Pagina 1 cmyk.qxp

realitateavalceana.ro
  • No tags were found...

Pagina 1 cmyk.qxp

.31 mai - 3 iunie 2012Adio coplat` ]i-n 2012!Nici anul acesta nu vom auzide plata vizitelor la medicii defamilie sau la medicii speciali]ti.De]i, oficial, coplata trebuiaintrodus` de la 1 ianuarie, nimeninu mai vorbe]te despre coplat`…nuse mai aude nimic!Potrivit declara\iei directoruluiCAS V@lcea, Rodica M`rginean,ar fi trebuit modificat` o prevederea Legii 95/2006, ori, cumtotul a r`mas [n coad` de pe]te,anul acesta nu vom mai vorbi deintroducerea copl`\ii. Coplata arfi [nsemnat scoaterea din buzunarulfiec`rui rom@n a sumei de 600lei/an pentru achitarea consulta-\iilor, spitaliz`rii ]i a analizelorefectuate [n laborator. Scuti\i deplat` ar fi fost pensionarii cuvenituri sub 700 lei, minorii ]itinerii sub 26 de ani care nu auvenituri.Liceenii care au mai picat„bac”-ul în anii trecu\ipl`tesc o tax` de 80 de leipentru fiecare prob`Cuantumul taxei se achit`doar de c`tre candida\ii dinpromo\iile anterioare care ausus\inut de cel pu\in dou` oriexamenul de bacalaureat.În ]edin\a Consiliului deAdministra\ie al Inspectoratului]colar Jude\ean Vâlcea s-astabilit ca absolven\ii de liceudin promo\iile anterioare caredau ]i anul acesta bac-ul s`pl`teasc` o tax`. „Taxa pentrucandida\ii care sus\in una saudou` probe este de 80lei/prob`. Taxa se pl`te]te numaide candida\ii din promo\iileanterioare, care au sus\inutde cel pu\in de dou` ori examenulde bacalaureat”, a spusinsp. de specialitate prof. DumitruDumbr`vescu.Programul pentruBacalaureat 201228 - 30 mai 2012 Înscrierea candida\ilorla prima sesiune de examen1 iunie 2012 Încheierea cursurilorpentru clasa a XII-a/a XIII-a11 - 13 iunie 2012 Evaluareacompetentelor lingvistice decomunicare oral` în limbaromân` - proba A13 - 15 iunie 2012 Evaluareacompeten\elor lingvistice decomunicare oral` în limbamatern` - proba B18 - 22 iunie 2012 Evaluareacompeten\elor digitale - proba D25 - 27 iunie 2012 Evaluareacompeten\elor lingvistice într-olimb` de circula\ie interna\ional`- proba C2 iulie 2012 Limba ]i literaturaromâna - proba E)a) - proba scris`3 iulie 2012 Limba ]i literaturamatern` - proba E)b) - proba scris`4 iulie 2012 Proba obligatorie aprofilului - proba E)c) – prob` scris`6 iulie 2012 Proba la alegere aprofilului ]i specializ`rii - probaE)d) -proba scris`8 iulie 2012 Afi]area rezultatelor9 iulie 2012 Depunerea contesta-\iilor (orele 08:00 - 12:00)10 -12 iulie 2012 Rezolvarea contesta\iilor13 iulie 2012 Afi]area rezultatelorfinaleRealitatea V@lcean`.Pagina 3Actualitate42 de ani de S`rb`toarea C`p]unului, la Bune]tiPrim`ria Comunei Bune]ti,al`turi de Consiliul Local ]iC`minul Cultural, va organizaduminic`, 3 iunie „S`rb`toareac`p]unului”, care a ajuns dejala cea de-a XLII-a edi\ie. Programulevenimentelor va [ncepela ora 9.30, [n sala de festivit`\ia Prim`riei Bune]ti, undespeciali]ti [n domeniul culturiic`p]unului vor oferi consulta\ii.,,S`rb`toarea c`p]unului”este proiectul cultural ini\iat înurm` cu 42 de ani în scopulsus\inerii culturii unui fruct cupoten\ial în zona noastr` agricol`,surs` de s`n`tate dar ]iaduc`toare de venituri pentrucultivatori. Contextul acesteis`rb`tori ne prime]te s` necunoa]tem atât valorile spiritualecât ]i realiz`rile economice]i sociale”, ne-a declaratprimarul localit`\ii Bune]ti,Viorel Radi.Manifestarile vor continuacu vizitarea expozi\iei cusoiuri de c`p]uni cultivate [nVâlcea ]i [n alte jude\e din \ar`.Pe parcursul [ntregului programva activa fanfara elevilor„Gabriel Chaborschi“ de laPalatul Copiilor ]i Liceul deArt` Rm. Vâlcea – profesorConstantin Andrei. {ntre orele11 ]i 11.30, alaiul tradi\ional alcultivatorilor de c`p]uni va.str`bate traseul de la }coala cuClasele I-VIII la Prim`rie, undese va juca hora cultivatorilor.Deschiderea oficial` a ,,S`rb`toriiC`p]unului” se va face laC`minul Cultural Bune]ti, [nacela]i cadru având loc ]i festivitateade premiere a cultivatorilorcu rezultate deosebite.Forma\ia de muzic` popular`“Rapsodia Vâlcean`“ – dirijorIonel Puia -]i Grupul “RapsoziiOltului” vor sus\ine un concertfolcloric, de la ora 12.30, iardup` amiaz`, elevii }colii dinlocalitate vor [ncânta publiculcu un spectacol.,,S`rb`toarea noastr` aajuns la cea de a 42- a aniversare,demonstrând c` proiectula fost bine scris, identificândcomunitatea noastr` în spa\iulna\ional ]i european. Anulacesta, chiar dac` în Româniaînc` se resimte criza financiar`,pot s` spun c` pentrucultivatorii de c`p]uni din zon`a fost un an bun. De asemenea,avem invita\i ]i speciali]ti de laInstitutul de Cercet`ri dinM`r`cine]ti care le vor da toateinforma\iile celor interesa\i s`cultive c`p]una ]i îi vor îndrumape actualii cultivatori de lanoi s` ob\in` recolte maibogate în anii viitori”, ne-adeclarat primarul comuneiBune]ti, Viorel Radi.Carmen C~LINÎn perioada 1-3 iunie 2012,Prim`ria ora]ului Horezu,jude\ul Vâlcea organizeaz` Târgulceramicii populare române]ti,„Coco]ul de Hurez”,eveniment de prim` m`rime încalendarul anual al culturiina\ionale.Ceramic` pur` pentru pasiona\i,turi]ti, ambasadori saudoar… admiratori! Festivalul„Coco]ul de Hurez” împline]teanul acesta o vârst` frumu]ic`:42 de ani! ]i reune]te reprezentan\iai marilor centre de ol`ritdin \ar` ]i invita\i din toate\`rile.Târgul g`zduie]te în fiecarean, sub umbra stejarilor secularidin satul de vacan\` “Stejari”,festivalul culorilor ]i compozi-\iilor plastice transpuse în lutulreînviat de mâinile fermecateale me]terilor olari.Sosi\i din toate centrele activedin \ar` olarii alcatuiesc,prin al`turarea la Târg a roadelormuncii ]i inspira\iei lor, untablou complet al fenomenuluiol`ritului contemporan. Acestfenomen atrage an de an mii decunosc`tori ]i admiratori ai autenticuluiromânesc, ai tradi\ionaluluiadus la nivel de art`,oameni care ]tiu s` disting` valoareaconsacrat` prin valorilecerte ale artei populare ]i tradi\ieimultiseculare a acestuivestit me]tesug.Pornind de la tradi\ia str`vechilortârguri de Mo]i, aceast`manifestare se constituie ca ofresc` a crea\iilor meste]ugarilorlutului din România.Fiind înzestrat cu o vitalitatecreatoare de excep\ie, Horezueste un caz aproape singular încadrul centrelor ceramice românestiprin faptul c` meste]uguleste practicat ca principal` surs`de venit a descenden\ilorvestitelor familii de cerami]tiVic]oreanu, Iorga, Frigur`,Mischiu, Popa în condi\iile uneisociet`\i moderne, în permanent`schimbare. Este un argumentcare justific` atât perenitateaTârgului, cât ]i largul ecouna\ional ]i interna\ional al acesteiextraordinare manifest`ri.Ast`zi, centrul ceramic Horezucontinu` s` fie un adevaratcreuzet al crea\iei ceramiceromâne]ti, pastrând elementeledefinitorii pentru vasele lucrateaici dar, prin infinita gam` acompozi\iilor cromatice ]idecorative, conferind personalitate]i expresivitati neb`nuitefiecarei piese în parte.Acest stravechi meste]ug semen\ine în vatra stramo]easc`,devenit` acum strada Olari,unde me]terii modeleaz` argilacu aceea]i neîntrecut` maiestrieca ]i str`bunii lor. Emula\ia creativ`ce anim` olarii horezenieste stimulat` de faptul c`, ande an, sunt gazdele confra\ilordin breasla din \ar` care î]ial`tur` rodul crea\iei artistice,la început de iunie, aici, laTârgul “Coco]ul de Hurez”.,,Povestea Târgului de ceramic`,,Coco]ul de Hurez” începeîn vara anului 1971 pemalul batrânului Alutus, atuncicând organizatorii Festivaluluide folclor ,,Cântecele Oltului”au avut harul s` adauge laaceast` s`rbatoare a cântecului,jocului ]i portului popular,s`rb`toarea lutului, a lutuluicare prinde via\` în mâinile fermecateale me]terilor olari.Începând cu 1974 (a IV-aeditie), Târgul este a]ezat învatra lui fireasc`, la Horezu,Viorel Radi, primar comuna Bude]tiT@rgul ceramicii populare rom@ne]ti ,,Coco]ul de Hurez”- la a 42 a edi\ielocul unde se desf`]oar` -Parcul de la stejarii seculari -oferind fiec`rui participantspa\ii pentru a-]i expune lucr`rile.Prin invitarea la târg aolarilor din celelalte centreromânesti, maghiare si s`se]ti,se realizeaz` o foarte buna viziunede ansamblu a olarituluicontemporan.Galeria de art` popular`contemporan`, ce func\ioneaz`în s`lile Casei de Cultur`“Constantin Brâncoveanu” dinHorezu, acumuleaz` an de an“recolta valoric`”, constituindu-se,asemenea Târgului, întrocorabie salvatoare a unuimeste]ug multimilenar.Prezentarea pe scurt aTârgului de ceramic` ,,Coco]ulde Hurez” este aproape imposibil`,deoarece nu este de ajunss` spunem c` este cel maireprezentativ si nu este suficients` spunem ca este cel mai frumos,pentru c` el, în timp, adevenit o adevarat` “Academiea olarilor”, a precizat primarulora]ului Horezu, ConstantinNi\u.Anemona T~NASE

More magazines by this user
Similar magazines