Raport de activitate pe anul 2011 - Tehimpuls

tehimpuls.ro

Raport de activitate pe anul 2011 - Tehimpuls

Berli Jucker PCLAnalyst Meeting – 3Q10Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday พร้อมเพื่อชีวิตที่ดีกว่าในทุกๆวันNovember 26 th , 2010Berli Jucker Public Company Limited


PROIECTE4


PROIECTE ÎN IMPLEMENTARE1. Proiectul InnoBoost - Boosting Cross - border Business Cooperation andCompetitiveness through Innovation5


Proiectul InnoBoost - Boosting Cross - border Business Cooperation and Competitivenessthrough Innovation este un proiect care a primit finanţare în cadrul Programului de CooperareTransfrontalieră Ungaria – România 2007-2013.Proiectul are o valoare totală de 85.933,00 euro şi se va derula pe o perioadă de 12 luni înparteneriat cu Agenţia pentru Inovare Szeged, începând cu luna aprilie 2012.Obiectivul general al proiectului este acela de a favoriza creşterea cooperării şi acompetitivităţii bazate pe inovare a firmelor din regiunea transfrontalieră prin derularea deactivităţi integrate:Identificarea şi promovarea de produse/servicii/soluţii inovatoare în vedereacreşterii competitivităţii şi vizibilităţii firmelor din regiunea transfrontalieră.Dezvoltarea de instrumente de match-making şi promovarea de bune practicipentru facilitarea cooperării dintre firmele din regiunea transfrontalieră.Sprijin pentru îmbunătăţirea performanţei firmelor din regiunea transfrontalieră.6


Activităţi de managementActivităţi propuse pentru anul 2012- recrutarea membrilor echipei de proiect (1 Manager Proiect, 1 Expert Senior, 2Experţi Junior)- organizarea de întâlniri ale echipei de proiect (3 întâlniri în Timişoara, 3 întâlniriîn Szeged)- raportareActivităţi de comunicare şi diseminare- crearea unui InfoPoint pe perioada derulării Competiţiei- dezvoltarea de instrumente electronice de informare şi publicitate (unsubdomeniu al paginii web a Asociaţiei Tehimpuls , o broşură electronică, unbanner electronic)- transmiterea a două comunicate de presă şi organizarea unei conferinţe depresă- dezvoltarea de materiale de promovare (mape, banere, afişe, pliante)- derularea Competiţiei produselor inovatoareActivităţi de pregătire a Târgului InnoMatch- crearea unei baze de date a inovatorilor din regiunea transfrontalieră- întâlniri one to one pentru promovare Târgului InnoMatch şi a competiţiei- identificarea de bune practici- crearea Board-ului Strategic şi a Echipei de Evaluare ale competiţiei- organizarea a două mese rotunde (Timişoara şi Arad)Târgul InnoMatch- conferinţa de lansare a Târgului- InnoTalks (paneluri de discuţii)- InnoMatch (sesiuni de matchmaking)- prezentarea celor mai bune practici- ceremonia de decernare a premiilor Competiţiei produselor inovatoare7


2. BanaTour - Regenerarea turismului transfrontalier prin servicii inovative pentrubeneficiul comunităţilor localeAsociaţia TehImpuls, în calitate de partener lider, a propusspre finanţare proiectul BanaTour - Regenerarea turismuluitransfrontalier prin servicii inovative pentru beneficiulcomunităţilor locale în cadrul, Programului de CooperareTransfrontalieră IPA România – Serbia.Proiectul are o valoare totală de 333 608 euro şi se va derula pe o perioadă de 18 luni înparteneriat cu Agenţia pentru Dezvoltare Socio-Economică Banat din Zrenjanin, adresându-seantreprenorilor din industria turistică, instituţiilor publice active în sectorul turistic, ONG-urilorcare operează în turism, turiştilor naţionali şi internaţionali.Obiectivul general al proiectului vizează promovarea strategică, eficientă şi de impact a oferteişi potenţialului turistic transfrontalier printr-un pachet personalizat de instrumente şi serviciiinovative pentru beneficiul comunităţilor locale.Obiective specificeCrearea unui pachet integrat de instrumente şi servicii cu valoare adăugată însectorul turismului (portal turistic, a bază de date comună şi materialepromoţionale).Înfiinţarea şi dezvoltarea capacităţii instituţionale în cadrul a două entităţi depromovare a turismului transfrontalier.Crearea şi operaţionalizarea unei reţele extinse de actori publici şi privaţi dindomeniul turismului cu scopul de a valorifica potenţialul comunităţilor locale. Susţinerea administraţiei locale pentru a sprijinirea unui brand turistictransfrontalier.8


