Views
3 years ago

macedoneanul македонецот - asociatia macedonenilor din romania

macedoneanul македонецот - asociatia macedonenilor din romania

Anul Страна şase,

Anul Страна şase, 14 Numărul - Pagina 14 60со друѓи работи. Кога се замрачило, Пророкот Илијавоздигнал еден Алтар со 12 камења, кои гипретставувале 12 семки на Израел, ископал еден широкканал околу жртвеникот, каде го поставил одраниотжртвен бик, и проповедал да биде истурена на три пати,вода во изобилство, што би го наполнила целиот канал.Потоа упатил кон небото силен повик, повикувајќи гоГоспод, на Аврам, на Исак и на Јакоб. Одеднаш сеспушти оган од небото, проголтувајќи ја жртвата, дрватаи водата. Целиот народ тогаш падна со лицето конземјата извикувајќи: „Навистина Бог е единствениотГоспод‘‘. Од заповеддта на Илија, лажните пророци беафатени и Божјиот човек им го одрежувал гркланот сосопствени раце кај реката Кисон. Тој потоа му најавилна Ахаб дека сушата ќе престане, по што се искачил наврвот на Кармел, и поклонувајќи се над земјата, сонозете меѓу колениците и умот собран во душата,почнал да се моли. Седумапати го пратил својот слугада го гледа хоризонтот, во правец на морето, а пакседмиот пат едно облаче се појави, небото се стемни ипадна дожд во изобилство, истурајќи на земјата небесенблагослов.Кога кралицата Изабел дознала за масакарот нанејзините пророци, била гневна до бескрај и се колнелаво одмазда. Илија кој не се уплашил од многуминаталажливи пророци, Божјиот дар го напуштил и обземенод мрзливост се сокрил во Берсабеа во земјата наЈуда. Истоштен од долгото одење низ пустината,заседнал под сенката на едно дрво и му побарал наГоспод да му го одземе животот. Еден Божји ангел му сепојавил со еден леб и една матарка вода. Оваа Божјапомош му помогнала да си ја поврати силата и издржалодејќи низ пустината 40 дни, до планината на Бога,Хореб (врвот на планината Синај, на истото место кадешто Господ му се појави на Мојсие. Влегол длабоко вокарпата каде што се сокрил во минатото и Мојсие иГоспод му зборувал во ноќта. Илија одговорил: „Полнсум сум со одлучност за Семоќниот Бог затоа штосиновите на Израел го напуштија Твојот завет, гисрушија Твоите Олтари и ти ги убија Пророците, останавсам а пак тие се обидуваа да ми го одземат животот‘‘.Господ му заповеда да излезе и да стои на планината зада може да го види. Тогаш се крена голема бура, сераздели планината, испукаа карпите, а Господ не бешево бурата, а пак по бурата, земјотрес, Господ не бешениту во земјотресот, пожар, Господ не беше ниту воогнот. По огнот се слушна една тивка воздишка. Самошто ја слушна, Илија си го покри лицето со својатанаметка и остана во пештерата, затоа што Господ бешево тивката воздишка. Господ му кажа дека е далеку одтоа да е единствен правоверник, друѓи седум илјадиизраелци не се поклонија пред Баал, и му заповеда дасе врати по истиот пат назад за да го назначи Хазаел закрал на Сирија и Јеху на Израел, а Елисеј каконаследник. Наоѓајќи го Елисеј зафатен со орање наземјиштето со 12 рала волови, Илија си ја нафрла врзнего наметката и го зел за негов ученик.Кралот Ахаб продолжил со своите нечовечнидела и ги зезел лозовите насади на Набот од Израел, насовет на Изабел побарај Набот да биде погубен.