A fost inaugurată Galeria Prefecţilor călărăşeni - Obiectiv

obiectiv.online.ro

A fost inaugurată Galeria Prefecţilor călărăşeni - Obiectiv

pagina 4Anghel Olteanu:„În mod clar realizãrile dinmandatul meu mã recomandã caprincipal favorit în faþa adversarilorºi în rândul locuitorilor”>> pagina 6Radu Paul,mândriaOanei Mizil,a plecat laPDL>> pagina 6George Fedorovici:„PDL a ieºit întãritdin lupta cu USLpentru preºedinþiaSenatului”Fondat în 2008...afli ce se-ntâmplãAnul IV, Nr. 1592 - 8 decembrie 2011preþ: 1,5 lei4 8 >S ã p t ã m â n a l d e a n a l i z ã , i n f o r m a þ i e þ i c o m e n t a r i iA fost inauguratã GaleriaPrefecþilor cãlãrãºeni5 9 4 8 4 8 9 9 6 9 9 9 7în fiecare luniLOCAL COMBATcuMARIUS LOTREA00 00de la 11 la 14la radio voces campiLISTA de repartizarecuprinzând solicitanþiiîndreptãþiþi sã primeascã înanul 2011 o locuinþã pentrutineri în regim de închiriereconstruite prin ANL >> pagina 5Bani tocaþi degeaba: ATOPCãlãraºi este cea maiinutilã ºi ineficientãinstituþie din judeþDunãrea Cãlãraºi - Rapid II 0-1 (0-1)Cortina a cãzut urât!>> pagina 3>> pagina 8în fiecare vineriMarius Lotrea Lãudabilã iniþiativa prefectului Emil prezintã publicului persoanele ce auMuºat de a crea o Galerie a prefecþilor deþinut funcþia de Prefect al judeþuluiPrefecþii care au condus Prefectura care au condus Prefectura Cãlãraºi de- Cãlãraºi începând cu anul 1990. Aceastaîn cei 20 de ani trecuþi de la revoluþie alungul a peste 20 de ani de democraþie. este amplasatã în sediul Palatuluis-au reunit pentru a inaugura Galeria Galeria Prefecþilor este o expoziþie Administrativ. Inaugurarea GalerieiPrefecþilor.fotograficã cu caracter permanent, care Prefecþilor a avut loc în...>> pagina 7cu MARIUS LOTREA00 00de la 11 la 14la radio voces campiCamera de Comerþ, Industrie ºi Agriculturã ajudeþului Cãlãraºi a premiat firmele fruntaºeMarius Lotrea Având în vedere cã ºi anul 2010a fost unul de crizã (an pentruApropierea finalului de an care se iau în calcul rezultateleface loc clasamentelor ºi a financiare) rezultatele obþinutetopurilor. ªi în acest an, de firmele care au sediul socialCamera de Comerþ, Industrie în Cãlãraºi sunt cu atât maiºi Agriculturã a judeþului meritorii. Marian Drãgan,Cãlãraºi a dorit sã premieze preºedintele CCIA Cãlãraºi, aacele firme care au reuºit sã dorit sã-ºi premiezeobþinã rezultate economice colaboratorii într-un cadrubune.relaxat...>> pagina 7VINERI SÂMBÃTà DUMINICà LUNI MARÞI MIERCURI JOI8°C 11°C 13°C 12°C 9°C1°C 1°CParþial noros Însorit Parþial noros Posibile ploiParþial norosVIN DIRECT DIN VIE Parþial noros Posibile ploiPiaþ a Big Orizont


2 Actualitatescurt2Din 1 decembrie, brazii îºi vor faceapariþia în pieþele cãlãrãºeneBrazii pentru acest Crãciun vor putea fi gãsiþiîncepând din 1 decembrie în pieþelecãlãrãºene. Astfel, cei care sunt dornici sã îºiachiziþioneze din timp un brãduþ pentrusãrbãtorile de iarnã, îi vor putea gãsi pecomercianþi în parcarea de la Piaþa Big ºi peplatoul din faþa halei Agroalimentare, în PiaþaCentralã. Directorul Serviciului Public Pieþe ºiOboare, Vasile Manea, a declarat, pentruRadio Voces Campi, cã pânã în prezent douãsocietãþi comerciale din judeþul Cãlãraºi dar ºicâþiva producãtori particulari din zonaMoldovei au fãcut solicitãri pentru spaþii. Deasemenea, în zilele urmãtoare vor apãrea înpieþe ºi comercianþii cu decoraþiuni pentruCrãciun. Cei care au fãcut o solicitare pentruspaþiu trebuie sã plãteascã o taxã de doi lei pemetru pãtrat, pe zi.peAu fost aprobate primele 5 dosarepentru judeþul Cãlãraºi, în cadrulprogramului Casa VerdePrimele dosare depuse în acest an în cadrulprogramului Casa Verde au fost aprobate.Potrivit APM, pentru judeþul Cãlãraºi au fostaprobate 5 dosare depuse în data de01.06.2011, dintre care 3 dosare pentrucentrale pe bazã de rumeguº, peleþi, resturifoioase ºi 2 dosare pentru panouri solare.APM Cãlãraºi anunþã beneficiarii cã trebuiesã se prezinte începând cu data de 12decembrie 2011 la agenþiile teritoriale învederea semnãrii contractelor, lista acestorafiind disponibilã pe site-ul AdministraþieiFondului pentru Mediu. Analiza ºi evaluareadosarelor de finanþare se deruleazã în ordinealfabeticã pe judeþe. Conform datelor oferitede APM Cãlãraºi, în sesiunea 1 iunie15 iulie2011, au fost depuse 426 dosare, dintre care33 pentru centrale pe bazã de rumeguº, peleþi,resturi foioase ºi 393 pentru panouri solare.Doar 4 absolvenþi de medicinã dinjudeþul Cãlãraºi au promovat examenulde rezidenþiat de anul acesta5 absolvenþi de medicinã din judeþul Cãlãraºiau susþinut examenul de rezidenþiat de anulacesta, însã doar 4 au obþinut punctaj depromovare, a declarat, pentru Radio VocesCampi, directorul Direcþiei de SãnãtatePublicã din Cãlãraºi, Corina ªebe. Dintreaceºtia, doi au optat pentru Anestezie TerapieIntensivã, iar ceilalþi trei pentru BoliInfecþioase, Pediatrie ºi Radiologie-Imagisticã.Potrivit acesteia, a avut loc repartizarearezidenþilor, iar toþi cei 4 care au promovat,au optat pentru un loc la Spitalul Judeþean deUrgenþã Cãlãraºi. Corina ªebe a mai adãugatcã rezidenþii vor semna contractul cu spitalulsãptãmâna viitoare, însã toþi au ales sã-ºidesfãºoare activitatea ca rezidenþi într-oclinicã din Bucureºti. Pe toatã perioadarezidenþiatului, aceºtia vor fi plãtiþi de spitalulcu care au semnat contractul, urmând ca dupãacest timp sã presteze servicii ca medici înSpitalul Judeþean de Urgenþã Cãlãraºi, a maimenþionat aceasta. La nivelul judeþului au fostscoase la concurs 20 de posturi pentru mediciirezidenþi, peste 10 dintre acestea fiind pentruSpitalul Judeþean de Urgenþã Cãlãraºi,respectiv pentru secþiile de Anestezie TerapieIntensivã, Boli Infecþioase, Diabet Zaharat ºiBoli de Nutriþie Metabolice, Unitatea PrimireUrgenþã, Neonatologie, Pediatrie ºi LaboratorRadiologie....afli ce se-ntâmplã2 - 8 decembrie 2011Alin Drãgulin se aflã în conflict de intereseMarius Lotreagenþia Naþionalã deIntegritate a constatat, înurma procedurilor de Aevaluare, încãlcarea regimuluijuridic privind conflictul deinterese de cãtre Alin Drãgulin,consilier judeþean. Conformdispoziþiilor Legii nr. 161 din 19aprilie 2003, privind unele mãsuripentru asigurarea transparenþei înexercitarea demnitãþilor publice,a funcþiilor publice ºi în mediul deafaceri, prevenirea ºisancþionarea corupþiei, princonflict de interese se înþelegesituaþia în care persoana ceexercitã o demnitate publicã sauo funcþie publicã are un interespersonal de naturã patrimonialãcare ar putea influenþaîndeplinirea cu obiectivitate aatribuþiilor care îi revin potrivit data de 12.10.2009, încãlcând, Judeþean, nu a anunþat la începutulConstituþiei ºi altor acte astfel, atât dispoziþiile art. 46, ºedinþei din data de 10.02.2011, anormative.alin. 1 din Legea administraþiei Consiliului Judeþean Cãlãraºi acestpublice locale nr. 215/2001, cu fapt, a participat ºi a votat pentruPentru cã a votat bugetul pentru modificãrile ºi completãrileadoptarea Hotãrârii nr. 21 privindfuncþionarea EDI Ecoaqua, societate la ulterioare, cât ºi dispoziþiile art. 77 aprobarea bugetului propriu alcare este angajat, consilierul judeþean din Legea nr. 393/2004 privind Judeþului Cãlãraºi pe anul 2011.Alin Drãgulin a fost declarat ca fiind Statutul aleºilor locali. La data de Astfel, au fost identificate elementeîn conflict de interese de cãtre Agenþia 26.06.2008, a fost validat mandatul în sensul încãlcãrii regimuluiNaþionalã de Integritate. Într-un domnului DRÃGULIN ALIN de juridic al conflictului de interese,comunicat postat pe site-ul ANI se Consilier Judeþean în cadruldeoarece, conform dispoziþiilor art.specificã: „La data de 05.07.2011, Consiliului Judeþean Cãlãraºi, 46 din Legea administraþiei publicedomnul DRÃGULIN ALIN s-apentru perioada 2008 2012. locale nr. 215/2001, cu modificãrileprezentat la sediul Agenþiei Naþionale Începând cu data de 12.10.2009, ºi completãrile ulterioare, nu poatede Integritate, ocazie cu care a luat conform contractului individual de lua parte la deliberare ºi adoptareacunoºtinþã de informaþiile ºi datele muncã pe duratã nedeterminatã nr. hotãrârilor consilierul local care,cuprinse în dosarul de evaluare ºi a 178331/5595, domnul DRÃGULIN personal, are un interesdepus un punct de vedere. În urma ALIN exercitã funcþia de referent patrimonial în problema supusãevaluãrilor demarate la data de tehnic de specialitate în cadrul dezbaterilor consiliului local, iar11.05.2011, s-au constatat urmãtoarele: Asociaþiei de Dezvoltarehotãrârile adoptate de consilul„Domnul DRÃGULIN ALIN,Intercomunitarã "ECOAQUA". La local cu încãlcarea acestorConsilier Judeþean în cadruldata de 10.02.2011, Consiliul dispoziþii sunt nule de drept.Consiliului Judeþean Cãlãraºi, nu a Judeþean Cãlãraºi a adoptatPotrivit prevederilor art. 77 dinanunþat interesul personal pe care Hotãrârea nr. 21 privind aprobarea Legea nr. 393/2004 privindîl avea, a participat la deliberare ºi bugetului propriu al Judeþului Statutul aleºilor locali, consilieriia votat pentru aprobarea Hotãrârii Cãlãraºi pe anul 2011, prin care a judeþeni nu pot lua parte lanr. 21 privind aprobarea bugetului fost alocatã suma de 420 mii Lei deliberarea ºi adoptarea depropriu al Judeþului Cãlãraºi pe pentru funcþionarea Asociaþiei de hotãrâri dacã au un interesanul 2011, prin care a fost alocatã Dezvoltare Intercomunitarãpersonal în problema supusãsuma de 420 mii Lei pentru"ECOAQUA". Domnul DRÃGULIN dezbaterii, aceºtia fiind obligaþi sãfuncþionarea Asociaþiei deALIN, deºi avea un interesanunþe, la începutul dezbaterilor,Dezvoltare Intercomunitarãpersonal, de ordin patrimonial, interesul personal pe care îl au în"ECOAQUA", asociaþie în cadrul care putea influenþa îndeplinirea cu problema respectivã.”cãreia exercitã funcþia de referent obiectivitate a atribuþiilor care îi Alin Drãgulin a anunþat ca va ataca întehnic de specialitate începând cu revin în calitate de Consilier instanþã decizia ANI.Guvernul alocã peste 1 miliard de lei pentruacordarea subvenþiei în sectorul zootehnicGuvernul a aprobatbovine, cuantumul plaþii este Rurale pe anul 2012. Dedouã hotãrâri prinde 410 lei pe cap de animal, asemenea, ministrul Tabãrã acare alocã peste 1în limita sumei de 665,5 mai declarat cã Guvernul amiliard de lei pentru plãþilemilioane de lei. Ministrul adoptat o ordonanþã denaþionale directeAgriculturii a precizat cã, urgenþã prin care se modificãcomplementare în sectorulfaþã de anul 2010, numãrul data limitã pentru platazootehnic, a anunþat animalelor din categoria rentei viagere, de la 31ministrul Agriculturii ºiovine ºi caprine este cu august la 30 noiembrie aDezvoltãrii Rurale, Valeriu800.000 mai mare, iar aanului urmãtor celui pentruTabãrã, la finalul ºedinþei debovinelor, cu 200.000 maiguvern. Astfel, pentru ovinemare. Fondurile se asigurã decare aceasta este datoratã. Înºi caprine subvenþia acordatãla bugetul de stat, prin prezent, 78.535 de persoaneeste de 40 de lei pe cap de ridicându-se la 336,5bugetul Ministeruluibeneficiazã de Legea renteianimal, suma totalãmilioane de lei. Pentru specia Agriculturii ºi Dezvoltãrii viagere....afli ce se-ntâmplãZiarul "Obiectiv" este editat deSC LOTMAR PRESS SRLAdresa redacþieiStrada Victoriei, Nr 12Telefon contact:0342/401.365Fax: 0342/815.269E-mail:lotrea.marius@gmail.comredactia@obiectiv-online.roDirectorMarius Lotrea0723.33.12.12Art DirectorDan LupoiDirector PublicitateMircea Brânduºã0727.317.350SecretariatNicoleta LotreaRedactori:Marius StroeEditorialiºti:Marius Stroe;Victor PartanRedactor sportiv:Mircea BrânduºãPreluarea integralã sau partialã amaterialelor cuprinse în ziarul "Obiectiv",fãrã acordul scris al conducerii redacþieise va pedepsi conform legii.Tehnoredactare ºiWeb Design :Look Design0723.142.692office@e-calarasi.euTiparulexecutat la:www.obiectiv-online.ro


