Views
3 years ago

ce este avocatul copilului? - Salvati Copiii

ce este avocatul copilului? - Salvati Copiii

34privire la Ombudsmanul

34privire la Ombudsmanul pentru copii, al cărei scopprincipal este de a promova şi a proteja drepturilecopilului aşa cum au fost ele definite în ConvenţiaOrganizaţiei Naţiunilor Unite privind DrepturileCopilului.Atribuţii şi responsabilităţi:Avocatul primeşte şi investighează plângeriîmpotriva autorităţilor, organizaţiilorneguvernamentale şi altor instituţii care suntacuzate de a fi încălcat sau neglijat drepturilecopilului. Avocatul copilului acţioneată în modindependent, elaborează recomandări autorităţilorîn legătură cu aplicarea legilor privind promovarea şiprotecţia drepturilor copilului.MACEDONIANumele şi adresa instituţiei:Avocatul Copilului (Adjunct alAvocatului Poporului)st. Skoevska 114, Bitola, Republic of Macedoniae-mail: amos@amos.org.mkWebpage: http://www.amos.org.mkData înfiinţării: 2004.Fundamentul constituţional:Constituţia prevede înfiinţarea Avocatului Poporuluica instituţie independentă şi imparţială, competentăşi autorizată să ia măsuri şi acţiuni împotrivaadministraţiei publice atunci când sunt încălcatedrepturile cetăţenilor. Avocatul Copilului acţioneazăca adjunct al Avocatului Poporului, în cadrulDepartamentului de protecţie a drepturilorcopilului.Atribuţii şi responsabilităţi:Având în vedere necesitatea protecţiei speciale adrepturilor copilului în cadrul instituţiei AvocatuluiPoporului, în 2004, a fost creat un departamentspecial de promovare şi protecţie a drepturilorcopilului. Acest departament primeşte sesizări înlegătură cu încălcarea drepturilor copilului de cătreautorităţi sau persoane fizice.Avocatul Copilului formulează propuneri, opinii şisugestii către instituţii astfel încât acestea să aplicelegea cu respectarea Constituţiei, legilor sautratatelor internaţionale, fiind ghidate de interesulsuperior al copilului.Toate structurile guvernamentale sunt obligate săcoopereze şi să transmită informaţiile necesare. Elesunt obligate să respecte şi să accepte propunerile,recomandările şi sugestiile Avocatului Copilului. Încaz de refuz sau acceptare parţială, Avocatul informeazăGuvernul, Consiliul Republicii Macedonia saumass-media în legătură cu cazul respectiv.MOLDOVANumele şi adresa instituţiei:Avocatul Copilului (Avocat parlamentarpentru protecţia drepturilor copilului)MD-2012, Chişinău, Republica Moldova,Str. Sfatul Ţării 16Email: cpdom@mdl.netWebsite: http://www.ombudsman.mdData înfiinţării: 2008.Fundamentul constituţional:În 2008, Parlamentul Republicii Moldova, în temeiulLegii avocaţiilor parlamentari, a adoptat o hotărârede instituire a funcţiei de avocat parlamentar pentruprotecţia drepturilor copilului, pentru un mandat de5 ani.Acesta îşi desfăşoară activitatea în cadrul InstituţieiAvocaţilor Parlamentari - Centrul pentru DrepturileOmului din Moldova, alături de alţi 3 adjuncţi.Centrul este condus de un director.Atribuţii şi responsabilităţi:Misiunea Avocatului copilului constituie promovareaşi protejarea drepturilor şi intereselor copilului .Avocatul copilului îşi exercită atribuţiile în vedereagarantării respectării drepturilor şi libertăţilorconstituţionale ale copilului şi realizării, la nivelnaţional, de către autorităţile publice centrale şilocale, de către persoanele cu funcţii de răspunderede la toate nivelurile a prevederilor ConvenţieiONU cu privire la Drepturile Copilului.Atribuţiile de bază ale avocatului parlamentarconstau în:- Examinarea petiţiilor, audierea cetăţenilor şirepunerea lor în drepturi;- Verificarea informaţiei privind cazurile de încălcareîn masă sau gravă a drepturilor copilului;- Remiterea în adresa autorităţilor publice aobiecţiilor şi propunerilor în vederea asigurăriidrepturilor cetăţenilor;

