Views
3 years ago

Metodologia de evaluare a riscurilor de corupţie în cadrul Curţii de ...

Metodologia de evaluare a riscurilor de corupţie în cadrul Curţii de ...

METODOLOGIAde evaluare a riscurilor de corupţie în cadrul Curţii de ConturiI. Dispoziţii generale1. Cadrul de reglementarePrezenta Metodologie este elaborată în conformitate art. 7 din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, cu recomandările Metodologiei de evaluare a riscurilor de corupţie îninstituţiile publice, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.906 din 28.07.2008, şi stabileşte cadrulorganizatoric şi metodologic al procesului de evaluare a riscurilor de corupţie în Curtea deConturi, şi anume: obiectivele, principiile, etapele, metodele, tehnicile şi finalităţile evaluării.În sensul prezentei Metodologii, prin evaluarea riscurilor de corupţie (în continuare –evaluare) se înţelege procesul de identificare a factorilor instituţionali care favorizează sau potfavoriza corupţia, precum şi elaborarea recomandărilor pentru excluderea efectelor acestora.2. Obiectivele evaluăriiObiective ale evaluării sînt:identificarea factorilor instituţionali care favorizează sau pot favoriza corupţia în cadrulCurţii de Conturi;elaborarea recomandărilor pentru excluderea sau diminuarea efectelor riscurilor decorupţie (elaborarea planurilor de integritate).3. Principiile evaluăriiPrincipii ale evaluării riscurilor sînt:legalitatea – evaluarea se efectuează în condiţiile prezentei Metodologii, principiulrespectîndu-se la toate etapele, inclusiv la asigurarea protecţiei informaţiei;transparenţa – Curtea de Conturi difuzează informaţii privind rezultatele evaluării înmăsura în care transparenţa procesului de evaluare nu atinge securitatea naţională, viaţa privată apersoanei, nivelul de obiectivitate al procesului de evaluare;participarea – procesul de evaluare se efectuează cu antrenarea şi consultarea tuturorpărţilor interesate (entităţi, autorităţi publice etc.).4. Modul de organizare a procesului de autoevaluarePrin ordinul Preşedintelui Curţii de Conturi, se înfiinţează grupul de autoevaluare compusdin cinci persoane.Grupul va întocmi planul de acţiuni pentru efectuarea evaluării riscurilor, care va fi aprobatde Preşedintele Curţii de Conturi.5. Etapele evaluăriiEtape ale autoevaluării sînt:evaluarea precondiţiilor;evaluarea propriu-zisă a riscurilor de corupţie;elaborarea recomandărilor privind excluderea sau diminuarea efectelor acestora (elaborareaplanurilor de integritate).II. Evaluarea precondiţiilor6. Evaluarea precondiţiilor presupune:evaluarea cadrului legal al Curţii de Conturi;evaluarea structurii organizaţionale a Curţii de Conturi;evaluarea regulilor de etică ale angajaţilor Curţii de Conturi.2

