Views
3 years ago

ce este avocatul copilului? - Salvati Copiii

ce este avocatul copilului? - Salvati Copiii

30CDC. Consiliul

30CDC. Consiliul Naţional pentru Copii se ocupă detoate aspectele privind viaţa copiilor: copii în cadruldivorţului, pedepse corporale, abuzuri sexuale,mediul şcolar necorespunzător, îngrijire părinteascăneadecvată.Consiliul Naţional pentru copii are o echipă formatădin 10 persoane reprezentând mai multe domenii:juridic, sociologie, psihologie, educaţie şi asistenţăsocială. Preşedintele şi 2 membri ai consiliului suntnumiţi de Ministerul Familiei şi Problemelor Sociale,iar organizaţiile neguvernamentale îi selectează şinumesc pe ceilalţi. Toţi sunt numiţi pentru operioadă de 4 ani.Principalele surse de finanţare sunt bugetul naţionaşi fonduri private.FINLANDANumele şi adresa instituţiei:Avocatul Copilului (Lapsiasiavaltuutettu)Sosiaali- ja terveysministeriö,PL 41, 40101 JYVÄSKYLÄEmail: lapsiasiavaltuutettu@stm.fiWebsite: http://www.lapsiasia.fiData înfiinţării: 2005.Fundamentul constituţional:Instituţia Avocatului Copilului a fost înfiinţată în 2005,având ca fundament Convenţia ONU cu privire laDrepturile Copilului. După numeroase iniţiative decreare a acestei instituţii şi respectând recomandareaComitetului ONU privind Drepturile Copilului,Ministerul Afacerilor Sociale a pregătit o propunerelegislativă pe care a înaintat-o Parlamentului învederea creării acestei instituţii. Legea de înfiiţare aîntrat în vigoare la 1 septembrie 2005, zi în careAvocatul şi-a început activitatea.Atribuţii şi responsabilităţi:Ombudsmanul pentru copii promovează realizareadrepturilor copiilor în Finlanda. Documentulfundamental care stă la baza activităţii Avocatuluieste Convenţia ONU privind Drepturile Copilului.Ombudsmanul nu se ocupă de cazuri individuale .Funcţia Avocatului Copilului reprezintă o autoritateindependentă de stat, stabilită de către Parlamentulfinlandez. Avocatul Ombudsmanul nu ia înconsiderare problemele individuale ale copiilor şifamiliilor lor şi nu poate modifica deciziile luate decătre alte autorităţi. Prin lege, obligaţia Avocatuluieste de a promova interesele copiilor şi de amonitoriza implementarea legislaţiei privinddrepturile copilului. Partenerii Avocatului sunt alteautorităţi, centrale sau locale organizaţiineguvernamentale, cercetători şi alţi actori şispecialişti în domeniul politicilor copilului.Un punct important de plecare în activitateadesfăşurată de către Avocat sunt opiniile copiilor cuprivire la drepturile lor pe care acesta le poateprimi direct sau on-line.Avocatul Copilului raportează anual guvernului cuprivire la bunăstarea copiilor şi tinerilor şi punereaîn aplicare a drepturilor lor. Raportul anual se referăla activităţile Ombudsmanului, la implementareadrepturilor copiilor şi la dezvoltarea serviciilorprotecţie a copilului.FRANŢANumele şi adresa instituţiei:Apărătorul Copiilor - adjunctal Apărătorului Drepturilor [Omului]Mission Défense des droits de l'enfant - 104boulevard Auguste Blanqui, 75013 ParisWebsite: http://www.defenseurdesenfants.frData înfiinţării: 2011 (2000).Fundamentul constituţional:Adunarea Naţională a Franţei a votat în anul 2000 olege de înfiinţare a instituţiei Apărătorul Copiluluipentru a arăta importanţa pe care Statul francez oacordă respectării drepturilor fundamentale alecopiilor. Primul Apărător al copiilor a fost numit depreşedintele Franţei, acesta având un singur mandatde 6 ani. Iniţiatorul ideii unei instituţii a avocatuluicopiilor a fost chiar Parlamentul francez, după unsondaj de opinie iniţiat de preşedintele AdunăriiNaţionale a Franţei.Sondajul respectiv a fost efectuat în urma raportuluidin 5 mai 1998 al Comisiei de anchetă parlamentarăasupra situaţiei drepturilor copiilor în Franţa, care aarătat că, în ciuda existenţei a numeroase legidestinate protejării copiilor, Convenţia pentruDrepturile Copilului nu este suficient implementatăîn Franţa. Era deci necesară îmbunătăţirea protecţieidrepturilor copiilor prin crearea unei instituţii înîntregime consacrată acestei probleme.

