14 septembrie 2011

realitateavalceana.ro
  • No tags were found...

14 septembrie 2011

C M Y KRealitatea V@lcean`S`pt`m@na 8 - 14 septembrie 2011 • apare [n fiecare joiNr. 28, 12 pagini, pre\ 1 leu Tiraj 1000www.realitateavalceana.roSursa dumneavoastr` de informare redactia@realitateavalceana.ro8.09.2011-14.09.2011Locuri de munc`la AJOFM V^LCEA> pagina 10zvonuric@rcoteliC@rcoteli (pe) bune]i (ne)buneb@rfe> pagina 12Din 12 septembrie a.c., programulintr` [n derulareLapte ]i corn pentruelevii v@lceniDac` nu acum, atunci c@nd?V@lcea ]i-a desemnat„Cel mai bun p`durar”> pagina 9 > paginile 6 - 79 sau 28 septembrie?Coali\ia guvernamental`continu` procesul des`r`cire a românilor> pagina 4Bilan\ uluitor! 620 deminori români au fostabuza\i sexual în 2010!Un bilan\ îngrijor`tor a scos laiveal` faptul c` anul trecut înRomânia au fost abuza\i sexual 623de minori.O mare parte din cazuri au r`masf`r` rezolvare din cauza mai multorvicii de procedur`. În urma investiga\iilor464 de copii au r`mas cufamiliile lor, în timp ce 79 au fost da\iîn plasament în regim de urgen\`.Statistica a ar`tat c` 435 de incidenteau avut loc la sate, în timp ce 188 s-au petrecut în mediul urban. Totu]i,aceste cifre nu sunt reale, cazurilefiind mult mai multe, dar unele dinele sunt \inute sub t`cere fie de teama“gurii satului”, fie invocându-sebinele copilului.SC CET Govora SAStr. Industriilor, nr.1 R@mnicu V@lcea, Jude\ulV@lcea; cod po]tal: 240050Telefon: +40-250-733601Fax: +40-250-733603Pagina web: www.cetgovora.roCei care n-au luat bac-ul ast`-var` ausperat c` poate-poate... sesiunea dintoamn` va fi mai lejer`. Spre dezam`gireacandida\ilor, montarea camerelorde supraveghere nu le-a dat posibilitateanici m`car s` [ntoarc` privirea [n st@ngasau [n dreapta! Cred c` este pentruprima dat` c@nd au fost depuse at@teacontesta\ii, dar dac` ei aveau nota trei,de unde Dumnezeu s` scoat` la contesta\iedou` sau trei puncte [n plus ca s` fieadmi]i? Au timp s` [nve\e pentru anulviitor! Mul\i [l condamn` pe ministrulEduca\iei pentru m`surile drasticeimpuse [n 2011, dar, ar trebui s` recunoa]temc` are ]i dreptate! Nu putem s`termin`m to\i cu medii maxime, nuputem s` fim to\i directori, doctori, profesori]i ingineri. Au disp`rut vechilemeserii, nimeni nu mai vrea s` fac` ]imunca de jos. Ce este de f`cut? Nu e oru]ine s` fii t@mplar, cizmar, dup`p`rerea mea, e mai ru]ine s` stai acas` ]iToat` V@lcea, ]i nu numai, este cusufletul la gur` s` afle ce se mai [nt@mpl`[n cazul lui Mircia Gut`u (foto), [nc@texist` fel ]i fel de supozi\ii, [nc@t oameniinici nu mai ]tiu ce s` mai cread`.Pentru fostul primar al R@mnicului,Mircia Gut`u, data de 9 septembriepoate fi o speran\` spre eliberare din penitenciar.Dup` cum v-am mai informat laJudec`toria Drobeta -Turnu Severin, [ndata de 5 septembrie s-a rejudecat cerereade eliberare condi\ionat`, cerereavizat` favorabil pentru Mircia Gut`u,]i, conform legii, DNA-ul are drept derecurs doar trei zile, iar dac` nu odepune, atunci, clar pe 9 septembrieMircia Gut`u este liber s` se [ntoarc`acas`.Acum, mai mult ca niciodat`, ca s`existe siguran\` maxim` ca MirciaGut`u s` fie eliberat din penitenciarul dela Mehedin\i mai exist` un nou termenpentru o a doua cerere de eliberarecondi\ionat`, termen care a fost stabilitde c`tre instan\` de judecat` pentru datade 28 septembrie 2011. Dac` nici a]a n-ofi bine pentru Mircia Gut`u, c@nd s`fie?!? Ce motive s-or mai g`si acum? S`sper`m c` s-a terminat cu prelungirile,cu recursurile, iar fostul primar se poate[ntoarce acas` la familie ]i printrer@mnicenii [n r@ndul c`rora se bucur` deat@ta notorietate!Anemona T~NASEDezastrul bac-ului 2011s` nu faci nimic !!! EditorialUnii care au picatbac-ul amenin\` c` se sinucid, c` pleac`de acas` etc, ar face mai bine s` nu-]imai impacienteze p`rin\ii ]i s` pun`m@na pe carte, ]i-atunci, cu siguran\`, nuvor mai avea g@nduri necurate! Ei trebuies` [n\eleag` c` nu mai este o joac`examenul de bacalaureat, c` s-a terminatcu copiatul, c` acum fiecare ia nota pecare-o merit`, asta explic` ]i faptul c`procentul de promovabilitate a sc`zut[ngrijor`tor! Asta este, dac` vrem ca[nv`\`m@ntul rom@nesc ]i, implicit v@lcean,s` revin` la „ce-a fost odat`” „sef`cea carte, nu glum`!”, realitatea estec` trebuie sacrificate c@teva genera\ii deelevi, dar, tot r`ul spre bine, [ntruc@tconsider`m c` este maxim` [mportan\`cre]terea calit`\ii [nv`\`m@ntului. Prease dusese totul de r@p`, trebuie s`recunoa]tem!.Anemona T~NASE


Pagina 2.}tiri, informa\iiCu armele la control!La data de 27 iulie a.c. a intrat învigoare Legea nr. 117 care modific` ]icompleteaz` Legea 295/ 2004, privindregimul armelor ]i al muni\iilor, printremodific`rile survenite num`rându-se ]ieliminarea institu\iei vizei permisului dearm` ]i înlocuirea acesteia cu valabilitateapermisului.Aceast` m`sur` presupune prezentareade\in`torilor de permise de arm` lastructurile de poli\ie specializate în vedereaprelungirii valabilit`\ii acestui document,înaintea împlinirii termenului de 5ani de la data eliber`rii.Posesorii permiselor de arm` eliberateîn anul 2006 sunt obliga\i s` se prezintela sediul I.P.J. Vâlcea – Biroul Arme,Explozivi ]i Substan\e Periculoase, înzilele de luni ]i miercuri, între orele 8.30- 10.30 ]i 15.00- 16.00 în vederea prelungiriivalabilit`\ii permisului de arm`,cu armele înscrise în permis ]iurm`toarele documente:permisul de arm` în original ]i copiexerox ( pagina foto, pagin` arme înregistrate]i pagin` schimbare domiciliu –dac` este cazul );carete de identitate, în original ]icopie;certificat medical;aviz psihologic;o fotografie color 3 x 4;permisul de vân`toare;cazier judiciar;. .Pentru membrii CARP V@lceadoctorul Banacu ofer` consulta\ii gratuiteGrigore R`ban, pre]edintele CARPensionari R@mnicu V@lcea ne-aprezentat situa\ia [mprumuturilor dinluna august ]i [nceputul lunii septembrieȦcesta a precizat: „{n luna augusta.c. s-au acordat 1.194 de [mprumuturila valoarea total` de 1.643.915 lei,respectiv la suma de 3500 lei s-au acordat17 [mprumuturi, la 3000 lei - 47, la2500 lei - 21; la 2000 lei - 51, la sumade 1500 lei - 138 de [mprumuturi, lasuma de 1000 lei s-au acordat 139, iarla 600 lei s-au acordat 58 de [mprumuturi.Luna trecut` s-au [nscris 91 demembrii, 14 s-au retras, iar 33 au decedat.Mo]tenitorilor membrilor deceda\ili s-a acordat c@te un ajutor de[nmorm@ntare [n valoare total` de19.310 lei. De la [nceputul acestei luni]i p@n` la data de 5 septembrei a.c., s-au f`cut 231 de [mprumuturi [n sum`total` de 325.250 lei, astfel: la suma de3500 lei -9 [mprumuturi, la 3000 lei – 8[mprumuturi, la 2500 lei-4 [mprumuturi,la 2000 lei- 11 [mprumuturi, 1500lei-19, 1000 lei -30, iar la 600 lei -7[mprumuturi.{n ceea ce privesc ajutoarele pentruprocurare de ochelari, s-au acordat trei[n valoare total` de 105 lei. De asemeneas-au mai acordat 33 de ajutoare [nvaloare total` de 1225 lei pentru tratamentela b`i.{n luna august pensionarii v@lceni aubeneficiat de serviciile cabinetelor dincadrul CAR-ului astfel: la cabinetul deStomatologie au fost 112 pacien\i, laEcografie 17, la masaj 36. |in s` precizezfaptul c` dorctorul Babacu de laortopedie face consul\a\ii gratuite pensionarilorla cabinetul d@nsului, ace]tiaprezent@nd domnului doctor o recomandarede la mine.{n ceea ce privesc serviciile auxiliarela coafur` 64 de doamne ]i-au aranjat]i vopsit p`rul, iar la frizerie 111 domnis-au tuns. La croitorie 55 de pensionariau fost pentru a face un tiv sau a modificao hain`, iar la cizm`rie21 de persoaneau trecut pragul pentru repara\iila [nc`l\`mine.De asemenea Clubul a fost frecventatde 704 pensionari unde au desf`]uratdiverse activit`\i.Pre]edintele CAR Pensionari a maiprecizat faptul c` la Clubul AMMA, dincadrul CAR Pensionari, joi, 8 septembriea.c., de la ora 10.00, se va discutadespre programul antiparazitar [n vindecareatuturor formelor de cancer dup`Hulda Renger Clark.Neonilia STANÎn situa\ia în care persoanele în cauz`nu se prezint` pentru prelungirea valabilit`\iipermisului de arm`, dreptul deport ]i folosire a armelor ]i muni\iilorletale se anuleaz`.În urma anul`rii dreptului de port ]ifolosire a armelor, permisul de arm` seretrage de c`tre organul de poli\ie care adispus m`sura, iar armele ]i întreagacantitate de muni\ie de\inute se depun,de îndat`, la un armurier autorizat înacest sens, titularul fiind obligat s` fac`dovada depunerii în termen de 10 zile dela data lu`rii la cuno]tin\`.Nedepunerea armei ]i a muni\iei laun armurier autorizat în termen de 10zile de la expirarea perioadei de valabilitatea permisului de arm` constituieinfrac\iune ]i se pedepse]te cuînchisoare de la 1 la 5 ani.Dup` ce au dat peste 20 de spargeri deapartament [n jude\ul V@lcea un grup depatru-cinci tineri [n sf@r]it au fost prin]i ]iadu]i [n fa\a completului de judecat`. Esteincredibil, dar adev`rul este c` fiind laprimul termen, tinerii erau oarecumnep`s`tori, chiar se putea observa pe fe\elelor o urm` de indiferen\` ]i cum []i analizau„victimele”. Problema este c` cei p`gubi\inu se ]tie d`c` []i vor mai putea recuperabunurile (bani ]i aur) deoarece, ho\ii veneaucu un autobuz de la Bucure]ti, sp`rgeau unRedac\ia:Carmen C~LINAnemona T~NASENeonilia STANColaboratori: Alexandru BONTA, Adina DUMITRURealitatea V@lcean`. DiversePublica\ie editat` de {ntreprindere Individual` T`naseLiliana Anemona, [nregistrat` la Registrul Comer\uluisub num`rul F38/60/26.01.2011CUI: 27948932 din 27.01.20118 septembrie - 14 septembrie 2011}colile sunt preg`tites`-]i primeasc` eleviiLucr`rile de igienizare la ]colile dinmunicipiu sunt aproape finalizate,unit`\ile de înv`\`mânt fiind preg`tites`-]i primeasc` elevii în noul an ]colar.Primarul Râmnicului, Romeo R`dulescuva merge personal în toate unit`-\ile de înv`\`mânt pentru a vedea careeste situa\ia acestor lucr`ri de cur`\enie.