Pagina 1 cmyk.qxp

realitateavalceana.ro
  • No tags were found...

Pagina 1 cmyk.qxp

Pagina 8.Administra\iePrin proiectele derulate la standarde europeneRealitatea V@lcean`31 mai - 3 iunie 2012Primarul Robert Shella dat o alt` fa\` BrezoiuluiDup` patru ani grei de opozi-\ie, primarul ora]ului Brezoi,Robert Schell, poate trece înrevist` o serie important` derealiz`ri, f`cute cu mari greut`\i,din cauza coloraturii politicecare-l separa pe edil deguvern. Acum, liberalul Schellcere brezoienilor s`-l girezeînc` patru ani, pentru realizareaunor alte proiecte, de dataaceasta în condi\ii mult maifavorabile. ,,Este previzibil faptulc` USL va câ]tiga alegerilena\ionale ]i pe cele pentru consiliuljude\ean. Ar fi bine pentruBrezoi ca tot USL- ul s` câ]tige]i aici alegerile, pentru a neapuca, de aceast` dat` cu multmai mul\i bani, de treab`”,declar` candidatul USL laPrim`ria Brezoi, Robert Schell.Proiecte importante finalizatepentru locuitorii din Brezoi„Putem începe cu faptul c`Spitalul din Brezoi a fost salvat,a fost scos de pe lista deînchidere ]i, în acela]i timp afost reabilitat. A fost o investi\iede 1 milion de euro care a fostfinalizat` ]i putem spune c` înprezent avem un spital modern,dotat cu aparatur` modern`, cucondi\ii de trai pentru bolnavifoarte bune. În general, m-amorientat spre chestiunile importante,zic eu ale localit`\ii: educa\ia]i s`n`tatea. S`n`tateaeste una dintre problemele pecare am atins-o. În satul C`line]ti,unul dintre cele mai marisate ale noastre am înfiin\at uncabinet medical ]i am adus unmedic de familie foarte buncare este permanent acolo, ceeace reprezint` un câ]tig pentrunoi. Referitor, la infrastructur`putem vorbi de aproximativ 5km de ap` ]i canal f`cute peanumite str`zi din localitateanoastr`, str`zi care au fost ]iasfaltate ulterior, reabilitate întotalitate cu trotuare, cu asfalt,iluminat public, f`cute civilizat]i a]a cum ne-am dorit s` aratetot ora]ul. Pentru prima dat` înora]ul Brezoi au ap`rut parc`rile,pentru c` ]i noi ne confruntamcu aceast` problem` ]ivreau s` v` spun c` am construitdou` parc`ri, iar acumlucrez la a treia. În total, sunt180 locuri de parcare care aufost f`cute ]i în localitateanoastr`. Investi\ii importanteau fost f`cute în reabilitareaunor blocuri monumente istorice,trei dintre ele au fost finalizate,iar dou` vor fi finalizatepân` la sfâr]itul acestei veri”, aprecizat primarul din BrezoiRobert Schell.Proiecte pentru administra\ie,s`n`tate ]i educa\ie, înperioada 2012 – 2016.Înfiin\area Ghi]eului Unicpentru cei care au de primit adeverin\e,h`r\i, avize, autoriza\ii,certificate fiscal, certificate deurbanism. Nu cet`\eanul trebuies` umble dup` func\ionar, ci{ncep@nd cu data de 21mai a.c., atunci c@nd cre]tinii[i s`rb`toresc pe Sfin\ii {mp`ra\iConstantin ]i Elena, locuitoriimunicipiului Dr`g`]anivor putea folosi capela nou` acimitirului Eternitatea. Investi\iase ridic` la valoarea de1,3 miliarde lei vechi ]i esterealizat` [n intregime cu fonduride la bugetul local.Pentru c` vechea capel` eraun loc [ngust ]i insalubru,primarul Cristian Nedelcu adecis s` construiasc` altanou`. Cum p@n` pe 21 mai numai este mult, pictorul lucreaz`de zor la interiorulconstruc\iei ]i spune c` nu [iva da emo\ii ]efului executivuluilocal. Dac` la interioarenu sunt probleme, pealeile cimitirului se fac ultimeleretu]uri, se planteaz`flori ]i se seam`n` gazonul.Primarul Cristian Nedelcueste convins c` noua construc\iereprezint` un modelde chibzuin\` [n cheltuireabanului public.Se modernizeaz` cantinadin Dr`g`]ani„{n prezent ne propunems` moderniz`m cantina, s` omansard`m, s` mont`m inclusivun lift. Este vorbadespre cantina de lâng` C.N.Gib Mih`escu. Acolo existaun club, unde în special oameniimai în vârst` mergeaufunc\ionarul trebuie s` fie ladispozi\ia lui (continuare ]ifinalizare proiect).Oricine are dreptul s` fie informatdespre activitatea prim`rieisale, poate trage la r`spundereprimarul ]i consiliul local,poate rezolva o problem` maiu]or. Promovarea local` a dezbaterilorpublice ]i dialog cu]i jucau remi, table, c`r\i.Acum, oamenii stau pe b`nci,în parc, când este soare.Când nu e soare, nu prea auunde s` se duc` ]i de aceea s-a venit cu aceast` idee, s`facem un fel de club, un centrucu program de diminea\apân` seara. Vor avea posibilitateas` serveasc` ]i masa,la un pre\ modic, pentru c`jos este cantina de ajutor social.Vor fi puse televizoare,computere, mese, scaune, fotolii,canapele. Acest proiecteuropean î]i propune s` le o-fere oamenilor din Dr`g`-]ani o b`trâne\e pl`cut`, s`fac` ]i mi]care, dac` doresc”,a declarat edilul dinDr`g`]ani.(B.C.)Robert Shell, primar Brezoiprimarul prin site-ul prim`riei(www.primariabrezoi.ro).Reducerea presiunii fiscaleasupra cet`\enilor prin reducereataxelor ]i impozitelor localef`r` a afecta bugetul local (princre]terea masei impozabile ]iidentificarea altor surse). Bugetulnu trebuie fundamentat doardin banii cet`\enilor, ci în specialdin activit`\ile economicecare trebuie dezvoltate în localitate.Men\inerea taxelor ]iimpozitelor la acela]i nivel, a]acum s-a întâmplat în mandatul2008-2012, când taxele nu aucrescut. Înfiin\area unei sucursalede banc` comercial` înora]ul Brezoi. (A.T.).Victorie incontestabil` la alegerile din iunie 2012Cristian Nedelcu, un primar dedicat dr`g`]enenilorCristian Nedelcu, primar Dr`g`]ani

More magazines by this user
Similar magazines