Modernizat în întregime, a fost inaugurat Ambulatoriul - Obiectiv

obiectiv.online.ro
  • No tags were found...

Modernizat în întregime, a fost inaugurat Ambulatoriul - Obiectiv

26 - 31 octombrie 2012untem pregãtiþi sãînfruntãm iarna.SAceasta este concluziala care a ajuns edilul ºef alprimãriei Cãlãraºi, Danielªtefan Drãgulin, care susþinecã deja are un plan deacþiune bine pus la punctîmpreunã cu societateaUrban SA, operatorul desalubritate al municipiuluiCãlãraºi. Pregãtirile pentru oiarnã grea au fost dejaefectuate.Reprezentanþii Primãriei auverificat toate utilajele dedeszãpezire ºi au pus lapunct toate detaliile, astfelîncât atunci când vremea seva înrãutãþi, utilajele sã fiepregãtite sã facã faþã ºi sãelibereze carosabilul, pentruwww.obiectiv-online.ro...afli ce se-ntâmplã Administraþie 3Primãria are în intenþie sã construiascã250 de locuinþe în zona PicRodica Dohotca circulaþia sã se desfãºoareîn condiþii optime. Chiardacã Urban este în perioadapremergãtoare intrãrii îninsolvenþã, primarulDrãgulin spune cã acestlucru nu afecteazã contractulpe care îl are în derulare cuPrimãria Cãlãraºi, insolvenþaneputând da posibilitateaterþilor sã le ia utilajele saubunurile.Astfel, firma Urban are ladispoziþie 3 ani pentru a ieºidin insolvenþã. „Pe mine numã intereseazã dacãaceastã firmã este îninsolvenþã, ci doar sã-ºifacã treaba, mai ales cãprimãria nu are datoriipentru serviciileprestate.”, spune primarul.„În prezent, firma UrbanSA este pregãtitã cumaterial antiderapant, iarutilajele sunt evaluate ºiurmeazã a fi puse lapunct, iar imediat ce vorcade primii fulgi se vaîntruni comandamentulupã cum se ºtie, primãria primeºteconstant cereri pentru locuinþe. ChiarDdacã unii cãlãrãºeni solicitã locuinþesociale sau ANL, anumite persoane doresc olocuinþã în regim de cumpãrare. În acestscop, primarul municipiului Cãlãraºi, Danielªtefan Drãgulin, s-a întâlnit la Craiova cu uninvestitor imobiliar din Marea Britanie.Acesta doreºte sã construiascã 250 delocuinþe de tip modular P+4, la un preþ carear varia între 10.000 ºi 15.000 de euro.Primarul spune cã în prezent mai existãfonduri pentru creditele de tip „Prima cas㔺i dacã ar existaîn jur de 250 de cãlãrãºeni dornici pentru oastfel de locuinþã, investitorul englez ar fidispus sã le construiascã. Executivulprimãriei a identificat deja ºi zona unde arputea fi construite. Mai sunt disponibile 2,5ha de teren lângã cartierul rezidenþial, zonaPic, unde ar putea fi construite acesteansambluri de locuinþe. Primarul Drãgulin îiîndeamnã pe cãlãrãºeni sã depunã laprimãrie cereri în acest sens pentru caproiectul sã nu rãmânã numai la stadiul dediscuþie. Întrucât construcþia acestor locuinþenu necesitã foarte mult timp, existãposibilitatea ca în cursul anului viitor, dacãvor exista ceceri, unii cãlãrãºeni sã se poatãmuta în astfel de case.Utilajele de la Urban sunt pregãtitesã înfrunte iarnaRodica DohotZiua Armatei la CãlãraºiRodica Dohotn fiecare an, pe 25octombrie, seÎsãrbãtoreºte ZiuaArmatei. ªi la Cãlãraºia fost marcatã aceastãzi prin depunerea decoroane la MonumentulEroilor cãlãrãºeni dinal doilea rãzboimondial, amplasat înintersecþia de la Bãlãn,dar ºi printr-o serie deacþiuni dedicate ZileiArmatei Române.Programul a început cuslujba religioasã ºi cualocuþiuni aleinvitaþilor. Lamanifestare auparticipat toateunitãþile de cadrularmatei române,pompieri, jandarmi,poliþie, veterani depentru iarnã, pentru apune în aplicare planulpentru deszãpezire aoraºului.” , a concluzionatDrãgulin.rãzboi, dar ºi toþireprezentanþiiinstituþiilor publice,prefectul Geoge Iacob,primarul DanielDrãgulin,vicepreºedinteleConsiliului JudeþeanCãlãraºi, Ion ªtefan,precum ºi conducerileInspectoratului dePoliþie, Jandarmi ºiPompieri. În semn derespect, un grup decopii de grãdiniþã auîmpãrþit flori tuturorveteranilor de rãzboi.Manifestaþie s-aîncheiat cu depunereade coroane.Ziua Armatei Româneeste sãrbãtoritã ºi prinarborarea DrapeluluiNaþional la toatesediile instituþiilormilitare.SC ECOAQUA SASucursala Cãlãraºi, cu sediulîn Cãlãraºi, str. Progresul,Bl.BBB, Et. 4, efectueazãlucrãri de vidanjat, curãþatºi desfundat reþele decanalizare contra costpentru populaþie ºi agenþiieconomici din localitate.Relaþii la telefon0242.315.346, de luni pânãvineri, între orele7.30 - 16.00.S.P. Centrale TermiceAdministrare FondLocativ-Cãlãraºi, cu sediul înstr. 1 Decembrie 1918, nr. 1, bl.A 24, tr. 4, parter, tel/fax 0242314 186, solicitã autorizaþie demediu pentru «Producerea,transportul, distribuþia ºifurnizarea energiei termice» încentrale termice cu funcþionarepe gaz natural din administrareasa. Pentru informaþiisuplimentare, propuneri ºicontestaþii se va contactaAgenþia pentru ProtecþiaMediului Cãlãraºi, ºos. Chiciuluinr. 2, tel:0242/315035,fax:0242/311926, în termen de30 de zile de la apariþiaanunþului.Director,ing. Gheorghe Ciocârlan Laptopuri Tablete Sisteme Componente Monitoare ImprimanteOfertaluniiANUNÞ Periferice Retelisticã Software Audio foto video BoxeLAPTOP Acer I32.53Ghz HD LedHDD 320 GB4 GB RamDVD RW,Webcam1735 leiB-dul N.Titulescu Bl.C31 parter ,CãlãraºiTelefoane 0242.331.514 ºi0724.086.164Email: dan@epsilonit.roDepartament ServiceTelefon 0722.363.312Email: viorel@epsilonit.ro


