectivul care douã au fost finalizate cu gol.Crãmâne un loc pe podium, Zi cu mult „soare” la Frumuºani.sponsorul echipei din Sohatu,Doru Cartan, îi cereantrenorului sã pregãteascãorice joc ca ºi cum echipa s-ar câºtigat jocul la masa verde cu 3-bate la ºefia seriei. Aºa s-a0, iar FP Gãlbinaºi a pierdutîntâmplat ºi la Luica, unde chiarfotoliul de lider în favoareadacã nu a fost un meci cu oechipei din Sohatu. Mâine, încontracandidatã, partida cucea de-a noua etapã, gazdele parAvântul a fost pregãtitã ca unafavorite, cu excepþia jocurilor dedecisivã ºi câºtigatã ca atare cula Curcani ºi Spanþov. Dacã3-1. Radovanu - Curcani a avut Gãlbinaºi va fi programatã sãaer de derby. Public numeros,joace, CS Curcani va avea marijucãtori dornici sã arate ce ºtiuprobleme. Steaua Radovanu vineºi un arbitraj impecabil. Dar ca la Spanþov cu gândul de aîn orice derby, echipele doar s-au Steaua Radovanu - CS Curcani 0-0 (arhiva) recupera punctele pierdute acasã„înþepat”. Fotbalul a fost lãsat peetapa trecutã. Noul lider allocul 2, întrucât rivalitãþile auseriei, Viitorul Sohatu nu-ºifost evidente, fiecare echipã Lumina din localitate reuºea o pune problema decât cu ce scor vaîncercând sã-ºi plãteascã poliþele mai victorie nescontatã de nimeni, 5-1 încheia jocul de pe teren propriu cuvechi sau mai noi. Jocul s-a încheiat contra echipei Viitorul Mitreni. La Partizanii din Crivãþ. Rapid Ulmeni0-0, rezultat care nu avantajeazã nici Ulmeni, tradiþia s-a respectat. S-au vrea sã opreascã în halta Mitreni,una dintre echipe. Tot 0-0 a fost ºi la înscris peste 5 goluri. Bine grupaþi doar pentru a lua cele 3 puncte.Crivãþ, unde partizanii din localitate în apãrare, „feroviarii” au fãcut „Unioniºtii” din Podul Pitaruluiau luptat la propriu contra ravagii pe contraatac în jocul cu sigur vor stinge „lumina” dinjucãtorilor din Plãtãreºti, de parcã s- Unirea Spanþov, încheiat cu scorul Frumuºani. Plãtãreºti ºi Budeºti vorar fi disputat un joc de promovare de 5-2. Au atacat cu precãdere obþine sigur cele 3 puncte cusau retrogradare. „Unioniºtii” din zonele laterale, au speculat spaþiile ªoldanu ºi Luica.Fotbal9CLASAMENT - Liga a IV-a, Seria A1.VIITORUL SOHATU 8 7 0 1 19-7 21 +122.FP GÃLBINAªI 8 6 0 2 18-11 18 +63.STEAUA RADOVANU 8 5 2 1 19-5 17 +54.CS BUDEªTI 8 4 2 2 24-14 14 +55.VIITORUL PLÃTÃREªTI 8 4 1 3 23-20 13 +46.UNIREA P. PITARULUI 8 3 2 3 19-16 11 - 17.RAPID ULMENI 8 3 2 3 15-16 11 - 48.UNIREA SPANÞOV 8 3 1 4 18-16 10 - 29.VIITORUL ªOLDANU 8 3 1 4 16-20 10 - 510.CS CURCANI 8 3 1 4 11-16 10 +111.LUMINA FRUMUªANI 8 2 1 5 20-26 7 - 812.AVÂNTUL LUICA 8 2 0 6 22-28 6 - 913.VIITORUL MITRENI 8 2 0 6 17-31 6 - 