Pagina 1 cmyk.qxp

realitateavalceana.ro
  • No tags were found...

Pagina 1 cmyk.qxp

31 mai - 3 iunie 2012.Realitatea V@lcean` Pagina 11.DiverseAmuzamentHoroscop mai 2012În mod normal, cei care s-au n`scut în zodia Berbecului ar trebuis` dea examene mai mici sau mai mari, unele la propriu, dac` suntînc` tineri, altele în ipostaz` metaforic`, simbolic`, dac` sunt adul\i]i au cam terminat-o cu ]coala. Este vorba de acele tipuri de examenepe care noi le putem denumi prob`, încercare, trecere, adic`etape de via\` în care ei trebuie s` se adun ]i s` fac` dovada unorcalit`\i, unor însu]iri sau abilit`\i care s` îi transforme în ni]te persoanefie ale succesului, fie ale putin\ei, nu neap`rat ale norocului.Pentru cei care s-au n`scut în semnul Taurului important`începe s` fie perioada cuprins` între 2, 3 ]i pu\in din 4 iunie,dar cu aceast` precizare deja dep`]im spa\iul destinat previziunilornoastre s`pt`mânale. Ziua de sâmb`t`, 2 iunie, trebuies` fie luat` în calcul pentru c` ea aduce un poten\ial desuferin\`, de nemul\umire, de ceart`, de ostilitate într-orela\ie partenerial`.Pentru cei care s-au n`scut în semnul Gemenilor s`pt`mânaviitoare nu este tocmai rea. Au Soare, beneficul ]i guvernatorul,în Casa lor, în Casa I a identit`\ii, a e egoului, deci apersonalit`\ii, a psihismului, a manifest`rii publice ]i arealit`\ii trupe]ti. Sunt destul de multe lucruri bune ]i armoniceîn ceea ce-i prive]te. Sigur c` exist` ]i ni]te tensiuni ]ini]te predispozi\ii care pot s` creeze pentru un astrolog destulde multe semne de întrebare sau destul de multe semne deexclamare pe care le-ar pune, teoretic, în dreptul unor Case ]ial unor planete.De vreo dou` s`pt`mâni încoace am tot f`cut teoriaadev`rurilor, mai mult sau mai pu\in discrete, care vin sprecei n`scu\i în semnul Racului pe c`i mai mult sau mai pu\indirecte. Uneori poate fi vorba de intui\ie, de telepatie, de unvis înc`rcat de putere revelatorie, alteori este vorba de persoanecare vin ]i aduc spre beneficiul Racilor tot felul deinforma\ii. Ele pot fi rostite, ]optite, sugerate, scrise sau pots` devin` elocvente ]i operabile f`r` cuvinte, pe baza uneim`rturii materiale. Este o chestiune de noroc.Pentru cei care s-au n`scut în Leu s`pt`mâna viitoare nuaduce foarte multe elemente de risc ]i nici chiar de solicitare.Tr`iesc în mod firesc f`r` provoc`ri, f`r` chem`ri la ramp`,f`r` gafe, f`r` exager`ri, f`r` riscuri ]i pericole. Nu se poatespune la acest nivel al distribu\iei planetelor pe harta ceruluipentru nativii din Leu c` vedem lucruri nepl`cute. Nu vedemîns` nici lucruri foarte bune, singura Cas` înc`rcat` de planete]i, printr-o minim` logic` a domeniului pe care îl studiem,putem s` tragem ]i concluzia c` este o Cas` a prieteniei carele poate duce întâlniri, schimburi de idei, participare la o serie de activit`\i.Forfot` mare în via\a multora dintre cei care s-au n`scut înzodia Fecioarei. se poate vorbi despre implicare social`,despre r`spundere, despre dedicare, despre chemare la ramp`,despre show, spectacol, despre experien\` personal`desf`]urat` în public, în fa\a publicului sau într-un chip încare vestea, imaginea, numele, notorietatea circul` pe aripilevântului. Este un moment destul de bun în care dialogulinteruman este la cote maxime.. Pova\a s`pt`m@niiUn simplu gestUn b`ie\el ce vindea reviste pentru ]coala sa a ajunsîn fa\a unei case pe care oamenii o vizitau foarte rar.E o cas` veche, la un pas de a se d`râma, iar proprietarulacesteia e un b`trân care cu greu ie]ea afar`.Iar când ie]ea nu î]i saluta niciodat` vecinii, ba maimult le arunca priviri crunte, du]m`noase.B`ie\elul î]i lu` inima în din\i ]i b`tu la u]a b`trânului.