Oana Niculescu Mizil a fost datã jos de la ºefia PSD Cãlãraºi - Obiectiv

obiectiv.online.ro
  • No tags were found...

Oana Niculescu Mizil a fost datã jos de la ºefia PSD Cãlãraºi - Obiectiv

9 - 15 martie 2012Marius Stroeu ajutorulconsilierilor locali,CPrimãriamunicipiului Cãlãraºi estepe cale sã înregistreze unrecord. ExecutivulPrimãriei se strãduieºteîncã de anul trecut sãpromoveze un proiect dehotãrâre în urma cãruiasocietatea cãlãrãºeanãLacto Bar Agneza SRL sãbeneficieze de 20 delocuri de parcare pentruclienþii apartamentelordin blocul nou construitpe strada EroilorRevoluþiei din 1989,intersecþie cu stradaFlacãra.Primarul Nicolae Dragu le-apropus consilierilor sã aprobeîncheierea unui contract deasociere în participaþiune cuAgneza, în baza cãruiasocietatea va amenaja peterenul Primãriei, dar pecheltuialã proprie, 40 delocuri de parcare, jumãtatepentru clienþii apartamentelorºi jumãtate pentru uz public.Majoritatea consilierilor localinu sunt de acord, însã, cuasocierea, motivând cãparcarea din zonã trebuie sãrãmânã publicã, astfel încâtorice cãlãrãºean sã aibãdreptul sã foloseascãparcarea. Aºa se face cãMarius StroeProblema câinilor vagabonzi estevãzutã în feluri diferite, în funcþiede interes ºi gradul de afectare.Oamenii din oraº sunt disperaþi de comunicahaitele de câini care au pus stãpânire pewww.obiectiv-online.ro...afli ce se-ntâmplã Administraþie 3Clienþii apartamentelor Agneza plãtesczeci de mii de euro dar n-au parcareproiectul „parcare pentru omis sã ia mãsuri pentru investeascã 50.000 de euroAgneza” n-a fost votat nici concesionarea terenului pentru realizarea parcãrii,sãptãmâna aceasta. Sunt voci necesar parcãrii înainte de însã mare parte dintrecare spun cã demersul construirea blocului. Aºa se consilieri cred cã locurile dePrimãriei ar trebui sã bage în face cã persoanele care dau parcare ar trebui sã fielegalitate ceea ce a început pânã la 106.000 euro pentru amenajate de municipalitate,deja sã se execute, existând un apartament nu pot astfel ca acestea sã rãmânã lasuspiciuni cã Agneza a beneficia, deocamdatã, de „o dispoziþia tuturor ºoferilor,realizat deja o parte din parcare spaþioasã, exclusivã” datã fiind ºi prezenþa multorparcare, pe banii sãi, dar fãrã aºa cum li se promite pe site- instituþii publice în zonã.aprobarea Consiliului Local. ul de prezentare a imobilelor. Situaþia rãmâne, deocamdatã,Situaþia este delicatã pentru Angajaþii Primãriei Cãlãraºi în coadã de peºte…dezvoltatorul imobiliar care a aratã cã Agneza este gata sãCâinii vagabonzi sunt maimulþi decât poliþiºtiiFoto: Olteniþeanul Primãria Cãlãraºi a investit 1,2 milioane lei într-o clinicãveterinarã care ar fi trebuit sã fie parte dintr-un programambiþios de adunarea a câinilor vagabonzi de pe stradã,dar problema e departe de a fi rezolvatã.liberi pe strãzile Cãlãraºiului ºi nu avemnici un motiv sã credem cã numãrulacestora a scãzut. Pe de altã parte,Cãlãraºiul s-a remarcat negativ, inclusivîn strãinãtate, dupã ce o asociaþie apublicat fotografii cu patrupede bolnave,þinute în cuºti improvizate. Deºiepiscopul Vincenþiu a lãudat investiþiafãcutã în clinica veterinarã, iar prefectulEmil Muºat s-a bucurat cã numãrulcâinilor de pe stradã va scãdea, nicivorbã ca numãrul câinilor comunitarimãcar sã se fi înjumãtãþit. În bugetulpentru 2012, municipalitatea a alocat283.000 lei pentru continuarea lucrãrilorde alimentare cu apã, gaze ºi canalizare.100.000 de lei sunt propuºi pentrudotãri cu aparaturã ºi instrumentarmedical. Cu toate acestea sunt ºi vocicare criticã politica Primãriei faþã deproblema câinilor vagabonzi,vicepreºedintele Consiliului JudeþeanCãlãraºi, Daniel Drãgulin, exprimându-ºipãrerea cã banii se cheltuiesc ineficientdacã nu chiar ilegal. Drãgulin spune cã agãsit în adãpostul de câini patrupedecare nu aveau ce sã caute acolo: „Amfost acolo ºi am vãzut în aceleadãposturi câini sterilizaþi ºi cu crotalii,ceea ce nu este corect. Se cheltuiescbani pe câini care n-ar trebui sã steaacolo.” În timpul acesta, câinii de pestradã au devenit mai des întâlniþi decâtagenþii de ordine publicã, cazurile decopii muºcaþi de câini fiind interpretatedrept doar niºte cazuri de exageraremediaticã. Ce ar trebui sã se întâmplecartiere, în fiecare sãptãmânãînregistrându-se cazuri de oamenimuºcaþi ori cu pantalonii rupþi. Anultrecut, în urma unui recensãmântneoficial, primarul Nicolae Draguun numãr de aproximativ pentru ca problema câinilor vagabonzi4500 de câini comunitari, ce umblau sã fie rezolvatã?!De ce flirteazãfemeile?de cuvinteMarius STROErima lamânã: Defapt, Pbãrbaþii nu-ºi dau seama când femeileflirteazã cu ei. E dovedit ºtiinþific.ªi totuºi, de ce flirteazã cele mai multefemei, chiar dacã sunt cãsãtorite sau suntdeja angrenate serios într-o relaþiesentimentalã? Cei mai mulþi dintre bãrbaþicred cã de vinã este farmecul lor personalºi se împãuneazã cã sunt macho de macho.Cei mai mulþi vor încerca sã transformeflirtul într-o relaþie adevãratã. De ce?Pentru cã bãrbaþii iau în serios „dovezile”de prietenie din partea femeilor.Dacã s-ar gândi puþin cã femeile flirteazã,cel mai adesea, doar pentru cã asta le facesã se simtã mai sexy, mai dorite, maiinteresante… atunci toatã lumea ar fi maifericitã. Nimeni n-ar mai avea nimic desuferit. Ar fi perfect dacã bãrbaþii ºi-ar daseama cã majoritatea femeilor flirteazãdoar pentru a-ºi reconfirma statutul deFEMEIE, pentru cã asta le face sã aibã maimultã încredere în capacitatea lor deseducþie, adicã în ELE. Dar nici bãrbaþii n-ar mai fi, altfel/astfel bãrbaþi.Hai, vã las… Am de dat un telefon uneicolege care-mi face ochi dulci.PIESE ªI ACCESORII AUTOAGRICOLE DE ORICE TIPSC Tudor Com Impex SRL, cu sediulsocietãþii în comuna Dor Mãrunt (lângãprimãrie), judeþul Cãlãraºi,comercializeazã piese, accesorii auto ºiagricole de orice tip, en-detail ºi lacomandã, la preþuri avantajoase. Pentrucei interesaþi programul societãþii este8-20 în fiecare zi de luni pânã vineri.Sâmbãtã ºi duminica 8-12. Relaþiisuplimentare se pot obþine la telefonul0242.644.234. Vã aºteptãm cu încrederesã vizitaþi magazinul societãþii.SC CUPIDON BAªFALION S.R.LCÃLÃRAªIVinde piese auto ºi accesorii dinstoc ºi la comandã cu livrare înmaximum 12 ore pentru:MERCEDES, BMW, AUDI,FORD, OPEL, VOLKSWAGEN,TICO, MATIZ, NUBIRA, ESPERODACIA (NOVA, SUPERNOVA,SOLENZA, LOGAN), RABA,SAVIEM, TRACTOR.SC CUPIDON BAªFALIONS.R.L este dealer autorizat:IUS BRAªOV (producãtorul nr1 în România, de scule româneºtiprofesionale, truse de chei inelare,fixe, tubulare, patenþi, ciocane,ºurubelniþe, chei dinamometrice)F.S. RªNOV (producãtor descule prin aºchiere: tarozi, filiere,burghie, discuri de tãiere ºipolizare).Relaþii la telefon/fax 0242315056Telefon mobil : 0723166904 sau0723166906 Str. Sloboziei nr.25(lângã Parcul Intim)


