Vasile Dumitrache a fost arestat pentru 29 de zile - Obiectiv

obiectiv.online.ro

Vasile Dumitrache a fost arestat pentru 29 de zile - Obiectiv

pagina 4Constantin Boitan:„Primãria Valea Argoveipoartã negocieri cu osocietate din Româniainteresatã pentru înfiinþareaunui Câmp Fotovoltaic”>> pagina 6Stelian FuiacântãprohodulPDL>> pagina 7Dragoº Alecuacuzatde abuzîn serviciuFondat în 2008...afli ce se-ntâmplãS ã p t ã m â n a l d e a n a l i z ã , i n f o r m a þ i e þ i c o m e n t a r i iAnul VI, Nr. 21429 martie - 4 aprilie 2013preþ: 1,5 lei5 9 4 8 4 8 9 9 6 9 9 9 71 3 >Vasile Dumitrache a fostarestat pentru 29 de zilePrimarul Drãgulincondamnã fapteleconsilieruluiDumitracheBella Spa,primul centru ultramodernde înfrumuseþare deschisîn Cãlãraºi>> pagina 2 ACTUALITATE1.200.000 de eurova primi Alitrans de laPrimãria Cãlãraºi>> pagina 3Pe 25 martie a.c., sediulPrimãriei Cãlãraºi a primitvizita neaºteptatã aprocurorilor DirecþieiGenerale Anticorupþie,scopul acesteia fiind undenunþ al unui cetãþeancãruia i s-a solicitat mitãpentru a i se acorda olocuinþã socialã. Procuroriiau solicitat toate cele 58 dedosare privind acordarea delocuinþe sociale.Ce l viza t de denunþ este co nsilierul loc al PDL Vasil e „Pu iu”Dumitrach e, cel car e i-ar fi promis, în schimbul sume i de 1. 400 de lei,faptu l cã va interveni la ceilal þi membri a i Comisie i de analizã adosarelo r pentru locuinþe social e.Mihai GurluiIulian Dumitrescu>> pagina 5 ACTUALITATECând avem aparaturãmedicalã nouã la Cãlãraºi,ne pleacã medicii SPORT>> pagina 3O echipã de þãrani i-a bãtutpe cioflingari!>> pagina 8Deputatul Daniel Floreaa participat la ºedinþaaGrupului Parlamentar al PSD>> pagina 6Mihai Gurlui: ,,Senatorul IulianDumitrescu a adus la Belciugatele ofirmã portughezã ce va investi 4 milioanede euro într-un parc fotovoltaic”Rodica Dohotposibil. ªi nu numai atât. Aales sã facã echipã cuând a pornit la drum, senatorul Iulian Dumitrescu,în campania electoralã, în care a gãsit un sprijinCactualul primar al important, relaþiacomunei Belciugatele, Mihai profesionalã fiind extrem deGurlui, a promis un lucru beneficã pentru comunaconcetãþenilor sãi: cã îi va Belciugatele. ªi-respcta ºi îi va ajuta pe cât au creionat... >> pagina 5VINERISÂMBÃTÃ DUMINICÃ LUNI MARÞI MIERCURIJOI10°C 19°C 24°C 21°C 18°C17°C 12°CNoros Noros Parþial noros Ploi sporadice Noros Parþial noros Parþial noros


2 ActualitateCãlãraºiul va gãzdui Olimpiadala Educaþie Tehnologicã,etapa naþionalã 2013Rodica Dohotntre 1 ºi 7 aprilie 2013, se va desfãºura la Cãlãraºietapa naþionalã a Olimpiadei Naþionale ladisciplina educaþie tehnologicã, ediþia 2013.ÎAproximativ 220 de elevi ºi profesori din întreagaþarã vin la Cãlãraºi pentru a participa la olimpiadã.Probele de concurs se vor desfãºura la ªcoalaGimnazialã “Nicolae Titulescu” Cãlãraºi, iar cazareaºi masa participanþilor vor fi asigurate de ColegiulAgricol “Sandu Aldea”, Liceul Tehnologic deTransporturi Auto ºi Colegiul Tehnic “ªtefanBãnulescu” din Cãlãraºi. Olimpiada debuteazã cuproba scrisã, apoi se va susþine proba practicã. Laetapa naþionalã a olimpiadei ce se va desfãºura laCãlãraºi, participã primul elev al fiecãrui judeþ clasatla etapa judeþeanã, din fiecare clasã V - VIII, aflãmde inspectorul general ºcolar al ISJ Cãlãraºi, prof.Silviana ªestacovschi.Primãria Cãlãraºis-a mutat în sediul nouncepând din data de 25martie, PrimãriaÎMunicipiului Cãlãraºi s-a mutat în sediul nou dincadrul PalatuluiAdministrativ Barbuªtirbei, aripa din dreptulBCR, din ºoseauaSloboziei. Cei care autreburi de rezolvat laPrimãria Cãlãraºi trebuiesã ºtie cã în vechiul sediunu mai funcþioneazãniciun birou, activitatea fiind mutatã în noua clãdirea municipalitãþii.Spaþiul cel nou are douã etaje, plus partea de subsol,birouri pentru absolut toate serviciile, este mult maiaerisit ºi accesibil cãlãrãºenilor. Birourile au fostdotate cu mobilier nou dar ºi cu echipament IT nou.În acest moment se lucreazã la sala de ºedinþe acolounde se va întruni Consiliul Local Cãlãraºi.De menþionat cã Primãria Municipiului Cãlãraºi afuncþionat neîntrerupt în vechiul sediu de la 1ianuarie 1888, fiind construit special pentru acestscop. Vechea clãdire va fi transformatã în Muzeu,primarul Daniel Drãgulin spunând cã aceastã clãdirereprezentativã a Cãlãraºiului trebuie pusã în valoareaaºa cum se cuvine.SC ECOAQUA SA Cãlãraºianunþã toþi consumatorii de pe raza oraºelor Cãlãraºi,Lehliu Garã ºi Fundulea cã, începând cu 15 martie 2013se aplicã noile tarife astfel: APÃ- 2.90 lei/mc CANALIZARE - 2.04 lei/mcPreþurile nu includ TVA.Director Sucursala ECOAQUA SA CãlãraºiIng. Marcel NuþuLa finalul sãptãmânii trecutea fost inaugurat Bella Spa,cel mai modern centru derelaxare ºi remodelarecorporalã din Cãlãraºi, deschis pestr. Prel. Bucureºti, nr. 7, etaj 1 (înincinta fostei televiziuni Satline),de cãtre Alina Jipa.Managerul Alina Jipa nu este laprima „abatere” în domeniulînfrumuseþãrii. Dupã salonul decoafurã Bella Hair Studio,aceasta continuã lupta pentrufrumuseþe adãugând un plus desãnãtate, relaxare dar ºi remodelarecorporalã. Alina Jipa a accesat unprogram prin intermediulProgramului Operaþional Regional,beneficiind de sprijinul ADR SudMuntenia.Valoarea investiþiei se ridicã la 1milion lei din care 800.000 lei suntnerambursabili, suma acoperindpartea de dotare cu echipamente,modernizarea spaþiului fiind fãcutãdin fonduri proprii. VIP-ul centruluieste hammam-ul (baia turceascã).Alina Jipa vorbeºte cu mândrie deaceastã încãpere unde, pur ºi simplu,uiþi de timp.„Am muncit foarte mult la aceastãbaie turceascã însã eforturile nu aufost zadarnice. ªi asta am vãzut dinprima clipã pe chipul celor ce audeschis uºa hammam-ului. Amîncercat sã redãm exact o atmosferãorientalã unde cuvântul “timp” estelãsat la uºã. ªi ceea ce este foarteimportant, aerul este marin, brizamãrii simþindu-se chiar de laintrare.” Hammam-ul este baia29 martie - 4 aprilie 2013Bella Spa, primul centru ultramodernde înfrumuseþare deschis în Cãlãraºiturceascã sau sauna umedã - cuaburi ºi are ºi avantajul de adeschide porii pielii, curãþând-o deimpuritãþi.”, spune Alina Jipa.Bella Spa-ul mai este dotat cujacuzzi, saunã uscatã, saunã cuinfraroºii, echipamente pentru masajanticelulitic, terapeutic ºi derelaxare, aparat de presoterapiepentru drenaj limfatic, vibromasaj ºicromoterapie. Un alt aparatinteresant este Huber Motion Lab,un echipament de fitness cu 400 deprograme ºi funcþii folosit pânã decurând doar în domeniul recuperãriimedicale.„Ridurile adânci, vergeturile,cearcãnele, prin vizite frecvente, potdeveni istorie pe corpultãu. Punem accent pesãnãtate, de aceea echipanoului salon Bella Spa,lucreazã acum la cele maibenefice servicii dar ºi celemai accesibile. Luna ceamai frumoasã a primãveriine aduce pe noi, în viaþadomniºoarelor, adoamnelor dar ºi adomnilor. Motto-ulsalonului meu de coafurãeste Toate femeile suntfrumoase însã noi le facemirezistibile. Gândiþi-vã cãmisiunea continuã…”, a concluzionatAlina Jipa.La inaugurare a participat ºidirectorul Agenþiei pentruDezvoltare Regionalã Sud Muntenia,Liviu Muºat, care a declarat cã sebucurã cã instituþia pe care oconduce contribuie la dezvoltarea denoi afaceri în municipiul Cãlãraºi.25 martie - 191 de ani de la înfiinþarea Poliþiei Române ºi 180 de ani de la a celei cãlãrãºeneRodica Dohot prin oferirea unui baston ºi unei pãlãrii comanda Inspectoratului de Poliþiepentru proaspãtul pensionar. ªi alþiJudeþean Cãlãraºi a primit vizita uneiInspectoratul de Poliþie Judeþean comisari ai poliþiei cãlãrãºene au fostdelegaþii de poliþiºti bulgari din cadrulCãlãraºi a sãrbãtorit în cursul zilei felicitaþi pentru întrega lor activitate înDirecþiei Regionale de Poliþie Silistra dincaddrul IPJ Cãlãraºi, mai ales cã seBulgaria, care au asistat la manifestãrilede luni, 25 martie 2013, Ziuapregãtesc în lunile urmãtoare pentru dedicate sãrbãtoririi Zilei Poliþiei Române.Poliþiei Române. Manifestãrileieºirea la pensie. Aceºtia sunt comisarulprilejuite de împlinirea a 180 de ani De la eveniment nu au lipsit deputaþiiMarian Bordeiaº, ofiþer în cadrulde la atestarea documentarã a poliþieiVasile Iliuþã ºi Daniel Florea, acesta dinserviciului cabinet, comisar Gheorghecãlãrãºene au fost organizate în salaurmã fiind prezent atât în calitatea sa deSava, ºeful Poliþiei Transporturi Cãlãraºide ºedinþe a inspectoratului de ladeputat dar ºi de a fi alãturi de tatãl sãu,ºi comisarul Vasile Ilie, ºeful serviciuluiCãlãraºi unde au participatGheorghe Florea, fost ºef alcriminalistic.Inspectoratului Judeþean de Poliþiereprezentanþi ai instituþiilor ºiAu avut loc evocãri, prezentãri de mesajeCãlãraºi.autoritãþilor publice ºi foºti inspectori de felicitare ºi premierea câºtigãtorilor laºefi ai poliþiei cãlãrãºene, Ion Zane, concursurile sportive organizate în cadrul Criminalistic (laboratorul mobil ºi câinele Pentru eveniment au rãspuns invitaþieiStan Vãsie, Dãnuþ Tudor, Gheorghe Cupei Poliþiei, avansarea în grad a 22 de poliþist), Serviciului Rutier (autoturisme, vicepreºedintele Consiliului Judeþean,Florea ºi Vasile Mãrgineanu.ofiþeri ºi 80 de agenþi de poliþie ºi motocicletã, aparat de mãsurarea vitezei Bogdan Georgescu, viceprimarulacordarea de diplome de merit.ºi etilotest) ºi Serviciului pentru Acþiuni municipiului Cãlãraºi, Virgil Dumbravã,primarul Olteniþei, Petre Þone, CorneliaToþi au primit aprecierile conducerii Imediat dupã eveniment, toþi cei prezenþi Speciale (uniforme, armament ºi alteManea, prim-procuror al Parchetului de peinspectoratului pentru întreaga lor au mers în parcarea Inspectoratului de accesorii).Vizitatorii acestor standuri auactivitate prin înmânarea de diplome ºi Poliþie Judeþean Cãlãraºi unde au fost fost sprijiniþi de poliþiºti cu sfaturi utile lângã Tribunalul Cãlãraºi, dar ºi fostulplachete anivesare, cel din urmã, Vasile expuse echipamente din dotare, arme, pentru a preveni ºi reducere riscul de a Ministru de Interne, avocatul Doru IoanMãrgineanu, fiind omagiat ºi pentru autovehicule specifice, tehnicã ºi deveni victime ale infracþiunilor ºi Tãrãcilã, în prezent, decanul Baroului deieºirea la pensie, moment simbolic marcat materiale din dotarea Serviciului evenimentelor rutiere. În acelaºi timp, Avocaþi din Cãlãraºi.www.obiectiv-online.ro


