Pagina 1 cmyk.qxp

realitateavalceana.ro
  • No tags were found...

Pagina 1 cmyk.qxp

Pagina 4.SocialRealitatea V@lcean`31 mai - 3 iunie 2012Aten\ie la culorile decorului electoral!De aproape trei s`pt`mânicâte au trecut de la declan]areacampaniei electorale pentrualegerile locale, bat mai mult cade obicei satele ]i ora]ele dinjude\ în dubla mea calitate depre]edinte al Consiliului Jude-\ean ]i de candidat pentru unnou mandat la aceea]i func\ie.În tot acest periplu am avutsurpriza s` constat c` exploziaportocaliului de acum 4 ani adisp`rut cu des`vâr]ire. Candida\iiPDL la func\iile puse înjoc fug de tradi\ionala lor culoareca dracul de t`mâie. Pân` laurm` au în\eles ]i ei c` oameniis-au de]teptat ]i c` detest`virulent aceast` culoare pe careo asociaz` cu dezastrul economic,cu minciuna, ipocrizia ]iîn]el`toria. Ei, pedeli]tii, realizeaz`c` portocaliul s-a demonetizat]i c` ast`zi aceast` culoareexprim` doar semnul cromatical învin]ilor.Schimbarea registrului portocaliua primit und` verde pân`]i de la pre]edinta CamereiDeputa\ilor, Roberta Anastase,care n-a pregetat s` transmit` în\ar` c` – citez din memorie:.„Candida\ii au libertatea de afolosi simbolurile a]a cum cred{n comuna Stoile]ti e nevoie de schimbare,Florin Ionescu, pentruun viitor mai bun!• Lansare cu succes a t@n`rului social democrat, FlorinIonescu. Pentru candidatura sa la Prim`ria Stoile]ti, numegrele din PSD au venit s`-l sus\in`: Ion C[lea, Dumitru Persu,Ion Hor`scu, Costi R`dulescu, Remus Grigorescu etc.Duminic`, la ora 17.00, [ncomuna Stoile]ti a avut loc lansareacandidatului PSD, prof.Florin Ionescu, pentru func\iade primar al acestei localit`\i.La acest eveniment au participat:pre]edintele CJ, IonC[lea, vicepre]edintele DumitruPersu, primarul localit`\iiPrundeni, Ion Hor`scu, RemusGrigorescu, Costi R`dulescu,al`turi de aproape 1000 de localnici,to\i sus\in@ndu-l pe t@-n`rul candidat PSD la func\iade primar al comunei Stoile]ti.{n discursul s`u, Ion C[lea adeclarat c`-l va sus\ine [n toateproiectele, ]i, ca o m`sur` urgent`,[n vederea asfalt`rii drumurilor,una din problemele cucare se confrunt` Stoile]tiul.Ceea ce este foarte important,[nainte de acest evenimentcu dou` zile, actualul primar,Marian Obogeanu a acordat uninterviu unui cotidian local [ncare ]i-a arogat multe dintrerealiz`rile comunei, „realiz`ri”demontate punct cu punct deprofesorul Forin Ionescu, care adat pentru fiecare o explica\ie.Primarul Hor`scu a declaratc`-l va ajuta pe viitorul edil dela Stoile]ti, Florin Ionescu,pentru a implementa c@t maimulte proiecte cu finan\areeuropean` (cu to\ii ]tim c`Primarul de la Prundeni e frunta][n accesarea fondurilor europene),care s` aduc` creare delocuri de munc` [n Stoile]ti ]i,implicit, bun`starea locuitoriloracestei comune.Mesajul lui Florin Ionescupentru cet`\enii localit`\iiStoile]ti:„Dac` v` dori\i o schimbare[n bine, veni\i al`turi de echipaFlorin Ionescu- primar, IonC[lea, pre]edinte Consiliul Jude\eanV@lcea, ave\i [ncredere[n noi ]i nu v` vom dezam`gi!”,a declarat t@n`rul PSD-ist,Florin Ionescu.Anemona T~NASEAudien\ele acordate miercuridiminea\a de viceprimarulCosmin Constantinescu aufost, pentru mul\i râmniceni,oportunitatea de a-i prezentareprezentantului Executivuluilocal problemele sociale cu carese confrunt`. Viceprimarul le-aluat în eviden\` pe toate, indiferentde natura lor – e]alonareasumelor de restituit pentru declara\iiinexacte în vederea ob\ineriiajutorului de înc`lzire, ob-\inerea unui loc de munc`, locuin\`social` ]i sprijin pentru unbolnav aflat pe lista de transplanturide inim`, ajutor pentruintegrarea unei feti\e grav bolnav`în înv`\`mântul pre]colar,ei c` e mai bine pentru a ob\inerezultatul final în folosul PDL”.Distinsa doamn` nu