4 SocietateAJOFM Cãlãraºi aredisponibile 337 delocuri de muncãentru sãptãmâna 05-11 martie 2012, înevidenþa Agenþiei pentru OcupareaForþei de Muncã a judeþului Cãlãraºi Psunt înregistrate 337 locuri de muncãvacante, dupã cum urmeazã:- în industria alimentarã pot fi ocupate 9locuri de muncã în meseriile: electrician,morar, sudor, manipulant mãrfuri, strungar,lãcãtuº ºi operator la maºina de debitat;- industria textilã oferã cele mai multe locuride muncã - 307, pentru meseriile/ocupaþiile:confecþioner îmbrãcãminte, cãlcãtoreasã,controlor calitate, tehnolog, ºef formaþie saumuncitor necalificat;- în alimentaþie publicã, pentru aceastãsãptãmânã, sunt disponibile 5 locuri demuncã în meseriile: patise, vânzãtor ºiospãtar;- alte 7 locuri de muncã vacante se pot gãsiîn domeniul transporturilor ca: mecanicauto, vulcanizator, ºofer maºinã mare tonajºi electrician auto;- pentru alte domenii de activitate,persoanele aflate în cãutarea unui loc demuncã pot ocupa, în funcþie de calificareadeþinutã, unul din urmãtoarele posturi:frizer, coafezã, agent vânzãri, inginerconstrucþii hidrotehnice, agent hidrotehnic,contabil ºi auditor.Persoanele interesate sã ocupe un loc demuncã se pot prezenta, în funcþie dedomiciliu, la sediul Agenþiei Locale Cãlãraºi,str. 13 Decembrie nr.12, la sediul AgentieiLocale Olteniþa, str. Argeºului nr.111 sau lasediul Punctului de lucru Lehliu Garã, str.Crinului 2A, în vederea repartizãrii pe loculde muncã dorit, cu urmãtoarele documente:- acte de studii ºi calificare - original;- act de identitate - original ºi copie;- adeverinþã medicalã cu menþiunea "aptpentru muncã" sau cu restricþii;- carnetul de muncã în original - în cazulpersoanelor provenite din câmpul muncii.Selecþie locuri demuncã pentrudomeniul agricol -Germaniagenþia Judeþeanã pentru OcupareaForþei de Muncã din Cãlãraºi(AJOFM) aduce la cunoºtinþa Apersoanelor interesate faptul ca AgenþiaNaþionalã pentru Ocuparea Forþei de Muncã(ANOFM) a primit o ofertã de locuri demuncã pentru domeniul agricol - Germania,pentru aceste posturi urmând a se organizaselecþie în perioada imediat urmãtoare. Suntpuse la dispoziþia solicitanþilor 70 locuri demuncã pentru culesul produselor agricole(sparanghel, cãpºune) ºi 150 de locuri demuncã pentru vânzarea produselor agricole.Angajatorul solicitã femei ºi bãrbaþi care auexperienþã în domeniul agricol, condiþiefizicã bunã ºi cunoºtinþe de limba germanã.Solicitanþii care vor desfãºura activitatea decules este necesar sã deþinã cel puþincunoºtinþe de bazã de limba germanã. Pentrucei care vor lucra la vânzare sunt necesarecunostinþe extinse de limba germanã,deoarece vor intra în contact cu clienþii.Salariul oferit este de 800 euro net pe lunã,dupã reþinerea asigurãrilor sociale, impozit,cazare ºi masã. Timpul de lucru este de 40-50 de ore pe sãptãmânã, iar angajarea se vaface pentru perioada aprilie iunie. Având învedere cele precizate mai sus, persoaneleinteresate care îndeplinesc condiþiilesolicitate de angajator se pot adresa AJOFMCãlãraºi pentru reactualizarea dosarului saupentru a se înregistra în baza de date, cuurmãtoarele documente:- copie BI sau CI cu valabilitate de min. 6luni;- CV Europass în limba românã ºi germanã;- adeverinþã medicalã de la medicul defamilie din care sã rezulte cã persoana esteaptã pentru muncã;- cazierul judiciar în original care sa atestecã nu are antecedente penale ( termen devalabilitate 6 luni.Relaþii suplimentare se pot obþine la telefon0242.315.798. Persoanã de contact: consilierEURES, Simona Donciu.Mircea Brânduºãumitru Culea,primarul comuneiDValea Argovei, nevorbeºte în interviul de maijos despre proiectele dehotãrâre adoptate deConsiliul Local pentru anul2012, despre realizãrilecomunei în cei 12 ani decând este edil ºef, despreproiectele ºi activitãþileedilitare de viitor aleadministraþiei locale ºi nuîn ultimul rând, despredisponibilitatea de a lucraîncã 4 ani pentru cetãþeniicomunei Valea Argovei. Rep: D-le primar, recentaþi convocat Consiliul Localal comunei Valea Argoveiîntr-o ºedinþã ordinarã. Ceproiecte de hotãrâre au fost...afli ce se-ntâmplã9 - 15 martie 2012Dumitru Culea: „Alegerile cu un singur tur descrutin nu reprezintã un obstacol pentru mine"Culea-Boitan, o echipã hotãrâtã pentru comuna Valea ArgoveiVlãdiceasca, Siliºtea. Proiect care am acumulat-o, iar Rep: S-ar putea ca dinmodernizare parcuri Valea aceastã experienþã este legatã varã conducerea politicã avizate? Argovei ºi Siliºtea. Proiect de duratã. Nu este nimic mai þãrii sã se schimbe. CumC.D.: În ºedinþa ordinarã din demarare procedurã de onorabil pentru un primar vedeþi în viitor colaborarea28.02.2012 Consiliul Local a întocmire, avizare Ministerul decât sã se simtã împãcat cu dvs. cu instituþiile judeþene?adoptat urmãtoarele hotãrâri: Mediului ºi Apele Române gândul cã atunci cândÎn actualul mandat aþi- Proiect de hotãrâre privind pentru înfiinþare Complex concetãþenii îi deschid uºa primit sprijin?aprobarea planului de acþiuni Turistic în satul Deleni. biroului cu anumite probleme, C.D.: Relaþiile de colaboraresau de lucrãri de interes local, Proiect asfaltare cu un strat aceºtia pleacã mulþumiþi, ale Primãriei Valea Argovei cuce se vor presta de beneficiarii bituminos a drumurilor înþelegând cã cel care-i autoritãþile judeþene nu au fostajutorului social pe anul 2012; comunale degradate datoritã reprezintã a fãcut totul pentru tocmai bune în acest mandat.- Proiect de hotãrâre privind condiþiilor atmosferice. a le rezolva cerinþele. Aº În sensul cã de câte ori amstabilirea datei de ieºire la preciza cã, pe de o parte e cerut sprijin financiar ºipãºunat ºi scoaterea animalele Rep: D-le primar, luaþi în vorba de experienþã, iar pe de material, autoritãþile judeþenede la pãºunat pentru anul calcul participarea la altã parte este vorba de faptul nu au gãsit soluþii favorabile.2012; alegerile locale din varã? De cã nu aº putea concepe sã nu Mi-aº dori ca în viitorul- Proiect de hotãrâre privind ce?mai pot fi în folosulmandat oamenii care vor fi pestabilirea suprafeþei pentru C.D.: Cu siguranþã voi intra încomunitãþii.funcþii, care ne vor fi superioricare se va depune cerere unicã lupta pentru câºtigarea unuiierarhic sã nu þinã cont dede platã pe suprafaþa pentru nou mandat. Oamenii mã Rep: Dacã veþi câºtiga un culoarea politicã ci doar deanul 2012 la APIA; cunosc, au avut încredere ºi le nou mandat, care vor fi faptul de cât de mult îþi doreºti- Proiect de hotãrâre privind mulþumesc pentru cã m-au prioritãþile primarului sã te implici în comunitate ºiaprobarea bugetului local de confirmat în precedentele Dumitru Culea pentru cât de mult vrei sã munceºticheltuieli ºi venituri.mandate. Consider cã am fãcut urmãtorii 4 ani în fruntea pentru locuitori.bine atunci când am crezut în comunitãþii din Valea Rep: Care sunt cele mai concetãþenii mei ºi m-am Argovei? Rep: Vã sperie faptul cãsemnificative proiecte dedicat rezolvãrii problemelor C.D.: În primul rând va trebui va fi un singur tur definalizate de-a lungul lor. În activitatea desfãºuratã sã continuãm în primãrie scrutin? Aveþi cunoºtinþã deacestui mandat care în de mine în cei 12 ani de când obiectivele fundamentale ale existenþa unuiopinia dvs. au îmbunãtãþit sunt primarul comunei Valea acestei instituþii ºi anumecontracandidat puternic?considerabil viaþaArgovei am reuºit sã cunosc asigurarea unor servicii deDacã veþi câºtiga, în celocuitorilor comunei Valeabine locuitorii comunei, calitate pentru cetãþeniiechipã veþi lucra în viitorulArgovei?problemele lor ºi sã pot comunei. Ca sã putemmandat?acþiona cu mai multã eficienþã consolida acest lucru, trebuieC.D.: Cea mai importantãîn implementarea ºi derularea sã asigurãm ordinea publicã ºi C.D.: Alegerile cu un singurrealizare este extinderea pe oproiectelor beneficelegalitatea în primãrie ºi tur de scrutin nu reprezintã unlungime de 28 km a Reþelei decomunitãþii. Toate acestea comunitate. În alt plan vizez obstacol pentru mine. DinApã Potabilã ºi construireareprezintã un bilanþ care mã promovarea proiectelor ºi contrã, consider cã mãunei Staþii de Pompare ºilegitimeazã ºi mã îndreptãþeºte programelor europene care sã avantajeazã þinând cont cã laClorinare a apei potabile.sã candidez pentru un nou dezvolte comunitatea ºi pe precedentele alegeri am ieºitAstfel comuna are apã înmandat.care trebuie sã le urmãrim, sã învingãtor în primul tur cupermanenþã ºi nu doar câtevale monitorizãm ºi sã ne 68% din sufragiilezile pe sãptãmânã ca în trecut.implicãm în rezolvarea ºi electoratului. Nu amPietruirea a 60 km de strãzi Rep: V-aº ruga d-lepunerea în practicã a acestora. cunoºtinþã de numelecomunale în toate satele primar sã ne spuneþi ce a?i, bineînþeles, mã intereseazã contracandidaþilor mei.comunei. Extinderea ºi contat mai mult în luareasã sprijin cetãþenii, investitorii Înþelegerea mea cumodernizarea sediului acestei decizii, experienþainteresaþi, oamenii care viceprimarul Boitan este sãPrimãriei. Înfiinþarea a douã ca primar sau dorinþa de adesfãºoarã diferite activitãþi mergem în aceeaºi echipã laparcuri în satele Siliºtea ºi sluji în continuareeconomice pe raza comunei, alegerile din varã, sã formãm oValea Argovei. Construirea a 6 cetãþeanul?astfel încât sã fie pe de o parte echipã puternicã care sãkm de trotuare în satele Valea C.D.: Eu cred cã putem vorbiprotejaþi, dar ºi sã primeascã hotãrascã în continuare numaiArgovei, Vlãdiceasca ºi mai întâi de activitateasprijin în rezolvareaspre binele destinului comuneiSiliºtea. Proiect prin PNDI de desfãºuratã de-a lungul celor 3problemelor pe care le au. Valea Argovei.asfaltare a 11 km de strãzi mandate, de experienþa pecomunale de interes local -acest proiect a fost amânat de Rep: Care este mesajulU.E. cu 6 luni - demarareadvs. pe care doriþi sã-llucrãrilor va începe în toamnã.transmiteþi locuitorilorcomunei?Rep: Care sunt obiectiveleC.D.: Îmi doresc sã fim la felprioritare pentrude uniþi ca ºi pânã acum. Îicomunitate în acest an?asigur cã la primãrie le vor fiascultate doleanþele ºiC.D.: Înfiinþarea Poliþiei Localereprezintã o prioritate pentrurezolvate problemele, deoarececã numai aºa va existaîntre mine ºi oamenii comunei,garanþia dispariþiei actelor dede la primul ºi pânã la ultimul,vandalism ºi va asigurade la cel mai bãtrân pânã la celsiguranþa ºi liniºteamai tânãr, va existalocuitorilor. Proiect înfiinþareîntotdeauna un dialog, oreþea canalizare - 10 km încompatibilitate a ideilor ºisatele Valea Argovei,nãzuiþelor ºi, totodatã, o mareVlãdiceascã, Siliºtea. Proiecttransparenþã. Le transmitÎnfiinþare 6 km Trotuare înmultã sãnãtate, respectul ºisatele Valea Argovei,consideraþia mea.www.obiectiv-online.ro


9 - 15 martie 2012Impact5 În prezenþa „pãrintelui" SMURD, doctor Raed ArafatLa Olteniþa a fost inauguratão nouã substaþie SMURDn data de 3 martiea.c., în municipiulÎOlteniþa, pe platouldin faþa celei maireprezentative clãdiridin centrul municipiului,la Primãrie, a avut locfestivitatea deinaugurare a ServiciuluiMobil de Urgenþã,Reanimare ºiDescarcerare (substaþiaSMURD Olteniþa), înprezenþasubsecretarului de statîn Ministerul Sãnãtãþii,doctor Raed Arafat.Manifestarea s-a bucurat de onumeroasã participare, laeveniment fiind prezenþi:prefectul judeþului Cãlãraºi -Emil Muºat, primarulmunicipiului Olteniþa -Costinel Milescu, managerul Doctorul Raed Arafat, explicându-le cã SMURD este subsecretarului de stat -Ambulanþei Cãlãraºi - Dragoº deschizãtorul de drumuri în un simbol al acelor oameni doctor Raed Arafat, cã ºi-aAlecu, medicul coordonator acest domeniu amplu al care au ºtiut, prin curaj ºi fixat deja o nouã þintã,U.P.U. SMURD - Viorica medicinii de urgenþã în devotament, sã nuînfiinþarea unor substaþiiGheorghiþã, inspectorul ºef al România, le-a spus tinerilor precupeþeascã nicio secundã SMURD ºi la nivelulI.S.U. „Barbu ªtirbei" Cãlãraºi pompieri din echipa SMURD în dificila misiune de a salvaurmãtoarelor localitãþi;- colonel Daniel Gheorghe Olteniþa cã le doreºte în vieþi, de a fi alãturi dePopa, un sobor de preoþi, primul rând sã aibã parte de semenii lor aflaþi în pericol.Borcea, Chiselet ºi Budeºti,cadre militare ºi, desigur, intervenþii încheiate cu succes Inspectorul ºef al I.S.U. pentru ca toþi cetãþenii sãfoarte mulþi olteniþeni, dornici ºi apoi cã îºi pune speranþele „Barbu ªtirbei" Cãlãraºi, beneficieze ºi sã se bucure desã participe la un eveniment în reuºitele misiunilor colonelul Daniel Gheorghe servicii de calitate din parteaimportant în viaþa oraºului. acestora ce vor urma,Popa, i-a adus la cunoºtinþã autoritãþilor locale.Pre mulþiau sã popeascãVirgil Diaconuar mi-a fost dat sã vãd o creºtere depreþuri aºa cum am observat pebanii noºtri sãptãmâna trecutã. O Rcreºtere cu 110% a preþului la ouã!!! De la0,45 la 1 leu bucata. Involuntar neaducem aminte de cele pe care unii erauinvitaþi de cãtre un fost prim ministru, sãle numere.Sã fie oare vorba de vreo relaþie deproporþionalitate dimensionalã întreUngureanu ºi Nãstase? Glumesc, însãproblema este mult mai gravã. Preþurilecresc alarmant la mai toate alimentele, casã nu mai zic cum creºte preþul lacarburanþi. Statul este zero la orice fel deprotecþie. România a devenit un ElDorado al preþurilor nepãzite. Totul estescump: ºcoala, medicamentele,spitalizarea, serviciile, combustibilii,înmormântãrile, naºterile, nunþile. Pescurt, viaþa e scumpã pentru noi, iarsalariile majoritãþii românilor sunt demizerie. Nu ºtiu dacã existã vreun guverncapabil sã ne poatã scoate din acestmarasm, fiindcã este clar cã politica dusãpânã acum ne-a secat de orice rezerve.Aud pe la TV cã PDL-ul vrea sã meargãsingur în alegeri. Asta este dimensiunearuperii de realitate a guvernanþilor noºtri.Habar nu au cã, dacã ar ieºi pe la vreunmiting, ar risca sã primeascã ceea cemeritã. Era unul pe la televizor, un guralivde pe la Hunedoara, care a fost atacat cuouã la un miting. Mã gândesc cã este olegãturã ºi aici cu creºterea preþurilor laouã. Parcã îi ºi aud punând lucrurile lacale, pe la Cabana Schiorilor, la Predeal:le mãrim preþurile la ouã ºi le mai tãiemdin salarii, ca sã nu ne atace cu ouã pe lamitinguri.Vã anunþãm, dragi guvernanþi, cã ne-aumai rãmas ceva murãturi, cã asta maiavem (chiar ºi în Parlament). Luptadumneavoastrã cu propriul popor nu vaduce departe, domnilor. Încercaþi sã faceþiceva ºi pentru talpa þãrii, ºi nu vã maifaceþi calcule cum veþi cumpãra voturi laalegeri, cã dacã veþi continua cu sãrãcireaoamenilor, românii se vor trezi dinsomnul cel de moarte, ºi „pre mulþi au sãpopeascã”!Domnul Primar al municipiuluipentru cãlãrãºeni, ci a ºi a jignit-o prinCãlãraºi, Nicolae Dragu, doreºte sã îi COMUNICAT DE PRESà cuvintele adresate pe doamnainformeze pe cetãþeni cu privire lapreºedinte de ºedinþã Dr Carmendesfãºurarea ºedintei extraordinare de 2500 de locuri de muncã la final, când Filimon, prin acest gest descalificândîndatã a Consiliului Local al se va da în exploatare. „Vreau sã atât persoana domniei sale cât ºimunicipiului din data de 07.03.2012 în mulþumesc pe aceastã cale,echipa din care face parte în faþacare a fost consemnat un moment Consilierilor locali DR. CARMEN cãlãrãºenilor la viitoarele alegerileistoric pentru oraºul Cãlãraºi. A fost FILIMON, DR. ALEXANDRA locale. Alãturi de domnia sa consileriiaprobatã Hotãrârea de Consiliul Local CÂRA, ING. ADRIANA BRÂNZÃ, locali Georgicã Vieru Burlescu (a votatprivind acordul de principiu pentru ART. VASILE DUMITRACHE, ING. împotrivã), Jilãveanu-Ciulinaru Denisaconstruirea PODULUI PESTE NICOLAE CUÞÃR, ING. PICU Carmen (s-a abþinut), ConstantinFLUVIUL DUNÃREA ÎNªIªMAN, ING. STAN NEDELCU, Croitoru (s-a abþinut), Ion ªtefan,DREPTUL LOCALITÃÞILOR ING. PAUL SIMION, ING.Meseºeanu Rãzvan, Luca Mariana (nuCÃLÃRAªI, JUDEÞUL CÃLÃRAªI MIRCEA DRÃGULIN, DR.au participat la ºedinþã), ºi domnulªI OSTROV, JUDEÞUL CRISTIAN GIURCÃ, ING. VASILE Dan Drãgulin care îi „însoþeºte”CONSTANÞA ªI AÞÃRANU, ING. VALENTINpermanent pe aceºtia la ºedinþele deTERMINALULUI DEBUCIOVEANU care au înþeles sã Consiliu Local, trãdeazã în continuareTRANSCONTAINERE la kilometrul acþioneze în interesul cetãþenilor ºi au interesele cetãþenilor municipiului374+500 375+500. În urma acestui votat pentru acest proiect de hotãrâre Cãlãraºi prin votul cãrora au ajuns peacord se poate aduce finanþarea ºi ce va determina investiþiiscaunele de consilier local, ei fiindconstructorul pentru realizarea de semnificative pentru oraº. Reafirm mânaþi doar de interese personale ºilucrãri foarte importante pentru încã odatã cã aceºti oameni meritã în de partid. Aºadar prin construcþiacomunitatea noastrã, cu impact major continuare girul cetãþenilor pentru a acestui POD PESTE DUNÃRE, aiciasupra vieþii economico-sociale a conduce destinele municipiului la Cãlãraºi municipiul nostru vazonei. Valoarea estimatã a investiþiei Cãlãraºi în urmãtoarea perioadã. De cunoaºte o dezvoltare fãrã precedentse ridicã la 750.000.000 milioane euro asemenea dezaprob atitudineaîn urmãtorii ani.ºi va fi suportatã integral din fonduri vehementã ºi de campanie electoralã aprivate. Se vor crea peste 4600 locuri domnului consilier local DumbravãNicolae Dragude muncã în timpul construcþiei sale ºi Virgil care nu numai cã nu a votatPrimarul Municipiului Cãlãraºiwww.obiectiv-online.roR O M  N I APRIMÃRIA MUNICIPIULUI CÃLÃRAªIJUDEÞUL CÃLÃRAªIVin ... pentru tine!


