3 aprilie 2013

realitateavalceana.ro

3 aprilie 2013

C M Y KRealitatea V@lcean`28 martie - 3 aprilie 2013 • Apare [n fiecare joiNr. 113, 12 pagini, pre\ 1 leu28.03.2013-03.04.2013Locuri de munc`la AJOFM V^LCEA> pagina 10PROGRAM:NON STOP!Sursa dumneavoastr` de informare redactia@realitateavalceana.roAMANET TITOMI INVEST,cel mai mic comision din ora]: 0,1%AMANET TITOMI INVEST a redus comisionul la 0,1 %, av@nd [nprezent cel mai mic comision din ora]. Adresa: Complex Gama, StradaRegina Maria, nr.7, Bloc.C1, sc.B, parter.Telefon: 0769052589 / 0250/748679Raport [ngrijor`tor al DSP pe 2012www.realitateavalceana.roC@rcoteli ]i ]u]oteli> pagina 1266 de v@lceni, purt`tori HIV!Proiecte pe band`rulant` la CJExtindereaproiectelor bazeloropera\ionale ale ISU=>pag 2Metodologia de [nscriere[n [nv`\`m@ntul primar,publicat` [n MonitorulOficial=>pag 7S-a [nceputcentralizarearapoartelorprimite de laprim`riile dinjude\=>pag 4DN 64, blocat de angaja\ii OltchimProtestarii nu vor disponibiliz`ri!Directorul executiv al DSP V@lcea, Maria Mur`ru], a prezentat raportul DSP pe anul 2012, [n cadrul [ntrunirii Colegiului Prefectural.{n anul 2012 figureaz` [n eviden\a activ` 66 de persoane, toate beneficiind de tratament ARV de la sec\ia de boli infec\ioase R@mnicu V@lcea.• {n ultimii ani, rata natalit`\ii a sc`zut [n jude\ul nostru de la 9,87% la 6,85%.Din nefericire, natalitatea este pe un minus accentuat [n aproape toat` \ara c@t ]i [n jude\ul V@lcea. Suntem tot mai pu\ini v@lceni!• Programul Na\ional de Imunizare pe 2012, derulat prin Direc\ia de S`n`tate Public` V@lcea, ]i-a atins obiectivul: rata de acoperire este de 95%.• {n 2012 s-au [nregistrat: 26 de cazuri de tip A ]i dou` cazuri de tip B, nu au fost [nregistrate cazuri de hepatita tip C ]i patru cazuri dehepatit` neprecizat`. (continuare pag. 3)Salaria\ii de la Oltchim R@mnicuV@lcea au deblocat miercuridup` pr@nz, 27 martie a.c., drumulna\ional DN64, dar au amenin\atc` vor relua protestele [nzilele urm`toare deoarece p@n`acum nu au primit niciun r`spunsdin partea reprezentan\ilor MinisteruluiEconomiei.Protestatarii scandez`: „Vrem s`muncim!”, „Nu vrem s` murim!”,„Nu vrem ]omaj!”, „Demisia!”.Oamenii spun c` au recurs laproteste [n condi\iile [n care [nunitate se fac liste pentru disponibiliz`ri.„Suntem sup`ra\i deoarece am[n\eles c` este ultima zi [n care se fac listele cu disponibiliz`ri. Vrem locurile noastrede munc`, vrem ca petrochimia s` reporneasc`, s` ne primim banii, avemrestan\e salariale pe trei luni ]i nu vrem s` fim da\i afar` printr-o decizie incorect`,planul de reorganizare al activit`\ii nefiind aprobat c`tre Adunarea General` acreditorilor”, a spus unul dintre protestatari.(A.D.)