„Igienizarea la gr`dini\ele, ]colile ]iliceele din municipiu este aproapegata. Unii directori au anun\at dejafinalizarea lucr`rilor, al\ii spun c` maiau câteva retu]uri de f`cut. Voi mergepersonal s` v`d care este situa\ia. Lucr`mintens la Gr`dini\a „To\i Sfin\ii”,la toaleta Grupului ]colar Tehnic Forestier]i la reabilitarea Colegiului Na-\ional „Alexandru Lahovari”. Conducerileunit`\ilor de înv`\`mânt au promisc` elevii vor fi primi\i în condi\iioptime la începutul anului ]colar. ]colilegenerale sunt ]i ele preg`tite pentruînceperea noului an, iar lucr`rile aufost f`cute integral din conturile prim`riei.La foarte multe ]coli a fost necesars` înlocuim instala\iile termice,s` refacem hidroizola\iile, importantfiind pentru noi ca municipalitate s`racord`m toate aceste unit`\i de înv`\`mântla re\eaua de ap` cald` a ora-]ului, acest lucru nefiind f`cut pân`acum.Se apropie anul ]colar, iar stareaunit`\ilor de înv`\`mânt cu câteva zileînaintea începerii ]colii este o prioritatepentru noi. De asemenea, vom urm`risitua\ia autoriza\iilor sanitare. Înconcluzie, în Râmnicu Vâlcea nu vor fiprobleme cu începerea noului an ]colar.Unit`\ile de înv`\`mânt sunt îngrafic cu lucr`rile de igienizare ]i noulan va începe normal”, a declarat primarulRomeo R`dulescu.Ho\i din Bucure]ti spargapartamente la V@lceaAnemona T~NASEapartament-dou` [ntr-o jum`tate de or` - oor` (floare la ureche,nu???), apoi plecau totcu autobuzul, [mp`r\ind bunurile [ntre ei.Niciun p`gubit nu ]i-a mai recuperat dinbunuri, dar tinerii au spus [n fa\a instan\ei c`le vor acoperi prejudiciile e]alonat.{ntrebarea este cum va fi posibil, deunde vor avea ei at@\ia bani, c@nd ei au dedat la numai o persoan` 40.000 lei noi?!?!Din p`cate, toate astea se [nt@mpl` la noi laV@lcea...Administrator Anemona T~NASEDirector Marketing: Carmen C~LINTehnoredactare & IT: Alin Marian IONESCUDifuzare: Alexandru POPESCURâmnicu VALCEA, str. Regina Maria nr. 7, Bl C1, sc D, et IIE-mail: redactia@realitateavalceana.roTelefon: 0350/801965; 0754/068797; 0755305278Tiparul executat de: SC SILPACINO SRL Rm. VâlceaPotrivit art. 206 din Codul Penal, responsabilitatea juridic` pentru materialele ap`rute în paginile acestei publica\ii apar\ineautorilor, precum ]i celor care fac declara\ii, în virtutea dreptului la opinie ]i liber` exprimare, garantat de Constitu\iaRom@niei.Colajele foto ]i imaginile trucate marcate cu “T”, precum ]i textele care le înso\esc vor fi considerate pamflete ]i tratate caatare.


.8 - 14 septembrie 2011Realitatea V@lcean` Pagina 5{n perioada 1 septembrie ]i 17 octombrieSe depun cererile pentru[mbun`t`\irea produselor ecologiceAgen\ia de Pl`\i ]i Interven\ie pentruAgricultur` (APIA) informeaz` c`, înperioada 1 septembrie - 17 octombrie 2011,inclusiv, se pot depune cererile de solicitarea ajutorului specific acordat pentru îmbun`t`\ireacalit`\ii produselor agricole în sectorulde agricultur` ecologic`.Ajutorul specific se acord` pentruexploata\iile din produc\ia vegetal` ]ianimalier` care sunt înregistrate în sistemulde agricultur` ecologic` ]i care se afl` în perioadade trecere de la agricultura conven-\ional` la agricultura ecologic`, numit` conversie.Beneficiarii ajutorului specific sunt persoanefizice, persoane fizice autorizate, întreprinderiindividuale sau familiale constituiteconform O.U.G. nr. 44/2008 sau persoanejuridice care îndeplinesc cumulativurm`toarele condi\ii:- sunt înregistra\i în fiecare an pentrucare solicit` ajutorul specific, în sistemul deagricultur` ecologic`, la Ministerul Agriculturii]i Dezvolt`rii Rurale (MADR), prin Direc\iileAgricole de Dezvoltare Rural`jude\ene;- de\in un contract încheiat cu un organismde inspec\ie ]i certificare acreditat peteritoriul Uniunii Europene /aprobat dec`tre MADR;- de\in un document justificativ / certificatde conformitate / master certificat / certificatde confirmare a conversiei (în care semen\ioneaz` statutul exploata\iei în conversie- anul 1, anul 2, anul 3, cultura, suprafa-\a, num`rul de animale, num`rul de familiide albine) emis de organismul de inspec\ie]i certificare cu care a încheiat contractul;- se men\in în sistemul de agricultur`ecologic` pe o perioad` de 5 ani;- nu au datorii restante la bugetul de stat.sau bugetul local;Agen\ia de Pl`\i ]i Interven\ie pentruAgricultur` (APIA) Centrul Jude\eanValcea informeaz` c` data de 20septembrie este termenul limit` pân` lacare fermierii pot depune Cererea deplat` pentru fiecare an de solicitare,aferent` „Ajutorului specific pentru produc`toriide lapte de vac` din zonele defavorizate”,finan\at` din Fondul Europeande Garantare Agricol` (FEGA).În consecin\`, termenul de efectuarea controlului la fa\a locului va fi prelungitpân` la data de 30 noiembrie a fiec`ruian, în vederea facilit`rii verific`riifaptice a existen\ei vacilor de lapte în loca\iilemen\ionate în cererea de solicitare.De acest sprijin comunitar pot beneficiacresc`torii de vaci de lapte, persoanefizice, persoane juridice ]i / sau persoanefizice autorizate, întreprinderi individualesau familiale.Solicitan\ii trebuie s` depun` cerereaaferent` fiec`rei exploata\ii la centrulAPIA jude\ean pe a c`rui raz` teritorial`se afl` exploata\ia de vaci de lapte.Condi\iile de acordare sunt:- de\inerea unui efectiv cuprins între2 ]i 15 capete vaci de lapte, inclusiv, pe- în cazul beneficiarilor din produc\iavegetal`, suprafa\a agricol` în folosin\`trebuie s` fie de cel pu\in 0,30 ha, ocupat`cu culturi anuale, culturi perene sau p`]uni]i fâne\e permanente.Beneficiarii ajutorului specific potdepune o singur` cerere de solicitare aajutorului specific, fie pentru o exploata\iedin produc\ia vegetal`, fie numai pentru unadin speciile din produc\ia animalier` saunumai pentru o exploata\ie din apicultur`.În cazul în care beneficiarul exploateaz`mai multe terenuri aflate pe raza mai multorjude\e, cererea va fi depus` la centruljude\ean APIA pe raza c`ruia se afl`suprafa\a mai mare pentru exploata\iile dindomeniul vegetal.Pentru exploata\iile din domeniulcre]terii animalelor, beneficiarul va depunecererea la centrul jude\ean APIA pe razac`ruia se afl` înregistrat sediul social pentrupersoane juridice/ PFA/ÎÎ/ÎF, respectivdomiciliul pentru persoane fizice.Nerespectarea condi\iilor de eligibilitateprev`zute pentru acordarea ajutorului specificpoate atrage, dup` caz, reducerea/excludereade la plat`, respectiv penalit`\i/sanc-\iuni multianuale.Pentru acest tip de ajutor specific, Româniabeneficiaz` de fonduri europene de3.098.000 euro din Fondul European deGarantare Agricol` (FEGA).Informa\ii suplimentare:Hot`rârea Guvernului nr. 759 din 21 iulie2010 privind acordarea de ajutoare specificepentru îmbun`t`\irea calit`\ii produseloragricole în sectorul de agricultur` ecologic`,cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare;Ordinul nr. 17 din 20 ianuarie 2011privind aprobarea reducerilor ]i excluderiloraplicabile cererilor de plat` a ajutorului20 septembrie, termenullimit` pentru subven\ia de lapteexploata\ie (vaca de lapte se define]te cafiind femela din categoria bovine care af`tat cel putin o dat` pân` la datadepunerii cererii, vi\elul fiind identificat]i înregistrat în Registrul Na\ional alExploata\iilor – RNE);- înregistrarea beneficiarului caresolicit` ajutorul în sistemul de administrarea cotelor de lapte, cu cota de laptepentru livr`ri ]i/sau vânz`ri directe, laServiciul de Administrare a Cotelor deLapte (din cadrul Centrului jude\ean alAgen\iei de Pl`\i ]i Interven\ie pentruAgricultur`);- înscrierea în RNE a efectivului devaci de lapte de\inut în exploata\ie;- men\inerea în exploata\ie aefectivului de vaci de lapte pentru carese solicita ajutor specific anual, pân` ladata efectu`rii pl`\ii;- permiterea efectu`rii controalelorpotrivit legii, efectuate de c`tre APIAsau de c`tre alte organisme abilitate înacest sens;- situarea sediului exploata\iei înzonele defavorizate din România(identificate în Anexa 4A la ProgramulNa\ional de Dezvoltare Rural` - PNDR2007 – 2013);Adrian Pintea, directorul executiv APIAspecific pentru îmbun`t`\irea calit`\iiproduselor agricole în sectorul deagricultur` ecologic`, cu modific`rile ]icomplet`rile ulterioare.Pentru mai multe informa\ii poate ficonsultat site-ul APIA, la adresa- comunicarea în scris, în termen de 7zile lucr`toare de la data apari\iei, aoric`rei modific`ri a informa\iilor declarateîn cererea de plat`, ap`rut` întredata depunerii ]i data finaliz`rii controluluila fa\a locului.Nerespectarea condi\iilor de eligibilitatemai sus men\ionate poate atrage,dup` caz, reducerea / excluderea de laplat` ajutorului specific, respectivpenalit`\i / sanc\iuni multianuale.