În timp ce a]tepta a început s` transpire ]i s`tremure de fric`. A fost avertizat de p`rin\ii s`i s`ocoleasc` acea cas`. Dar trebuia s` î]i fac` norma lavânzarea revistelor, a]a c` nu avea încotro.Pe când era pe punctul s` renun\e ]i s` plece maideparte, u]a s-a deschis încet.„Ce dore]ti?” l-a întrebat b`trânul.„Domnule, eu vând aceste reviste ]i m` întrebamdac` nu cumva dori\i ]i dumneavoastr` s` cump`ra\iuna.”B`trânul se holba la copil f`r` s` scoat` un cuvântpe gur`. B`iatul, reu]ind s` arunce o privire în casab`trânului, observ` c` acesta are deasupra ]emineuluio colec\ie de figurine-c`\ei foarte vechi.„Colec\iona\i c`\ei?”, întreb` curios b`iatul.„Da, am multe colec\ii. Ele sunt familia mea, sunttot ceea ce am.”Auzind acestea b`iatului i se f`cu mil` de b`trânpentru c` p`rea un suflet atât de singur.„}ti\i, domnule, eu am câteva reviste pentrucolec\ionari care ar fi perfecte pentru dumneavoastr`.Una dintre ele este chiar despre c`\ei.”„Nu b`iete, nu am nevoie de nicio revist`. Larevedere”, zise b`trânul în timp ce închidea u]a.Perioada 31 mai - 3 iunieB`iatul s-a întristat pentru c` nu a reu]it s`-]i vând`revista. Mai trist era îns` la gândul c` acel b`trân eraatât de singur în casa lui mare. Mergând acas` îivenise îns` o idee. Avea o mic` figurin` cu un c`\elpe care o primise de mult de la m`tu]a lui. Cumacea figurin` nu însemna foarte mult pentru el devreme ce avea un câine în carne ]i oase ]i o familienumeroas`, s-a decis s` i-o duc` b`trânului.A fugit într-un suflet la casa acestuia ]i a b`tut lau]`. B`trânul a deschis ]i i-a spus t`ios:“B`iete, \i-am spus c` nu am nevoie de niciorevist`!”„Domnule, ]tiu asta. Eu doar v-am adus un cadou.”Zicând acestea, copilul i-a înmânat figurina iar fa\ab`trânului s-a luminat într-o clipit`.„Eu am un câine acas`, a]a c` acesta e al dumneavoastr`”,continu` b`iatul.B`trânul a încremenit de uimire. Nimeni, niciodat`nu i-a d`ruit nimic ]i nici nu i-a ar`tat at`ta bun`tate.„B`iete, tu ai o inim` mare. De ce ai f`cut acestgest?”Copilul îi zâmbi b`trânului ]i îi r`spunse:„Pentru c` î\i plac câinii!”Din acea zi b`trânul a început s` ias` mai des dincas` ]i s` intre în vorb` cu vecinii s`i. El ]i b`iatulau devenit buni prieteni. În fiecare s`pt`mân`copilul venea la el în vizit` împreun` cu c`\elul s`u.S` nu uit`m niciodat` c` suntem aici pentru a-iface ferici\i pe cei din jurul nostru, pentru a leaduce lumin` ]i speran\`! Un simplu gest poateschimba o via\`!Pentru cei care s-au n`scut în semnul Balan\ei excelent` artrebui s` fie acea Cas` care poate activa drumurile, comunicarea,speran\a ]i ]ansa de via\` în str`in`tate. Au noroc to\icei care î]i fac proiecte legate de o ]edere îndelungat` sauchiar de o îndep`rtare definitiv` de locurile natale. Nu estevorba de plecare prin c`s`torie ]i nici de aventur`, ci estemai mult vorba de un foarte bun plasament profesional.Pentru cei care s-au n`scut în zodia Scorpionului s`pt`mânaviitoare aduce un accent special pe problemele b`ne]ti în caresunt implica\i ]i al\ii în nume propriu sau în numele unor institu\ii.Dar nu este vorba de pl`\i, taxe sau pagube, dimpotriv`, apar totfelul de ajust`ri, de specula\ii, de mici câ]tiguri, de intereven\iifericite sau de informa\ii esen\iale care vin spre Scorpion ]i care-lfac pe acesta s` ia ni]te decizii pe nepus` mas` cu privire la ovânzare, o cump`rare, o tranzac\ie, o negociere, o închiriere, oînstr`inare, un uzufruct pentru încheierea unui document.Stres, uzur` ]i r`spundere social`, implicare maxim`, sens alvie\ii identificat, recunoscut, asumat ca atare de c`tre nativiidin S`get`tor. Sacrificate vor fi rela\iile de familie, sentimentele,preocup`rile ]i implic`rile ori r`spunderile fa\` de totceea ce înseamn` rude de sânge. De asemenea, dezinteresuria], a] spune aproape abandon, fa\` de c`min ]i gospod`rie.Unii nu fac curat, al\ii nu spal` vase, al\ii nu g`tesc, al\ii nicinu m`nânc`, nu spal` rufe, nu calc`, nu spal` geamuri, nu facordine, nu pl`tesc chitan\e, ca ]i cum ar fi pleca\i din localitate.Pentru cei care s-au n`scut în semnul Capricornului multelucruri sunt anapoda. În primul rând, o imagine public`, unstatut, un echilibru profesional, o autoritate, un rang care suntdate peste cap. Saturn blocheaz`, încetine]te, amân` sau îiîmpinge în situa\ii limit` ca ]i cum trebuie s` treac` prin asta.