29 martie - 4 aprilie 2013...afli ce se-ntâmplã Administraþie 31.200.000 de euro va primiAlitrans de la Primãria CãlãraºiRodica DohotAcum, Primãria Cãlãraºiurmeazã sã plãteascã oalelesparte de primarul Dragu, care,prin neplata facturilor la timp ºiacumulare de penalitãþi, nu afãcut decât sã vitregeascã destulde consistent veniturilemunicipalitãþii. Prima tranºã deplatã din arierate este un„mãrunþiº” de doar 21 demiliarde lei vechi, suma totalãajungând la aproape 56 demiliarde lei vechi. PrimarulDrãgulin a mai spus, referitor lacontractul cu Alitrans, cã ar maiexista oarece probleme.„Momentan, contractul cuAlitrans este valabil pânã înaprilie. Am solicitat organelorde control puncte de vedere.Am avut discuþiiºi cu administratorul firmei,cu domnul Feldioreanu, carene-a spus cã acest contract areo valabilitate mai mare. Chiarurmeazã sã ne întâlnim sãdiscutãm pe marginea acestuisubiect, va fi o întâlnire cujuriºtii primãriei ºi cu avocaþiidânsului ºi vom stabili cetrebuie sã facem. Chiar dacãputem ajunge în instanþã, nedorim sã rezolvãm situaþia pecale amiabilã. Existã discuþiiºi pe marginea unor acteadiþionale, dar PrimãriaCãlãraºi ia în discuþie decâtcontractul cadru.”, spuneDrãgulin.Cu privire la plata arieratele pecare administraþia localã le arede platit cãtre firma Alitrans,primarul municipiului Cãlãraºi amai precizat cã:„Banii pe care i-am obþinut dela Consiliul Judeþean pentruarierate de acest gen seputeau folosi pentrudezvoltare. În primã fazãsuma se ridicã în jurul valoriide 21 de miliarde de lei vechi,urmând sã vinã ºi cele 35 demiliarde de lei vechi, banipentru urmãtoarea tranºã.”Susþine colecta de carte „CARTEATA POATE ADUCE UN ZÂMBET”,iniþiatã de Jandarmeria Cãlãraºin contextul împlinirii a163 de ani de laÎînfiinþareaJandarmeriei Române,Inspectoratul de JandarmiJudeþean Cãlãraºi iniþiazãcolecta de carte „Cartea tapoate aduce un zâmbet!”ajunsã la ediþia a III-a.Aceastã campanie are cabeneficiari bibliotecile ºiºcolile din satele din judeþul Cãlãraºi.La primele douã ediþii cãrþile donate de jandarmi au ajunsla ºcolile din localitãþile Modelu ºi Roseþi.Colecta a început pe 25 martie a.c. ºi se va desfãºura pânãîn ziua de 03 aprilie a.c..Instituþiile, persoanele fizice sau juridice care doresc sãsprijine aceastã activitate sunt aºteptate sã ia legãtura cupurtãtorul de cuvânt al inspectoratului.Colegiul Prefectural /„Lunacurãþeniei în localitãþileurbane ºi rurale” în perioada01 - 30 aprilie 2013ala de ºedinþe a Inspectoratului Judeþean de Poliþie agãzduit în cursul zilei de marþi, 26 martie, reuniuneaSColegiului Prefectural. Ordinea de zi a ºedinþei acuprins dezbateri ale A.N.I.F.Cãlãraºi privind pregãtireaamenajãrilor de irigaþii pentru campania de irigaþii 2013, ºideclararea la nivelul judeþului Cãlãraºi a „Lunii curãþenieiîn localitãþile urbane ºi rurale” în perioada 01 - 30 aprilie2013 în conformitate cu prevederile O.G. nr. 21/2002 prinComisariatul Judeþean al Gãrzii de Mediu Cãlãraºi.Inspectoratul de Poliþie Judeþean Cãlãraºi ºi Secþia deDrumuri Naþionale din cadrul S.C. Drumuri ºi Poduri S.A.Cãlãraºi au prezentat dezbaterea privind infrastructurãrutierã mai sigurã în judeþul Cãlãraºi, iar reprezentanþiiDirecþiei de Sãnãtate Publicã Cãlãraºi au adus în discuþiecontrolul calitãþii apei potabile în mediul rural. La ºedinþãau participat prefectul George Iacob, subprefectul CornelComan, ºefi ai instituþiilor descentralizate ºi primari ailocalitãþilor din judeþul Cãlãraºi.Când avem aparaturã medicalãasigurãri de sãnãtate, ei vor dorisã fie trataþi gratuit.„La cabinetele private o sãnouã la Cãlãraºi, ne pleacã mediciivedeþi cã în perioadaurmãtoare nu va mai mergenimeni, cã trebuie sã sarã cubanul. Iar omul, dacã plãteºteRodica Dohot unde sã îºi ia banii ºi sã asigurarea de sãnãtate se ducepresteze ºi în spital. Dar, dacã la spital. Acei doctori careeºi a externalizatei fac contract pe ambulatoriu, astãzi cred cã nu se va mainu mai pot face contract peconducerea spitalului,miºca nimic în spital fãrã ei orcabinetele lor private. ªi atunciDîncã de la începutulsã se întoarcã înapoi, cã laomul alege. Muncesc la mine laanului, preºedintele CJ Cãlãraºi cabinetele lor private nu secabinet pentru cã voi câºtigaRãducu Filipescu, nu esteduce nimeni, decât dupã cemai mult. Nu pot sã-i spun unui trece prin Ambulatoriulscutit de bãtãi de cap. Mai nou Romulus ªerban Rãducu Filipescu medic, care are cabinet privat, Integrat sau prin spital. Ãstaîn Spitalul Judeþean a apãrut o renunþã la cabinetul tãu cã te este un aspect pe care dorescnouã problemã. Mai mulþi vreau neapãrat aici. El se duce sã-l scot în evidenþã pentru cã,medici au renunþat launde crede cã poate câºtiga mai dvreme sau mai târziu,colaborarea cu unitateamai mult. Dar eu nu vreau ca aceste lucruri se vor regla. Nicimedicalã cãlãrãºeanã.acolo unde Consiliul Judeþeanmie nu îmi convine cã doctoriia bãgat banii, tu, sã te duci sãcareau plecat ºi îi cunosc deRãducu Filipescu doreºte caþi faci clientela ºi apoi sã o30 de ani sã îmi zicã: Bãiîmpreunã cu managerul Romulusdirecþionezi cãtre cabinetul tãuFilipescule, ne-ai adus aici unDan ªerban sã gãseascã soluþiiprivat. Situaþia nu îmi convinecãlãu sã ne taie capetele lapentru ca medicii sã nu mai plece,deloc. Problema care se punetoþi. Vom gãsi o soluþie astfelci chiar sã se mai aducã ºi alþi douã zone care nu sunt spitalului cât ºi în cadruleste cã noi jucãm pe ambiþii.Chiar o sã îi solicitîncât sã lãmurim lucrurile, dardoctori la Cãlãraºi. La ora actualã, acoperite, cardiologie,cabinetelor private. Preºedintelemanagerului sã-mi deanici nu pot sã mã bag foartedouã secþii nu au acoperire în doctoriþa care vine o datã pe Filipescu este de pãrere cãtermene clare când vom aveaadânc în problema asta pentruspital, cardiologie ºi interne, asta sãptãmânã nu poate sã aparatura noua cu care a dotatmedici pe aceste specialitãþi.”,cã managerul are niºteîn condiþiile în care, doar o datã acopere tot necesarul ºi ambulatoriul stã degeaba însusþine ferm Filipescu.indicatori de performanþã ºipe sãptãmânã, vine un medic internele. Managerul mi-a mai condiþiile în care nu are cine sã oDupã pãrerea lui Filipescu, legeatrebuie sã îºi facã treaba.”,cardiolog de la Bucureºti. Lipsa de zis cã în trei sãptãmâni o sã foloseascã.sãnãtãþii ar trebui modificatã, sãmenþioneazã Rãducu Geogemedici cardiologi se pare cã este o avem ºi un medic diabetolog, „Degeaba Consiliul Judeþeanse ofere posibilitatea medicilor sãFilipescu.problemã naþionalã, din 8 care un urolog ºi un ORL-ist, dar Cãlãraºi a bãgat milioane înterminã aceastã specializare, 6 vom avea discuþii sã facem în aparaturã, dacã aparatura zacemunceascã cât timp doresc pentru Intenþia preºedintelui Consiliuluipleacã în strãinãtate.aºa fel încât sã acoperim toate ºi nu are cine sã o foloseascã.a câºtiga cât doresc, de aceea a Judeþean Cãlãraºi este de a„Referitor la faptul cã, medici specialitãþile.”, a declarat În momentul în care avemavut unele discuþii ºi cu Eugen discuta orice amãnunt cumai vechi sau mai noi sunt Filipescu. acest Ambulatoriu IntegratNicolãescu, ministrul Sãnãtãþii, managerul spitalului, dar ºi cunemulþumiþi, pentru cã li sedotat cu ultimele aparate, o sãcãruia i-a solicitat sprijinul pentruÎn ultima lunã, foarte mulþidoctorii pentru a gãsi cea maidau peste cap veniturilemã întrebaþi: Bãi Filipescule,a mai aduce câþiva medici lamedici cu experienþã ce activau înbunã alternativã de rezolvare afinanciare este o problemãai bãgat o cãruþã de bani ºi tuCãlãraºi. Acesta mai spune cãcadrul spitalului de la Cãlãraºi ºitreabacu medicii care au ales sãcrizei medicilor din Spitalulcare conteazã, dar conteazãnu ai medici? De aici ºiau dat demisia, neexistândJudeþean de Urgenþã Cãlãraºi,mai puþin decât aceea de a problema. Managerul le-a spusmunceascã doar la cabinetele lorposibilitatea legalã ca ei sãmenþionând cã ,,atâta timp cât nuintra în legalitate absolut toþi. medicilor sã lucreze înprivate nu va þine foarte mult,activeze, atât în cabinetele dinreuºim sã plãtim medicii, nu o sãManagerul mi-a spus cã suntambulatoriu pe contract, deatâta timp cât oamenii plãtesccadrul Ambulatoriului Integrat alavem sãnãtate la maxim”.www.obiectiv-online.ro