2 - 8 decembrie 2011Marius StroePrimarul Nicolae Dragu a încercatsã-i convingã pe consilierii localicã „este o cinste pentrumunicipiul nostru de a avea în galeriacetãþenilor de onoare ai Cãlãraºiuluiaceastã personalitate remarcabilã a ÎntâiStãtãtorului Bisericii Ortodoxe Române„Ziua Mondialã deComemorare a VictimelorAccidentelor de Circulaþie" afost un bun prilej pentruAutoritatea TeritorialãPublicã (ATOP) sã maimarcheze un eveniment. Sau,din alt punct de vedere, ATOPCãlãraºi a ratat un bunmoment sã „tacã".Preocuparea ATOPCãlãraºi pentruvictimele accidenteloralde circulaþie este cel puþinilarã dacã luãm în calculactivitatea acestui organism.Deºi opinia publicã asemnalat, în nenumãraterânduri, necesitateailuminãrii trecerilor depietoni, pe timp de noapte,ATOP Cãlãraºi n-a gãsitpotrivit sã facã demersuripentru acest lucru. Dar ceeste ATOP? Ca la carte,Autoritatea Teritorialãpentru Ordine Publicã(ATOP) este un organism curol consultativ, fãrãpersonalitate juridicã, care seconstituie ºi funcþioneazã pelângã consiliile judeþene ºi îºidesfãºoarã activitatea în bazaLegii 218/2002, privindorganizarea si funcþionareaPoliþiei Române ºi aHotãrârii 787/2002 privindorganizarea ºi funcþionareawww.obiectiv-online.ro...afli ce se-ntâmplã Administraþie 3Consilierii locali n-au vrut ca PreaFericitul Daniel sã primeascã titlulde cetãþean de onoare Li s-a spus cã este „unsul lui Dumnezeu”, cã nu sunt credincioºiadevãraþi dacã nu-l voteazã... consilierii locali tot n-au fost de acordca patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Prea Fericitul Daniel, sãprimeascã titlul de cetãþean de onoare al municipiului Cãlãraºi.de astãzi. Primarul Cãlãraºiului le-a spuscãlãrãºenilor cã vrea sã-l invite pepatriarh, anul viitor, la Cãlãraºi, cuocazia sfinþirii unei biserici, însãconsilierii nu s-au lãsat înduplecaþi,marea majoritate a acestora votândîmpotriva conferirii titlului de cetãþeande onoare pentru patriarhul Daniel.Supãrat pe consilieri, primarul Dragu nus-a sfiit sã-i facã necredincioºi ºi sã-iacuze cã mai repede ar fi votat unmembru al cultului Martorii lui Iehovadecât un creºtin ortodox cum este PreaFericitul Daniel.Unii consilieri spun cã supãrarea luiNicolae este de înþeles câtã vremeneacordarea titlului de cetãþean deonoare pentru patriarh îi dã socotelilepeste cap primarului. Consilierii cred cã,de fapt, invitaþia ºefului BisericiiOrtodoxe Române la Cãlãraºi, anulviitor, are substrat electoral, ºtiut fiindapetitul credincioºilor pentru astfel deinvitaþii. Acordarea titlului de cetãþeande onoare ar fi fost un pretext bunpentru a-l invita pe Prea Fericitul Daniella Cãlãraºi, sfinþirea unei bisericioarecare din þarã nefiind un evenimentla care prezenþa patriarhului sã fiegarantatã. Consilierii au votat împotrivaprimirea titlului de cetãþean de onoare ºiîn cazul unui medic, a unui profesor ºi aunui general în rezervã. Mai receptivi aufost consilierii, în schimb, la propunereadecernãrii titlului de cetãþean de onoarepentru patronul decedat al fabricii demezeluri Aldis, George Naghi ºi soþiaacestuia - Constanþa (Alina) Naghi.În expunerea de motive pentruconferirea titlului de cetãþean de onoare,soþii Naghi au fost recompensaþi cuaceastã onoare pentru aportul pe careaceºtia l-au adus la rezolvarea unorprobleme sociale dar ºi pentrucontribuþia în susþinerea miºcãriisportive locale ºi naþionale. Consilieriiau fost de acord ca titlul de cetãþean deonoare sã fie primit ºi de profesorulCutuº Mureºan Victor pentrucontribuþia acestuia la pregãtireaelevilor care au obþinut premii laconcursurile ºcolare organizate la nivelinternaþional.Bani tocaþi degeaba: ATOP Cãlãraºi este ceamai inutilã ºi ineficientã instituþie din judeþMarius Stroejudeþean; Membri: MiuNicolae - SubprefectulJudeþului Cãlãraºi;Mãrgineanu Vasile - ªefulInspectoratului Judeþean dePoliþie Cãlãraºi; Tatu Costicã- comisar în cadrul CorpuluiNaþional al Poliþiºtilor; BarbuValentin - consilier judeþean;Bãdicã Gabriela Camelia -consilier judeþean; DrãgulinAlin Bogdan - consilierjudeþean; MandacheGheorghe - consilier judeþean;Constantinescu Leontin -reprezentant al comunitãþii;Dinu Camelia - reprezentantcomunitãþii; Stan Ion -reprezentant al comunitãþii."Mai trebuie sã ºtim cãAutoritãþii Teritoriale de poliþie sau din proprie membrii ATOP sunt retribuiþiOrdine Publicã. Mai exact, iniþiativã analizeazã pentru ºedinþe, fiecarecicã, ATOP s-ar ocupa de activitatea instituþiilor primind, dupã ultimeleurmãtoarele: investite cu atribuþii de noastre informaþii, 20% din- organizeazã consultãri cu sprijin ale persoanei aflate in valoarea salariuluimembrii comunitãþii locale ºi situaþii de risc, ori cu preºedintelui Consiliuluicu organizaþiile comportamente inadecvate Judeþean. Preºedintele ATOPneguvernamentale cu privire (bolnavi psihic, minori, Cãlãraºi, Rogoz Nicolae, s-ala prioritãþile siguranþei eliberaþi din penitenciare, arãtat deranjat cã activitateapersoanei ºi ordinii publice persoane lipsite de mijloace instituþiei sale a fost criticatãºi, pe aceasta bazã, de existenþã), recomandând în timpul unei emisiuni laîntocmeºte un plan strategic acestora luarea unor mãsuri Radio Voces Campi, fãcândanual cu caracter de pentru creºterea eficienþei precizarea cã îndemnizaþiarecomandare pentru unitãþile activitãþii desfãºurate. E clar membrilor ATOP este dede poliþie; cã ATOP nu face nimic din ce doar 15% din salariul- monitorizeazã activitãþile nu are Poliþia ori Ministerul preºedintelui CJ Cãlãraºi. ªipoliþiei ºi sesizeazã Administraþiei ºi Internelor 5% e prea mult. Pentru oeventualele deficienþe în în atribuþii. instituþie care mimeazãactivitatea acesteia, în Hai sã vedem care este acþiuni de ordine publicã, învederea luãrii operative a componenþa, la Cãlãraºi, a timp de poliþiºtii cumãsurilor de înlãturare a acestei instituþii care face de experienþã sunt concediaþi…acestora;toate ºi nimic: Preºedinte: orice ban cheltuit este prea- la propunerea unitãþilor de Rogoz Nicolae - consilier mult.Mândrusã fii românde cuvinteMarius STROEtrecut un ande la ultimaAaniversarenaþionalã. 1 Decembrie acesta nu ne-a gãsitmai patrioþi decât celãlalt. De fapt, noþiuneade „patriotism” sunã ca „munca voluntarã”.Dacã zici cã eºti patriot devii dubios. Suntunele noþiuni care au fost confiscate apoidistruse de politicieni. Patriotismul este unadintre ele.Patriot eºti atunci când crezi cã brazii ºimunþii din România sunt un colþ de rai chiardacã miniºtrii au lãsat ºoselele care ne duc laei în paraginã.Patriotism înseamnã sã simþi ceva când vezisteagul naþional chiar dacã tâlharii de astãziºi-au fãcut birouri ascunse de drapelultricolor. Nu e nimic greºit sã-þi iubeºti þaraatunci când alþii îºi bat joc de ea.România nu este numai prezentul înecat înfum de mici, coji de seminþe ºi peturi de berearuncate în pãdure. România nu este numaicea din cãrþile lui Mircea Eliade ori poeziilelui Mihai Eminescu.România este þara unde copiii ºi nepoþiinoºtri vor trãi. De ce sã nu fie ei mândri deasta?!Altfel de ce sunt steagurile aºa de scumpe? Dece n-ar primi fiecare român, atunci când îºiplãteºte impozitele anuale, câte un drapel alRomâniei?! De ce nu ar fi frumos ca fiecaresã aibã un steag în faþa casei ori agãþat labalcon?PIESE ªI ACCESORII AUTOAGRICOLE DE ORICE TIPSC Tudor Com Impex SRL, cu sediulsocietãþii în comuna Dor Mãrunt (lângãprimãrie), judeþul Cãlãraºi,comercializeazã piese, accesorii auto ºiagricole de orice tip, en-detail ºi lacomandã, la preþuri avantajoase. Pentrucei interesaþi programul societãþii este8-20 în fiecare zi de luni pânã vineri.Sâmbãtã ºi duminica 8-12. Relaþiisuplimentare se pot obþine la telefonul0242.644.234. Vã aºteptãm cu încrederesã vizitaþi magazinul societãþii.SC CUPIDON BAªFALION S.R.LCÃLÃRAªIVinde piese auto ºi accesorii dinstoc ºi la comandã cu livrare înmaximum 12 ore pentru:MERCEDES, BMW, AUDI,FORD, OPEL, VOLKSWAGEN,TICO, MATIZ, NUBIRA, ESPERODACIA (NOVA, SUPERNOVA,SOLENZA, LOGAN), RABA,SAVIEM, TRACTOR.SC CUPIDON BAªFALIONS.R.L este dealer autorizat:IUS BRAªOV (producãtorul nr1 în România, de scule româneºtiprofesionale, truse de chei inelare,fixe, tubulare, patenþi, ciocane,ºurubelniþe, chei dinamometrice)F.S. RªNOV (producãtor descule prin aºchiere: tarozi, filiere,burghie, discuri de tãiere ºipolizare).Relaþii la telefon/fax 0242315056Telefon mobil : 0723166904 sau0723166906 Str. Sloboziei nr.25(lângã Parcul Intim)


4 SocietateCentrul CulturalJudeþean organizeazã„Sãrbãtori de iarnãca-n poveºti”entrul Cultural Judeþean a pregãtitpentru sãrbãtorile de final de anCun program special. Consilieriijudeþeni au fost de acord cu bugetulsolicitat, astfel cã timp de 11 zilecãlãrãºenii se pot bucura de o serie deevenimente speciale. În perioada 21-31decembrie a.c., pe esplanada din faþaConsiliului Judeþean Cãlãraºi, se vaorganiza un program ce va conþine MoºCrãciun, Revelion în aer liber, artificii,cãsuþe alegorice ºi alte elemente de decorspecifice sãrbãtorilor de iarnã, personajesimbol, hostesse ºi animatoare, iluminatornamental, radioficare ambientalã desãrbãtori, concursuri, tombole, dar ºirecitaluri de muzicã. Bugetul aprobateste de 111.000 de lei. Pentru cele 2focuri de artificii ºi pentru recitaluri s-aualocat 20.000 de euro. Recitalurile ºifocurile de artificii vor avea loc în zilelede 21 ºi 31 decembrie.Un consilier locale Moº Crãciun deînchiriatacã doriþi sã aveþi un MoºCrãciun mai special anul acesta,Dacum aveþi posibilitatea.Consilierul municipal cãlãrãºean PD-LPuiu Dumitrache îºi pune costumul roºuºi barbã, se urcã în sania trasã de... unprieten ºi hop la uºã la dumneavoastrã.Puiu Dumitrache face asta de multãvreme, dar acum este ºi consilier local,ceea ce face ºi mai ineditã alegerea. Pelângã cadourile pe care vi le aduce dvssau copiilor dvs, puteþi sã-i solicitaþi ºistrãzi asfaltate ºi luminate, câini maipuþini, mai multã curãþenie, locuinþe,etc. Sã nu-i cereþi ºi un primar nou, e desub acelaºi brad cu primarul actual... ªica sã vedeþi cã nu este nicio glumã iatãºi prezentarea pe care Moº Crãciun PuiuDumitrache ºi-o face:„HO!HO!HO!. Dragii mei! Vã aºteptscrisorile voastre pe adresa de e-mailmoscraciun172@gmail.com /moscraciun272@yahoo.com ºi la PostRestant, O.P. 3 Cãlãraºi sau sunaþi latelefon 0721.119.437. Dacã doriþi sãtrãiþi o experienþã deplinã a Crãciunului,nu ezitaþi sã închiriaþi un Moº Crãciunapelând pentru programare la0721.119.437 ºi sã ii scrieþi pe adreselemoscraciun172@gmail.com /moscraciun272@yahoo.com. HO!HO!HO!Vã aºtept sã mã contactaþi... acum mãretrag sã pregãtesc împreunã cuCRACIUNIÞA darurile voastre ºi ca sãnu întârzii niciodatã la întâlnirea cu voi,dragii moºului.“ãptãmâna aceastami-am îndreptatSatenþia cãtrecomuna Unirea. Eforturileprimarului Anghel Olteanusunt vizibile ºi se regãsescîn rezultatele pozitive înceea ce priveºtedezvoltarea comunitãþii.Din interviul acordat cumultã amabilitate am aflatlucruri interesante despreactivitatea primãriei,despre proiectele realizatepânã acum, cât ºi deplanurile sale pentru noulan 2012....afli ce se-ntâmplã2 - 8 decembrie 2011Anghel Olteanu: „În mod clar realizãrile dinmandatul meu mã recomandã ca principal favoritîn faþa adversarilor ºi în rândul locuitorilor”Mircea Brânduºã Rep: D-le primar, cumeste sã fii în fruntea uneiprimãrii precum Unirea?A.O.: Este de necontestatfaptul cã munca înAdministraþia Localã nu estedeloc uºoarã. Dar, dacã ºtii sãam fãcut toate demersurile posibilele evenimente de A.O.: În mod clar, aceastã legegestionezi bugetul de carenecesare cãtre Instituþia naturã infracþionalã. Totuºi, ladispui, dacã îþi place sãîi va avantaja pe primariiPrefectului pentru alocarea noi în comunã suntemcomunici cu oamenii, sã leaflaþi în funcþie. În modunui asemenea post. Nu am deficitari la asigurarea pazeirezolvi problemele cotidiene ºispecial, pe cei care au realizatprimit rãspuns nici pânã la culturilor de cereale din câmp.dacã arãþi cã eºti un gospodarcâte ceva în comunele undeaceastã datã. Trag un semnal de alarmãbun, slujba de primar nu þi sesunt primari.cãtre ºeful secþiei Dichiseni,va pãrea grea ºi vei reuºi cu Rep: Existã cazuri sociale unde este arondatã ºi comunasiguranþã în ceea ce þi-ai Rep: Dar legea prin careîn rândul locuitorilor care Unirea, sã acorde o mai marepropus.atenþie acestui fenomen.s-a stabilit cumulareav-au atras atenþia?alegerilor parlamentare cu Rep: Apropo de buget.A.O.: Noi încercãm sãcele locale?intervenim prin Rep. Fiind singuraCum a decurs activitateaA.O.: O vãd bunã. Cumulareacompartimentul care se ocupã primãrie care a câºtigateconomicã a primãriei înProiectul Integrat prinalegerilor locale cu celeacest an?cu protecþia socialã, sãMãsura 3.2.2., vã rog sã neparlamentare va aducerezolvãm problemele deosebiteA.O.: Am dus-o foarte greu ºiale locuitorilor vitregiþi de oferiþi detalii despre economii în bugetele locale. Înîncã o ducem. Avem restanþesoartã. În afarã de aceste implementarea acestuia. altã ordine de idei, locuitoriifinanciare pe ultimele 3 luni îndemersuri, foarte mulþi A.O.: În ciuda crizeinu vor mai fi solicitaþi sãachitarea drepturilorlocuitori îmi deschid uºa financiare, am reuºit sã voteze de douã ori.financiare a asistenþilorbiroului ºi îmi spun cã nu mai implementez acest Proiectpersonali. Bugetul centralizatºtiu ce sã facã, ce sã mai care se aflã într-un stadiu de Rep: Dacã veþi candida,la începutul anului s-a doveditvândã, ca sã-ºi poatã rezolva execuþie de aproximativ 85%. credeþi cã sunteþi favorit îna fi foarte mic pentru nevoileproblemele cu care seObiectivele acestui Proiect faþa electoratului comuneicomunei. Colectarea taxelor ºiconfruntã. În momentele Asfaltare a 5,5 km drumuri Unirea?impozitelor de la cetãþeni seacelea, omul din mine se comunale de interes local;ridicã la aproximativ 80%. CuA.O.: Fãrã lipsã de modestie,disociazã de primarul comunei Înfiinþare Reþea Canalizare (îndouã, trei procente sub ce necursde finalizare); Realizarecred cã da. În mod clarºi din surse financiare propriiam propus. Asta datoritãrealizãrile din mandatul meuîncerc sã-i ajut atât cât pot Staþie Epurare (se lucreazã);gradului ridicat de sãrãcie almã recomandã ca principalpentru procurarea Înfiinþare Învãþãmânt After-populaþiei. Avem restanþefavorit în faþa adversarilor ºidocumentelor necesare, a Scholl (realizat 90%) ºineachitate a facturilor laîn rândul locuitorilor.alimentelor, a rechizitelor, Reabilitare, Modernizare ºiprincipalii furnizori de serviciipentru efectuarea controalelor Dotare Cãmin Culturalai primãriei.medicale, pentru procurarea (execuþie 75%) vor îmbunãtãþi Rep: Se apropiemedicamentelor ºi chiar le considerabil viaþa locuitorilor sãrbãtorile de iarnã. Ce Rep: În aceste condiþii, asigur transportul atunci când comunei Unirea. De asemenea, surprize le veþi ofericum aþi reuºit sã faceþi rost este nevoie la instituþiile din bugetul local (10 mii lei) locuitorilor comunei?de banii necesari primãriei? medicale de specialitate din am reuºit sã reabilitez, A.O.: Mã strãduiesc sãA.O.: Am bãtut la toate uºile afara comunei ºi a judeþului. modernizez ºi sã dotez cu identific soluþii pentruunde a fost nevoie. Singurul Un caz relevant este cel al d- centralã termicã Dispensarul asigurarea unui numãr cât maidemnitar cãlãrãºean care ne-a lui Ion Pavel care suferã de Uman.mare de pachete cadou, pesprijinit din punct de vedere diabet ºi cãruia îi cumpãr care primãria Unirea sã lefinanciar este dl. senator medicamentele speciale lunã Rep: Ce planuri aveþi dãruiascã persoanelorVasile Nedelcu. Domnia sa a de lunã. pentru viitor. În special defavorizate, în vârstã ºi aasigurat continuarea lucrãrilorpentru noul an 2012? celor cu mulþi copii. Acþiuneala Baza Sportivã alocând Rep: Consideraþi cã A.O.: Planuri ar fi multe, însã noastrã vizeazã ca prin100.000 lei ºi prin recenta mãsura desfiinþãrii totul depinde de bugetul de acordarea acestor pachete cuhotãrâre de Guvern a posturilor de Poliþie este care vom dispune. Am pe alimente, sãrbãtorile celorrepartizat 20.000 lei pentru beneficã pentru comuna masã un Proiect de asfaltare ºi care le vor primi sã fie maiechilibrarea bugetului local. Unirea? În opinia dvs. sepietruire a 5 km drumuri uºoare ºi frumoase.impunea înfiinþarea Rep: În plancomunale pentru care cautsecþiilor de Poliþie?soluþii. Rep: În încheiere, câtevaadministrativ, activitatea A.O.: Cred cã dizolvareaserviciilor a decurs aºa cumcuvinte adresate de dvs.posturilor de Poliþie ºiv-aþi propus? Rep: Aþi luat în calcul o locuitorilor comuneiînlocuirea acestora cu secþiileA.O.: N-am înþeles ºi nici n-onouã candidaturã la Unirea.actuale reprezintã o mãsurã asã înþeleg niciodatã reducerilealegerile locale din toamna A.O.: Mesajul meu este sã aibãGuvernului ale cãrei efecte sede personal dinvor vedea în timp. Serviciile anului viitor?încredere în mine. Pentru cãAdministraþiile Locale. Mai care funcþioneazã în cadrul A.O.: Nu. Mai este foarte mult ceea ce am promis înales în contextul în care, în acestei secþii, mã refer aici la timp pânã atunci.campania electoralã s-aprimãriile din teritoriu, compartimentul de micãrealizat deja. Iar ceea ce le voivolumul de muncã este imens. criminalitate, siguranþa Rep: Cum vi se parepromite pe viitor, cu siguranþãAºa cum este cazul ºi la noi. publicã ºi patrulare au ca scop decizia de a de stabilimã voi strãdui sã mã þin deDin primãria Unirea a plecat asigurarea intervenþiilor câºtigãtorul dintr-un singurcuvânt. Le doresc pace înun asistent social. De 3 luni lucrãtorilor de Poliþie la tur de scrutin?suflet ºi multã sãnãtate.www.obiectiv-online.ro