Activităţi propuse pentru anul 2012Managementul şi coordonarea proiectului- întâlniri ale echipei de proiect- crearea Grupului de Iniţiativă- recrutarea membrilor echipei de proiect (1 Manager de proiect, 1 Expert IT, 1Expert Financiar, 1 Expert Turism)- raportareDezvoltarea unei entităţi regionale în turism şi a unei reţele transfrontaliere- crearea unui birou regional pentru turism în Timişoara- elaborarea procedurilor interne- achiziţiiDezvoltarea portalului- realizarea design-ului şi a arhitecturii portalului- colectarea şi achiziţionarea datelor- centralizarea şi analiza datelor- întâlniri ale Grupului de IniţiativăPromovarea şi diseminarea proiectului- organizarea evenimentului de lansare a proiectului- derularea unei campanii media de promovare a portalului- realizarea de material de promovare (logo, banner, mape, afişe, USB, brandregional)9


PROIECTE ÎN EVALUARE10


TESLA - Transnational policy impact generation on Energy efficiency Solutions Locallyapplied and supported by public AdministrationsAsociaţia Tehimpuls este partener în cadrul proiectuluiTESLA - Transnational policy impact generation on Energyefficiency Solutions Locally applied and supported bypublic Administrations cu un buget de 99.460,64 EUR.Proiectul are o durată de 24 de luni şi a fost propus spre finanţare de către Agenţia pentruDezvoltare Regională Vest în calitate de partener lider, în cadrul Programului de CooperareTransnaţională Sud Estul Europei.Consorţiul proiectului este formatdin 12 organizaţii provenind din 9state din Sud Estul Europei şiIrlanda.Obiectivul strategic al proiectuluiTesla este de a contribui la odezvoltare durabilă şi o creştereinteligentă a regiunii sud esteuropene, prin promovareacreşterii eficienţei energetice,prin acţiuni de îmbunătăţire aperformanţei energetice aclădirilor şi îmbunătăţirea capacităţii autorităţilor locale şi regionale de a dezvolta politici caresă conducă la reducerea emisiilor de CO2 şi a consum de energie al clădirilor, sprijinind înacelaşi timp obiectivele 20-20-20 Agendei Europa 2020.Mai precis, proiectul îşi propune implementarea de sisteme piot IT pentru controlul şimonitorizarea consumului de energie în 4 clădiri publice din 4 state partenere, testarea şivalidarea acestora. De asemenea, reprezentanţi ai administraţiilor publice din statele partenerevor beneficia de sesiuni de training, vizite de studiu şi seminarii în domeniul eficienţeienergetice. În cadrul aceluiaşi proiect vor fi dezvoltate principalele instrumente de policy –metodologia de implementare a sistemelor pilot în cele 4 clădiri, o bază de date cu soluţii decercetare în domeniul eficienţei energetice, producători şi produse identificate la nivelulstatelor partenere, un roadmap pentru administraţiile publice care va cuprinde recomandărireferitoare la metodele de integrare a conceptului de eficienţă energetică în planificarea la nivellocal şi regional.11