614.PARTIZAN CRIVÃÞ 8 2 0 6 15-30 6 - 8Cheie golaveraj 256-256REZULTATEETAPA a VIII-aFP Gãlbinaºi - CS Budeºti (MV) 0-3Avântul Luica - Viitorul Sohatu 1-3Partizan Crivãþ - Viitorul Plãtãreºti 0-0Viitorul ªoldanu - Unirea P. Pitarului 1-1Lumina Frumuºani - Viitorul Mitreni 5-1Rapid Ulmeni - Unirea Spanþov 5-2Steaua Radovanu - CS Curcani 0-0ETAPA a IX-a/SÂMBÃTÃ23.10.2010/ORA 15:00: Viitorul Mitreni - RapidUlmeni; Unirea P.Pitarului - LuminaFrumuºani; ViitorulPlãtãreºti - Viitorul ªoldanu; Viitorul Sohatu - PartizanCrivãþ; CS Budeºti -Avântul Luica; CS Curcani - FP ViitorulGãlbinaºi; UnireaSpanþov - SteauaRadovanu.CLASAMENT - Liga a IV-a, Seria B1.VIITORUL DÂLGA * 7 6 1 0 25-4 19 +72.PROGRESUL FUNDULEA 8 6 0 2 28-11 18 +93.UNIREA MÂNÃSTIREA 8 4 2 2 23-12 14 +54.DINAMO SÃRULEªTI * 7 4 0 3 19-15 12 05.VICTORIA LEHLIU * 7 4 0 3 12-8 12 +36.SPERANÞA PLUMBUITA * 7 4 0 3 16-15 12 07.FORTUNA TÃMÃDÃU 8 3 1 4 16-23 10 +18.AVÂNTUL DOR MÃRUNT 8 3 1 4 11-20 10 - 29.PETROLUL ILEANA 8 2 2 4 8-13 8 - 110.ATLETIC DOROBANÞU 8 2 1 5 8-22 7 - 811.RAPID RÃZVANI 8 1 2 5 13-24 5 -1012.STEAUA LUPªANU 8 1 2 5 8-20 5 -10* Echipe cu un joc mai puþin disputatCheie golaveraj 187-187REZULTATEETAPA a VIII-aVictoria Lehliu - U. Mânãstirea 1-0Atletic Dorobanþu - Petrolul Ileana 1-0S. Plumbuita - Fortuna Tãmãdãu 3-2Rapid Rãzvani - Av. Dor Mãrunt 1-1S. Lupºanu - Dinamo Sãruleºti 0-3V. Dâlga - Progresul Fundulea 6-1ezultate imprevizibile, golurifrumoase ºi multeRscandaluri în aceastã etapã.Toatã lumea ºtie cã la Pietroiu secâºtigã greu, mai ales încondiþiile actuale, cândAvântul se zbate înmediocritate pentru cã lângãaceastã echipã, în lipsa luiCostel Ghiþã, aflat încovalescenþã dupã operaþiasuferitã pe cord, nu se maiaflã decât Lilicã Voicu, ajutatatât cât se poate de dl.ªtefan Poienaru, un mareiubitor de fotbal. Nici nu seaºezaserã bine în ghetejucãtorii adverºi cã, în min.6, Niþu face 1-0 printr-untrasor de la 20 de metri.Dragoº Vodã a reuºit sã echilibrezejocul, cãutând golul egalizator cudisperare. Varga trimite absolutinexplicabil, din 6 metri, pe lângãpoartã (min. 18) ºi îl ia pe portarla þintã în min. 23. Jucãtorii gazdãreuºesc sã iasã din „pumni”, iar înmin. 39 Manea centreazã perfect ºiDima pune fruntea pentru ovictorie ce avea sã fie cu greuwww.obiectiv-online.roETAPA a IX-a/SÂMBÃTÃ23.10.2010/ORA 15:00: Avântul Dor Mãrunt -Steaua Lupºanu; Fortuna Tãmãdãu - RapidRãzvani; Petrolul Ileana- Speranþa Plumbuita; Unirea Mânãstirea -Atletic Dorobanþu; Progresul Fundulea -Victoria Lehliu; DinamoSãruleºti - Viitorul Dâlga . Liga a IV-a/Seria CCap de trei puncte!Mircea Brânduºãapãratã în repriza a doua. Pentrucã oaspeþii