„Documentele justificative care seata]eaz` la cerere sunt:- copie a Certificatuluide înregistrare de la Oficiul RegistruluiComer\ului / a Certificatului deînregistrare fiscal` / carte de identitate,dup` caz; copie de pe pa]aportul fiec`reivaci de lapte, emis de AutoritateaNa\ional` Sanitar` Veterinar` ]i pentruSiguran\a Alimentelor – ANSVSA (pentruconformitate se va prezenta ]ioriginalul pa]aportului); copie documentcoordonate bancare.Men\ion`m c` pentru aceast` m`sur`finan\at` din FEGA este alocat unplafon maxim de 22.447.205 euro”, aprecizat directorul APIA, Adrian Pintea.Carmen C~LINAgricultur`http://www.apia.org.ro/buget_FEGA.htm,unde se afl` modelul de cerere ]iinstruc\iunile de completare, ghidulsolicitantului ]i toate formularele necesare.Informa\iile ne-au fost oferite de c`tredirectorul APIA, Adrian Pintea.Carmen C~LINCabinetveterinar]i farmacieStr. Henri Coand`, bloc R7, l@ng` Pia\a Nord


C M Y KRealitatea V@lcean`Pagina 68 - 14 septembrie 2011.Reportaj„Cel mai bun p`durar” v@lcean{n data de 2 septembrie a.c., la CabanaC`ciulata din cadrul Direc\iei SilviceV@lcea, s-a desf`]urat concursul „Celmai bun p`durar”, competi\ie ce a avutdrept scop perfec\ionarea preg`tirii profesionalea personalului silvic v@lcean.Concursul, care se desf`]oar` anual,în mai multe etape, faza local`, jude\ean`]i apoi na\ional`, ]i-au propus s` stimulezeinteresul p`durarilor cu vechime,dar ]i a celor mai noi în domeniu,pentru aprofundarea individual` a normelorprivind protec\ia ]i securitatea înmunc`, remedierea lacunelor care vor fidescoperite în domeniu ]i îmbog`\ireavechilor cuno]tinte cu unele noi. Probele,teoretice ]i scrise, constau în cunoa]-terea, însu]irea ]i aplicarea strategiei RegieiNa\ionale a P`durilor, dar ]i a ministeruluide resort în domeniul silviculturii,a legisla\iei ]i a normelor tehnicedin domeniu. Concursul s-a axat peurm`toarele teme: recunoa]terea speciilor;controlul exploat`rii masei lemnoase/contraven\ie; determinarea arborilor-recunoa]terealor; tragerea la \int`cu arma.Ion Oprescu, directorul Direc\ieiSilvice V@lcea: „Concursul este foartestrict, vrem ca cel mai bun dintre cei18 p`durari s` ne reprezinte cu succesla faza pe \ar`!”18 p`durari v@lceni au participat laconcurs ]i au ob\inut rezultate bune ]ifoarte bune. {n anul 2011, fericitul c@]tig`torse nume]te Ionel Nistor ]i lucreaz`la Ocolul Silvic din R@mnicuV@lcea premiul s`u const@nd, conformcontractului de munc`, [n cinci salarii debaz`.„Concursul cel mai bun p`durar areloc la nivel de ocol, de Direc\ii Silvic`pe \ar` ]i, de multe ori, am avut invita\i]i sivicultori din alte \`ri. Acest concursconst` [ntr-o verificare a cuno]tin\elorprofesionale, [ntr-o prob` scris` ]i oprob` practic` de cunoa]tere a speciilorforestiere, dup` frunze, dup` fruct, dup`scoar\`, iar o prob` de departajare oreprezint` tragerea cu arma [n punct fix.Acest lucru este prev`zut [n statutul nostrual personalului silvic ]i [n contractulcolectiv de munc`, cei mai buni, adic`primele locuri se premiaz` de c`tre conducere,de c`tre Regia Autonom` aP`durilor. Astfel, se puncteaz`, se numeroteaz`,exist` o comisie [n urma c`reiase ia o decizie. Este totul foarte strict ]ifoarte corect, vrem ca din test`rile realizates` ias` gradul de cuno]tin\e al fiec`ruia.S-au pregatit [n licee de specialitate]i acum capacitatea lor este pus` la[ncercare. Avem aici cel mai bun p`duraridin Cadrul Direc\iei Silvice V@lcea,c@te doi de la toate cele nou` OcolulSilvice. Am c`utat s` nu pierdem tradi\iaacestor [ntreceri, s` [i punem pe oameniino]tri s` fie [n competi\ie cu ceilal\icolegi, dar ]i cu ei [n]isi. Anul acesta,probele au fost destul de complexe, [ns`Directorii Cosmin Cr`can` ]i Ion Oprescu


C M Y K.8 septembrie - 14 septembrie 2011Realitatea V@lcean` Pagina 7Reportajpremiat de Direc\ia Sivic`trebuie s` subliniez c` to\i cei 18 silvicultoriau ob\inut rezultate peste medie. Rezultateleob\inute ast`zi, dar ]i activitateanoastr` cotidian` confirm` [nc` o dat`vorbele mele.”, ne-a declarat directorulexecutiv al Direc\iei Silvice V@lcea, IonOprescu.Cosmin Cr`can`, directorul tehnical Direc\iei Silvice V@lcea: To\i p`durariiau fost preg`ti\i, [ns proba trageriicu arma la \int` a f`cut diferen\a!Pre]edintele comisiei de jurizare, CosminCr`can`, ne-a explicat care este regulamentulde organizare a concursului:„Regulamentul de organizare este aprobatde c`tre Consiliul de Administra\ie alRegiei Na\ionale al P`durilor ]i const` [ntrei probe: o prob` scris` cu 30 de[ntreb`ri, cu 0,3 p, o prob` derecunoa]tere a speciilor, iar ultima prob`a fost prob` de tragere cu arma.Concuren\ii au tras cu arma la \int` fix`.B`ie\ii au plecat de pe locuri egale ]iideea noastr` este de al promova pe celmai bun care merge la faza na\ional`”, aafirmat directorul tehnic al Direc\ieiSilvice V@lcea.Adam Jinaru: „Trebuie s`-l alegempe cel mai bun p`durar v@lcean, nuvreau ca la faza na\ional` s-avememo\ii!”„Fac parte din comisia pentru stabilireac@]tig`torului la cel mai bun p`du-Marian Marica, liderul de sindicatdin cadrul Direc\iei Silvice V@lcearecunoa]terea speciilor care este o probadestul de important` ]i a doua estetragerea cu arma la punct fix. Din ace]ti18, cel care va ie]i pe primul loc va fi celcare ne va reprezenta na\ional de Direc\ieSilvic`. Sper`m s` fie cel mai bun dintrecei buni pentru a c@]tiga ]i la nivel de\ar`.”Cel mai bun p`durar v@lcean [n 2011este Ionel Nistor, urmat de ConstantinLinoiu ]i Costel AntonExperien\a ]i-a spus cuv@ntul, c@]tig`torulprimului loc va participa la fazana\ional` a concursului „Cel mai bun p`durar”.Astfel, p`durarul Ionel Nistor, dincadrul Ocolului Silvic R@mnicu V@lcea, aie]it [nving`tor la V@lcea ]i se va duela cual\i colegi din \ar`, pentru premiul de celmai iscusit silvicultor al anului. Locul II i-a revenit lui, Constantin Linoiu de lafelicit c-a dat dovad` de profesionalism,cu toate c-a trecut prin momente foartegrele ]i a suferit foarte mult pentru ce i i-a [nt@mplat feti\ei lui ce-a mic` ValentinaAna-Maria. E o durere imens` pentrup`rin\i s` vad` cum feti\a de doar treiani]ori sufer` de-o boal` ce-a f`cut-o s`ifie extirpat un ochi]or. Ce-a fost mai greua trecut, opera\ia a decurs bine, [ns` ]apteani trebuie s` mearg` la controale [nstr`in`tate, ceea ce este foarte scump pentruveniturile familiei. }i noi am [ncercats` facem ceva pentru p`durarul Anton, auf`cut ]i al\ii mai mult, dar tot mai estenevoie de ajutor! Poate s-o mai g`si cinevacare poate ]i care vrea s` aduc` unz@mbet pe fa\a micu\ei. Eu, la modul sincer,admir puterea de care a dat dovad`p`durarul Anton, cum s-a comportat [nsitua\ia grea prin care a trecut feti\a lui,ce s` mai mi-e foarte greu s` v` spun maimult despre acest subiect.”, ]i-a [ncurajatsubordona\ii directorul Oprescu.Curajoasa Valentina Anamaria,feti\a cea mic` a p`durarului Anton, unsuflet mic ce s-a luptat cu o boal` mare,a ie]it [nving`toare!Ceea ce ne-a impresionat p@n` la lacrimia fost drama prin care a trecutp`durarul care a ie]it pe locul III. Nesim\im obliga\i s` v-o spunem ]i dumneavoastr`]i poate va avea un efectasupra cuiva care nu va r`m@ne indiferentla suferin\a prin care trece familiap`durarului Costel Anton.Cu toate c` a trecut printr-o situa\ie denedescris, p`durarul ]i-a v`zut de serviciu,a fost ra\ional, de]i, [n sufletul s`u, sufereacumplit! Feti\ei lui cea mic`, ValentinaAnamaria, i-a ap`rut o tumor` la unochi]or, iar c@nd tumora a fost extirpat`,ochi]orul n-a putut fi salvat ]i-a trebuit ]iel extirpat! Cum s` [n\eleag` un copil dedoar trei ani c` nu mai are un ochi]or???Iar suferin\a p`rin\ilor poate fi descris`?Cu toate acestea, familia a fost puternic`,feti\a a fost operat` [n str`in`tate, acumare protez` la ochi, face controale periodice,dar, din p`cate, cheltuielile ce trebuieachitate sunt cu mult peste veniturilefamiliei Anton. Tat`l feti\ei ne-a povestitc` mai multe persoane au contribuit laredarea s`n`t`\ii micu\ei lui ]i c` lemul\ume]te, dar, ]apte ani de-acum [naintetot trebuie s` mearg` la controale [nstr`in`tate ]i, din p`cate, banii sunt insuficien\i,problem` major` cu care se confrunt`familia Anton. De aceea noi ne-amg@ndit s` scriem, poate schimb`m [n vreunfel situa\ia micu\ei Valentina Anamaria.