Пророкот Илија, кој некое време не се појавувал, билпратен од Господ во Самарија и му кажал на кралот:„Токму на местото каде што кучињата ја лижеа крвта наНабот, таму кучињата ќе ја лижат и твојата крв а пакпроститутките ќе мрзелуваат во твојата крв‘‘. Тој уштему напомена дека несреќата ќе попадне врз целата куќана Ахаб, кучиња ќе го распарчуваат телото на Изабел напреднит зид од кај Израел. На овие зборови , кралотMACEDONEANUL Pagina14 - МАКЕДОНЕЦОТ- Страна 14reîmprospăteze forţele şi putu să meargă 40 de zile înpustiu, până la muntele lui Dumnezeu, Horeb (vârfulmuntelui Sinai, pe acelasi loc unde Dumnezeu i searătase lui Moise, cf. Exod 33). Întră în adâncul stânciiîn care se ascunsese în trecut Moise şi Dumnezeu îivorbi noaptea. Ilie răspunse : "Sunt plin de sârguinţăpentru Domnul atot-puternic căci fiii lui Israel au părăsitlegământul Tău, au doborât Altarele tale şi Ţi-au ucisProfeţii, am rămas singur iar ei încearcă să îmi iaviaţa ". Dumnezeu îi porunci să iasă şi să stea pe muntepentru a-l vedea. Se făcu atunci o furtună puternică,munţii fură despicaţi iar stâncile sparte, dar Domnul nuera în furtună ; iar după furtună, un cutremur, darDomnul nu era în cutremur ; un foc, dar Domnul nu eraîn foc. După foc se auzi o adiere uşoară. Cum o auzi,Ilie îşi ascunse faţa cu haina sa şi se ţinu sub peşteră,căci Dumnezeu era în adierea uşoară. Domnul îi spusecă, departe de a fi singurul dintre drepţi, alţi sapte mii deIsraeliţi nu îşi plecaseră genunchii în faţa lui Baal şi îiporunci să se întoarcă pe acelaşi drum pentru a ungepe Hazael ca rege al Siriei şi pe Iehu ca rege al luiIsrael, apoi pe Elisei ca urmaş. Găsindu-l pe Eliseiocupat cu aratul pământului cu 12 perechi de boi, Ilie îşiaruncă peste el haina lui făcându-l discipolul său.Regele Achab continuă insa cu faptele salelipsite de pioşenie şi pusese stăpânire pe viţa-de-vie alui Nabot din Yizreel , cerând - la sfatul lui Isabel - caacesta să fie omorât. Profetul Ilie, care nu se maimanifestase pentru o vreme, fu trimis de Domnul înSamaria şi spuse regelui : " Chiar pe locul în care câiniiau lins sângele lui Nabot câinii vor linge şi sângele tăuiar prostituatele se vor lăfăi în sângele tău ". El maispuse că nefericirea avea să se abată peste toată casalui Achab, câinii aveau să sfâşie trupul lui Isabel peСвети Илија - Sfântul Ilie

Anul şase, Numărul 58 61Pagina Pagina 7 - Седма 15 - Страна страница 15започнал да се кае: ја раскинал облеката, се облеколкако сиромашен со една вреќа и држел пост. Господ гоприфатил неговото каење и преку неговиот пророкнајавува дека нема да го остави да прави што сакаосвен по негова зповед.За кратко време Ахаб умира а пак неговиот син,Охозиас, суеверен човек, ја презел власта. Се разболели ги пратил војниците да го бараат оракулот одоколината на Баал Зебуд кај Егроб (Акарон). ПророкотИлија се појавил пред пратениците, кажувајќи им декакралот нема да стане. Кога му ја пренеле оваа порака иопишувајќи го Пророкот, на кралот му станало јаснодека станува збор за Илија и испрати војска од 50војници да го уапсат. Но на два пати, од заповеддта наПророкот, се спушти оган од небото и ги истребивојниците. Третиот офицер се молел да им прости, а пакИлија ги послушал и отишол кај кралот, личнообјавувајќи му дека ќе почине затоа што побарал помошод лажни богови. Навистина Охоазис умира по неколкудена а пак неговиот брат Јорам станува крал на Израел.Во време на неговото 12 годишно владеење тој говеличел култот кон Баал, но не сторил ништо дапрестане гревот на Јеробоам кој дал зачеток на расколво редот на лугето Божји и го поддржувалидолопоклонството. Затоа Господ нафрла несреќа наднеговата куќа и го исполни пророштвото на Илија вовремето на Ахаб, Јеху ја превзел власта по едензаговор против Јорам и влегувајки тој во градот Изреел,Изабел била убиена фрлена од некој висок прозорец.