Cercetari privind utilizarea investigatiilor ... - Prezentare

cnmp.ro

Cercetari privind utilizarea investigatiilor ... - Prezentare

Director de proiect:Prof. Dr. MIRCIOIU CONSTANTINUNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE “CAROL DAVILA”


Denumirea si functiaorganizatiei participantein cadrul proiectuluiNumeleabreviat alorganizatieiTipulorganizatiei2009 2010Credit deangajament2011 Total36 luniCO-Universitatea deMedicina si FarmacieCarol Davila BucurestiP1 Universitatea deMedicina si Farmacie Gr.T. Popa IasiP2 Institutul deVirusologie Stefan S.Nicolau BucurestiP3 SC Biopharmacy andPharmacol Res S.A.Total Adresa web:De la bugetulde statCredit deangajamentUMFCD UNI 40 000 19 000 108 330 482 670 650.000UMF UNI 50 000 26 000 54 000 470 000 600 000IVN I-AR 0 20 000 67 000 313 000 400 000Biopharm. CDSA 40 000 0 45 000 265 000 350 000130 000 (initial200 000)65 000 (initial950 000)http://umf.ro/index.php/ro/activitate-stiintifica/cercetareB274 330 (initial550 000)B1 530 670(initial 300 000)2 000 000


Obiective generale ale proiectului:1. Implementarea (adaptarea) metodelor necesare pentru fenotipare, genotipare si a unor metodebioanalitice si care sa permita determinari de farmacocinetica a substantelor administrate si ametabolitilor lor la pacientii cu tuberculoza.2. Cercetari exploratorii pentru dezvoltarea unei baze comune de date privind terapia antituberculoasa lapacientii cu tuberculoza si stari patologice asociate: utilizarea factorilor de farmacogenetica sifarmacocinetica in stabilirea relatiei doza – raspuns la terapie, semnificatia datelor de farmacogeneticasi farmacocinetica in evaluarea interactiunilor medicamentoase.3. Estimarea principiilor privind optimizarea terapiei antituberculoase in situatii clinice particulare sielaborarea unor strategii standard de individualizare a terapiei.Elemente de originalitate:Analiza corelatiilor genotip / fenotip / parametrii PK la pacienti cu tuberculoza si afectiuni asociateIn literatura de specialitate s-au comparat numai farmacocinetica la sanatosi si bolnavi in general, farareferire la alte afectiuni asociate. S-a studiat prea putin legatura intre Pk si evaluari geneticePotentialii beneficiari ai acestui proiect sunt:pacientii aflati in situatii clinice speciale se va optimiza conduita de tratament medicamentos.tinerii cercetatori formare pentru activitatea de cercetare si cresterea competitivitatii.sistemul de asigurari de sanatate astfel de investigatii pot intra in schema de plata a Casei Nationalede Asigurari de Sanatate si, eventual, in cadrul unui program de finantat de Ministerul Sanatatii.invatamantul medical superior


1. Etapa 1 (1.10.2008 – 1.03.2009):Obiectiv: Stabilirea unor metode pentru determinari de farmacogenetica sifarmacocineticBuget de stat: 130 000 lei2. Etapa 2 (1.03.2009-10.12.2009)Obiectiv: Cercetari preliminare in vederea dezvoltarii unei baze de dateprivind terapia antituberculoasaBuget de stat: 65 000 lei3. Etapa 3 (10.12.2009-10.12.2010)Obiectiv: Cercetari exploratorii in vederea dezvoltarii bazei de date privindterapia antituberculoasa la pacienti cu stari patologice asociateBuget de stat: 274 330 lei4. Etapa 4 (10.12.2010-1.10.2011)Obiectiv: Elaborarea si validarea metodologiei de optimizare a terapieiantituberculoase pe baze farmacogenetice si farmacocinetice pentru situatiiclinice specialeBuget de stat: 1 530 670 lei