9 - 15 martie 2012...afli ce se-ntâmplã Actual 7Ion ªtefan: „Primarul Nicolae Dragui-a furat ideea cu construireaacestui pod lui Virgil Diaconu”Elena Solomonreºedintele organizaþieimunicipale a PSDPCãlãraºi, Ion ªtefan, adeclarat cã primarul NicolaeDragu i-a furat ideea cuconstruirea acestui pod lui VirgilDiaconu: „Eu cred cã acestproiect, cineva dintretrãdãtorii care au plecat de lanoi a furat aceastã idee sauchiar ºi documente ºi i le-aprezentat domnului Dragu, cãaltfel nu vãd de ce atâtagrabã ºi de ce vine cu unproiect pe care noi acumcâteva luni de zile l-amdezbãtut ºi l-am prezentat încadrul campanieipreelectorale.” Prezent laaceastã conferinþã de presã afost ºi preºedintele organizaþieimunicipale a PNL Cãlãraºi, acum un an de zile, mulþi au pentru cã în cadrul ºedinþei acest proiect, SC PORTDaniel Drãgulin, care a afirmat spus cã e doar o loviturã de de Consiliu Local ni s-a spus Terminal Cãlãraºi diverse SRL:cã nimeni nu are nimic cu acest imagine, cã vreau doar sã fac cã am fost convocaþi la o „Domnul acela care reprezintãproiect, însã considerã cã nu era valuri, ºi aºa mai departe. ºedinþã de îndatã dar firma „Port Terminal Cãlãraºinevoie de o ºedinþã de îndatã Încã de atunci v-am spus cã convocatorul prin care diverse S.R.L” dacãpentru a se discuta acest este un proiect viabil, cã este domnul primar ne convoacã dumneavoastrã vã aduceþiproiect: „Nu vãd de ce un un proiect prevãzut de spune ºedinþã extraordinarã aminte a venit acum cevaproiect de valoarea acestuia, Conferinþa Dunãrii de Jos, cã deci practic ieri a fost o timp în municipiul Cãlãraºi,un pod cu care ºi noi suntem sunt bani europeni alocaþi ºedinþã extraordinarã, la care la o ºedinþã de Consiliude acord ºi este normal, mai acestui proiect, începând cu domnul primar ne-a invitat cu Local, promiþând cã vaales cã a fost ideea unui coleg 2013, cã se vor face 37 de un sfert de orã înainte de realiza o centralã termicãde al nostru, este normal sã-l poduri peste Dunãre, unul ºedintã astfel încât consilierii care sã funcþioneze pepromovãm cã este în din ele va fi cel de la Chiciu. USL sã nu poatã sã participe. biomasã pe groapa de gunoi,beneficiul comunitãþii ºi Eu þin sã mulþumesc Conform legii, ºedinþa dacã vã aduceþi aminte ºinimeni nu are nimic cu domnului Dragu cã a achiesat extraordinarã are alt statut dumneavoastrã, am fost celaceastã propunere. Un la proiectul meu, ce-i drept decât ºedinþa de îndatã, deci care l-am interpelat cã este oproiect de asemenea cam târziu, cam dupã un an trebuia sã facã acest anunþ cu zonã la care mã pricep foarteanvergurã ar fi putut fi de zile ºi având în vedere cã cel puþin trei zile înainte. A bine ºi am zis: cum poate sãdiscutat într-o ºedinþã îl cunosc, nu am sã-i cer doua problemã care a reieºit realizeze o fabricã deordinarã fãrã niciun fel de drepturi de autor. Dacã îmi din cadrul Consiliului Local producere a curentuluiproblemã, întrucât în aduc aminte acum un an de este faptul cã consilierul local electric la groapa de gunoi,conformitate cu articolul 39 zile, chiar lua în dedere Carmen Filimon care s-a când aceastã groapã de gunoidin legea 215/2001, ºedinþele ideea mea de a face un pod sãturat de PSD, s-a sãturat nu este a Primãrieiextraordinare sau de îndatã peste Dunãre, deºi am de USL, ºi dintr-o datã a municipiului Cãlãraºi? Sã nese fac numai pentru cazuri de demonstrat cu acte cã un pod început sã iubeascã Partidul spunã cum poate sã realizezeextremã majorã sau maximã peste Dunãre poate sã scoatã Democrat Liberal, a instaurat acest lucru. Consiliul Local aurgenþã. Nu cred cã acest mica noastrã urbe din dictaturã în cadrul Consiliului aprobat, la intervenþiaproiect de hotãrâre se necazurile economice în care Local. La o ºedinþã de o primarului, ºi vreau sã vãîncadra în aceastã ne aflãm ºi ne zbatem.” asemenea importanþã pentru spun existã ceva acolo astãzi?prevedere.” Virgil Diaconu a Consilierul local, Virgil municipiul Cãlãraºi nu a dat Existã groapa de gunoi!” Suntdeclarat cã îi mulþumeºte Dumbravã, a declarat cã cuvântul nici unui consilier multe aspecte de lãmurit înprimarului Dragu pentru cã a preºedintele de ºedinþã, Carmen local sã punã întrebãri, sã legaturã cu acest proiect,preluat ideea chiar dacã în urmã Filimon a instaurat dictatura în primeascã detalii vis-a-vis de rãmâne de vãzut dacã va fi saucu câteva luni a luat în dedere Consiliul Local. „În primul aceastã investiþie.” Virgil nu pus în practicã ºi foarteacest proiect: „Acest proiect, rând vreau sã vã spun cã ieri Dumbravã a adus în discuþie ºi important cine va face asta ºidacã þineþi minte, l-am iniþiat am fost supuºi unei pãcãleli firma care vrea sã se ocupe de când.Replicãla replicãicepreºedintele UNPR VasileNedelcu a luat act de replicala replicã datã de cãtre Vdomnul Eugen Nicolãescu în ediþianr.1637 din 10-12 februarie 2012 aJurnalului de Cãlãraºi ºi doreºte sãfacã urmãtoarele precizãri: Referitor la faptul cã aº inventaceea ce am spus despre dumnealui,îi recomand sã se auto-caute pegoogle îi va fi imposibil sã nuobserve eticheta de “ministru almorþii”, pusã nu de cãtre mine, cide cãtre societate, în urma faptelorsale comise pe perioada în care afost ministru, fapte anchetate decãtre DNA În campania din 2008 l-amlãudat pentru cã am avut încredereîn spusele sale nu am crezutniciodatã cã un coleg de partid mãva minþi în faþã. Din pãcate,revoluþia bunul-simþ atât de multproclamatã de liberali, s-a dovedit afi insã revoluþia marelui tupeu Din replica la replica reiese clarcã domnul deputat nu neagãniciuna dintre faptele despre careeu am precizat nu o face nupentru cã nu ar vrea, ci pentru cãnu are argumente Deputatul PNL continuã, cutupeu, sã calomnieze fãrã niciodovadã care sã-i sprijine acuzaþiile,motiv pentru care intenþionez sã îldau în judecatã Pânã atunci îi doresc sincerînsãnãtoºire grabnicã ºi îl invit sãse întoarcã la muncã, pentru cã afost ales sã-i reprezinte pecãlãrãºeni în ParlamentulRomâniei, nu sã facã grevã de luxpe banii lorDe asemenea, doresc sã precizezfaptul cã voi acþiona în judecatãziarul Jurnalul de Cãlãraºi, pentrunerespectarea legii presei ºi aprincipiilor deontologieiprofesionale, care obliga orice ziarsã publice un drept la replicã înaceleaºi condiþii ca ºi cele în care aapãrut articolul la care se facereferire. Ziarul Jurnalul de Cãlãraºia încãlcat aceste reguli,nepublicându-mi replica în parteade sus a paginii ci reluãnd articoluldomnului Nicolãescu ºi abia înjosul acestuia publicând punctulmeu de vedere.Senator Vasile NedelcuColegiul 1 Cãlãraºiwww.obiectiv-online.roClinica Phoenix din Bucureºti vine în sprijinul medicilor ºi pacienþilor cu servicii dediagnostic imagistic prin Rezonanþã Magneticã de înaltã performanþã oferite de o echipãmedicalã formatã din profesioniºti cu pregãtire de specialitate în centre de excelenþã dinElveþia, Anglia, Germania, SUA ºi de un echipament de ultima generaþie.Realizãm o arie vastã de examinãri RM datoritã supraspecializarii medicilor ºi tehnicienilorce alcãtuiesc echipa noastrã medicalã ºi numãrului mare de aplicaþii clinice cu care estedotat echipamentul Siemens 1,5 Tesla.Gama de servicii oferite de Clinicã Phoenix din Bucureºti cuprinde ºi procedurileintervenþionale conexe: terapia durerii coloanei vertebrale, a doua opinie medicalã, totulavând drept scop diagnosticul complet, corect ºi competent pentru binele pacientului.Începând cu luna Februarie 2012 Clinica Phoenix din Bucureºti oferã examinãri deRezonanþã Magneticã decontate de Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Municipiului Bucureºti.Programãrile se efectueazã pe baza biletului de trimitere eliberat de cãtre mediculspecialist arondat Casei Asigurãrilor de Sãnãtate a Municipiului Bucureºti.Pentru mai multe informaþii vã stãm la dispoziþie la telefon: 0732.660.173; 0372.920.318.Email: office@cdphoenix.rowww.cdphoenix.ro


