Views
3 years ago

ce este avocatul copilului? - Salvati Copiii

ce este avocatul copilului? - Salvati Copiii

28Data înfiinţării:

28Data înfiinţării: 2004 - anul transferăriiresponsabilităţilor de la o instituţie reprezentată deun expert internaţional (1996-2004) la o instituţiecu caracter naţional.Fundamentul constituţional:Activităţile şi intervenţiile Ombudsmanului din Bosniaşi Hertegovina trebuie să respecte mandatul stabilitîn Constituţia ţării şi în legea de înfiinţare a instituţiei.Atribuţii şi responsabilităţi:Departamentul pentru drepturile copilului primeşteplângeri privind încălcările drepturilor şi libertăţilorcopiilor şi acţionează pe baza acestor plângeri,monitorizează activităţile şi politicile statului înlegătură cu copilul şi elaborează rapoarte privindmodul în care sunt respectate drepturile copilului.Departamentul cooperează cu alte departamentesau instituţii şi acordă o atenţie specială:1. protecţiei drepturilor şi libertăţilor copiilor, înspecial categorii aflate în risc (refugiaţi) sauvulnerabile din punct de vedere social;2. promovării drepturile şi libertăţile copiilor;3. analizării factorilor cheie în funcţionareadefectuoasă a structurilor autorităţilor în luareade decizii privind copiii;4. înlăturării obstacolelor pentru o aplicarecorectă a tratatelor internaţionale ratificate deBiH, în special a Convenţiei ONU cu privire laDrepturile Copilului.CIPRUNumele şi adresainstituţiei:Comisarul pentru Drepturile Copilului1496, Nicosiahttp://www.childcom.org.cychildcom@ccr.gov.cyData înfiinţării: 2007.Fundamentul constituţional:Comisarul pentru Drepturile Copilului este oinstituţie independentă dedicată protecţiei drepturilorcopilului şi este numit de către Parlament pe bazaunei legi care a intrat în vigoare la 22 iunie 2007.Atribuţii şi responsabilităţi:Misiunea Comisarului este de a proteja şi de apromova drepturile copilului. Rolul său este de areprezenta interesele copiilor la toate nivelurile, dea sensibiliza societatea pentru a asigura în modpractic respectarea drepturilor copilului în familie,şcoală, comunitate, de a susţine punctele de vedereale copiilor, de a monitoriza legislaţia cu privire lacopil şi prezenta propuneri pentru armonizarealegislaţiei cu prevederile Convenţiei cu privire ladrepturile copilului.În cazul în care comisarul consideră că este oportunsă se dea publicităţii recomandările sale organizeazăseminarii şi programe de formare în ceea cepriveşte drepturile copilului. De asemenea,Comisarul se întâlneşte şi discută cu cu copiii înşcoli, în instituţiile de protecţie a copilului, centrepentru tineret, etc., acordă interviuri şi participă laprograme în mass-media cu privire la problemelecare afectează copiii. Comisarul colaborează cuinstituţiile relevante şi autorităţile Cipru sau din altestate pentru a promova drepturile copilului.CROAŢIANumele şi adresainstituţiei:Avocatul Copiilor(Pravobranitelj Ili Ombudsman)Teslina 10, 10000, ZagrebEmail: info@dijete.hrWebsite: www.dijete.hrData înfiinţării: 2003.Fundamentul constituţional:Croaţia a înfiinţat, în 2003, un corp de supravegherespecial - instituţia Avocatul Copiilor, caremonitorizează şi promovează drepturile şiinteresele copiilor pe baza Constituţiei RepubliciiCroaţia, a legilor şi tratatelor internaţionale.Avocatul Copiilor şi adjuncţii săi nu pot fi membriinici unui partid politic şi nu pot lua parte la activităţipolitice. Ei sunt numiţi de către ParlamentulNaţional Croat la propunerea Guvernului RepubliciiCroaţia, pentru o perioadă de 8 ani, putândbeneficia de cel mult încă un mandat.Atribuţii şi responsabilităţi:Avocatul Copiilor acţionează independent, aderând laprincipiile justiţiei şi moralei şi nimeni nu poate săinstruiască sau să dea ordine Avocatului Copiilor.Avocatul copiilor are următoarele atribuţii :