au forþat imediat dupãpauzã, au redus din handicapprintr-o loviturã de la 11 m, bineexecutatã de Varga. ªi chiar dacãîn ultimele 20 de minute auAvântul Pietroiu-Victoria Dragoº Vodã 2-1evoluat cu 2 oameni mai puþin, aupus mari probleme gazdelor. Înultimul minut de prelungiri,Avântul a tremurat la „glonþul” dela 30 de metri care a nimeritîncheietura barelor. Scorul final 2-1 pare nedrept pentru oaspeþi.Lupta titanilor din aceastã serie,Ciocãneºti-Independenþa, s-aterminat cu o remizã albã, 0-0. Liga a IV-a/Seria Bstadionului. Rapid Rãzvani acapturat prima reprizã din meciulcu Avântul Dor Mãrunt. JucãtoriiFundulea în colaps, Dâlga în Rai!din Dor Mãrunt au fost mai buniîn startul celei de-a doua dar,Mircea Brânduºã Fundulea au îndrãznit în ofensivã pânã la urmã, la rezultatul final 1-cu atacantul din dotare, reuºind 1, a contribuit ºi arbitrul jocului,rogresul Fundulea sosea sã înscrie golul de onoare. Numai care a anulat 2 goluri oaspeþilor.sâmbãtã la Dâlga în postura cã Dâlga a ripostat imediat ºi a Roº-albaºtrii din Lupºanu auPde lider al seriei,încheiat „setul” cu 6-1, scor care arãtat de ce sunt amatori în Ligaîndreptãþitã sã scoatã una IV-a, pierzând pentru a treiarezultat bun. Pe teren,oarã consecutiv un joc pe terenatmosferã frumoasã, intensitatepropriu, 0-3 în faþa „dulãilor”maximã, agresivitate în limitele din Sãruleºti. În sfârºit, dupã 3bunului simþ ºi multãeºecuri consecutive, Victoriadeterminare în rândulLehliu câºtigã un joc. 1-0 pejucãtorilor ambelor echipe. Plusteren propriu contragoluri! Cât mai multe! Chiar ºi„unioniºtilor” din Mânãstirea,cel mai optimist suporter nu ºi-cãrora le-au întrerupt seria dear fi închipuit un asemeneainvincibilitate. Tot cu 1-0 i-auderby, cu atâtea ingrediente. Iarrãpus ºi „atleticii” dinFundulea-Dâlga le-au pus peDorobanþu pe „petroliºtii” dintoate pe tavã la prima ciocnireIleana. La Plumbuita s-a jucatistoricã dintre primarulVictoria Lehliu - Unirea Mânãstirea 1-0 (arhiva)tiki-taka în derby-ul comuneiDorobanþu ºi fraþii Prevenda. N-Tãmãdãu. A fost 3-2 pentrua fost loc de nici un moment de umileºte ºi aruncã în colaps gazde, dupã un meci în care s-atatonare, cãci jucãtorii din Dâlga echipa din Fundulea. Dupã meci, jucat mai mult decât bãrbãteºte.ºi-au pregãtit aºa de bine atacul, fraþii Prevenda le-au oferit Etapa a IX-a are cap de afiº joculîncât nimeni n-a mai avut rãbdare jucãtorilor din Dâlga momente de la Sãruleºti. Vine noul lider alde tandreþuri iar la pauzã tabela unice, de parcã s-ar fi aflat în rai. seriei, Viitorul Dâlga. Se anunþãarãta un neverosimil 5-0. Jocul lui Pãcat de gesturile primarului un joc pe rupte. Interesant este ºiFundulea a fost doar o iluzie. A Dorobanþu ºi ale fiului sãu care, jocul Fundulea-Lehliu, în caredezamãgit întreaga asistenþã, dupã terminarea jocului, au arãtat orice rezultat este posibil. Înproducând uneori ilaritate în cã nu ºtiu sã piardã, intrând în celelalte jocuri ale etapei, gazdeletribunã. Dupã pauzã, jucãtorii din altercaþie cu spectatorii în afara sunt favorite.