mai \ineseama c` important pentruprestigiul ]i identitatea unuipartid nu sunt doar numele ]isigla. Acestea nu au nicio valoaref`r` genericul coloristic.De]i a intrat în blocaj cromatic,PDL nu-]i recunoa]te înfrângerea,dup` cum nu vrea s`în\eleag` nici furia neiert`toarea majorit`\ii popula\iei. Folose]te,în schimb, stratagema cameleonuluia]a cum o putemvedea în toate localit`\ile din jude\ulnostru. Trist pentru pedeli]tieste c`, prin schimbareaculorii – cu oricare alta, numaiportocalie s` nu fie! – candida\iiPDL care aspir` la un post depre]edinte jude\ean, primar sauconsilier, nu sunt interesa\i de„rebranduirea partidului” lor, cinumai s` g`seasc` o cale deîn]elare a aleg`torilor. Po\i, deexemplu, s` pui fotografia luiDorel Jurcan ]i pe ro]u, ]i pealb, ]i pe verde, c` el r`mâneacela]i anonim bonom. Nicioculoare nu-i poate schimbatradi\ionala sa stare de apatie ]ide neimplicare.Adev`rul de care reprezentan\iifostei Puteri nu vor s` \in`seama este c`, chiar dac` a picatde pe soclul guvern`rii, PDL nuva fi iertat de bugetarii cusalarii sfârtecate, de pensionarii.fura\i ]i adu]i la disperare.Acest partid nu va sc`pa de decontpolitic nici la alegerile localedin 10 iunie, nici la alegerileparlamentare din toamn`.Pedeli]tii mai au o singur`n`dejde. Ei sper` ca popula\iamai pu\in informat`, îndeosebidin mediul rural, s` cad` în{n pofida vremii neprielnice,pre]edintele Organiza\iei Jude-\ene a PSD, dr. ing. Ion C[lea,[nso\it de un grup numeros demilitan\i USL, a folosit cele dou`zile ale sf@r]itului de s`pt`m@n`pentru o activ` campaniespre a dialoga cu cet`\eni din totmai multe localit`\i.{n toate [nt@lnirile cet`\ene]tic@te au avut loc s@mb`t` ]i duminic`,pre]edintele Ion C[lea amen\ionat realiz`rile din ultimiipatru ani [nregistrate [n localit`-.\ile vizitate ]i a vorbit desprenecesitatea continu`rii, [n urm`toriipatru ani, a proiectelorinvesti\ionale pe care administra\iajude\ean` le va dezvoltacu viitorii primari ]i consiliilocale.Dup` lansarea candida\ilorUSL la Horezu ]i Vaideeni, caravanaelectoral` de s@mb`t` aavut ca punct final ora]ulBerbe]ti, unde alian\a electoral`PSD-PNL sus\ine candidaturaactualului primar Vintil` Chelcea,consider@nd c`, prin totceea ce a realizat [n ultimii 4ani, merit` s` fie investit cu [ncrederepentru [nc` un mandatsuport financiar pentru achitareaunor restan\e ale unei b`trânea c`rei locuin\` a fost debran]at`de la toate sistemele deutilit`\i etc. – iar în unele situa-\ii s-a angajat c` se va implicachiar personal, dep`]ind limit`rilecadrului legal de ac\iune,pentru ajutoarea celor cu probleme.În ceea ce prive]te sesiz`rilede ordin edilitar, viceprimarulConstantinescu a dat dispozi\iepentru toaletarea unor copacidin vecin`tatea blocului CPL 3de pe strada Mihai Viteazu,pentru verificarea unor lucr`riefectuate pe strada GeorgeCo]buc sau pentru reanalizarea,capcana curcubeului de culoricu care intr` la m`cini]ul alegerilor.Este probabil, dar nu ]iposibil!Dr.ing Ion C[lea,pre]edintele Organiza\ieiJude\ene a PSD V@lceaCaravana USL, prezent` la toate lans`rile de candida\i din jude\la prim`ria or`]eneasc`.Duminic`, 27 mai s-a reluatcircuitul electoral cu primulpopas la t@rgul de la Pietrari,apoi [n ora]ul B`beni pentrulansarea candidaturii lui IonB@z@c la func\ia de primar,dup` care au urmat alte [nt@lniricu cet`\enii [n comuneleOte]ani, Cerni]oara, Tetoiu,Z`treni, Ghioroiu ]i, nu [nultimul r@nd la lansarea candidatuluiPSD pentru Stoile]ti,Florin Ionescu. (A.T.)Pentru fiecare s-a g`sit o solu\ie!Viceprimarul Constantinescu,prompt la problemele r@mnicenilorla proxima întâlnire a comisieide fond funciar, a unor litigii ]isolicit`ri de retroced`ri deterenuri.

More magazines by this user
Similar magazines