4 Comunitate1.180 persoane pot urmacursuri gratuite în acest anprin AJOFM Cãlãraºin conformitate cu Planul de FormareProfesionalã pentru anul 2013, pe parcursulacestui an, Agenþia Judeþeanã pentruÎOcuparea Forþei de Muncã din Cãlãraºi vaorganiza 81 de cursuri de (re)calificare la care vorparticipa un numãr de 1.180 persoane. Cursurilese vor derula atât prin Centrul Regional deFormare Profesionalã a Adulþilor Cãlãraºi, cât ºiprin furnizori de formare autorizaþi conform legii.Un numãr de 52 de programe de formareprofesionalã vor fi finanþate din bugetulasigurãrilor pentru ºomaj, iar alte 29 din fondurieuropene. Cursanþii vor obþine certificate decalificare în domenii precum: pazã ºi protecþie - agent securitate alimentaþie publicã/industria alimentarã -brutar, bucãtar, patiser, cofetar, mãcelar, ospãtar comerþ - comerciant vânzãtor mãrfurialimentare ºi nealimentare, lucrãtor în comerþ construcþii - dulgher, fierar betonist, electricianconstructor, instalator instalaþii tehnico sanitareºi de gaze, lucrãtor finisor pentru construcþii,lucrãtor instalator pentru construcþii, zidarpietrar, montator pereþi plafoane din ghipscarton, lucrãtor în structuri pentru construcþii,confecþioner construcþii metalice, maºinist lamaºini pentru terasamente, mozaicar faianþar servicii - coafor, frizer, manichiura, pedichiurã,cosmetician, îngrijitor bãtrâni la domiciliu,îngrijitoare de copii, maseur agriculturã - lucrãtor în cultura plantelor,operator siloz, tractorist; mecanic de exploatareîn cultura mare transporturi - mecanic auto tâmplãrie - confecþioner tâmplãrie din aluminiuºi mase plastice confecþii textile - confecþioner asamblor articoletextile alte domenii - formator, limba englezã,manager de proiect, operator introducere,validare ºi prelucrare date.Cursurile de formare profesionalã sunt gratuitepentru toate persoanele care nu realizeazãvenituri. Pregãtirea profesionalã se realizeazãpentru o paletã foarte largã de meserii. Planul deformare profesionalã putând fi adaptat peparcursul anului în funcþie de solicitãrile de pepiaþa muncii. Pe parcursul anului 2012, 498persoane din evidenþa AJOFM Cãlãraºi ºi-au gãsitun loc de muncã în urma finalizãrii unui curs dere/calificare.În 19 aprilie 2013, persoaneleaflate în cautarea unui loc demuncã ºi angajatorii suntaºteptaþi la Bursa Generalã aLocurilor de Muncãersoanele aflate în cãutarea unui loc demuncã, precum ºi angajatorii care dorescsã recruteze personal pentru locurile de Pmuncã disponibile, sunt aºteptaþi vineri, 19aprilie 2013, la Bursa Generalã a Locurilor deMuncã. Acþiunea se va desfãºura începând cu ora9.00, atât la sediul Agenþiei Locale din Cãlãraºi,str. 13 Decembrie nr. 12, cât ºi la sediul AgenþieiLocale Olteniþa, str. Argeºului nr. 111. Bursalocurilor de muncã, mãsurã activã destinatãcorelãrii cererii ºi ofertei de forþã de muncã,constituie una dintre cele mai importanteactivitãþi implementate de AJOFM Cãlãraºi.Prin organizarea acestui eveniment, se oferã onouã ºansã persoanelor neocupate pentru a-ºigãsi un loc de muncã ºi, totodatã, agenþiieconomici sunt sprijiniþi în încadrareapersonalului de care au nevoie. Pentru opromovare cât mai eficientã a locurilor de muncãde care dispun, angajatorii sunt rugaþi sãtransmitã la AJOFM Cãlãraºi, cât mai curândposibil, personal, prin fax: 0242 331 693 sau e-mail: ajofm@cl.anofm.ro, oferta de locuri demuncã vacante. Persoanã de contact: SimonaDonciu.Mircea Brânduºãflat la primul mandat,Constantin Boitan aAreuºit în puþinul timpscurs de la instalarea sa înfuncþia de primar sãdinamizeze activitateaprimãriei. Din interviul pecare l-a acordat ziarului„Obiectiv”, am aflat cumdecurge activitatea dinpunct de vedereeconomico-administrativ, ceproiecte s-au realizat pânã înprezent ºi care suntobiectivele administraþieilocale pentru urmãtorii 4ani....afli ce se-ntâmplã29 martie - 4 aprilie 2013Constantin Boitan: „Primãria Valea Argovei poartãnegocieri cu o societate din România interesatãpentru înfiinþarea unui Câmp Fotovoltaic” Rep: Prezentaþi-ne pescurt activitatea primãrieidin aceste prime luni alelucrãri de pietruire cu 750 Argovei?primãria le pune laanului.tone de piatrã, a unor strãzi C.B.: Pe lista de prioritãþi dispoziþie acestor investitoriC.B.: Suntem în perioada comunale; înlocuirea din acest an se aflã un drumuri de acces, avândaºezãrii bugetului local. ferestrelor vechi de la ªcoala proiect care are ca obiectiv obligativitatea sã leAºteptãm cifrele de la ISJ de lângã Bisericã cu ferestre Reabilitatea ºi Modernizareapentru a putea definitivaîntreþinã. Cei doi investitoridin termopan; primãria a clãdirii unde a funcþionatbugetul local. Am hotãrât sãvor crea peste 50 locuri dereuºit într-o primã etapã sã pânã acum 7-8 ani Cãminulnu majorãm impozitele ºi muncã ºi va îmbunãtãþiachite 50.000 lei unei firme Cultural din satul Siliºtea.taxele pentru cã existã deja o bugetul local prin taxele ºide construcþii pentru Demararea unor discuþii cu olistã de rãmãºiþe consistentã impozitele aferente.anumite lucrãri antamate de firmã de proiectãri pentrudin anul precedent. La vechea conducere ºi urmeazã încheierea unui contract carenivelul primãriei existã o ca în a doua etapã sã are ca scop final construirea Rep: Aþi primit, aºasumã de 300.000 lei care stingem debitul cãtre aceastã unei noi Case de Culturã încum vi s-a promis,trebuie restituitã cãtre firmã prin achitarea celei de- satul Valea Argovei în caresprijinul parlamentarilorDGFP Cãlãraºi, sumã care a a doua tranºã în valoare de sã funcþioneze ºi Bibliotecadin judeþ?fost repartizatã prin 40.000 lei; înfiinþarea unei comunalã. În prezent, sub C.B.: Vreau sã vã spun cãhotãrâre de Guvern în alei pietonale; reabilitarea formã de provizorat sediul am participat la toateperioada alegerilor locale din Monumentului istoric Cãminului Cultural se ºedinþele colegiuluivara trecutã pentru diferite construit în cinstea eroilor; gãseºte în clãdirea fostei prefectural la care am fostalierate. Predecesorul meu, amenajarea în incinta Arhive a primãriei. Aº fi invitat. Am rãmas plãcutDumitru Culea a dat însã o sediului Grãdiniþei în satul foarte mulþumit dacã pânã la surprins de prezenþa unoraltã destinaþie acestei sume, Valea Argovei a unei clase finele anului 2014 acest deputaþi ºi senatori care auiar eu trebuie sã gãsesc pentru grupa pregãtitoare; proiect va fi finalizat astfel precizat cã nu vor þine contsoluþii ºi banii necesari reabilitarea ºi modernizarea încât tinerii comunei sã aibã de culoarea politicã ºi vorpentru restituirea datoriei. iluminatului public stradal acces ºi deschidere cãtre susþine în ParlamentulIntenþionez sã introduc o prin înlocuirea unor sectoare ceea ce înseamnã un Cãmin României toate primãriilecontestaþie cãtre DGFP de cabluri, a lãmpilor vechi Cultural modern. Refacerea din judeþul nostru. Considerpentru scãderea datoriei. Nu ºi a becurilor cu consum documentaþiei tehnice a unui cã Valea Argovei este oîn ultimul rând, vreau sã ridicat. Astfel, s-a scãzut proiect iniþiat prin PNDI de comunã privilegiatã prinprecizez cã încerc sã consumul de energie cu fosta conducere care are ca faptul cã senatorul Liviucolaborez într-un mod cât aproximativ 30% faþã de obiectiv asfaltarea a 12 km Tomoiagã este locuitor almai benefic pentrufacturile anterioare; de drumuri comunale ºi comunei. Împreunã cu dl.comunitatea localã cu încheierea unui contract de declarat neeligibil, reprezintã deputat ªtefan Motreanu auinstituþiile ºi autoritãþile mentenanþã cu o firmã de o altã prioritate a mea. De þinut în permanenþã legãturalocale. Sunt foarte mulþumit specialitate pentruasemenea, voi propune înntrdemodul cum îºi desfãºoarã întreþinerea reþelei electrice o viitoare ºedinþã aacest lucru sã secu comunitatea. Sper caactivitatea Poºta Românã, în condiþii avantajoase Consiliului Localmaterializeze în folosulªcolile ºi Grãdiniþele din comunei; sãrbãtorirea Zilei reînfiinþarea echipei de locuitorilor, respectiv princomunã.Independenþei prin depuneri fotbal care sã fie înscrisã în implementarea unor proiectede coroane la cele douã campionatul 2013-2014. care sã le îmbunãtãþeascã Rep: De la investirea Monumente istorice ºi Primãria va asigura viaþa ºi sã aºeze comunadvs ºi pânã în prezent, ce derularea unui spectacol mentenanþa la Baza Valea Argovei pe o poziþierealizãri au fost posibile? folcloric de înaltã þinutã. Sportivã, iar pentru fotbaliºti onorantã pe harta judeþuluiC.B.: Fãrã vreun proiectsunt deja în cãutarea unor Cãlãraºi, cât mai aproape deimportant, doar cu resursesponsori. Nu în ultimul rând, cerinþele UE. Rep: Ce proiecte dedin bugetul local am reuºit viitor existã pe agenda de voi încerca eficientizareasã finalizãm urmãtoarele lucru a primãriei Valea serviciului de apã potabilã Rep: Vã mulþumescobiective: reabilitarea, prinprin completarea cu frumos pentru timpulpersonal, pentru asigurarea acordat. În încheiere, carecreºterii gradului de este mesajul dvs pentrucolectare a încasãrilor. locuitorii comunei ValeaArgovei? Rep: Existã interes în C.B.: Am nevoie derândul investitorilor încrederea totalã apentru comuna Valea concetãþenilor mei, pentru cãArgovei?simt cã acest lucru îmiconferã mai multã siguranþãC.B.: Primãria poartãîn ceea ce mi-am propus sãnegocieri cu o societate dinrealizez în decursul acestuiRomânia interesatã pentru mandat. Îi asigur cã uºaînfiinþarea unui Câmp biroului meu va fiFotovoltaic. O altã societate permanent deschisã, cã voia achiziþionat ºi concesionat încerca atât cât legea îmio parte din terenul necesar permite sã le soluþionezpentru construirea unor favorabil problemele cu careTurbine Eoliene. Prin se confruntã. Le transmithotãrârea Consiliului Local, tuturor multã sãnãtate.www.obiectiv-online.ro


29 martie - 4 aprilie 2013...afli ce se-ntâmplãMihai Gurlui: ,,Senatorul Iulian Dumitrescu a adusla Belciugatele o firmã portughezã ce va investi4 milioane de euro într-un parc fotovoltaic”Rodica Dohot fonduri. Ne-a ajutat sã întocmim acestui aviz vor începe construcþia de ladocumentaþia ºi sã facem în aºa fel încât Belciugatele. Dar ei sunt pregãtiþi cu toateacest proiect sã fie viabil ºi sã obþinã actele, iar în momentul obþinerii acestuiând a pornit la drum, în campania finanþare, fapt ce s-a ºi concretizat. aviz, Primãria Belciugatele va eliberaelectoralã, actualul primar alCum se implicã senatorulautorizaþia de construcþie a parculuiCcomunei Belciugatele, Mihai Gurlui, Dumitrescu în viaþa comunitãþii?fotovoltaic. Chiar vreau sã subliniez faptula promis un lucru concetãþenilor sãi: cã îiva respcta ºi îi va ajuta pe cât posibil. ªi Având în vedere activitatea parlamentarã,nu numai atât. A ales sã facã echipã cu chiar pot sã spun cã îºi alocã din timpulsenatorul Iulian Dumitrescu, în care a gãsit dânsului ºi sãptãmânal este prezent înun sprijin important, relaþia profesionalã comunã ºi în satele arondate. Are întâlnirifiind extrem de beneficã pentru comuna periodice cu oamenii, se intereseazã careBelciugatele. ªi-au creionat împreunã sunt problemele fiecãruia, implicit ºi aleproiectele de viitor, ºi-au stabilit obiectivele localitãþii. Concetãþenii mei îl vãd cu ochiºi, în cel mai scurt timp, roadele activitãþii buni pe senatorul Iulian Dumitrescu, are olor au început sã iasã la luminã. Prin imagine pozitivã în rândul oamenilor,proiectele propuse se regãsescaceºtia fiind încrezãtori ºi îºi manifestãalimentarea cu apã ºi canalizarea, dar ºi o încrederea în a-i spune toate problemele cuinvestiþie a unei firme portugheze de 4 care se confruntã în viaþa de zi cu zi. κimilioane de euro.spun ofurile ºi pãsurile ºi chiar gãsescrezolvare la unele dintre ele. Domnia sa îiascultã, încearcã sã-i ajute, pe cât posibil,le face legãtura cu factorii de decizie ºitreptat fiecare îºi gãseºte o rezolvare. Ce puteþi sã ne spuneþi cu privire laproiectele de viitor pe care doriþi sã leIulian Dumitrescufaceþi împreunã?Dupã ce terminãm proiectul cu astfaltarea cã este primul proiect de anvergurã pepe care l-am început, am prefigurat câteva care îl vom derula prin intermediul ºi cudin proiectele de viitor. Avem în vederea ajutorul domnului senator Iulianrealizarea unui proiect de canalizare ºi alt Dumitrescu, pentru cã, dacã nu eraproiect pentru extinderea de alimentare cu dânsul, aceºti investitori puteau merge înapã în Cojeºti ºi Cândeasca, în prezent altã parte, mai ales cã judeþul Cãlãraºi sealimentare cu apã avem în Belciugatele ºi pliazã foarte bine pe acest gen deîn derulare, proiectul din Mãriuþa. Nu investiþii.existã întrevedere cu senatorul Dumitrescu Dacã pot sã îmi spun pãrerea, cred cã estesã nu discutãm ce strategii avem pentru primul senator pe care îl cunosc ce seproiectele viitoare ºi care sunt paºii de implicã activ ºi concret în viaþaMihai Gurlui fãcut. Chiar dacã sunt în stadiul de comunitãþii. Sincer sã fiu, nu am vãzutdiscuþie, tot cu ajutorul domnului senator pânã acum alt parlamentar ºi mai ales Domnule primar Gurlui, cum a dorim sã reabilitãm grãdiniþa dinsenator sã fie atât de activ, sã se implice ºiînceput ºi cum se deruleazãBelciugatele ºi reabilitarea ºcolii dinsã întrebe ce se întâmplã cu comuna asta.colaborarea dumneavoastrã cu Mãriuþa. La ºcoala din Mãriuþa chiar amªi ãsta nu este singurul proiect cusenatorul Iulian Dumitrescu?demarat un proiect, am montat deja oimplicarea senatorului Dumitrescu. Totcentralã termicã ºi vom încerca sãRelaþia mea cu senatorul Iulianprin intermediul domniei sale, suntem înreabilitãm ºi grupurile sanitare. DinDumitrescu a început sub auspiciidiscuþii cu o firmã italianã care doreºte sãdiscuþiile cu senatorul Dumitrescu pot sãfrumoase. L-am cunoscut înainte de a vã spun cã ne-am propus sã atragem câþideschidã la noi o fabricã de paste fãinoase.începe campania electoralã, chiar cu un an mai mulþi investitori pentru Belciugatele ºiPe lângã investiþia pe care o va face înînainte, încã de atunci fiind interesat de satele arondate. Avem în vedere, prinBelciugatele vor fi create ºi 200-300 decomunitatea noastrã. A arãtat de la gãsirea de investitori, sã putem facelocuri de muncã ºi asta nu poate decât sãînceput un interes deosebit ºi ºi-aproiecte comune prin parteneriate publice ne bucure.manifestat dorinþa de a fi alãturi de private sau prin alte mijloace. Pot sã vã Cum vedeþi relaþia dumneavoastrã,oamenii din Belciugatele. Am apreciat ºi spun cã, prin intermediul senatorului pe viitor, cu senatorul Dumitrescu?apreciez în continuare acest lucru, pe care Iulian Dumitrescu, a venit la noi o firmãîl consider un fapt extraordinar pentru portughezã care vrea sã construiascã unÎmi place sã fiu sincer ºi sã spun lucrurilorBelciugatele.parc de panouri fotovoltaice. Domnia sa ape nume. Îmi place Iulian Dumitrescu atâtdiscutat cu aceºti investitori ºi i-a adus laca om cât ºi ca senator. Relaþiile dintre noi Ce proiecte derulaþi cu ajutorulnoi. Investiþia firmei portugheze se ridicã sunt mai mult decât cordiale, destul desenatorului Iulian Dumitrescu?la suma de 4 milioane de euro ºi deja au apropiate, chiar vãd în senatorulÎn prezent avem un proiect de astfaltare solicitat primãriei 7 hectare de teren Dumitrescu omul care poate ajuta din plinde aproximativ 11 km de drumuri ºi strãzi pentru acest proiect. Deocamdatã, firma ºi oricând Belciugatele. Este foarte sãritorcomunale. Profitând de experienþa investitoare aºteaptã avizul de la Electrica ºi se implicã efectiv în viaþa comunitãþii.dânsului ne-a ajutat prin implicarea directã pentru a putea valorifica energia rezultatã Iulian Dumitrescu este tipul politicianuluiîn realizarea proiectului ºi obþinerea de în sistemul naþional. Abia dupã obþinerea nou, tânãr ºi eferveºcent, lansat de USL.Eveniment5APIA elibereazã adeverinþelepentru Mãsura 215 - plãþiprivind bunãstarea animalelor- porcinegenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentruAgriculturã (APIA) CentrulAJudeþean Cãlãraºi reaminteºtebeneficiarilor Mãsurii 215 - plãþi privindbunãstarea animalelor - porcine, cã aîncheiat acte adiþionale la convenþiileprivind finanþarea capitalului de lucrupentru desfãºurarea activitãþilor curentede cãtre beneficiarii acestei mãsuri.Prin încheierea actelor adiþionale, APIAemite, la cererea solicitantului, a douaconfirmare scrisã - adeverinþa - prin careconfirmã cã acesta a depus cerere de ajutorpentru Mãsura 215 - Plãþi privind bunãstareaanimalelor ºi de asemenea este confirmatã 25% din valoarea sprijinul solicitat cucondiþia ca valoarea primei adeverinþeeliberate sã fie acoperitã de valoareadecontului justificativ depus .Precizãm cã APIA a încheiat acte adiþionalecu urmãtoarele bãnci: CEC BANK SA,Raiffeisen Bank Bank SA, BRD GroupeSociete Generale, OTP Bank, BancaTransilvania, Unicredit Þiriac Bank SA,Banca Comercialã Românã, BancaCentralã Cooperatistã Creditcoop, BancaComercialã Carpatica, Banc Post, PiraeusBank Romania S.A, Banca ComercialãIntesa Sanpaolo România , Agricover IFNSA.Fondul de Garantare a Creditului Rural IFNSA ºi Fondul Naþional de Garantare aCreditelor pentru Întreprinderile Mici ºiMijlocii garanteazã 80% din valoareacreditului contractat de fermier.Menþionãm cã Banca (creditorul) are dreptulde a impune, pe lângã o serie deadeverinþe/acte doveditoare necesaredosarului, propriile condiþii de creditare,stabilite de cãtre Creditor ºi aprobate de cãtreBanca Naþionalã a României. Aici sunt incluseºi garanþii pe care Creditorul le poate solicitadin partea Beneficiarului (fermierului).Reafirmãm recomandarea adresatãpotenþialilor beneficiari interesaþi sã îºialeagã Creditorul numai dupã un studiuatent al condiþiilor de creditare impuse defiecare bancã (creditoare), pentru a obþinecondiþiile de creditare cele mai avantajoase ºicare se potrivesc cel mai bine profiluluiexploataþiei sale.www.obiectiv-online.roCurãþenia este o necesitate!PREÞURI PROMOÞIONALE!Profitaþi de preþurile promoþionale din perioada sãrbãtorilor de Paºte.IULIAN&JANINE SRL vã oferã reduceri de pânã la 20% pentru toatetipurile de servicii de curãþenie oferite!Contactaþi-ne pe email iulian.janine@yahoo.ro saula telefon 0729 463 286.