„Agricultorii” din Borcea aumuncit din greu pentru cele 3puncte obþinute în deplasarea de laJegãlia, reuºind sã câºtige jocul cu3-0. Tot cu 3-0 s-au impus ºi„diavolii” din Cuza Vodã în faþa„petroliºtilor” din ªtefan cel Mare.Surpriza etapei s-a consumat laPotcoava unde, Victoria dinlocalitate a câºtigat greu cu 3-2contra echipei DunãreaGrãdiºtea. Noua echipãconstruitã de primarulOlteanu, ªoimii Unirea, ºi-aluat zborul spre vârfulclasamentului reuºind oloviturã perfectã 2-0 în faþa„brizei” din Modelu. Spiculdin Roseþi s-a înãlþat laDragalina unde, cu un scurtpac-pac, 1-0, i-a executat pe„unioniºtii” din localitate.Aceºtia, supãraþi pe viaþã ºipe rezultat, i-au tras ocorecþie arbitrului, în timpuljocului. Mâine, în cea de-anoua etapã, liderul Venusjoacã acasã cu Unirea Dragalina.Ocupanta locului 2, ªoimii, mergeîn vizitã la Borcea. Cel maiinteresant joc pare a fi DragoºVodã-Ciocãneºti. De rezultateleacestor jocuri va depinde cine seva situa pe locul 2 în clasament.Atractiv pare ºi jocul Modelu-CuzaVodã. Celelalte jocuri par a fi laprima vedere la discreþia gazdelor.CLASAMENT - Liga a IV-a, Seria C1.VENUS INDEPENDENÞA 8 7 1 0 22-5 22 +132.ªOIMII UNIREA 8 6 1 1 18-7 19 +43.ZAREA CUZA VODà 8 5 2 1 26-11 17 +24.DUNÃREA CIOCÃNEªTI 8 4 3 1 18-9 15 +35.SPICUL ROSEÞI 8 4 2 2 17-13 14 +56.VICTORIA DRAGOª VODà 8 4 1 3 15-12 13 +47.UNIREA DRAGALINA 8 4 0 4 22-12 12 08.AVÂNTUL PIETROIU 8 3 2 3 17-16 11 - 19.ÎNAINTE MODELU 8 3 0 5 25-18 9 - 310.AGRICOLA BORCEA 8 3 0 5 18-18 9 - 311.CONPET ªT. CEL MARE 8 2 1 5 9-16 7 - 512.DUNÃREA GRÃDIªTEA 8 2 1 5 14-25 7 - 213.VICTORIA POTCOAVA 8 2 0 6 6-30 6 - 914.TRICOLORUL JEGÃLIA 8 0 0 8 3-38 0 - 15Cheie golaveraj 230-230REZULTATEETAPA a VIII-aD. Ciocãneºti - V. Independenþa 0-0Unirea Dragalina - Spicul Roseþi 0-1V. Potcoava - Dunãrea Grãdiºtea 3-2T. Jegãlia - Agricola Borcea 0-3ªoimii Unirea - Înainte Modelu 2-0Zarea C.V. - Conpet ªt.cel Mare 3-0Av. Pietroiu - Victoria Dr. Vodã 2-1ETAPA a IX-a - SÂMBÃTÃ23.10.2010 - ORA 15:00 Înainte Modelu - ZareaCuza Vodã; AgricolaBorcea - ªoimii Unirea; Dunãrea Grãdiºtea -Tricolorul Jegãlia; SpiculRoseþi - Victoria Potcoava; Venus Independenþa -Unirea Dragalina; Victoria Dragoº Vodã -Dunãrea Ciocãneºti; Conpet ªtefan cel Mare -Avântul Pietroiu.


