Brosura BASF.pdf

agro.bucuresti.ro
  • No tags were found...

Brosura BASF.pdf

Inovaþie în educaþie:drumul cãtreprofesionalism !Program educaþional lansat deBASF în colaborare cuUniversitatea de ªtiinþe Agronomiceºi Medicinã Veterinarã - Bucureºti


Inovaþie în educaþie: drumul cãtre profesionalism!CUPRINSInovaþie în educaþie: simpozioane, conferinþeInovaþie în educaþie: experienþã practicã pe terenInovaþie în educaþie: experienþã practicã în cadrulunei companii multinaþionaleInovaþie în educaþie: bursa BASFInovaþie în educaþie: cercetareInovaþie în educaþie: absolvenþi BASF din echipa USAMVp. 1p. 6p. 8p.10p.11p.12


EducaþieSimpozioane,conferinþeVrei sã afli care sunt ultimele noutãþi în materie de agriculturã ?Îþi doreºti sã afli mai multe detalii despre cele mai inovatoaretehnologii BASF în materie de protecþia plantelor ?Vino la simpozioanele ºi conferinþele BASF organizate în cadrulUniversitãþii de Agronomie !Preocupatã în permanenþã de viitorul agriculturii româneºti,compania BASF îºi propune sã ofere tinerilor agronomi îndevenire informaþii preþioase pentru practicarea unei agriculturisustenabile, în deplinã armonie cu mediul, oamenii ºi animalele.Urmãreºte posterele BASF dinUniversitatea de Agronomieºi vei ºtii exact când ºi undete poþi întâlni cu specialiºtiiBASF pentru un dialog deschisdespre agriculturã !1


EducaþieSimpozioane,conferinþeDrumul cãtre profesionalismPopulaþia lumii creºte într-un ritm rapid, în timp ce suprafaþaocupatã cu terenuri arabile devine insuficientã. Asigurareahranei reprezintã, astfel, o continuã provocare în întreaga lume,rolul agriculturii fiind determinant pentru viitorul umanitãþii.România dispune de un potenþial agricol uriaº, neexploatat,însã, la întreaga capacitate. În plus, chiar ºi pãmântul cultivatpoate fi exploatat mai eficient. În acest context, existenþa unoragronomi profesioniºti, care sã implementeze tehnologii deexploatare intensivã a terenurilor agricole, reprezintã cheiasuccesului agriculturii româneºti pe termen lung.Stephen Karl,Head of Crop ProtectionBASF Romania & Bulgariate invitã sã descoperi pas cu pasdrumul cãtre profesionalism ºisã afli care este strategia BASFde susþinere a agriculturiiromâneºti.2


EducaþieSimpozioane,conferinþeTehnologia intensivã de combatere a bolilor la cerealeCalitatea grâului are o influenþã determinantã asupra calitãþiiproduselor de panificaþie. Bolile foliare ºi ale spicului în culturilede grâu reprezintã un permanent factor de risc pentrustabilitatea ºi calitatea recoltelor. În România, producþia de grâude bunã calitate este, din pãcate, redusã, în timp ce þãrilevecine au devenit furnizori importanþi de grâu pentru vestulEuropei. Potenþialul României de creºtere a calitãþii producþieide grâu pentru piaþa localã ºi pentru cea de export este directproporþional cu procentul de practicare a tehnologiilor intensiveîn cultura de grâu. Prin importanþa sa istoricã ºi prin potenþialulde obþinere a profitului, cultura de grâu este una dintre cele maiimportante culturi în ziua de astãzi.Vino la simpozionul BASFpentru a afla cum poþi securizainvestiþiile fãcute în culturilede cereale, cum poþi obþine creºterisubstanþiale de recoltã ºi produse cucalitate îmbunãtãþitã.3


EducaþieSimpozioane,conferinþeRapiþa – o culturã de viitorCererea tot mai mare de ulei de rapiþã pentru hranã, biodiesel ºinutreþ pentru hrana animalelor a dus la creºterea cu 34% asuprafeþelor cultivate cu rapiþã în spaþiul comunitãþii europene.Rapiþa este o culturã nouã pentru România. Suprafaþa totalãcultivatã cu rapiþã în România este de 300.000 ha ºi seestimeazã cã ea se va dubla în aceastã toamnã. Recolteleobþinute sunt de aproximativ 2 tone la hectar, ele crescândanual, pe mãsurã ce fermierii devin mai experimentaþi,îndreptându-se cu paºi repezi spre media europeanã de 4-5tone la hectar. Creºterea rentabilitãþii acestei culturi s-asemnalat la majoritatea fermierilor, care au câºtigat rapidexperienþã, aplicând noile tehnologii în domeniul protecþieiplantelor.Te aºteptãm la conferinþa BASFpentru a afla din secretele tehnologieide protecþie a culturii de rapiþã.Experienþa BASF în managementulacestei culturi poate oferi soluþiaadecvatã pentru orice problemã.4


