Views
3 years ago

DECIZIA COMISIEI din 3 noiembrie 2008 privind ... - MADR

DECIZIA COMISIEI din 3 noiembrie 2008 privind ... - MADR

DECIZIA COMISIEI din 3 noiembrie 2008 privind ... -

RO4.11.2008 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 295/53DECIZIA COMISIEIdin 3 noiembrie 2008privind neincluderea bromuconazolului în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului șiretragerea autorizațiilor pentru produsele de protecție a plantelor care conțin această substanță[notificată cu numărul C(2008) 6290](Text cu relevanță pentru SEE)(2008/832/CE)COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,având în vedere Directiva 91/414/CEE a Consiliului din 15 iulie1991 cu privire la introducerea produselor fitosanitare pepiață ( 1 ), în special articolul 8 alineatul (2) paragraful al patrulea,la 26 martie 2008 sub forma concluziilor EFSA cuprivire la evaluarea inter pares a examinării riscurilorprivind substanță activă bromuconazol în calitatea sade pesticid ( 4 ). Acest raport de evaluare a fost revizuitde către statele membre și Comisie în cadrul Comitetuluipermanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală șia fost finalizat la 11 iulie 2008 sub forma raportuluiComisiei de examinare a bromuconazolului.întrucât:(1) Articolul 8 alineatul (2) din Directiva 91/414/CEEprevede că un stat membru poate autoriza, de-a lungulunei perioade de 12 ani de la data notificării respectiveidirective, introducerea pe piață a produselor de protecțiea plantelor care conțin substanțe active care nu suntmenționate în anexa I la directiva respectivă și care seaflă deja pe piață la doi ani de la data notificării, timp încare se efectuează o examinare progresivă a acestorsubstanțe în cadrul unui program de lucru.(2) Regulamentele (CE) nr. 451/2000 ( 2 ) și (CE) nr.1490/2002 ( 3 ) ale Comisiei stabilesc normele de punereîn aplicare a etapei a treia a programului de lucrumenționat la articolul 8 alineatul (2) din Directiva91/414/CEE și stabilesc o listă cu substanțe active careurmează să fie evaluate în vederea posibilei lor includeriîn anexa I la Directiva 91/414/CEE. Lista respectivăinclude bromuconazolul.(3) Efectele bromuconazolului asupra sănătății oamenilor șiasupra mediului au fost evaluate în conformitate cudispozițiile prevăzute în Regulamentele (CE) nr.451/2000 și (CE) nr. 1490/2002, pentru o serie deutilizări propuse de notificator. În plus, regulamentelemenționate anterior desemnează statele membreraportoare care trebuie să înainteze Autorității Europenepentru Siguranța Alimentară (EFSA) rapoartele deevaluare și recomandările aferente, în conformitate cuarticolul 10 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr.1490/2002. Pentru bromuconazol, statul membruraportor a fost Belgia și toate informațiile pertinente aufost prezentate la 14 noiembrie 2005.(4) Raportul de examinare a făcut obiectul unei evaluări interpares de către statele membre și EFSA în cadrul Grupuluisău de lucru pentru evaluare și a fost prezentat Comisiei( 1 ) JO L 230, 19.8.1991, p. 1.( 2 ) JO L 55, 29.2.2000, p. 25.( 3 ) JO L 224, 21.8.2002, p. 23.(5) În cursul evaluării acestei substanțe active, a fost identificatun număr de aspecte problematice. În special, pebaza informațiilor disponibile, nu a fost posibilăevaluarea eventualei contaminări a apelor de suprafațăși a apelor freatice. Pe lângă acestea, în ceea ce priveșteecotoxicologia, există preocupări cauzate de riscul ridicatpentru organismele acvatice. Prin urmare, nu a fostposibil să se concluzioneze, pe baza informațiilor disponibile,că bromuconazolul îndeplinea criteriile pentruincluderea în anexa I la Directiva 91/414/CEE.(6) Comisia l-a invitat pe notificator să își prezinte observațiilecu privire la rezultatele evaluării inter pares și laintenția sa de a susține sau nu în continuare includereaacestei substanțe în anexă. Notificatorul a prezentatobservațiile sale, care au fost examinate cu atenție. Cutoate acestea, în ciuda argumentelor invocate de notificator,aspectele problematice identificate nu au pututfi înlăturate, iar evaluările efectuate pe baza informațiilortransmise și evaluate în cursul reuniunilor experțilorEFSA nu au demonstrat că, în condițiile de utilizarepropuse, produsele de protecție a plantelor care conținbromuconazol ar îndeplini în general cerințele prevăzutela articolul 5 alineatul (1) literele (a) și (b) dinDirectiva 91/414/CEE.(7) În consecință, bromuconazolul nu ar trebui inclus înanexa I la Directiva 91/414/CEE.(8) Ar trebui luate măsuri pentru a se asigura faptul că autorizațiileacordate pentru produsele de protecție aplantelor care conțin bromuconazol sunt retrase într-operioadă determinată și nu sunt reînnoite și că nu semai acordă autorizații noi pentru produse de acest tip.( 4 ) Raport științific EFSA (2008) 136, Conclusion regarding the peerreview of the pesticide risk assessment of the active substancebromuconazole (Concluzii privind evaluarea inter pares a examinăriiriscurilor privind substanța activă bromuconazol în calitatea sa depesticid) finalizat la 26 martie 2008.