10 Mica Publicitate22 - 28 octombrie 2010...afli ce se-ntâmplãGARSONIEREanul 2009, cu parchet, 2 grupuri sanitare racordat la reþeaua de apã comunalã, 83.Vând Aro camionetã în stare foarte(baie+wc de serviciu cu cabinã de duº) fântânã proprie. Preþ 35.000 ron. Rel la bunã, înmatriculattã. Preþ avantajos63.Vând urgent garsonierã zona 5 gresie ºi faianþã - bãi ºi bucãtãrie, tel. 0726.325.4471.000 euro negociabil. Telefon:Cãlãraºi (Vultur), etaj 1, cu multiple centralã termicã, instalaþii sanitare ºi ------------------------------------------------------ 0722.144.637îmbunãtãþiri, complet mobilatã ºi utilatã. electrice noi, prevãzut cu prize duble 80.Vând casa din cãrãmidã, acoperitã ------------------------------------------------------Super preþ de crizã: 40.000 lei. Relaþii la ºuco pentru folosiri multiple. Tâmplãria cu þiglã, în Mun. Olteniþa, zona Olteniþa 75.Vând AUDI A6, an fabricaþie 2002,tel. 0724.919.573. exterioarã este din PVC cu patru veche, gazon, pomi fructiferi, zonã foarte motor 2,5 TDI, 220.000 km parcurºi,------------------------------------------------------ camere etanºe. Uºile interioare sunt din liniºtitã, casa este poziþionatã pe mijlocul culoarea albastru închis metalizat113.Închiriez garsonierã pentru o cadre de aluminiu cu geam mat model curþii, amprenta 58 mp, 2 camere, hol, (vopsea originalã), stare bunã destudentã în BUCUREªTI, zona Dristor. floral. Faþada blocului (N) este izolatã cu bucãtãrie, baie, canalizare, apometru, funcþionare, preþ 6.900 euro negociabil.Relaþii la telefon 0723.506.407 dupã ora celulozã ºi zugrãvitã (toatã scara). centralã pe lemne, geamuri PVC, uºã Tel 072332489417.00. Dormitoarele sunt situate pe nord, iar intrare aluminiu, uºi interior lemn, izolatã ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ sufrageria ºi bucãtãria pe sud (curtea exterior, parchet, tavan din lemnAPARTAMENTE 2 CAMEREinterioarã). Apartamentul se aflã pe str.DIVERSEmodelat, curtea de 300 mp, deschidereParcului, bloc K 4, etaj 2 din 3. Preþ,118.Vând 2 locuri veci (10,80 mp) - zona117.Vând apartament 2 camerela strada 9 m, gaze pe stradã. Preþul50.000 euro negociabil. Relaþii la telefon 1 în Cimitirul Sf. Lazãr-Cãlãraºi.semidecomandat, 1 baie, bucãtãrie,este de 35.000 Euro negociabil. Tel.0742.669.488 sau 0728.013.642, zilnicTel:0740.071.271balcon mare - 7mp, închis cu termopan,0769.681.691între orele 9-18.------------------------------------------------------gresie - faianþã în bucãtãrie, baie, hol------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.Vând lucrare diplomã ºi manulale înbaie, balcon. Sufragerie ºi dormitor cu79.Vând casa în sat Ceacu, com. Cuza89.Vând apartament 3 camere,domeniul AGRONOMIC profilparchet laminat. Gaze, centralã termicãVodã, jud. Cãlãraºi, construcþie 2009decomandat cu îmbunãtãþiri, 80 mp,Management, Inginerie Economicã înproprie, aer condiþionat, uºã metalicã la (BCA), living, bucãtãrie, 2 dormitoare, 2 Agriculturã ºi Dezvoltare Ruralã, toþi aniiintrare. Apartamentul se aflã lângã BRD,situat lângã parcul Florilor, preþ 50.000bãi, pod mansardabil, centrala termicã; de studiu - 5ani. Preþ discutabil.la parter sunt magazine. Apartamentuleuro neg. Tel. 0735.812.800teren 600 mp, casa 110 mp, preþ 48.000 ------------------------------------------------------este situat la etajul 2 din 4, curte------------------------------------------------------euro