PROIECTE ÎN STADIUL DECONCEPT12


1. Reţeaua regională agro-foodObiectivul proiectului estedezvoltarea unui sistem integratîn domeniul agro-alimentar princrearea unei reţele la nivelregional care să asigure bazeleinstituţionale şi aleinfrastructurii acesteia.Proiectul urmăreşte să asigure fluxul complet în sectorul agro-alimentar, de la producătoriiagricoli până la consumator, să crească ponderea produselor autohtone de pe piaţă şi să punăla punct managementul complet şi integrat al acestui sistem, prin exploatarea potenţialuluiagro-alimentar al Regiunii Vest, în beneficiul direct al cetăţenilor săi, creând în acelaşi timp oautonomie a resurselor alimentare pentru regiune.Etape Identificarea principalilor actori implicaţi: de la etapa de producţie la stadiul deprelucrare şi distribuţie Cartografierea potenţialului agro-alimentar al Regiunii VestSprijinirea grupurilor de producători prin diferite instrumente, inclusiv financiare, învederea asigurării unui standard de viaţă echitabilSprijinirea producătorilor de a utiliza îngrăşăminte organice Încurajarea activităţilor de procesare la nivelul fermelor (pot fi obţinute produse finale,dar, de asemenea, produse intermediare, cum ar fi uleiuri, grăsimi, zaharuri), în vedereacreşterii valorii adăugate a activităţii agricole Dezvoltarea unor obiceiuri alimentare sănătoase, în scopul de a evita, de exemplu,obezitatea Crearea unei capacităţi de stocare şi distribuţie la nivel regional, crearea unui lanţcomplet de comercializare în regiune Crearea unei organizaţii regionale care să gestioneze întreg sistemul şi care să asiguredurabilitatea acestuia13


2. Centrul vocaţional de pregătire profesionalăLa baza acestei idei de proiect stau pregătireadeficitară şi lipsa resurselor umane într-o seriede domenii cu profil tehnic la nivel regional,resimţită de către sectorul productiv.Dezvoltarea unui proiect în acest sens vafavoriza organizarea unui sistem pentruprofesionalizarea resurselor umane care săasigure externalizarea cheltuielilor cu serviciilede pregătire a personalului de către companiileprivate, axându-se pe un sistem de pregătireprofesională pe orizontală a resurselor umane.Obiectivul strategic proiectului este crearea unui centru regional de pregătire profesionalămultisectorială în domenii tehnice.Obiective specifice Diagnosticul pieţei forţei de muncă – cercetare la faţa locului: identificareaexpertizei/competenţelor necesare, identificareaofertei existente pe piaţă, identificareacompetenţelor oferite de şcolile profesionale,identificara modului în care forţa de muncă artrebui pregătită în vederea atragerii de investiţiistrăine în Regiunea Vest Livrarea cursurilor de formare profesională – furnizarea de formare profesională despecialitate de către formatori specializaţi înformare profesională, reorientarea pieţei forţeide muncă către domeniile cu potenţial dinRegiunea Vest şi de care ar putea fi interesaţiinvestitori străini14


EVENIMENTE15


1. Vizita delegaţiei din Regiunea Nord, Republica Moldova în Regiunea Vest,România (28-30 noiembrie 2011)Scopul vizitei a fost participarea la ceremonia de semnare a protocolului de colaborare dintreRegiunea Nord Republica Moldova şi Regiunea Vest România. Evenimentul a avut loc la sediulCJ Arad şi a fost prezidat de către Dl. Petru Nicolae Ioţcu, Preşedinte al Consiliului pentruDezvoltare Regională din Regiunea Vest România şi Preşedinte al Consiliului Judeţean Arad.La sediul ADR Vest Timişoara, a avut loc o discuţie detaliată referitoare la activitatea curentă acelor două agenţii, iar ADR Vest a prezentat informaţii tehnice legate de:- planificarea regională;- atragerea de investiţii ;- dezvoltarea şi implementarea de proiecte regionale;- management al clusterelor şi inovare;- management de fonduri de pre-aderare;- managementul fondurilor structurale;- proceduri de management şi evaluare a resurselor umane.16