2 - 8 decembrie 2011LISTA de repartizare cuprinzând solicitanþii îndreptãþiþisã primeascã în anul 2011 o locuinþã pentru tineri înregim de închiriere construite prin ANL Bloc 8, 9, 10Mircea Vodã Sud, ANL 1 Str. Aleea TineretuluiImpact530 noiembrie 2004zi în care Adina Voicu a ales sã-ºi realizeze emisiunile de la RadioOVoces Campi alãturi de îngeri. Deatunci au trecut 7 ani... Dacã ar mai fifost printre noi, lumea ar fi fost maifrumoasã, iar noi, mai „veseli ºi binedispuºi”aºa cum zicea chiar ea. CândRadio Voces Campi a împlinit ºapte ani,Adina Voicu spunea: „Aceºti 7 ani îmipar o viaþã de om. Aici mi-am petrecutcei mai frumoºi ani cu împlinirile sauneîmplinirile inerente. Privind în urmã,aproape cã am uitat cum era la început.Important este cã am adus bucuria încasele ºi în sufletele cãlãrãºenilor. Fiecã a fost ploaie sau ninsoare, zilele ºinopþile v-am fost aproape…”Dragostea de oameni ºi bunãtateaAdinei Voicu ne fac în fiecare an pe 30noiembrie sã ridicãm ochii spre cer încãutarea unui suflet ce a lãsat în urmãun gol imens.Nu te uitãm niciodatã, Adina!Consilierii locali se revoltãîmpotriva urâþirii oraºuluiMai bine mai târziu decât niciodatã: dupã ce locuitorii Cãlãraºiului s-au sãturatsã constate cum capitala judeþului se transformã într-un bazar plin dedughene ºi tarabe la colþ de stradã, consilierii locali au început sã ia atitudine.Marius Stroen ultima ºedinþã a Consiliului LocalMunicipal, consilierul Georgicã VieruÎBurlescu a cerut primarului NicolaeDragu sã intervinã pentru stopareaamplasãrii de construcþii fãrã autorizaþie.Consilierul a reclamat cã jumãtate dinPiaþa Orizont este ocupatã de societãþicomerciale care, dupã ce au concesionatspaþii de la Primãrie cu doar câþiva lei pelunã, acum le subînchiriazã pe banifrumoºi. Consilierul Vieru Burlescu spunecã Primãria ar trebui sã verifice ºi sãconstate cã multe dintre contractele deînchiriere ale unor spaþii comerciale dinPiaþa Orizont sunt expirate. Consilierullocal Ion ªtefan s-a arãtat indignat deridicarea unor construcþii care, chiar dacãs-au fãcut cu autorizaþie, urâþesc oraºul:„S-a depãºit orice închipuire la edificareawww.obiectiv-online.rounor construcþii. A apãrut în zona BIG,pe strada Belºugului, un hambar… saucum spunea mai demult domnul primarDragu, o mãtrãcãnie. Bãnuiesc cã areautorizaþie de construcþie, dar cred cãaceasta s-a eliberat din nepricepere,incompetenþã, rea voinþã sau alt interes.Nu respectã PUG-ul, stricã aspectul zoneiacest hambar plantat chiar lângãcarosabil. Aici este noul centru comercialal oraºului, nu se poate aºa ceva. Eu cerPrimãriei sã analizeze modul în care s-aconstruit aici, eu propun sã fie chiardemolat…” ªi vicepreºedintele ConsiliuluiJudeþean Cãlãraºi, Daniel Drãgulin, aremarcat construcþiile provizorii din zonaOrizont, unde tot felul de rulote ºidughene vând produse fast-food. Drãgulinspune cã într-o ºedinþã de Consiliu s-a pusproblema închirierii acelor spaþii, însãconsilierii nu ºi-au dat acordul. Drãgulincrede cã barãcile în care se vindeshaorma nu puteau fi amplasate pedomeniul public fãrã ºtirea primarului:„Bineînþeles cã nu puteau sã facã nimicdecât cu aprobarea primarului, dupãpãrerea mea… La el nu existã ordine, nuexistã lege, nu existã hotãrâri de Consiliucare trebuie sã fie respectate… Existãlegea hotãrârii lui, care depãºeºte oricelimitã.” Anul acesta, mai mult decâtoricând, vânzãtorii de pepeni ºi legume aufost lãsaþi sã-ºi vândã produsele întinsedirect pe trotuar, la colþ de stradã, oraºulcãpãtând un aspect dezolant de târg dinAsia secolului XVIII.Senatorul Nedelcu vreasã ºtie cum s-au cheltuitbanii în sistemul sanitarcãlãrãºeanenatorul UNPR Vasile Nedelcu s-agândit cã nu ar strica sã afle cumSse învârt banii prin sitemulsanitar românesc. Drept pentru care acerut o informare de la ministrulsãnãtãþii. „Cunoaºtem cu toþii faptulcã banii strânºi din contribuþia deasigurãri de sãnãtate suntinsuficienþi pentru gestionarea unuidomeniu atât de important cum estecel al sãnãtãþii. Cu toate acestea,existã un jaf naþional în achiziþia demateriale sanitare, medicamente ºialte bunuri necesare spitalelor,repartizarea discreþionarã a banilorcãtre cabinetele medicilor de familiefiind evidentã ºi foarte mariintârzieri la plata medicamentelorcompensate ºi gratuite pentru spitaleºi farmaciile cu circuit deschis. Înjudeþul Cãlãraºi existã datoriiistorice la nivelul spitalelor, lanivelul farmaciilor precum ºi lanivelul cabinetelor private deasistenþã sanitarã ºi de laborator.Pentru exemplificare, farmaciile dinjudeþul Cãlãraºi: ultima platã facutãeste 20% din luna decembrie 2010,în condiþiile în care medicii defamilie elibereazã în continuare ºi demulte ori fãrã niciun fundamentreþete compensate ºi gratuite pentrutoþi bolnavii care se prezintã laconsultaþie." Senatorul îi cereministrului sã îi comunice: „sumeleîncasate pe anul 2010 si 2011(pânãîn prezent) de cãtre Casa Naþionalãde Sãnãtate, distribuþia acestora peservicii (spitale, cabinete medicale,laboratoare, farmacii, etc.) ºi altecheltuieli, precum ºi suma totalã adatoriei atât la nivel naþional, cât ºidefalcat la nivelul judeþului Cãlãraºi,precum ºi fundamentul decontãriiaplicat la toate componentelesistemului sanitar din judeþulCãlãraºi, ºi mãsurile care au fostluate de la preluarea mandatuluipentru stoparea acestei hemoragiidin sistem..." Senatorul nu este strãinde modul cum funcþioneazã sistemulsanitar românesc, familia sa deþinândmai multe farmacii în Cãlãraºi.