negociabil. Telefon 0721.488.965 114.Acum ai Propria ta afacere: înscrie-interioarã. Preþ negociabil, la faþa locului. APARTAMENTE 4 CAMERE ------------------------------------------------------ te gratuit ºi eºti partener autorizat LifeTel: 0740.071.271 107.Vând apartament 4 camere strada 64.Vând vilã 100 de mp, 5 camere, 2 Care; toate produsele sunt cerificate------------------------------------------------------bãi, bucãtãrie, living. Casa esteBIO: cosmetice, suplimente alimentare,Muºeþelului, la 100 m de Minimax, g, f,116.Ofer spre închiriere ap. 2 (douã) neterminatã. Nr de tel. 0734.589.689.fortifiante, ciorapi anticelulitã, detergenþi,p, t, preþ foarte bun. 0728.791.473.camere situat pe str. Bucureºti, zonacafea cu Ganoderma. Livrare prin curier------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ rapid în max. 48 ore, transport gratuit;Liceul Eminescu, centralã termicã, aer99.Particular, VAND apartament 4TERENURInu eºti obligat la cumpãrãturi lunare.condiþionat, mobilat ºi utilat complet,camere (SCOALA 11), decomandat, etaj109.Închiriez spaþiu comercial pe str.Eºti consumator, distribuitor ºiscarã civilizatã dotatã cu interfon. Preþ1(4), 2 balcoane, 2 bai, loc de parcare dezvoltatorul propriei afaceri înscriind200 euro, uºor negociabil.Tel. Corniºei, lângã Ela, 80 mp, 2 grupuripropriu, centrala termica gaze, gresie,noi parteneri. Totul este: Sà VEZI, SÃ-ÞI0722.504.161, 0723.273.365. sanitare, ieºire pe ambele pãrþi alefaianta, interfon, suporta modificari PLACÃ, Sà VREI. Valabil în toatã þara.------------------------------------------------------ blocului. Tel. 0722.524.940.interioare, vedere mixta (fata-spate),Înscriere gratuitã pe site:108.Vând apartament 2 camere,------------------------------------------------------zona linistita, magazine, farmacii, piata,http://lifecarebio-ro.yolasite.com; trainingdecomandat, str. Nãvodari, et. 1, izolat103.Vând teren construibil în suprafaþa gratuit: gaita_emilia@yahoo.comscoala, supermarket, acces usor, scaratermic, centralã termicã, aer condiþionat,de 500 mp în Mircea Vodã, str. ------------------------------------------------------curata, fara probleme. SUPRAFATA 100mobilat complet, interfon, parcare, anGrãdiºtea nr. 51, tel. 0723.670.562 112.Vând ºalupã fluvialã pt turism,MP. Pretul de 48.000 euro este usorconstrucþie 1999. Preþ 37.000 euro,------------------------------------------------------ plimbãri - 9m lungime, 2,7m lãþime, 200negociabil. Tel. 0726.310.171.negociabil. Detalii: 0732.823.623. Accept98.Cumpar teren sau casa (de preferat cp, motorinã, pescaj 30cm, guvernaresi agentii imobiliare pentru care ofer 3%------------------------------------------------------in loc. Roseti sau Coslogeni). Plata pe jet, înmatriculatã, capitonatã, pusã lacomision din pretul vanzarii. Rog si ofer100.Vand apartament 2 camere,loc. Tel 0722.985.621punct estetic, funcþional ºi optic! Maiseriozitate! Faceþi click pe link-uldecomandat, et 1, str. Navodari, bl G 13,------------------------------------------------------multe detalii la telefon sau direct la ourmãtor sau copiaþi-l ºi adãugaþi-l înplimbare! Preþ negociabil. Relaþii e-mailcomplet mobilat si utilat (frigider, aragaz,96.Dorim sa cumparam teren construibilbrowser: http://apartamentmasinade spalat, tv, internet, etc), izolat in zonele Mircea Voda sau