{ntr-un num`r viitor vom publica maimulte despre feti\a care, la doar trei ani]oria [nfruntat o boal` at@t de crunt` ]i care ac@]tigat lupta cu via\a.Cine dore]te s` o ajute pe micu\aValentina Anamaria, poate dona o sum`c@t de mic` prin intermediul contului:RO40RNCB0200051921610001, persoanade contact, tat`l feti\ei, CostelAnton, telefon: 0757102422.Ca s` revenim la concurs, trebuie s`men\ion`m faptul c`, p@n` la urm`,c@]tig`torii au fost to\i cei implica\i, de la]eful de ocol ]i ingineri p@n` la p`durarideoarece to\i au avut posibilitatea s` trag`concluzii ]i s` [mp`rt`]easc` experien\e.Carmen C~LINAnemona T~NASEAdam Jinaru, ]eful Biroului deProduc\ie al Direc\iei Silvice V@lcearar faza pe Direc\ia Silvic`. Comisia afost foarte exigent`, vr@ng s` c@]tige celcare este cel mai bine preg`tit pentru a nereprezenta cu brio la faza na\ional`. Suntemspre sf@r]itul probei de recunoa]tere ascoar\ei, a mugurilor ]i a lujerilor dearbori, iar cel care se va dovedi cel maibun p`durar de la noi, s` nu ne dea emo\iila faza na\ional` unde se vor [ntrecep`durarii din toat` \ara”, a declaratAdam Jinaru, ]eful Biroului de Produc\ieal Direc\iei Silvice V@lceaMarian Marica, liderul de sindicat dincadrul Direc\iei Silvice V@lcea, dar ]ireprezentant [n juriu, ne-a precizat: „Noiam [ncercat s` selec\ion`m la nivelulDirec\iei Silvice pe cei mai buni ]i aici amformat ni]te subiecte gril`, 30 de [ntreb`ri]i dou` probe practice, una pentruServicii complete de electricitatela standarde europeneC@]tig`torii concursului, locul I fiind c@]tigat deIonel Nestor (mijloc).Ocolul Silvic Dr`g`]ani, [n timp ce pelocul III s-a clasat p`durarul CostelAnton.Directorul Oprescu s-a bucuratfoarte mult c` p`durarul Anton a ob\inutlocul III. Citi\i aici prin ce momentecritice a trecut familia Anton a c`reifeti\` de numai trei ani]ori a fost gravbolnav`.Directorul Ion Oprescu a felicitat to\ip`durarii pentru rezultatele ob\inute ]i leaspus: „V` felicit pentru rezultatelemuncii voastre, ]i, chiar dac` ne afl`m [nplin` criz` mondial` la noi s-au f`cutrestructur`ri, ba chiar am mai pus un picla salariu, ceea ce este foarte bine! {midoresc ca p`durarul nostru la fazana\ional` s` ne reprezinte impecabil ]i s`ob\in` un rezultat foarte bun. Vreau s` v`mai spun ]i c` m-am bucurat foarte tarec` p`durarul Anton a ie]it pe locul trei, [lCorpuri de iluminat


Pagina 8.Mens sana in corpore sanoMedicamente gratuite[n farmaciile v@lceneReprezentan\ii Casei de Asigur`ri deS`n`tate Vâlcea au dat asigur`ri c` toatefarmaciile vor elibera re\ete gratuite ]icompensate. }i asta pân`-n luna octombrie,iar din noiembrie se va discuta desprenoi supliment`ri bugetare. Cert este c`, înprezent, to\i bolnavii cronici nu vor întâmpinaprobleme în asigurarea tratamentelor,fie c` vorbim de circuitul închissau deschis al farmaciilor. Bolnavii de diabetî]i vor putea procura f`r` problemeinsulina, iar cei ce sufer` de cancer î]i vor.lua tratamentele la timp.Anemona T~NASELucrurile [ncep s` mearg` mai bine!Medicii care nu trateaz`bolnavii vor fi sanc\iona\i{n urm` cu c@teva zile, la propunereaMinisterului S`n`t`\ii, Guvernul Românieia aprobat Hot`rârea de Guvern privind stabilirea]i sanc\ionarea contraven\iilor lanormele din domeniul medical. Noul actnormativ reglementeaz` modalitatea deconstatare a contraven\iilor ]i aplicareasanc\iunilor cu privire la normele generaleigienico-sanitar. Astfel, vor fi amenda\imedicii care refuz` acordarea de îngrijirimedicale, precum ]i cei de AnestezieTerapie Intensiv` care nu sunt de acord cupreluarea unui bolnav, sanc\iunea fiind de15.000 lei. Nu vor sc`pa de sanc\iuni nicidirectorii de spitale care nu asigur` materialesanitare ]i medicamente pentru urgen-\e, în acest caz amenda fiind de 30.000 lei.Preciz`m faptul c` amenzile îi vizeaz` ]ipe managerii care nu aprovizioneaz` spitalelecu medicamente ]i materiale pentruurgen\e..Aroma ]i savoarea ceaiului de mu]e\el suntinconfundabile, îns` dincolo de ele, mu]e\eluleste remediul pentru o gam` larg` de afec\iuni.Elimin` migreneleO can` de ceai de mu]e\el te ajut` s` scapidin încle]tarea unei dureri de cap. Imediat cesim\i apari\ia durerii, apuc`-te s` preg`te]tiinfuzia!Î\i protejeaz` pieleaMu]e\elul ]terge cu grij` orice urm` deeczem`, arsur` sau dermatit`. Pentru asta trebuies` aplici ulei de mu]e\el sau comprese cu infuzieîn care adaugi ]i frunze de nalb`.Leac pentru bebelu]iCeaiul de mu]e\el cu fructe de chimen datcelui mic, în doze de câte o linguri\`, îi va calmacolicile, iar petele ro]ii de pe corp îi dispar dup`o baie cu aceast` infuzie.Eficient contra afec\iunilor din\ilorAi face orice s` dispar` durerile de din\i sauabcesele? Ceaiul de mu]e\el le calmeaz` imediat.Cl`te]te cu el gura la interval de o jum`tatede or`, ]i \ine ceaiul în locul dureros câtevaminute.Asigur` o digestie u]oar`Ceaiul de mu]e\el e recunoscut ca antiseptic.În combina\ie cu dieta ]i medicamentele,trateaz` gastritele, colitele, enterocolitele. Oclism` cu aceea]i infuzie alung` ]i constipa\ia.Alung` insomniaUn ceai de mu]e\el luat înainte de culcare ]imireasma relaxant` a uleiului volatil din acelea]iflori miraculoase au proprietatea de a \ineinsomnia la distan\`.Te scap` de cistiteDurerile intense ]i tensiunea din zonaabdomenului cauzate de infec\ia urinar` dispardac` bei trei c`ni de ceai de mu]e\el pe zi, pentruc` planta ac\ioneaz` ca antiseptic ]i diuretic..Închide r`nileAnemona T~NASE Compresele cu ulei sau infuzie de mu]e\elÎ\i cade p`rul? Bunica are leac pentru tine!În mod natural, fiecare dintre noi pierdeîntre 40 ]i 100 de fire de p`r pe zi. Cândîns` p`rul ne cade mai mult de atât, ar trebuis` lu`m m`suri! Pe lâng` îngrijirea propriu-zis`,î\i propunem ]i alte leacuri care tepot ajuta s` ob\ii rezultate atât în privin\acre]terii p`rului, cât ]i în regenerarea ]iîndesirea lui!Pe lâng` factorii genetici (alopecia androgenetic`)]i cei din mediul înconjur`tor,trebuie s` ]tii c` ]i unele obiceiuri legate demodul de îngrijire a p`rului pot duce lac`derea lui. Obiceiul de a \ine p`rul încoad` mult prea strâns, cu benti\e sau încoad` împletit` poate duce la pierderea unuinum`r mai mare de fire de p`r. Înainte de aapela la tot felul de produse profesioniste,încearc` remediile bunicii care au dat rezultatede-a lungul timpului. În plus, nu con\inparabeni sau alte substan\e toxice, care, întimp, pot accelera pierderea p`ruluiTratament cu balsamul de nuc, dedurat`Un ”produs” din c`mara bunicii carehr`ne]te pielea capului ]i împiedic`pierderea p`rului este balsamul de nuc. Îlpo\i prepara din 50 de grame de ml`di\e saumuguri de nuc, la care adaugi 150 de gramede untur` de porc. M`run\e]ti ml`di\ele ]i lefierbi în untur` timp de 45 de minute.Ulterior la]i amestecul la r`cit într-un vasde ceramic`. În fiecare sear` maseaz` pieleacapului cu acest balsam. Îns` tratamentul nuva da roade dac` este urmat doar 2-3 zile,încearc` o perioad` mai lung` de timp.Lo\iune de cl`tire cu n`sturel]i tratamentul cu planta numit` n`stureleste indicat în cazul c`derii p`rului. În plus,aceast` lo\iune este recomandat` ]i pentrup`rul fragil, redându-i vigoarea. Prepar`lo\iunea dintr-un pumn de plant`, o lingur`o\et de fructe ]i jum`tate de litru de ap`.Toac` planta, dup` care o pui într-un vas.Amestec` o\etul cu ap` ]i adaug` pesteplant`. Las` la macerat peste noapte, iar adoua zi strecoar` lo\iunea. Peste p`rulsp`lat în prealabil torni amestecul ob\inut,dup` care cl`te]ti bine.Mai po\i încerca ]i:- amestecul din miere ]i ou (g`lbenu]):maseaz` p`rul ]i scalpul ]i las` s` ac\ionezeaproximativ o jum`tate de or`, dup` carecl`te]ti bine p`rul. Po\i repeta procedeul dedou` ori pe s`pt`mân`.- amestecul din ulei de m`sline, miere]i scor\i]oar` pudr`: maseaz` bine scalpul ]ilas` s` ac\ioneze timp de 15 minute, dup`care cl`te]ti ]i aplici ]amponul. Po\i repetaprocedeul de trei ori pe s`pt`mân`.\- amestecul din ulei de ricin ]i ulei demigdale (în cantit`\i egale): aplic` solu\iape scalp, dup` care cl`te]ti p`rul. Po\i aplicao dat` pe s`pt`mân`.sunt benefice pentru dermatite, arsuri ]i eczeme.Sunt cunoscute ]i pentru rapiditatea cu care letrateaz`. Prepar` infuzia dintr-o lingur` deplant` ]i o can` cu ap` clocotit`.Calmeaz` puseele bolii Zona ZosterCompresele cu ceai de mu]e\el ]i rozmarinaplicate 15 minute, de trei ori pe zi, lini]tescpuseele acestei boli, iar repetarea tratamentuluitimp de o lun`, la fiecare dou` zile, scadefrecven\a lor.|ine în frâu durerile menstruale}i vechii egipteni foloseau ceaiul de mu]e\elpentru a lini]ti durerile menstruale. De ce n-aiîncerca ]i tu? Cre]te nivelul de glicin`, un compusal urinei, care calmeaz` spasmele musculare.Bun ]i pentru diabeticiCercet`torii japonezi sunt siguri c`, dac` beiîn fiecare zi ceai de mu]e\el, înainte de fiecaremas`, glicemia scade ]i sunt prevenite astfelcomplica\iile diabetice..Realitatea V@lcean`8 - 14 septembrie 201115 beneficii ale mu]e\eluluiStr`bunica ]tie totAmelioreaz` afec\iunile vascularePentru afec\iunile vasculare sunt eficienteb`ile cu 50-60 g de flori puse într-un s`cule\ detifon peste care ai turnat ap` clocotit` sau cataplasmelecu infuzie de mu]e\el.Te scap` de viciiBobocii de mu]e\el usca\i ]i mesteca\i cândî\i d` inima ghes s` aprinzi o \igar`, te convings` renun\i la idee. La fel de bun` este ]i o can`de ceai îndulcit cu miere.Uleiul de mu]e\el ajut` reumaticilorO frec\ie cu ulei de mu]e\el potole]te simptomelereumatismului articula\iilor datorit` efectuluiantiinflamator. Mai mult, dac` î\i sim\ipicioarele obosite, uleiul le va face din nouu]oare.Trateaz` bolile de ficatInfuzia dintr-un amestec de mu]e\el cu alb`strele,rostopasc`, ment`, anghinare ]i sun`toareeste eficient` în cazul bolilor de ficat. Calmeaz`durerile ]i decongestioneaz`, ac\ionând totodat`ca antiseptic ]i antiinflamator.