4 Societate172 de familii dinmunicipiul Cãlãraºibeneficiazã de venitminim garantata sfarºitul lunii septembrie, înevidenþele Direcþiei de AsistenþãSocialã se aflau 172 de familii care Lbeneficiau de ajutor social, conformprevederilor Legii 416/2001. De la începutulanului ºi pânã la sfârºitul lunii august, sumala care se ridicã plãþile ajutoarelor socialeefectuate de cãtre Agenþia Judþeanã pentruPrestaþii Sociale era de 312.822 lei. În lunaseptembrie s-au mai primit încã 4 dosarepentru acordarea venitului minim garantatcare se aflã în curs de soluþionare. Dintremembrii celor 172 de familii ºi persoanesingure care beneficiazã de prevederile legii416/2001, 32 de persoane presteazã muncã înfolosul comunitãþii conform aceleiaºi legi,restul fiind persoane aflate la vârstapensionãrii, mame cu copii cu vârsta pânã la7 ani ºi persoane care se aflã în incapacitatetemporarã de muncã.Tot în luna septembrie a.c., s-au efectuat plãþicãtre 26 de persoane în cuantum de 7.070 leicu titlu de ajutoare de urgenþã, conformprevederilor art. 28 din Legea 416/2001. Înperioada ianuarie - septembrie 2012, au fostsoluþionate favorabil 370 de solicitãri deajutoare de urgenþã, suma plãtitã cãtresolicitanþi fiind de 111.700 lei. Ajutoarele aufost acordate din motive medicale, pentrureparaþia locuinþei în urma unor calamitãþisau incendii, precum ºi pentruînmormântarea unor persoane fãrã venituri.Marian Petre Miluþ,patronul Prefab, decoratde regele Mihai Iegele Mihai I ºi principesa Margaretaau decorat, miercuri, în cadrul unorceremonii desfãºurate în Sala Regilor Ra Palatului Elisabeta, o serie de personalitãþidin România ºi din Europa, conformAgerpres. Decoraþia regalã "Nihil Sine Deo" afost înmânatã marilor maestre ale artei liriceEugenia Moldoveanu ºi Maria SlãtinaruNistor, dirijorului Horia Andreescu,scriitorilor Ana Blandiana ºi Romulus Rusanºi omului de afaceri Marian Petre Miluþ,patronul Prefab ºi al Observator ºi RadioVoces Campi Cãlãraºi.La ceremonii au participat principele Radu ºiprincipele Nicolae.Ceremoniile se înscriu în cadrulmanifestãrilor prilejuite de aniversarea zileide naºtere a regelui Mihai. Sistemul deordine, decoraþii ºi medalii ale Casei Regale aRomâniei este mijlocul prin care regele MihaiI al României rãsplãteºte eforturile ºi meriteleunor personalitãþi române ºi strãine care auadus importante contribuþii la dezvoltareavieþii româneºti ºi care au sprijinit CasaRegalã în iniþiativele ei publice.Decoraþia regalã "Nihil Sine Deo" estedestinatã personalitãþilor de rang înalt dindomeniul politic, economic, militar, cultural ºidiplomatic, iar Crucea Casei Regale aRomâniei este acordatã membrilor ºicolaboratorilor de rang înalt ai administraþieiCasei Majestãþii Sale Regelui, dar ºi înalþilorfuncþionari publici din organizaþii naþionalesau internaþionale, mai noteazã Agerpres.Mircea Brânduºãncepând din aceastãvarã, comunaÎMânãstirea are unnou primar. MarianIancu, jurist de profesie,ºi-a propus ca la finelemandatului sãuimaginea comunei sãdevinã cât mai aproapede cele dincomunitateaeuropeanã. În acestsens, ºi-a creionat peagenda sa de lucru oserie de proiecteinovatoare pentrusatele comunei. Desprece este vorba, despreproblemele cu care seconfruntã, ne vorbeºteîn interviul de mai joscu multã amabilitate.funcþionare ºi reaºezarea de lucru ce proiecte Rep: D-le primar, serviciilor din primãrie. existã pentru perioadamarea majoritate aimediatã dar ºi pentruprimãriilor din judeþ se Rep: Mi-aþi vorbiturmãtorii ani dinconfruntã cu problema puþin mai sus demandatul dvs.?lipsei banilor. Sunt realizãri. Care sunt cele I.M.: Sunt foarte multe de Rep: D-le Iancu, care probleme de acest gen ºi mai semnificative la care fãcut în comunaau fost în opinia dvs. la primãria Mânãstirea? v-aþi adus contribuþia în Mânãstirea. Pentru începutfactorii decizionali care i- I.M.: Desigur ºi încã una calitate de viceprimar? mi-am creionat câtevaau determinat pe foarte mare. Lipsa banilor I.M.: Unul din crezurileproiecte care au ca obiectivlocuitorii comunei sã vã face sã avem câteva mele politice este acela cãurmãtoarele:acorde privilegiul de a fi arierate neachitate la în locul vorbelor sã - Finalizarea lucrãrilor deprimar? infrastructura comunei, vorbeascã faptele. De aceea, pietruire a strãzilor dinI.M.: Rezultatele muncii reabilitarea târgului cel mai bine ar fi sã toate satele comunei;mele de viceprimar din comunal ºi iluminatul întrebaþi locuitorii comunei. - Modernizarea prin lucrãrimandatul anterior. public stradal. Colectarea Sunt sigur cã ei vã vor de asfaltare a strãzilorComportamentul nou faþã taxelor ºi impozitelor se spune despre faptul cã comunale de interes public;de ceea ce înseamnã aflã la un procent de 60%, echipa de fotbal a comunei - Reabilitarea ºiadministraþia publicã localã, satisfãcãtor, dar care nu a fost readusã la nivelul modernizarea instituþiilorrespectul cuvenit ºi nu în corespunde cerinþelor mele. anilor 90; cã situaþia de învãþãmânt din comunã;ultimul rând dorinþa de aarãta cã se poate. Rep: În ceea cepriveºte lipsa de personalsau mai bine zis anumãrului mic de posturiocupate, care estesituaþia în administraþialocalã din Mânãstirea?I.M.: Într-adevãr, serviciiledin primãrie se confruntãcu lipsa de personal. ªiaceastã problemã vine defapt tot de la bani: angajaþiiau plecat spre alte domeniimai bine plãtite, iarGuvernul a blocat posturilepentru a face economie. Ne-ar mai fi necesare 4 posturila serviciul de AsistenþãSocialã, Registru Agricol,Starea Civilã ºiCompartimentul Financiar-contabil. Practic ar trebui onouã organigramã de Rep: În varã, lainvestire, în ce condiþiiaþi preluat administraþialocalã?I.M.: În primul rând vreausã precizez cã am avut ocolaborare bunã cu fostulprimar Aurel Mocanu, chiardacã ulterior am devenitadversari politici. Lamomentul preluãrii funcþieide primar, am gãsitproiecte începute, uneledintre ele finalizate în 2011,altele nefinalizate. Restulrealizãrilor din mandatulMocanu au fost posibileefectiv cu bani proveniþi dinbugetul local. Dar vorbaaceea: cine vrea, sã lerecunoascã, cine nu, nu!...afli ce se-ntâmplãpietruirii drumurilorcomunale este la unprocent de 80%; cã lucrãrilela înfiinþarea reþelei dealimentare cu apã potabilãse aflã într-un stadiu definalizare spre 90%; cã s-auînfiinþat aproximativ 14 kmde alei pietonale; cã s-areamenajat târgul comunalºi multe altele. Rep: D-le primar,existã interes din câtecunoaºteþi în rânduloamenilor de afaceri învederea iniþierii unorproiecte pe raza comuneiMânãstirea?I.M.: Deja avem înregistratela primãrie douã cereri dinpartea unor investitoristrãini, italieni, care în celmult douã luni vor demaraafaceri care au ca obiectivprestãri servicii ºi confecþiimase plastice. Pe lângãbanii care vor intra înbugetul local în urmataxelor se vor crea ºi foartemulte locuri de muncã. Încontinuare primãria va faceeforturi astfel încât toþioamenii de afaceriinteresaþi sã se bucureefectiv de facilitãþile oferitede primãrie în acordareaspre concesionare aterenurilor ºi spaþiilorexistente pe raza comunei. Rep: Pe agenda dvs.26 - 31 octombrie 2012Iancu Marian: „Dacã nu voi reuºi, peste4 ani, ce mi-am propus promit cã nu voi maicandida!”