}i regimul muncii este alterat sau confuziile ]i conflicteleprovin de la munc` prin coordonare sau abandon, prin munc`prost efectuat` sau printr-o serie de consecin\e care suntrezultatul unei autorit`\i risipite, pierdute ]i abandonate.V`rstorii plutesc, planeaz` ]i se desf`]oar` în aer. Totul estela nivelul aerului acum pentru ei, un element de seduc\ie, desatisfac\ie, de împlinire, de visare, de evaziune. De aici unavantaj pentru cei care scriu, creeaz`, se desf`]oar` într-unplan artistic, mediatic, public, creativ, sunt avantaja\i cei carescriu, vorbesc, to\i cei care au o plasticitate deosebit`, oexpresivitate deosebit` sau o abilitate în a mânui cuvântulsau vocea.Pe]tii nu sunt chiar în cea mai bun` form`. Sensul vie\ii pe Casavalorific`rii superioare a meseriei îi pune în situa\ia de a se confruntacu un ideal, cu un proiect ]i de a se confrunta cu propriul destin,cu biografia, cu trecutul pentru a construi un viitor. Situa\ii nuneap`rat înc`rcate de disconfort sau de stres, dar responsabilizante.Au o greutate, au o precizie, au \int` ]i îi oblig` s` fac` gesturilenecesare pentru a ie]i din acest colimator. Dimpotriv`, mul\i potface tot felul de specula\ii ]i chiar pot face ni]te gesturi inteligentede pe urma c`rora s` câ]tige.fie un b`nu\, nu mult, pu\in, sau s` câ]tige un strop delini]te, un pic de confort, de beneficiu, de izolare sau de satisfac\ie m`car estetic`.Str`bunica ]tie totBancuri{ntr-un tramvai doar ce seurcase o tip` bun`...r`u de tot.{n spate c@\iva„]mecheri”.Unu din ei se ducela tip` ]i [i zice:-Uite 10 lei pentru priveli]teadeosebit`.Tipa ia banii [i bag` [nportofel ]i scoate 2 lei zic@nd:-Uite restul. Pentru handicapa\ifac reducere.Feti\a:-Tati, tati, cum apar copiii?Tat`l [ncepe s` povesteasc`:-{ntr-o zi a sosit o pasare cu os`m@n\` ]i a plantat-o [ngradin`. Dup` nou` luni,mama a cules-o ]i a]a aiap`rut tu.Feti\a scrie in jurnalul s`u:„Azi am vorbit despre sex cutata ]i e prafff!”So\ul intr` în pat ]i-i ]opte]teso\iei la ureche:- Sunt f`r` chilo\i!So\ia: - Las`-m` s` dorm, ams`-\i sp`l mâine o pereche...Draga mea, trebuie s`-\im`rturisesc ceva...- Ce!- Sunt c`s`torit.- Pfff, ce m-ai speriat.Credeam c` BMW-ul nu e alt`u!A] dori un parfum, care s` [l[nebuneasc` pe iubitul meu.-Poftim, acesta e garantat.-E sexy?-Nu, este foarte scump!-Ce fel de restaurant e `sta?Sup` nu mai este, toc`ni\` numai este, friptur` nu mai este,salat` nu mai este. Adu-mi, terog, paltonul!- Acesta este un restaurant cuspecific românesc, nici paltonulnu mai este!• Ghimber caramelizat, mestecat [ncet, ajut` la c`l`torii lungi [mpotriva st`rii devom`.• {mpotriva m`tre\ei ajut` un amestec dintr-o min` de sare, la un litru de ap`c`ldu\`, cu care se cl`te]te p`rul, dup` sp`lare.• Scrumul de \igar`, pus [n ghivecele cu flori, ap`r` de parazi\i.• Petele de fructe se [nmoaie cu suc de l`m@ie, sau o\et, dup` care se spal`. Celede banan` ]i piersic`, trebuie imediat [nl`turate.• Ro]iile \inute pe balcon, ap`r` de mu]te ]i \@n\ari.• F`ina nu mai face cocoloa]e dac` se adaug` pu\in` sare.• Pilele de unghii devin ca noi, dac` sunt frecate cu gum` de ]ters, dup` care se]terg cu vat`.• C`\eii de usturoi, b`ga\i [n p`m@ntul de la flori, ap`r` [mpotriva purecilor ]iParticular v@nd teren intravilan, 600 mp [nzona C`z`ne]ti, Strada M`ce]ului, R@mnicuV@lcea.Pre\ 35.000 lei negociabil.Num`r de contact: 0740582824