• Varza ]i gogonelele puse la murat trebuie v@nturate zilnic, pentru a-]i p`straaroma ]i gustul ini\ial.•Cojile de mere, gutui ]i pere uscate [n cuptor, apoi pisate ]i amestecate cu miere]i pu\in propolis, reprezint` un preparat natural excelent [mpotriva durerilor destomac ]i de pancreas.•Fasolea uscat` nu mai face g`rg`ri\e dac` [n recipientul [n care o p`str`mad`ug`m pu\in` cenu]` de lemn.•Ou`le [nmuiate timp de o or` [n ap` cu salicilat r`m@n proaspete mult` vreme.•Castrave\ii de gr`din` []i p`streaz` timp [ndelungat prospe\imea dac` sunt un]icu albu] de ou ]i at@rna\i de codi\` pe o sfoar`.•Varza crud`, adus` acas` din c@mp, r`m@ne proasp`t` p@n` prim`vara dac` epus` pe rafturi cu cotorul [n sus ]i f`r` ca o c`p`\@n` s` se ating` de alta.•L`m@ile t`iate se pun cu fa\a zemoas` pe o farfurie cu o\et. Ele r`m@n proaspetemult` vreme, iar o\etul se aromeaz` pl`cut.CABINET GINECOLOGIEGINSANAMedic primar dr. Radu DumitruCabinet Medical Obstetric`-Ginecologie „Ginsana’’Adresa: Strada Olteniei, Nr. 3, SibiuTelefon: 0269/226562


8 - 14 septembrie 2011.Realitatea V@lcean` Pagina 9O carte pe s`pt`m@n`Realitatea V@lcean` v` recomand` „Omulf`r` însu]iri”, de Robert Mathias Edler MusilRobert Mathias Edler Musil (n. 6 noiembrie 1880,Klagenfurt, Austria - d. 15 aprilie 1942, Geneva, Elve\ia) afost un scriitor austriac. Capodopera care l-a ]i consacrat înspa\iul literar ]i cultural german, „Omul f`r` însu]iri”(germ. Der Mann ohne Eigenschaften, 1930-1933), l-aplasat printre cei mai importan\i romancieri ai secolului XX.Robert Musil a fost întotdeauna un imigrant, un “nobel outsider”,cum m`rturisea el însu]i”, tr`ind între Klagenfurt,Stiria, Viena ]i Berlin, sfâr]indu-]i zilele în exil, la Geneva.Via\a sa, prea pu\in cunoscut` de altfel, poate fi luminat`prin Jurnalul s`u, compus din 32 de caiete, un document deo valoare istoric`, psihologic` ]i filozofic` excep\ional`.Robert Matthias Musil se na]te la 6 noiembrie 1880 laKlagenfurt, în Austria. Este fiul lui Alfred Musil (1846-1924), inginer-mecanic, b`n`\ean originar din Timi]oara,România, ]i al Herminei Musil (1853-1924), n`scut`Bergauer ]i originar` din Linz. Personalitatea p`rin\ilor ainfluen\at caracterul ]i estetica literar` a viitorului scriitor.Este al doilea copil al cuplului. Sora sa mai mare, pe numeElsa, murise la vârsta de un an. Musil va face din ea înscrierile sale o adev`rat` prezen\`, obiect al unui “cult”. În1882, familia p`r`se]te Klagenfurt pentru a se stabili înStyria (Boemia).Patru ani mai t@rziu, Musil este victima unei boli nervoasede origine cerebral`, în urma c`reia va mai avea dou`atacuri în 1898-1890. Intr` la colegiul din Styria în 1890. În1891, familia se mut` din nou, de data aceasta la Brno.Musil se dovede]te a fi un copil recalcitrant, rebel fa\` deeduca\ia pe care p`rin\ii doresc s` i-o dea, ceea ce-i face peace]tia s`-l trimit` în pensiune, la ]coala militar` dinEisenstadt. În septembrie 1894, intr` la liceul militar pentrutineri ofi\eri Mährish-Weisskirchen (în Hrani\ia). Ace]ti anivor forma trama romanului R`t`cirile elevului Törless (Die.Verwirrungen des Zöglings Törless, 1906), debutul s`uromanesc ]i primul succes literar.Din 12 septembrie a.c., programul intr` [n derulareLapte ]i corn pentru elevii v@lceni• 34.691 elevi ]i copii pre]colarivor beneficia de pachetul lapte cornprin procedura organizat` deConsiliul Jude\ean VâlceaDespre carte„Omul f`r` însu]iri” este un roman de referin\` al secoluluiXX ]i una dintre capodoperele modernismului literar.Ac\iunea este plasat` în Viena lui Freud ]i Schnitzler, înperioada imediat anterioar` izbucnirii Primului R`zboiMondial, ]i îl are în centru pe Ulrich, un matematician ac`rui atitudine pasiv` ]i indiferen\` fa\` de via\` a fost considerat`simptomatic` pentru momentul istoric al declinuluiutopiei imperiale. În spiritul marelui roman realist de secolXIX, inten\ia lui Musil este de a realiza o ampla fresc`social`, cuprinzînd categoriile cele mai reprezentative – dela membri ai înaltei societ`\i a timpului pîn` la elemente alelumii interlope – ]i tipuri morale ]i psihologice de o marevarietate. Contextul istoric, marcat de tensiunea dintrecon]tiin\` unui declin inevitabil ]i delirul grandorii, î]i puneamprenta asupra personajelor: f`pturi nevrotice sau de adreptul demente, cu o sexualitate deviant` (ultima parte aromanului este dominat` de rela\ia incestuoas` a lui Ulrichcu sora lui, Agathe), vestigii ale unei epoci pe cale de a sestinge. „«Principiul artei const` în varia\iuni neîncetate»,scria Musil. Dublarea motivelor, a celor apar\inînd planuluigîndirii ]i, respectiv, al ac\iunii propriu-zise, repeti\ii, modula\iiiluminindu-se reciproc, acestea sînt elementele carestructureaz` Omul f`r` însu]iri. În fractur`ri prismatice,substan\a tematic` a c`r\ii se deschide ca un evantai ]i seînf`\i]eaz` în nenumarate fa\ete. Ceea ce îl intereseaz` peMusil ca reprezentînd corpul concret al romanului nu esteun complex de întîmpl`ri, ci un complex de semnifica\ii.”(Wolfdietrich Rasch). Prima versiune a operei magistrale alui Musil apare în 1930, având 630 de pagini. În martieautorul depusese manuscrisul la Editura Rowohlt care vascoate pentru început 5000 de exemplare. Cu ocazia unuiinterviu dat ziarului rus de la Moscova, Novy Mir, Musilm`rturisea c` lucreaz` la “un tablou satiric ]i utopic al culturiioccidentale moderne’’. Primul volum al Omului f`r`însu]iri apare în octombrie. În decembrie, scriitorul ThomasMann îl declar` în revista literar` Das Tagebuch romanulanului. Volumul al doilea apare în 1933, an în care, dup`venirea lui Hitler la putere, Musil p`r`se]te Germania ]i sestabile]te la Viena. Diferendul cu Editura Rowohlt îl face s`caute un alt editor. În ciuda elogiilor de care romanul s-abucurat în Fran\a, din partea lui Jean Paulhan ]i BernardGroethuysen, La Nouvelle Revue Française refuz` publicareasa în integralitate (Musil a refuzat cenzurarea anumitorpasaje). Doar dou` capitole sunt publicate în revistafrancez` Mesures, al`turi de textele altor mari scriitori. La16 noiembrie 1934, Musil face o lectur` public` a romanuluis`u la Zürich, la care asist` ]i Thomas Mann care va scrieulterior în Jurnalul s`u : “Înalt nivel al romanului lui Musil,comparabil cu Proust”[14]. Scriitorul Wolfgang Ystade,într-un interviu acordat ziarului Deutsche Zeitung din 20noiembrie 1935, regret` c` premiul Nobel de literatur` i-afost acordat lui Luigi Pirandello ]i nu lui Robert Musil. Îlpropune de altfel ca viitor candidat.La 6 februarie 1936, Musil anun\` editorului Rowohltapari\ia celui de-al treilea volum al Omului f`r` însu]iri,care va r`mâne neterminat. Victim` a unei indispozi\ii înurma unei b`i în Diana Bad din Viena, Musil încearc` s`ob\in` în zadar o pensie din partea statului.În 1937, Musil întrerupe orice colaborare cu editorulRowohlt. Noul editor, Bermann-Fischer, relanseaz` aldoilea volum din Omul f`r` însu]iri. Un capitol din romaneste publicat în ianuarie în revista editat` de Thomas Mannîn exil, Maß und Wert. Este ultima publica\ie a lui Musil dintimpul vie\ii.Având în vedere importan\a derul`riiprogramului „Lapte - corn” în celemai bune condi\ii, înc` din luna iunie2011, Consiliul Jude\ean Vâlcea a ini-\iat procedura de atribuire a contractuluide furnizare având ca obiect ,,Achizi\ionarea]i distribu\ia produselor lactate]i de panifica\ie pentru elevii dinclasele I-VIII din înv`\`mântul de stat]i privat ]i pentru copiii pre]colari dingr`dini\ele de stat ]i private cu programnormal de 4 ore, pentru anul]colar 2011-2012 în jude\ul Vâlcea”,prin publicarea în Sistemul Electonicde Achizi\ii Publice a Anun\ului de participare,cu transmitere inclusiv la JurnalulUniunii Europene.La procedura de licita\ie deschis`cu etap` final` de licita\ie electronic`,Un roman polifonica fost depus` o singur` ofert`, de c`treagentul economic SC VL~SIASRL, cu sediul în municipiul Pite]ti.Comisia de evaluare numit` prin Dispozi\iapre]edintelui Consiliului Jude-\ean Vâlcea a analizat ]i verificat ofertaatât din punct de vedere al documentelorde calificare cât ]i al oferteitehnice ]i financiare, aceasta fiind declarat`admisibil`. Pre\ul unitar rezultatîn urma derul`rii etapei de licita\ieelectronic`, este de 0,94 lei / pachetlapte corn (f`r` TVA).Valoarea estimativ`a contractului f`r` TVA inclus,este de 5.672.765,58 ]i corespundeunui num`r de 34.691 elevi ]iOper` capital` a lui Musil, "Omul f`r` însu]iri" este unroman dens, amestecând impresii fugitive ]i un soi de intelectualismgreu accesibil publicului larg. Decupajul în treivolume apar\ine de