- Finalizarea lucrãrilor dereamenajare ºi dotare atârgului comunal;- Extinderea reþelei decanalizare ºi punerea înfolosinþã a staþiei deepurare;- Înfiinþarea unui parcindustrial. Rep: Am sã vã pun oîntrebare un picindiscretã. Sper sã nu vãblochez. Cum v-aþipropus sã arate comunala finele mandatuluidvs.? Dacã nu veþi reuºisã realizaþi proiectele demai sus, ce veþi face?I.M.: Întrebarea nu esteindiscretã ºi nici nu mãblocheazã. Sper ca toateobiectivele pe care mi le-ampropus sã se concretizeze înrealizãri care sã onorezenumele comuneiMânãstirea. Dacã nu voireuºi, peste 4 ani promit,acum, aici în paginileziarului ”Obiectiv”, cã nuvoi mai candida! Rep: Ce masajtransmiteþi locuitorilorcomunei Mânãstirea?I.M. Mesajul meu este unulsimplu ºi sper sã fiesemnificativ pentru toþilocuitorii. Încredere,rãbdare ºi toatã lumea lamuncã! Multã sãnãtate!www.obiectiv-online.ro


26 - 31 octombrie 2012Rodica DohotCãlãraºiul are nevoie ca deaer de mari proiecte deinfrastructurã care sãfluidizeze traficul, sã reducãaglomeraþia, sã modernizeze ºi sãridice imaginea oraºului. Înbugetul pe 2014 2020 vor existabani ºi pentru zonele urbane dincategoria a doua, cum esteCãlãraºiul. În acest sens, RãducuGeorge Filipescu, preºedinteleConsiliului Judeþean, a vorbit înpremierã despre viitoareaimagine a oraºului spunând cã selucreazã la un proiect ce are ovaloare în jurul sumei de 100milioane de euro, proiect ce vaschimba total imagineamunicipiului Cãlãraºi, dar ºi ajudeþului.Modernizarea oraºului se va axa pepartea de sud a oraºului, va începe dinzona strãzii Pompieri, din spatelePrefecturii, pâna la Piaþa Centralã.„Vreau sã se schimbe imagineacentrului vechi al Cãlãraºiului, iarcine va veni la noi sã poatã spune...afli ce se-ntâmplãFilipescu vrea o nouãimagine pentru Cãlãraºicã are ce vedea aici.”, spunepreºedintele Consiliului JudeþeanCãlãraºi. Gardul ce înconjoarãPrefectura va fi scos ºi se va face unparc foarte mare. Tot în zonã sedoreºte construirea unei parcãrisubterane între Prefecturã ºi CentrulCultural, spaþiul dintre semafor ºi hotelurmând sã fie închis traficului auto.Parcarea va avea 220 sau 400 de locuri,în funcþie de costuri ºi va deservi petimpul zile persoanele care lucreazã lafirmele ºi instituþiile din zona, iar petimpul nopþii persoanele riverane carelocuiesc în zonã. Zona betonatã dintrehotel ºi piaþã va fi spartã ºi se vareamenaja. Se intenþioneazã sã sedesfiinþeze ºi B-dul 1 Mai care, dupãpãrerea lui Filipescu, este inutil, maiales pentru oamenii care doresc sãtraverseze pentru a merge în parc.Chiar ºi construcþia din faþacinematografului 3D va dispãrea ºispaþiul va fi reamenajat aºa cum artrebui sã fie, mai ales cãcinematograful 3D merge foarte bine.,,Cinematograful 3D merge maibine decât spitalul, de aceeaintenþionãm sã mai facem unul, laOrizont, în incinta fostului cinema.Degeaba Fuia ºi restul ca el nu erade acord sã facem acest cinema ºisã ducem banii la spital, uite cãmerge mult mai bine decâtspitalul.”, declarã preºedinteleFilipescu.Grãdinã de varã ºibibliotecã cu 4 etajeChiar ºi stadionul Navrom ar putea fitransformat într-o grãdinã de varã, darsã rãmânã în continuare ºi centrusportiv. Nici malul braþului Borcea nu afost uitat. Administraþia judeþeanãdoreºte construirea unei case acãsãtoriilor moderne, cu un restaurantaferent ce va putea oferi celor care sevor cãsãtori momente frumoase. Celmai rapid proiect care poate fi demaratîn primãvara anului viitor rãmâneconstruirea unei biblioteci moderne cu4 etaje, construcþie ce ar putea fi fãcutãpe garajul subteran al ConsiliuluiJudeþean. Filipescu spune cã ar puteadeveni cea mai modernã bibliotecã dinzona de sud-est a României pentru cãva avea o dotare excepþionalã înmaterie de carte atât în format pentrucitit cât ºi în format electronic. Vaexista ºi un centru pentru vânzare decarte dar ºi un centru de audiþie.Intrãrile în oraº,modernizateNici intrãrile în judeþ ºi municipiulCãlãraºi nu sunt uitate de RãducuFilipescu, care doreºte sã le schimbetotal, aceastea fiind destul de jalnice înacest moment. Un alt proiect importantar fi reorganizarea cãii de centurã aCãlãraºiului. Având în vedere cãmunicipiul Cãlãraºi nu se poatedezvolta decât în partea de nord, se facstudii cu privire la prelungirea ºoseleide centurã pânã la Tonea, apoi sã sevinã pe malul Borcei pânã la feriboat,care de altfel, nu mai este funcþional,administraþia judeþului punând îndiscuþie ºi disponibilitatea firmeiOstrovit de a-l prelua. Pentru toateproiectele, Filipescu spune cã anulviitor se va preocupa în amãnuntpentru obþinerea tuturor aprobãrilornecesare, întrucât imediat ce se vorputea accesa fondurile, totul sã fiepregãtit. Aceste proiecte ar putea saschimbe pentru totodeauna imagineaorasului, dar multe au ºi costuriascunse. Cum ar arãta Cãlãraºiul cuastfel de schimbãri? Probabil cã multmai civilizat, mai puþin poluat ºi multmai aerisit.31 de locuri de muncã în strãinãtate, prin reþeaua EURESPersoanele interesatestomatolog, pentru caresã ocupe un loc desolicitã studii superioare demuncã în strãinãtatespecialitate ºi bune cunoºtinþede limba maghiarã.au la dispoziþie, pentruOperatorii CNC pentruaceastã sãptãmânã, o maºinile de strunjit, frezat ºiofertã de 31 de locuri dealezat - prelucrare piesemuncã vacante oferite prinmetalice pot lucra în Spaniareþeaua EURES.pentru un salariu între19.000 ºi 24.000 euroCele mai multe locuri debrut/an, dacã vobesc fluentmuncã (15) sunt oferite delimba spaniolã. De asemenea,angajatorii din Norvegia,drujbiºtii cu experienþã depentru domeniul petrolului ºi limba englezã, scris ºi vorbit. 