6 PoliticãDeputatul Daniel Florea aparticipat la ºedinþaGrupului Parlamentar al PSDe agenda de lucru sãptãmânalã adeputatului Daniel Florea s-a aflat ºiPparticiparea, în cursul zilei de luni, 25martie, la ºedinþa Grupului Parlamentar al PSD,prezidatã de Victor Ponta. Primul ministru aspus în cadrul ºedinþei cã a cerut oficial ajutorulComisiei de la Veneþia pentru asistenþã înmodificarea Constituþiei României, adãugând cã,acest lucru va ajuta la limitarea acceselordemagogice pe marginea acestui subiect.Dezbaterile au vizat necesitatea înfiinþãrii unuigrup de lucru care sã preia propunerile venitedin teritoriu ºi sã dezbatã, în baza argumentelorprezentate, oportunitatea susþinerii acestora încadrul Comisiei comune a Camerei Deputaþilor ºiSenatului pentru elaborarea propuneriilegislative de revizuire a Constituþiei. Demersulgrupului parlamentar PSD vizeazã extinderea ºitransparentizarea punctelor de vedere referitoarela revizuirea legii fundamentale, precum ºi oreprezentare mai largã a intereselor cetãþenilor.În discuþie s-au luat douã axe primordiale privindrevizuirea Constituþiei. Prima direcþie o constitueînfiinþarea unei noi unitãþi administrativteritoriale ºi introducerea temei regionalizãrii însecþiunea a 2-a privind administraþia publicãlocalã din Constituþia României, atribuþiile ºiforma acestora urmând sã fie stabilite, ulterior,prin lege organicã. Ce-a de-a doua direcþievizeazã clarificarea ºi eliminarea elementelorambigue privind rolurile diferitelor organisme alestatului: Guvern, Preºedenþie ºi Parlament.Deputatul liberal Dan Motreanuinvitã cetãþenii din Colegiul 3 sã vinãcu propuneri pentru modificareaConstituþiei Românieieputatul Colegiului 3 Cãlãraºi, Dan ªtefanMotreanu, membru în Comisia deRevizuire a Constituþiei României, invitã Dcetãþenii din Colegiul 3 sã vinã cu propuneripentru modificarea Constituþiei. Propunerile potfi trimise pe e-mail la adresacabinet.danmotreanu@gmail.com, prin poºtã sauaduse persoanl la Cabinetul Parlamentar dinLehliu Garã, Bd Gãrii nr 17 - incinta Casei deCulturã. Cele mai bune propuneri venite dinpartea cetãþenilor vor fi analizate în cadrulComisiei de Revizuire a Constituþiei ºi premiatecu o vizitã la Parlamentul României.Vasile Iliuþã, preºedintele responsabilitatea pentru astfel deinterimar al Partidul Democrat fapte revinind în exclusivitateLiberal Cãlãraºi, a ieºit astãzi persoanei în cauzã, care va suportaîn faþa presei pentru a face consecinþele ºi rigorile legii în funcþieunele precizãri cu privire la arestarea de acþiunile sale.consilierului local Vasile Dumitrache. Organizaþia PDL Cãlãraºi considerãDin declaraþiile deputatului Iliuþã a cã acþiunea organelor în drept estereieºit cã PDL Cãlãraºi se delimiteazã menitã sã stopeze acte de corupþie ºicategoric de orice act sau faptã dedetermine rãspunderea celor careîncãlcare a legii de cãtre orice ales înºealã încrederea publicã prin astfellocal care ºi-a obþinut funcþia cu de fapte. Partidul Democrat Liberalsprijinul sau pe listele PDL,Cãlãraºi va adopta mãsurile statutareMarius Lotrea...afli ce se-ntâmplãeºi face parte, încã,din Comitetul deDOrganizare ºiDesfãºurare a Alegerilor(CODA) în PDL Cãlãraºi, fiindreintegrat în partid dupã ceîºi anunþase demisia peblogul sãu, fostulpreºedinte al organizaþieijudeþene a PDL Cãlãraºi,Stelian Fuia, se detaºeazãdin nou de formaþiuneapoliticã condusã de Vasilepentru cã este partidul în formaþiuni noi ºi cred cuBlaga, într-o postare pe care am crescut politic, cu tãrie cã MAR - Miºcareacontul sãu de facebook, bune ºi rele. Modul în care Agricultorilor din România,anunþând cã, din punctul sa (n.r. textul a fost preluat pe care un grup desãu de vedere, PDL a murit. ca atare) încheiat aceastã agricultori au început sã oConvenþie Naþionalã ne dezvolte în urmã cu 2 luni„Am urmãrit astãzi, din aratã cã astãzi PDL a murit! este soluþia de viitor pentruafarã, cum s-a desfãºurat Ca agricultor de o viaþã agricultorii români!” - scrieConvenþia PDL. Nu spun cã întreagã, cred cu atât mai Stelian Fuia. Contactat denu cu oarecare nostalgie mult cã este vremea unor Obiectiv, actualul preºedinte29 martie - 4 aprilie 2013PDL Cãlãraºi a retras sprijinul politicconsilierului local Vasile Dumitrachede sancþionare a membrilor care înexercitarea atribuþiunilor publiceacþioneazã prin încãlcareaprevederilor legale. Iliuþã a maideclarat cã în cazul consilieruluimunicipal Vasile Dumitrache, BPJ ahotãrât suspendarea calitãþii demembru al PDL, retragereasprijinului politic pentru funcþia deconsilier local ºi analiza în structurilede conducere ale Organizaþie Localea PDL Cãlãraºi pentru aplicareasancþiunii cu excluderea din partid,în funcþie de concluziile anchetei ºide hotãrârea instanþei.În altã ordine de idei, Iliuþã s-adeclarat dezamãgit de mesajulpreºedintelui Traian Bãsescu, cel care,dupã ce Vasile Blaga a câºtigatpreºedinþia PDL, ºi-a luat adio de laPDL. „Mã doare faptul cã un ompentru care democrat liberalii aumuncit de atâtea ori ºi cãrora ledatoreazã atât de multe lucruri, alegesã se despartã aºa. Pânã la urmãPDL l-a propulsat în funcþia depreºedinte, dar, asta e viaþa. DacãTraian Bãsescu nu mai vrea sã fieasimilat PDL-ului, nici noi nu vremsã fim asimilaþi lui Traian Bãsescu.”,a mai spus Iliuþã.Stelian Fuia cântã prohodul PDLIliuþã îl scoate din CODAinterimar al PDL, deputatulVasile Iliuþã, a declarat cãStelian Fuia ºi-a încheiatcariera politicã cu aceastãdeclaraþie. „O sã îl retragdin CODA. Am încercat sã-lsusþin pe Stelian Fuia, înciuda criticilor pe care le-amprimit, dar se pare cã Fuiaare alte intenþii. Nu cred cãva reuºi nimic cu MiºcareaAgricultorilor, de vreme ce,atâta vreme cât a fostpreºedintele organizaþiei,nici mãcar nu le rãspundeala telefon primarilor PDL,care reprezintã bazapartidului. Nu vãd de ceacum s-ar purta altfel cuagricultorii. În PDL StelianFuia ne-a lãsat numaiprobleme, avem ºi acum odatorie de 60.000 de lei depe vremea mandatului sãu.Cu aceastã declaraþieStelian Fuia ºi-a încheiatcariera politicã.”, ne-adeclarat deputatul VasileIliuþã.www.obiectiv-online.ro