Magureni,stoykiss@yahoo.com saucalarasi.blogspot.com/0729.108.263.termic, aer conditionat, centrala termica, neracordat la utilitati, in suprafata de 300------------------------------------------------------------------------------------------------------------interfon, parcare. Tel 0722.725.925. Pret - 500 mp. 0723.139.794.88.Vând/schimb apartament 4 camere106.Profesor licenþiat cu experienþa ofer39.000 euro, negociabil. ------------------------------------------------------(ORIZONT), decomandat, etaj 1 (4), 2meditaþii la pian ºi vioarã.------------------------------------------------------ 95.Vand teren intravilan in suprafata debalcoane, 2 bãi, loc de parcare, centralãaurelianb2001@yahoo.com.90.Familie serioasã cãutãm sã închiriem500 mp situat in municipiul Calarasi, str.proprie, gresie, faianþã, interfon, suportã------------------------------------------------------apartament cu 2 camere în CãlãraºiIntrarea Magura, nr. 28 bis, faramodificãri interioare, vedere faþã-spate,104.Vrei sã fii liber în graficul de muncã,(mobilat ºi utilat) pe termen f.f. lung. Rogconstructie pe el, gaze, apa potabila,zona liniºtitã, magazine, farmacii, piaþã,dar sã ai un salariu stabil ºi bun? Vrei sãseriozitate. Ofer 400 lei/lunã Tel. contact:ideal pentru constructie de casa. telºcoalã, supermarket, acces uºor, scarãstai acasã ºi sã lucrezi ºi asta sã nu îþi0735.974.197 0723.490.092curatã, fãrã probleme. Suprafaþa utilã: 92afecteze veniturile? Atunci ai nevoie de------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------mp. Preþul este uºor negociabil. Detalii:lucrul pe care eu þi-l ofer. Nici un fel de85.Vând apartament cu 2 camere 76.Teren intravilan 3.000 mp, construibil,0732.823.623 (accept ºi agenþiiînºelãtorie, sponsorizare de început saudecomandat, având multiple îmbunãtãþiri situat în oraºul CÃLÃRAªI, str. Prel.imobiliare pentru care ofer 3% comisiontaxa de start în afaceri... Pentru doar 3-4preþ 110.000 lei. Tel. 0729.175.129 Bucureºti, deschidere 26 m, adâncimedin preþul vânzãrii). Rog ºi oferore de lucru pe zi poþi câºtiga 75-100$------------------------------------------------------ 116 m, posibilitate parcelare. Utilitãþi: pe sãptãmânã ºi mai mult dacã lucrezi84.Vând apartament 2 camere seriozitate!apã, curent, gaze+drum privat. Preþ mai mult. Ce îþi trebuie? Internet ºisemidecomandat, 1 baie, bucãtãrie, ------------------------------------------------------ Crizã 28.000 Euro. Accept unele calculator conectat la reþea ºi un minimbalcon mare - 7mp, închis cu termopan, 66.Vând apartament 4 camere, zona 5 variante. Tel: 0721.878.394de cunoºtinþe în accesãri de site-uri ongresie- faianþã în bucãtãrie, baie, hol Cãlãraºi, etaj 3, centralã termicã, aer ------------------------------------------------------ line... restul depinde doar de tine ºi debaie, balcon. Sufragerie ºi dormitor cu condiþionat, renovat, cu vedere la str. 67.Vând teren extravilan zona Canton cât de multã stãruinþã îþi dai. Lucrul eparchet laminat. Gaze, centralã termicã Prelungirea Bucureºti. Preþ 70.000 euro, 10.000 mp deschidere 26 mp la DN3 mai mult legat cu cãsuþa de e-mail.proprie, aer condiþionat, uºa metalicã la negociabil. 