3.000 euro brut/lunã; minim 2 ani în pãdure ºigazelor naturale: inginer Salariile oferite sunt între - 2 posturi asistent medical cunoºtinþe nivel mediu spresupraveghetor, inginer 60.000 ºi 150.000 euro generalist, pentru care se avansat de limba germanãsubmarin, senior inginer brut/an, în funcþie de solicitã calificare, iar pot lucra, pentru un salariuconducte sub presiune, senior experienþã ºi de calificare. Tot deþinerea de cunoºtinþe de de 1.300 euro net/lunã, îninginer structuri, inginer în Norvegia, pentru un limba germanã constituie Austria.proiect, verificator desene salariu între 4.000 ºi 4.700 avantaj. Salariul oferit este deconducte de sprijin,euro brut/lunã, persoanele 1.500 - 2.100 euro brut/lunã. Persoanele interesate potverificator izomerticcalificate în meseria desolicita mai multe detalii laconducte, responsabil patiser sau cofetar, cu Tot în domeniul medical, sediul AJOFM Cãlãraºi sauproiectare instalaþii, reglor experienþã în domeniu ºipoate fi ocupat un post depot pot consulta site-ulconducte, inginer conducte, cunoscãtoare ale limbiimedic- director cercetare înAgenþiei Naþionale pentrusenior inginer supape, senior engleze, pot lucra ca patiserOcuparea Forþei de Muncãlaborator de patologie, îninginer proiectant, senior ºef. Angajatorii din Germania(ANOFM), la adresaAustria. Salariul oferit esteinginer sisteme de control, oferã 5 locuri de muncã, dupahttp://www.eures.anofm.ro/de 4.000 euro brut/lunã. Sesenior inginer proiectant þevi cum urmeazã:pentru a vizualiza locurile deºi senior inginer conducte sub - 3 posturi în meseria de solicitã cunoºtinþe avansate muncã vacante disponibilepresiune. Pentru ocuparea inginer software. Cerinþe: de limba germanã ºi englezã. prin reþeaua EURES, precumacestor posturi se solicitã cunoºtinþe foarte bune de Angajatorii din Slovacia pun ºi condiþiile impuse destudii de specialitate ºi limba englezã, cunoºtinþe de la dispoziþia lucrãtorilor angajatorii statelor UEcunoºtinþe foarte bune de limba germanã. Salariul este români 2 posturi de medic pentru ocuparea acestora.www.obiectiv-online.roImpact5Topul firmelor Cãlãraºi 2012Rodica Dohotoia trecutã, restaurantul ,,La Sãlcii” a gãzduitmanifestarea prilejuitã de decernareadistincþiilor în cadrul TOPULUI FIRMELOR Jdin judeþul Cãlãraºi - ediþia 2012, un evenimentimportant pentru mediul de afaceri judeþean.Marian Drãgan, preºedintele Camerei de Comerþ,Industrie ºi Agriculturã Cãlãraºi, a declarat cãaceste clasamente au fost realizate la niveljudeþean, pe localitate, domeniu de activitate ºinivel de mãrime a firmelor. „Astãzi, trãim unmoment de bilanþ, celebrând firmele care auexcelat în 2011. Am observat cã s-au remarcatfirme tinere conduse de oameni tineri, cea ceînseamnã pentru judeþul nostru, nu doar osperanþã, ci o certitudine de dezvoltare. Existãproiecte mari pentru dezvoltarea judeþului:Canalul Dunãre - Bucureºti ºi Portul ComercialCãlãraºi. Fiecare dintre noi îºi va putea gãsilocul în unul sau mai multe astfel de proiecte,cu condiþia sã fim deschiºi ºi sã gândim pozitiv.Doresc sã felicit întreaga comunitate localã deafaceri pentru tenacitate ºi spiritul inovativ.”, adeclarat Marian Drãgan la deschidereamanifestãrii.La acþiune au participat prefectul Geoge Iacob,vicepreºedinþii Consiliului Judeþean Cãlãraºi, Ionªtefan ºi Bogdan Georgescu, viceprimariimunicipiului Cãlãraºi, Virgil Dumbravã ºi MariusDulce, directorul ADR Sud Muntenia, Liviu Muºat,directorul Registrului Comerþului, Tase Toza,primari din judeþ ºi ºefi ai instituþiilordescentralizate. În Topul Excelenþei din acest an s-au remarcat urmãtoarele firme: Avicola Dragoº-Vodã, Aqua, Catex, Confort, Gimart Import-Export,Ildu, Institutul de Cercetare Fundulea, Media Print,Prima Nova ºi Remat, firme care se aflã de 5 aniconsecutiv în acest top. De remarcat a fost faptulcã, la eveniment, chiar dacã au fost premiate, nu auparticipat nici jumãtate din firmele fruntaºe.„O carte pentrutinerii de peste Prut”n perioada 17 octombrie - 3 noiembrie 2012,Inspectoratul ªcolar Judeþean ºi CasaÎCorpului Didactic Cãlãraºi, în parteneriat cuPrimãria Cãlãraºi ºi Direcþia Judeþeanã pentruCulturã, Culte ºi Patrimoniu Naþional Cãlãraºi,iniþiazã proiectul „O carte pentru tinerii de pestePrut”, acþiune de voluntariat ce constã încolectarea de carte aparþinând autorilor români.Scopul proiectului vizeazã asigurarea unui fondde carte ºcolarã, pentru bibliotecile din oraºulCãlãraºi, Republica Moldova. Centrul decolectare se aflã în incinta Liceului Tehnologic„Dan Mateescu”, din Cãlãraºi. Vã aºteptãm sãne fiþi parteneri în acþiunile pe care le derulãm!Director C.C.D.,Prof. Camelia CroitoruRNP - ROMSILVABUCURESTIDIRECÞIASILVICà CÃLÃRAªIAleea IAS M Voda nr.2, cod poºtal 910058Telefon 0242/314344 , 0372732112 , fax 0242/311496office@calarasi.rosilva.roANUNÞDirecþia Silvica Cãlãraºi, cu sediul înCãlãraºi, Aleea IAS Mircea Vodã nr. 2, jud.Cãlãraºi organizeazã în data de 29.11.2012,orele 10.00 - licitaþie/negociere de masãlemnoasã pe picior producþia anului 2013(licitaþia principalã 2013).Licitaþia se desfãºoarã la sediul DirecþieiSilvice Cãlãraºi, cu prezentarea ofertelor înplic închis. Pentru masa lemnoasãneadjudecatã, imediat dupã încheierealicitaþiei, se organizeazã negociere, încondiþiile regulamentului de vânzare amasei lemnoase. Preselecþia are loc în datade 22.11.2012. Documentele pentruadmiterea la licitaþie se depun la sediuldirecþiei pânã pe data 22.11.2012, orele10.00.Relaþii suplimentare la sediul direcþiei saula þel. 0242 314 344