29 martie - 4 aprilie 2013Pe 25 martie a.c.,sediul PrimãrieiCãlãraºi a primitvizita neaºteptatãa procurorilor DirecþieiGenerale Anticorupþie,scopul acesteia fiind undenunþ al unui cetãþeancãruia i s-a solicitat mitãpentru a i se acorda olocuinþã socialã.Procurorii au solicitattoate cele 58 de dosareprivind acordarea delocuinþe sociale.Cel vizat de denunþ esteconsilierul local PDL Vasile„Puiu” Dumitrache, celcare i-ar fi promis, înschimbul sumei de 1.400 delei, faptul cã va interveni laceilalþi membri ai Comisieide analizã a dosarelorpentru locuinþe sociale. Înlegãturã cu acest lucru,primarul muncipiuluiCãlãraºi, Daniel Drãgulin, adeclarat cã esteala de ºedinþe a PrefecturiiCãlãraºi a gãzduit miercuri, 27Smartie, o întâlnire regionalã aBlocului Naþional Sindical ceimplementeazã proiectul „CaravanaCarierei”, eveniment ce a avut dreptscop întãrirea legãturilor dintrecomunitãþile ºcolare, actori din piaþamuncii ºi tineri aflaþi aproape definalizarea studiilor liceale. Au fostinvitaþi reprezentanþi ai angajatorilorlocali, autoritãþi cu atribuþii în piaþamuncii, profesori, elevi ºireprezentanþi ai organizaþiilor nonguvernamentalecu activitate în zonade tineret. În urma discuþiilor s-auidentificat ºi dezbãtut nevoileexistente la nivel local, dinperspectiva sistemului de învãþãmânt,nevoile ºi aºteptãrile angajatorilorcare preiau forþa de muncã tânãrã ºiproblemele cu care se confruntãtinerii aflaþi la început de carierã. Afost creatã o reþea de 8 CentreRegionale pentru DezvoltareaCarierei, câte un centru pentrufiecare regiune a proiectului, unde seva oferi consiliere suport de personalcalificat prin metode ºi instrumentemoderne de asigurare a tranziþieiwww.obiectiv-online.ro...afli ce se-ntâmplã Actual 7Vasile Dumitrache a fostarestat pentru 29 de zile Primarul Drãgulin condamnã faptele consilierului Dumitrachecondamnabil faptul cã s-aîntâmplat aºa ceva. „Vreausã vã spun cã astfel defapte sunt profundregretabile ºicondamnabile.Întotdeauna am fostadeptul corectitudinii ºia transparenþei în ceeace priveºte activitateaprimãriei. De când ampreluat mandatul, le-amspus funcþionarilorprimãriei cã nu voitolera astfel de fapte.Ceea ce a fãcutconsilierul PDLafecteazã credibilitateamuncii acestei comisii,dar vreau sã precizez cãniciun un funcþionar alPrimãriei nu a fostimplicat în acest caz.Tocmai de aceea comisiaeste formatã ºi dinconsilieri locali, inclusivuni c distribuitorai opoziþiei, pentru aasigura o transparenþãtotalã.”, a spus primarulDrãgulin.Acesta le recomandãcetãþenilor sã apeleze lainstituþiile abilitate în cazulîn care se vor maiconfrunta cu astfel desituaþii.„Consilierul local D.V.(Dumitrache Vasile) dincadrul Primãrieimunicipiului Cãlãraºieste cercetat pentruluare de mitã ºi trafic deinfluenþã. În cursul luniiianuarie 2013, profitândde calitatea sa demembru în Comisia deatribuire a unor locuinþedin fondul locativ de statdin cadrul PrimãrieiCãlãraºi, consilierul i-apretins denunþãtoareiT.D. (Tudorache Doina)suma de 1.400 de lei,bani pe care îi va împãrþicu ceilalþi membri aicomisiei pentru a-ifacilita acesteiaobþinerea unei locuinþecu destinaþie socialã.” -comunicat TribunalulCãlãraºi. TribunalulCãlãraºi a admis cerereaprocurorilor de arestarepreventivã a lui VasileDumitrache.Proiectul „Caravana Carierei” a ajuns la Cãlãraºitinerilor absolvenþi de la ºcoalã pe cu Universitatea Româno-Germanãpiaþa muncii. Reþeaua formatã implicã din Sibiu, SC Technical Training SRLautoritãþi publice locale, AJOFM, ºi Mesogeiako Symvouleftico Systemauniversitãþi, ONG-uri, patronate, SA. În proiect sunt consiliaþi pesteinstituþii de învãþãmânt preuniversitar 3500 de elevi, 1050 dintre tineriiºi angajatori. Blocul Naþional Sindical participanþi la sesiunile de consilieredezvoltã acest proiect în parteneriat primind la final câte un notebook.SC Asterix SR LCãlãraºiTelefon: 0753/097038Email: asterix_calarasi@yahoo.comStr. Prel. Sloboziei, Nr. 1 Percheziþii la Ambulanþa CãlãraºiManagerul Dragoº Alecuacuzat de abuz în serviciuRodica Dohotn cursul dimineþii de miercuri, 27 martie 2013,anchetatorii au descins la sediul ServiciuluiJudeþean de Ambulanþã Cãlãraºi, dar ºi laÎdomiciliul managerului Dragoº Alecu, unde au efectuato serie de percheziþii. Conform unor surse judiciare,Dragoº Alecu este suspectat cã ar fi aranjat câtevaexamene pentru ocuparea unor posturi. Anchetatoriiverificã dosarele pentru angajare, iat toþii salariaþii vorfi controlaþi pentru a se vedea dacã îndeplineaucondiþiile legale la angajare. Acþiunea este coordonatãde Parchetul Cãlãraºi, Direcþia Generalã Anticorupþieºi SRI.Marian Enciu (PPDD) ºi-apreluat mandatul de consilierjudeþean, în locul deputateiMaria DragomirRodica Dohotedinþa ordinarã a Consiliului Judeþean Cãlãraºi,ce a avut loc miercuri, 27 martie, consilieriiª judeþeni au dezbãtut, printre alte puncte ºihotãrârea privind validarea unui consilier local,în locul rãmas vacant dupã demisia deputatuluiPPDD, Maria Dragomir. Aceasta ºi-a depus, încã din19 decembrie 2012, demisia, imediat dupã alegeriledin decembrie 2012, dupã câºtigarea mandatului dedeputat.Persoana desemnatã de PPDD Cãlãraºi este MarianEnciu, preºedintele de organizaþie de la Curcani.Consilierii judeþeni au aprobat în unanimitateaceastã schimbare, noul consilier Marian Enciu fiindpregãtit ºi preia locul deputatei Dragomir ºi încadrul celor douã comisii de specialitate din careaceasta fãcea parte.Deputatul Daniel Floreapromite cã va rezolva problematerenului Sidercaeputatul PSD, Daniel Florea, a declarat la ArenaFM cã „pânã la sfârºitul anului se va rezolvaproblema terenului de la Siderca”. ParlamentarulDsocial-democrat a mai menþionat cã deja a iniþiat primelediscuþii cu factorii implicaþi. „Am discutat cureprezentanþii AVAS, am discutat ºi cu cele douãsocietãþi care deþin crenþele inclusiv cu sindicatele. Amînþeles care sunt problemele ºi mi-au transmis cã pestedouã sãptãmâni vor obþine niºte aprobãri. Dupã aceeavoi iniþia o întrevedere cu sindicatele, AVAS-ul ºiadministratorul judiciar pentru a identifica soluþiileastfel încât sã putem utiliza acel teren.”, a spus DanielFlorea. „De-a lungul timpului, au existat niºte problemede tot râsul. Nu se poate construi pentru cã nu existã nuºtiu ce autorizaþie de mediu. Acum nu mai e nevoiepentru cã trebuie sã o demolãm, ori pentru asta e nevoiede o autorizaþie din partea celor care nu au dat-o peprima. O chestiune extrem de încurcatã”., a completatdeputatul PSD.


8 Sport...afli ce se-ntâmplã29 martie - 4 aprilie 2013Frâncu, eliminare douã minuteSorin Anghelmul care a inventat handbalul laCãlãraºi se cheamã ConstantinOFrâncu. Din ambiþia sa a pornit oechipã ce a ajuns acum pe locul al doileaîn Divizia A. Acum, handbaliºtii joacã subumbrela CSM Cãlãraºi, e treabã cât sepoate de serioasã, dar lipseºte ceva.Cineva, mai exact. Frâncu a plecat întoamnã de la echipã în momentul în carene-am prins ºi noi, cei care nu nepricepem la handbal, cã promovarea esteimposibilã.Frâncu nu a dorit sã dezvãluie motiveledemisiei sale. Chirilã, directorul CSMCãlãraºi, crede cã nu e nici o pierdere, învreme ce antrenorul Dacãu susþine cã atras de Frâncu ca sã mai rãmânã, dar n-aavut succes. Dacãu e genul de om cãruiaîi place sã lucreze în echipã, numai cã animerit într-un oraº unde oamenii dinlumea sportului se pricep sã bagestrâmbe mai mult decât la sportul în sine.Frâncu a dispãrut de la CSM Cãlãraºi camãgarul în ceaþã. Nu este prima oarãcând spun acest lucru. ªtiu, sunã urât,dar ãsta e adevãrul. Frâncu trebuie sãreþinã câteva lucruri. Nu-i contestãnimeni valoarea, nu-i violeazã nimeniintimitatea. Dar a ajuns un tip popularpentru cã a clãdit totul din nimic. Presa l-a apreciat ºi l-a ajutat. Frâncu a uitat însãacest aspect ºi acum, la câteva luni de ladespãrþirea de CSM Cãlãraºi, refuzã sãdea cãrþile pe faþã. Nu e nimeni obligat sãdea interviuri, dar e obligat sã fie corect.Nu te costã nimic sã spui sincer cã nuvrei sã vorbeºti. În schimb, dacã tefofilezi, domnule Frâncu, nu faci altcevadecât sã ne dai motive sã credem cã eºtivulnerabil. Publicul þi-a fost alãturi, presacãlãrãºeanã la fel. Acum, ai ales sã plecidin lume, sã te închizi în vestiar ºi sã numai bagi pe nimeni în seamã.Mult succes, dar sportul se face pentrupublic, pentru oameni.O echipã de þãranii-a bãtut pe cioflingari!n-au încercat sã facã posesie,preferând doar sã bubuiebaloane spre careul advers,de multã vreme clipa în carevoi învinge Dunãrea Cãlãraºi.Nu mi se pare normal cã ceicomponenþã câþiva jucãtoricare în trecut au evoluatpentru clubul condus de cãtreMircea Dan. Misiuneachirnogenilor este unadeosebit de dificilã. Dupãmeciul de la Axintele, Victoriava intra într-o vacanþã forþatã,timp în care vor avea loccâteva meciuri amicaleîmpotriva unor adversarinecunoscuþi. Necunoscut esteºi viitorul echipei dinChirnogi.Etapa a 16-a / RezultateEolica - Juventus Bucureºti 0-3CSM Focºani - Urban Titu 0-3Rapid II - Metaloglobus 0-3Sorin AnghelRuºine Dunãreaacolo unde Bidirean a fãcut de la Consiliul Judeþean sã îi V. Chirnogi - Dunãrea Cãlãraºi 3-2Cãlãraºi! Echipa legea. Pentru chirnogeni, cele ajute doar pe ei, iar noi sã fim Rapid Feteºti a stat.fanion a judeþului a trei puncte au venit firesc, iar ai nimãnui. ªi noiajuns la al doilea sezon pe final chiar ar fi putut sã-ºi reprezentãm acelaºi judeþ peEtapa a 17-a, 29 martieumileasa adversarul, dar au care îl reprezintã Dunãrea ºitratat cu prea mare lejeritate cred cã îl reprezentãm maiSportul II - Gloria Buzãu 0-2CSM Rm. Sãrat - V. Axintele 0-1consecutiv în care nu Dunãrea Cãlãraºi - Eolica 3-0;reuºeºte sã învingã pe Juventus Bucureºti - CSMocaziile de gol avute. bine.”, a declarat Virgil Niþoi.Focºani 3-0; Rapid Feteºti -Victoria Chirnogi, cealaltã Antrenorul gazdelor, Virgil În etapa de astãzi, Victoria Rapid II 3-0; Metaloglobus -reprezentantã a judeþului Niþoi, duºman declarat al celor Chirnogi se va deplasa la Sportul II; Gloria Buzãu - CSMîn Liga a 3-a. Meciul de la de la Dunãrea Cãlãraºi, ºi-a Axintele, pentru meciul cu Rm. Sãrat; Viitorul Axintele -împlinit un vis prin victoria de Viitorul. Gazdele sunt peChirnogi, desfãºuratVictoria Chirnogi; Urban Titusâmbãtã. Tehnicianul a trimis primul loc ºi au în va sta.sâmbãta trecutã, a fost un câteva sãgeþi cãtre conducereaderby. Jocul prestat de administrativã a judeþului,Clasamentcãtre cei care au alergat invitându-l pe Rãducumingea printre smocurile Filipescu, preºedintele CJCãlãraºi, sã aloce fonduri cãtrede iarnã nu a fost unulVictoria Chirnogi. „Cei de laextraordinar, dar putem Dunãrea trebuie sã recunoascãpune eticheta de derby din cã n-au avut nici o ºansã. Eumoment ce malul de cred cã au avut noroc pentrucã i-am bãgat pe terenul alpãmânt ce þine loc dedoilea, care este foarte prost.tribunã a fost plin cu Dacã jucãm pe terenulmicrobiºti.principal, nu le dãdeam doartrei, le dãdeam ºapte sauVictoria gazdelor, scor 3-2, nici poate opt. N-au arãtat nimic lamãcar nu poate fi pusã la Chirnogi. Eu i-am bãtut cu oechipã formatã din caractere,îndoialã atâta timp câtjucãtorii lui Virgil Bogatu n-auarãtat nici un fel de ambiþie,cu bãieþi care au salarii mici ºineplãtite la timp. Am aºteptat1. Viitorul Axintele 15 13 1 1 44-5 402. Gloria Buzãu 14 11 1 2 32-8 343. Metaloglobus 14 10 1 3 35-15 314. CSM Rm. Sãrat 15 7 3 5 24-20 245. Rapid II 15 7 1 7 33-27 226. Victoria Chirnogi 15 5 7 3 30-29 227. Dunãrea Cãlãraºi 15 6 3 6 29-23 218. Rapid Feteºti 14 6 2 6 19-25 209. Juventus Bucureºti 15 4 6 7 18-17 1810. Urban Titu 15 3 6 6 22-17 1511. CSM Focºani 15 4 2 9 12-33 1412. Eolica Dobrogea 15 3 1 11 18-41 813. Sportul II 15 0 0 15 10-66 0Dacãu: „Anul viitorvom fi mai bine organizaþi”Sorin AnghelSM Cãlãraºi rãmâne pe poziþiasecundã în clasamentul Diviziei ACla handbal masculin. Victoria în faþajuniorilor de la LPS Piatra Neamþ a fostuna fãrã istoric. Scorul, 48-19, nu lasã locde nici un fel de comentariu asuprajocului.Sabin Dacau ºi-a permis luxul de a lãsa înafarã lotului nume grele precum Libertz,Savlovschi, Mocanu, Vasiliu sau Lokodi,acesta din urmã fiind plecat acasã, înUngaria, pentru rezolvarea unor problemede ordin medical. În aceste condiþii,pentru CSM Cãlãraºi au evoluat jucãtoriicare stau mai mult pe banca de rezerve lameciurile grele ºi o serie de juniori de laCSS Cãlãraºi.La mãcelul desfãºurat la Sala Polivalentãa asistat ºi primarul Daniel Drãgulin.Edilul le-a promis jucãtorilor cãsãptãmâna viitoare vor fi rezolvate toateproblemele financiare. Handbaliºtiicãlãrãºeni nu au primit nici un salariu înacest retur de campionat. AntrenorulSabin Dacãu este ferm convins cã salariilevor fi achitate în integralitate. Ba maimult, tehnicianul încã viseazã la barajulpentru promovarea în Liga Naþionalã.„Trebuie sã þinem bãieþii în prizãpânã la finalul campionatului. Maiavem un singur meci tare, la Vaslui.Dacã nu pierdem în Moldova, putemspera cã Federaþia va organiza unbaraj la care sã participe ultimeledouã clasate din Liga Naþional ºiocupantele locurilor doi din cele douãserii ale Diviziei A. Deocamdatã nu s- Interhandbal Bucureºti. În tur, meciul s-aa luat nici o decizie, dar trebuie sã încheiat la egalitate. Atunci, primarulfim gata pentru orice. Acesta este ºi Daniel Drãgulin a pus rezultatul de pemotivul pentru care în perioada 29-30 tabela de marcaj pe seama arbitrajului.martie vom organiza un turneucaritabil la Cãlãraºi. Pe lângã noi, vor Etapa a 20-a / Rezultatemai participa Steaua Bucureºti,ACS Interhandball-ACS Handbal TL 41-33Dinamo Bucureºti ºi ªtiinþa DedemanBacãu. Vineri searã vor fi douã Politehnica Iaºi-Univ. Galaþi 25-30meciuri, iar sâmbãtã încã patru. Univ. Târgoviºte-CSM Bacãu 26-45Aºteptãm publicul sã vinã în numãr Dinamo II-CSA Steaua 33-45cât mai mare la Sala Polivalentapentru cã spectacolul este garantat. HC Buzãu-Univ. II Suceava 10-0Oamenii chiar au ce vedea.”, a declarat HC Vaslui-CSM Focºani 27-23Sabin Dacãu. Antrenorul de la CSMCãlãraºi a vorbit ºi despre planurile deCSM Cãlãraºi-LPS Piatra Neamþ 49-18viitor ale echipei sale. „Anul viitor vomscãpa de Steaua, vom avea ºanse mari Etapa a 21-a, sâmbãtã, 6 apriliela primul loc. Noi vom fi mult mai CSM Cãlãraºi - ACS Interhandballbine organizaþi. Dacã mai facem LPS Piatra Neamþ - HC Vasluicâteva transferuri, putem promova.Ne mai trebuie încã un portar de CSM Focºani - HC Buzãuvaloarea lui Vasiliu, o extremã stângã Univ. II Suceava - Dinamo IIºi un inter dreapta.”, este de pãrere CSA Steaua - Univ. TârgoviºteDacãu. Formaþia cãlãrãºeana va susþineurmãtorul joc oficial pe 6 aprilie, laCSM Bacãu - Politehnica IaºiCãlãraºi, împotriva celor de laUniv. Galaþi - ACS Handbal TL.Clasament1. CSA Steaua 20 20 0 0 752-516 402. CSM Cãlãraºi 20 16 2 2 713-531 343. ACS Interhandball 20 16 1 3 629-511 334. HC Vaslui 20 14 2 4 611-534 305. CSM Bacãu 20 14 1 5 713-495 296. Univ. Galaþi 20 11 1 8 598-531 237. CSM Focºani 20 9 0 11 483-493 188. Univ. II Suceava 20 8 1 11 594-549 159. Politehnica Iaºi 20 8 1 11 624-636 1710. ACS Handbal TL 20 7 1 12 555-616 1511. HC Buzãu 20 6 1 13 540-625 1312. Dinamo II 20 2 2 16 531-743 613. LPS Piatra Neamþ 20 1 1 18 468-786 314. Univ. Târgoviºte 20 1 0 19 485-730 2www.obiectiv-online.ro