8 SportFãrã pietre!Sorin Anghele spune total aiurea cã ceicare decid rezultatele înSalegeri sunt oamenii dincategoriile sociale defavorizate. S-o spunem pe româneºte. Cei carevorbesc aºa se referã la cei aflaþila periferia societãþii, adicã þigani,þãrani, sãraci. Din punctul meu devedere, nu e normal sã dai vinape prostia celor slabi atunci cândrezultatul alegerilor - ºi aici nu mãrefer doar la cele din politica - nuþiconvine.Mã uit la fauna din fotbalulcãlãrãºean ºi mã minunez.Speram cã mãcar cei care seînvârt în jurul balonului sã fieoleacã mai destupaþi la mintedecât cei care dau cu ºtampila înfuncþie de culoarea gãleþii pe careo primesc în prag de alegeri.Anul trecut, pe la sfârºit, BratuCataros, preºedintele AsociaþieiJudeþene de Fotbal Cãlãraºi, i-aconvocat la o ºedinþã pe toþidelegaþii echipelor din LigaTractoriºtilor. Le-a pus în faþã unstatut ºi aproape toþi au intrat înceaþã. Nu-i corect sã-i numesc petoþi proºti pentru cã în frunteaunor proºti nu va fi niciodatãvreun deºtept. Când s-a ridicatvreun neobrazat sã punãîntrebãri, preºedintele AJFCãlãraºi n-a apucat sã deaexplicaþii cã imediat publicul dinsalã a sãrit cu gura. Grãbiþi sã nule fugã porcul din coteþ, mulþidintre delegaþi l-au aprobat peCataros, ºi-au pus ºtampila pedelegaþie ºi au plecat spre casemai proºti decât au venit.Incredibil, dar prostia chiar nuare limite. Iar ce se întâmplã înLiga Tractoriºtilor demonstreazãacest lucru. Ca urmare, nu-l maiînjuraþi pe Cataros pentruprostiile voastre. Dunãrea Cãlãraºi - Venus Independenþa 3-1 (0-1)Mircea Brânduºãunãrea a uitat repedede umilinþa înduratãDla Brãila ºi n-a avutmilã de Venus pe care aînvins-o sâmbãtã cu 3-1.Acest rezultat nu ar fi fostposibil dacã Petrescu ar fidezarmat, aºa cum seaºteptau mulþi.Pe un timp rãcoros, cu un soarecu dinþi, în faþa a 300 despectatori Dunãrea ºi Venus aujucat amicalul perfect pentruambele echipe. Fãrã sã facã vreomodificare în primul 11 care acâºtigat intermediara de la...afli ce se-ntâmplãÎncredere rãsplãtitã!Isvorani (3-2 cu Turis Turnu ale fundaºilor dunãreni ºi aMãgurele), Dunãrea a oferit un pasei decisive primite de la Adirecital ofensiv în repriza a doua Oprea. Venus a fost sâmbãtã înºi a câºtigat cu 3-1 dupã ce la prima reprizã ca un muºuroi depauzã tabela arãta 0-1 în furnicuþe. Muncitori, organizaþifavoarea codenilor. Amândouã ºi axaþi sã þinã mingea înechipe au jucat mai bine decât propria casã, departe deau fãcut-o de obicei. Efectul de adversar creând panicã în careulderby a obligat cele douã trupe advers, ori de câte ori a avutsã joace spectaculos ºi deschis. balonul la picior. De parteaSintagma des folositã „ritm cealaltã, Dunãrea, prin Mihãiþãinfernal” ar fi avut cam tot (min. 25 ºi 35), Mircea ?tefanatâtea ºanse sã-ºi gãseascã (min. 28), Anghel (min. 40) ºiacoperire în jocul celor douã Preda (min. 41) au tras de undeechipe câte ocazii de gol a avut au apucat, cu piciorul sau cuVenus în prima reprizã - 5, din capul, sperând la o reuºitã decare nu a fructificat decât una. excepþie care sã-i aducã înÎn min. 11, când extrema atenþia lui „Il Presidente” Sima.dreaptã Marcu (dupã numãrul Condei s-a prins de schemã ºi s-tricoului 7) a deschis scorul a încordat de fiecare datã ca sãdevreme în urma unor stângãcii închidã poarta. În finalul primei9 - 15 martie 2012reprize, Preda (min. 44) a„înãlþat zmeul”, când a tras câta putut de înalt ca la otransformare de rugby.„Construim ºi noi ceva?”, s-auîndemnat de pe margine cândrepriza secundã abia începuse.N-a fost nevoie. Mircea ?tefan afost suficient de în formã cât sãrezolve egalarea ºi sã aducãDunãrea în avantaj de unulsingur. Mai întâi a pãtruns încareul codenilor ºi l-a întâlnit peRãducu. Penalty! Victoraº Petrea preluat sarcina, a executatperfect ºi a fãcut 1-1 (min. 47).La 10 minute distanþã, Mircea?tefan aleargã ca un junior,croºeteazã cu balonul printreadversari, þâºneºte de lângãTãrãbãºanu, care ridicase mânala ofsaid ºi înscrie cu o scãriþãpeste Condei pentru 2-1.Codenii riscã din ce în ce maimult, încurajaþi de paºii înapoipe care îi fac adversarii,preseazã, atacã mai mult, darnu mai au acea sclipire care sãdezechilibreze apãrarea Dunãriica în prima reprizã. Împotrivafelului în care se juca ºiîmpotriva statutului de rezervã,Farin stabileºte în min. 89scorul final, 3-1, în urma unuinou penalty acordat foarte uºorde centralul Leca, mai degrabãla semnalizarea asistentuluiRãdulescu în urma unui contactîntre Teodorescu ºi VictoraºPetre. Petrescu nu ºi-a pututascunde entuziasmul la final.„Calitatea jocului nostru dinrepriza a doua a deschisapãrarea lui Venus. Am venitpeste ei tot timpul ºi nu ne-auputut face faþã! Am avutîncredere în bãieþi!” Înschimb, Zeciu, afectat deaceastã înfrângere, a precizat:„Trebuie sã corectãmgreºelile fãcute, sã continuãmsã credem în noi. Numaiastfel vom avea rezultatele pecare ni le dorim!” Dunãreajoacã mâine, returul cu Farul laConstanþa. Ultimul amicalînaintea începerii returului. CS Universitar ªtiinþa Bucureºti - CSM Triumf Cãlãraºi 26-36 (11-19)Reþinem doar victoria!pase la adversar. Am ratat Sabin Dacãu. Duminicã, Triumfexasperant! Noroc cã a þinut joacã la Cãlãraºi, în Salaapãrarea ºi portarii Manole ºi Sporturilor, un joc în careJurj a avut o zi bunã pentru trebuie sã dea totul pe teren!cã altfel nu ºtiu dacãAdversar: Dinamo II Bucureºti.învingeam la o diferenþã atât „E un meci decisiv în care nulacãte, numãrul intervenþiilor lui de clarã. Pãcat cã, Hoinaru s- avem voie sã facem nici unreuºite de duminicã. În aceste a accidentat la umãr!”, a pas greºit dacã ne dorimcondiþii, ªtiinþa a pãrut o echipã declarat tehnicianul secund clasarea pe podium. O sã neoarecare, nu una care ar emite Costicã Frâncu. „Numai concentrãm din primul ºipretenþii la clasarea în primele 4 echipele mari joacã prost ºi pânã în ultimul minut ca sãechipe ale seriei. Târnã l-a câºtigã atât de detaºat!”, a obþinem victoria.”, a declaratexasperat pe portar cu bombele fãcut haz de necaz dupã joc Daniel Drãgulin.lui, iar Niþu ºi Hoinaru au fostca niºte adevãraþi spiriduºi pesemicerc. Pe pivot, Ruseanu acreeat culoare pentu coechipieriºi a marcat de fiecare datã cândnu a mai simþit adversarul înspate. Triumf a înscris gol dupãgol, pentru ca în minutul 49 sãaibã chiar 7 goluri avans în faþastudenþilor. Finalul jocului a fostunul liniºtit. Triumf s-a dus la 9ºi chiar 10 goluri diferenþã, „Galacticii” de la Triumf s-au întors pe teren. Elevii lui Dacãu ºi Frâncu aufãcut un meci senzaþional duminicã, contra studenþilor de la ªtiinþa Bucureºti.Mircea Brânduºãrecuperat uºor ºi sigurhandicapul de pe tabelã. La terminând cu braþele ridicate unãlãrãºenii nu au uitat cã pauzã, Triumf avea 8 lungimi meci în care adversarii au pãrutbucureºtenii au fost unii avans: 11-19 prin reuºitele lui ca niºte liliputani lipsiþi de forþaCdintre cei care le-au pus Niþu (5), Ruseanu (4), Târnã (4), necesarã. Chiar ºi în acesteBarbu (3), Hoinaru (2) ºi Panait condiþii dupã victoria de lapiedicã sezonul trecut, atunci(1)! Antrenorul Sabin Dacãu a Bucureºti rãmân doar punctelecând, ca ºi în acest campionat,fãcut mutãri de ºahist la pauzã. câºtigate. Obiectivul, însã, s-avizau ocuparea locului 2. S-aI-a trimis pe teren pe Santeiu ºi schimbat! Acum, dupã pierdereavãzut asta prin ambiþia ºipe Dodon, dar ºi pe Ceacã, oricãrei ºanse de a disputadãruirea pe care le-au arãtat pejucãtori care nu evoluaserã în barajul de promovare în Ligateren. Triumf a tremurat parcã,meciurile anterioare. În apãrare Naþionalã, Triumf trebuie sãdoar în primele minute.a mizat pe înaltul Târnã ºi pe joace în primul rând pentruCãlãrãºenii au fãcut multeexperienþa lui Ruseanu. La publicul spectator ºi de abiagreºeli ºi au oferit multe mingi mijloc pe explozia lui Hoinaru. apoi, pentru palmares ºi clasareaadversarilor în atac. ªtiinþa a Niþu s-a lipit de bucureºteanul pe podium. „Evoluþia bãieþilorcondus doar de douã ori pe Dumitru, principalul pericol al a fost foarte bunã. Dar, amtabelã, 2-1 (min. 3) ºi 4-3 (min. studenþilor, iar „Bobo” Manole a fãcut iar multe greºeli7) dar handbaliºtii cãlãrãºeni au ferecat poarta nu cu 1, ci cu 12 tehnice, forþãri, pase în aut,CLASAMENT SERIA A1. CSM Bacãu 2010 16 15 0 1 563-377 +186 302. HC Vaslui 17 15 0 2 526-418 +108 303. U. Bucovina II Suceava 15 10 1 4 523-439 +84 214. Universitatea Galaþi 15 10 0 5 449-405 +44 205. CSM Triumf Cãlãraºi 15 9 1 5 422-370 +52 196. ACS Interhandball Bucureºti 16 9 1 6 442-413 +29 197. Politehnica Iaºi 15 9 0 6 433-383 +50 188. CSM Focºani 2007 16 7 1 8 391-385 +6 159. LPS Piatra Neamþ 16 5 3 8 436-498 -62 1310. CS Univ. ªtiinþa Bucureºti 15 2 2 11 398-508 -110 611. Dinamo Bucureºti 16 2 1 13 426-546 -120 512. ASC Hand. Tl. Alexandria 16 2 1 13 326-458 -132 513. Universitatea Târgoviºte 16 1 1 14 383-518 -135 3* HC Dunãrea Brãila s-a retras din campionatRezultate Etapa a XVIII-aUniv. ªtiinþa Bucureºti - CSM TriumfMunicipal Cãlãraºi 26-36; ACSInterhandball Bucureºti - LPS PiatraNeamþ 31-20; Univ. Galaþi - Univ.Târgoviºte 39-20; Dinamo Bucureºti -CSM Bacãu 2010 17-44; HC Vaslui -Politehnica Iaºi 23-18; CSM Focºani2007 - AS Teleorman Alexandria 27-13; Univ. Bucovina II Suceava a stat.Etapa a XIX-a/11.03.2012/ora 11:00CSM Triumf Municipal Cãlãraºi- Dinamo Bucureºti; CSMFocºani - InterhandballBucureºti; Univ. Bucovina IISuceava - HC Vaslui; PolitehnicaIaºi - Univ. ªtiinþa Bucureºti;CSM Bacãu 2010 - UniversitateaGalaþi; Univ. Târgoviºte - LPSPiatra Neamþ; TeleormanAlexandria va sta.www.obiectiv-online.ro