EducaþieSimpozioane,conferinþeTehnologii de ultimã orã în agriculturãOrganismele dãunãtoare evolueazã de-a lungul timpului,devenind rezistente la anumite substanþe active. Din fericire,prin activitatea intensã de cercetare-dezvoltare, soluþiile decombatere a organismelor dãunãtoare evolueazã în acelaºi ritmrapid. Noile tehnologii dezvoltate în ultimii ani au revoluþionatdomeniul protecþiei plantelor, oferind soluþii cu beneficiisuplimentare faþã de produsele obiºnuite pentru protecþiaplantelor: toleranþã mai bunã la stres, recolte mai mari ºi decalitate superioarã.Evoluþia geneticii a avut, totodatã, consecinþe extraordinare îndomeniul dezvoltãrii unor sisteme de producþie ce combinãhibrizi adaptaþi la condiþiile locale de mediu cu soluþii deerbicidare uºor de aplicat, pentru a furniza cele mai bune soluþiiintegrate pentru nevoile fermierilor.Te aºteptãm alãturi de noipentru a pãtrunde împreunãîntr-o nouã erã atehnologiilorde protecþie a plantelor.5


Experienþã practicã pe terenDemonstraþiipracticepe terenÎn cazul în care agricultura nu este doar un concept pentru voiºi doriþi sã vedeþi concret cum se aplicã practic cunoºtinþeleteoretice învãþate în facultate, evenimentele BASF sunt loculideal pentru a face acest lucru !În fiecare an divizia de protecþia plantelor din cadrul BASForganizeazã o serie de „evenimente” tehnice în toate regiunileþãrii, pentru a testa, compara ºi evalua viabilitatea produselorfolosite, precum ºi impactul acestora asupra profitabilitãþiiculturilor.Alãturã-te echipei de specialiºtiBASF pentru o experienþã unicã !Evenimentele vor avea loc în perioadamai - iunie ºi vor fi anunþate cu osãptãmânã înainte. Se asigurãtransport gratuit la locul dedesfãºurare al evenimentelor.Pentru detalii suplimentarevã rugãm sã îl contactaþi pedl. Conf.Dr. Ion Viorel, prodecan alFacultãþii de Agriculturã.6


Experienþã practicã pe terenCentrultehnic BASFPentru aprofundarea studiilor în vederea conceperii ºiexecutãrii lucrãrii de diplomã, puteþi vizita centrul nostruexperimental din localitatea Tãmãdãu, unde veþi putea observaºi cerceta eficacitatea produselor BASF aplicate asupraculturilor de câmp.Vizitarea Centrului Tehnic BASF vafi organizatã în luna iunie, la o datãce va fi comunicatã ulterior.Pentru detalii suplimentare vãrugãm sã îl contactaþi pedl. Conf.Dr. Ion Viorel, prodecan alFacultãþii de Agriculturã.7


Experienþã practicã într-o companie multinaþionalãStagiupracticDepartament MarketingEºti o persoanã creativã, cu abilitãþi de analizã ºi planificare ?Vorbeºti englezã fluent, eºti student la Agronomie ºi doreºti sãîþi completezi studiile cu experienþa practicã în cadruldepartamentului de marketing al unei companii multinaþionale ?Nimic mai simplu !Descarcã formularul de angajare de pe site-ul BASF(www.basf.ro), secþiunea Cariere ºi trimite-l pe adresa dee-mail: office.romania@basf.com pânã la data de 21 iunie.Abilitãþile de comunicare ºi peformanþa de a-i influenþa pe ceidin jurul lor sunt tot atâtea plusuri ale unui potenþial candidat.În cazul în care background-ul tãucorespunde profilului candidatuluicãutat de noi cu siguranþã vei ficontactat pentru un stagiu practicla BASF ! Aplicã acum dacãîþi doreºti sã lucrezi alãturi deprofesioniºti adevãraþi!8Program de lucru flexibil (20 de ore / sãptãmânã), salariu net 300 Euro / lunã.


Experienþã practicã într-o companie multinaþionalãStagiupracticDepartament TehnicDovedeºte-ne cã eºti o persoanã cu înclinaþii deosebite cãtreagriculturã, cu spirit de echipã ºi iniþiativã, iar noi îþi oferim ºansaunui stagiu practic în cadrul departamentului tehnic al divizieiAgro - BASF. Cãutãm studenþi ai facultãþilor de agriculturã sauhorticulturã, cu spirit analitic, orientaþi cãtre rezultate, dornici sãexperimenteze practic cunoºtinþele dobândite în timpulfacultãþii.Descarcã formularul de angajarede pe site-ul BASF (www.basf.ro),secþiunea Cariere ºi trimite-lpe adresa de e-mail:office.romania@basf.compânã la data de 21 iunie.Aplicã acum ºi poþi avea ºansade a te alãtura echipei decercetare Agro - BASF !Program de lucru flexibil (20 de ore / sãptãmânã), salariu net 300 Euro / lunã.9