6 PoliticãFlorica Cojocaru n-afost iertatã: PDL ovrea afarã dinConsiliul JudeþeanMarius StroeDL nu uitã ºi nu iartã. Consilierajudeþeanã care a votat de-aPcurmeziºul intereselor partiduluiva pierde mandatul din ConsiliulJudeþean Cãlãraºi. Florica Cojocaru ºi-aatras nemulþumirea colegilor din PDLdupã ce la o ºedinþã de Consiliu a votatalãturi de PSD ºi PNL. PreºedintelePDL Cãlãraºi, deputatul Stelian Fuia, aspus încã de atunci (în urmã cu o lunã)cã nu va tolera un asemeneacomportament de indisciplinã ºi dacãdoamna Cojocaru nu-ºi va da demisiadin funcþie, i se va retrage sprijinulpolitic: „Discutãm fiecare proiect înparte, chiar dacã avem opiniidivergente… dar dacã hotãrâm unlucru, acþionãm ca o echipã. Dacãcineva face ce-l taie capul, nu maisuntem o echipã. ªi eu astfel deabordãri nu tolerez.” PrimvicepreºedintelePDL Cãlãraºi, GeorgelMuºat, spune cã PDL are în atenþiecazul Florica Cojocaru, însã organizaþiadoreºte sã parcurgã toþi paºii statutari.Deocamdatã, situaþia consiliereiCojocaru a fost discutatã doar în cadrulBiroului Permanent Local alOrganizaþiei Municipale Cãlãraºi. Chiardacã toþi membrii biroului deconducere au votat pentru retragereasprijinului politic a colegeiindisciplinate, o decizie finalã poate luadoar Biroul Permanent Judeþean (BPJ).Muºat spune cã în prima ºedinþã a BPJse va hotãrî ºi soarta consilierei FloricaCojocaru, deznodãmântul neputând fidecât hotãrârea înlocuirii acesteia dinpoziþia de consilier judeþean. PDL aredreptul ca dupã ce-i va retrage sprijinulconsilierei Cojocaru sã numeascã opersoanã din lista de candidaþi de laalegerile locale din 2008.Georgel Muºat mãrturiseºte cã ºi-ardori ca problema sã se rezolve pe caleamiabilã, în sensul ca doamna Cojocarusã realizeze starea de incompatibilitateîn care s-a situat în raport cu politicaPDL ºi sã-ºi dea demisia din funcþiilepe care le-a obþinut cu sprijinulpartidului....afli ce se-ntâmplã2 - 8 decembrie 2011Dupã luni de scandaluri ºi controverse,locuinþele ANL 3 au fost repartizateMarius Stroear fi însemnat ºi excluderea depe lista de prioritãþi a patruPentru 49 de cãlãrãºeni,persoane care ar fi depãºitziua de 1 decembrie 2011vârsta legalã (35 de ani) pânãla care ar mai fi putut primiva rãmâne o zi specialã înlocuinþe pentru tineri. Aºa cãviaþa lor. Dupã mai multe luni deprimarul le-a propusscandaluri ºi controverse,consilierilor revocarea hotãrâriiconsilierii locali au aprobat suspendatã de Tribunal ºirepartizarea locuinþelor ANLaprobarea unor alte hotãrâripentru tineri, în sistem decare sã prevadã lista deînchiriere, deºi asta nuprioritãþi cuprinzând solicitanþiiînseamnã cã disputele peîndreptãþiþi sã primeascã, anulmargine subiectului au luat ºiacesta, o locuinþã construitãsfârºit.prin ANL, în regim deînchiriere, precum ºi listaefectivã de repartizare aReamintim cã, în aceastã varã,apartamentelor. Aparent legal,15 persoane au reclamat faptulpentru cã decizia Tribunaluluicã deºi au depus, în urmã cumai mulþi ani, cereri, însoþite complete. Norocoºi au fost, probabil nemulþumit de modulde suspendare a executãrii facede documente, solicitãrile lor însã, doar 49 de tineri, care au în care au fost întocmite listele,referire la o hotãrâre denu se regãsesc pe masaprimit repartiþie pentru a atacat în Justiþie HotãrâreaConsiliu pe care consilierii auComisiei de analizã a dosarelor. apartamente în Ansamblul ANL de Consiliu Localanulat-o. Desigur, ºi noilePoliþia a intrat pe fir dupã ce Mircea Vodã Sud, cum este nr.192/31.10.2011, Tribunalul hotãrâri de stabilire achiar primarul Nicolae Dragu a numit noul cartier ANL, ori, Cãlãraºi dispunând suspendarea prioritãþilor ºi de repartizare aspus cã s-au fãcut nereguli, s-a cum este cazul a trei tineri executãrii acesteia pânã la locuinþelor, pot fi atacate înrealizat o nouã comisie de necãsãtoriþi, garsoniere în soluþionarea pe fond a acþiunii. Justiþie, însã locuinþele care facanalizã a dosarelor, s-a mãsurat, Ansamblu ANL 1. Primãria Primarul Nicolae Dragu a obiectul disputei vor fi dejas-a tãiat… ºi în ultima ºedinþã a Cãlãraºi spune cã laexplicat consilierilor cãrepartizate la acel moment. SeConsiliului Local alrepartizarea locuinþelor au fost suspendarea hotãrârii de pare cã acesta a ºi fost calcululMunicipiului Cãlãraºi,respectate prevederile legale ºi Consiliu Local, atacatã de primarului Nicolae Dragu careconsilierii au aprobat, în sfârºit împãrþirea apartamentelor reclamant, înseamnãa hotãrât, imediat ce lista delista de repartizare a locuinþelor conform numãrului deimposibilitatea repartizãrii repartizare a fost aprobatã, caANL de pe strada Nãvodari, în persoane, cât ºi ordinea datã de celor 49 de locuinþe, ceea ce tinerii sã primeascã cheile chiarapropiere de Big Bazar. Lista punctajul din lista de prioritãþi. aduce un prejudiciu material pe 1 Decembrie. Odatã mutaþisolicitanþilor care au depus Repartizarea locuinþelor nu a important Primãriei Cãlãraºi, în case, este foarte puþindosare pentru obþinerea unei fost, însã, aprobatã fãrã emoþii. prin cheltuielile de întreþinere probabil ca cineva sã mai fielocuinþe în regim de închiriere Cu câteva zile înainte de ºi pazã a imobilelor dar ºi, mai dat afarã, eventuale neregulinumãrã 747 de persoane, însã, ºedinþa de Consiliu, în care ales, prin neîncasarea chiriilor soluþionându-se prin afectareadupã analiza documentelor s-a urma sã fie repartizatepentru locunþe. În plus, unui numãr mai mic dereþinut, cã doar 216 dosare sunt locuinþele ANL, un cãlãrãºean, nerepartizarea acestor locuinþe chiriaºi.Mândria Oanei Mizil a plecat la PDLMarius Stroepromis foarte multe ºi nu ne-a ajutatcu nimic.” Primarul din Gãlbinaºi spunee pare cã ºi puþinele lucruri realizate cã singurul sprijin i-a venit din parteaîn judeþul Cãlãraºi îi scapã printre deputatului PDL Stelian Fuia, cãruia îimulþumeºte pentru sprijinul acordat înSdegete deputatei PSD Oanafinalizarea unei investiþii de alimentare cuNiculescu Mizil. Omul cu care s-a mândrit apã în comunã.non-stop cã a câºtigat alegerile în comuna Întrebat cum a fost convins de Oana MizilGãlbinaºi, s-a declarat dezamãgit de sã abandoneze PDL, în 2010, ºi sãcolaborarea cu preºedinta PSD Cãlãraºi ºi candideze pe listele PSD, Radu Paul aa anunþat cã în 2012 va candida pe listele mãrturisit: „Oana Mizil a cumpãratPDL.oamenii din spate ºi a trebuit sã trec laPSD.” Actualul primar spune cã efortul dePrimarul Radu Paul, ieºit câºtigãtor la convingere a costat-o pe Oana Mizilalegerile anticipate de anul trecut pe aproximativ 60.000 de euro, unii dintrelistele PSD, a deþinut anterior candidaturii beneficiarii banilor cheltuiþi în campaniacalitatea de membru PDL. Acum acesta electoralã din Gãlbinaºi aflându-se acum în Paul de la PSD cãtre PDL va cântãrispune cã este supãrat pe Oana Mizil ºi stare de arest.pentru deputata Oana Mizil mult mai greuPSD ºi anunþã cã se va întoarce în PDL, Deºi comuna Gãlbinaºi este una micã, decât a însemnat venirea acestuia alãturipartid al cãrui membru a fost în perioada primarul Radu Paul câºtigând alegerile cu de social-democraþi. Contestatarii, din ce2005-2010: „Din 2012 vreau sã mã doar 1.270 de voturi, Oana Mizil ºi-a fãcut în ce mai mulþi, ai preºedintei PSDîntorc la matcã pentru cã nu am fost din aceastã victorie un stindard pe care l-a Cãlãraºi au un motiv în plus sã cearãajutat de PSD. Sunt foarte supãrat fluturat de fiecare datã când a fostînlãturarea acesteia de la conducereapentru cã n-am fost ajutat deîntrebatã de capacitãþile sale politice. Cu organizaþiei. Perfect moment, dar nupreºedinta organizaþiei PSD, care ne-a siguranþã cã aceastã plecare a lui Radu pentru Oana Mizil...George Fedorovici: „PDL a ieºit întãrit dinlupta cu USL pentru preºedinþia Senatului”Excluderea lui Mircea luptele interne din cadrul PSD atribuitã lui Geoanã de cãtre cãtre PSD a unei funcþii atâtGeoanã din PSD ºi nu au fãcut decât sã întãreascã Ion Iliescu. USL nu ade importante, tânãrulrevocarea acestuia din PD-L. „PDL a ieºit întãrit din îndrãznit sã îl propunã pe pesedist arãtându-ºi din noufuncþia de preºedinte al lupta cu USL pentruCrin Antonescu ca ºi imaturitatea politicã. LaSenatului nu a fãcut decât ca preºedinþia Senatului. Am candidat pentru simplul rândul sãu, Crin Antonescu,PD-L sã-ºi consolideze poziþia în arãtat unitate, atât la nivelul motiv cã funcþia de care se viseazã preºedinteleParlament prin câºtigarea celei partidului, cât ºi al coaliþiei. preºedinte al Senatului României, nu a candidatde-a doua funcþii în stat. Deºi Cel mai important este cã un presupune un program foarte pentru ºefia Senatului, ceeaPSD a invocat o decizie a Curþii om cu experienþa ºiîncãrcat, cu multe primiri ºi ce îl calificã drept un omConstituþionale care spunea cã pregãtirea lui Vasile Blaga cu multe ºedinþe ce trebuie politic lipsit de curaj. Senatulformaþiunea care a dat poate în mod real sã ajute la deschise la 9 dimineaþa. Ceea nu mai putea fi condus de unpreºedintele are prima opþiune recuperarea întârzierilor, în ce l-ar fi incomodat enorm pe pesedist care sã continueîn a desemna succesorul, votul plan legislativ, din Senat. Din preºedintele PNL, unul blocajul legislativ.din Parlament l-a consfinþit pe tot scandalul revocãrii lui dintre cei mai mari absenþi Contestaþia PSD la CurteaVasile Blaga ca preºedinte. Mircea Geoanã, USL în de la lucrãri.” , a declarat Constituþionalã se va terminaMiºcãrile de la centru au creat general ºi PSD în mod Fedorovici. În concluzie, precum toate celelaltereacþii ºi în teritoriu, secretarul special au pierdut. Se pare cã Fedorovici a punctat faptul cã: contestaþii fãcute pânã acum:general al PD-L Cãlãraºi, Ponta a vrut din tot sufletul „Victor Ponta este singurul va fi respinsã, deoarece nuGeorge Fedorovici, apreciind cã sã se bucure ºi el de porecla vinovat pentru pierderea de are nici o bazã juridicã.”www.obiectiv-online.ro


2 - 8 decembrie 2011Marius Lotreapropierea finalului de anface loc clasamentelor ºiAa topurilor. ªi în acestan, Camera de Comerþ,Industrie ºi Agriculturã ajudeþului Cãlãraºi a dorit sãpremieze acele firme care aureuºit sã obþinã rezultateeconomice bune.Având în vedere cã ºi anul 2010 afost unul de crizã (an pentru carese iau în calcul rezultatelefinanciare) rezultatele obþinute defirmele care au sediul social înCãlãraºi sunt cu atât maimeritorii. Marian Drãgan,preºedintele CCIA Cãlãraºi, adorit sã-ºi premieze colaboratoriiîntr-un cadru relaxat, pentru...afli ce se-ntâmplã Actual 7Camera de Comerþ, Industrie ºi Agriculturã ajudeþului Cãlãraºi a premiat firmele fruntaºeeveniment fiind ales undar cã sperã ca anulrestaurant din Cãlãraºi. Ca ºi în 2012 sã fie mult mai2010, cam aceleaºi firme s-au benefic. Laevidenþiat ºi anul acesta, printre eveniment acare Aldis, Astalrom, Remat, participat ºi prefectulKomora, etc. Preºedintele Marian Emil Muºat, alãturiDrãgan a menþionat cã anii 2009 de prefecþii ºiºi 2010 nu au fost deloc fructuoºi subprefecþii care auGamulea, Ion Neagu, Constantin Tudor,ªerban Jenel, Lilian Onescu, Doru IoanTãrãcilã, Nicolae Enciu, plus Emil Muºat),rude ale foºtilor prefecþi care nu mai suntprintre noi, precum ºi 10 dintre cei 11 careau deþinut funcþia de subprefect. „Este obucurie, o plãcere ºi o onoare sã-i potavea laolaltã, în biroul prefectului, peinaugurat Galeria Prefecþilor de laPalatul Administrativ. PrefectulMuºat a afirmat în discursul sãucã administraþia localã esterecunoscãtoare frmelor privatecare contribuie cu bani la buget,drept pentru care a spus cã seînclinã în semn de respect în faþaacestora.A fost inauguratã Galeria Prefecþilor cãlãrãºeni Prefecþii care au condus Prefectura în cei 20 de ani trecuþi de la revoluþie s-au reunit pentru a inaugura Galeria Prefecþilor.Marius Lotreaãudabilã iniþiativa prefectului EmilMuºat de a crea o Galerie a prefecþilorLcare au condus Prefectura Cãlãraºi de-alungul a peste 20 de ani de democraþie.Galeria Prefecþilor este o expoziþiefotograficã cu caracter permanent, careprezintã publicului persoanele ce au deþinutfuncþia de Prefect al judeþului Cãlãraºiîncepând cu anul 1990. Aceasta esteamplasatã în sediul Palatului Administrativ.Inaugurarea Galeriei Prefecþilor a avut loc încinstea sãrbãtoririi Zilei Naþionale aRomâniei, 1 Decembrie 2011. Au fostprezenþi la acest eveniment toþi cei 10prefecþi ai judeþului aflaþi în viaþã (DorinMitiºor, Ion ªtefãnescu, Ulpiu Traiantoþi cei care au deþinut începând cu anul1990 funcþia de prefect sau subprefect.Am avut ocazia nu doar sã-i cunoscpersonal pe predecesorii mei, ci amputut sã vãd Prefectul ºi administraþiacãlãrãºeanã în evoluþie prin comparareaobiectivelor propuse ºi prezentate încadrul întâlnirii de cãtre cei prezenþi.Am constatat cã încã de la început,Prefectul a fost preocupat deinstaurarea democraþiei - în anii 1990-1993, funcþionalizarea instituþionalã,restituirea proprietãþilor ºi a terenuriloragricole, consolidarea ºi restaurareaPalatului Administrativ, ajungând pânãîn zilele noastre, când eu, în calitatea dePrefect al judeþului, sunt interesat înmod deosebit de monitorizarearespectãrii ºi aplicãrii corecte alegislaþiei de cãtre autoritãþile locale,precum ºi de atingerea obiectivului meuprincipal, acela de a profesionaliza ºi dea moderniza Administraþia Publicã înjudeþ. Totul am fãcut ºi facem în slujbainteresului general al cãlãrãºenilor.”, adeclarat prefectul Emil Muºat. Fostul prefectDorin Mitiºor a declarat cã într-un statmodern civilizat prefecþii au rolul de aveghea la respectarea regulilor, în cazcontrar nemaiputându-se considera civilizat.„Sunt convins cã fiecare dintre noi a puscâte o picãturã la civilizarea societãþiicãlãrãºene.”, a mai spus acesta.Vasile Nedelcu: „Domniaopoziþiei bezmetice laSenat a luat sfârºit!”enatorul UNPR Vasile Nedelcueste încântat de alegerea luiSVasile Blaga în fruntea SenatuluiRomâniei. Acesta a dorit sã transmitãun mesaj prin care sã saluteschimbarea de la Senat. „Doresc sãsalut numirea în fruntea SenatuluiRomâniei a domnului senator VasileBlaga. În sfârºit, dupã mai multesãptãmâni întregi de circ marcaPSD lucrurile s-au liniºtit în camerasuperioarã a ParlamentuluiRomâniei, iar acum noi senatoriiputem spera cã ne vom reluaactivitatea. De prea mult timp nuam mai legiferat. De prea mult timpam fost blocaþi de tot felul de luptepolitice fãrã sens, care ne-au opritsã legiferãm. Sper cã acum toateacestea au luat sfârºit.” Deasemenea, senatorul progresist nu uitãsã-l laude pe noul preºedinte: „Amîncredere cã veþi pune piciorul înprag ºi cã ºedinþele Senatului vorredeveni ce-au fost odatã, undeva pela începutul acestui mandat alnostru. Aºtept cu nerabdare sãmuncim serios ºi am încredere înacest sens în dumneavoastrã. Suntconvins cã vã veþi impune, având învedere faptul cã sunteþi un omrespectat inclusiv de cãtre colegiidin opoziþie.” În finalul declaraþieisale, Nedelcu îi îndeamnã pe colegii sãisã redea credibilitatea Senatului ºi sãse apuce de treabã. „Este timpul sã nepunem serios pe treabã ºi sã luptãmpentru recâºtigarea credibilitãþiiSenatului României. CetãþeniiRomâniei nu ne-au trimis aici ca sãne certãm pe tot felul de chichiþepolitice, ci pentru a le apãrainteresele din punct de vederelegislativ. Mai avem la dispoziþieaproximativ un an de zile, un an încare avem multe de recuperat ºifoarte mult de lucru. Nu în ultimulrând, doresc sã îl asigur pe domnulGeoanã de tot respectul meu pentruactivitatea dumnealui din ultimiitrei ani de zile, chiar dacã de celemai multe ori a pus interesele departid deasupra intereselorSenatului. ªi-acum, doamnelor sidomnilor sã muncim!”, încheiesenatorul Nedelcu.www.obiectiv-online.roDIRECÞIA JUDEÞEANà DE ADMINISTRARE A DOMENIULUIPUBLIC ªI PRIVAT CÃLÃRAªI«BUSINESS CENTER CÃLÃRAªI»CENTRUL DE AFACERI CÃLÃRAªISituat în zona Chiciu, pe DN 3, lakm 126,7, vine în sprijinuloamenilor de afaceri prin punereala dispoziþia acestora a unuispaþiu adecvat organizãriiîntâlnirilor ºi schimburilor deexperienþã. Oferã persoanelorfizice ºi juridice interesateposibilitatea organizãriiîntâlnirilor de lucru, a seminariilorºi conferinþelor, facilitãþi pentruprezentarea ideilor.Închiriazã Sala de conferinþedotatã dupa ultimele standardeeuropene;Intermediazã afaceri ºiparteneriate.RELAÞII LA TELEFON : 0242.307.100