Concepte noi: 2 1 model de studiu clinic pentru bolnavi cu tuberculoza si boli asociate aprobat de Comisia de Etica siaplicat in practica 3 modele farmacocinetica : pentru rifampicina si metabolitul sau activ la voluntari sanatosi si pentrurifampicina la bolnavi Proiecte de colaborare internationala elaborate , conexe cu tematica proiectului: 2 Colaborare bilaterala , cu Slovacia si cu Grecia, primul fiind deja declarat castigator. Proiectul cu Grecia Institute of Technology of Agricultural Products (ΙΤΑP) – in evaluareNational Agriculture Research Foundation (NAGREF Proiect cu Slovacia, Institutul de Farmacologie al Academiei, BratislavaIN SILICO, IN VITRO AND EX VIVO RESEARCH CONCERNING ANTI-INFECTIVE COMPOUNDS aprobatLucrari publicate in reviste indexate in baze de date: Gutiu LA, Andries A, Mircioiu C, Radulescu F, Georgescu AM, Cioaca D – Pharmacometabonomics,pharmacogenetics and personalized medicine, Romanian Journal of Internal Meicine, 48(2), 2010Lucrari acceptate spre publicare in reviste ISI : 2 ( revista Farmacia) Pharmacokinetics of Rifampicin and des-acetylrifampicin in healthy volunteers Pharmacokinetics of Rifampicin in patients with tuberculosis and associated diseases 4 metode de dozare in lichide biologice: pentru rifampicina si metabolitii sai la sanatosi pentru rifampicina si pirazinamida la bolnavi cu tuberculoza si boli asociate 2 studii de farmacocinetica clinica: unul la sanatosi si altul la bolnavi Număr de IMM participante : 1 33 %


In chiar conditiile unei finantari mult indepartate decontractul initial, s-au realizat obiectivele pe acest an. Validarea modelelor experimentale si teoretice arenevoie de multe date clinice care, in conditiile uneifinantari corespunzatoare in anul viitor, vor putea firealizate pentru a finaliza obiectivele contractului.


Activitatile pentru 2011 sunt realizabile in conditiilefinantarii complete. S-ar putea reduce cheltuielile cu circa 30% prinreducerea numarului de teste genetice si crestereanumarului de teste de farmacocinetica, care sunt maiieftine.


Activitatea 1. Analiza statistica a valorilor anormale ale parametrilorfarmacocinetici pentru medicatia antituberculoasa la pacientii cutuberculoza si afectiuni asociate: insuficienta hepatica, renala, diabetzaharat, epilepsie S-a realizat analiza statistica a farmacocineticii rifampicinei si 25-desacetilrifampicinei la voluntari sanatosi, iar rezultatele au fost comparate cucele obtinute la pacientii cu tuberculoza si afectiuni asociate. Noutatea faţă dedatele din literatură este aceea că la bolnavii cu tuberculoză şi afecţiuniasociate, concentraţiile sunt mai mari decât cele la bolnavii ce au numaituberculoză. Acest rezultat va trebui verificat în faza din 2011 prin creştereanumărului de subiecţi cu afectiuni asociate. Farmacocinetica Rifampicineieste foarte apropiată la voluntarii sănătoşi şi la pacienţii cu afecţiuniasociate, în faza de absorbţie (primele 4 ore după administrare).Eliminarea este mai lentă la bolnavi decât la subiecţii sănătoşi.


Concentratiile Rifampicinei la voluntari sanatosi (mcg/ml)mcg/ml16141210864200 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24oreAtât la pacienţii cu diabet zaharat, cât şi la cei cu hepatită cronică s-a obţinut o foarte marevariabilitate, de altfel semnalată şi în literatură în ceea ce priveşte bolnavii de tuberculoză fără alteafecţiuni asociate.Variabilitatea foarte mare s-a obţinut şi la voluntarii sănătoşi, dar ea este totuşi mult mai mare lapacienţi: intervalul în care apar concentraţiile fiind aproape duble faţă de voluntarii sănătoşi.Noutatea faţă de datele din literatură este aceea că la bolnavii cu tuberculoză şi afecţiuni asociate,concentraţiile sunt mai mari decât cele la bolnavii ce au numai tuberculoză. Acest rezultat va trebuiverificat în faza din 2011 prin creşterea numărului de subiecţi.


mcg/mlConcentratiile plasmatice medii ale Rifampicinei (mcg/ml)1816sanatosi (mcg/ml) (n=60)14tuberculoza + diabet zaharat1210864200 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24oremcg/ml181614121086420Concentratiile plasmatice medii ale Rifampicinei (mcg/ml)sanatosi (mcg/ml) (n=60)tuberculoza + hepatita cronica0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24oreConcentraţiile plasmatice maxime la bolnavii cu tuberculoză şi boli asociate sunt mai mari decâtcele de la volntarii sănătoşi.O diferenţă mult mai semnificativă apare în faza de eliminare. Eliminarea este mai lentă atât lapacienţii cu diabet zaharat, cât şi la cei cu hepatită cronică.Ariile de sub curba concentraţiilor plasmatice în funcţie de timp sunt mai mari decât la voluntariisănătosi, atât în cazul pacienţilor cu tuberculoză şi diabet zaharat, cât şi al celor cu tuberculoză şihepatită cronică.Faza de absorbţie la pacienţii cu diabet zaharat este similară celei de la voluntarii sănătoşi,diferenţele apărând după timpul concentraţiei maxime.