35- Soluţionarea plângerilor prin concilierea părţilor,găsirea soluţiilor reciproc acceptabile.NORVEGIANumele şi adresa instituţiei:Avocatul Copiilor (Barneombudet)Postbox 8889 Youngstorget,0028 Oslo, NorwayEmail: post@barneombudet.noWebsite: www.barneombudet.noData înfiinţării: 1981.Fundamentul constituţional:Norvegia este prima ţară care a înfiinţat unreprezentant guvernamental cu drepturi statutarede protejare a copiilor şi a drepturilor lor, în anul1981. De atunci, instituţia Avocatului Copiilor alucrat în Norvegia în mod continuu pentruîmbunătăţirea legislaţiei naţionale şi internaţionaledestinată bunăstării copiilor.Atribuţii şi responsabilităţi:Selectarea Avocatului Copiilor în Norvegia este oprocedură deschisă bazată pe cereri. Dupăselectarea candidaţilor o singură persoană estenominalizată şi prezentată guvernului. Guvernulnumeşte Avocatul Copiilor pentru o perioadă de4 ani. Acesta poate păstra funcţia pentru douămandate. Persoana numită ca Avocat al Copiilortrebuie să fie o persoană cu o bună imagine publică.Avocatul Copiilor este o instituţie independentă,imparţială şi neutră din punct de vedere politic.Deşi Avocatul Copiilor este din punct de vedereadministrativ sub jurisdicţia Ministerului Copiilor şial Problemelor Familiei, nici camera legislativă, niciguvernul nu dau instrucţiuni Avocatului Copiilor.Avocatul Copiilor este considerat în societateanorvegiană ca un participant activ la problemelenaţiunii, care se supune doar Convenţiei cu privirela Drepturilor Copilului. Îndatoririle AvocatuluiCopiilor sunt de a promova interesele copiilor pelângă autorităţile publice şi private şi de a investigacondiţiile în care trăiesc copiii.Avocatul Copiilor are puterea de a investiga, criticaşi a face publice probleme importante pentruîmbunătăţirea bunăstării copiilor şi tinerilor. Totuşi,Avocatul copiilor nu poate să anuleze acţiuniadministrative sau să revoce decizii administrative,putând însă atrage atenţia autorităţilor asupra unoracţiuni sau decizii prin care sunt încălcate drepturiale copiilor.Instituţia Avocatului Copiilor îşi asumă rolul unuipolitician în numele copiilor şi rolul unui militantatunci când un caz special are nevoie de atenţiaautorităţilor şi a mass-media.Pentru a fi în legătură cu copiii din Norvegia,Instituţia Avocatului Copiilor se serveşte deChildren's Powerline, care a fost înfiinţată în 1989 şistrânge informaţii despre viaţa copiilor şi a tinerilorşi încearcă să asigure răspunsuri rapide şi informaţiicelor care apelează. Instituţia Avocatului Copiiloreste un participant activ atât la întâlnirile naţionalecât şi regionale privind drepturile copiilor. AvocatulCopiilor continuă, de asemenea, să lucreze ca unambasador pentru diferite proiecte pentru a arătapresei şi publicului imagini diferite ale vieţii copiilorîn Norvegia.În fiecare an, la 1 aprilie, Avocatul Copiilor trebuiesă trimită Ministerului Copiilor şi al ProblemelorFamiliei, sub a cărui jurisdicţie se află, un raport cuprivire la activităţile sale în anul calendaristicanterior. Raportul trebuie să fie disponibil publicului.Avocatul Copiilor are 12 posturi permanente şi 4temporare, pentru proiecte pe termen scurt.Bugetul instituţiei este aprobat de Parlament caparte a bugetului de stat.OLANDANumele şi adresa instituţiei:Avocatul Copilului(De Kinderombudsman)Bezuidenhoutseweg 151, 2509 AC The Hague,Netherlands.Email: info@dekinderombudsman.nlWebsite: www.dekinderombudsman.nlData înfiinţării: 2011.Fundamentul constituţional:Parlamentul a votat în 2011, la recomandareaComitetului ONU cu privire la Drepturile Copilului,în favoarea creării instituţiei Avocatului Copilului.Acesta îşi desfăşoară activitatea în cadrul BirouluiAvocatului Naţional.

ORGANIZAŢIA SALVAŢI COPIII - Salvati Copiii
Prevenirea abuzului de droguri - Salvati Copiii
coperta buna manual educatori.cdr - Salvati Copiii
Ce este hepatita B?
Răspuns la problema traficului de copii - Salvati Copiii
Descarcă Raportul anual 2009 - Salvati Copiii
Descarcă Raportul anual 2008 - Salvati Copiii
Save the Children Romania - Salvati Copiii
Descarcă Raportul anual 1994 - Salvati Copiii
Ghid de bune practici pentru educaţia timpurie a ... - Salvati Copiii
Ghid de bune practici pentru educaţia timpurie a ... - Salvati Copiii
Brosura CE ESTE GWP_ - gwp-romania.ro
Ce este un aparat auditiv? - Sonorom
Proiectul Naţional ,,Copiii romi se pregătesc pentru ... - Salvati Copiii
Descarcă Raportul anual 2004 - Salvati Copiii
Festivalul Brazilor de Crăciun – ediţia 2010 - Salvati Copiii
Acesta este logo-ul ce simbolizează preocuparea companiei Škoda ...
Publica]ie a organiza]iei Salva]i Copiii Rom=nia - Salvati Copiii
III.1. Ce este monitorizarea? - Anti-Corruption Student Network in ...
Am dreptul s[ m[ exprim Punctul ferm s[ mi-l sus\in ... - Salvati Copiii
Tu ce ai mancat azi la Micul Dejun ?
"Balena lui IONA" si virusul
Realizarea metafizica si virusul