8 Sport...afli ce se-ntâmplã2 - 8 decembrie 2011Apocalipsa e maigrãbitã cu arbitriiVictor PARTANentru arbitrajulromânesc,PApocalipsa a venitceva mai devreme. Nu seºtie cu cât. Cu un an, doi,zece. Fluieraºii au luat-o razna complet,propunându-ºi parcã sã batã recordul lagreºeli abominabile. La cât de flagranteau fost erorile, ne vine greu sã credem cãele au fost intenþionate. Adicã hoþie pefaþã s-a mai vãzut, dar arãta chiar aºa.Fãcând un top al deciziilorabracadabrante, îl plasãm pe primul locpe numitul Radu Petrescu, „centralul” dela meciul Vointa Sibiu - CFR Cluj. Aºacum probabil ºtiþi, la scorul de 0-0,portarul ceferist Beto alunecat ºi a cãzut,mingea a ajuns la Dâlbea, iar jucãtorulSibiului a înscris. Petrescu a dat, însã,fault la portar. Poate cã respectivularbitru o fi având capacitãþi paranormaleºi o fi vãzut o fantomã îmbrãcatã înechipamentul Voinþei îmbrâncindu-l pegoalkeeper, pentru cã cel mai apropiatjucãtor în carne ºi oase al gazdelor se aflala mai bine de un metru distanþã. Pânãacum, Radu Petrescu nu se remarcaseprin vreo greºealã capitalã, cu toate cãpromovarea lui în prima linie aarbitrajului românesc a fost una cucântec. S-a spus cã a „topit” cam repedeetapele promovãrii, având un pãrinte cuinfluenþã prin poliþie. Ok, dar de ce nu aajutat-o pe Dinamo? Glumind,presupunem cã o avea rude ºi prinministerul transporturilor, de numelecãruia se leagã CFR-ul.În aceeaºi zi, Teo Crãciunescu, odraslaactualului ºef al Comisiei Centrale aArbitrilor, a viciat rezultatul meciului GazMetan Mediaº - Petrolul Ploieºti. Opriþa aplonjat în careu ºi a primit penalty. Deaici s-a nãscut ºi un banc. Întrebare: Dece a primit Petrolul doar un penalty laMediaº? Rãspuns: Pentru cã a ajuns osingurã datã în careul advers. Ar fi fostgreu chiar ºi pentru Teo Crãciunescu sãdea loviturã de la 11 metri pentru unfault petrecut la mijlocul terenului. Dupãce a fost dezavantajatã în etapaprecedentã, a venit rândul Stelei sã fieajutatã de arbitraj. Asistentul CristianNica a vãzut cã portarul lui FC Braºov l-acãlcat pe Mihai Costea. Chiar dacã fostuloltean s-a tãvãlit de parcã trecuse unelefant peste el, nu a existat niciuncontact. Aceastei decizii i s-a gãsit unsubstrat. Marius ªumudicã, antrenorulbraºovenilor, a bãnuit cã decizia a fostdictatã împotriva sa, pentru cã Nica esteangajatul clubului Astra Ploieºti, de undeel a plecat cu scandal. Totuºi, explicaþiapare aiuristicã. Nici Universitatea Cluj nuîi mai înghite pe arbitrii români. Iatã ce adeclarat patronul Walter dupã 1-1, acasã,cu Oþelul: „Eu i-aº scoate definitiv dinfotbal. Sã fie evaluaþi la fiecare trei etapeºi sã fie daþi afarã dacã se cred deasupralegii.” Deci, potrivit Apocalipsei dupãWalter, mai întâi toþi arbitrii români, iarapoi îi luãm la rând pe cei strãini. ªi uiteaºa rãmâne Europa fãrã fluieraºi.Vin... pentru tine! Dunãrea Cãlãraºi - Rapid II 0-1 (0-1)singur cu Mitrea care cu un lob eliminat pede senzaþie înscrie pentru 1-0. Condei (min. 86) pentru injuriiA fost momentul în care Rapid la adversar auzite doar de el.a preluat iniþiativa definitiv, a Centralul n-a vãzut nici penaltycontrolat jocul, reuºind sã-i la o intrare neregulamentarãînghesuie pe dunãreni în asupra lui Farin (min. 89). Înpropria jumãtate. Doar Mitrea minutele de prelungire,a ieºit în evidenþã ºi a limitat Dobroiu ºi Ciolacu bagãmajorarea scorului. Acesta l-a cãrbuni la greu, astfel încâtscos din minþi pe Dobroiu când locomotiva Rapidului ajunge îna reuºit sã-l blocheze în douã depoul bucureºtean cu 3 puncterânduri, în aceeaºi fazã (min. uriaºe care îi dã speranþã în39). Pânã la pauzã, forcingul primãvarã pentru salvarea deRapidului a continuat profitând la retrogradare. Fãrã ocaziiºi de bâlbele din apãrarea clare ºi cu elanul mai prezentimprovizatã de Petrescu. Cãlin decât inspiraþia, Dunãrea a(min. 41) trage plasat din 15 ieºit învinsã dintr-o bãtãlie înmetri lateral dreapta, Mitrea seCortinacare a intrat speriatã. Sezonulîntinde ºi scoate. Ioniþã ia o a fost catastrofal. Cortina deminge scãpatã de Paraschiv final a turului a cãzut urât(min. 44) dar ºutul lui trece gãsind echipa lui Petrescu pea cãzut urât!milimetric pe lângã barã. un umilitor loc 10 la douãPartea a doua a jocului a puncte de zona fierbinte aPetre ºi Ilie par demoralizaþi dedebutat la fel. Rapidul a pus retrogradãrii. Noroc cu joculMircea Brânduºãmasivitatea fundaºilor lateralirepede stãpânire pe joc, iar rezultatelor cã putea fi ºi maiceferiºti, ambii la 1,80 metri.Dobroiu (min. 51) a reieºit la jos. Dupã meci, la oficialãmilinþã totalã vineri laFeroviarii paseazã calm,rampã. I-a întors uºor pe circula zvonul cã Dunãrea esteCãlãraºi! Atât pentrudominã mijlocul terenului ºi nuStoica ºi Bãlan, i-a pasat înapoi în pericol sã nu mai primeascãUjucãtori, spectatori,se sperie nici când ªerban, delui Ciolacu, care i-a pus pe cap finanþare pentru retur. Nu ºtiuconducere, dar mai alesla aproximativ 8 metri numingea lui Ioniþã, dar Mitrea a cât de adevãrat este, dar unpentru fostele glorii care nureuºeºte sã bage mingea în aþe.fãcut din nou minuni. Singurulînþelegeau de ce Dunãrealucru este cert: trebuie fãcutãÎn min. 13 (cu ghinion)zvâc al Dunãrii a fost un trasorCãlãraºi a ajuns sã piardã peîn regim de urgenþã o analizãDobroiu ºi-a arãtat clasa, dupãal lui Mircea ªtefan (min. 68)teren propriu pânã ºi în faþatemeinicã a evoluþiei echipeio pasã în adâncime a luide la 30 de metri înultimei clasate.din acest tur de campionat ºiPãtraºcu, îl vede singur întransversala lui Miºa. Pentru gãsite soluþiile, astfel încât laapropierea careului pe Ciolacuca jocul sã prindã nerv pe primãvarã Dunãrea sã redevinãMeciul a început excelent final, arbitrul gãlãþean l-a ce a fost.pentru Rapid ºi „feroviarii”puteau rezolva jocul încã dinprimele 10 minute. Tonul a fostdat de Dobroiu, fotbalistuldespre care în urmã cu câtevaluni se vorbea în ziare cã vaajunge un jucãtor de primaLigã. Mijlocaºul împrumutat deechipa mare a fost cel care aameninþat în min. 5 primulpoarta lui Mitrea, dar ºutul sãua trecut puþin pe lângã stâlpuldin dreapta într-o fazã din carear fi putut scoate mai mult,dacã nu rata preluarea. Apoi, 3min. mai târziu, tot el a trimisde la distanþã dar ºutul a fostreþinut de Mitrea. Rapidulmerge ca expresul, iar Dunãreaîºi retrage apele domoale înjumãtatea proprie de teren.Mircea ªtefan (min. 10), sezbate, preia pe piept, e faultat,executã ªerban mult peste dela 25 metri. În flancuri, V.atacuri ratate (Hoinaru, Târnã,Mircea BrânduºãBarbu, Panait, Niþu), cu greºeli înapãrare ºi cu bucureºtenii care auriumf a pierdut primul meciprofitat de fiecare oportunitateimportant pe teren propriu. pentru a înscrie, scorul a luatTConsideraþi principalii proporþii. Dacã la mijlocul reprizeifavoriþi în jocul cu „pensionarii” diferenþa a fost doar de 2 goluri (18-de la Interhandball Bucureºti, 20), în ultimele 5 minute lucrurile auelevii lui Bedivan ºi Frâncu au stat ºi mai rãu. În final, Interhandballs-a impus cu 26-22, s-a apropiat la unsfârºit lamentabil. Dupã aceastãpunct în spatele cãlãrãºenilor, însã nuînfrângere, Mircea Bedivan a pretinde cã luptã pentru play-off.demisionat.„Am fãcut cel mai bun meci dinacest sezon. E ceva sã baþiAu fost coborâþi cu picioarele pe Triumful la o diferenþã de 4pãmânt de un 7 în care au evoluat goluri, chiar la Cãlãraºi. E ofoste glorii ale handbalului românesc, echipã bunã, dar din cauzaacum la o vârstã respectabilã Mocanu noastrã a fost de nerecunoscut.(57 ani), Drãgãniþã (57 ani), Balteº Rezultatul e corect, îmi felicit(56 ani) ºi Tudorache (43 ani). elevii pentru modul în care s-auTrebuie sã recunoaºtem cã echipa din dãruit pe teren. Îmi pare rãu cãBucureºti a fãcut un meci spectaculos, Triumf a pierdut oportunitatea deîn care nu ºi-a neglijat apãrarea ºi au a urca pe locul 2 în clasament.”,dat totul în atac. Susþinuþi de un grup îmi spunea dupã meci Cezarde suporteri handbaliºtii cãlãrãºeni Drãgãniþã. „Interhandball a fostnu au rezistat decât o reprizã în faþa echipa mai bunã. Am vãzut oadversarilor care se aflau la multe mentalitate de învingãtor izvorâtãpuncte în spatele lor. Triumf a intrat din dorinþa de a-ºi apãra corectmai greu în meci, însã a recuperat pe ºansele. Felicitãri bucureºtenilor!”,parcurs datoritã golurilor reuºite de declara Dan Drãgulin, vizibil afectatBarbu ºi Ruseanu, dar ºi a acþiunilor de înfrângere dupã terminareabine construite de Hoinaru.jocului. ªi Mircea Bedivan a fostCãlãrãºenii au condus vreme de 20 extrem de realist precizândminute pe tabelã, uneori ºi la 3 goluri urmãtoarele: „Am avut meciul îndiferenþã, cum a fost cazul în min. 23 mânã. Dar, la fel cum puteam(10-7), dar greºelile au început sã-ºi câºtiga, puteam sã pierdem ºi maifacã simþitã prezenþa în jocul lor. Spre rãu. Nu avem nici o scuzã! Am fostfinalul primei reprize, lucrurile nu au dominaþi la toate capitolele. Dupãmai mers aºa cum trebuie pentru jocul pe care l-au arãtat,Triumf care a ratat câteva ocazii clare Interhandball a meritat victoria!”de gol, permiþând echipei bucureºtene De altfel, Bedivan a ales sãsã închidã tabela la pauzã la scorul de demisioneze dupã acest joc. Duminicã,11-11. Dupã pauzã, handbaliºtii Triumf întâlneºte Iaºiul într-un mecicãlãrãºeni nu au mai reuºit sã se decisiv pentru locul 2, poziþie care îiridice la nivelul adversarilor sãi, iar poate oferi posibilitatea de a mergelipsa de concentrare ºi-a pusmai departe în play-off-ul pentruamprenta atât pe joc, cât ºi pe tabela atingerea obiectivului propus -de marcaj. Cu din ce în ce mai multe promovarea în Liga Naþionalã.Clasament Seria a II-a ETAPA a XV-a1.UNIREA SLOBOZIA 14 11 3 0 30-6 362.CS AFUMAÞI 14 9 3 2 22-6 303.LINDAB ªTEFÃNEªTI 14 8 4 2 24-9 284.ACS BERCENI 14 8 3 3 19-10 275.VICTORIA CHIRNOGI 14 6 4 5 10-8 226.EOLICA 2010 BAIA 14 6 3 5 14-13 217.CS TUNARI 14 6 2 6 16-16 208.FC VOLUNTARI 14 6 2 6 15-17 209.CS EFORIE 14 5 2 7 11-21 1710.DUNÃREA CÃLÃRAªI 14 4 4 6 14-20 1611.VIITORUL AXINTELE 14 4 2 8 10-13 1412.CONPET CIREªU 14 4 2 8 12-24 1413.CS BALOTEªTI 14 4 1 9 13-19 1314.COMPREST GIM 14 3 1 10 8-23 1015.RAPID II 14 2 2 10 10-23 8** Phoenix Ulmu s-a retras din competiþieCheie golaveraj 228-228CSM Municipal Cãlãraºi - ACS Interhandball Bucureºti 22-26 (11-11)Triumf ... fãrã suflu!CS Tunari - Unirea Slobozia 0-1Victoria Chirnogi - Eolica Baia 0-0FC Voluntari - CS Eforie 2-0ACS Berceni - Viitorul Axintele 2-1Comprest GIM - Lindab ªtefãneºti 0-2CS Afumaþi - Conpet Cireºu 3-1Dunãrea Cãlãraºi - Rapid II 0-1CS Baloteºti a stat.ETAPA a XVI-a / PRIMADIN RETUR ÎN PRIMÃVARÃCS Tunari - Dunãrea CãlãraºiCS Afumaþi - Rapid IIComprest Gim - Conpet CireºuCS Baloteºti - Lindab ªtefãneºtiFC Voluntari - Viitorul AxinteleVictoria Chirnogi - CS EforieUnirea Slobozia - Eolica 2010 BaiaACS Berceni va staCLASAMENT SERIA A1. CSM BACÃU 2010 10 10 0 0 352-243 20 +1092. HC VASLUI 10 8 0 2 288-237 16 +513. U. BUCOVINA II SUCEAVA 10 7 0 3 376-302 14 +744. POLITEHNICA IAªI 10 7 0 3 307-252 14 +745. UNIVERSITATEA GALAÞI 11 7 0 4 327-299 14 +286. CSM CÃLÃRAªI 10 6 0 4 276-241 12 +357. ACS INTERHANDBAL BUC. 10 5 1 4 286-270 11 +168. LPS PIATRA NEAMÞ 11 5 1 5 309-349 11 -409. CSM FOCªANI 2007 10 5 0 5 245-255 10 -1010. CS UNIV. ªTIINÞA BUC. 10 2 1 7 271-338 5 -6711. AS CH TL. ALEXANDRIA 10 1 1 8 214-301 3 -8712. DINAMO BUCUREªTI 10 1 0 9 252-338 2 -8613. U. TÂRGOVIªTE 10 0 0 10 253-331 0 -78Rezultate Etapa a XI-aCSM Cãlãraºi - ACS InterhandbalBucureºti 22-26; Politehnica Iaºi -CSM Bacãu 2010 29-31; UniversitateaBucovina II Suceava - UniversitateaTârgoviºte 46-26; AS Club HandbalTeleorman Alexandria - LPS PiatraNeamþ 22-23; CSM Focºani 2007 -Universitatea Galaþi 26-25; HC Vaslui- CS Universitar ªtiinþa Bucureºti 34-24; Dinamo Bucureºti a stat.Etapa a XII-a/04.12.2011ACS Interhandbal Bucureºti - CSUniversitar ªtiinþa Bucureºti;Dinamo Bucureºti - HC Vaslui;LPS Piatra Neamþ - CSMFocºani 2007; UniversitateaTârgoviºte - AS Club HandbalTeleorman Alexandria; CSMBacãu 2010 - UniversitateaBucovina II Suceava; CSMCãlãraºi - Politehnica Iaºi;Universitatea Galaþi va sta.www.obiectiv-online.ro