Concentratiile plasmatice medii ale Rifampicinei (mcg/ml)161412sanatosi (mcg/ml) (n=60)tuberculoza+ afectiuni asociate10mcg/ml864200.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00oreFarmacocinetica Rifampicinei este foarte apropiată la voluntarii sănătoşi şi la pacienţii cu afecţiuniasociate,în faza de absorbţie (primele 4 ore după administrare). Eliminarea este mai lentă la bolnavidecât la subiecţii sănătoşi.Ca urmare a aceleiaşi eliminări lente, concentraţia maximă este mai mare labolnavii cu tuberculozăşi timpul la care se atinge aceasta este de circa 5 ore.


Activitatea 2. Proiectarea de metode care vizeaza analiza influenteiparametrilor de farmacogenetica si farmacocinetica asupra relatiei doza– raspuns la terapie „Relatiile doza raspuns „ cum se numesc ele traditional in farmacologie , aufost considerate ca relatii scheme de administrare generale – metode depersonalizare a tratamentului – raspuns. Pentru stabilirea factorilor principalideterminanti pentru raspuns s-a elaborat metoda generala de la activitatea 4.Mai departe s-au cautat a se defini markeri ai raspunsului si parmetri care sacaracterizeze cantitativ si calitativ acesti markeri.


Din cei 21 de pacienţi cu tuberculoză luaţi în studiu, 15 au prezentatreacţii hepatotoxice după administrarea medicaţiei antituberculoase. Corelatiile genotip – fenotip – farmacocinetica au fost realizate launul dintre pacientii investigati, la care au aparut reactiihepatotoxice. Statusul de acetilator rapid genotipic si deacetilator intermediar fenotipic nu explica aparitiahepatotoxicitatii. Probabil ca in apartia hepatotoxicitatii suntimplicate si alte gene care contribuie si la metabolizarea celorlalteantituberculoase administrate concomitent.gena Pozitia modificări (procent pacienti)NAT1 445 14,29%383 9,52%560 4,76%NAT2 282 14,29%341 28,57%481 38,1%590 23,81%


Activitatea 4. Modelarea matematica a factorilor. Relatii doza raspuns.Analiza factorilor, corelari multiple Această etapă a studiului a avut următoarele obiective:1. alegerea parametrilor farmacocinetici ca metrici de biodisponibilitate,Parametrii farmacocinetici oficiali sunt C max , Tmax si otala AUC tot . In afara acestor parametri semai recomanda in literatura si „expunerea” definita ca aria pana la Tmax, C max /AUC, aria panala ultimul punct masurat AUC 0-T. In tratamentul tuberculozei de lunga durata, parametriiC max si T max sunt de o mai mica importata in comparatie cu AUC tot si AUC 0-T2. alegerea factorilor care sa fie evaluati cu metodele matematice in ceea ce privesteponderea lor in determinarea unui parametru farmacocinetic dat (factori caredepind de pacient, factori care depind de medicament).3. stabilirea metodelor matematice potential aplicabile in evaluarea dependenteibiodisponibilitatii de factori de formulare farmaceutica, de factori fiziologici(parametri fiziologici individuali), factori fiziopatologici ( boala de baza si boliasociate) S-a elaborat un model de regresie liniara multipla intre parametriifarmacocinetici , factori fiziologici si fiziopatologici, factori de formularefarmaceutica , inclusiv doza administrata. S-au elaborat criterii de validarematematica si fenomenologica a modelului si rezultatelor aplicarii lui.


Parametrii farmacocinetici oficiali sunt: concentratia maxima C max , timpul concentratiei maxime Tmax si aria de sub curba totala AUC tot . se mai recomanda in literatura si „expunerea” definita ca aria pana la Tmax,C max /AUC, aria pana la ultimul punct masurat AUC 0-T etc. Daca se accepta ca valoarea concentratiei minime inhibitorie(MIC) la rifampicina pentru M. tuberculosis este 1mg/L (care duce lacoagularea proteinelor in vivo), s-a propus raportul median alAUC 0→∞ /MIC ca parametru al eficacitatii potentiale atratamentului. In multe cazuri acesta e mai mic decat nivelurile estimatenecesare pentru eficacitate optima. Se impun doua modele: corelatie intre schema administrare si raport median al AUC 0→∞ /MIC al doilea model sa coreleze raport median al AUC 0→∞ /MIC cu markeriiraspunsului terapeutic. In afara predictiei unui raspuns mediu, este nevoie, in vedereaunei individualizari a tratamentului, sa fie luati in consideratie siparametrii fiziopatologici individuali.