9 - 15 martie 2012...afli ce se-ntâmplã Sport 9Caravana fotbalului cãlãrãºean s-a pus în miºcareMircea Brânduºã15.06.2012 Comunicarea CampioaneiJudeþene cãtre FRF.Joi, 8.03.2012, în aula Hotelului20.06.2012 - Joc de Baraj pentruSportiv Perla a avut loc ºedinþaPromovare în Liga a III-a.tehnicã cu delegaþii echipelor JUNIORIafiliate la AJF Cãlãraºi. Prezenþa a fost15.06.2012 Comunicarea Campioaneinumeroasã, dovadã cã dorul de fotbal aJudeþene cãtre FRF.fost nespus de mare. Dupã alocuþiunea19.06.2012 Joc TUR de Baraj - Fazapreºedintelui Caþaros, s-au fãcutZonalãcunoscute de preºedinþii diferitelorcomisii ultimele detalii în vederea23.06.2012 Joc RETUR de Baraj - Fazareînceperii returului de campionat 2011-Zonalã2012 din Liga a IV-a cãlãrãºeanã care vaavea loc în data de 17.03.2012. Aºa cumDATELE DE DESFêURARE Aera de aºteptat, ca la începutul oricãruisezon fotbalistic, deschiderea se va faceJOCURILOR DIN CUPAprin etapã de Cupa României. PrezentãmROMÂNIEImai jos deciziile cele mai importante Etapa a III-a - 22.03.2012 - participã 12care au fost adoptate de delegaþiiechipeprezenþi, valabile pentru acest retur deEtapa a IV-a - 04.04.2012 - participã 6campionat.echipeEtapa a V-a - 25.04.2012 - Semifinale -Jocuri restanteînvingãtoarele etapa a IV-a + cea mai SERIA Abunã clasatã din echipele învinse1. Victoria Chirnogi - Lumina FrumuºaniEtapa a VI-a - 23.06.2012 - Finaladin etapa a VI-a Seniori - amânat lacererea echipei din Chirnogi4. Hotãrârea de afiliere a echipei Avântul HOTÃRÂREPROGRAM TUR II CUPA2. Rapid Ulmeni - Victoria Chirnogi din Buciumeni ºi înscrierea ei în fazaetapa a XVI-a Seniori - amânat la cerereaToate echipele restanþiere nu vor fi ROMÂNIEI - 11.03.2012judeþeanã a Cupei României care se vaechipei din Ulmeni disputa în 11 martie 2012.programate în returul campionatului dacã ORA 11:003. Viitorul Mitreni - Steaua Radovanu din nu achitã datoriile pânã la data de5. Victoria Chirnogi II, Vulturii Olteniþa,Jocul 1. Viitorul ªoldanu - Luminaetapa a XVII-a Juniori + Seniori - amânat17.03.2012. De asemenea, echipeleCS Budeºti ºi Rapid Rãzvani, vor jucaFrumuºanila cererea echipei din Mitreniparticipante care nu vor achita în avansfãrã juniori A1, din lipsã de cadeþi. VorJocul 2. Steaua Radovanu - Avântulpânã la data de 17.03.2012 facturile careparticipa la campionatele de juniori C - DBuciumeni SERIA Binclud contravaloarea baremurilor de- E.arbitraj, transport ºi observare, vor plãtiJocul 3. Victoria Chirnogi II - Avântul1. Speranþa Plumbuita - Rapid Rãzvanicu numerar oficialilor delegaþi înainteaLuicadin etapa a VII-a Juniori + Seniori -începerii jocurilor.Jocul 4. Vulturii Olteniþa - Unirea Spanþovamânat la cererea echipei din Rãzvani Echipe cu restanþeJocul 5. Progresul Fundulea - Petrolul2. Progresul Fundulea - Viitorul 2010 financiare cãtre AJFIleanaDâlga din etapa a XIII-a Juniori + Seniori CãlãraºiHOTÃRÂRE - MOD DE Jocul 6. Victoria Lehliu - Dinamo- amânat la cererea echipei din Dâlga PROMOVARE SERIE ELITà Sãruleºti1. Voinþa Chiselet - 2.528 lei -Campionatul 2009-2010 2012-2013Jocul 7. Victoria Dragoº Vodã - Avântul SERIA C2. Steaua Lehliu - 4.043 lei - Campionatul Dor Mãrunt1. Conpet ªtefan cel Mare - ªoimii Unirea SENIORI2009-2010Jocul 8. Steaua Lupºanu - Venusdin etapa a XVII-a Juniori + Seniori -Echipele clasate pe locurile 1 - 5 din3. Rapid Gãlãþui - 7.660 lei - Campionatul Independenþaamânat la cererea echipei din Unireafiecare serie vor promova în seria de elitã2009-2010 a noului campionat 2012-2013. Pentru celJocul 9. Atletic Dorobanþu - Dunãrea4. Victoria Periºoru - 2.540 lei - de-al 16 loc vacant, ocupantele locurilor 6CiocãneºtiHOTÃRÂRECampionatul 2009-2010din fiecare serie, vor juca în sistem Jocul 10. Spicul Roseþi - ªoimii UnireaToate aceste jocuri se vor desfãºura pânã 5. Înfrãþirea ªtefan Vodã - 5.314 lei - fiecare cu fiecare, o singurã datã pe teren Jocul 11. Tricolorul Jegãlia - Conpetla data de 20 mai 2012. În caz contrar Campionatul 2009-2010neutru, dupã care se va întocmi un ªtefan cel Marerezultatele vor fi stabilite de Comisia de 6. Gloria Valea Argovei - 4.179 lei - clasament în conformitate cu criteriileDisciplinã, la masa verde în defavoarea Campionatul 2009-2010ROAF. Prima calasatã va promova înechipelor care au solicitat amânarea. 7. FP Viitorul Gãlbinaºi - 7.783 lei -seria de elitã. Modul de bazã înCampionatul 2009-2010promovarea echipelor este criteriulsportiv, clasamentul în competiþie. ÎnModificãri în structura campionatului 8. Speranþa Gãlbinaºi - 2.468 lei - cazul în care echipele clasate pe locurile1. Excluderea echipei Voinþa Chiselet din Campionatul 2009-2010menþionate mai sus nu îndeplinescSeria B ºi cooptarea la cerere a echipei 9. Steaua Radovanu - 2.099 lei -condiþiile materiale: a) TERENSperanþa Plumbuita 2006 care a acceptat Campionatul 2011-2012ÎMPREJMUIT; b) VESTIARE, pot optasã evolueze cu minusul de 6 puncte 10. Viitorul 2010 Dâlga - 760 lei -pentru un alt teren dintr-o localitatepierdute la masa verde de Voinþa Chiselet. Campionatul 2011-2012limitrofã care îndeplineºte condiþiile. În2. Retragerea echipei Phoenix Ulmu din 11. Rapid Rãzvani - 4.096 lei -cazul în care o echipã clasatã pe locurileSeria B dupã etapa a XI-a. ToateCampionatul 2011-2012menþionate anterior, în urma competiþieirezultatele anterioare s-au anulat, 12. Zarea Cuza Vodã - 400 lei -sportive, nu îndeplineºte condiþiile ori nupunctele au fost retrase astfel încât Campionatul 2011-2012doreºte sã participe, vor fi promovateclasamentul s-a modificat. echipele situate în ordinea clasamentului13. Conpet ªtefan cel Mare - 715 lei -3. Atenþionarea echipei Rapid Rãzvani dinsportiv care îndeplinesc condiþiileCampionatul 2011-2012Seria B cã va fi exclusã dacã nu achitãrespective.14. ªoimii Unirea - 600 lei - Campionatulcontravaloarea amenzii din jocul cu JUNIORI2011-2012Belciugatele dupã prima etapã din retur.Echipele clasate pe locurile 1 din fiecare HOTÃRÂREserie, vor juca fiecare cu fiecare o singurã 1. Viitorul Sohatu - STà - este echipa celdatã pe teren neutru dupã care se va mai bine clasatã, într-o serie maiîntocmi un clasament în conformitate cu numeroasã.criteriile ROAF. Prima clasatã va fi 2. Echipele angrenate în aceastã etapãdeclaratã campioanã judeþeanã de juniorivor avea posibilitatea sã schimbe ziua, oraediþia 2011-2012. Pentru câºtigareaºi terenul de desfãºurare al jocurilor.campionatului, vor participa ocupantelelocurilor 1 ºi 2. Echipele clasate pe locul 2din fiecare serie vor juca între ele osingurã datã pe teren neutru dupã care seUltima orãva întocmi un clasament în conformitatecu criteriile ROAF. Prima calsatã va Arbitriiparticipa într-un joc tur- retur, cu una dinocupantele locului 1 prin tragere la sorþi,alta decât echipa cu care a fost în serie. monitorizaþiCelelalte 2 ocupante ale locului 1 vor jucaîntre ele tur-retur. Câºtigãtoarele celorRF a cerut fiecãrui AJF sãdouã semifinale vor juca între ele finalamare.www.obiectiv-online.roDATELE DE DESFêURAREALE COMPETIÞIILOR ÎNCARE PARTICIPÃCAMPIOANELE DE JUDEÞ SENIORIdesemneze câte un arbitru ºi unarbitru asistent din rândul Farbitrilor talentaþi pentru cursurile demonitorizare ce vor avea loc în acest anîn vederea depistãrii arbitrilor deperspectivã. AJF Cãlãraºi a trimis listacu propuneri ofiþerului de zonã VasileBratu nominalizându-i pe AndreiCristian ºi Coman Cristian.