6 PoliticãDragu vrea sãcandideze din parteaPPDD, Milescu facepasul înapoiMarius Lotreaostul primar al municipiuluiCãlãraºi, actualmente consilierjudeþean din partea UNPR, Nicolae FDragu, vrea sã candideze din parteaPPDD pe Colegiul 1 Deputaþi Cãlãraºi.Organizaþia judeþeanã a PPDD a fostinformatã de preºedinta PartiduluiPoporului Simona Man cã Nicolae Dragueste interesat de o candidaturã, subiectulurmând a fi discutat la sediul central alpartidului. Acesta ºi-ar fi motivat dorinþaprin faptul cã are o poliþã de plãtit luiFilipescu.Conform unor surse, candidatura acestuianu este agreatã de mai mulþi membri aiPPDD Cãlãraºi care vor încerca sã-iconvingã pe ºefii de la Bucureºti cã nu arfi o decizie foarte bunã. Însã, aºa cum neaobiºnuit partidul lui Dan Diaconescu,este foarte posibil ca Nicolae Dragu sã fieimpus de la centru.Anunþat ºi el ca posibil candidat dinpartea PPDD pe Colegiul 5, CostinelMilescu, fostul primar al Olteniþei, arenunþat sã pare la candidaturã,motivând faptul cã familia nu ºi-ar maidori ca acesta sã intre într-o nouã bãtãliepoliticã.Iulian Iacomi renunþãla ideea candidaturiiindependenteMarius Lotrearimarul oraºului Lehliu Garã asurprins atunci când a anunþat cãdoreºte sã candideze pentru un loc Pde deputat în Colegiul 2 pe listele USL.Acesta spunea chiar cã va candidaindependent pe colegiul 3 dacã PSD nu îlva susþine. Din PSD Cãlãraºi îºi maianunþaserã intenþia de a candida SorinVrãjitoru, Rãzvan Meseºanu, IoanDamian ºi Liviu Vârtejanu.Iatã însã cã cele douã nume care au fostanunþate de PSD ca ºi candidaþi pentrucolegiile 1 ºi 2 de deputaþi sunt DanielFlorea (fost PDL) ºi Valeriu Steriu(UNPR), niciunul dintre cei 5 neavând„onoarea” de a fi nominalizaþi. Ar fipentru prima oarã în istoria PSD Cãlãraºicând organizaþia nu va avea niciuncãlãrãºean în Parlament, performanþaputând fi trecutã în dreptul actualuluipreºedinte interimar Dan ªova.Revenind la Iacomi, acesta a declarat cãîncã mai aºteaptã nominalizarea oficialã acandidaþilor PSD, afirmând în acelaºitimp cã a primit oferte ºi de la altepartide de a candida.Marius LotreaTitlul exprimãsentimentele pecare le trãiescacum mai toþimembrii PSD Cãlãraºiîn urma a tot ceea ces-a întâmplat înultima perioadã. Cumam tot scris despreceea ce se întâmplãsau nu se întâmplã înorganizaþia judeþeanã,nu o sã mai reluãm cidoar o sã tragemconcluziile....afli ce se-ntâmplã26 - 31 octombrie 2012PSD Cãlãraºi - „Dezamãgire, frustrare,nemulþumire, deznãdejde, renunþare”declarat RãzvanMeseºanu. Acesta estede pãrere cã actualaconducere trebuiedizolvatã, trebuie gãsitesoluþiile statutarepentru a fi puºi alþioameni care ºtiu cumsã conducã organizaþia.Liviu Muºat ar fi osoluþie pentru a prelua,chiar ca ºi interimar,organizaþia, în opiniasecretarului executivinterimar. Mai existã ºivarianta Þone, primarulmunicipiului Olteniþa,care a obþinut cea maiimportantã funcþiepoliticã aleasã, avândastfel argumentulpentru devenipreºedinte interimar.Cu siguranþã cã vorCãlãraºi candidând la... PDL) ºi Valeriu Steriu secretar executiv exista discuþii ample deOlt. Dacã în cazul (UNPR)!? Ce argumente interimar, cã de acum încolo desprePSD Cãlãraºi nu maiexistã ca organizaþie,decât cu numele, numai funcþioneazãprecum o organizaþie departid, PSD Cãlãraºi se numirilor de directori s- se pot oferi acum aproape ºapte luni nu a opþiunile privindaflã în disoluþie. a tot spus cã acestea „poporului pesedist mai existat nicio interimatul la PSD.Numirea lui ªova ca întârzie din motive cãlãrãºean” pentru a-i întâlnire între membrii În orice caz, campaniainterimar la Cãlãraºi a „tehnice”, transferul la vota pe niºte organizaþiei, nimeni nu ce va începe peste douãînsemnat dezastrul Cãlãraºi a unor cvasinecunoscuþi de ºtie ce se întâmplã, sãptãmâni va fi unapentru social democraþii candidaþi de la centru a cãtre cei din colegiile 1 nimeni nu ºtie ce sã care va aduna, dincãlãrãºeni. Acesta nu a fost bomboana pe colivã. ºi 2!? facã, pe ªova nu rândurile pesediºtilor,fãcut altceva decât sã-i Deºi mai multe nume reuºeºte nimeni sã-l oameni dezamãgiþi ºilase sã pluteascã în locale se pregãteau sã În cadrul PSD contacteze, iar mai nou sãtui sã mai creadã înderivã fãrã sã se candideze, dintre care nici primvicele IonCãlãraºi nu a maicai verzi pe pereþi. Niciimplice absolut deloc în amintim pe Rãzvanªtefan nu mai rãspunde primarii nu dau ghesrezolvarea problemelor Meseºanu, Sorin existat o întâlnire la telefon, totul este sã-i ajute, unii au spus-oapãrute. De la numirea Vrãjitoru sau Ioan de 7 luni într-o nebuloasã totalã. franc cã vor avea altedirectorilor deDamian, decizia Rãzvan Meseºanu a „Ziceam cã înainte opþiuni. ªi atunci, cudeconcentrate ºi pânã centrului a venit ca un exprimat cel mai bine noi nu reuºim decât cine vor face cei doila nominalizarea trãznet. I-a lãsat pe toþi sentimentele care-i sã ne certãm când ne candidaþi „impresie”candidaþilor pentru cu un gust amar. De ce dominã acum pe cei întâlnim, acum nu ne prin localitãþile dinParlament, PSD-ul a s-a dorit schimbarea în mai mulþi dintre social mai întâlnim nici colegii?fost lãsat la cheremul PSD, pentru cine mai democraþi. Existã mãcar ca sã nealtora. Mai mult decât exact, pentru niºte frustrãri, dezamãgiri, certãm. Ceva trebuieP.S. E bine sã vreiatât, ªova a arãtat cât politicieni care pânã nemulþumiri ºi chiar fãcut urgent pentruputerea, dar sã ºtii cede mult mizeazã pe mai ieri erau inamici, dorinþa de renunþare. cã aºa nu se maisã faci cu ea!colegii sãi de la Daniel Florea (fost Spunea Meseºanu, poate continua!”, ne-aCandidaþii PDL la parlamentare spuncã pornesc la luptã cu a doua ºansãGeorgel Muºat , iar pe Colegiul 2 DanielObadã, ambii de la PDL. Unele sursespuneau cã ar fi fost posibilã candidaturafostului primar al municipiului Cãlãraºi,Nicolae Dragu, pentru funcþia de senatorîn colegiul nr.1, dar se pare cã mai mulþimulþi membrii ARD s-au opus.