fapt ultimului editor Adolf Frisé, înedi\ia publicat` la 10 ani dup` moartea autorului, în 1952.Musil îl publicase ini\ial în dou` volume, primul în 1930,sub titlul Der Mann ohne Eigenschaften (de fapt, Omul lipsitde vreun caracter specific), al doilea în 1933, sub titlulC`tre domina\ia militar` sau Criminalii. C`tre sfâr]itulvie\ii, Musil a mai ad`ugat 50 de capitole, din care editorulva compune un al treilea volum dup` moartea autorului. Înultima edi\ie, din 1978, al doilea volum va cuprinde ]i capitoleledin volumul al treilea.A]a cum remarc` Marie-Louise Roth, Musil a începutredactarea acestei monumentale lucr`ri foarte devreme, iar"definitivarea sa (...) l-a ocupat în întregime pe scriitor" înultimii ani ai vie\ii. Omul f`r` însu]iri retraseaz` peregrin`rilelui Ulrich în interiorul unei societ`\i burghezemuribinde. Ulrich este de fapt intermediarul prin care Musilînsu]i judec` ]i analizeaz` lumea cu personajele sale.Caracteristica acestor personaje este c` fiecare în partereprezint` în felul ei o idee, ceea ce l-a f`cut pe StéphaneGödicke s` califice opera lui Musil drept un "roman polifonic".Neonilia STANcopii pre]colari care vor beneficia depachetul lapte-corn prin procedura organizat`de Consiliul Jude\ean Vâlcea.Datele privind num`rul de elevi precum]i graficul de distribu\ie care cuprindere\eaua ]colar`, respectiv ]colile]i gr`dini\ele de pe teritoriul jude\uluiVâlcea, sunt în conformitate cu ultimasitua\ie transmis` de Inspectoratul]colar al Jude\ului Vâlcea prin adresanr. 9812 din 2 septembrie 2011.Preciz`m faptul c` 7 localit`\i v@lcene]i-au organizat propria achizi\ie a produselor.Anemona T~NASE


Pagina 10Locuri de munc`Realitatea V@lcean`8 - 14 septembrie 2011Oferta de munc` a AGEN|IEI JUDE|ENEADMINISTRAÞIA BAZINALà DEAPà OLTCOD FISCAL: 18264803ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.REMUS BELLU, NR.6.TEL.: 0250/739881E-mail:valentina.vasile@dao.rowater.ro1 funcþionar administrativ (studiimedii, specializare în domeniu ,cun.operare calculator, contabilitate)Valabilitatea ofertei: 09.09.2011ALMEK S.R.L.COD FISCAL: 4066032ADRESA: VLÃDEªTI, JUD.VÂLCEA(lângã ºcoalã).TEL.: 0744625453E-mail: almek@yahoo.com2 tâmplari (vechime în domeniu min.1 an, studii medii)ALSON COM TRADING S.R.L.COD FISCAL: 2989082ADRESA: OTOPENI, STR. MARA-MUREª, NR.75ADRESA P.L.: SAT OLTENI,COM BUJORENI, NR.133,JUD.VÂLCEA.TEL./FAX:0250/747005,0250/731495E-mail: sc_alson@yahoo.com1 gestionar depozit cherestea (studiimedii, vechime în domeniu min. 2 ani,cun. operare calculator)1 inginer proiectant mobilier(vechime în domeniu min.2 ani, studiisuperioare în industria lemnului, posesorpermis auto cat.B)Se oferã tichete de masã, se asigurãtransportul.Încadrarea în muncã este pe perioadãdeterminatã de 3 luni cu posibilitate deprelungireANTARES TRANSPORT S.A.COD FISCAL: 1472990ADRESA: RM.VÂLCEA,STR.DACIA, NR.10.TEL.: 0350401727, 07417412011 economist (vechime în domeniumin. 5 ani)Valabilitatea ofertei: 06.09.2011.ASTEOS PROD S.R.L.COD FISCAL: 9820900ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.ªTIRBEI VODÃ, NR.159. TEL.:0250/736252, 0250/732421E-mail: st.sanda@yahoo.com1 vânzãtor (vechime în domeniu min.2 ani)1 ºofer (vechime în domeniu min. 3 ani)1 cofetar (vechime în domeniu min. 3 ani)AVICARVIL S.R.L.COD FISCAL: 18658662ADRESA: FRÂNCEªTI,JUD.VÂLCEA.TEL.: 0250/765083TEL.:resurse.umane@laprovincia.ro1 tehnician veterinar1 lãcãtuº mecanicCerinþe:studii medii, vechime îndomeniu min. 2 ani.Locurile de muncã vacante se aflã încom. Budeºti, jud. Vâlcea.AVIDOM IMPEX S.R.L.COD FISCAL: 13412003ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.N.TITULESCU, NR.2-3.TEL.: 07241567241 bucãtar (vechime în domeniu min. 2 ani)BANIÞà MARIA I.I.COD FISCAL: 27123706ADRESA: RM.VÂLCEA (ÎN INC-INTA ROVIMET)TEL.: 076637237910 confecþioneri textile (calificare)B.C.R. BANCA PENTRULOCUINÞECOD FISCAL: 23739062ADRESA: RM. VÂLCEA, STR.DACIA, NR. 12, BLOC UJCMTEL.: 0736503885, 07350094174 consilieri financiari (studii medii)2 coordonatori vânzãri (studii superioare)Se oferã comision ºi sume fixeBÃTOAIA S.R.L.COD FISCAL: 15170046ADRESA: POPEªTI, JUD.VÂLCEA.TEL.: 07663219982 muncitori necalificaþi în agriculturãºi zootehnie1 inginer silvicLocurile de muncã vacante se aflã laPopeºti, jud.Vâlcea.BITU IMPEX S.R.L.COD FISCAL: 12182089ADRESA: OLÃNEªTI, STR.BÃILOR, NR.17.TEL.: 0250/775155, 07699147102 ospãtari (studii medii, calificare)BOGMAR S.R.L.COD FISCAL: 10979365ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.POPA ªAPCÃ, NR.35. TEL.:0350407944, 07457523861 barman (studii medii)BRISTOR S.R.L.COD FISCAL: 15810722ADRESA: RM.VÂLCEA, STR. I.C.BRÃTIANU, NR.2.TEL.: 07425038965 confecþioneri textile (vechime îndomeniu min.1 an, calificare)CARPATICA ASIG S.A.COD FISCAL: 13670541ADRESA: RM.VÂLCEA, STR. G-RAL MAGHERU, BL.H1, ET.1.TEL.: 0250/739250E-mail: valcea.director@carpaticaasig.ro1 inspector de asigurare (vechime îndomeniu min.3 ani, studii superioare)10 agenþi de asigurareCASVIL S.R.L.COD FISCAL: 14597740ADRESA: REGINA MARIA, NR.11, BL. C4, SC. C, AP. 2, RM.VÂLCEATEL.: 0350407682, 0350407683E-mail: casvilvalcea@yahoo.com1 maistru în construcþii (experienþã 5 ani)3 sudori3 lãcãtuºi8 finisoriCerinþe: vechime în domeniu min. 2 ani.CHITCOM S.R.L.COD FISCAL: 14209792ADRESA: RM.VÂLCEA,STR.CALEA LUI TRAIAN,NR.189. TEL.: 07677055403 ospãtari (calificare)3 bucãtari (calificare)Locurile de muncã vacante se aflã laMorãreºti, jud.ArgeºCONSTRUCT PROIECT S.R.L.COD FISCAL: 15493659ADRESA: RM. VÂLCEA, STR.DORU POPIAN, BL. B3, SC. B, AP.7, JUD. VÂLCEATEL.: 0350405524/07236174752 finisori3 faianþari4 dulgheri4 fierariCerinþe: studii de specialitateCONTINA S.R.L.COD FISCAL: 6485823ADRESA: RM.VALCEA,STR.GEORGE BACOVIA, NR. 23.TEL.: 0250/713458, 076789350E-mail: sccontina@yahoo.com2 sudori electrici ºi autogeni2 instalatori termico-sanitari4 instalatori încãlzireCRISEND S.R.L.COD FISCAL: 17360977ADRESA: RM.VÂLCEA, STR,AL.PRIVIGHETORII, NR.4.TEL.: 07706688481 ºofer taxi (vechime în domeniumin.1 an, posesor atestat)DIGITERA S.R.L.COD FISCAL: 17948552ADRESA: RM.VÂLCEATEL.: 0250/7310102 tehnicieni telecomunicaþii pentruinstalarea antenelor TV satelit(studii medii, vechime în domeniumin. 1 an, domiciliul stabil în Brezoi ºiDrãgãºani, jud. Vâlcea, posesor autopropriu constituie avantaj)Încadrarea în muncã este pe perioadãdeterminatã de 1 an.Locurile de muncã vacante se aflã laBrezoi ºi Drãgãºani, jud. Vâlcea.CV-urile se trimit prin e-mail laadresa: DIGITERA@GMAIL.COMELECTROVÂLCEA S.R.L.COD FISCAL: 5071860ADRESA: RM.VÂLCEA,STR.FERDINAND, NR.19TEL.: 0250/739188E-mail: tehnic@electrovalcea1 inginer construcþii15 muncitori în construcþiiERESTE STAR CM S.R.L.COD FISCAL: 5559136ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.TIMIª, NR.51C.TEL.: 0250/735449, 07235062701 inginer (cun. AUTOCAD ºi l.englezã)2 electricieni auto (studii medii)2 lãcãtuºi mecanici (studii medii)2 sudori (studii medii)2 tinichigii auto (studii medii)Se oferãsalariu atractivEUREKO S.A.COD FISCAL: 6160809ADRESA: RM.VÂLCEA,STR.N.BÃLCESCU, NR.23.TEL.: 0723800079, 0740168984E-mail: camelia_rosciuc@yahoo.com3 consultanþi financiari (studii medii)1 unit manager (studii superioare)Se oferã comision+bonus.FCT INDUSTRIAL S.R.L.COD FISCAL: 13273606ADRESA: RM.VÂLCEA,STR.UZINEI, NR.1.TEL.: 0350409977, 0350409978.FAX: 0350409979.1 ºef departament producþie (studiisuperioare specialitatea TCM, experienþãmin 10 ani în prelucrãri prinaºchiere, experienþã în planificarea ºicoordonarea activitãþii de producþie,cun.l.franceze ºi engleze, cun.solide deoperare PC, capacitate de coordonareºi conducere a unei echipe)4 operatori maºini de prelucrareprin aºchiere cu comandã numericã(experienþã în activitate similarã min. 3ani, cun. solide de desen tehnic, cun.solide de utilizare a mijloacelor demãsurã ºi control dimensional, abilitatepentru lucrul în echipã)CV-urile pot fi trimise la nr. de fax0350409979 sau la adresele de e-mail:gfarcas@tyco-valves.com,smanoiu@tyco-valves.comFOREXIM S.A.COD FISCAL: 8178691ADRESA: RM.VÂLCEA, STR. GIBMIHÃESCU, NR.32. TEL.:0747286625, 07428158535 zidari3 dulgheri5 muncitori necalificaþiEZOTERICA S.R.L.COD FISCAL: 16378925ADRESA: RM.VÂLCEA, OSTRO-VENI, NR.37.TEL.: 0722464701.E-mail: office@4people.ro1 bucãtar2 ajutori bucãtarGENAROM S.R.L.COD FISCAL: 13577850ADRESA: DELURENI, COM.IONEªTI, JUD.VÂLCEATEL./FAX: 0250/747272,0250/747878E-mail: genaromoffice@yahoo.com1 tâmplar mecanic la croit ºi dimensionatpe circular1 tâmplar universal1 confecþioner montator produselemnCerinþe: vechime în domeniu min. 2ani, studii medii, posesori permis auto cat.B.Locurile de muncã vacante se aflã laDELURENI, COM. IONEªTI, JUD.VÂLCEAGENERALI ASIGURÃRI S.A.COD FISCAL: 4134668ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.CALEA LUI TRAIAN, NR.181,BL.12, SC.B, AP.1. TEL.:0250/737975E-mail: mariusclaudiu.radulescu@generali.ro3 agenþi asigurãri (studii medii)1 manager(studii superioare, vechimeîn domeniu min. 12 luni, experienþã învânzãri)Se acordã sumã fixã comision- bonus.GRUP EST SECURITY S.R.L.COD FISCAL: 2861660ADRESA:PIATRA NEAMÞ, STR.MÃRêEªTI, NR. 1,JUD.NEAMÞ.TEL.: 0233228557Paginã internet: WWW.GRUPEST-SECURITY.RO10 paznici (studiimedii, incadrarea se face pe perioadãdeterminatã de 3 luni)Locurile de muncã vacante se aflã laRm. Vâlcea.ING ASIGURÃRI DE VIAÞÃCOD FISCAL: 9100488ADRESA: RM.VÂLCEA, B-DULT.VLADIMIRESCU, NR.18. TEL.:0740528937E-mail: cornelia_ghica@yahoo.com,cornelia.ghica@ingconsultant.ro4 agenþi de asigurare (studiimedii/superioare)Se oferã salariu de încadrare de 1000lei/lunã garantat în anumite condiþii.CV-urile se trimit prin e-mail.INSTITUTUL NAÞIONAL DECERCETARE-DEZVOLTAREPENTRU TEHNOLOGII CRIO-GENICE ªI IZOTOPICE-I.C.S.I.