109 - 15 martie 2012Mica Publicitate...afli ce se-ntâmplãGARSONIERE210. De vânzare apartament cu 3 camere, mp. Tel. 0728 279 773.------------------------------------------------------decomandat, 80 mp, str. Zefirului (bl. H23), ------------------------------------------------------ 217.Bucãtar fãrã experienþã caut angajator.etaj 2/4, cu douã holuri, douã bãi, douã 164.Vând teren intravilan în comuna Tel. 0731 544 849balcoane închise cu PVC, centralã termicã, Grãdiºtea, carte funciarã, deschidere 20 m, ------------------------------------------------------228.Caut sa inchiriez garsoniera mobilata si aer condiþionat, izolaþie termicã interioarã ºi preþ 6euro/mp, negociabil. Tel216.Societate comercialã angajeazãutilata in municipiul Calarasi (zonele Scoala exterioarã. Preþ negociabil. 0727.335.869, 0766.307.453.muncitori calificaþi ºi necalificaþi pentru5, Parcul Luceafarului, Scoala 11, Blocurile 0763.240.888 sau apartament cu 2 camere, ------------------------------------------------------ spãlãtorie auto. Relaþii la tel. 0753.223.357.Politiei, Blocurile armatei sau alta zona decomandat, 60 mp, str. Panduri (bl. G4), 157.Vând teren construibil în suprafaþa de ------------------------------------------------------buna) pe o perioada de minim 6 luni. etaj 2/4, douã balcoane închise, centralã 500 mp în Mircea Vodã, str. Grãdiºtea nr.51, 215. Vând 3 cauciucuri iarna FULDA - 225Telefon 0720 231 102. termicã. stradã asfaltatã, gaze. Preþ negociabil. Tel. R17 45, folosite doar 2 ierni. Pret 250------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ 0723.670.562lei /buc.. Tel 0723.33.12.12206. Închiriez garsonierã (fete), zona209. Vând apartament 3 camere I 10, Sc. II, ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------"Service Brânzã", et. 1, 24 mp, mobilatã. Tel:et. 2. Preþ 39.000 euro negociabil. Tel. 0728 140.Vand loc de casa Com. Cuza-Voda, Sat 213. Vând spaþiu comercial modern, poziþie0730 441 346.066 367. Calarasii-Vechi, 1000 mp pret negociabil. stradal, 90 mp, toate utilitãþile cu terasa de------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Pentru contact 0721.956.952.cca 40 mp ce poate fi construibilã, locuri de201.Inchiriez garsonierã pe termen lung cu197.Vând apartament 3 camere,------------------------------------------------------ parcare. IMPORTANT! Spaþiul se preteazãsi fãrã mobilier. Tel.0724445329 si 0766144911. Rogdecomandat, 2 bãi, 2 balcoane închise, 134.Vând teren 2.462 mp, Valea Geamãnã, oricãrui tip de afacere, neavând nevoie deseriozitate!et. 3, Bl. G9, Str. Panduri, multiple Piteºti, deschidere 26 mp. Preþ 25 euro/mp. acordul vecinilor deoarece este prin------------------------------------------------------îmbunãtãþiri. Zonã liniºtitã. Preþ 45.000 Tel 0749.528.441.destinaþie, spaþiu comercial. Relaþii la telefon195.Schimb cu garsonierã teren intravilan,euro, uºor negociabil. Tel. 0723.331.212. ------------------------------------------------------ 0725 868 172.suprafaþã 1.000 mp, cu pomi fructiferi ºi ------------------------------------------------------ 132.Vând teren 2.462 mp Valea Geamãnã, ------------------------------------------------------anexe, situat în zona Obor, municipiul 192.Inchiriez apartament 3 camere, mobilat, deschidere 26mp. Relaþii la tel:212. Închiriez spaþiu comercial, 15 mp,Cãlãraºi. Tel. 0724.209.514absolut nou in zona ultracentrala (Volna).0749.528.441 sau 0248.279.007ultramodern, poziþie stradal, toate utilitãþile.------------------------------------------------------ Merita vazut! Tel: 0723.152.752------------------------------------------------------ 150 euro lunar. Relaþii la telefon 0725 868176.Caut sã închiriez garsonierã în Cãlãraºi ------------------------------------------------------130.Vând 4,8 hectare teren agricol în loc. 172.pe termen lung. Ofer 300 lei/lunã. Tel. 0724 160.Vând ap. 3 camere, zona orizont,Plevna, jud. Cãlãraºi, aproape de sursã de ------------------------------------------------------214 533.multiple îmbunãtãþiri. Negociabil 35.000apã. Accesul pe teren se face pe un drum 214. Electrician calificat, caut loc de muncã------------------------------------------------------ euro. Telefon 0768.532.230.pietruit din ºoseaua DN3 Cãlãraºi - Lehliu.urgent. Locul de muncã nu trebuie sã fie------------------------------------------------------neapãrat ca electrician, am mai lucrat ºi în148.Vând apartament cu 3 camere,Tel. 0720.381.501.alte domenii, în construcþii, instalare antenesemidecomandat, et 1, 2 balcoane închise, ------------------------------------------------------satelit, instalare sisteme supraveghere ºi2 CAMERE227.Inchiriez doua camere mobilate, conditiideosebite, zona Parc Dumbrava: 80gresie, faianþã, parchet, centralã termicã, 109.Închiriez spaþiu comercial pe str.alarme, interfoane. Mai execut ºi instalaþiiizolaþie exterioarã, situat pe str. Flacãra, Corniºei, lângã Ela, 80 mp, 2 grupuri electrice la preþuri foarte mici. Mã puteþizonã liniºtitã. Telefon 0766.474.512. sanitare, ieºire pe ambele pãrþi ale blocului. contacta la numãrul de telefon 0763 257------------------------------------------------------ Tel. 0722.524.940. 633 sau pe adresa de mail------------------------------------------------------ micu_florian2003@yahoo.com.euro/luna. Tel.0784899365.------------------------------------------------------ 103.Vând teren construibil în suprafaþa de ------------------------------------------------------219. De vânzare apartament 2 camere, 4-5 CAMERE500 mp în Mircea Vodã, str. Grãdiºtea nr. 51, 208. Angajez personal necalificat pentrugresie + faianþã, centralã, multipletel. 0723.670.562 munca de teren. Relaþii la telefon 0737 931îmbunãtãþiri, zona Farfuria. Relaþii la telefon------------------------------------------------------ 932.0734.517.408.196.Vând apartament 4 camere,decomandat, etaj 1, Str. Macului - bloc------------------------------------------------------------------------------------------------------------215.Vând apartament 2 camere,Armata, 92 mp. 2 bãi, 2 balcoane închise,207. Vând calculator, memorie 2x512Mb;decomandat, complet renovat, transformat termopan, parchet, gresie, faianþã, centralã AUTOHDD 200Gb; modem intern; monitor LCDîn 3 camere, 2 balcoane, str. Flacãra, zona gaz proprie, 2 aparate aer condiþionat,LG; tastaturã; mouse; camera web; sistemCEC, preþ negociabil. Relaþii la telefonizolaþie exterioarã, interfon, garaj, alarmã audio 5.1; unitate USB. Tel. 0740 184 856.0746.166.586.casã ºi garaj, zonã foarte liniºtitã. Preþ 198.Vând Opel Corsa, fabricatã în ------------------------------------------------------60.000 euro negociabil. Telefon decembrie 2008. Full option. Preþ super------------------------------------------------------202.Doresc sã primesc în gazdã o elevã (un0736.601.019 avantajos. 0727.317.350205.Vand apartament 2 camere,------------------------------------------------------elev) sau chiar doua (doi).------------------------------------------------------semidecomandat, etaj 2, zona Flacara 5181.Vând sau schimb cu casã, apartamentTelefon: 0729103077. Rog seriozitateCalarasi, camere spatioase, imbunatatiri187.Vand Daewoo Matiz, an fabr. 2005,cu 5 camere + bucãtarie, douã balcoane, 33000 km reali, preþ 2200 euro, negociabil.------------------------------------------------------multiple, renovat complet, intabulat. Acceptdouã bãi. Centralã, aer condiþionat, uºã Rog seriozitate. Relaþii la telefon200.Caut un post disponibil in domeniulcredit, inclusiv prima casa. Pret negociabil. metalicã nouã, G+F, uscãtor casã scãri, 0769466311.paza si ordine in Calarasi. Experienta0762593008. garaj tip Prefab, etaj 4, zona Orizont, vedere ------------------------------------------------------ medie. Locatii de munca anterioare BGS------------------------------------------------------ spre piaþã, interfon, pachet RDS, tel. fix, 178 Vând AUDI A6, 2.5 TDI, 197.000 km, an divizia de securitate. 0729801219.199.Vând apartament 2 camere, 73 mp, internet plus auto Fiat Doblo 1,9 JTD fabricaþie 2000, bine întreþinutã, 5000 euro, ------------------------------------------------------multiple îmbunãtãþiri, situat la etajul 4 (blocul înscris. 0771 670 014 relaþii la tel. 0721.268.180.193.Primesc în gazdã dnã pânã în 50 aniare acoperiº), str. Corniºei lângã ANL 2. ------------------------------------------------------Preþ negociabil. 0727.317.350.------------------------------------------------------ contra servicii de menaj. 0730 407 872------------------------------------------------------175.Vând Daewoo Cielo, 1995, 165.000km, ------------------------------------------------------GLE, stare bunã, revizii la zi, maro. Tel.194.Vând apartament 2 camere,191.Vand centrala pe lemne ATMOS DCCASE0721 246 316decomandat, Bl. C1 et.2, intersecþia Flacãra18S, putere 14-20 KW. Cazanul de------------------------------------------------------cu b-dul Cuza Vodã, renovat recent,gazeificare este din otel 3-8 cm. Este încentralã termicã, gresie, faianþã, parchet169.Vând Seat Leon, an 2002, 1,6 cmc, 16 stare foarte buna Tel: 0723189217.229.Cautam doi tineri sa locuiasca la noimelaminat, balcon închis. Pret 40.000 eurovalve, 99.950 KM reali, carte service, preþfara sa plateasca chirie dar cu conditia sa------------------------------------------------------4.300 euro, uºor negociabil sau acceptnegociabil sau accept schimb + diferenþã. fie copii buni, sa aibe serviciu amandoi si sa 189.Vand 2 locuri de veci in Calarasi -variante.Merita vãzut!!! 0721 302 382 sau poata plati cheltuielile casei (la curte). Tel.: cimitirul Sf. Lazar. Tel: 0740 071 271 sau0720.093.431.------------------------------------------------------0724 643 597. 0751 229 947------------------------------------------------------158.Vând autoturism Renault Laguna 2.------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------Preþ 4.800. Maºina este full option,173.Ofer spre închiriere ap. 2 cam., dec., 186.Vand casa cu etaj, constructie noua, climatizare, pilot, computer bord, ASC, ASR,188.Vand doua locuri de veci in Cimitirulzona Distrigaz, et.2, complet mobilat ºi utilat situata in spatele magazinului "Agneza", cu SRS, senzori parcare, jante aliaj, fabricaþiecentral. Relatii la 0730.332.159.(centralã, aer condiþionat, calculator., antenã toate utilitatile. Ideala si pentru sediu firma. 2003, 120 cp, diesel. Tel 0724.781.478. ------------------------------------------------------satelit) de preferat pentru reprezentant Pret 90.000 euro. Telefon: 0728 729 977 ------------------------------------------------------ 184.Doresc sa ingrijesc copil dupa orafirmã, obligatoriu contract fiscalizat. Preþ ------------------------------------------------------ 154.Vând Mercedes A 160 diesel, an 16.00 sau menaj tel.0724 478 878negociabil, în funcþie de perioada de 185.Vand casa din caramida, acoperita cu fabricaþie 2006, preþ 8200 euro negociabil. ------------------------------------------------------închiriere.Tel. 0724 200 275. tigla, locuita, in Mun. Oltenita, zona Oltenita ------------------------------------------------------ 183. Solicit imprumut 20.000 lei pentru------------------------------------------------------ veche, gazon, pomi fructiferi, zona foarte maxim 7 zile. Ofer 10% dobanda. Rog si167.Vand apartament 2 camere, 2 linistita, casa este pozitionata pe mijlocul ofer seriozitate. 0732.823.623.balcoane, decomandat, 57 mp, complet curtii, amprenta 58 mp, 2 camere, hol, ------------------------------------------------------DIVERSErenovat (inclusiv instalatia sanitara si bucatarie, baie, canalizare, apometru, 179. Vând generator curent electric 650 W,electrica) in anul 2009, izola termic, dotat cu centrala pe lemne, geamuri PVC, usa aproape nou, pe benzinã, consum 0.9 l/h,centralã si aer condiþionat, str. Flacara, zona intrare aluminiu, usi interior lemn, izolataCEC, pret 150.000 lei. Reltii dupa ora 17.00marca Einhel, acte de achiziþie Praktiker.exterior, parchet, tavan din lemn modelat, Societate comercialã, cu sediul în comunala tel 0721109008. curtea de 300 mp, deschidere la strada 9 m, Modelu, Str. Cãlãraºi, nr. 24 (ºoseauaPreþ 480 lei. Rel la telefon 0729 647 917------------------------------------------------------ gaze pe strada. Pretul este de 33000 Euro Cãlãraºi Feteºti km 6) angajeazã sau 0722 947 721.159.Vând apartament 2 camere, B-dul Cuza negociabil.Tel. 0733 962 703CONTABIL, studii superioare/medii, cu ------------------------------------------------------Vodã, Bl. N 20, semidecomandat, liber. ------------------------------------------------------ experienþã de minim 5 ani (un avantaj îl 180. Vând lucrare diplomã ºi manuale,23.500 Euro. Tel. 0766.570.675. 177. Vând casã bãtrâneascã (teren), 2000 reprezintã activitatea prestatã în mediul domeniu Inginerie Economicã în Agriculturã------------------------------------------------------ mp (25x8 mp), carte funciarã, intabulare, în agricol), operare PC, capacitãþi de ºi Dezvoltare Ruralã. Relaþii la gsm: 0722147.Vând apartament în Parcul Florilor, bl. I Jud. Cãlãraºi, sat. Cuza Vodã, Preþ 12.000 comunicare, cunoaºtere ºi adaptare la 947 72139, sc. 1, parter, str. Prelungirea Bucureºþi. Euro. Telefon: 0722 504123 sau 0736 noile reglementãri în domeniul respectiv, ------------------------------------------------------Relaþii la telefon. 0766.312.176.035920interes asupra calitãþii serviciilor prestate.166.Caut de lucru în domeniul construcþiilor,------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------Se oferã salariu atractiv ºi motivant. CVurilese depun la sediul societãþii sau se tot ce implica: finisãri, zidiri, tencuieli, gletuit146.Vând apartament 2 camere, Str. pot transmite pe email laTel 0720 346 670.Zefirului, bl I 15, etaj 1, gresie+faianþã, algapsrl@yahoo.com sau fax 0242.313.217 ------------------------------------------------------parchet melaminat în sufragerie ºi dormitor, TERENURI161.Caut loc de muncã part time - Inspectoruºi+debarale din lemn de stejar, tâmplãrie Caut personal calificat, cu experienþã, de resurse umane! Întocmire contracte dePVC, instalaþie electricã+sanitarã sex feminin (maseuzã), pentru servicii deschimbatã, izolaþie exterioarã, uºã metalicã,muncã, întocmire acte adiþionale, eliberarea204.Vand teren intravilan cu carte funciara masaj întreþinere, relaxare, terapeutic, etc.carte funciarã+intabulare, preþ 145.000 lei, adeverinþelor la solicitarea angajaþilor. Tel:intabulata, 3000 mp, situat pe Pentru relaþii sunaþi la telefon 0722.212.830Tel 0760.179.799. soseaua de centura zona sere, in municipiul0722327602------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------Calarasi. Pret negociabil. 230.Familie din Bucuresti angajamTel.contact 0727357129.150.Vând societate comercialã - SRL.menajera interna,maxim 35 ani, serioasa,Telefon 0724.371.821. Cãlãraºi.------------------------------------------------------ sociabila, termen lung, se ofera masa,182.Vând 5000 m pãmânt intravilan în------------------------------------------------------3 CAMEREcazare si salariu 900 ron/luna, 2 weekend-Modelu între Prefab si CCH, preþ negociabil. 144.Vând centralã termicã cu tiraj forþat,uri libere. Tel 0720.066.778Telefon 0733 245 466 ------------------------------------------------------nouã, sigilatã.Centrala termicã este de la211. Vând apartament cu 3 camere.------------------------------------------------------ 218.Vând garaj beton tip Prefab, cu uºi Saunier Duval - Thema Classic F 25 ºiTel.0728 066 367.168.Vând loc de casã, ªoseaua Sloboziei metalice ºi aerisiri. Preþ 4.000 lei. Tel: 0766 tubulaturã de evacuare a gazelor arse. Tel.------------------------------------------------------sat Radu Negru. 1.000mp. Preþ 3,5 euro 295 1800730.308.243.www.obiectiv-online.ro