Studiu ºi cercetareBursaBASFPentru BASF formarea unor specialiºti valoroºi în agriculturãdevine un element esenþial în condiþiile actuale, în carepopulaþia lumii devine tot mai numeroasã, în timp cesuprafaþa ocupatã cu terenuri arabile devine insuficientã.BASF recunoaºte ºi recompenseazã performanþa.În cazul în care eºti student la master în cadrulfacultãþii de Agriculturã sau Horticulturã poþiaplica pentru bursa BASF în valoare de 500 Euro!Tot ceea ce trebuie sã faci este sã scrii un articoloriginal despre produsele AgCelence ®de la BASF!Cele mai bune 3 articole vor fipremiate. Detalii suplimentareºi formularul de aplicare pe site-ulBASF (www.basf.ro), secþiuneaCariere. Formularele completatevor fi trimise pe adresa de e-mailoffice.romania@basf.com pânãla data de 21 august 2011.10


Absolvenþi ai USAMV Bucureºti din echipa BASFDaniel Tabacu - Technical Manager România & BulgariaPromoþia 1985Gheorghe Petcu - Technical Center Site ManagerPromoþia 1985Liviu Chira - Business Manager Specialty CropsPromoþia 1990Octavian Jitea - Area Sales Manager SudPromoþia 2000Daniel Daia - Key Account ManagerPromoþia 2001Angelo Niculescu - Technical Development ManagerPromoþia 2003Andrei Zaharia - Sales Representative IalomiþaPromoþia 2009Diana Dinu - Sales Representative GiurgiuPromoþia 200912


Inovaþie în educaþie: simpozioane, conferinþeDrumul cãtre profesionalismSimpozion de lansare a programului educaþional comun BASF – USAMV; detalii privind strategiaBASF de susþinere a agriculturii româneºti.Tehnologia intensivã de combatere a bolilor la cerealeInformaþii privind modalitãþile de securizare a investiþiilor fãcute în culturile de cereale; strategiipentru obþinerea unor sporuri de recoltã ºi a produselor cu calitate vandabilã îmbunãtãþitã.Rapiþa – o culturã de viitorSecretele tehnologiei de protecþie a culturii de rapiþã.Tehnologii de ultimã orã în agriculturãInformaþii privind ultimele noutãþi în materie de tehnologii pentru protecþia plantelorDatele la care vor fi organizate simpozioanele vor fi comunicate prin intermediul materialelorinformative afiºate în incinta universitãþii. Detalii suplimentare puteþi obþine de la dl. Conf. Dr.IonViorel, prodecan al Facultãþii de Agriculturã.Inovaþie în educaþie: experienþã practicã pe terenVizitã la una dintre platformele demonstrative organizate de compania BASF în perioada mai – iunie2011. Vizitã la centrul tehnic BASF. Transport gratuit.Datele exacte la care vor fi organizate evenimentele vor fi comunicate prin intermediul materialelorinformative afiºate în incinta universitãþii. Detalii suplimentare puteþi obþine de la dl. Conf. Dr.IonViorel, prodecan al Facultãþii de Agriculturã.Invoaþie în educaþie: experienþã practicã în cadrul unei companii multinaþionaleStagiu practic în cadrul departamentelor tehnic ºi marketing ale companiei BASF.Persoanele interesate descarcã formularul de aplicare de pe site-ul BASF (www.basf.ro), secþiuneaCariere, îl completeazã ºi îl trimit prin e-mail la adresa office.romania@basf.com pânã la data de 21iunie 2011. Program de lucru flexibil (20 ore/sãptãmânã), salariu net 300 Euro/lunã.Inovaþie în educaþie: bursa BASFBursã de 500 Euro oferitã masteranzilor din cadrul Facultãþii de Agriculturã sau Horticulturã.Persoanele interesate trebuie sã scrie un articol despre produsele AgCelence de la BASF, sãdescarce formularul de aplicare de pe site-ul BASF (www.basf.ro), secþiunea Cariere, sã îlcompleteze ºi sã îl trimitã prin e-mail la adresa office.romania@basf.com pânã la data de 21 august2011. Cele mai bune 3 articole vor fi premiate.Inovaþie în educaþie: cercetareTrimite câteva cuvinte despre tema lucrãrii de diplomã pe adresa office.romania@basf.com pânã ladata de 1 septembrie 2011. În cazul în care eºti selectat, primeºti produse BASF gratuit pentrulucrarea ta de diplomã, rezultatele practice ale lucrãrii tale sunt publicate pe site-ul BASF ºi, în plus,primeºti un premiu surprizã !Viziteazã site-ul www.basf.ro

More magazines by this user
Similar magazines