Activitatea 5. Analiza influentei parametrilor de farmacogenetica sifarmacocinetica asupra interactiunilor medicamentoase La 7 pacienti cu tuberculoza si afectiuni asociate s-au efectuat concomitentdeterminari de farmacogenetica pentru gena NAT si de farmacocinetica pentruIzoniazida, Rifampicina si Pirazinamida. In cazul pacientilor cu tuberculoza siafectiuni asociate s-a propus urmatorul algoritm: a) evaluarea clinico-biologica la internare, b) determinare fenotipica utilizand un coctail demedicamente test, in doze mici, care sa determine concomitent activitatea maimultor enzime metabolizatoare, si verificare prin genotipare, c) optimizareaschemei de tratament conform rezultatelor obtinute prinfenotipare/genotipare.


Activitatea 6. Analiza corelatiilor genotip / fenotip / parametrifarmacocinetici la pacienti cu tuberculoza si afectiuni asociate,comparativ cu pacienti cu tuberculoza, dar fara alte afectiuni La trei dintre pacienţii cu tuberculoză şi insuficienţă renală cronică s-aconstatat apariţia fenomenelor de hepatotoxicitate cu valori aletransaminazelor crescute de peste 3 ori comparativ cu valorile normale, dupăaproximativ 1 săptămână de la începerea tratamentului, conform schemeiadaptate pentru afecţiunea renală. Reluarea tratamentului s-a realizat cu dozeadaptate după 2 săptămâni. Determinările de farmacogenetică pentru NAT1 şiNAT2 nu au relevat faptul că aceşti pacienţi prezentă genotip de metabolizatorilenţi.Corelatiile genotip – fenotip – farmacocinetica au fost realizate la unuldintre pacientii investigati, la care au aparut reactii hepatotoxice.Statusul de acetilator rapid genotipic si de acetilator intermediarfenotipic nu explica aparitia hepatotoxicitatii. Probabil ca in apartiahepatotoxicitatii sunt implicate si alte gene care contribuie si lametabolizarea celorlalte antituberculoase administrate concomitent.


Activitatea 7. Dintre pacienţii cu tuberculoză fără afecţiuni asociate, la 41,7% au apărutreacţii hepatotoxice. Pentru 36,4% dintre pacienţii la care investigaţiafarmacogenomică a fost efectuată după apariţia hepatotoxicităţii, genotipulNAT*1 si NAT*2 a fost lent metabolizator. In apariţia hepatotoxicităţiiinduse de medicaţia antituberculoasă este implicat și polimorfismul altorgene implicate în metabolizare. Pentru pacientii cu afectare hepatica preexistenta este necesara efectuareade analize de farmacogenomica nu numai [rivind statusul enzimatic alNAT, ci al altor enzime implicate in metabolizarea antituberculoaselor.


Activitatea 8. Diseminare. Intrucat finantarea participarilor la manifestari stiintifice instrainatate s-a considerat in acest an cheltuiala neeligibila, participarile laconferinte internationale au disparut. S-au elaborat in schimb in acest an doua proiecte de colaborare bilateral,cu Slovacia si cu Grecia, conexe cu tematica proiectului, primul fiind dejadeclarat castigator.Proiect cu Slovacia, Institutul de Farmacologie al Academiei, Bratislava: aprobatProiect cu Grecia Institute of Technology of Agricultural Products – in evaluare Lucrari publicate in reviste indexate in baze de date: Gutiu LA, Andries A, Mircioiu C, Radulescu F, Georgescu AM, Cioaca D –Pharmacometabonomics, pharmacogenetics and personalized medicine, RomanianJournal of Internal Meicine, 48(2), 2010Lucrari acceptate spre publicare in reviste ISI : 2 ( revista Farmacia)Pharmacokinetics of Rifampicin and des-acetyl rifampicin in healthy volunteersPharmacokinetics of Rifampicin in patients with tuberculosis and associateddiseases


In chiar conditiile unei finantari mult indepartate decontractul initial, s-au realizat obiectivele pe acest an. Validarea modelelor experimentale si teoretice arenevoie de multe date clinice care, in conditiile uneifinantari corespunzatoare in anul viitor, vor putea firealizate pentru a finaliza obiectivele contractului.

More magazines by this user
Similar magazines