2 - 8 decembrie 2011...afli ce se-ntâmplã Sport 9 Liga a IV-a/Seria AAvântul Luica - Viitorul Plãtãreºti 3-1 (3-0) Partizanii din Crivãþ agentul 0-7!Steaua din Radovanu a rãsãrit laCurcani unde a ciugulit toatePac-pac-pac!punctele dupã o victorie mai uºorobþinutã decât o aratã scorul: 2-1.mitan. Repriza secundã a pornit cuMircea Brânduºã„Unioniºtii" din Podu Pitarului, cujucãtorii celor douã echipe„primele" la zi, au reuºit sã stingãtamponându-se puternic. Fazele fixe Lumina la Frumuºani unde s-a impuse un frig de îþi crãpa oasele, au fost principalul atu al oapeþilor. cu 3-1. Vulturii din Olteniþa auAvântul Luica a reuºit sã Gazdele, mulþumindu-se doar sã se câºtigat 3 puncte mari la MitreniPdetoneze bomba etapei ºi sã apere. Dupã o asemenea fazã, Zaharia dupã un meci nerecomandatînvingã echipa din Plãtãreºti, una din a marcat în min. 76, stabilind scorul cardiacilor. În derby-ul „ceferiºtilor",pretendentele la podiumul seriei. În final 1-3 printr-o loviturã puternicã cu feroviarii din Ulmeni s-au impus îndoar 15 min., Luica a pãrut cã a faþa celor din Vasilaþi cu 5-1.rezolvat ecuaþia meciului cuDuminicã în ultima etapã aPlãtãreºti, pe care l-a avut lareturului întâlnim urmãtoareleîndemânã încã de la fluierul demeciuri: Plãtãreºti - Mitreni, jocstart al divizionarului B, Danîn care nu se pune problemaCostin. Dupã o joacã în debut cu învingãtorului. Podu Pitarului -Tãnase (min. 6), Chiteº nu a maiLuica, meci în care oaspeþii suntgreºit reluarea (min. 14) când adatori faþã de Gabi Ivan ºi trebuieînscris pentru 1-0 cu un ºutsã confirme victoria cu Plãtãreºti.plasat în colþul lung. La scurtSteaua din Radovanu va încercatimp (min. 17), ºi Herea s-a trezitsã strãluceascã mai intens cacu un cadou din partea liberoului,Lumina din Frumuºani. SohatuPascu care a greºit copilãreºte laeste obligatã sã ia toate puncteleo preluare banalã ºi l-a pedepsitde la Curcani pentru a rãmâne înpe nefericitul Tãnase cu o scãriþã CS Curcani - Steaua Radovanu 1-2 - ARHIVAfruntea clasamentului. Unireade efect. 2-0. Cine credea în acestSpanþov - Partizan Crivãþ, unscor dupã numai 20 de minute de capul de la aproximativ 10 metri, rãzboi fraticid în care calculele hârtieijoc? Surprinzãtor, Plãtãreºti aratã ca deranjând pãianjenii din vinclul lui indicã favoritã echipa gazdã. ªoldanuo formaþie desculþã în apãrare. Letal Staicu. În concluzie, Luica a trecut cu - Chirnogi, un meci la prima vederepe contraatac, duetul Chiteº-Herea i-a brio examenul dificil cu Plãtãreºti, echilibrat, dar oaspeþii vizeazã celehãrþuit pe fundaºii oaspeþilor. În profitând de naivitãþile fundaºilor ºi trei puncte, care coroborate cu oconsecinþã, Tãnase (min. 29) a scos se aºeazã confortabil pe treapta a victorie în restanþa cu Luica o poatemingea din poartã pentru a treia oarã patra a clasamentului. „Brazilienii" face campioanã de toamnã. Rapidla o incursiune a lui State care nu l-a din Budeºti nu le-a dat nici o ºansã Ulmeni îºi va continua mersul deiertat aflat în situaþie de unu la unu. oaspeþilor din ªoldanu în faþa cãrora accelerat în gara Budeºti. Vulturii dinLa acest scor, nea Fãnicã Fotbal l-a a câºtigat cu 2-1. Victoria Chinogi a Olteniþa vâneazã boabele din mânaaruncat în joc ºi pe Þincu, dar executat cu sânge rece pe „unioniºtii" acarului Pãun din Vasilaþi. Cui ºi câtemijlocaºul din Plãtãreºti n-a reuºit din Spanþov cu 4-2. Echipa lui Teo puncte le va pune în ghetuþe Sf.prea multe pânã la finalul primului Cartan, Viitorul Sohatu a fost pentru Nicolae?Rezultate Etapa a XIV-a:CS Budeºti - Viitorul ªoldanu 2-1; Victoria Chirnogi II - UnireaSpanþov 4-2; Partizan Crivãþ - Viitorul Sohatu 0-7; CS Curcani -Steaua Radovanu 1-2; Lumina Frumuºani - Unirea PoduPitarului 1-3; Avântul Luica - Viitorul Plãtãreºti 3-1; ViitorulMitreni - Vulturii Olteniþa 2-3; Rapid Vasilaþi - Rapid Ulmeni 1-5.CLASAMENT - Liga a IV-a, Seria A1.VIITORUL SOHATU 14 11 2 1 58-25 35 +172.VICTORIA CHIRNOGI II * 13 11 1 1 70-10 34 +133.UNIREA PODU PITARULUI 14 11 1 2 35-15 34 +164.AVÂNTUL LUICA 14 8 1 5 31-27 25 +15.VIITORUL PLÃTÃREªTI 14 8 0 6 46-24 24 +66.VIITORUL ªOLDANU 14 7 3 4 32-20 24 +67.STEAUA RADOVANU 14 7 1 6 39-34 22 +48.RAPID ULMENI 14 7 1 6 40-40 22 +49.UNIREA SPANÞOV 14 6 1 7 47-41 19 +110.CS CURCANI 14 6 1 7 34-30 19 -511.VULTURII OLTENIÞA 14 5 2 7 31-35 17 -412.LUMINA FRUMUªANI * 13 4 1 8 29-47 13 -1113.CS BUDEªTI 14 4 1 9 29-74 13 -1114.VIITORUL MITRENI 14 4 0 10 26-50 12 -1215.RAPID VASILAÞI 14 3 0 11 34-57 9 -1216.PARTIZAN CRIVÃÞ 14 0 2 12 9-61 2 -22* Echipe cu un joc mai puþin disputat Cheie golaveraj 590 - 590ETAPA a XV-a/4.12.2011/ora 13:00Viitorul Plãtãreºti - Viitorul Mitreni; Unirea P. Pitarului -Avântul Luica; Steaua Radovanu - Lumina Frumuºani; ViitorulSohatu - CS Curcani; Unirea Spanþov - Partizan Crivãþ; Viitorulªoldanu - Victoria Chirnogi II; Rapid Ulmeni - CS Budeºti;Vulturii Olteniþa - Rapid Vasilaþi.CLASAMENT - Liga a IV-a, Seria B1.PROGRESUL FUNDULEA * 12 11 1 0 33-6 34 +192.VICTORIA LEHLIU 13 10 2 1 44-7 32 +113.VIITORUL 2010 DÂLGA * 12 9 1 2 37-10 28 +74.DINAMO SÃRULEªTI 13 8 1 4 39-24 25 +75.UNIREA MÂNÃSTIREA 13 7 4 2 27-14 25 +76.AVÂNTUL DOR MÃRUNT * 12 5 3 4 14-10 18 07.STEAUA LUPªANU 13 4 5 4 18-15 17 -48.FORTUNA TÃMÃDÃU 13 5 2 6 19-20 17 -49.SPERANÞA 06 PLUMBUITA ** 11 5 0 6 31-24 15 -310.PHOENIX ULMU II 13 4 1 8 17-23 13 -511.PETROLUL ILEANA 13 3 2 8 16-29 11 -1012.LIBERTATEA BELCIUGATELE 13 2 1 10 15-50 7 -1413.SPERANÞA PLUMBUITA ** 11 1 1 9 10-52 4 -814.RAPID RÃZVANI * 12 0 2 10 11-47 2 -16* Echipe cu un joc mai puþin disputat** Echipe cu douã jocuri mai puþin disputateCheie golaveraj 331-331Rezultate ETAPA a XIII-a: Unirea Mânãstirea - Speranþa 06 Plumbuita 3-0 (M.V.); Avântul Dor Mãrunt - Victoria Lehliu0-2; Speranþa Plumbuita - Petrolul Ileana 3-1; Rapid Rãzvani - Fortuna Tãmãdãu 0-3 (M.V.); Dinamo Sãruleºti - LibertateaBelciugatele 6-2; Progresul Fundulea - Viitorul 2010 Dâlga AMÂNAT; Steaua Lupºanu - Phoenix Ulmu II 3-0 (M.V.). Liga a IV-a/Seria BCronica unei etape programate dar... nejucate!Mircea Brânduºãrimarii care susþin multe dinechipele din Liga a IV-a Seria BPs-au sfãtuit ºi au hotãrât decomun acord sã amâne cele douã etapedin returul campionatului, programateîncã din varã la Adunarea Generalãorganizatã de AJF. Motivul pare sã fieunul pueril: „dacã jucãm acum celedouã etape, returul se va termina multmai repede iar echipele clasate pe celedouã locuri care asigurã participareaîn play-off vor fi defavorizate printr-olungã perioadã de vacanþã”. Sigur cãnu poþi sã te pui contra, mai alesatunci când aceastã hotãrâre, de a nujuca, este întãritã prin adrese oficialetrimise cãtre AJF. Dar stãm ºi neîntrebãm cã aceastã situaþie a mai fostposibilã în campionatele trecute ºinimeni nu a zis nimic. Neoficial, sevorbeºte pe la colþuri cã ar fi un„refuz” politicos contra lui Caþaros.Ceea ce tradus mai pe înþelesuliubitorilor de fotbal din judeþ arsemãna cu o „revoluþie de catifea” aechipelor participante în aceastã serie.Sã vedem cât va þine! Oricum aceastãserie a fost vãduvitã încã din start deabandonul echipei din Chiselet. Înetapa a III-a, AJF a gãsit o soluþie decompromis, acceptând înscrierea uneia doua echipe din Plumbuita. Pentru ada o notã de credibilitate. În etapa aIX-a lucrurile s-au înrãutãþi din nou.Phoenix Ulmu II anunþã cã renunþã lacompetiþie. Motivul: „nu avem resursesã ne batem cu cei mari”! Acum, lafinele turului se zvoneºte cã din returechipa lui Nicu „Husaru” va renunþadin motive financiare sã mai joace. Înasemenea condiþii, clasamentul vasuferi serioase modificãri. Însã, iarnaeste lungã ºi pot apãrea... surprize.Etapa a XIV-a/Prima din retur în primãvarã: Progresul Fundulea - Libertatea Belciugatele; Dinamo Sãruleºti -Fortuna Tãmãdãu; Rapid Rãzvani - Petrolul Ileana; Speranþa Plumbuita - Victoria Lehliu; Avântul Dor Mãrunt -Speranþa 06 Plumbuita; Unirea Mânãstirea - Steaua Lupºanu; Phoenix Ulmu II - Viitorul 2010 Dâlga. Liga a IV-a/Seria C Venus Independenþa - Dunãrea Grãdiºtea 1-0 (0-0) liderul seriei. Ba mai mult, lui Venus i s-arefuzat privilegiul de a face 2-0, având golanulat aiurea de asistentul Penu pe motivde ofsaid la Scãeþeanu. Chiar ºi aºa, ar fiPorumbel de trei puncte! fost insuficient, cãci Grãdiºtea a mai gãsitresurse sã riposteze neaºteptat. Au apãrutstânga pentru Scãeþeanu, nouarul a întorsMircea Brânduºãînsã mãnuºile magice ale lui Crãciun carela Mihai (min. 22) care a tras spectaculos în ultimul sfert de orã au închis miraculosdin întoarcere, puþin pe lângã barã.pre final de noiembrie, la poarta în faþa lui Vasilescu (min. 79 ºi 90)Meciul a luat foc la propriu ºi la figurat înIndependenþa, fotbalul nostru ºi Stancu (min. 88). Dar, fotbalul se joacãmin. 30 când centralul olteniþean a arãtatSjudeþean drag ºi frumos s-a jucat în pe goluri. Nu pe ratãri sau pe bãri. Perpunctul cu var din careul oaspeþilor înciuda frigului pãtrunzãtor la intensitãþi ansamblu, Venus a obþinut o victorieurma unei imprudenþe comise de Chiþunebãnuite pentru Liga lui Caþaros. În muncitã dar, meritatã. Grãdiºtea a pierdutasupra lui Mustaþã. „Motorinã” îºi asumãcalitate de observator, am avut prilejul sã pe mâna tinereþii ºi a lipsei de experienþã.rãspunderea, picioarele îi tremurã, trageasist la un meci extraordinar de tãios. Aºa este în fotbal! „Agricultorii” dinslab ºi Bãdicã devine eroul primuluiIngredientele oferite de cele douã echipe Borcea ºi-au bãgat în hambare cele treimitan. Trupa lui Zeciu nu s-a descurcatau fost mai mult decât ºi-ar fi dorit oricare puncte, încheind jocul cu „petroliºtii” dinmai bine nici pe zona centralã. Doarspectator prezent la joc. Ocaziiªtefan cel Mare cu 6-1. Dunãreamonumentale, ratãri exasperante, unCiocãneºti a câºtigat „setul” în faþapenalty irosit, un gol senzaþional, multe„brutarilor” din Roseþi cu 6-0. Douãavertismente, o eliminare ºi ambiiscoruri identice de 4-3 s-au înregistrat laantrenori de la oaspeþi evacuaþi de peCuza Vodã ºi Dragoº Vodã. Victoriabanca tehnicã. Plus un arbitraj pePotcoava ºi Avântul Pietroiu au pierdutmãsurã. Nu a fost simplu pentru Venusambele pe final de jocuri. „Unioniºtii”sã ducã ritmul campionatului! Zeciu ºidin Dragalina au cucerit redutaelevii sãi au mai vãzut filmul starturilorTricolorilor din Jegãlia cu 2-0. Echipa luilansate ºi al finalurilor de joc eºuate,Sandu Bãrbosu, Înainte Modelu, atocmai în faþa echipelor mici, gencâºtigat prin „ipon” cu 10-4 în faþaDunãrea Grãdiºtea. Pânã la urmã,Atleticilor lui Culcea Stelicã. Mâine, în„galacticii” sunt încã în timpulultima etapã a returului, se joacã:examenului fãrã presiune ºi fãrãPietroiu Independenþa, meci în careaºteptãri visãtoare, într-un sezon în care V. Independenþa - Dunãrea Grãdiºtea 1-0 Zeciu ºi elevii sãi sunt obligaþi sã câºtigeºi-au propus sã arate ca o trupãpentru a rãmâne lideri ºi campioni depremiantã, deºi corigenþele le-au bãtut la toamnã. Jegãlia Dragoº Vodã, meci înComan (min. 38) a gãsit o breºã spreuºã înainte de începerea acestui joc. Iar care orice rezultat este posibil. Înaintepoarta lui Bãdicã, dar balonul a fugit sprebãieþii veniþi din Grãdiºtea nu s-au sfiit Modelu va încerca sã cucereascã redutavãzduh. În plin efort de a þine în frâudeloc sã încerce marea loviturã pe micuþul „unioniºtilor” din Dragalina ºi sã profiteliderul, Grãdiºtea a ripostat pe contraatac„Nou Camp” din Independenþa. Mitu a de pasul greºit al liderului pentru a sedoar în min. 19, când tripleta Dobricãpregãtito formulã densã pentru a bloca instala în fotoliul de lider. PotcoavaVasilescu-ªtefan era sã miºte tabela.entuziasmul ofensiv al galben-albaºtrilor, Dorobanþu, derby-ul suferinþei. Acest meciFilmul montat de oaspeþi n-a mai þinut ºiculorile cele mai atractive ale Ligii lui va consemna o premierã dacã una dintredupã pauzã. Bateria i-a lãsat pe oameniiCaþaros în primele 13 runde, blocând în cele douã echipe va termina învingãtoare.lui Mitu, unghiurile spre buturile apãrateprimul rând benzile laterale. Strategia a „Brutarii” din Roseþi ºi-au propus sã-ide Bãdicã s-au mai deschis, iar puþiniifuncþionat mãcar în primele 45 de minute. coacã la foc mic pe „diavolii” din Cuzaspectatori aflaþi la „oficialã” în frunte cu„Motorinã”, Scãeþeanu ºi Porumbel nu s- Vodã. Dunãrea Ciocãneºti foreazã laprimarul Anghel au pornit a fremãta maiau simþit deloc comozi pe flancuri. Doar ªtefan cel Mare dupã cele trei puncte careactiv, presimþind adierea reuºiteidouã acþiuni au legat codenii de acolo. Mai sã o menþinã în cursa pentru play-off.salvatoare din min. 50. Cornerîntâi, Scãeþeanu a trimis pentru Adi ªoimii Unirea are un joc relativ uºor, pe„Motorinã”, deviere Scãeþeanu, mingeaOprea (min. 10), iar finalizarea lui teren propriu cu „agricultorii” din Borcea.ajunge la Porumbel care dintr-un unghi„Motorinã” s-a oprit în blocajul lui Bãdicã. Dar, ce mai este uºor acum în Liga luiimposibil trimite mingea în plasã pentruApoi Mustaþã a deschis din dreapta spre Caþaros! Cu siguranþã vom asista latrei puncte care o menþine pe Venus surprize uriaºe!www.obiectiv-online.roRezultate Etapa a XIV-a:Agricola Borcea - Conpet ªtefan cel Mare 6-1; Dunãrea Ciocãneºti -Spicul Roseþi 6-0; Zarea Cuza Vodã - Victoria Potcoava 4-3; AtleticDorobanþu - Înainte Modelu 4-10; Unirea Dragalina - TricolorulJegãlia 2-0; Victoria Dragoº Vodã - Avântul Pietroiu 4-3; VenusIndependenþa - Dunãrea Grãdiºtea 1-0; ªoimii Unirea a stat.CLASAMENT - Liga a IV-a, Seria C1.VENUS INDEPENDENÞA * 13 11 2 0 59-6 35 +142.ÎNAINTE MODELU * 13 11 1 1 44-11 34 +163.DUNÃREA CIOCÃNEªTI * 13 8 5 0 41-5 29 +84.ªOIMII UNIREA ** 12 8 2 2 28-12 26 +85.SPICUL ROSEÞI * 13 8 1 4 37-23 25 +76.AGRICOLA BORCEA * 13 7 2 4 40-17 23 +27.ZAREA CUZA VODà * 13 6 1 6 35-23 19 -28.DUNÃREA GRÃDIªTEA 14 5 4 5 23-13 19 -29.UNIREA DRAGALINA ** 12 6 0 6 16-21 18 010.VICTORIA DRAGOª VODà * 13 5 2 6 24-27 17 -411.AVÂNTUL PIETROIU ** 12 5 0 7 18-31 15 -312.CONPET ªT. CEL MARE ** 12 3 0 9 26-50 9 -613.TRICOLORUL JEGÃLIA * 13 1 2 10 14-59 5 -1314.VICTORIA POTCOAVA ** 12 0 1 11 15-50 1 -1715.ATLETIC DOROBANÞU * 13 0 1 12 20-92 1 -20* Echipe cu un joc mai puþin disputat** Echipe cu douã jocuri mai puþin disputate Cheie golaveraj 440-440ETAPA a XV-a/03.12.2011/ora 13:00Avântul Pietroiu - Venus Independenþa; Tricolorul Jegãlia -Victoria Dragoº Vodã; Înainte Modelu - Unirea Dragalina; VictoriaPotcoava - Atletic Dorobanþu; Spicul Roseþi - Zarea Cuza Vodã;Conpet ªtefan Cel Mare - Dunãrea Ciocãneºti; ªoimii Unirea -Agricola Borcea; Dunãrea Grãdiºtea va sta.