- RM.VÂLCEACOD FISCAL: 2538104ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.UZINEI, NR.4.TEL.: 0250/732744, 0250/733890FAX: 0250/732746E-mail: office@icsi.ro1 asistent de cercetare în fizicã(studii de masterat, sã cun. o limbã decirculaþie internaþionalã, sã lucreze cucaculatorul, confirmare de finalizarestudii doctorale în anul 2011)1 expert achiziþii publice (studii superioaretehnice, masterat în managementulproiectelor, experienþã înîntocmirea documentaþiilor pentru licitaþii,cun. în detaliu a pachetelor Office(Word, Excel), cun. unei limbi de circulaþieinternaþionalã)1 funcþionar documentare (studiieconomice, experienþã în utilizareaunor programe de contabilitate, cun. îndetaliu a pachetelor Office (Word,Excel), cun. unei limbi de circulaþieinternaþionalã, program parþial de lucrude 4 ore/zi)1 îngrijitor spaþii verzi (studii medii,disponibil sã lucreze în schimburi, fãrãantecedente penale, program parþial delucru de 4 ore/zi)Încadrarea în muncã este pe perioadãdeterminatã de 6 luni.Valabilitatea ofertei: 09.09.2011JENICA PROD S.R.L.COD FISCAL: 14945837ADRESA: DRÃGêANI, STR.FERDINAND, NR.54TEL.: 074303373330 confecþioneri îmbrãcãminte(vechime în domeniu min.1 an, ºc.profesionalã)10 muncitori necalificaþiSe oferã salariu atractiv.Locurile de muncã vacante se aflã laDrãgãºani.KANTEMIR TOUR S.R.L.COD FISCAL: 25984521ADRESA: BÃILE GOVORA,STR. T.VLADIMIRESCU, NR.115.TEL.: 0761045386, 07555296102 barmani1 vânzãtorCerinþe: studii medii, calificare,vechime în domeniu min. 2 aniLocurile de muncã vacante se aflã laBãile Govora.KOSTARION S.R.L.COD FISCAL: 3829110ADRESA:RM.VÂLCEATEL.: 07528495503 ºoferi pentru transpot persoane(vechime în domeniu min. 5 ani, posesorpermis auto cat.D)LICEUL TEORETIC MÃCIUCAADRESA: COM. MÃCIUCA, JUD.VÂLCEAE-mail:liceusecretariat_maciuca@yahoo.com1 contabil (vechime în domeniu min.3 ani, studii superioare, încadrarea înmuncã este cu program parþial de lucrude 4 ore/zi)Valabilitatea ofertei: 30 zileConcurs în data de 27.09.2011.LIMAX COM S.R.L.COD FISCAL: 14422285ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.GENERAL MAGHERU, NR. 8,BLOC S1, SC. B, AP.8.TEL.: 0723644116E-mail:LIMAXCOM@YAHOO.COM1 finisor1 alpinist utilitar1 zidar1 faianþarCerinþe: vechime în domeniu.Încadrarea se face cu perioadã de probã.MARIBERTA S.R.L.COD FISCAL: 15880680ADRESA: IONEªTI, STR. GÃRII,NR. 228,JUD.VÂLCEA. TEL.: 0350425859Paginã internet: www.mariberta.ro15 operatori confecþii textile(vechime în domeniu min. 1 an)8 muncitori necalificaþiLocurile de muncã vacante se aflã laRm.Vâlcea.MARY STYLE S.R.L.COD FISCAL: 18706271ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.G-RAL MAGHERU, NR.112, BL.S2,SC.C. TEL.: 07234007204 coafori (calificare)2 cosmeticieni (calificare)2 manichiuriºti (calificare)2 frizeri (calificare)3 croitori (calificare)MIMAPROD S.R.L.COD FISCAL: 10507460ADRESA: RM.VÂLCEA, STR. G-RAL MAGHERU, NR.18. TEL.:0250/735343E-mail: mimaprod@yahoo.com10 confecþioneri textile1 muncitor necalificat la cãlcatMINET S.A.COD FISCAL:1476070ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.DEPOZITELOR, NR.12.TEL.: 0250/733758, 0250/737473E-mail: office@minet.ro2 lãcãtuºi mecanici (vechime îndomeniu min. 2 ani, studii medii)2 stivuitoriºti (studii medii, calificare)MODA SÂRGUINÞA S.C.M.COD FISCAL: 7288297ADRESA: CALEA LUI TRAIAN,NR. 125, RM. VÂLCEATEL.: 025073756110 croitori (vechime în domeniu 2 ani,PENTRU OCUPAREA FOR|EI DE MUNC~ V^LCEAºcoalã profesionalã sau experienþã încroitorie)Se plãteºte în acord individual.NEGRAMON IMPEX S.R.L.COD FISCAL: 28522780ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.G-RAL MAGHERU, NR.18.TEL.: 07415286551 bucãtar (experienþã în domeniu, calificare)OLTCARN CONSTRUCT S.A.COD FISCAL: 9873556ADRESA: RM. VÂLCEA, STR.CAROL I, NR. 17TEL.: 03504316973 bucãtari3 recepþioneri3 ospãtariORIGINALWARE S.R.L.COD FISCAL: 23822256ADRESA: RM.VÂLCEA,STR.N.BÃLCESCU, NR.1, BL.1,SC.G, AP.2.TEL./FAX: 0350/425857E-mail: office@originalware.ro1 programator (absolvent promoþia 2011)Cerinþe:cun. PHP, MySQL,Javascript,(x)HTML, CSSPADOS S.R.L.COD FISCAL: 7740987ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.RÂURENI, NR.27.TEL.: 0250/732552E-mail: padosro@yahoo.com2 mecanici auto (studii medii,vechime în domeniu min. 2 ani)PIEÞE PREST S.A.COD FISCAL: 27289734ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.EMIL AVRAMESCU, NR.3.TEL.: 0250/7327081 medic veterinarInterviul va avea loc în data de06.09.2011, ora 10.00, la sediul unitãþii.Dosarele se depun pânã la data de05.09.2011 ora 12.00 la sediul unitãþii(biroul PERSONAL)PLAS TURO S.R.L.COD FISCAL:9620618ADRESA: RM.VÂLCEA,STR.DEPOZITELOR, NR.5TEL.: 0250/7349754 manipulanþi mãrfuri (vechime îndomeniu min. 2 ani,se oferã tichete demasã, transportul se deconteazã)POLIÞIA LOCALà RM.VÂLCEACOD FISCAL: 17088016ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.CALEA LUI TRAIAN, NR.94.TEL.: 0250/711401, FAX:0250/711401E-mail: politialocala@primariavl.ro1 ºef serviciu ordine publicã activitatecomercialã ºi evidenþa persoanelor(vechime min.2 ani în specialitateastudiilor, studii juridice superioarede lungã duratã, absolvite cudiplomã de licenþã, cun. unei limbistrãine de circulaþie internaþionalã,cun. de operare pe calculator nivelmediu: WORD, EXCEL)1 ºef serviciu dispecerat, monitorizareºi instruire (vechime min.2 aniîn specialitatea studiilor, studii juridicesuperioare de lungã duratã, absolvitecu diplomã de licenþã,curs de instruireprivind utilizarea sistemelor desupraveghere video, cun. limbaenglezã nivel mediu, certificat deabsolvire a cursului de perfecþionarede utilizare calculator: MICROSOFTOFFICE)1 ºef birou disciplina în construcþii,afiºaj stradal ºi protecþia mediului(vechime min. 2 ani în specialitateastudiilor, studii tehnice superioare delungã duratã, absolvite cu diplomã delicenþã, cun. limba englezã nivelmediu, cun.de operare pe calculator,certificat ECDL)Valabilitatea ofertei: 14.09.2011.Concurs în data de:27.09.2011.restul ofertei locurilor de muncã o puteþiciti pe http://www.realitateavalceana.ro/SC Tinsi Transport SRL, cu sediul social [nora]ul R@mnicu V@lcea, strada Lucian Blaga, nr.2,jude\ul V@lcea, a depus documenta\ia tehnic` [nvederea ob\inerii autoriza\iei de mediu pentruactivitatea de transport rutier de marfuri, codCAEN 4941(butelii ]i baterii de gaze [mbuteliate),[n ora]ul Rom@nia, jude\ul V@lcea.Informa\ii suplimentare se pot ob\ine la sediulAgen\iei pentru Protec\ia Mediului, strada RemusBellu. Nr.6, R@mnicu V@lce. Eventualele contesta\ii]i sugestii legate de activitate se vor depune [nscris sub semn`tura ]i cu datele de identificare laAPM V@lcea.Data limit` p@n` la care se primesc propuneri]i contesta\ii este de 30 zile lucr`toare.APM nu ia [n considerare propuneri ]i contesta\iicare intervin dup` acest termen.Doamn` serioas` [nchiriez o camer`,bloc A6, zona Nord, pre\ negociabil.Rela\ii la tel: 0740048433.Anun\ valabil numai pentru domni]oare.{nchiriez garsonier` zona Nord, str.Rapsodiei, bl. S8, complet utilat`,modern`, pre\ 100 euroTel: 07624330284SC HARDWOOD SRL angajeaz`:- operatori, prelucrarea lemnului (circularistpendulist)- sortatori cherestea- Manipulan\i (pachetizare cherestea)Num`r de contact: 0250/737370/ interior 122.Adresa: Strada Depozitelor, nr.14