9 - 15 martie 2012...afli ce se-ntâmplã Comunitate 11GIUGELE + BÃIEÞII DEªTEPÞI =DISTRUGEREA PRESEI LOCALEFiind administratorul ziarul local am mers sã mele adresate d-nei jurist a discriminãri ºi sã prevadãunei firme decumpãr caietul de sarcini de Spitalului Judeþean mi-a spus legal ºi corect ca firma caredistribuþie a presei cu la Spitalul Judeþean. Aici verde-n faþa: „pe mine mã vinde ziare sã distribuie ºimai multe chioºcuri de ziare, surprizã, toatã lumea mã intereseazã doar redevenþa”. presa localã care este cerutãam fost abordat atât eu cât ºi privea derutatã. Când am vrut Pãi bine doamnã, dar pânã de mii de cãlãrãºeni din judeþ.soþia mea de mai multe sã plãtesc caietul de sarcini a acum spaþiul stãtea pãrãginit Nu au vrut pentru cãpersoane care ne-au cerut sã trebuit sã vinã vreo patru ºi nu luaþi redevenþa, nu v-a „ºmecherii din Bucureºti” nuaducem presa ºi în Spitalul cinci persoane sã lãmureascã pãsat? Sau urma sã treacã o distribuie cã „ãºtia” cerJudeþean. Au fost atât cadre cum sã fac plata, cã era ceva uºurel în alte mâini? Dar de banii lunar ori cu restul demedicale dar ºi pacienþi care nou, nu se mai fãcuserã presã nu-þi pasã doamna presã te mai învârþi, mai ieimerg în pijamale ºi papuci sã- licitaþii. La întrebarea mea jurist? ªi dacã te doare de de colo pui dincolo, cu presaºi ia presa din afara adresatã d-lui Prodan: „D-le, redevenþã, de banii Spitalului localã nu merge. La presaSpitalului. Chiar ºi presa dar pânã acum n-aþi scos Judeþean, de ce nu ai prevãzut localã existã o datorie dejalocalã ne-a sesizat acest fapt nimic la licitaþie, casiera nici ca firmele cu datorii marifiind la rându-i sesizatã demare ºi nu mai merge. Darnu ºtie cum sã încaseze ºi de cãtre alþii sã nu participe?cetãþeni. Am mers la Spitalulcui îi pasã? ªtiaþi domnilorce tocmai acum o faceþi? Mi-a Sau vrei sã te pãcãleascã iarJudeþean dar ºi la Consiliulconducãtori cã pe gerurilerãspuns senin: „D-le, pânã ca ultima firmã? Sã ceri doarJudeþean ºi le-am propus sã cele mari vânzãtorii de laacum a mers cum a mers dar dacã are datorii la stat e aºapreiau eu vechiul contract PRESSPOINT au stat oacum e pe corecte. Glasul de „ochii lumii” când ºtim cepentru cã firma ce distribuise sãptãmânã la -15, -20 gradepãcãtosului adevãr grãieºte. tunuri s-au dat.presã în spaþiul rezervatCelsius în chioºcuri fãrãDar e „pe corecte”? Când amplecase fãrã sã anunþe sau sãcurent electric? Deci vreþi sãcitit caietul de sarcini ammai plãteascã. Am întocmitA DOUA TABÃRA - le daþi chioºcurile unora careînþeles imediat. Era dedicaþie.un contract cu clauze în care nu ºi-au plãtit curentul. Darªi discutând cu alþii trecuþi „BÃIEÞII DEªTEPÞI” DINse spune clar cã mã oblig capoate aveþi o înþelegere cu ei?prin asemenea fapte dar ºi cuîn momentul când vor spaþiulBUCUREªTIcei ce ºtiau situaþia de acoloEi þin vânzãtorii la -15 gradepentru o anumitã destinaþie -am aflat cã-s douã tabere.ªi pentru cã v-am spus cã mai Celsius fãrã o sursã despuneau cã îl fac centru deexistã o tabãrã, vã voi arãta încãlzire, sã-i îmbolnãveascãprimire sau vor sã-l scoatã lamai jos cum procedeazã: ca sã aveþi ce trata. Lãsândlicitaþie eu eliberez imediat PRIMA TABÃRA - În Cãlãraºi, o parte din gluma la o parte mã întreb:locaþia. Era doar o rezolvareGIUGELE ÎN LOC DE chioºcurile de ziare sunt chiar nu vã intereseazã detemporarã de situaþie din careocupate de firme dinnoi, nu vã e mãcar milã decâºtigau atât SpitalulZIAREBucureºti, care vin, dau þepe, oamenii batjocoriþi de „bãieþiiJudeþean cât ºi pacienþii dar Reiese chiar din caietul de nu-ºi plãtesc angajaþii, deºtepþi din Bucureºti”? ªi sãºi cadrele medicale. Însã, de sarcini. Cum poþi întocmi un datoriile la stat ºi presa localã vã mai spun ceva: Eu când amla început am sesizat cã eu caiet de sarcini pentru un iar apoi pleacã. Acest lung ºir fost la licitaþie în Bucureºti se„stricãm niºte ploi pe acolo” spaþiu de distribuþie a presei al ºmecherilor din Bucureºti a uitau la mine cu mirare ºi mi-cã nu eu trebuia sã fiu cel ce în care sã nu ceri expres ca continuat dupã prãbuºirea au spus în faþã: „pãi tu vii deia spaþiul. Atitudinea celor firmele ce participã la licitaþie Rodipet cu: NETWORK la Cãlãraºi ºi vrei sã câºtigi lacare aveau „pâinea ºi cuþitul” sã aibã ca obiect principal de PRESS; RODIKIOSC; noi?” Nu vreau regimera clarã, mã plimbau ºi erau activitate distribuþia presei?foarte lehamiºiti de asta. FIDIAS; PRESSpreferenþial, am maiSe spune pe undeva cã eRelevant e faptul cã s-au DISTRIBUTION ºi acum e pe participat la licitaþii darpentru presã, cã pot participabucurat cã or sã aibã ziare ºi„cracã” PRESSPOINT. Au oameni buni faceþi lucrurilefirmele ce au trecut în celereviste doar secretara ºivenit, au pãpat ºi au plecat. corect, introduceþi clauzecâteva sute de menþiuni dincadrele medicale, restul mãNumai cãtre presa localã au clare sã nu dea dreptul lastatut ºi distribuþia presei.tratau ca pe unul de care vreidatorii de peste 2 miliarde de interpretãri ºi fraude. Dacã-iEste aberant sau rea intenþie,sã scapi, fãcându-mãlei vechi. Dar ce le pasã celor de difuzare presã, sã vinã ceicând numai pentru încheierea„navetist” între Spital ºide la Spitalul Judeþean, cu ce difuzeazã presa, dacã-icontractelor cu editurile îþi iaConsiliu Judeþean ºi invers.toate cã sunt plãtiþi din banii altceva spuneþi! Poate ceea cecâteva luni. Însãºi editurile dePânã la urmã, nemaiavând ce presa nu încheie contracte cunoºtri ai celor de care-ºi bat am scris aici mirã pe unii sauface, la insistenþele mele au firmele care au doar un joc. Faceþi o comparaþie: Eu îi face suspicioºi. Stau lascos spaþiul respectiv lachioºc. Ce scriu aici puteþi dau aproape 1 milliard lei dispoziþia oricui cu amãnunte.licitaþie. ªi acum s-au vãzutverifica oricând. ªi atunci vechi pe an dãri cãtre stat, N-am scris tot, mi-ar fi trebuitinteresele ce se urmãreau.cum scoþi la licitaþie un spaþiu „bãieþii deºtepþi” dau gãuri probabil vreo douãzeci deSunt douã tabere carede distribuþie a presei pentru dar tot noi suntem umliþi. pagini de ziar. Oricum, vã rogurmãresc sã-ºi impunãtrei luni, când trei luni îþi ia Pânã când oameni buni, cã faceþi dreptate, dacã nu din„clientul” lor. Iar pentru asã faci numai contractele, totul are o limitã. Vã convine conºtiinþã, mãcar de fricaargumenta ceea ce scriu aicidacã þi le fac. Adevãrul e sau nu, dar sã nu uitaþi un alegerilor, cã poate o sã vremvã relatez exact faptele:altul. Cineva vrea sã prindã lucru: salariile vã vin de la sã plãtim alþi oamnei laspaþiul respectiv sã vândã cu presa localã ºi de la noi Spitalul Judeþean care vor cuÎNCEPEM CU totul altceva dar ºi câteva „proºtii din Cãlãraºi”. Acum adevãrat ziare ºi nu „giugeleziare acolo de ochii lumii. Cã revenim concret la spaþiul din ºi bãieþi deºtepþi”„CELEBRUL” CAIET DEdoar n-o sã-i numere cineva cã incinta Spitalului Judeþean. Silviu Panã - administratorSARCINI are ziare de 50 lei ºi acadele Am cerut conducerii S.C. Dommiticã PressImediat ce s-a anunþat în de 1.000 lei. La argumentele Spitalului sã nu facãCãlãraºi SRLSelecþie pentrudomeniul hotelier -gastronomie, GermaniaAgenþia Judeþeanã pentru Ocuparea Forþeide Muncã din Cãlãraºi (AJOFM)informeazã cã ANOFM va organiza, înperioada urmãtoare, o selecþie pentruocuparea a 60 locuri de muncã, înGermania, pentru urmãtoarele meserii:bucãtar/bucãtãrese, cameriste, ospãtari,ajutor în bucãtãrie, ajutor în gastronomiade sistem, respectiv (MC Donalds, BurgerKing, KFC, Vapiano, Losteria, etc. ). Suntsolicitate persoane cu calificareprofesionalã sau experienþã în domeniulgastronomic solicitat. Persoanele interesatetrebuie sã deþinã cunoºtinte de limbagermanã de bazã, nivel B1/B2, pentrupersonalul auxiliar ºi cunoºtinte extinse -nivel C1/C2, pentru personalul despecialitate. Experienþa profesionalãconstituie un avantaj. Angajarea se facepentru perioada mai-noiembrie. Timpul delucru este de 40 de ore pe sãptãmânã, cuposibilitatea de a efectua ore suplimentare.Salariul oferit este de 1.200-1.500 euro brutpe lunã pentru personalul auxiliar ºi 1.500-2.000 de euro brut pe lunã pentrupersonalul de specialitate. Cazarea esteasiguratã de cãtre angajator (gratuit saunegociabilã). Persoanele interesate, careîndeplinesc condiþiile solicitate deangajator, se pot adresa AJOFM Cãlãraºipentru reactualizarea dosarului sau pentrua se înregistra în baza de date, cuurmãtoarele documente:- copie BI sau CI cu valabilitate de min. 6luni;- CV Europass în limba românã ºi germanã;- adeverinþã medicalã de la medicul defamilie din care sã rezulte cã persoana esteaptã pentru muncã;- cazierul judiciar în original care sa atestecã nu are antecedente penale (termen devalabilitate 6 luni).Relaþii suplimentare se pot obþine la telefon0242.315.798. Persoanã de contact:consilier EURES, Simona Donciu.II Anton Marin cu sediul în Bucureºti, Bdl.Uverturii, Nr. 163H, Sector 6, CUI: 27534353,J40/5031/2010, atribuie prin licitaþie, procedurãselecþiede oferte, contractul de prestãri serviciiconsultanþã-realizare cerere de finanþare, studiude fezabilitate, cereri de platã ºi asistenþã tehnicãpentru proiectul FEADR, mãsura 123, „Înfiinþaresecþie de vinificaþie, com. Frumuºani, Jud.Cãlãraºi”. Valoarea supusã achiziþiei 210.000Euro. Valabilitatea ofertei este de minim 24 luni ºise va depune personal sau trimisã prin poºtã saucurier. Oferta trebuie sã conþinã urmãtoarele:copie CUI, Certificat constatator ONRC în originalsau copie legalizatã, eliberat cu maxim 30 zileînaintea depunerii ofertei, Deviz financiarconsultanþã, inclusiv costurile orare. Codul CAENprincipal 7022 - Activitãþi de consultanþã pentruafaceri ºi management este obligatoriu. Termenlimitã de primire oferte 19.03.2012. Semnareacontractului va avea loc în datã de 26.03.2012.CONRIZLucrãri de construcþii civile ºi industriale,drumuri ºialimentãri cu apãProduce vopsele lavabile de interior ºi exterior910042 Cãlãraºi - România, Str. Griviþa nr. 313Tel. : 0242-318900 Fax: 0242-315200e-mail: conriz@clicknet.ro; www.conriz.rowww.obiectiv-online.ro


129 - 15 martie 2012Publicitate...afli ce se-ntâmplãDe 8 martie vã urãm o primãvarafrumoasã, cu soare, fericire ºi toatãdragostea noastrã prinsã într-unfrumos buchet de ghiocei ce vestescvenirea unei noi primãveri!Ministrul AgriculturiiStelian Fuia, preºedintelePDL CãlãraºiCând florile s-au trezit la viaþã ºicolþul ierbii respirã aerulprimãverii, primiþi mesajulnostru de apreciere ºi respect.Aceastã zi sã vã fie înmiresmatãprecum zorile, caldã precumamiaza ºi împlinitã ca o înserare!Liviu Tomoioagã, PNL CãlãraºiFie ca aceastã primãvarã sã vãaducã numai bucurii ºi multãdragoste alãturi de ceipe care îi iubiþi! O razã desoare, zâmbete ºi flori tuturordoamnelorºi domniºoarelor.Dragoº Coman,preºedinte OT PDL CãlãraºiFie ca aceastã nouã primãvarã sãaducã tuturor doamnelor ºidomniºoarelor un mãrþiºor desãnãtate, un ghiocel de noroc, oadiere caldã de fericire ºi razelestrãlucitoare ale speranþei în fiecaresuflet! Cu deosebitã preþuire,deputat PNLDan Motreanu


La mulþi ani!...afli ce se-ntâmplãÎn prag deprimãvarã un gândcald ºi un sincer LaMulþi Ani pentrutoate doamnele ºidomniºoarelecomunei Chiselet.Primar Mihail PenuTinereþea ºi frumuseþea sufletului sã nu vãpãrãseascã niciodatã, viaþa sã vã fie ca oprimãvarã, iar toate bucuriile lumii sã nu vãocoleascã. Sãnãtate, fericire ºi bucurie.Primar Ion Isvoranu, comuna SpanþovCu sincerãadmiraþie ºiprofund respect, vãurez sã fiþi într-operpetuã primãvarãa vieþii, luna luiMãrþiºor sã vãaducã sãnãtatedeplinã ºi pacesufleteascã, pentrucã frumoase,inteligente ºiharnice aþi fost ºiveþi fi. PrimarAurel Mocanu,comuna MânãstireaUn gând bunpentru toatedoamnele ºidomniºoarelecomunei Ulmeni.Fie ca sufletul sãvã fie curat ºi viaþaplinã de soare. Lamulþi ani! PrimarGheorghe UleiaFie ca aceastã minunatã primãvarã sã vãpãtrundã în suflete iar primele raze alesoarelui sã vã lumineze dimineþile.La mulþi ani!Primar Vasile Manole,comuna FrãsinetDebutul primãverii îmi oferã plãcutul prilej de aura tuturor doamnelor ºi domniºoarelor, caaceastã primãvarã sã le sãdeascã în sufletedragoste, bucurie ºi fericire. La mulþi ani!Primar Ion Niþulicã, comuna Dor MãruntPuritatea ºi albul ghioceilor sã vã umplesufletele. Pentru doamnele ºi domniºoarelecomunei Dragoº Vodã, viaþã frumoasã ºiîmpliniri. La mulþi ani! Primar MariusMoldoveanuCu deosebit respect ºipreþuire pentrudoamnele ºidomniºoarele comuneiValea Argovei, fie casufletul sã vã fie curatºi viaþa plinã de soare.La mulþi ani!PrimarDumitru CuleaPentru toate doamnele ºi domniºoareleoraºului Lehliu Garã, cu ocazia zilei de 8Martie, un gând frumos ºi o primãvarãveºnicã în suflete.La mulþi ani!PrimarIulian IacomiCu sincerã admiraþie ºi profund respect, vã urez sãfiþi într-o perpetuã primãvarã a vieþii, luna luiMãrþiºor sã vã aducã sãnãtate deplinã ºi pacesufleteascã, pentru cã sunteþi frumoase, inteligenteºi harnice aþi fost ºi veþi fi.Primar Nicolae Ghedzira, comuna Sãruleºti.Tinereþea ºi frumuseþeasufletului sã nu vãpãrãseascã niciodatã,viaþa sã vã fie ca oprimãvarã, iar toatebucuriile lumii sã nu vãocoleascã.Sãnãtate, fericire ºibucurie.PrimarGheorghe Paceagiu,comuna MitreniDebutul primãverii îmioferã plãcutul prilej de aura acestei jumãtãþifrumoase a lumii careeste femeia, sã aibãparte de fericire ºibucurii, de împliniri ºisãnãtate ºi din suflet sãnu le plece niciodatãprimãvara. PrimarTudorel Radu,comuna CrivãþPentru doamnele ºi domniºoarele comunei Fundeni,cele mai sincere felicitãri. Fie ca aceastã minunatãprimãvarã sã vã pãtrundã în suflete ºi sã rãmânãveºnic. La mulþi ani!PrimarGheorghiþã CãrtuºanuPentru toate doamnele ºi domniºoarele comuneiªtefan Vodã, sufletele sã vã fie ca o primãvarãfãrã sfârºit. Necazurile sã vã ocoleascã ºi sã aveþiparte numai de bucurii, alãturi de cei ce vã iubesc.Primar George AvramUn gând bun pentru toatedoamnele ºi domniºoareledin Grãdiºtea, cãrora ledoresc ca viitorul sã le fieînsorit ca o primãvarãplinã de bucurii ºiîmpliniri.La mulþi ani!PrimarAlecsandru Bobocwww.obiectiv-online.ro