102 - 8 decembrie 2011Mica Publicitate...afli ce se-ntâmplã210. De vânzare apartament cu 3 camere, ------------------------------------------------------ 212. Închiriez spaþiu comercial, 15 mp,decomandat, 80 mp, str. Zefirului (bl. H23), 168.Vând loc de casã, ªoseaua Sloboziei ultramodern, poziþie stradal, toate utilitãþile.GARSONIEREetaj 2/4, cu douã holuri, douã bãi, douã sat Radu Negru. 1.000mp. Preþ 3,5 euro 150 euro lunar. Relaþii la telefon 0725 868balcoane închise cu PVC, centralã termicã, mp. Tel. 0728 279 773.172.206. Închiriez garsonierã (fete), zona aer condiþionat, izolaþie termicã interioarã ºi ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------"Service Brânzã", et. 1, 24 mp, mobilatã. Tel: exterioarã. Preþ negociabil. 0727.335.869, 164.Vând teren intravilan în comuna 214. Electrician calificat, caut loc de muncã0730 441 346. 0763.240.888 sau apartament cu 2 camere, Grãdiºtea, carte funciarã, deschidere 20 m, urgent. Locul de muncã nu trebuie sã fie------------------------------------------------------ decomandat, 60 mp, str. Panduri (bl. G4), preþ 6euro/mp, negociabil. Telneapãrat ca electrician, am mai lucrat ºi în201.Inchiriez garsonierã pe termen lung cu etaj 2/4, douã balcoane închise, centralã 0766.307.453.alte domenii, în construcþii, instalare antenesi fãrã mobilier. Tel. termicã.------------------------------------------------------ satelit, instalare sisteme supraveghere ºi0724445329 si 0766144911. Rog ------------------------------------------------------ 157.Vând teren construibil în suprafaþa de alarme, interfoane. Mai execut ºi instalaþiiseriozitate!209. Vând apartament 3 camere I 10, Sc. II, 500 mp în Mircea Vodã, str. Grãdiºtea nr.51, electrice la preþuri foarte mici. Mã puteþi------------------------------------------------------ et. 2. Preþ 39.000 euro negociabil. Tel. 0728 stradã asfaltatã, gaze. Preþ negociabil. Tel. contacta la numãrul de telefon 0763 257195.Schimb cu garsonierã teren intravilan, 066 367. 0723.670.562633 sau pe adresa de mailsuprafaþã 1.000 mp, cu pomi fructiferi ºi ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------micu_florian2003@yahoo.com.anexe, situat în zona Obor, municipiul197.Vând apartament 3 camere,140.Vand loc de casa Com. Cuza-Voda, Sat ------------------------------------------------------Cãlãraºi. Tel. 0724.209.514decomandat, 2 bãi, 2 balcoane închise, Calarasii-Vechi, 1000 mp pret negociabil. 208. Angajez personal necalificat pentru------------------------------------------------------et. 3, Bl. G9, Str. Panduri, multiple Pentru contact 0721.956.952.munca de teren. Relaþii la telefon 0737 931176.Caut sã închiriez garsonierã în Cãlãraºiîmbunãtãþiri. Zonã liniºtitã. Preþ 45.000 ------------------------------------------------------ 932.pe termen lung. Ofer 300 lei/lunã. Tel. 0724euro, uºor negociabil. Tel. 0723.331.212. 134.Vând teren 2.462 mp, Valea Geamãnã, ------------------------------------------------------214 533.------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ Piteºti, deschidere 26 mp. Preþ 25 euro/mp. 207. Vând calculator, memorie 2x512Mb;192.Inchiriez apartament 3 camere, mobilat, Tel 0749.528.441.HDD 200Gb; modem intern; monitor LCD174.Doresc sã închiriez garsonierã petermen lung fãrã mobilier. Tel. 0242 331 565 absolut nou in zona ultracentrala (Volna). ------------------------------------------------------LG; tastaturã; mouse; camera web; sistem------------------------------------------------------ Merita vazut! Tel: 0723.152.752132.Vând teren 2.462 mp Valea Geamãnã,audio 5.1; unitate USB. Tel. 0740 184 856.139.Vand garsoniera Oltenita. Etaj 2. ------------------------------------------------------deschidere 26mp. Relaþii la tel:------------------------------------------------------Imbunatatiri. Pret 70.000 RON discutabil. 160.Vând ap. 3 camere, zona orizont,202.Doresc sã primesc în gazdã o elevã (unmultiple îmbunãtãþiri. Negociabil 35.000 0749.528.441 sau 0248.279.007Tel: 0242510708elev) sau chiar doua (doi).euro. Telefon 0768.532.230.------------------------------------------------------------------------------------------------------------Telefon: 0729103077. Rog seriozitate------------------------------------------------------ 130.Vând 4,8 hectare teren agricol în loc.------------------------------------------------------148.Vând apartament cu 3 camere,Plevna, jud. Cãlãraºi, aproape de sursã de 200.Caut un post disponibil in domeniulsemidecomandat, et 1, 2 balcoane închise, apã. Accesul pe teren se face pe un drum2 CAMEREpaza si ordine in Calarasi. Experientagresie, faianþã, parchet, centralã termicã, pietruit din ºoseaua DN3 Cãlãraºi - Lehliu. medie. Locatii de munca anterioare BGSizolaþie exterioarã, situat pe str. Flacãra, Tel. 0720.381.501. divizia de securitate. 0729801219.zonã liniºtitã. Telefon 0766.474.512.219. De vânzare apartament 2 camere,------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------gresie + faianþã, centralã, multiple------------------------------------------------------ 109.Închiriez spaþiu comercial pe str. 193.Primesc în gazdã dnã pânã în 50 aniîmbunãtãþiri, zona Farfuria. Relaþii la telefonCorniºei, lângã Ela, 80 mp, 2 grupuri contra servicii de menaj. 0730 407 8720734.517.408.sanitare, ieºire pe ambele pãrþi ale blocului. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4-5 CAMERETel. 0722.524.940.191.Vand centrala pe lemne ATMOS DC215.Vând apartament 2 camere, ------------------------------------------------------ 18S, putere 14-20 KW. Cazanul dedecomandat, complet renovat, transformat103.Vând teren construibil în suprafaþa de gazeificare este din otel 3-8 cm. Este înîn 3 camere, 2 balcoane, str. Flacãra, zona 196.Vând apartament 4 camere,500 mp în Mircea Vodã, str. Grãdiºtea nr. 51, stare foarte buna Tel: 0723189217.CEC, preþ negociabil. Relaþii la telefon decomandat, etaj 1, Str. Macului - bloctel. 0723.670.562------------------------------------------------------0746.166.586. Armata, 92 mp. 2 bãi, 2 balcoane închise,termopan, parchet, gresie, faianþã, centralã ------------------------------------------------------ 189.Vand 2 locuri de veci in Calarasi -------------------------------------------------------gaz proprie, 2 aparate aer condiþionat,cimitirul Sf. Lazar. Tel: 0740 071 271 sau205.Vand apartament 2 camere,izolaþie exterioarã, interfon, garaj, alarmã0751 229 947semidecomandat, etaj 2, zona Flacara 5casã ºi garaj, zonã foarte liniºtitã. Preþ------------------------------------------------------Calarasi, camere spatioase, imbunatatiriAUTO60.000 euro negociabil. Telefon188.Vand doua locuri de veci in Cimitirulmultiple, renovat complet, intabulat. Accept 0736.601.019central. Relatii la 0730.332.159.credit, inclusiv prima casa. Pret negociabil.------------------------------------------------------ 198.Vând Opel Corsa, fabricatã în------------------------------------------------------0762593008.181.Vând sau schimb cu casã, apartament decembrie 2008. Full option. Preþ super 184.Doresc sa ingrijesc copil dupa ora------------------------------------------------------ cu 5 camere + bucãtarie, douã balcoane, avantajos. 0727.317.35016.00 sau menaj tel.0724 478 878199.Vând apartament 2 camere, 73 mp, douã bãi. Centralã, aer condiþionat, uºã ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------multiple îmbunãtãþiri, situat la etajul 4 (blocul metalicã nouã, G+F, uscãtor casã scãri,187.Vand Daewoo Matiz, an fabr. 2005, 183. Solicit imprumut 20.000 lei pentruare acoperiº), str. Corniºei lângã ANL 2. garaj tip Prefab, etaj 4, zona Orizont, vedere33000 km reali, preþ 2200 euro, negociabil. maxim 7 zile. Ofer 10% dobanda. Rog siPreþ negociabil. 0727.317.350. spre piaþã, interfon, pachet RDS, tel. fix,Rog seriozitate. Relaþii la telefonofer seriozitate. 0732.823.623.------------------------------------------------------ internet plus auto Fiat Doblo 1,9 JTD0769466311.------------------------------------------------------194.Vând apartament 2 camere, înscris. 0771 670 014decomandat, Bl. C1 et.2, intersecþia Flacãra------------------------------------------------------ 179. Vând generator curent electric 650 W,------------------------------------------------------cu b-dul Cuza Vodã, renovat recent,178 Vând AUDI A6, 2.5 TDI, 197.000 km, an aproape nou, pe benzinã, consum 0.9 l/h,centralã termicã, gresie, faianþã, parchetfabricaþie 2000, bine întreþinutã, 5000 euro, marca Einhel, acte de achiziþie Praktiker.melaminat, balcon închis. Pret 40.000 eurorelaþii la tel. 0721.268.180.Preþ 480 lei. Rel la telefon 0729 647 917CASEnegociabil sau accept schimb + diferenþã.------------------------------------------------------ sau 0722 947 721.Merita vãzut!!! 0721 302 382 sau175.Vând Daewoo Cielo, 1995, 165.000km, ------------------------------------------------------0720.093.431. GLE, stare bunã, revizii la zi, maro. Tel. 180. Vând lucrare diplomã ºi manuale,186.Vand casa cu etaj, constructie noua,------------------------------------------------------ 0721 246 316 domeniu Inginerie Economicã în Agriculturãsituata in spatele magazinului "Agneza", cu173.Ofer spre închiriere ap. 2 cam., dec.,------------------------------------------------------ ºi Dezvoltare Ruralã. Relaþii la gsm: 0722toate utilitatile. Ideala si pentru sediu firma.zona Distrigaz, et.2, complet mobilat ºi utilat Pret 90.000 euro. Telefon: 0728 729 977 169.Vând Seat Leon, an 2002, 1,6 cmc, 16 947 721(centralã, aer condiþionat, calculator., antenã ------------------------------------------------------valve, 99.950 KM reali, carte service, preþ ------------------------------------------------------satelit) de preferat pentru reprezentant4.300 euro, uºor negociabil sau accept185.Vand casa din caramida, acoperita cu166.Caut de lucru în domeniul construcþiilor,firmã, obligatoriu contract fiscalizat. Preþvariante.tigla, locuita, in Mun. Oltenita, zona Oltenitatot ce implica: finisãri, zidiri, tencuieli, gletuitnegociabil, în funcþie de perioada de------------------------------------------------------veche, gazon, pomi fructiferi, zona foarteTel 0720 346 670.închiriere.Tel. 0724 200 275.linistita, casa este pozitionata pe mijlocul158.Vând autoturism Renault Laguna 2. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ curtii, amprenta 58 mp, 2 camere, hol,Preþ 4.800. Maºina este full option,161.Caut loc de muncã part time - Inspector167.Vand apartament 2 camere, 2climatizare, pilot, computer bord, ASC, ASR,bucatarie, baie, canalizare, apometru,resurse umane! Întocmire contracte debalcoane, decomandat, 57 mp, completSRS, senzori parcare, jante aliaj, fabricaþiecentrala pe lemne, geamuri PVC, usamuncã, întocmire acte adiþionale, eliberarearenovat (inclusiv instalatia sanitara si2003, 120 cp, diesel. Tel 0724.781.478.intrare aluminiu, usi interior lemn, izolataadeverinþelor la solicitarea angajaþilor. Tel:electrica) in anul 2009, izola termic, dotat cu exterior, parchet, tavan din lemn modelat,------------------------------------------------------ 0722327602centralã si aer condiþionat, str. Flacara, zona curtea de 300 mp, deschidere la strada 9 m,154.Vând Mercedes A 160 diesel, an ------------------------------------------------------CEC, pret 150.000 lei. Reltii dupa ora 17.00 gaze pe strada. Pretul este de 33000 Euro fabricaþie 2006, preþ 8200 euro negociabil. 150.Vând societate comercialã - SRL.la tel 0721109008. negociabil.Tel. 0733 962 703 ------------------------------------------------------Telefon 0724.371.821. Cãlãraºi.------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------159.Vând apartament 2 camere, B-dul Cuza 177. Vând casã bãtrâneascã (teren), 2000 144.Vând centralã termicã cu tiraj forþat,Vodã, Bl. N 20, semidecomandat, liber. mp (25x8 mp), carte funciarã, intabulare, în DIVERSEnouã, sigilatã.Centrala termicã este de la23.500 Euro. Tel. 0766.570.675. Jud. Cãlãraºi, sat. Cuza Vodã, Preþ 12.000 Saunier Duval - Thema Classic F 25 ºi------------------------------------------------------ Euro. Telefon: 0722 504123 sau 0736 tubulaturã de evacuare a gazelor arse. Tel.147.Vând apartament în Parcul Florilor, bl. I 035920 218.Vând garaj beton tip Prefab, cu uºi0730.308.243.39, sc. 1, parter, str. Prelungirea Bucureºþi. ------------------------------------------------------ metalice ºi aerisiri. Preþ 4.000 lei. Tel: 0766Relaþii la telefon. 0766.312.176.------------------------------------------------------172.Vând casã locuibilã, parþial renovatã, 4 295 180------------------------------------------------------142.Vand orga Yamaha PSR 275 la pret decamere - 130 mp, buc., baie, 2 wc-uri, ------------------------------------------------------magazie 3 încãperi - 36 mp, suprf. totalãcriza, in stare impecabila. Pentru detalii146.Vând apartament 2 camere, Str. 217.Bucãtar fãrã experienþã caut angajator.420 mp, apometru, gaze cu centralã, 20726.231.065.Zefirului, bl I 15, etaj 1, gresie+faianþã, Tel. 0731 544 849parchet melaminat în sufragerie ºi dormitor, canalizãri, deschidere 11 m, str. Rahova nr.------------------------------------------------------------------------------------------------------------uºi+debarale din lemn de stejar, tâmplãrie 67, Cãlãraºi, intabulare, materiale pt.141.Caut loc de munca part time - Inspector216.Societate comercialã angajeazãPVC, instalaþie electricã+sanitarãacoperiº cumpãrate. Tel. 0722 287 303. Preþresurse umane! Intocmire contracte demuncitori calificaþi ºi necalificaþi pentruschimbatã, izolaþie exterioarã, uºã metalicã, 275.000 lei neg.munca. 0768 224 842.spãlãtorie auto. Relaþii la tel. 0753.223.357.carte funciarã+intabulare, preþ 145.000 lei, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tel 0760.179.799.------------------------------------------------------ 128.Nokia 6310 i original, nou, Made in------------------------------------------------------215.Vând 3 cauciucuri iarna FULDA - 225 Germany, în þiplã la cutie cu toate145.Cumpãr apartament fãrã îmbunãtãþiri, TERENURIR17 45, folosite doar 2 ierni. Pret 250 accesoriile: încãrcãtor, CD soft, carteofer 20.000euro. Tel. 0728.958.695. Roglei/buc.. Tel 0723.33.12.12tehnicã, nr IMEI telefon. Ideal pt. carkit.seriozitate.------------------------------------------------------ Meniu limba românã. Pentru mai multe------------------------------------------------------ 204.Vand teren intravilan cu carte funciara 213. Vând spaþiu comercial modern, poziþie bucãþi comandate se acordã reduceriintabulata, 3000 mp, situat pestradal, 90 mp, toate utilitãþile cu terasa de considerabile! Tel: 0769.853.436.soseaua de centura zona sere, in municipiul cca 40 mp ce poate fi construibilã, locuri de ------------------------------------------------------3 CAMERECalarasi. Pret negociabil.parcare. IMPORTANT! Spaþiul se preteazã 121.Vând lucrare diplomã ºi manulale înTel.contact 0727357129.oricãrui tip de afacere, neavând nevoie de domeniul AGRONOMIC profil Management,------------------------------------------------------ acordul vecinilor deoarece este prinInginerie Economicã în Agriculturã ºi211. Vând apartament cu 3 camere. 182.Vând 5000 m pãmânt intravilan în destinaþie, spaþiu comercial. Relaþii la telefon Dezvoltare Ruralã, toþi anii de studiu - 5ani.Tel.0728 066 367. Modelu între Prefab si CCH, preþ negociabil. 0725 868 172.Preþ discutabil. Tel: 0722.947.721------------------------------------------------------ Telefon 0733 245 466 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------www.obiectiv-online.ro