8 - 14 septembrie 2011.De Sf@nta Marie Mic`,. Pova\a s`pt`m@niiRealitatea V@lcean` Pagina 11.DivertismentAmuzamentLa Coste]ti, \iganii petrec de ziua lor{n fiecare an, pe 8 septembrie, deSfânta M`rie Mic`, mii de romi seadun` la Coste]ti, în jude\ul Vâlcea.Nu e numai zi de s`rb`toare, este ]iZiua Na\ional` a Romilor. A]a c` nuau cum s` lipseasc` de la slujba carese oficiaz` la m`n`stirea Bistri\a,unde sunt moa]tele SfântuluiGrigorie Decapolitul.Romii se str@ng de foarte mul\i anipe islazul comunei Coste]ti din jude\ulV@lcea [n ziua de Sf@nta Marie Mic`.Diminea\a ei particip`, cu mic cu mare,la Sf@nta Liturghie oficiat` la bisericaM@n`stirii din sat.Prima s`rb`toare de la Coste]ti a fostorganizat` în urm` cu 41 de ani. {n2009, romii i-au avut ca invita\i deonoare pe pre]edintele Traian B`sescu]i pe so\ia sa. Normal, era campanie, ]ia meritat ca Maria B`sescus` dansezecot la cot cu pirandele, iar pre]edinteles` stea de vorb` cu Bercea Mondialu’,cunoscut ca f`când parte din lumeainterlop` (acum se afl` dup` gratii). {n2010, pre]edintele nu i-a mai onoratîns` cu prezen\a. Dar poate c` acum, c`tot se apropie alegerile electorale,pre]edinte B`sescu poate chiar ]i premierulBoc vor fi prezen\i [n.mijlocolPovestea vasului cr`patO femeie b`trân` din China avea dou`vase mari, pe care le atârna de cele dou`capete ale unui b`\, ]i le c`ra pe dup`gât. Un vas era cr`pat, pe când cel`laltera perfect ]i tot timpul aducea întreagacantitate de ap`.La sfâr]itul lungului drum ce duceade la izvor p@n` acas`, vasul cr`patajungea doar pe jum`tate.Timp de doi ani, asta se întâmpla zilnic:femeia aducea doar un vas ]i jum`tatede ap`. Bineîn\eles, vasul bun eramândru de realiz`rile sale. Dar bietuluivas cr`pat îi era atât de ru]ine cu imperfec\iuneasa, ]i se sim\ea atât de r`u c`nu putea face decât jum`tate din muncapentru care fusese menit!Dup` 2 ani de a]a zis` nereu]it`, dup`cum credea el, i-a vorbit într-o zi femeiilâng` izvor: “M` simt atât de ru]inat,pentru c` aceast` cr`p`tur` face ca aparomilor.Aceast` s`rb`toarea reune]te atâtOltchim Rm. V@lcea - FC Arge] 3-1Singura echip` vâlcean` r`mas` în CupaRomâniei, Oltchim a jucat miercuri pe terenpropriu cu FC Arge]Oltchim Rm. Vîlcea: Vl`doi - Moldoveanu,Onofrei, Mu]uroaia, Nania - D`nule\,Marinescu, Ceap`, R`c`reanu - Preda, TomescuAntrenor: Ion Laz`rFC Arge]: Rusandu - Toader, Botea,Negoi\`, Andrei - R`u\`, Co]a, A. Popa, Beuran,Ionescu - Predoiumin. 11: 0-1 - GOL FC ARGE]! Beuran asc`pat singur ]i a marcat f`r` problememin. 28: 1-1 - GOL OLTCHIM! La chiarprima faz` mai important` de gol a celor de laOltchim, Marinescu egaleaz`, cu un ]ut puternicde la marginea careuluimin. 30: R`c`reanu cade în careu, arbitrulacord` lovitur` de la unsprezece metri!min. 31: Marinescu încearc` o sc`ri\`, îns`Rusandu este la post ]i ap`r` lovitura de penalitatemin. 35: Cîrstoiu îl înlocuie]te pe Co]amin. 37: ]utul lui Mu]uroaia, de la 20 demetri, trece pe lîng`min. 45: Pauz`. Scorul este egal, 1-1min. 46: A început repriza secund`min. 60: Schimbare la oaspe\i: iese Predoiu,intr` Garni\`min. 63: Tomescu trimite excelent din lovitur`liber`, Rusandu respinge în cornermin. 64: Moldoveanu este înlocuit de c`treVizitiumin. 70: Monel Cîrstoiu, sc`pat singur,love]te doar baramin. 77: 2-1 - GOL OLTCHIM! Predareu]e]te s` înscrie din 2-3 metri, aducîndu-]iforma\ia în avantajmin. 82: 3-1 - GOL OLTCHIM! Mu]uroaiareia din foarfec`, de la 6 metri, ]i lini]te]tefinalul pentru echipa samin. 90: Fluier final! Oltchim se calific` înturul urm`torBogdan DI|~s` se scurg` pe tot drumul pân` acas`!”B`trâna a zâmbit, “Ai observat c` pepartea ta a drumului sunt flori, [ns` pecealalt` nu?” “Asta pentru c` am ]tiutdefectul t`u ]i am plantat semin\e deflori pe partea ta a potecii, ]i, [n fiecarezi, în timp ce ne întoarcem, tu le uzi.”“De doi ani culeg aceste flori ]i decorezmasa cu ele. Dac` nu ai fi fost a]a, n-ar mai exista aceste frumuse\i care împrosp`teaz`casa.”Fiecare dintre noi avem defectulnostru unic. Însa cr`p`turile ]i defectelene fac via\a împreun` atât de interesant`]i ne r`spl`tesc atât de mult!Trebuie s` lu`m fiecare persoan` a]acum este ]i s` c`ut`m ce este bun [n ea.Morala: Cr`p`tura vasului nuînseamn` sfârsitul, ci o posibilitate dea face ceva diferit!cele mai bogate clanuri \ig`ne]ti, cât ]ifamiliile.romilor c`ld`rari.(C.C.)BancuriIepure [mpu]catUn b`tr@n de 90 de ani [i spune doctoruluis`u:- Nu m-am sim\it niciodat` at@t de bine.Am o mireas` de 18 ani cu care voi aveaun copil.. Ce zice\i de asta?Doctorul se g@nde]te un minut ]i apoispune:- Am un prieten mai [n v@rst` care estev@n`tor ]i nu lipse]te de la nici un sezon.{ntr-o zi c@nd se cam gr`bea a luatumbrela [n loc s` ia pu]ca. Când a ajuns [np`dure, a v`zut un iepure care st`tea l@ng`un r@u. }i-a ridicat umbrela, a f`cut bang]i iepurele a c`zut mort-Ce zici de asta?B`tr@nul r`spunde:- Eu a] zice ca altcineva i-a omor@tiepurele.Doctorul:- Exact!La divor\Un mo] de 119 ]i nevasta de 109 merg latribunal s` divor\eze.Judec`torul: da de c@\i ani sunte\ic`s`tori\i?- Apoi au trecut 80 r`spunde mo]ulJudec`torul: Da de c@\i ani nu v` mai[n\elege\i?- P`i de 50, domn judec`torJudec`torul: }i atunci ce a\i a]teptat p@n`acu?- S` moar` copiii ]i s` nu sufere, r`spunsemo]ul.SUDOKURegula jocului este simpl`: fiecare r@nd, coloana sau regiune nutrebuie s` con\in` dec@t o dat` cifrele de la unu la nou`.Particular v@nd teren intravilan, 600 mp [nzona C`z`ne]ti, Strada M`ce]ului, R@mnicuV@lcea.Pre\ 35.000 lei negociabil.Num`r de contact: 0740582824


C M Y KV@lcean`Realitatea.Sursa dumneavoastr` de informareStatui de cear` laMuzeul Jude\ean V@lceaMuzeul Jude\ean V@lcea, [n parteneriatcu Muzeul Figurilor de Cear` dinSankt Petersburg, Rusia organizeaz` [nperioada 2 octombrie - 28 noiembriea.c., expozi\ie de statui de cear`. Este oexpozi\ie interesant`, v@lcenii av@ndocazia s` vad` 90 de statui de cear` aleunor personalit`\i istorice, actori celebri,personaje din mitologia greac` ]i antica,din desene animate, pictori etc. Dintreacestea [i mai amintim pe: AlbertEinstein, Hercule Poirot, pictorulSalvator Dali, Aghata Christie, Alb` caZ`pada ]i cei ]apte pitici, reginaNefertiti, Cleopatra, actorii din filmul„Pira\ii din Caraibe”. De asemenea vizitatorivor avea prilejul s` admire celmai gras om din lume, femeia cu nas depurcel, omul cu dou` fe\e, ciclopul,omul lup, surorile siameze etc.Expozi\ia statuilor de cear` este una itinerant`]i apar\ine Muzeului Figurilor deCear` din Sankt Petersburg ]i esteg`zduit` de Muzeul Jude\ean V@lcea.Aceasta a fost adus` la V@lcea tocmaidin Atena (Grecia). Pre\ul unui biletpentru un adult este de 7 lei, pentrucopii, elevi, studen\i, militari ]i pensionaride 5 lei, iar pentru grupuri de minim.15 persoane, biletul este de 4 lei/pers.Neonilia STAN.{n perioada 23-25 septembrie 2011Salonul Tuning Auto-Moto la V@lceaAi o ma]ina deosebit`? Vrei s` o vinzi?Vino [ntre 23-25 septembrie la Centrul deExpozi\ii ]i Evenimente Sofianu. Po\i veni cuo ma]in` de epoc`, veche, tunat`, de ultim`genera\ie.Program:Vineri 23 septembrie 201107:00 – 14:00 - sosirea participan\ilor ]iaranjarea ma]inilor15:00 – Deschiderea por\ilor pentru vizitatori20:00 – {nchiderea showului21:00 – Party pentru participan\i la Centru +consurs MISS AUTO SHOWS@mb`t` 24 septembrie 201110:00 – Deschiderea por\ilor pentru vizitatori13:00 – Parad` ma]ini de epoc`14:00 – Concursul car audio20:00 – {nchiderea showlui21:00 – PartyDuminic` 25 septembrie 201110:00 – Deschiderea por\ilor pentru vizitatori18:00 – Decernarea premiilor20:00 – {nchiderea evenimentuluiVor fi premiate:- Best 3 interior- Best 3 exterior- Best 3 Custom- Best 3 Paint- Best 3 Engines- Best 3 Rims (jante)- Best Car of the Show- Best Autohtona- Best 3 Sound & Video System- ASA NU- Concurs pentru ma]ini de epoc` (cea maibine [ntre\inut`) –Oferim participan\ilor:- Cazare gratis (pentru cei din alte localit`\i)- Siguran\a asigurat` de firma de paz`PRUDENT (inclusive pe timpul nop\ii)Oferim vizitatorilor:- }ansa de a vedea [n V@lcea un salon auto]i o expozi\ie de ma]ini tuning din toat` \ara- Atomsfer` creat` de DJ- Invita\i surpriz`Pre\ bilet intrare: 5 leiPentru mai multe detalii referitor laeveniment v` rug`m s` ne contacta\i:Claudia Zidaru – 0772.265.077; e-mail:claudia.zidaru@hotelsofianu.roAnca Mutu – 0760.274.286; e-mail:anca.mutu@centrudeexpozitiisievenimente.roC@rcoteli (pe) bune ]i (ne)buneNunta fiicei lui Mitic` Cr`ciunescu a fost subiect foartedezb`tut [n aceast` perioad`, de]i evenimentul petrecut pe 3septembrie! Pe unde mergeai era imposibil s` nu auzi despreacest subiect, s-a scris ]i-n ziare... Am scris ]i noi o ]tire mic` (de bun sim\) [n carei-am urat, cum era fire]te, „Cas` de Piatr`”, dar de la a dezbate meniul, de a urm`ric@\i invita\i au fost, care cu cine ]i cum... }i ce dac` a avut un meniu select, ce dac`a avut o muzic` foarte tare, ce dac` a avut 700 de invita\i? Bravo lor! La urmaurmei, familia Cr`ciunescu []i permite, ]i ,cum era ]i normal, la nunta fiicei lorDiana au f`cut tot ce le-a stat [n putin\` ca s` ias` totul ca la carte! }i, felicit`ri,chiar le-a reu]it!!!Str. Carol I Bl D6, parterTel. 0250/736828; 0250/735481Fax: 0250/734395Vestea c` Mircia Gut`u va fi eliberat c@t de cur@nd din [nchisoare le d` insomniiunora! Or fi av@nd ei ceva pe con]tiin\`, altfel ce le-ar putea strica somnul „defrumuse\e”??? }i c@nd te g@nde]ti c` al\ii nu ]tiu de partea cui s` mai fie, cum s-odreag` s` fie bine.... {ncurcate sunt c`ile Domnului, dar ]i mai incurcate... c`ilepoliticii....Dac` [n urm` cu c@teva luni, Cristian Buican se b`tea cu pumnii [n piept ]i afirmac` e timpul ca mandatul lui Ion C[lea la pre]edin\ia Consiliului Jude\ean s` iasf@r]it, uite c` acum a ajuns s` spun` c-o s`-l sprijine ]i chiar o s` fac` ]i campanieastfel [nc@t Ion C[lea s` mai c@]tige ]i-n 2012 ]efia CJ. Cine-o fi de vin`? USL-ulsau sondajul de opinie??? Cert este c` Ion C[lea r`m@ne un candidat imbatabil!

More magazines by this user
Similar magazines