La mulþi ani!...afli ce se-ntâmplãÎn prag de primãvarã un gând cald ºi un sincerLa mulþi ani!pentru toate doamnele ºi domniºoarele comuneiGãlbinaºi.Primar Paul RaduPentru doamnele care ne fac viaþa mai frumoasã,primele raze ale soarelui de primãvarã sã le mângâienecontenit pleoapele.La mulþi ani!Primar Aneta Niþu, comuna JegãliaViaþa sã vã fie ca o primãvarã. Sãnãtate, putere demuncã ºi fericire pentru toate doamnele ºidomniºoarele comunei Cuza Vodã.La mulþi ani!Primar Aurel StanCu ocazia zilei de 8Martie, transmittuturor doamnelor ºidomniºoarelor dincomuna Borcea ungând bun ºi multeprimãveri fericite.La mulþi ani!PrimarMarcel ZãgãrinDoamnul primarVictor Maneafelicitã, cu ocaziazilei de 8 Martie,toate doamnele ºidomniºoarelecomunei Lupºanuºi le ureazã sã aibãparte de fericire ºisãnãtate.Primarul Pavel Petre adreseazã tuturordoamnelor ºi domniºoarelor comunei Ciocãneºti,cu ocazia zilei de 8 martie, un gând sincer depreþuire ºi le ureazã ca viaþa sã le fie oprimãvarã veºnicã. La mulþi ani!De 8 Martie le doresc din suflet doamnelor ºidomniºoarelor din Chirnogi numai bine, multãfericire ºi dragoste alãturi de cei foarte dragi.Primar Vasile CheciuGânduri senine ºi un simbolic buchet de ghiocei acumla început de primãvarã.La mulþi ani!Primar Anghel Olteanu, comuna UnireaPe aripi de primãvarã,8 Martie lin coboarã,ªi în a lui privire,Vã aduce mult noroc ºi fericirePrimar Aurel Gazu, comuna CurcaniFie ca toateîmplinirile frumoase,sãnãtatea ºi spiritulzilei de 8 martie sãvã însoþeascãpretutindeni. PrimarNicolaeRâºnoveanu,comuna RoseþiPrimãvara… anotimpulrenaºterii, al trezirii la viaþã,face ziua aceasta de 8 Martie,ziua cea mai plinã defeminitate, zâmbete ºi cãldurasufleteascã! Fie ca toateîmplinirile frumoase, sãnãtateaºi spiritul acestei zile sã vãînsoþeascã pretutindeni. Lamulþi ani! Primar GheorgheDobre, comuna ModeluPentru cã sunteþi cele care neînsenineazã zilele, pentru cã sunteþi celecare daþi lumii mai multã frumuseþe,pentru cã sunteþi cele care gãsesc înfiecare zi timp pentru orice problemã ºiorice nevoie a celor dragi, pentru cãsufletul vostru ºtie ce e iubirea, vã aducun omagiu cu ocazia zilei de 8 martie.La mulþi ani!Primar Nicolae Eremia,comuna Alexandru OdobescuDoresc sã felicit toate femeile pentru cã au avutputerea sã facã aºa încât sã existe miracole! Iaraceasta zi minunatã le este dedicatã!La mulþi ani!Primar Petre Dinei, comuna BelciugateleFie ca acest mãrþisor sã vã aducã liniºtea ºi fericireade care aveþi nevoie, iar iubirea sã vã îmbrãþiºezesufletul. Primar Dorel Dorobanþu, oraº FunduleaFie ca toateîmplinirilefrumoase,sãnãtatea ºispiritul acestei zilesã vã însoþeascãpretutindeni…fieca primãvara sã vãinunde sufletul cubucurie ºi cuparfumul tuturorflorilor sale. Vãdoresc un 8 Martiecât mai frumos.Primar IulianGeambaºu,comuna ªoldanuwww.obiectiv-online.ro


...afli ce se-ntâmplãLa mulþi ani!Cu acest Mãrþiºor vã trimit un buchet deflori. Minunea acestei primãveri sã luminezeinimile tuturor ºi sã vã aducã renaºtereasperanþei, a bucuriei ºi a cãldurii în suflet.Viceprimar Picu ªiºman, municipiul CãlãraºiAº vrea ca acest mãrþiºor, împreunã cu primiighiocei ºi primele rândunele care vestescrenaºterea naturii, sã fie ºi un simbol al preþuiriinoastre. Fie ca aceastã primãvarã sã vã aducã noisperanþe ºi pace în suflet, gingãºie ºi dragoste,putere ºi multe realizãri.Viceprimar Gabriel Gurlui, comuna BelciugateleFie ca toateîmplinirile frumoase,sãnãtatea ºi spiritulacestei zile sã vãînsoþeascãpretutindeni ºi fie caprimãvara iubirii sãvã inunde sufletul cubucurie si cuparfumul tuturorflorilor sale. Vãdoresc un 8 Martiecat mai frumos.Secretar FlorinStoia, comunaLupºanuDe 8 Martie toate femeile sãaibã parte de iubire, decadouri multe, pentru cã prinaceste dovezi toate doamneleºi domniºoaree se simt iubite.La multi ani de 8 martie!Colonel Daniel Popa -Inspectoratul pentru Situaþiide Urgenþã “Barbu ªtirbei”CãlãraºiPentru toate mamele din Cãlãraºi,bogate ºi mai puþin bogate, cu carierãsau gospodine, tinere sau cu ghioceila tâmple, le urez o imensitate de ceralbastru ºi fericire în fiecare zi!Deputat PSD Colegiul Uninominalnr.2 CãlãraºiNinel Damian!An de an sãrbãtoarea de 8 Martie nereaduce speranþa, optimismul,credinþa în mai bine ºi spor la toate.Din încleºtarea frigului cu razelesoarelui, a întunericului cu lumina,dupã ultimele zvârcoliri din zilelebabelor, învinge viaþa, primavara,soarele. Doamnelor, zilele frumoasesunt pentru voi. La Mulþi Ani!Organizaþia Municipalã PSD Cãlãraºi -preºedinte Ion ªtefan!De 8 Martie senin,într-un cadru anonimPrimãvara a sositîn al iernii asfinþit.Doamnelor ºi domniºoarelor,un 8 martie de vis vã doreºtedirectorul Serviciului Public PieþeOboare Cãlãraºi Vasile Manea!Fie ca toate împinirile frumoase, sãnãtatea ºispiritul acestei zile sã vã însoþeascã pretutindeni,iar primãvara iubirii sã vã inunde sufletul cubucurie ºi cu parfumul tuturor florilor sale.Vãdoresc un 8 Martie cât mai frumos.Deputat Dumitru BoabeºColegiul Uninominal nr.5 Cãlãraºi!Doamnelor ºi domniºoarelor, voi ne luminaþiviaþa. Sã aveþi o primãvara caldã, dragosteimensã, luminã în suflet ºi în priviri. La multiani de 8 Martie!Preºedintele Casei Judeþene de Asigurãri deSãnãtate CãlãraºiMarian DinulescuDacã soarele vã râde prin pãr, dacã simþiþi mirosde ghiocei, dacã auziþi ciripit de pãsãrele atunciînseamnã cã trãiþi o nouã primãvarã, cu multmai frumoasã decât precedentele! Sã aveþi un 8Martie aºa cum vã doriþi!Directorul Direcþiei Generale de AsistenþãSocialã ºi Protecþia Copilului CãlãraºiMihai Roibu!De 8 martie, tuturordoamnelor ºi domniºoareloro primãvarã frumoasã, cusoare, fericire ºi toatãdragostea celor dragi prinsãîntr-un imens buchet deghiocei! Cu respect, acesteurãri vin din parteadirectorului AgenþieiJudeþene pentru OcupareaForþei de Muncã din CãlãraºiCãtãlin Popescu!Ziua de 8 Martie îmi oferã prilejulsã transmit doamnelor ºidomniºoarelor sã primiþi atâteaflori încât sã vã faceþi grãdinã,atâtea felicitãri încât sã aveþi vorbebune tot anul, atâta dragoste încâtchiar dacã aþi da înapoi la fiecare,tot ar mai rãmâne… Cu drag, un lamulþi ani de 8 martie!Directorul Direcþiei Agricole ºiDezvoltare Ruralã CãlãraºiDaniel Obadã!O femeie are forþa sã suprindã mereu! Poate controlacerturi, poate sã ducã sarcini grele, menþine frumuseþea,iubirea ºi opiniile. Surâde când ar trebui sã þipe, cântã cândar trebui sã plângã, plânge când e bucuroasã ºi râde când esperiatã. Uneori uitã cât de mult valoreazã! Un frumos lamulti ani de 8 Martie tuturor doamnelor ºi domniºoarelor!Directorul DSV Cãlãraºi - Gheorghe DrãgãnicãPrimãvara… anotimpul renaºterii, al trezirii laviaþã face ca ziua aceasta de 8 Martie sã fie maispecialã, ziua cea mai plinã de feminitate,zâmbete ºi cãldurã sufleteascã! Pentru toatedoamnele ºi domniºoarele cu mult drag acestmesaj din partea primarului Municipiului OlteniþaCostinel Milescu!Ziua de 8 Martie sã fie un prilej de bucuriepentru toate doamnele ºi domniºoarele, sãsimtiþi mai puþin apãsarea grijilor ºi sã vãumpleþi gândurile ºi sufletul de cãlduraprimãverii! La Mulþi Ani!Garda de Mediu Cãlãraºi, prim comisarRareº Ionescu!www.obiectiv-online.ro


...afli ce se-ntâmplãLa mulþi aniVoinþa de a asculta, rãbdarea de a înþelege, tãria de asprijini, iubirea în a îngriji ºi de a fi mereu acolo undeeste nevoie ... Toate acestea sunt frumuseþea femeii.La mulþi ani de 8 martie tuturor doamnelor ºidomniºoarelor! Ionuþ Dragu, Director ExecutivDirecþia Regionalã de Statisticã din Cãlãraºi!O primãvarã cu multã bucurie! Chiar dacã au încomun sensibilitatea, frumuseþea, delicateþea...femeile sunt unice...La Mulþi Ani!Directorul ITM Cãlãraºi, Ion Sfetcu!Pentru cã sunteþi cele care însenineazã ziuabãrbaþilor, pentru cã sunteþi cele care gãsesc timppentru orice problemã, pentru cã o luaþi de la capãtîn fiecare zi, pentru voi timpul se opreºte în loc lafiecare început de primãvarã, sã vã aducã unomagiu... La Mulþi Ani cu ocazia zilei de 8 Martie!Titi Feldioreanu - AdministratorSC ALITRANS SRL Cãlãraºi!Un buchet de lãcrãmioare, unmãnunchi de sentimentefrumoase ºi o grãmadã deîmbrãþiºãri… specialdoamnelor ºi domniºoarelor!La mulþi ani de 8 martie!Directorul SC REMAT SACãlãraºi, Ion Gãbreanu!Fie ca ziua de 8 Martiesã aducã tuturordoamnelor ºidomniºoarelor toatãlumea la picioare,zâmbetul pe buze ºi toatãfericirea de pe pãmânt.La mulþi ani! fetelor,femeilor, mamelor ºibunicelor! GeorgeMuºat, preºedinteorganizaþia municipalã aPDL Cãlãraºi8 Martie este ziua cea mai plinã de feminitate,zâmbete ºi cãldurã sufleteascã. Este ZiuaFemeii! Cu ocazia acestei zile, felicit toatefemeile din Cãlãraºi!Daniel ªtefan Drãgulin, preºedinte PNLOrganizaþia Municipalã CãlãraºiDoamnelor ºi domniºoarelor, rãsãritul soarelui sãvã aducã peste zi împlinirea viselor alãturi de totceea ce poate fi mai pur, mai sincer, mai curat. Un8 Martie însorit ºi plin de iubire mereu ºi mereu!Primarul comunei Vâlcelele, Vasile Iliuþã!Frumuseþe, dragoste, sinceritate, respect ºirafinament- aceste flori ale omeniei sã vã însoþeascãoriunde ºi oricînd. La multi ani de 8 martie tuturordoamnelor ºi domniºoarelor!DUMITRU COARNÃ, în numele Biroului TeritorialCãlãraºi al SNPPC ºi Federaþiei SNPPC Cãlãraºi!Razele de soare sã vã mângâie sufletele minunate,iar primãvara sã vã dea forþa sã renaºteþi, pline deoptimism ºi încredere. Bucuriile sã vã iasã în calela orice pas ºi aprecierile celor din jur sã fie pemãsurã bunãtãþii pe care o arãtaþi, zi de zi, celordin preajma dumneavoastrã! La mulþi ani,doamnelor ºi domniºoarelor din judeþul Cãlãraºi!Preºedintele Consiliului Judeþean CãlãraºiRãducu FilipescuVicepreºedinþi Daniel ªtefan Drãgulin ºi LiviuVârtejanuCu ocazia zilei de 8 martie, echipaRoxaly Travel ureazã tuturor femeilorla mulþi ani! Fie ca aceastã zi sã vãaducã zâmbetul pe buze ºi toatãfericirea de pe pãmânt.Cu ocazia zilei de 8martie, urez tuturordoamnelor ºidomniºoarelor din judeþulCãlãraºi o primavarafrumoasã care sã leaducã multe împliniri,bucurii ºi sãnãtate! Lamulti ani! Senator UNPR,Vasile NedelcuÎntr-o zi specialã de 8 Martie transmit cumult respect, sinceritate ºi dãruiremamelor, soþiilor, fiicelor, surorilor ºiprietenelor noastre mulþumiri pentru clipeleminunate oferite nouã bãrbaþilor, clipe cene fac mândrii cã facem parte din viaþa lor.La Mulþi Ani de 8 Martie!Cu prietenie,LAURENÞIU DIMAManager General - Creme CaffeLuna Martie sã vã lumineze inimile, sã vã aducãrenaºterea speranþei, a bucuriei ºi a cãldurii în suflet, iarziua de 8 Martie sã fie plinã de împliniri pentru toatedoamnele ºi domniºoarele! Agenþia pentru DezvoltareRegionalã Sud Muntenia vã stimeazã pentru ceea cesunteþi, vã respectã pentru cã meritaþi ºi vã felicitãpentru realizãri!La Mulþi Ani! Liviu MUªAT, Director ADR SudMunteniaFie ca ziua de 8 Martie sã vã aducã toatãlumea la picioare, zâmbetul pe buze ºi toatãfericirea de pe pãmânt. La mulþi ani!George Fedorovici,secretar general PDL CãlãraºiZiua de 8 Martie îmi oferã prilejul pentru a spunetuturor femeilor comunei Independenþa cât de multînseamnã pentru noi. La muþi ani!Primar Constantin Anghelwww.obiectiv-online.ro

More magazines by this user
Similar magazines