B DECIZIA COMISIEI din 20 noiembrie 1997 privind procedura de ...
Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 8 noiembrie ... - MADR
Decizia Comisiei - MADR
DECIZIA COMISIEI (2010/467/UE) - MADR
REGULAMENTUL (CE) NR. 501/2008 AL COMISIEI din 5 ... - MADR
Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 5 decembrie ... - MADR
DECIZIA COMISIEI din 15 februarie 2007 privind ... - EUR-Lex
(CE) nr. 1982/2004 al Comisiei din 18 noiembrie 2004
Directiva nr.83 din 3 Noiembrie 1998 privind calitatea ... - Aquademica
DIRECTIVA 2008/61/CE A COMISIEI din 17 iunie 2008 de stabilire a ...
REGULAMENTUL (CE) NR. 939/2007 AL COMISIEI din 7 ... - MADR
DECIZIA nr.1431 din 3 noiembrie 2010 asupra cererii ... - JURIDICE.ro
(CE) nr. 839/2008 al Comisiei de modificare a ... - MADR
REGULAMENTUL (CE) NR. 1034/2008 AL COMISIEI din ... - EUR-Lex
ORDIN Nr. 665 din 28 noiembrie 2008 privind - Inspectoratul ...
ORDONANTA DE URGENTA nr. 67 din 28 mai 2008 privind ... - MADR
ORDONANTA DE URGENTA nr.164 din 19 noiembrie 2008
Decizia 1622 din 2006 a CE privind Capitala Culturala Europeana
Regulamentul (CE) nr. 537/2009 al Comisiei din 19 iunie ... - MADR
Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 29 mai ... - EUR-Lex
ORDIN nr. 579 din 13 iulie 2007 privind stabilirea modelelor ... - MADR
B DIRECTIVA 94/2/CE A COMISIEI din 21 ianuarie 1994 de punere ...
Legea nr. 37 din 1 martie 2006 privind reorganizarea ... - MADR
Regulamentul (UE) nr. 1129/2011 al Comisiei din 11 noiembrie ...
B REGULAMENTUL (CE) NR. 889/2008 AL COMISIEI ... - EUR-Lex
Hotararea Guvernului nr. 888 din 20 august 2008 pentru ... - MADR
REGULAMENTUL (CE) NR. 800/2008 AL COMISIEI din 6 ... - EUR-Lex
REGULAMENTUL (CE) NR. 616/2007 AL COMISIEI din 4 ... - apia
3. Ordinul NR 236 privind componenta Comisiei de Dialog Social
ORDIN nr. 142 din 29 februarie 2008 pentru aprobarea ... - MADR