Cunoştinţe despre stat şi drepturile omului IX

waldorfcluj.ro

Cunoştinţe despre stat şi drepturile omului IX

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALECONSILIUL NAŢIONAL PENTRU CURRICULUMCURRICULUM ŞCOLARpentruCUNOŞTINŢE DESPRE STAT ŞI DREPTURILE OMULUICLASA a IX-aALTERNATIVA EDUCAŢIONALĂ WALDORFAprobat prin Ordin al Ministruluinr. .................../..................Bucureşti2000Cunoştinţe despre stat şi drepturile omului clasa a IX-a 1 Alternativa Educaţională Waldorf


1. NOTĂ DE PREZENTARE"Cunoştinţe despre stat şi drepturile omului" reprezintă disciplina propusă pentru clasaa IX-a, profilul umanist. Curriculum răspunde cerinţelor actuale ale învăţământului românescşi este în conformitate cu noile orientări pe plan mondial privind:• Predarea ştiinţelor sociale• Devenirea fiinţei umane şi a lumii, din perspectiva cercetărilorantropologice orientate antropozoficÎndeplinirea rolului formativ în pedagogia Waldorf presupune dezvoltarea gândiriitânărului în devenire prin stimularea şi organizarea activităţilor ce ocrotesc individualitatea şicare asigură manifestarea mobilităţii în gândire, simţire şi voinţă.Curriculum de "Cunoştinţe despre stat şi drepturile omului" pentru ciclul liceal tipWaldorf se doreşte a fi şi un punct de sprijin pentru formarea capabilităţilor sociale,integratoare cât şi pentru dezvoltarea reprezentărilor culturale. În acelaşi timp el dezvoltăcâmpul de cercetare şi experimentare al profesorului care are datoria şi libertatea de a-şistabili propriile priorităţi, obiective şi metode de lucru pornind de la realitatea educaţională cucare se confruntă. Scopurile formative ale pedagogiei Waldorf sunt:A. Formarea şi dezvoltarea reprezentărilor culturale şi a universului afectiv: tineriisunt însoţiţi, creditaţi pe drumul emancipării lor interioare, al îmbogăţiriiuniversului sufletesc spiritual.B. Întemeierea şi dezvoltarea unor metode şi tehnici de muncă intelectuală şi derelaţionare socială: cunoaşterea instrumentelor de lucru intelectuală are drept scoporientarea tânărului într-un ocean informaţional în continuă expansiune;dezvoltarea capabilităţii de a folosi informaţiile în mod creator şi stimulator pentrucolectivitate.Predarea "Cunoştinţe despre stat şi drepturile omului" în cursul superior Waldorfrespectă treptele de maturizare psihică, - de la gândirea concretă, cauzală, la gândireaînnobilată de simţire creatoare – ajungându-se astfel în cele din urmă la formarea unei imaginiasupra evoluţiei biografiei umanităţii şi a ţelului liber asumat de individualitate umană.Abordarea acestei discipline, în stil Waldorf se face interdisciplinar în strânsă legaturăcu predarea geografiei, biologiei, literaturii, istoriei etc., conferind predării o perspectivăunitară şi globală asupra lumii şi omului. Predarea istoriei devine astfel şi o cale a cunoaşteriide sine, o formă prin care se structurează biografia, personalitatea tânărului în devenire.În pedagogia Waldorf conţinuturile predării reflectă fidel atât gradul de maturizarepentru lume a corporalului, cât şi (mai ales) stadiul atins de evoluţia sufletesc-spirituală acopilului sau tânărului.Tânărul în clasa a IX-a resimte din plin avatarurile trecerii prin pubertate.Corporalitatea sa este disarmonică iar lumea sa sufletească, în căutare de echilibru şi linişteeste interesată în mod predilect spre temele actuale, majore ale existenţei. El este însufleţit demari idealuri: libertate, egalitate, fraternitate, el găseşte lumea imperfectă, dar perfectibilă prinputerea curajului celor mulţi. În acest sens conţinuturile curriculumului pentru clasa a IX-a areca tematică de studiu problematica lumii moderne şi contemporane. Tumultul interior seregăseşte în tumultoasa evoluţie a omenirii din ultimii 350 de ani.Cunoştinţe despre stat şi drepturile omului clasa a IX-a 2 Alternativa Educaţională Waldorf


2. OBIECTIVE CADRU1. Cunoaşterea şi utilizarea limbajului din sfera ştiinţelor sociale şi umane într-undiscurs oral sau scris2. Cunoaşterea valorilor fundamentale ale democraţiei, a practicilor democratice şi adrepturilor omului3. Rezolvarea unor probleme de tip teoretic şi practic, utilizând competenţelecognitive şi socio-culturale dobândite4. Înţelegerea relaţiilor complexe dintre sine şi ceilalţi într-o societate dinamică,bazată pe valori şi practici democraticeCunoştinţe despre stat şi drepturile omului clasa a IX-a 3 Alternativa Educaţională Waldorf


3. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE3.1. Cunoaşterea şi utilizarea limbajului din sfera ştiinţelor sociale şi umane într-undiscurs oral sau scrisObiective de referinţăLa sfârşitul clasei a IX-a elevul va ficapabil:1.1 Să utilizeze corect şi flexibil limbajul despecialitate în contexte diferite1.2. Să distingă între enunţuri de fapt şienunţuri de valoare1.3. Să selecteze enunţuri de valoarenecesare în însuşirea unei temeExemple de activităţi de învăţarePe parcursul clasei a IX-a se recomandăurmătoarele activităţi:• Construirea şi rezolvarea unor rebusuri cuconţinut civic• Exerciţii de completare a unui text, decontinuare a unui text• Jocul lingvistic folosind termeni despecialitate• Construirea unor situaţii problematice şiidentificarea tipurilor de enunţuri• Compararea din punct de vedere valoric aunor exemple de enunţuri• Analiza de text• Analiza de text• Jocul de rol3.2. Cunoaşterea valorilor fundamentale ale democraţiei, ale practicilor democratice şiale drepturilor omuluiObiective de referinţăLa sfârşitul clasei a IX-a elevul va fi capabil:2.1. Să identifice valori, principii şi conceptedemocratice2.2. Să identifice drepturile omului şiresponsabilităţile asociate fiecărui drept2.3. Să identifice şi să explice valori şiprincipii constituţionale din ţara noastră şi dinalte ţăriExemple de activităţi de învăţarePe parcursul clasei a IX-a se recomandăurmătoarele activităţi de învăţare:• Învăţare prin descoperire• Simulare• Jocul de rol• Studiul de caz• Exersarea unor roluri specifice în grupuride lucru• Dezbaterea unor cazuri mediatizate deîncălcare a drepturilor omului• Studiul de caz• Comentariu de text• Simularea• DialogulCunoştinţe despre stat şi drepturile omului clasa a IX-a 4 Alternativa Educaţională Waldorf


3.3. Rezolvarea unor probleme de tip teoretic şi practic, utilizând competenţele cognitiveşi socio-culturale dobânditeObiective de referinţăLa sfârşitul clasei a IX-a elevul va fi capabil:3.1. Să participe la negocierea drepturilor şiresponsabilităţilor în clasă şi şcoală3.2. Să se raporteze la argumentele celorlalţi şisă-şi susţină propriile argumente în contextediferite3.3. Să manifeste iniţiativă în rezolvarea unorprobleme ale grupurilor din care face parte şi alecomunităţii localeExemple de activităţi de învăţarePe parcursul clasei a IX-a se recomandăurmătoarele activităţi de învăţare:• Elaborarea regulamentului claseicuprinzând drepturi şi îndatoriri• Problematizarea• Exerciţii de identificare şi analiză a unorargumente şi contraargumente în:• Conversaţie• Dezbatere• Discurs public• Mass-media• Construirea unor poziţii alternative pentrusituaţii concrete din domeniul:• Politic• Juridic• Economic• Spiritual• Simularea• Studiu de caz• Rezolvarea de probleme3.4. Înţelegerea relaţiilor complexe dintre sine şi ceilalţi într-o societate dinamicăbazată pe valori şi practici democraticeObiective de referinţăLa sfârşitul clasei a IX-a elevul va fi capabil:4.1. Să utilizeze deprinderi şi competenţe dedialog, negociere şi rezolvare de conflicte4.2. Să participe la dezvoltarea climatuluiafectiv pozitiv în grup prin folosirea unormijloace specifice de persuasiune4.3. Să aprecieze dezbaterea civilizată şiargumentată în viaţa socialăExemple de activităţi de învăţarePe parcursul clasei a IX-a se recomandăurmătoarele activităţi de învăţare:• Studiu de caz• Dialog• Problematizare• Asumare de responsabilităţi într-o situaţiedată• Dialog• Simulare• Studiu de caz• Comentariu de textCunoştinţe despre stat şi drepturile omului clasa a IX-a 5 Alternativa Educaţională Waldorf


4. CONŢINUTURILE ÎNVĂŢĂRIII. Introducere1. Naşterea şi evoluţia noţiunii de dreptII. Drepturi şi responsabilităţi individuale şi colective1. Declaraţia universală a dreptului omuluiIII. Statul1. Rolul statului în societatea contemporană2. Separarea puterilor în stat: legislativul, executivul, puterea juridicăIV. Constituţia1. Garantarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului2. Raporturile dintre domeniile politico-juridic, economic şi spiritual în societate3. Constituţia RomânieiV. Dreptul internaţional1. O.N.U.: drepturile popoarelor2. Tribunalul Internaţional3. Crizele regionale: gestionarea lor4. Îndatoririle indivizilor şi popoarelor faţă de mediul înconjurător5. Unificarea europeană6. MondializareaCunoştinţe despre stat şi drepturile omului clasa a IX-a 6 Alternativa Educaţională Waldorf

More magazines by this user
Similar magazines