RO - Forum - Europa

forum.agora.europarl.europa.eu

RO - Forum - Europa

Agora cetățenească europeană,Document de lucru: Atelierul „Economie”AGORA privind schimbările climatice12-13 iunie 2008Provocări economice ale schimbărilor climatice- Având în vedere cea de a patra perspectivă globală asupra mediului înconjurător aProgramului Organizației Națiunilor Unite pentru Mediu 1- Având în vedere comunicarea Comisiei Europene (COM(2007)2) privind Limitareaschimbărilor climatice globale la 2 grade Celsius. Calea de urmat pentru 2020 șidupă această dată 2- Având în vedere comunicarea Comisiei Europene 3 (COM(2008)030) privindOportunitatea de schimbare a climatului european, parte componentă a pachetuluiUE privind schimbările climatice- Având în vedere Rezoluția Parlamentului European asupra schimbărilor climatice 4- Având în vedere Agenda de la Lisabona și GöteborgA. Întrucât schimbările climatice nu pot fi separate de provocările presupuse de globalizareaeconomică, epuizarea energiei și a resurselor, reducerea sărăciei, dezechilibre sociale șiinsecuritate, soluțiile parțiale nu vor rezolva, prin urmare, problemele care amenințădurabilitatea viitoareB. Întrucât există necesitatea urgentă de a dezvolta un model economic și social care să separecreșterea economică de daunele aduse mediului, în special în țările în curs de dezvoltareC. Întrucât există probe conform cărora absența acțiunilor privind schimbările climatice vacauza daune care vor corespunde la 5-20% din PIB-ul global pe an, în timp ce costul uneipolitici sănătoase de mediu și al investițiilor în tehnologii nepoluante este estimat a se situaîntre 0,5% și 1% din PIB-ul global anual până în 2050, fără a ține cont de beneficiileauxiliare la adresa mediului și a sănătățiiD. Întrucât politicile de adaptare la schimbările climatice sunt necesare pentru a completaeforturile de reducere a emisiilor de gaze cu efect de serăE. Întrucât unele dintre aspectele discutate în timpul atelierului au dat naștere la opiniiputernic divergente1. Consideră că ne găsim angajați într-o cursă contra cronometru în care calitatea vieții,securitatea și competitivitatea din Europa sunt în pericol și că UE își poate asuma un rol defrunte în combaterea obstacolelor aflate în calea unei lupte efective împotriva schimbărilorclimatice1 http://www.unep.org/geo/2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0002:FIN:EN:PDF3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0030:FIN:EN:PDF4 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0038+0+DOC+XML+V0//ENODV\729939RO.docRO


Parlamentul European - Bruxelles Agora cetăţenească privind schimbările climatice 12-13 iunie 20082. Îndeamnă instituțiile UE și statele membre să adopte un model socio-economic în careguvernul, societatea civilă și sectorul privat (în special IMM-urile) colaborează pentru aîmbunătăți mediul și bunăstarea umană, adăugând un accent puternic asupra imparțialității;în care politicilor de mediu și socio-economice le este atribuită o pondere egală; iarresponsabilitatea, transparența și legitimitatea sunt accentuate în cazul tuturor actorilor.3. Îndeamnă UE să stabilească obiective de reducere cu 30% a emisiilor de gaze cu efect deseră până în 2020, să utilizeze un procent de 30% energie regenerabilă din totalul energieide consum și să sporească eficiența energetică cu 30%, chiar dacă nu există un acordinternațional în această privință4. Îndeamnă UE să încurajeze utilizarea doar a combustibililor și tehnologiilor cu emisiiscăzute sau neutre de carbon5. Insistă că buna funcționare a sistemului de comercializare a cotelor de emisie (ETS)constituie un instrument esențial care contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect deseră și salută intenția Comisiei Europene de a reduce emisiile, de a scoate la licitație cotelede emisii și de a acoperi sectoare adiționale (în special clădiri și transporturi).6. Îndeamnă UE să își folosească influența politică și economică pentru a determina öi altețări să își asume angajamente egale în privința reducerii emisiilor de CO2; într-adevăr,acordurile internaționale asupra schimbărilor climatice sunt necesare pentru a evita„scurgerile de carbon”, care implică o pierdere a competitivității economiilor europene șideteriorarea condițiilor pentru investiții și ocuparea forței de muncă.7. Solicită UE să exploreze posibilitatea de a introduce cote personale de emisii de carbon8. Îndeamnă la o continuă dezvoltare și utilizare mai largă în statele membre UE și țări terțe aindicatorilor economici, alții decât PIB, care iau în considerare costurile sociale și de mediucomplete9. Insistă că tranziția către o economie cu conținut scăzut de carbon trebuie să fie gestionatăastfel încât să fie create și sprijinite noi oportunități de ocupare și afaceri. Aceasta ar trebuisă se realizeze prin intermediul unor programe educaționale și de formare pentru angajați.10. Insistă că această tranziție ar trebui să fie gestionată astfel încât standardul de viață, înspecial al grupurilor cele mai vulnerabile, să fie menținut.11. Îndeamnă instituțiile europene și statele membre să promoveze stimulente fiscale șinefiscale (precum regulamente pentru achiziții publice ecologice) pentru ca afacerile șiadministrația să contribuie la dezvoltarea unor modele de producție și consum durabile11.1. Statele membre ar trebui să introducă politici fiscale care să contribuie la tranzițiacătre o economie cu emisii scăzute de carbon. De exemplu, acestea ar trebui să taxeze maipuțin munca și tehnologiile ecologice și să taxeze mai mult poluanții și risipa de resursenaturale11.2. Sectorul financiar ar trebui să fie încurajat să dezvolte instrumente în favoareamodelelor de producție și consum durabile, precum ipotecile ecologice pentru renovarea șiconstruirea de clădiri „pozitive din punct de vedere energetic”11.3. Îndeamnă legislatorii de la nivel european și național să îndepărteze bariereleeconomice și administrative aflate în calea promovării eficienței energetice și utilizăriienergiei regenerabile în toate sectoarele11.4. Acordurile voluntare între întreprinderi, sindicate și instituții ar trebui promovate cainstrument pentru îmbunătățirea eficienței politicilor vizând schimbările climatice în UE12. Insistă că UE trebuie să mențină coerența între obiectivul luptei împotriva schimbărilorclimatice și obiectivul deschiderii comerțului internațional. De exemplu, UE ar trebui să seDV\729939RO.doc 2/3RO

More magazines by this user
Similar magazines