2. Vizita de studiu în domeniul energiilor regenerabile organizată în RegiuneaVest (21-22 septembrie 2011)În perioada 21-22 septembrie 2011 a fost organizată în Regiunea Vest o vizită de studiu îndomeniul energiilor regenerabile, vizită desfăşurată în cadrul proiectului Interreg IVC Co2Free -Cooperare pentru promovarea energiilor regenerabile şi a eficienţei energetice, implementat decătre un consorţiu format din 10 organizaţii provenind din 8 ţări europene (Irlanda, MareaBritanie, Suedia, Bulgaria, Spania, Austria, Finlanda şi România), din care face parte şi ADR Vest .Evenimentul şi-a propus identificarea de soluţii de creştere a eficienţei energetice a clădirilorpublice şi rezidenţiale, precum şi promovarea celor mai reprezentative exemple de clădirieficiente din punct de vedere energetic din Regiunea Vest si a celei mai bune practicidezvoltate în Regiunea Vest în domeniul energiilor regenerabile, facilitând astfel vizite destudiu la City Business Center şi ICER – Institutul de Cercetări pentru Energii Regenerabile dinTimişoara.Vizita laboratoarelor de cercetare în domeniul energiei solare şi a biogazului din cadrulUniversităţii Politehnica din TimişoaraVizită la City Business Center17


În cadrul aceluiaşi eveniment, a avut loc unworkshop cu tema „Eficienţa energetică aclădirilor” la care au participat reprezentanţi aiadministraţiei publice, ai mediului economic şi aifacultăţilor de profil din regiune, precum şireprezentanţi ai organizaţiilor europene partenere– Colm McColgan, Presidente al ERNACT – ReţeauaRegiunilor Europene în domeniul TehnologiilorComunicaţiilor, Jouko Parviainen, Manager deproiecte in cadrul Agenţiei pentru DezvoltareRegională Joensuu, Finlanda si Colm McClements, Consultant ECORYS/Lideea.Prin derularea proiectului Co2Free în perioada 2010 - 2012, Regiunea Vest beneficiază deexpertiză din partea unor organizaţii europene care au dezvoltat bune practici în domeniile:energii regenerabile, green ICT, eficienţă energetică şi transporturi. De asemenea, în cadrulacestui proiect, vor fi dezvoltate planuri de acţiune care vor aborda conceptele de eficienţă energetică şi transport durabil şi care vor fi implementate în cadrul viitoarelor programe dedezvoltare finanţate prin Fondurile Structurale.18


3. Conferinţă de lansare şi validare a Planului de Acţiune pentru DezvoltareaInfrastructurilor de Afaceri din Regiunea Vest (13 septembrie 2011)Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului MITKE – Managing the IndustrialTerritories in the Knowledge Area, proiect finanţat în cadrul Programului Interreg IVC, în careADR Vest este partener.A avut loc un atelier în cadrul căruia au fost prezentate cele mai bune practici în materie deinfrastructuri de afaceri din Regiunea Vest - City Business Development Centre, ParculIndustrial Valea Ţerovei, Parcul de Afaceri Simeria. De asemenea, a fost prezentat Planul deÎmbunătăţire a Infrastructurilor de Afaceri din Regiunea Vest.Proiectul MITKE vizează realizarea unei analize a infrastructurilor de afaceri din regiunilepartenere in proiect; elaborarea unei colecţii de bune practici cuprinzând exemple de succes deinfrastructuri de afaceri din regiunile partenere si realizarea unor transferuri de bune practici;dezvoltarea unor planuri regionale pentru îmbunătăţirea parcurilor industriale si a infrastructurilorde afaceri.19