„Ne intereseazã acel procent pe care l-am obþinut ºi la alagerile locale,contãm mai mult pe numãrul devoturi ºi nu mandatele. Este ca o þintãpe care noi ne-am propus-o. Chiardacã noi ne recunoaºtem poziþia ºiplecãm cu ºansa a 2-a, ne batem totuºipentru primele locuri. Vrem sã facemo campanie constructivã, sã venim noicu proiectele noastre, vom facediferenþa între o campanieconstructivã ºi nu negativã. Desigur,dacã atacurile vor fi foarte dure dinpartea adversarilor, desigur cã vomriposta.", spune Georgel Muºat. Întrebatdespre plecarea lui Pavelescu, G. Muºat adeclarat cã acesta s-a reorientat întrucâtRodica Dohotbunã pentru tineret, crearea de noi locuri existã mai multe ºanse de câºtig în altãde muncã prin atragerea investitorilor ºi parte. Dacã în urmã cu puþin timp, fostulel puþin aºa declarã Georgel Muºat, limitarea la douã mandate pentru aleºi. prefect Emil Muºat s-a prezentat în faþapreºedinte interimar PDL Cãlãraºi Geogel Muºat a adus în discuþie ºi lista de presei în calitate de secretar, de câtevaCºi candidat ARD pentru funcþia de candidaþi la alegerile parlamentare care a zile se prezintã în calitate de candidat pesenator Colegiul 1. Spune cã îºi doreºte osuferit modificãri. Dacã iniþial, la Camera Colegiul 1 deputaþi, din partea ARD.Deputaþilor pe Colegiul nr.1 candidat era Acesta a declarat cã existã resurse care îialtfel de campanie, unde sã nu discuteAurelian Pavelescu (PNÞCD), acum a fost vor permite sã aibã o campanie decentã,despre adversarii sãi, ci sã spunã ce vor nominalizat Emil Muºat, Colegiul 2 - iar vis-a-vis de contracandidatul sãu,face ei când vor câºtiga locurile în Vasile Iliuþã (PDL), Colegiul 3 - Adrian Daniel Florea, acesta spune cã se poateparlament. Dacã va câºtiga, Geogel Muºat Iuraºcu (Forþa Civicã), Colegiul 4 - Stelian pleca cu ºanse egale, în opþiunilespune cã are 3 prioritãþi importante ºi Fuia (PDL), Colegiul 5 - Viorel Pironea electoratului, ARD reprezentând oanume o promovare ºi susþinere foarte (PDL), la Senat pe Colegiul 1 va candida alternativã la USL.www.obiectiv-online.ro


ActualitateMicã Publicitate1026 22 - 31 - 28 octombrie iunie 2012 2012...afli ce se-ntâmplã(blocurile armatei) sau SCHIMB cu274.Vând teren 3000 mp, intravilan4.300 euro, uºor negociabil sau acceptapartament 2 camere + diferenþã. Preþ construibil, deschidere la drum 27 ml, situat variante.GARSONIEREnegociabil. Telefon: 0728.827.576.în zona condorul dacia, certificat de------------------------------------------------------------------------------------------------------------ urbanism, cadastru, intabulare, utilitãþi apã 158.Vând autoturism Renault Laguna 2.251.Schimb garsonierã ºi apartament 2 246. Vând ap. 3 camere, et.1, in Centrul ºi curent în faþa terenului, posibilitate de Preþ 4.800. Maºina este full option,camere nedecomandat cu apartament 3 Civic, cu faþa spre Parcul Central, complet parcelare. Pret 6 Euro /mp. Pentru detalii climatizare, pilot, computer bord, ASC, ASR,camere exclus etaj 4. Telefon 0724703954. renovat, centralã termicã, gresie+faianþã, 0732591388SRS, senzori parcare, jante aliaj, fabricaþie------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------2003, 120 cp, diesel. Tel 0724.781.478.parchet, izolaþie exterioarã. Relatii la250Vând urgent garsonierã toatetel.0722.338.998252.Vând 10 ha teren situat la 8 km de------------------------------------------------------îmbunãtãþirile. Et.2 zona ANL. 18 500 euro. Cãlãrasi pe DN spre Slobozia, deschidere 154.Vând Mercedes A 160 diesel, an------------------------------------------------------E-mail: ginaopijsco@yahoo.com200 m, pretabil pentru zonã industrialã sau fabricaþie 2006, preþ 8200 euro negociabil.238.Vand ap.3 camere, decomandat , et.2 ,------------------------------------------------------sere, posibilitate de racordare la curent ------------------------------------------------------str. Cornisei, vedere spre Gradina228.Caut sa inchiriez garsoniera mobilata sielectric si apã. Pret 3 euro/mp negociabil.utilata in municipiul Calarasi (zonele ScoalaZoologica, complet renovat, centrala Telefon 0726168350.5, Parcul Luceafarului, Scoala 11, Blocuriletermica, aer conditionat, izolatie exterioara. ------------------------------------------------------ DIVERSEPolitiei, Blocurile armatei sau alta zona Relatii la tel. 0730.026.811204.Vand teren intravilan cu carte funciarabuna) pe o perioada de minim 6 luni. ------------------------------------------------------ intabulata, 3000 mp, situat peTelefon 0720 231 102.211. Vând apartament cu 3 camere. soseaua de centura zona sere, in municipiul 279.Vând GPS Smailo HD 4,3' în------------------------------------------------------ Tel.0728 066 367.Calarasi. Pret negociabil.garanþie.Telefon 0766621645206. Închiriez garsonierã (fete), zona ------------------------------------------------------ Tel.contact 0727357129.