ZIUA INTERNATIONALA PENTRU SECURITATE SI ... - ITM Sibiu

itmsibiu.ro
  • No tags were found...

ZIUA INTERNATIONALA PENTRU SECURITATE SI ... - ITM Sibiu

ZIUA INTERNATIONALAPENTRU SECURITATE SISANATATE IN MUNCAPromovarea Securitatii si Sanatatiiintr-o ECONOMIE VERDESIBIU 2012


PADUREAfactor esential inprotectia mediului, incadrulDirectiei Silvice Sibiu


Prin Silvocalie( Estetica Padurii ),intelegem continuareafrumosului natural inconstiinta si construireaunui al doilea peisaj, ininterior, mai pur- ceea ces-a numit in filosofiaeuropeana modernametaspatiu si metapeisaj.


Activitatea Direcţiei SilviceSibiu, se desfăşoară pe osuprafaţă de 111.942 ha, din care61.086 ha fond forestierproprietate publică a statului,40.970 ha fond forestierproprietate publică a unităţiloradministrativ teritoriale, 8.688 hafond forestier proprietate privatăa persoanelor juridice şi 1.198 hafond forestier proprietate privatăa persoanelor fizice.


Suprafaţa terenurilor acoperite cupădure este de 110.235 ha din carerăşinoase 36.032 ha şi foioase74.203 ha, procentul deîmpădurire, raportat la suprafaţajudeţului fiind de 34 %.Activitatea Direcţiei Silvice Sibiu,se desfăşoară prin cele 8 ocoalesilvice: Agnita, Arpas, Avrig,Miercurea Sibiului, Dumbraveni,Medias, Sibiu si Valea Cibinului– Saliste.


Protectia padurilor este una dinactivitatile importante aleDirectiei Silvice Sibiu,implicând atât aspecte practiceale prevenirii si combateriidaunatorilor cât si aspecte decercetare stiintifica aplicativa,care concura la gasirea solutiiloroptime de mentinere a unei starifitosanitare corespunzatoare infondul forestier. Starea desănătate a arboretelor seurmăreşte premanent prin dateleculese din pieţele de monitoringforestier.


Suprafaţa acoperită inclusăîn scopulCertificării padurii este de60.486 ha, din care :- proprietate publică astatului 60.486 ha (dincare în grupa funcţională46.552 ha)- proprietatea altordeţinători 0 ha.


Reconstructia ecologica a padurilor distruse prinPOLUARE INDUSTRIALA


Datorita fenomenului de poluare, s-au adus mariprejudicii fondului forestier, constand din pierderiimportante de masa lemnoasa, compromiterearegenerarilor naturale si a plantatiilor, diminuarearesurselor la produsele accesorii si la efectivele devanat.Concomitent, au fost serios afectate functiile deprotectie ale padurii :• Hidrologica si antierozionala,• Climatica,• Igienico- sanitara etc.


In cadrul actiunii dereconstructie ecologica, cepresupune refacerea padurilordistruse, dar si punerea invaloare prin impadurire aunor terenuri agricole inaptealtor culturi, Directia SilvicaSibiu a efectuat, in intervalul1990-2012, plantatii integralepe o suprafata totala de1170,15 hectare.


RezultatePe terenuri foarte puternic pana la excesiverodate, afectate de poluare maxima, s-aucomportat satisfacator: salcamul, mojdreanul,salcioara, amorfa, paducelul; pe terenuri cueroziune foarte puternica la excesiva siterenuri alunecatoare cu predominarea rocii lasuprafata, dar cu poluare moderata-puternicaprecum si pe terenuri cu eroziune moderataputernicasi terenuri alunecatoare cupredominarea solului la suprafata, dar cupoluare maxima, au avut o comportare buna:salcamul, cenusarul, malinul american,mojdreanul, salcioara, amorfa, paducelul,catina alba, lemnul cainesc, sangerul si socul.


• Pe terenuri atat cu degradare cat si cupoluare moderata la puternica, gamaspeciilor care au dat satisfactie s-a largitsi mai mult: la speciile de mai sus seadauga gorunul, stejarul, ciresul depadure, frasinul, pinul negru, jugastrul,artarul tatarasc, artarul american; inmicrodepresiuni cu exces temporar deapa, foarte puternic poluate, a condus larezultate satisfacatoare aninul negru, iarin microdepresiuni cu exces temporar deapa, moderat la puternic poluate au datsatisfactie: aninul negru, aninul alb, salciaalba, plopii euramericani.


Analiza SWOT.Puncte tari :• Multe arii protejate, monumente ale naturii şi rezervaţii;• Bogata faună cinegetică şi piscicolă şi o mare varietatebotanică;• Suprafata mare acoperită de păduri, cu valenţe recreativeşi curative.Puncte slabe :• Lipsa unui sistem unitar de administrare a zonelorprotejate;• Piederea de locuri de munca, prin inchiderea societatilorcare prezinta poluare ridicata ( Copsa Mica );• Spaţii neadecvate pentru depozitarea şi reciclareadeşeurilor în zonele turistice.


Oportunităţi :• Conservarea şi valorificarea ariilor naturale protejate dinregiune în vederea exploatării acestora ca atracţii turisticesi atragerea de personal disponibilizat;• Organizarea unor campanii de informare şi promovare amediului curat;• Dezvoltarea parteneriatului şcoală-mediu curat;• Dezvoltarea proiectelor de pregătire profesională;• Potenţial de dezvoltare a unor parteneriate/asocieri întreunităţi administrativ – teritoriale cu interese comune pentrudezvoltarea starii de sanatate a mediului.


Ameninţări :• Calitatea mediului înunele zone influenţeazănegativ dezvoltareaumana;• Creşterea presiuniituriştilor asupraobiectivelor turistice demare valoare poate ducela deteriorarea lor;• Insuficienţa capitalului deinvestiţii capabil sămenţină şi să creascăactivităţile de afaceri.


În urma analizei SWOT, Direcţia Silvică Sibiu trebuie săopteze pentru strategii de tipul “ SO “( forţe/oportunităţi ), în această situaţie recomandându-sestrategii agresive, prin care intreprinderea îşi va utilizaforţele proprii în scopul maximizării oportunităţilor demediu.


Pădurea nu este numaiorganism biologic, unitateade bază a ecosferei, obiectde frumuseţe naturală,privităîn sine, ea este o adevăratălume, un cosmos care seconduce şi este structuratdupă legi proprii generatoarede forme de viaţă stabile.

More magazines by this user
Similar magazines