7. Evaluarea cadrului legal presupune:evaluarea cadrului legal (legi şi acte normative etc.) relevant pentru Curtea de Conturi;evaluarea prevederilor privind activităţile vulnerabile.8. Evaluarea prevederilor privind activităţile vulnerabileLa evaluarea prevederelor legale se va pune accent pe evaluarea cadrului legal care ţine deactivităţile vulnerabile. Activităţi vulnerabile sînt activităţile Curţii de Conturi care, prinspecificul lor, presupun riscuri sporite de corupţie. În acest sens, se vor identifica: lipsa dereglementări, reglementările incomplete, reglementările insuficient de concentrate asupra cerinţeide integritate, familiarizarea insuficientă a angajaţilor cu reglementările, aplicarea inadecvată areglementărilor.Activităţi vulnerabile pot fi atît activităţile legate de organizarea internă a Curţii, cît şiactivităţile ce ţin de atribuţiile (sarcinile externe) Curţii de Conturi.9. Activităţile vulnerabile legate de organizarea internă a Curţii de ConturiActivităţi vulnerabile legate de organizarea internă a Curţii de Conturi sînt activităţile carevizează:gestionarea informaţiei (deţinerea informaţiei interne; oferirea informaţiei confidenţiale;elaborarea, examinarea, administrarea (păstrarea), dublarea documentelor, inclusive a celorelectronice, confidenţiale; circuitul intern şi extern al documentelor, inclusiv al celor electronice,confidenţiale);gestionarea mijloacelor financiare (alocarea, controlul şi auditul bugetului; achitareacheltuielilor; oferirea şi plata premiilor, primelor şi indemnizaţiilor);gestionarea bunurilor şi serviciilor (luarea deciziilor referitoare la achiziţie sau închiriere;stabilirea cerinţelor de calitate ale condiţiilor de livrare; desfăşurarea negocierilor; selectareafurnizorilor; administrarea şi alocarea bunurilor în cadrul Curţii de Conturi; utilizarea bunurilorCurţii în afara programului de lucru).10. Activităţi vulnerabile în atribuţiile Curţii de ConturiActivităţi vulnerabile în atribuţiile Curţii de Conturi sînt activităţile care ţin de efectuareaauditului asupra formării, administrării şi întrebuinţării resurselor financiare publice, precum şiasupra administrării patrimoniului public, acele activităţi la executarea căror există risc dedenaturare a rezultatelor auditelor efectuate, de prezentare a datelor eronate, de apariţie aconflictului de interese, şi anume;colectarea probelor;colectarea şi analiza datelor;întocmirea raportului;constatările de audit.11. Evaluarea structurii organizaţionale a Curţii de ConturiEvaluarea structurii organizaţionale a Curţii de Conturi presupune analiza:organigramei;fişelor posturilor;proceselor şi procedurilor de lucru;fiabilităţii sistemelor de control.Evaluarea structurii organizaţionale a Curţii se efectuează în baza următoarelor criterii:nivelul de conformitate a structurii organizaţionale a misiunii, atribuţiilor, drepturilor şiobligaţiunilor Curţii de Conturi;nivelul de eficienţă a structurii organizaţionale în raport cu misiunea, atribuţiile, drepturileşi obligaţiunile Curţii de Conturi.3

ELVIE, o metoda de diagnostic si de prevenire a riscurilor ...
Fisa cu criteriile de evaluare de catre expertul independent a ...
metoda noua, neconventionala de evaluare in situ a
în cadrul pavilionului A, nivel 1, stand 218-220 - Serviciul Român de ...
Manualul de punere în aplicare a Directivei privind serviciile - Europa
METODOLOGIA de evaluare a riscurilor de corupţie în cadrul Curţii ...
METODOLOGIA de evaluare a riscurilor de corupţie în cadrul Curţii ...
METODOLOGIA de evaluare externă, standardele ... - ARACIS
metodologia de monitorizare şi evaluare a reformei ... - Reforma APC
Metodologia privind organizarea procesului de învăţământ în cadrul
Metodologia privind organizarea procesului de învăţământ în cadrul
Metodologia de organizare şi desfăşurare a Testelor Naţionale, în ...
metodologia de elaborare şi cadrul conţinut al documentaţiilor de ...
Ghidul cu privire la auditul veniturilor de stat - Curtea de Conturi a ...
Ghid de evaluare a sistemului de control intern - Curtea de Conturi
Ghidul cu privire la auditul veniturilor de stat - Curtea de Conturi a ...
Evaluarea la disciplina Matematică în cadrul examenului naţional de ...
metodologia privind promovarea a doi ani de studii ... - stirileprotv.ro
Raportul de activitate a Curţii de Conturi pe anul 2011 - Curtea de ...
Legea Curţii de Conturi - Curtea de Conturi a Republicii Moldova
Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2012
Metodologie de elaborare a politicilor de Resurse Umane în cadrul ...
Cadrul conceptual de abordare a competiţiei şi competitivităţii urbane
reducerea riscurilor de dezastre în comunităţile noastre
METODOLOGIA de atestare a administratorilor de imobile ...
Metodologia de organizare şi desfaşurare a examenului de
ghid de evaluare a rapoartelor de securitate - IGSU
Directorul SRI, George Cristian Maior, a prezentat, în cadrul târgului ...
Metodologia de realizare a CNCSIS
planul de analiză şi acoperire a riscurilor municipiul miercurea ciuc