29- monitorizează racordarea legilor şi a altorreglementări din Croaţia la Convenţia DrepturilorCopilului şi alte documente internaţionale cuprivire la protecţia drepturilor şi intereselorcopiilor;- urmăreşte implementarea tuturor reglementărilorprivind protecţia drepturilor şi intereselorcopiilor, ca şi încălcarea drepturilor individuale alecopiilor;- acţionează pentru protejarea şi promovareadrepturilor şi intereselor copiilor cu dizabilităţi;- propune luarea unor măsuri în scopul creării unuisistem coerent de protecţie şi promovare adrepturilor şi intereselor copiilor şi pentruprevenirea unor activităţi care ar putea să lepericliteze;- informează publicul asupra drepturilor copiilor;- informează şi oferă consiliere copiilor asupramodului de realizare şi protecţie a drepturilor şiintereselor lor; cooperează cu copiii; încurajeazăcopiii să se exprime şi le respectă opiniile; iniţiazăşi participă la activităţi publice orientate cătreîmbunătăţirea poziţiei copiilor; propune măsuripentru dezvoltarea influenţei copiilor în societate,Organele administraţiei de stat, unităţileadministrative locale şi regionale, la fel ca şicorporaţiile şi persoanele fizice, au obligaţia de acoopera cu Avocatul copiilor, de a prezentarapoarte la cererea acestuia, să ofere răspunsuri laîntrebările lui şi să-l anunţe cu privire la activităţileîntreprinse ca urmare a solicitărilor, propunerilorsau recomandărilor acestuia.Avocatului copiilor îi este permis accesul la toatedatele, informaţiile şi dosarele privind drepturile şiprotecţia copiilor, indiferent de gradul în care suntconsiderate a fi secrete şi este îndreptăţit săcontroleze modul de îngrijire a copiilor plasaţi îninstituţiile guvernamentale, la persoane fizice sau dincadrul unor asociaţii, comunităţi religioase şi alteentităţi legale, pe baza unor dispoziţii specifice.Avocatul copiilor înaintează anual un raport cuprivire la activitatea desfăşurată ParlamentuluiNaţional Croat, dar poate să înainteze rapoartespeciale parlamentului ori de câte ori considerănecesar, cu scopul de a introduce măsuri importantepentru protejarea drepturilor şi intereselor copiilor.Instituţia Avocatului copiilor cuprinde unDepartament de servicii speciale şi un Departamentde servicii generale, cu un total de 9 funcţionari destat (2 avocaţi, un asistent social, un profesor depsihologie şi un profesor de specialitate şi 4 persoanecare se ocupă de administraţie şi contabilitate).Finanţarea este asigurată de la bugetul de stat.DANEMARCANumele şi adresa instituţieiConsiliul Naţional pentru Copii(Borneradet)Vesterbrogade 35 a, 1620 CopenhagenEmail: brd@brd.dkWebsite: www.boerneradet.dkData înfiinţării: 1994.Fundamentul constituţional:Iniţiativa înfiinţării unei instituţii a AvocatuluiCopiilor în Danemarca a aparţinut unui grup deorganizaţii neguvernamentale şi persoane care austudiat aspectele legale şi practice privind înfiinţareainstituţiei. Ca urmare a eforturilor conjugate,Guvernul a înaintat un proiect de lege pentruformarea Consiliului Naţional al Copiilor pentru operioadă de probă de 3 ani, începând cu 1 iulie 1994.Activitatea Consiliului a fost evaluată la sfârşitulanului 1996. Consiliul a fost înfiinţat de cătreParlament ca instituţie permanentă în Danemarcadin iulie 1998. Consiliul Naţional pentru Copii esteindependent faţă de guvern, dar sub administraţiafinanciară a Ministerului Problemelor Sociale.În 2004, guvernul danez a înfiinţat Ministerul Familieişi Problemelor Consumatorului sub a cărui administrarese află în prezent Consiliul. Acesta este formatdin şapte membri, trei fiind numiţi de Minister, iarceilalţi patru de către o coaliţie a ONG-urilorspecializate în protecţia drepturilor copilului.Consiliul este un corp independent din punct devedere politic.Atribuţii şi responsabilităţi:Consiliul Naţional pentru Copii are ca scopprotejarea drepturilor copiilor şi furnizarea deinformaţii asupra condiţiilor de viaţă a copiilor însocietate. Consiliul oferă sfaturi şi consultanţăautorităţilor în probleme privind copiii şi ia înconsiderare, în munca sa, opiniile copiilor. DatoriaConsiliului este de a vorbi în dezbaterile publice înnumele copiilor şi de a cere autorităţilor localerespectarea responsabilităţilor lor în implementarea

ORGANIZAŢIA SALVAŢI COPIII - Salvati Copiii
Prevenirea abuzului de droguri - Salvati Copiii
Ce este hepatita B?
coperta buna manual educatori.cdr - Salvati Copiii
Răspuns la problema traficului de copii - Salvati Copiii
Descarcă Raportul anual 2009 - Salvati Copiii
Descarcă Raportul anual 2008 - Salvati Copiii
Save the Children Romania - Salvati Copiii
Descarcă Raportul anual 1994 - Salvati Copiii
Ghid de bune practici pentru educaţia timpurie a ... - Salvati Copiii
Ghid de bune practici pentru educaţia timpurie a ... - Salvati Copiii
Brosura CE ESTE GWP_ - gwp-romania.ro
Ce este un aparat auditiv? - Sonorom
Proiectul Naţional ,,Copiii romi se pregătesc pentru ... - Salvati Copiii
Descarcă Raportul anual 2004 - Salvati Copiii
Festivalul Brazilor de Crăciun – ediţia 2010 - Salvati Copiii
Acesta este logo-ul ce simbolizează preocuparea companiei Škoda ...
Publica]ie a organiza]iei Salva]i Copiii Rom=nia - Salvati Copiii
III.1. Ce este monitorizarea? - Anti-Corruption Student Network in ...
Am dreptul s[ m[ exprim Punctul ferm s[ mi-l sus\in ... - Salvati Copiii
Tu ce ai mancat azi la Micul Dejun ?
Realizarea metafizica si virusul
"Balena lui IONA" si virusul