------------------------------------------------------"Service Brânzã", et. 1, 24 mp, mobilatã. Tel: 210. De vânzare apartament cu 3 camere,------------------------------------------------------ 277.Ofer meditaþii la limba ºi literatura0730 441 346. decomandat, 80 mp, str. Zefirului (bl. H23),182.Vând 5000 m pãmânt intravilan în românã. Relaþii la telefon 0730735606------------------------------------------------------ etaj 2/4, cu douã holuri, douã bãi, douãModelu între Prefab si CCH, preþ negociabil.Telefon 0733 245 466------------------------------------------------------201.Inchiriez garsonierã pe termen lung cu balcoane închise cu PVC, centralã termicã,si fãrã mobilier. Tel. ------------------------------------------------------ 276.Caut fete dornice de aventuri contraaer condiþionat, izolaþie termicã interioarã ºi0724445329 si 0766144911. Rog 168.Vând loc de casã, ªoseaua Sloboziei cost. Doritoarele pot sã mã contacteze laexterioarã. Preþ negociabil. 0727.335.869,seriozitate!sat Radu Negru. 1.000mp. Preþ 3,5 euro mail chrysss810@yahoo.com. Sunt foarte0763.240.888 sau apartament cu 2 camere,------------------------------------------------------mp. Tel. 0728 279 773.generos. Rog seriozitate.decomandat, 60 mp, str. Panduri (bl. G4), ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------etaj 2/4, douã balcoane închise, centralã 164.Vând teren intravilan în comuna 272.ITALIA - femei - menaj, îngrijire bãtrân,termicã. Grãdiºtea, carte funciarã, deschidere 20 m, copii, cameriste, urgent. Mobil 0784884588------------------------------------------------------ preþ 6euro/mp, negociabil. Tel2 CAMEREfix 0213155420209. Vând apartament 3 camere I 10, Sc. II, 0766.307.453. ------------------------------------------------------et. 2. Preþ 39.000 euro negociabil. Tel. 0728 ------------------------------------------------------271.Vând cavou cu douã cripte în cimitirul066 367. 157.Vând teren construibil în suprafaþa de263.Vând apartament 2 cam în Cãlãraºi,Gh. Lazãr, la intrare, aleea principalã. Preþ------------------------------------------------------ 500 mp în Mircea Vodã, str. Grãdiºtea nr.51,zona Flacãra, lângã Casa de Pensii,197.Vând apartament 3 camere,stradã asfaltatã, gaze. Preþ negociabil. Tel.negociabil. Telefon 0730554350 sauaproape de parc, faleza ºi Zoo, magazine ladecomandat, 2 bãi, 2 balcoane închise, 0723.670.5620748679457parter, cf.1, et.4/4, 50m2, acoperiº------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------et. 3, Bl. G9, Str. Panduri, multiplehidroizolat în luna iunie 2012, balcon ºiîmbunãtãþiri. Zonã liniºtitã. Preþ 45.000 140.Vand loc de casa Com. Cuza-Voda, Sat 270.Vând bichon havaneze în vârstã de 2vedere pe 2 laturi, centralã, gresie, faianþã,euro, uºor negociabil. Tel. 0723.331.212. Calarasii-Vechi, 1000 mp pret negociabil. luni ºi jumãtate, puiuþii sunt antideparazitaþitermopane, uºa metalicã, recent zugrãvit,------------------------------------------------------Pentru contact 0721.956.952.intern ºi extern, mãnâcã singurei ºi îºiscarã curatã, liniºtitã, locatari extreme de------------------------------------------------------ doresc un stãpân. Preþ 200 ron. Nu ezitaþicivilizaþi, apartamentul este liber(gol). Preþ134.Vând teren 2.462 mp, Valea Geamãnã, sã-i vedeþi. Sunt niºte bijuteri de cãþeluºi.21.000 euro negociabil. Telefon 0761140770Piteºti, deschidere 26 mp. Preþ 25 euro/mp. ------------------------------------------------------sau 07510467424-5 CAMERETel 0749.528.441.269.Angajez secretarã (asistentã------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ personalã), prezenþã atrãgãtoare, fãrã273.Vând apartament 2 camere, SD, 48 mp,196.Vând apartament 4 camere,132.Vând teren 2.462 mp Valea Geamãnã, obligaþii personale sau familiale. Nu esteet. 4, izolaþie interioarã ºi exterioarã,decomandat, etaj 1, Str. Macului - bloc deschidere 26mp. Relaþii la tel:necesarã experienþã.Telefon 0749408171acoperiº din tablã, un balcon închis, uºi ºi Armata, 92 mp. 2 bãi, 2 balcoane închise, 0749.528.441 sau 0248.279.007geamuri termopan ionizate, centralã pe268.Vând 2 locuri de veci în cimitirul centraltermopan, parchet, gresie, faianþã, centralã ------------------------------------------------------gaze, aer conditionat, gresie, faianþã,unul lângã celalalt. Nu se vând separat doargaz proprie, 2 aparate aer condiþionat, 130.Vând 4,8 hectare teren agricol în loc.parchet, instalaþie electricã schimbatã, carteîmpreunã. Preþ 3500 euro.Telefonizolaþie exterioarã, interfon, garaj, alarmã Plevna, jud. Cãlãraºi, aproape de sursã defunciarã, zona poºta 4. Acceptãm ºi0721061557casã ºi garaj, zonã foarte liniºtitã. Preþ apã. Accesul pe teren se face pe un drumprogramul prima casã. Preþ 120.000lei. 60.000 euro negociabil. Telefon ------------------------------------------------------pietruit din ºoseaua DN3 Cãlãraºi - Lehliu.Telefon 07236249420736.601.019 Tel. 0720.381.501.267.Doresc sã mã angajez ca bonã sau sã------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------îngrijesc bãtrâni în oraºul Cãlãraºi.256.Vând apartament 2 camere,181.Vând sau schimb cu casã, apartament 109.Închiriez spaþiu comercial pe str.Menþionez cã am experienþã în ambeledecomandat, et.1, fãrã îmbunãtãþiri,cu 5 camere + bucãtarie, douã balcoane, Corniºei, lângã Ela, 80 mp, 2 grupuri domenii ºi ofer seriozitate deplinã. Relaþii lacentralã, gaze, 2 balcoane, orientat spre douã bãi. Centralã, aer condiþionat, uºã sanitare, ieºire pe ambele pãrþi ale blocului. telefon 0730735606vest, situat pe str. Luceafarului bl.E9 (lângã metalicã nouã, G+F, uscãtor casã scãri, Tel. 0722.524.940.------------------------------------------------------sediul GDF Suez). Pret 33 000 euro garaj tip Prefab, etaj 4, zona Orizont, vedere------------------------------------------------------ 266.Locuri de muncã în Republica Cehãnegociabil. Telefoane 0728282169 sau spre piaþã, interfon, pachet RDS, tel. fix,calificaþi ºi necalificaþi în construcþii,0722210405.internet plus auto Fiat Doblo 1,9 JTDlãcãtuºerie, sudori, polizatori, silvicultura,------------------------------------------------------ înscris. 