2 - 8 decembrie 2011...afli ce se-ntâmplã Eveniment 11În perioada noiembrie - ianuarie 2012 potfi solicitate fonduri nerambursabilepentru instalarea tinerilor fermieriîncurajarea tinerilor fermieri de a realizainvestiþii. Sprijinul acordat în cadrulmãsurii are ca scop dezvoltareaexploataþiilor agricole, care produc înprincipal produse agricole vegetale ºianimale (materie primã) pentru consumuman ºi hrana animalelor. Beneficiariieligibili pentru sprijinul financiarnerambursabil acordat prin Mãsura 112sunt fermierii în vârstã de pânã la 40 deani (neîmpliniþi la data depunerii Cereriide finanþare), persoane fizice sau juridicecare practicã în principal activitãþiagricole ºi a cãror exploataþie agricolã:- are o dimensiune economicã cuprinsãîntre 6 ºi 40 UDE;- este situatã pe teritoriul þãrii;- este înregistratã în Registrul unic deidentificare - APIA ºi Registrul agricol. Categoriile de beneficiari eligibilicare pot solicita sprijinnerambursabil prin Mãsura 112,sunt:- Persoana fizicã; Agenþia de Plãþi pentru Dezvoltare Ruralã ºi Pescuit (APDRP) anunþã desfãºurarea, - Persoana fizicã înregistratã ºiîn perioada 28 noiembrie 2011 - 13 ianuarie 2012, a sesiunii pentru depunerea autorizatã în conformitate cu prevederileproiectelor de finanþare aferente Mãsurii 112 „Instalarea tinerilor fermieri" din Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr.cadrul Programului Naþional de Dezvoltare Ruralã (PNDR) 2007 - 2013.44/2008, cu modificãrile ºi completãrileFulterioare:ondurile nerambursabile alocate îndeplineascã cerinþele de conformitate- individual ºi independent, ca persoanepentru aceastã sesiune de primire ºi eligibilitate menþionate în cadrulfizice autorizate;a proiectelor pentru Mãsura 112 Ghidul Solicitantului aferent acestei- ca întreprinzãtori titulari ai uneisunt de 50 de milioane de euro. Sprijinul mãsuri de finanþare. Acesta se poateîntreprinderi individuale;pentru instalarea tinerilor fermieri este descãrca gratuit de pe pagina de internetde 12.000 Euro pentru o exploataþie a Agenþiei de Plãþi pentru Dezvoltare- Asociat ºi administrator unic al uneiagricolã cu dimensiune minimã de 6 Ruralã ºi Pescuit, www.aprdp.ro.Societãþi cu rãspundere limitatã - SRL,UDE. În cazul extinderii exploataþieiînfiinþatã în baza Legii 31/1990,agricole, sprijinul pentru instalarearepublicatã, cu modificãrile ºiINFORMAÞII SUPLIMENTARE completãrile ulterioare.fermierului poate creºte cu 4.000 Euro/1 Mãsura 112 „Instalarea tinerilorUDE , dar nu va putea depãºi 40.000 fermieri" se încadreazã în Axa I -Euro/exploataþie. Aceste plafoane deCalculul Unitãþii Dimensiunii Economice„Creºterea competitivitãþii sectoarelorfinan?are sunt eligibile sub rezervapentru anul 0 se realizeazã conformagricol ºi forestier" ºi are ca obiectiveaprobãrii ulterioare a Comisieigenerale:noilor coeficienþi din Cererea deEuropene. Pentru instalarea tinerilorFinanþare, MBS 2008, pentru proiectele- Îmbunãtãþirea ºi creºtereafermieri, principiul finanþãriicompetitivitãþii sectorului agricol prince se depun începând cu sesiunea 28nerambursabile este acela al acordãrii promovarea instalãrii tinerilor fermieri ºi noiembrie 2011 - 13 ianuarie 2012. Înunei prime de instalare. Sprijinul de sprijinirea procesului de modernizare ºi situaþia în care se constatã cã exploataþiainstalare va fi acordat în douã tranºe de conformitate cu cerinþele pentru agricolã a solicitantului îndeplineaplatã. Prima tranºã, într-un procent de protecþia mediului, igiena ºi bunãstarea condiþia minimã (dimensiunea60% din valoarea sprijinului pentru animalelor, siguranþa la locul de muncã; exploataþiei agricole este cuprinsã între 6instalare, iar cea de a doua tranºã va fi - Îmbunãtãþirea managementului - 40 UDE) cu mai mult de 12 luni înaintede 40% din totalul sprijinului. Depunerea exploataþiilor agricole prin reînnoirea de depunerea Cererii de Finanþare,proiectelor aferente Mãsurii 112 se va generaþiei ºefilor acestora, fãrã creºterea acesta nu este eligibilã pentru sprijin. Nuface la Oficiile Judeþene de Plãþi pentru populaþiei active ocupate în agriculturã. se acordã sprijin prin aceastã MãsurãDezvoltare Ruralã ºi Pescuit ale APDRP,exploataþiilor care nu sunt preluatezilnic, în intervalul orar 09:00 - 14:00. Obiectivele specifice ale mãsurii se integral de la cedenþi. Preluarea uneiTermenul limitã al depunerii cererilor dereferã la creºterea veniturilorexploataþii agricole reprezintã trecereaproiecte pentru aceastã sesiune esteexploataþiilor conduse de tinerii tuturor terenurilor agricole ºi avineri, 13 ianuarie 2012, ora 12:00,fermieri.conform Anunþului cererii de proiecteanimalelor înregistrate în Registrul unicpentru Mãsura 112, disponibil pe paginaObiectivele operaþionale se referã la de identificare de la APIA, de la cedentde internet a APDRP, www.apdrp.ro.creºterea numãrului de tineri agricultori la cesionar, cu excepþia locuinþei ºi acare încep pentru prima oarã o activitatePentru a primi finanþareterenului aferent locuinþei (anexeagricolã ca ºefi de exploataþii ºinerambursabilã, solicitantul trebuie sãgospodãreºti).Cu prilejul ZileiNaþionale aRomâniei, 8pompieri dincadrul I.S.U.Cãlãraºi au fostavansaþi în gradu prilejul Zilei de 1 Decembrie, ZiuaNaþionalã a României, 8 cadreCmilitare ale Inspectoratului pentruSituaþii de Urgenþã „Barbu ªtirbei” aljudeþului Cãlãraºi s-au bucurat de cinsteade a fi avansate în gradul urmãtor,înainte de expirarea stagiului minim îngrad, pentru rezultate foarte buneobþinute în activitate. În conformitate cuOrdinul Ministrului Administraþiei ºiInternelor nr. II/4313 din data 28.11.2011,doi ofiþeri ºi ºase subofiþeri din cadrulInspectoratului pentru Situaþii de Urgenþã„Barbu ªtirbei” al judeþului Cãlãraºi,începând cu data de 1 decembrie 2011,înainteazã în gradul urmãtor înainte deexpirarea stagiului minim în grad, dupãcum urmeazã: cpt. Adrian Iulian Pãduraruîn gradul de maior; lt. Iulian Câmpeanu îngradul de cãpitan; plt. adj. Tãnase Maricaîn gradul de plutonier adjutant ºef; plt.maj. Ionaºcu Gabriel ºi plt. maj. TãnaseEduard în gradul de plutonier adjutant;plt. Gheorghe Badea, Plt. Florin Bãrbieruºi Plt. Florian Manea în gradul deplutonier major.CONRIZLucrãri de construcþii civile ºi industriale,drumuri ºialimentãri cu apãProduce vopsele lavabile de interior ºi exteriorFTsãptãmâniiCine le verificã?!www.obiectiv-online.ro910042 Cãlãraºi - România, Str. Griviþa nr. 313Tel. : 0242-318900 Fax: 0242-315200e-mail: conriz@clicknet.ro; www.conriz.ro


122 - 8 decembrie 2011Publicitate...afli ce se-ntâmplã

More magazines by this user
Similar magazines