Крвта и истекла по зидот а кучиња го јаделе нејзинототело пред да биде погребана.По 15 години пророштво, исполнувајќи јамисијата која му ја доделил Господ, Илија заминува одГалгала Бетел, придружен од Елисеј кој не сакал да сиго напушти учителот. Од таму отишле во Јерихон.Пристигнати на брегот на Јордан, Илија ја соблечеовчјата кожа, ја собра и удри во водата, која се раздвоиза да ги остави да поминат на суво. Кога Елисеј мупобара да ја добие дел собраната овчја кожа неговиотпророчки дар, Илија му одговорил: „Ако ме видиш когаќе бидам вознесен горе на небото, така ќе ти се даде„.Додека одеа низ пустината разговарајќи, една огненакочија влечена од коњи кои фрлаат искри поминапомеѓу нив. Илија се качи на кочијата и беше „како„земен на небото (Свештениците го подвлекоа зборот„како„, надодаден на верзијата која покажува дека Илијане бил земен на небото со се тело, невозможно делопред воскреснувањето и пред вознесувањето на Господна небото, но дека се спасил од смртта, како Енох и билзадржан од Бога во едно непознато место, се допоследниот ден), во еден вртеж, во исто време Елисејизвикуваше: „Оче, Оче, колата на Израел и нејзинитекоњи!„. Тој ја зема наметката на Пророкот која падна врзнего и удирајќи двапати по водите успеал да преминепреку Јордан, поздравен од чедата на Пророкот коиизвикуваа : „Духот на Илија се спушти над Елисеј! „.Така вознесен во небеста со телото, ПророкотИлија предскажал Вознесението на Господ ИсусХристос а пак преку праќањето на неговата наметка надсвојот ученик, тој го предскажува симнувањето наСветиот Дух на Дуовден.Значајна личност во пророчкиот свет,стигнувајќи таму со неговиот голем стремеж, на Илијаму било судено достоинствено да го види очи в очи соГоспод вдаден во тело, покрај Мојсие и треите апостолина денот на промената на ликот (кн. Матеј 17), кое гонајвило второто доаѓање на нашиот Господ Бог ИсусХристос. Симнувајќи се од планината Табор, ученицитеzidul din faţă de la Yizreel. La aceste cuvinte, regele fucuprins de căinţă : îşi sfâşie hainele, se îmbrăcă cu unsac şi ţinu post. Domnul aprobă pocăinţa lui şi anunţăprin Profetul său că nu va da frâu liber mâniei Saledecât sub domnia fiului său.Achab muri la puţină vreme iar fiul său,Ohozias , om superstiţios, luă puterea. Căzând bolnavtrimise soli în căutarea unui oracol pe lânga Baal Zebudla Egron (Akkaron). Profetul Ilie se prezentă în faţasolilor, anunţând că regele nu se va mai scula. Cândtransmiseră acest mesaj, descriindu-l pe Profet, regeleînţelese că era vorba de Ilie şi trimise o armată de 50de oameni pentru a-l aresta. Dar în două rânduri, dinporunca Profetului, un foc coborî din cer şi îi mistui pesoldaţi. Al treilea ofiţer îl rugă să îl cruţe iar Ilie îl ascultăşi se duse la rege, anunţându-i chiar el că avea sămoară pentru că ceruse ajutor de la falşii zei. Ohoziasmuri într-adevăr la câteva zile iar fratele său Ioramdeveni rege al lui Israel. În timpul celor 12 ani aidomniei sale el suprimă cultul lui Baal, dar nu făcu săînceteze păcatul lui Ieroboam care dăduse naştereschismei în rândul poporului lui Dumnezeu şi încurajaseidolatria. De aceea Dumnezeu abătu necazul asupracasei sale şi îndeplini profeţia făcută de Ilie în timpul luiAchab : Iehu luă puterea în urma unei conspiraţiiîmpotriva lui Ioram şi, intrând el în oraşul Yizreel, Isabelfu omorâtă şi aruncată din înaltul unei ferestre. Sângelesău se scurse pe zid iar câinii îi mâncară trupul maiînainte ca ea să fi putut fi îngropată.Dupa 15 