29 martie - 4 aprilie 2013...afli ce se-ntâmplã Diverse 9 FutsalScor de maidan la Chiajna cunaþionala RomânieiSorin Anghelchipa de fotbal a DunãriiCãlãraºi a intrat într-o vacanþãEforþatã, motiv pentru care toatecadrele din club îºi vor canalizaatenþia asupra meciurilor de la futsal.Elevii lui Marius Pârciu sunt pe primulloc în Liga a II-a ºi mai au de disputatîncã ºase partide din acest sezon.ªansele de a promova sunt foartemari, însã pânã la îndeplinireaobiectivului mai este foarte mult delucru.Duminica trecutã, cãlãrãºenii au onoratinvitaþia echipei naþionale de futsal ºi audisputat un meci amical la Chiajna.Tricolorii s-au impus cu 23-6. Scorul estefoarte aspru ºi nu face altceva decât sãne demonstreze cã jucãtorii Dunãrii nutrebuie sã stea cu nasul pe sus. E drept,au câºtigat un pariu important cu cei dela echipa naþionalã. ªi-au propus sãmarcheze patru goluri ºi au dat chiarºase. Dar au luat 23. E drept, pe fond deobosealã. Meciul s-a jucat la o zi dupã ceDunãrea a fost în teren la Chirnogi.Jocul de la Chiajna a trecut, a fost unulfãrã presiune, motiv pentru care nu ecazul sã facem o tragedie din scorul depe tabela de marcaj, mai ales cãadversarul a fost echipa naþionalã defutsal.Acum, Marius Pârciu trebuie sã îºimobilizeze jucãtorii pentru turneul careva avea loc în perioada 6-7 aprilie laGheorgheni, în judeþul Harghita.Deplasarea este una deosebit de dificilãnu doar din cauza distanþei foarte maripe care echipa o va avea de parcurs.Harghiþenii au în spate un public foarteagresiv, iar echipa gazdã va face totposibilul sã-i ajute pe cei de la OdorheiuSecuiesc sã nu iasã din luptã pentrupromovare. În primul meci din turneulde la Gheorgheni, Dunãrea Cãlãraºi vaavea ca adversar pe Ceahlãul PiatraNeamþ, formaþie clasatã pe locul altreilea în acest moment, dar fãrã nici oºansã la ºefia clasamentului. De altfel,cãlãrãºenii chiar trebuie sã lemulþumeascã moldovenilor pentru faptulcã au reuºit sã încurce OdorheiuSecuiesc în ultimul turneu din cadrulLigii a II-a la futsal. Al doilea meci alelevilor lui Marius Pârciu va reprezentao simplã formalitate. Adversarul senumeºte United Clinceni ºi nu a reuºitsã adune vreun punct în actualul sezon.De reþinut cã ultimul turneu din cadrulacestui sezon va avea loc la Cãlãraºi înperioada 18-19 mai. Dacã vor reuºi sãpromoveze, jucãtorii ºi antrenorii auanunþat cã vor face baie în Borcea. Dinpãcate, bugetul alocat de cãtre ConsiliulLocal pentru clubul Dunãrea este preamic pentru a spera cã formaþiacãlãrãºeanã va putea face faþã rigorilordin prima ligã de futsal.Un autobuz în care se aflau15 persoane s-a rãsturnatla ieºirea din Chiseletaramedicii SMURD au intervenit rapid pentrupreluarea ºi acordarea primului ajutor maimultor persoane, victime ale accidentului Prutier. În autobuz se aflau 15 persoane, iar în urmaaccidentului au rezultat trei victime, una dintrepersoane a fost preluatã de un echipaj SMURD,celelalte de cãtre SAJ.În seara zilei de 26 martie, în jurul orei 21.30, unechipaj de prim ajutor SMURD din cadrul Gãrzii deintervenþie Chiselet a fost solicitat, prin intermediulapelului unic de urgenþã 112, sã acþioneze pe DN 31,la ieºirea din localitatea Chiselet, pentru preluarea ºiacordarea primului ajutor mai multor persoane, caresuferiserã mai multe traumatisme în urma produceriiunui accident rutier. Potrivit primelor constatãri, unautobuz (marca ISUZU, înmatriculat în Bucureºti,care efectua o cursã pe ruta Olteniþa - Mânãstirea) încare se aflau cincisprezece persoane, a derapat, a ieºitîn decor, ajungând într-un ºanþ. La sosirea echipajuluide prim ajutor SMURD ºi a celor douã echipaje S.A.J.la locul accidentului, au fost identificate trei victime.O persoanã de sex feminin, Mariana G., în vârstã de55 de ani, care prezenta suspiciune de fracturã lanivelul claviculei ºi membrului inferior stâng,echimoze faciale ºi acuza dureri toracice ºiabdominale, a fost preluatã de echipajul de primajutor SMURD, care i-a acordat îngrijiri medicale ºi atransportat-o de urgenþã la spital. Celelalte douãvictime rezultate din accidentul rutier, Daniela C. ºiNiculina V. au fost preluate de echipaje ale S.A.J.,care le--au acordat primele îngrijiri medicale, ulteriorºi acestea fiind transportate la spital. La loculaccidentului s-a deplasat ºi un echipaj de stingere dincadrul Gãrzii de intervenþie Chiselet, pentru a luamãsurile de protecþie necesare în vederea eliminãriipericolului izbucnirii unui incendiu. Pompierii militariau decuplat bornele acumulatorilor de la respectivulmijloc de transport ºi au verificat dacã existã scurgeride combustibili din rezervor, aflãm de la purtãtorulde cuvânt al I.S.U. „Barbu ªtirbei” Cãlãraºi, plt. maj.ªtefan Ovidiu Tãtãranu.Evenimente organizate de Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalierã Cãlãraºi pentru GraniþaRomânia-Bulgaria în contextul Programului de Cooperare Transfrontalierã România - Bulgaria 2007-2013Biroul Regional pentru Cooperare TransfrontalierãCãlãraºi pentru Graniþa România-Bulgaria împreunã cuMinisterul Dezvoltãrii Regionale ºi Administraþiei Publicedin România ºi Ministerul Dezvoltãrii Regionale ºiLucrãrilor Publice din Bulgaria au organizat în data de 12martie a.c. la Ruse, Bulgaria, cea de-a doua întâlnire aGrupului Comun de Lucru pentru pregãtirea urmãtoareiperioade de programare pentru cooperarea teritorialãromâno-bulgarã 2014-2020.Delegaþia românã a fost condusã de cãtre doamna DoinaSurcel, director general în cadrul Ministerului DezvoltãriiRegionale ºi Administraþiei Publice din România, în timpce delegaþia bulgarã a fost condusã de cãtre domnulMarius Mladenov, ºef departament în cadrul MinisteruluiDezvoltãrii Regionale ºi Lucrãrilor Publice din Bulgaria.europene. Grupul Comun de Lucru are rolul de a asiguraeficienþa ºi calitatea planificãrii ºi programãrii viitoruluiexerciþiu financiar, respectiv a Programului de CooperareTransfrontalierã România-Bulgaria 2014-2020. Grupul areîn componenþa sa reprezentanþi la nivel naþional,regional ºi local ai celor douã state.Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor de finanþare încadrul Programului de Cooperare TransfrontalierãRomânia Bulgaria 2007-2013, BRCT Cãlãraºi a organizatîn luna martie a.c trei întâlniri de lucru (mese rotunde) cupartenerii lideri/partenerii din proiectele finanþate.Astfel, în data de 12 martie 2013 la Cãlãraºi respectiv 19martie 2013 la Silistra au avut loc douã întâlniri de lucrucu reprezentanþi ai partenerilor implicaþi înimplementarea proiectului strategic „Danube WATER -În cadrul reuniunii, s-au dezbãtut ºi luat decizii privindaprobarea Regulamentului de organizare ºi funcþionare aGrupului comun de lucru; analizarea documentului cestabileºte liniile directoare pentru definirea urmãtoruluiProgram de Cooperare Transfrontalierã România-Bulgaria2014-2020 precum ºi analizarea termenilor de referinþãpentru elaborarea documentului strategic pentruProgramul de Cooperare Transfrontalierã România-Bulgaria 2014-2020, în conformitate cu regulamentelemanagementul integrat al apelor (WATER)”. În cadrulcelor douã întâlniri de lucru, experþii din cadrul BRCTCãlãraºi au sprijinit beneficiarii în întocmireadocumentelor necesare unei bune implementãri aproiectului strategic. Au fost discutate la nivelul fiecãruipartener prezent la întâlnire, aspecte legate de bugetulproiectului, planul de contractare ºi planul activitãþilorprevãzute în cererea de finanþare.Cea de-a treia întâlnire de lucru a avut loc în data de 14martie 2013, la sediul Consiliului Judeþean Mehedinþi cureprezentanþi ai partenerilor implicaþi în implementareaproiectului ”Centrul Regional de Afaceri Dunãrene GuraVãii, Judeþul Mehedinþi”. Agenda întâlnirii s-a concentratpe aspectele specifice implementãrii proiectului, fiinddiscutate subiecte precum eligibilitatea cheltuielilor,legislaþia în domeniul achiziþiile publice dar ºi modalitãþiîn care implementarea proiectului poate fi îmbunãtãþitãpentru asigurarea realizãrii obiectivului general alacestuia.Pentru informaþii suplimentare privind Programul deCooperare Transfrontalierã România-Bulgaria 2007-2013,vã invitãm sã accesaþi pagina de internet a Programului:www.cbcromaniabulgaria.eu.www.obiectiv-online.rowww.cbcromaniabulgaria.euInvestim în viitorul tãu!Programul de Cooperare Transfrontalierã România-Bulgaria 2007-2013 este cofinanþat deUniunea Europeanã prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionalã


ActualitateMicã publicitate1029 martie 22 - 28 - iunie 4 aprilie 2012 2013...afli ce se-ntâmplãDetalii la telefon 0746 048 951.282.Vând teren situat în staþiunea4.300 euro, uºor negociabil sau accept------------------------------------------------------ Costineºti, în intravilan, suprafaþa 450 mp. variante.GARSONIERE247. De vânzare apartament 3 camere, Preþ 10.000 euro negociabil. Telefon ------------------------------------------------------decomandat, etaj 1, 75 mp, 2 balcoane, 2 0766.684.780158.Vând autoturism Renault Laguna 2.bãi, izolat termic interior-exterior, centralã 274.Vând teren 3000 mp, intravilanPreþ 4.800. Maºina este full option,288. Caut sã închiriez garsonierã sau termicã, PVC, uºã metalicã, gresie, faianþã, construibil, deschidere la drum 27 ml, situat climatizare, pilot, computer bord, ASC, ASR,apartament,complet mobilat ºi utilat, zona parchet stejar. Situat în str. Maculuiîn zona condorul dacia, certificat deSRS, senzori parcare, jante aliaj, fabricaþiebunã, ofer preþ maxim pentru garsoniera 802003, 120 cp, diesel. Tel 0724.781.478.(blocurile armatei) sau SCHIMB cuurbanism, cadastru, intabulare, utilitãþi apãeuro sau 130 euro pentru apartament. apartament 2 camere + diferenþã. Preþ ºi curent în faþa terenului, posibilitate de ------------------------------------------------------Relaþii la telefon 0725537576 sau pe adresa negociabil. Telefon: 0728.827.576.parcelare. Pret 6 Euro /mp. Pentru detalii 154.Vând Mercedes A 160 diesel, ande e-mail:giorgianyaguly@yahoo.com.fabricaþie 2006, preþ 8200 euro negociabil.------------------------------------------------------ 0732591388------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------251.Schimb garsonierã ºi apartament 2246. Vând ap. 3 camere, et.1, in CentrulCivic, cu faþa spre Parcul Central, complet 252.Vând 10 ha teren situat la 8 km decamere nedecomandat cu apartament 3renovat, centralã termicã, gresie+faianþã, Cãlãrasi pe DN spre Slobozia, deschiderecamere exclus etaj 4. Telefon 0724703954.parchet, izolaþie exterioarã. Relatii la 200 m, pretabil pentru zonã industrialã sau DIVERSE------------------------------------------------------tel.0722.338.998sere, posibilitate de racordare la curent250Vând urgent garsonierã toateelectric si apã. Pret 3 euro/mp negociabil.îmbunãtãþirile. Et.2 zona ANL. 18 500 euro. ------------------------------------------------------ Telefon 0726168350.279.Vând GPS Smailo HD 4,3' înE-mail: ginaopijsco@yahoo.com 238.Vand ap.3 camere, decomandat , et.2 , ------------------------------------------------------ garanþie.Telefon 0766621645------------------------------------------------------ str. Cornisei, vedere spre Gradina204.Vand teren intravilan cu carte funciara ------------------------------------------------------228.Caut sa inchiriez garsoniera mobilata si Zoologica, complet renovat, centrala intabulata, 3000 mp, situat pe277.Ofer meditaþii la limba ºi literaturautilata in municipiul Calarasi (zonele Scoala termica, aer conditionat, izolatie exterioara. soseaua de centura zona sere, in municipiul românã. Relaþii la telefon 07307356065, Parcul Luceafarului, Scoala 11, Blocurile Relatii la tel. 0730.026.811 Calarasi. Pret negociabil.Politiei, Blocurile armatei sau alta zona------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Tel.contact 0727357129.buna) pe o perioada de minim 6 luni.211. Vând apartament cu 3 camere. ------------------------------------------------------276.Caut fete dornice de aventuri contraTelefon 0720 231 102.Tel.0728 066 367.182.Vând 5000 m pãmânt intravilan încost. Doritoarele pot sã mã contacteze la------------------------------------------------------ Modelu între Prefab si CCH, preþ negociabil. mail chrysss810@yahoo.com. Sunt foarte206. Închiriez garsonierã (fete), zona ------------------------------------------------------Telefon 0733 245 466generos. Rog seriozitate."Service Brânzã", et. 1, 24 mp, mobilatã. Tel: 210. De vânzare apartament cu 3 camere, ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------0730 441 346. decomandat, 80 mp, str. Zefirului (bl. H23), 168.Vând loc de casã, ªoseaua Sloboziei 272.ITALIA - femei - menaj, îngrijire bãtrân,------------------------------------------------------ etaj 2/4, cu douã holuri, douã bãi, douã sat Radu Negru. 1.000mp. Preþ 3,5 euro copii, cameriste, urgent. Mobil 0784884588balcoane închise cu PVC, centralã termicã, mp. Tel. 0728 279 773.fix 0213155420aer condiþionat, izolaþie termicã interioarã ºi ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------exterioarã. Preþ negociabil. 0727.335.869,2 CAMERE164.Vând teren intravilan în comuna 271.Vând cavou cu douã cripte în cimitirul0763.240.888 sau apartament cu 2 camere, Grãdiºtea, carte funciarã, deschidere 20 m, Gh. Lazãr, la intrare, aleea principalã. Preþdecomandat, 60 mp, str. Panduri (bl. G4), preþ 6euro/mp, negociabil. Teletaj 2/4, douã balcoane închise, centralãnegociabil. Telefon 0730554350 sau0766.307.453.287. De închiriat apartament semi- termicã.0748679457------------------------------------------------------decomandat 2 camere, Blvd. N Titulescu, Bl ------------------------------------------------------ 157.Vând teren construibil în suprafaþa de------------------------------------------------------N24 Sc C ap 44, parter, preferabil minim un209. Vând apartament 3 camere I 10, Sc. II, 500 mp în Mircea Vodã, str. Grãdiºtea nr.51, 270.Vând bichon havaneze în vârstã de 2an. Centralã proprie, mobilat, roget. 2. Preþ 39.000 euro negociabil. Tel. 0728 stradã asfaltatã, gaze. Preþ negociabil. Tel. luni ºi jumãtate, puiuþii sunt antideparazitaþiseriozitate, disponibil din 5 aprilie. Pret 700066 367.0723.670.562intern ºi extern, mãnâcã singurei ºi îºiRon Tel.: 0722239332 email: ------------------------------------------------------ doresc un stãpân. Preþ 200 ron. Nu ezitaþiadamromulus73@gmail.com140.Vand loc de casa Com. Cuza-Voda, Sat sã-i vedeþi. Sunt niºte bijuteri de cãþeluºi.------------------------------------------------------ Calarasii-Vechi, 1000 mp pret negociabil. ------------------------------------------------------263.Vând apartament 2 cam în Cãlãraºi, 4-5 CAMEREPentru contact 0721.956.952.zona Flacãra, lângã Casa de Pensii,269.Angajez secretarã (asistentã------------------------------------------------------aproape de parc, faleza ºi Zoo, magazine lapersonalã), prezenþã atrãgãtoare, fãrã196.Vând apartament 4 camere,134.Vând teren 2.462 mp, Valea Geamãnã,parter, cf.1, et.4/4, 50m2, acoperiºobligaþii personale sau familiale. Nu estedecomandat, etaj 1, Str. Macului - blocPiteºti, deschidere 26 mp. Preþ 25 euro/mp.hidroizolat în luna iunie 2012, balcon ºinecesarã experienþã.Telefon 0749408171Armata, 92 mp. 2 bãi, 2 balcoane închise, Tel 0749.528.441.vedere pe 2 laturi, centralã, gresie, faianþã,268.Vând 2 locuri de veci în cimitirul centraltermopan, parchet, gresie, faianþã, centralã ------------------------------------------------------termopane, uºa metalicã, recent zugrãvit,unul lângã celalalt. Nu se vând separat doargaz proprie, 2 aparate aer condiþionat, 132.Vând teren 2.462 mp Valea Geamãnã,scarã curatã, liniºtitã, locatari extreme deîmpreunã. Preþ 3500 euro.Telefonizolaþie exterioarã, interfon, garaj, alarmã deschidere 26mp. Relaþii la tel:civilizaþi, apartamentul este liber(gol). Preþ0721061557casã ºi garaj, zonã foarte liniºtitã. Preþ 0749.528.441 sau 0248.279.00721.000 euro negociabil. Telefon 076114077060.000 euro negociabil. Telefon------------------------------------------------------sau 0751046742------------------------------------------------------0736.601.019 130.Vând 4,8 hectare teren agricol în loc.267.Doresc sã mã angajez ca bonã sau sã------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ Plevna, jud. Cãlãraºi, aproape de sursã deîngrijesc bãtrâni în oraºul Cãlãraºi.273.Vând apartament 2 camere, SD, 48 mp, 181.Vând sau schimb cu casã, apartament apã. Accesul pe teren se face pe un drum Menþionez cã am experienþã în ambeleet. 4, izolaþie interioarã ºi exterioarã, cu 5 camere + bucãtarie, douã balcoane, pietruit din ºoseaua DN3 Cãlãraºi - Lehliu. domenii ºi ofer seriozitate deplinã. Relaþii laacoperiº din tablã, un balcon închis, uºi ºi douã bãi. Centralã, aer condiþionat, uºã Tel. 0720.381.501.telefon 0730735606geamuri termopan ionizate, centralã pe metalicã nouã, G+F, uscãtor casã scãri, ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------gaze, aer conditionat, gresie, faianþã, garaj tip Prefab, etaj 4, zona Orizont, vedere266.Locuri de muncã în Republica Cehãparchet, instalaþie electricã schimbatã, carte spre piaþã, interfon, pachet RDS, tel. fix,calificaþi ºi necalificaþi în construcþii,funciarã, zona poºta 4. Acceptãm ºiinternet plus auto Fiat Doblo 1,9 JTDlãcãtuºerie, sudori, polizatori, silvicultura,programul prima casã. Preþ 120.000lei. înscris. 0771 670 014Telefon 0723624942------------------------------------------------------AUTOdepozit (legume ºi fructe), cupluri bãrbaþi ºifemei. Nu necesitã cunoaºterea limbii.------------------------------------------------------Relaþii 0758400402. Cazare gratis.256.Vând apartament 2 camere,275.Vând Daewoo Nubira an fabricaþie 1999decomandat, et.1, fãrã îmbunãtãþiri,------------------------------------------------------CASEcentralã, gaze, 2 balcoane, orientat sprepe gpl+benzina cu cd plyer nou, huse, 265.Bijuterii outlet Italia, de marcã, deosebitvest, situat pe str. Luceafarului bl.E9 (lângãbanchete, cauciucuri noi, aratãde frumoase. Într-un pachet sunt 100 piese,sediul GDF Suez). Pret 33 000 euroimpecabil.Relaþii la 07246565440 sau283.Vând proprietate situatã în comunamix de lãnþiºoare 36 buc, brãþãri 18 buc,negociabil. Telefoane 0728282169 sau0760604569. Preþ 3000 euro uºorGrãdiºtea, compusã din moarãcercei 35 buc, 11 diverse (broºã, inele,0722210405. negociabil.mãlai+uruialã (clãdire ºi utilaje Islay) ºi suport poºete, accesorii pãr, port fard etc.)------------------------------------------------------ spaþii de depozitate, casã de locuit compusã ------------------------------------------------------sau pachet 2: 19 lãnþiºoare, 28 brãþãri, 49255.Vând apartament 2 camere, din 3 camere, baie, bucãtãrie, faianþã, 262.Cumpãr rable pentru dezmembrare.cercei, 4 diverse. Pozele sunt cu caracterdecomandat, fãrã îmbunãtãþiri, strada gresie, parchet, încãlzire centralã cu GPL, Asigur radiere. 0722167107informativ, modelele putând sã difere puþinDumbravei, etaj 3. Preþ 27 000 euro, uºor gospodãrie anexã. Suprafaþa totalã 1000 ------------------------------------------------------ datoritã cantitãþii ºi diversitãþii mari. Pret/buc:negociabil. mp. Preþ 45 000 euro negociabil. Se poate 245.Vand LOGAN, an fabricatie 2007, gri 5 lei. Pret pachet 500 lei. Cantitãþile sunt------------------------------------------------------ vinde separat. Telefon 0766 286 695 metalizat, unic proprietar, tinuta in garaj, kmaproximative, putând fi ºi pe bucãþi. Detalii:249.Vând apartament 2 camere zona ------------------------------------------------------ rulati 29.000, 1,6 MPI, Full option, pretLiceului Agricol ITM Et.3, izolat 281.Vând în oraºul Lehliu-Garã, Jud. 4.500 Euro, usor negociabil. Tel.www.bijuterii-az.ro Tel: 0756453155 sauinterior/exterior, centralã proprie, Cãlãraºi, casã bãtrâneascã, locuibilã cu 650 0723.841.5780757418233termopane, gresie, faianþã, parchet masiv mp curte ºi anexe, preþ negociabil 650 ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------stejar, uºã metalicã. Preþ 23000 euro. E- milioane lei vechi. Relaþii la telefon 0730 198.Vând Opel Corsa, fabricatã în259.Vând maºinã de spãlat Arctic, înmail: aurel_patru@yahoo.com 735 606.decembrie 2008. Full option. Preþ super perfectã stare de funcþionare, capacitate de------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ avantajos. 0727.317.350încãrcare 6 Kg, 600 rotaþii, preþ 450 lei.278.Vând în oraºul Lehliu-Garã, Judeþul ------------------------------------------------------ Telefon 0727 141 188.Cãlãraºi, casã bãtrâneascã, locuibilã cu 650 187.Vand Daewoo Matiz, an fabr. 2005, ------------------------------------------------------metrii pãtraþi curte ºi anexe, pret negociabil 33000 km reali, preþ 2200 euro, negociabil.3 CAMERE258.Medic 36 de ani, prezentabil, serios,650 milioane lei. Relaþii la telefon Rog seriozitate. Relaþii la telefondoresc sã cunosc o tânãrã atrãgãtoare,0730735606 0769466311.sincerã, pentru o relaþie de duratã. Telefon------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------289. Vând apartament 3 camere, et. 3, situat0749 408 171.178 Vând AUDI A6, 2.5 TDI, 197.000 km, anîn strada ªtirbei Vodã, Bl.N17, ap.15, full------------------------------------------------------fabricaþie 2000, bine întreþinutã, 5000 euro,options, cu mobilier nou(nefolosit). Preþ 257.Vând proprietate situatã în comunarelaþii la tel. 0721.268.180.40.000 euro. Relaþii la 0721.271.476 sau TERENURI------------------------------------------------------Grãdiºtea, compusã din moarã mãlai +0721.271.477 175.Vând Daewoo Cielo, 1995, 165.000km,uruialã ºi spaþii. Telefon 0766.286.695.------------------------------------------------------ GLE, stare bunã, revizii la zi, maro. Tel. ------------------------------------------------------286. Proprietar, vând 40000 mp teren257.Vând apartament decomandat, 30721 246 316254.Vând 2 locuri veci 10,80 mp în zona 1 aagricol, 50m deschidere DN 21A. Cadastru,camere, 64 mp, ultracentral, parter, lânga------------------------------------------------------ Cimitirului Sf. Lazãr, Cãlãrasi. E-mailintabulare, taxe la zi. Telefon de contactfostul CEC la intrare în parcul central, pe169.Vând Seat Leon, an 2002, 1,6 cmc, 16 jenica.neacsu@gmail.com Telefon0725.390.009.scarã cu cabinetul medical al dr. Chiru.valve, 99.950 KM reali, carte service, preþ 0740071271....afli ce se-ntâmplãZiarul "Obiectiv" este editat deSC LOTMAR PRESS SRLAdresa redacþiei: Str. Corniºei, Bl. B 25, Sc. A, ParterTelefon contact: 0342/401.365; Fax: 0342/815.269E-mail: lotrea.marius@gmail.com; redactiaobiectiv@gmail.comDirector: Marius Lotrea - 0723.33.12.12Redactor: Rodica Dohot - 0724.209.499; Art Director: Dan Lupoi,Director Publicitate: Mircea Brânduºã - 0727.317.350Editorialiºti: Sorin Anghel; Rãzvan CiucãRedactor sportiv: Sorin AnghelMarketing/publicitate:Rodica Dohot - 0724.209.499Tehnoredactare ºi Web Design :Look Design - 0723.142.692Preluarea integralã sau partialãa materialelor cuprinse în ziarul"Obiectiv", fãrã acordul scris alconducerii redacþiei se vapedepsi conform legii.Tiparul executat la:www.obiectiv-online.ro