TRANSFER ŞI DEZVOLTAREDE KNOW HOW20


Platforma Take it UpAsociaţia Tehimpuls este începând cu luna septembrie 2010 membru al Platformei Take it Up ,un spaţiu de lucru interactiv dedicat celor care susţin inovarea în spaţiul european. Platformade testare facilitează activităţile de tip matchmaking cu furnizori ai serviciilor de inovare caredoresc testarea unor noi produse şi servicii existente.Take it Up pune la dispoziţia utilizatorilor o serie de instrumente:O bază de date cu cele mai performante instrumente şi servicii în vederea facilităriitransferului de tehnologieUn spaţiu de studiu, care cuprinde metodologii kituri inovatoare, materiale de învăţareşi oportunităţi de trainingO comunitate a furnizorilor de produse inovatoare care facilitează realizarea de noicontacte şi schimburi de experienţăUn spaţiu dedicat celor mai noi ştiri în domeniul inovăriiPlatforma Take it Up este condusă de către un parteneriat internaţional de companii private şireţele de inovare :Mai multe informatii la: http://www.takeitup.eu/home.asp21


Platforma S3 – Smart Specialisation StrategyCrearea Platformei S3 are rolul de a asistaregiunile Statelor Membre ale UE de a dezvolta,implementa şi analiza strategiile regionale învederea integrării conceptului de smartspecialisation, prin furnizarea de asistenţă înidentificarea, în fiecare regiune, a activităţilor cuvaloare adăugată în vederea creşteriicompetitivităţii şi a portofoliului de de politici.Definiţia specializării smart se referă la modalităţile prin care domeniile deja dezvoltate aleunui teritoriu pot fi sprijinite prin cercetare și inovare, astfel încât dezvoltarea lor să fieaccelerată în continuare. Nu este vorba neapărat de specializare sectorială, ci mai degrabădomenii distincte și originale de specializare, spre exemplu în interiorul unui sector. Un aspectesenţial este dat de faptul că întreprinderile trebuie să fie în centrul acestui demers strategic.Regiunile pot fi clasificate din punctul de vedere al antreprenoriatului în:RA – bogate în capabilităţi antreprenorialeRB – istoric industrial puternic, dar fără un antreprenoriat puternicRC – capabilităţi antreprenoriale slabeAstfel, partnerii din mediul de afaceri devin de asemenea potenţiali beneficiari ai ideii de smartspecialization in contextul in care ideea centrală din spatele conceptului de smart specializationeste dezvoltarea de capabilităţi antreprenoriale. În acest context, e foarte importantăsprijinirea de activităţi de colaborare dintre mediul de cercetare/academic şi cel economic.In următoarea perioadă de planificare existenţa unei strategii de inovare elaborată peprincipiile smart specialization reprezintă o condiţie de conditionalităţi ex-ante.În acest context, Regiunea Vest a devenit membru al Pltaformei S3 – Smart SpecialisationStrategy, ceea ce va ajuta la elaborarea noilor documente de planificare, realizate intr-un largcontext partenerial în vederea prioritizării domeniilor care pot contribui la dezvoltarea regiunii.22


3. Steinbeis Day 2011 (30 Septembrie 2011)Conferinţa a fost organizată în data de 30 Septembrie 2011, la Haus der Wirtschaft, Stuttgart,de către Fundaţia Steinbeis şi Council of Danube Cities and Regions (CDCR).Regiunea Vest a fost reprezentată la conferinţa Steinbeis Day 2011, prin expunerea la un standamenajat şi susţinerea unei prezentări în cadrul conferinţei.Ca urmare a acestui eveniment, Asociaţia Tehimpuls va transmite o solicitare de colaborareFundaţiei Steinbeis în vederea dezvoltării de iniţiative în parteneriat în domeniul transferuluitehnologic.Reţeaua de centre de transfer Steinbeis este specializată în recunoaşterea celor mai recentetehnologii şi perspective de management disponibile pentru clienţi, având competenţelenecesare pentru a transforma tehnologiile şi cunoştinţele competitive în afaceri, în beneficiulcompaniilor mari, cât şi a întreprinzătorilor individuali.26

More magazines by this user
Similar magazines