Views
3 years ago

ce este avocatul copilului? - Salvati Copiii

ce este avocatul copilului? - Salvati Copiii

16De ce

16De ce este important Avocatul CopiluluiAvocatul Copilului are o poziţie specială datorită bazei legale, independenţei şi a lipsei puterii executive.Acestea creează roluri speciale şi unice pentru Avocatul Copilului, precum şi metode de lucru speciale.Care sunt funcţiile speciale ale Avocatului Copilului?Se pronunţă în calitate de apărător al copiilorşi al drepturilor copiluluiÎn cele mai multe cazuri, calitatea de apărător al drepturilor copiilor va constitui cea maiimportantă parte a activităţii Avocatului Copilului. Sarcina prioritară a Avocatului Copilului este săreprezinte exclusiv interesele copiilor şi tinerilor. Acesta se poate pronunţa public sau se poateadresa guvernului sau reprezentanţilor societăţii civile în mod direct şi privat. O importantăprovocare pentru Avocatul Copilului este să găsească cele mai potrivite şi mai eficiente moduri dea-şi juca rolul, în funcţie de natura problemelor, precum şi de situaţia sistemului juridic şi a celuipolitic din ţara respectivă. Pentru a fi ascultat şi pentru ca sugestiile sale să fie urmate, esteimportant ca Avocatul Copilului să vorbească clar şi convingător. Acesta trebuie să dovedeascăfaptul că singura preocupare a sa sunt copiii şi să dea dovadă de o deosebită integritate în numelecopiilor. Avocatul Copilului poate cere să se acorde o mai mare atenţie intereselor copiilor atuncicând sunt formulate legi şi politici şi poate ajuta pentru a face copiii mai vizibili de către publicullarg. Avocatul Copilului poate ajuta şi la creşterea gradului de conştientizare al societăţii privinddrepturile copilului.Acţionează ca „watchdog” (agent de monitorizare)Uneori nu este suficient să fii doar un apărător al copiilor. Un „watchdog” este necesar – cinevacare poate monitoriza în mod serios dacă guvernul sau alte instituţii nu fac ceea ce ar trebui săfacă pentru copii şi pentru drepturile lor. Rolul de „watchdog” este probabil cel mai adesea asociatcu Avocatul Copilului.O parte deosebit de importantă a rolului de „watchdog” este de a monitoriza implementareadrepturilor copilului la toate nivelurile în ţară, prin colectarea de informaţii relevante şicredibile. În mod special, Avocatul Copilului trebuie să urmărească situaţia copiilor care ar putea fiuitaţi – copii care aparţin minorităţilor sau altor grupuri care ar putea fi discriminate.Fiind numit de către Guvern sau Parlament şi având o bază legală, Avocatul Copilului se află înpoziţia unică de a monitoriza îndeaproape situaţia copiilor din ţara sa. Monitorizarea trebuie să fieurmată de observaţii care să fie larg cunoscute. Dacă acestea conţin critici la adresa guvernului saua altor instituţii, uneori, va fi nevoie de un mare curaj pentru a face acest lucru. Şi aceasta cere unmare grad de integritate din partea persoanei care deţine funcţia de Avocat al Copilului.

17Influenţează legile şi politicile publiceImplementarea efectivă a CDC depinde de legile naţionale corespunzătoare, care reflectăprincipiile şi regulile stabilite prin aceasta. Multe ţări nu aveau o astfel de legislaţie înainte deratificarea CDC. Avocatul Copilului poate avea o contribuţie importantă, făcând presiuni şicontribuind atunci când revizuirea legilor este necesară. Acesta poate urmări cu atenţie noualegislaţie propusă şi poate face comentarii dacă nu este compatibilă cu CDC sau dacă neglijeazăinteresele copiilor. O altă sarcină pe care mulţi Avocaţi ai Copilului şi-o asumă este aceea de a faceinvestigaţii şi de a pregăti rapoarte privind aspecte ale politicilor publice sau ale practicilor careafectează copiii. Aceste rapoarte pot conţine recomandări explicite referitoare la amendamentesau pot prezenta idei noi.Centralizează informaţii privind situaţia copiilorÎn cele mai multe ţări, lipsesc informaţiile relevante şi credibile despre situaţia actuală a copiilor.Institutele naţionale de statistică colectează numeroase date legate de situaţia economică şi socialăa ţării, dar foarte des ignoră colectarea de date sau analiza datelor care îi pot informa în modcorespunzător pe cei care elaborează politici, legislativul sau publicul despre modul în care trăiesccopiii din acea ţară. Comitetul ONU pentru Drepturile Copilului cere în mod activ astfel deinformaţii, care servesc drept instrument pentru a evalua dacă CDC este implementatăcorespunzător. Nu se poate aştepta ca Avocatul Copilului să aibă competenţa necesară saucapacitatea de a colecta date la scară largă. Totuşi, acesta poate susţine un scop important, făcândpresiuni asupra birourilor statistice şi cercetătorilor să înceapă să colecteze şi să analizeze daterelevante. În cele mai multe ţări, principala problemă nueste lipsa de date, ci mai degrabă faptul că acestea suntinconsistente şi nu sunt analizate de diferite instituţiiguvernamentale şi secretariate ale ONG-urilor. AvocatulCopilului poate colecta datele disponibile şi le poatepune la dipoziţie unei audienţe lărgite.Să fie disponibil ca partenerde dialog pentru copiiÎn cele mai multe ţări există puţine canale sau niciunulprin care copiii să-şi poată exprima opiniile şipreocupările către publicul larg sau către guvern. AvocatulCopilului poate servi ca partener de dialog pentru copii,ca o persoană cu care copiii pot lua legătura fără preamulte dificultăţi şi fără riscul unor repercusiuni. În multeţări, accesul la o linie telefonică gratuită, poştă saue-mail vor ajuta. Totuşi, în majoritatea ţărilor, contactulpersonal cu Avocatul Copilului sau cu o persoană carelucrează în cadrul instituţiei este probabil calea cea mairealistă de a stabili contactul. Avocatul Copilului trebuiesă fie vizibil şi în afara capitalei, să existe ca Avocat al

ORGANIZAŢIA SALVAŢI COPIII - Salvati Copiii
Prevenirea abuzului de droguri - Salvati Copiii
Descarcă Raportul anual 2009 - Salvati Copiii
Descarcă Raportul anual 2008 - Salvati Copiii
Save the Children Romania - Salvati Copiii
Descarcă Raportul anual 1994 - Salvati Copiii
Ghid de bune practici pentru educaţia timpurie a ... - Salvati Copiii
Proiectul Naţional ,,Copiii romi se pregătesc pentru ... - Salvati Copiii
Descarcă Raportul anual 2004 - Salvati Copiii
coperta buna manual educatori.cdr - Salvati Copiii
Acesta este logo-ul ce simbolizează preocuparea companiei Škoda ...
Ce este hepatita B?
Festivalul Brazilor de Crăciun – ediţia 2010 - Salvati Copiii
Publica]ie a organiza]iei Salva]i Copiii Rom=nia - Salvati Copiii
Răspuns la problema traficului de copii - Salvati Copiii
Ghid de bune practici pentru educaţia timpurie a ... - Salvati Copiii
III.1. Ce este monitorizarea? - Anti-Corruption Student Network in ...
Am dreptul s[ m[ exprim Punctul ferm s[ mi-l sus\in ... - Salvati Copiii
Brosura CE ESTE GWP_ - gwp-romania.ro
Ce este un aparat auditiv? - Sonorom
Realizarea metafizica si virusul
"Balena lui IONA" si virusul
Tu ce ai mancat azi la Micul Dejun ?