29 martie - 4 aprilie 2013...afli ce se-ntâmplã Culturã 11„Fã-mi loc!”e-ai plictisit de domniºoarã singurã ºiprogramele de la aventurierã ºi un bãrbat cutelevizor? Eºtiprincipii, în preajmaTnemulþumit de nivelul de Crãciunului, într-un moment însubculturã difuzat decare fiecare dintre noi simteprincipalele canale denevoia sã (se) destãinuie, sã seteleviziune?apropie, sã creeze punþi întreNoi îþi propunem alternative!suflete.„Fã-mi loc” este piesa ceCea mai îndrãgitã actriþã de genereazã reflecþii desprefilm (Medeea Marinescu) se existenþa individualã, dincoloîntâlneºte cu cel mai în vogã de preconcepþiile societãþii. Îþi...actor de teatru (Marius „faci loc”?Manole) într-o comedieromanticã regizatã de maestrul Biletele se gãsesc la punctele deRADU BELIGAN! „Fã-mi loc” la Orizont, 5 Calarãºi ºise joacã SÂMBÃTÃ, 30 Consiliul Judeþean, la preþul deMARTIE, pe scena sãlii „Barbu 30 lei, respectiv 40 de lei, înªtirbei”.limita locurilor disponibile.Organizator: Consiliul JudeþeanO piesã a contrastelor, „Fã-mi Cãlãraºi. Realizator: Mix Musicloc”, pune faþã în faþã o Bucureºti.Consiliul JudeþeanCãlãraºi prin CentrulCultural JudeþeanCãlãraºi vã invitãla CINEMA 3D/2Dn zilele de Luni nu sedesfãºoarã spectacoleÎcinematografice. Biletele pot ficumpãrate cu o sãptãmânãînaintea rulãrii filmului. Preþurilebiletelor (3D =2D): 8 lei sub – 14ani ºi 12 lei – peste 14 ani.Informaþii: tel. 0242312800;www.cultural.roPOTRIVIRE DE CEASURIhram ºi slujbã cu Vlãdica.Din fericire ! S-au împãrþitînchinãtorilor pacheþele dincontribuþia enoriaºilor ºi vinde la Domeniile Ostrov. Nupot uita cã, zece ani, dehramuri am stat la masã. Îmiamintesc cã, într-un an, deBuna Vestire, înfloriserãzarzãrii. Zumzãiau albinele,lucea soarele ºi ierarhii de laDunãrea de Jos ºi Bãrãgancântau cu 500 de închinãtori„La mulþi ani !”. Pe pãmânt,u ºtiu când ºi cum Ceasornicarul ne mai lãsa ºiCeasornicarul ºi-a liberi, sã vadã ce ne duceNpotrivit ceasurile. Sã capul. De-aia e uºor sãzicem cã acum era ca atunci. schimbi rânduiala, nu-þiSeara, în Duminica izgonirii trebuie decât un par la unlui Adam din Rai, finii au car de oale. La 66 de ani, numers la naºi cu colac cu de moarte mi-este teamã, ciporumbei de pâine ºi vin. cã mã voi stinge de inimãLumea a dat sã se împace. rea.Doar cucii, cucii frumoºi, n- Când scriu e iarnã de-aau mai umplut uliþele satelor binelea. Ninge ºi e frig pânãdinspre Baltã. Roate de foc la ger. Duminica trecutã, laau brãzdat nelumina ºi Roma, s-a celebrat intrareaUrlãlia striga la da' Maria c-a Mântuitorului în Ierusalim.„mâncat mãlaiul tot ºi fãina Papa Francisc trecea prinpân'la cot”. Semn de plecare mulþime cu ramuri de finichi.la arat, sã arunci peria Duminica viitoare, la catoliciînaintea plugului, sã iasã va fi Paºtile. Altundeva,bucatele dese, la întors sã tocmai a început Pesah,scuturi în casã opincile de Paºtile evreilor. Ortodocºiiþãrânã sau sã o duci la români îºi aºteaptã Paºtile încuibare, sã iasã furnicar de mai. La 13 zile dupã,pãsãri (Croitoru-Capbun, pravoslavnicii vor prãznui ºiRãzvan Ciucã, Pâinea de ei Sãrbãtoarea. Ceasurineamul românesc, Ed. Star diferite, Ceasornicarul nu ºi-aTipp, Slobozia, 2002, p.53). fãcut încã timp sã leÎn urmãtoarea zi am intrat în potriveascã.Pãresimi, care închipuieºte Dupã cum spune mama, suntpostul de 40 de zile al nãscut de Buna Vestire, subMântuitorului. Spun Carul Mare, cu puþin înaintepricepuþii cã în Post nu ca, vorba poetului Th. Ilea,trebuie sã mãnânci neapãrat minutarele de la ceas sã seurzicisau soia. Vei trãi în aºeze la taifas. Vesel, tata m-Dumnezeu, de nu se va sui în a declarat dimineaþa, dar peinima ta nicio faptã rea. 26 martie. Mã gândesc cum(Pãstorul lui Herma, Pilda V, ar fi fost cu înscrisurile ºiI, în Scrierile Pãrinþilor dupã care ceas m-aº fi luat înApostolici..., 1927-1928, 2,seamã dacã mã nãºteam nup.271).la Constanþa, ci la IrkutskCasa trebuie bune pãzitã. sau la Shanghai. Am lãsat oOcult ºi pe repezealã câiniimãrturisire pãrinteluiau fost daþi în jujãu. Cearhimandrit Andrei, stareþulenervare pe capul asociaþiilorMânãstirii Dervent, sã n-aibãpentru protecþia animalelor !încurcãturi când voi ajungeLa Ciocãneºti, Vãrãºti sauMãnãstirea cucii nu mai suntîn þarina cuviosului Mihale.frumoºi, mãºtile închipuie„Sunt azi nãscut sau mâine,relele din lume, nu lipsesc/ Ieri a fost soare, azi e vânt,nici Bãsescu ºi nici Ponta. Pe / Ce va fi mâine ? / Ar laspinarea þãranilor ºfichiuie ceasurile nouã, / Ar cuopinca din vârful biciului. crucea, încã nouã, / AripiSpre a nu te îmbolnãvi de roºi sub lunã nouã, / Maifriguri.învârt o datã roata / ªi-l aud*strigând pe tata / Eºti nãscut25 Martie, Buna Vestire.în Postul Mare / Sã te suiZãpada mieilor acoperã paºii spre Sãrbãtoare.”cucilor. La Biserica de lemnRãzvan CIUCÄPoiana” din Slobozia, a fost Dupã Buna Vestire, 2013CONRIZLucrãri de construcþii civile ºi industriale,drumuri ºialimentãri cu apãProduce vopsele lavabile de interior ºi exteriorwww.obiectiv-online.ro910042 Cãlãraºi - România, Str. Griviþa nr. 313Tel. : 0242-318900 Fax: 0242-315200e-mail: conriz@clicknet.ro; www.conriz.ro


1229 martie - 4 aprilie 2013Publicitate...afli ce se-ntâmplãRestaurant- E altceva!D on Mic he le- E altceva! Str. Eroilor, nr. 49A, CãlãraºiVizavi de sediul IPJ Cãlãraºi Tel.: 0242/312.500; 0725/742597Vã oferim cel mai frumos cadru pentrupetrecerile copiilor dumneavoastrã, nunþi, botezuri, majorateComplex Albatros Podul 4- "Restaurant ºi Hotel"unic dis tribuitoriBergenbier, enb e r, Becks si Stel llalArtoisîn judeþele Cãlãraºi si IalomiþaO atmosferã d eospitalitat e ºi serviciiexcelent e atât înrestaurant câ t º i în ho tel!erfect amplas at pentru Podihnã º i afaceri !Organizeazã g i petreceri p e eri d divers iverse, e, aniversãri, e r s mese e deprotocol, p t o c o l , nunti, n t i , botezuri, t , cununii, c ni i, comemorãri.c o i.,Telefon: 0242.317.4940720.777.207 sau 0722.151.691e-mail office@albatrospodul4.ro

More magazines by this user
Similar magazines