ani de profeţii, îndeplinind misiunea pecare i-o încredinţase Dumnezeu, Ilie se duse de laGalgalla Bethel, însoţit de Elisei care nu voia să îşipărăsească învăţătorul. De acolo se duseră la Ierihon.Ajuns pe malul Iordanului, Ilie îşi luă haina din piele deoaie, o înfăşură şi lovi apele, care se despărţiră pentrua-i lăsa să treacă pe uscat. Când Elisei îi ceru săprimească îndoită parte din harul sau profetic, Ilie îirăspunse : " Dacă mă vei vedea pe când voi fi înălţat lacer, aşa ţi se va da ". Şi pe când mergeau ei astfel prinpustiu tăifăsuind, un car de foc tras de cai scăpărătoriapăru între ei. Ilie urcă în car şi fu "ca" luat în cer(Părinţii au subliniat că acest " ca ", adăugat înversiunea Septanta arată că Ilie nu a fost dus cu trupulla Cer, fapt imposibil înainte de învierea şi înălţarea luiHristos, dar că a scapat morţii, precum Enoh şi a fostreţinut de Dumnezeu într-un loc necunoscut, până înultima zi), într-un rotocol, în timp ce Elisei striga :" Părinte, Părinte, carul lui Israel şi caii săi ! ". El luăhaina Profetului care căzuse peste el şi lovind apele dedouă ori putu să traverseze Iordanul, salutat de FiiiProfetului care strigau : " Duhul lui Ilie s-a lăsat asupralui Elisei ! ".Astfel înălţat în înălţimi cu trupul, Profetul Ilieprefigura Înălţarea Domnului Nostru Iisus Hristos iarprin trimiterea hainei sale peste discipolul său, el vesteacoborârea Sfântului Duh în ziua Rusaliilor (cf. SfântulRoman Melodul, Condacul Profetului Ilie, 33).Reprezentant de vază al ordinului profetic ajunsprin râvna sa pe culmea cea mai de sus a virtuţii, Ilie fujudecat demn de a vedea faţă în faţă slavaDumnezeului întrupat, alături de Moise şi de cei treiApostoli în ziua Schimbării la faţă (cf. Matei 17), careanunţa a doua venire a Domnului Nostru Iisus Hristos.Coborând de pe muntele Taborului, discipolii îl întrebarăСвети Илија - Sfântul Ilie

macedoneanul македонецот - asociatia macedonenilor din romania
macedoneanul македонецот - asociatia macedonenilor din romania
macedoneanul македонецот - asociatia macedonenilor din romania
macedoneanul македонецот - asociatia macedonenilor din romania
macedoneanul македонецот - asociatia macedonenilor din romania
macedoneanul македонецот - asociatia macedonenilor din romania
macedoneanul македонецот - asociatia macedonenilor din romania
macedo ea ul македонецот - asociatia macedonenilor din romania
macedoneanul македонецот - asociatia macedonenilor din romania
macedoneanul македонецот - asociatia macedonenilor din romania
macedoneanul македонецот - asociatia macedonenilor din romania
macedoneanul македонецот - asociatia macedonenilor din romania
macedoneanul македонецот - Asociatia macedonenilor din Romania
Ziar 100 noiembrie 2009.pub - asociatia macedonenilor din romania
Ziar 101 decembrie 2009.pub - asociatia macedonenilor din romania
detalii revista nr. 14-15 - RO.AS.IT - Asociatia Italienilor din Romania
Download this publication as PDF - Asociatia Prader Willi din Romania
columna sept.qxd - Societatea de Scleroza Multipla din Romania
JURNAL IPA cop I - 4:JURNAL IPA cop I - 4.qxd.qxd - IPA Romania
arhitec}ii {i bucure{tiul - Ordinul Arhitectilor din Romania Filiala Sibiu ...
macedoneanul македонецот - asociatia macedonenilor din romania
macedoneanul македонецот - asociatia macedonenilor din romania
macedoneanul македонецот - asociatia macedonenilor din romania
macedoneanul македонецот - asociatia macedonenilor din romania
macedoneanul македонецот - asociatia macedonenilor din romania