31Din martie 2011, Apărătorul Copiilor va acţiona caadjunct al Apărătorului Drepturilor, fiind numit decătre Primul Ministru, alături de alţi doi adjuncţi –adjunctul de apărare a deontologiei în domeniulsecurităţii şi adjunctul de luptă împotrivadiscriminării şi de promovare a egalităţii.Atribuţii şi responsabilităţi:Apărătorul Copiilor din Franţa are ca misiuneprincipală primirea directă a reclamaţiilorpersoanelor care apreciază că drepturile unui copilnu au fost respectate. Aceste reclamaţii pot provenide la copii, părinţii acestora sau reprezentanţii lorlegali (tutori), asociaţii recunoscute de utilitatepublică ce apără drepturile copiilor. La rândul său,Apărătorul Copiilor informează autorităţile competenteîn materie şi supraveghează rezolvarea cazului.El poate, de asemenea, să se autosesizeze, adică săacţioneze din proprie iniţiativă în cazuri de nerespectarea drepturilor copiilor de care ia cunoştinţă.În schimb, Apărătorul Copiilor nu poate interveniîntr-o problemă pentru care este în curs oprocedură judiciară. El nu poate nici să conteste odecizie a justiţiei. De asemenea, el propuneautorităţilor publice modificări ale textelorlegislative sau ale reglementărilor existente, dacăacestea i se par necesare pentru ca drepturilecopiilor să fie corect respectate.Legea precizează că Apărătorul Drepturilor şiadjuncţii săi formează o autoritate independentă; eanu primeşte instrucţiuni de la nici o autoritate şi nupoate fi urmărită, cercetată şi nici arestată pentruopiniile exprimate sau pentru actele îndeplinite înexercitarea funcţiei sale.Apărătorul Copiilor are o echipă alcătuită din 25 depersoane, printre care psihologi, magistraţi, asistenţisociali, coordonatori de proiecte, un consultant comisarde poliţie şi personal administrativ. De asemenea,există o echipă de corespondenţi teritoriali.Fundamentul constituţional:Iniţiativa unui Avocat al Copiilor a aparţinutinstituţiei Avocatului Poporului din Grecia datorităunei necesităţi vizibile pentru un departamentsuplimentar specializat în drepturile copiilor. Unuldintre cei cinci adjuncţi ai Avocatului Poporului afost numit Avocat adjunct pentru copii.Legea a fost adoptată în ianuarie 2003, iar AvocatulCopiilor a preluat funcţia la 3 iulie 2003. UlteriorDepartamentul a fost completat cu o echipăprofesionistă formată din 15 experţi.Adjunctul Avocatului Poporului care conduceDepartamentul pentru drepturile copilului estenumit prin decizie de către Ministerul de Interne,Administraţie Publică şi Descentralizare, lapropunerea Avocatului Poporului.Atribuţii şi responsabilităţi:Misiunea Departamentului este protejarea şipromovarea drepturilor copilului. El mediazăcazurile de violare a drepturilor copilului, ia iniţiativeprivind monitorizarea şi implementarea legislaţieinaţionale ca şi a convenţiilor internaţionale privinddrepturile copilului, conduce investigaţii şi cercetăriîn domenii de importanţă vitală şi participă activ ladialogul social. Primeşte petiţii privind violareadrepturilor copilului de la persoane sau entităţilegale, direct de la copii, de la părinţi sau tutori aicopilului, rude până la gradul doi, alte părţi carecunosc cazuri de violare a drepturilor copilului. Încazul în care se constată o încălcare a drepturilorcopiilor de către o autoritate publică, Avocatulpropune modalităţi de înlăturare a încălcării şi derezolvare a problemei. Pentru investigarea şisoluţionarea problemelor identificate şi apărareadrepturilor copilului, Ombudsmanul poate solicitacooperarea autorităţilor publice sau a altor autorităţi,sau intervenţia autorităţii judiciare competente.Ministerul de Interne, Administraţie Publică şi Descentralizarefinanţează activitatea Departamentului.GRECIANumele şi adresa instituţieiAvocatul Copilului (IndependentAuthority Ombudsman of the HellenicRepublic Department of Childrens Rights)5, Hatjiyanni Mexi str. 115 28 Athens, Greece.Email: cr@synigoros.grWebsite: http://www.synigoros.gr/0-18/index_en.htmlData înfiinţării: 2003.IRLANDANumele şi adresa instituţiei:Avocatul Copiilor (Ombudsmanfor Children)Millennium House, 52-56 GreatStrand Street, Dublin 1, Ireland.Email: oco@oco.ieWebsite: www.oco.ieData înfiinţării: 2004.

ORGANIZAŢIA SALVAŢI COPIII - Salvati Copiii
Rescrie viitorul! - Salvati Copiii
Pliant CEEC - Salvati Copiii
Prevenirea abuzului de droguri - Salvati Copiii
Descarcă Raportul anual 2009 - Salvati Copiii
Descarcă Raportul anual 2008 - Salvati Copiii
Save the Children Romania - Salvati Copiii
Descarcă Raportul anual 1994 - Salvati Copiii
Descarcă - Salvati Copiii
Descarcă - Salvati Copiii
Raport anual 2011 - Salvati Copiii
Raport anual 2012 - Salvati Copiii
Raport anual 2010 - Salvati Copiii
Descarcă Raportul anual 2004 - Salvati Copiii
Ce este hepatita B?
Brosura CE ESTE GWP_ - gwp-romania.ro
Ce este un aparat auditiv? - Sonorom
Realizarea metafizica si virusul
"Balena lui IONA" si virusul
Tu ce ai mancat azi la Micul Dejun ?