0771 670 014------------------------------------------------------depozit (legume ºi fructe), cupluri bãrbaþi ºi255.Vând apartament 2 camere,AUTOdecomandat, fãrã îmbunãtãþiri, stradafemei. Nu necesitã cunoaºterea limbii.Dumbravei, etaj 3. Preþ 27 000 euro, uºorRelaþii 0758400402. Cazare gratis.negociabil.275.Vând Daewoo Nubira an fabricaþie 1999 ------------------------------------------------------CASE------------------------------------------------------pe gpl+benzina cu cd plyer nou, huse, 265.Bijuterii outlet Italia, de marcã, deosebit249.Vând apartament 2 camere zonabanchete, cauciucuri noi, aratãde frumoase. Într-un pachet sunt 100 piese,Liceului Agricol ITM Et.3, izolatimpecabil.Relaþii la 07246565440 sau283.Vând proprietate situatã în comunamix de lãnþiºoare 36 buc, brãþãri 18 buc,interior/exterior, centralã proprie,0760604569. Preþ 3000 euro uºorGrãdiºtea, compusã din moarã cercei 35 buc, 11 diverse (broºã, inele,termopane, gresie, faianþã, parchet masiv negociabil.mãlai+uruialã (clãdire ºi utilaje Islay) ºi suport poºete, accesorii pãr, port fard etc.)stejar, uºã metalicã. Preþ 23000 euro. E- spaþii de depozitate, casã de locuit compusã ------------------------------------------------------sau pachet 2: 19 lãnþiºoare, 28 brãþãri, 49mail: aurel_patru@yahoo.com din 3 camere, baie, bucãtãrie, faianþã, 262.Cumpãr rable pentru dezmembrare.cercei, 4 diverse. Pozele sunt cu caracter------------------------------------------------------ gresie, parchet, încãlzire centralã cu GPL, Asigur radiere. 0722167107 informativ, modelele putând sã difere puþin241.Vand sau schimb cu apartament cu 2 gospodãrie anexã. Suprafaþa totalã 1000 ------------------------------------------------------ datoritã cantitãþii ºi diversitãþii mari. Pret/buc:camere plus diferenta apartament 4 camere, mp. Preþ 45 000 euro negociabil. Se poate 245.Vand LOGAN, an fabricatie 2007, griBL E 21, Str. Cornisei, parter. Centrala vinde separat. Telefon 0766 286 6955 lei. Pret pachet 500 lei. Cantitãþile suntmetalizat, unic proprietar, tinuta in garaj, kmtermica, parchet, balcon inchis si cu gratii, ------------------------------------------------------aproximative, putând fi ºi pe bucãþi. Detalii:rulati 29.000, 1,6 MPI, Full option, pretrulouri geam si usa metalica. 45.000 euro 281.Vând în oraºul Lehliu-Garã, Jud. 4.500 Euro, usor negociabil. Tel.www.bijuterii-az.ro Tel: 0756453155 saunegociabil. Cãlãraºi, casã bãtrâneascã, locuibilã cu 650 0723.841.57807574182330766 372 964 sau 0729 075 051mp curte ºi anexe, preþ negociabil 650 ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------- milioane lei vechi. Relaþii la telefon 0730 198.Vând Opel Corsa, fabricatã în259.Vând maºinã de spãlat Arctic, în735 606. decembrie 2008. Full option. Preþ super perfectã stare de funcþionare, capacitate de------------------------------------------------------ avantajos. 0727.317.350încãrcare 6 Kg, 600 rotaþii, preþ 450 lei.278.Vând în oraºul Lehliu-Garã, Judeþul ------------------------------------------------------ Telefon 0727 141 188.3 CAMERECãlãraºi, casã bãtrâneascã, locuibilã cu 650 187.Vand Daewoo Matiz, an fabr. 2005, ------------------------------------------------------metrii pãtraþi curte ºi anexe, pret negociabil 33000 km reali, preþ 2200 euro, negociabil. 258.Medic 36 de ani, prezentabil, serios,650 milioane lei. Relaþii la telefon Rog seriozitate. Relaþii la telefondoresc sã cunosc o tânãrã atrãgãtoare,257.Vând apartament decomandat, 3 0730735606 0769466311.sincerã, pentru o relaþie de duratã. Telefoncamere, 64 mp, ultracentral, parter, lânga ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ 0749 408 171.fostul CEC la intrare în parcul central, pe178 Vând AUDI A6, 2.5 TDI, 197.000 km, an------------------------------------------------------scarã cu cabinetul medical al dr. Chiru.fabricaþie 2000, bine întreþinutã, 5000 euro,Detalii la telefon 0746 048 951.relaþii la tel. 0721.268.180.257.Vând proprietate situatã în comunaTERENURI------------------------------------------------------------------------------------------------------------Grãdiºtea, compusã din moarã mãlai +247. De vânzare apartament 3 camere, 175.Vând Daewoo Cielo, 1995, 165.000km,uruialã ºi spaþii. Telefon 0766.286.695.GLE, stare bunã, revizii la zi, maro. Tel. ------------------------------------------------------decomandat, etaj 1, 75 mp, 2 balcoane, 2 282.Vând teren situat în staþiuneabãi, izolat termic interior-exterior, centralã0721 246 316254.Vând 2 locuri veci 10,80 mp în zona 1 aCostineºti, în intravilan, suprafaþa 450 mp.termicã, PVC, uºã metalicã, gresie, faianþã,------------------------------------------------------ Cimitirului Sf. Lazãr, Cãlãrasi. E-mailPreþ 10.000 euro negociabil. Telefonparchet stejar. Situat în str. Macului169.Vând Seat Leon, an 2002, 1,6 cmc, 16 jenica.neacsu@gmail.com Telefon0766.684.780valve, 99.950 KM reali, carte service, preþ 0740071271....afli ce se-ntâmplãZiarul "Obiectiv" este editat deSC LOTMAR PRESS SRLAdresa redacþiei: Str. Corniºei, Bl. B 25, Sc. A, ParterTelefon contact: 0342/401.365; Fax: 0342/815.269E-mail: lotrea.marius@gmail.com; redactiaobiectiv@gmail.comDirector: Marius Lotrea - 0723.33.12.12Redactor: Rodica Dohot - 0724.209.499; Art Director: Dan Lupoi,Director Publicitate: Mircea Brânduºã - 0727.317.350Editorialiºti: Sorin Anghel; Rãzvan CiucãRedactor sportiv: Mircea BrânduºãMarketing/publicitate:Rodica Dohot - 0724.209.499Tehnoredactare ºi Web Design :Look Design - 0723.142.692Preluarea integralã sau partialãa materialelor cuprinse în ziarul"Obiectiv", fãrã acordul scris alconducerii redacþiei se vapedepsi conform legii.Tiparul executat la:www.obiectiv-online.ro

More magazines by this user
Similar magazines