0722.792.169 ºiCãlãraºi-Bucureºti la nord ºi DN 31 Pentru informaþii suplimentare, trimite-miintrare. Apartamentul se afla lângã BRD, 0723.983.949.Cãlãraºi-Olteniþa utilitãþi curent electric. un e-mail cu subiectul "LUCRU" pela parter sunt magazine. Apartamentul ------------------------------------------------------ titif100357@yahoo.comadresa de e-mail adrya24@gmail.com.este situat la etajul 2 din 4, curteCASE------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------interioarã. Preþ negociabil, la faþa locului. 61.Vând teren extravilan - 2 parcele -119.Vând casã 6 camere în Amara, Jud102.Lucru acasã, job part time. ÎnscrieriTel: 0740.071.271 una de 1,8 ha ºi una de 0,7 ha în com.Ialomiþa, apã, canalizare, posibilitategratuite reprezentanþi Lady`s în toatã------------------------------------------------------ Cuza Vodã - Ceacu. Am carte funciarã ºigaze, aproximativ 2.000 mp, negociabil.þara. Avantaje: înscrierea gratuitã,74.Vând apartament ultracentral, 2koko.ionut2@yahoo.comintabulare. Preþ negociabil. catalog gratuit pe care îl comanzi lacamere, parter, Bloc A 18, lângã Parculjenica.neacsu@gmail.com------------------------------------------------------înscriere, discount 25-35%, produse deCentral. Preþ atractiv. Telefon------------------------------------------------------ calitate le preþuri mici, livrare gratuitã în0724.209.51497.Vand casa str Grivita spre Modelu 3toatã þara, totul e online! Comandacamere, baie, hol, teren 200 mp cu------------------------------------------------------AUTO minimã e de 100 lei la preþul cu discountcasa. Pretabil birouri, depozit, magazin. 93.Vând Skoda Octavia, 1.9 TDI, an (adicã 133 lei la preþ de catalog).APARTAMENTE 3 CAMERE pret 70.000 euro urgent. nr tel fabricaþie 2002, albastru metalizat. Preþ Catalog nou la 45 de zile +bijuterii ºi94.Vând apartament 3 camere, 0786.252.714 si 0732.070.9694.000 euro. Relaþii tel. 0723090943. promoþii între campanii. Pentru înscrieredecomandate, poziþie N-S cu douã ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ intrã pe site-ul www.ladys.ro, creeazã unbalcoane, din care cel de pe nord închis. 81.Vând casã în N. Bãlcescu, com. Al. 87.Vând SEAT LEON an 2002, 1,6, 16v, cont, la înscriere foloseºte codul deCele douã balcoane au debarale din Odobescu, jud. Cãlãraºi, compusã din 3 97.000 km, stare foarte bunã. Preþ 4.800 reprezentant SI9iGkIu, apoi comandãBCA, uºi din aluminiu cu geam model camere, anexe gospodãreºti, teren euro Tel.0724.576.321, 0751.194.288 online un catalog gratuit. Detaliifloral mat. Apartamentul este renovat în aferent 2.000 m.p. cu vie ºi grãdinã, ------------------------------------------------------ stanioana2009@yahoo.com...afli ce se-ntâmplãZiarul "Obiectiv" este editat deSC LOTMAR PRESS SRLAdresa redacþieiStrada Victoriei, Nr 12Telefon contact:0342/401.365Fax: 0342/815.269E-mail:lotrea.marius@gmail.comredactia@obiectiv-online.roDirectorMarius Lotrea0723.33.12.12Art DirectorDan LupoiDirector PublicitateMircea Brânduºãmirceabrandusa@yahoo.comSecretariatNicoleta LotreaRedactori:Marius StroeEditor coordonator:Monica MorariuEditorialiºti:Marius Stroe;Victor PartanRedactor sportiv:Mircea BrânduºãPreluarea integralã sau partialã amaterialelor cuprinse în ziarul "Obiectiv",fãrã acordul scris al conducerii redacþieise va pedepsi conform legii.Caricaturist:Mihai MateiTehnoredactare ºiWeb Design :Look Design0342/10.10.33webmaster@obiectiv-online.roTiparulexecutat la:www.obiectiv-online.ro


12 Publicitate22 - 28 octombrie 2010...afli ce se-ntâmplã

More magazines by this user
Similar magazines