28.martie - 3 aprilie 2013Realitatea V@lcean` Pagina 3EvenimentRata natalit`\ii este [n continu`sc`dere [n jude\ul V@lceacele patru zone jude\ene – Dr`g`]ani,B`lce]ti, Horezu, Brezoi– cu privire la derularea [n condi\iioptime a imuniz`rii persoaneloreligibile, la modul deraportare al vaccinarilor. Realizareaanchetei de acoperirevaccinal`, conform metodologiei:realizat` [n luna februarie2011, ancheta a cuprins to\i copiin`scu\i [n luna iulie 2009(136 urban, 156 rural) ]i toateCMI-urile din jude\”, a declaratdr. Maria Mur`ru].26 de cazuri de hepatit` de tip AVaccinarea antihepatit` B apopula\iei la risc: s-a realizatconform PNI, [ncep@nd de lana]tere{n 2012 s-au [nregistrat: 26de cazuri de tip A ]i dou` cazuride tip B, nu au fost [nregistratecazuri de hepatita tip C ]i patrucazuri de hepatit` neprecizat`.66 de v@lceni purt`tori aivirusului HIVMar\i, 26 martie a.c. directorulDSP V@lcea, Maria Mur`ru],a prezentat raportul DSPpe anul 2012, [n cadrul [ntruniriiColegiului Prefectural.Astfel, din raportul elaboratde c`tre Direc\ia de S`n`tatePublic` reiese c` speran\a devia\` la na]tere a evoluat pozitiv(excep\ie pentru femei): ambelesexe: 77,94 ani [n 2012; 77,71ani [n 2011; 76,36 ani [n 2010;76,18 ani [n 2009: 75,17 ani [n2008; 74,65 ani [n 2007; (73,47ani: valoarea pe \ar` [n 2010 ).La b`rba\i: 75,33 ani [n 2012;74,74 ani [n 2011; 73,36 ani [n2010; 73,2 ani [n 2009; 72,1 ani[n 2008; 72,2 ani [n 2007;(69,76 ani pe \ar` [n 2010);Ora]ul B`lce]ti are cei mailongevivi locuitori„Un calcul corect este cel f`cut[n func\ie de decesele ]ipopula\ia din ultimii trei ani(2010-2012). {n acest caz speran\ade via\` la na]tere (ambelesexe) este: 77,27 ani , 76,63ani [n 2011; 76,11 ani [n 2010 ]i75,88 ani [n 2009.Diferen\ele biologice dar ]ifactorii de risc influenta\i desex (profesia dar ]i stil de via\`diferit) genereaz` diferen\e majorela b`rba\i fa\` de femei ([ndetrimentul speran\ei de via\` ab`rbatulu ).Analiza speran\ei de via\`din teritorii relev` diferen\emari de la un teritoriu la altul,chiar de aproape patru ani devia\` de la cel mai bine plasatteritoriu: B`lce]ti (79,05 anipentru ambele sexe ) la cel maiprost plasat: Brezoi (75,69 anipentru ambele sexe). Av@nd [nvedere c` speran\a de via\` lana]tere este unul din cei maisintetici indicatori ai st`rii des`n`tate, aceste difen\e maridintre teritorii arat` c` existadiferen\e notabile [ntre teritorii[n ce privesc factorii de risc dar]i condi\iile sociale ]i materialeale popula\iei.Cea mai mare diferen\` [ntresperan\a de via\` a b`rbatuluifa\` de cea a femeii este [n ora-]ul B`lce]ti (7,63 ani): 82,94ani la femeie ]i 75,31 ani lab`rbat”, ne-a declarat directorulDSP, Maria Mur`ru].Suntem tot mai pu\ini v@lceniDin nefericire, natalitateaeste pe un minus accentuat [n a-proape toat` \ara c@t ]i [n jude-\ul V@lcea. Suntem tot mai pu-\ini v@lceni, cel pu\in asta arat`raportul DSP V@lcea. {n ultimiiani, rata natalit`\ii a sc`zut [njude\ul nostru de la 9,87% la6,85%. Diferen\ele sunt notabilede la un semestru la altul, a-rat` directorul Maria Mur`ru].Un factor esen\ial [n sc`dereanatalit`\ii este venitul sub mediedin jude\ul nostru.Astfel jude\ul V@lcea are osc`dere seminificativ` de la9,87 %o [n anul 1994 , 7,24 %o[n 2011, la 6,85 % [n 2012.Ora]ul B`lce]ti are o sc`derede la 8,42 % [n anul 1994 la 5,54%[n 2010, la 3,94 % [n 2012.Ora]ul Horezu are o sc`derede la 11,82 % [n anul 1994 la5,87% [n 2011, la 5,78% [n 2012;Ora]ul Dr`g`]ani are o sc`derede la 10,05% [n anul 1994la 4.97% [n 2011, la 5,59% [n2012;Ora]ul Brezoi are o sc`derede la 10,79 %o [n anul 1994 , la9,01 % [n 2011 ]i 9,2% [n anul2012.Analiz@nd trendul indicatoruluipe teritorii, observ`m c`situa\ia cea mai grav` o are teritoriuB`lce]ti, urmat de teritoriulDr`g`]ani.Rata de fertilitate este un indicatorce m`soar` frecven\acopiilor n`scu\i [n raport cu num`rulfemeilor de v@rst` fertil`(15-49 ani) [n cursul unui an. {nRom@nia sunt doar 10 na]teri la1000 de locuitori cu mult submedia european`.O tendin\` la sc`dere ]i maimarcat` o prezint` fertilitateageneral` (indicator ce caracterizeaz`mult mai fidel gravitateafenomenului demografic) , carede la valori de 90 n`scu\i vii la1000 femei din grupa 15- 49ani, a sc`zut [n anul 2004 la35,2, [n 2008 la 32,9 %o ; [n2010 la 32,7%o [n 2011 la 28,6%o ]i [n 2012:28,35 %o (39,4% o valoarea pe \ara [n 2010) .{n mediul urban, rata fertilit`\iieste de: 26,12 %, iar [n mediulrural este de 31,38 %o [nanul 2011.Fertilitatea pe grupe de v@rst`-Grupa 10-19 ani(2010/2012):[n mediul urban 23,96 %o/ ]i [nmediul rural 16,2%.-Grupa 20-29 ani(2010/2012):pn mediul urban 68,24 %o/ ]i [nmediul rural 55,1 %o-Grupa 30-39 ani(2010/2012),[n mediul urban 28,3 %o- ]i [nmediul rural 28,0 %o-Grupa 40 ani ]i peste, [nmediul urban 4,2 %o ]i [n mediulrural de 2,0 %o9000 de elevi au fost imuniza\iProgramul Na\ional de Imunizarepe 2012, derulat prin Direc\iade S`n`tate Public` V@lcea,]i-a atins obiectivul: rata deacoperire este de 95%. Potrivitdeclara\iei directorului DSPV@lcea, dr. Maria Mur`ru], programuls-a desf`]urat [n dou`etape: februarie ]i august 2012.„Nu am [nt@mpinat dec@t o singur`problem` [n luna august,c@nd nu s-a f`cut, la timp,aprovizionarea cu vaccin. Copiiiau recuperat [ns` [n momentul[n care s-a f`cut aprovizionareacu doze la medicii defamilie ]i cei ]colari”, a precizatdr. Mur`ru], [n cadrul [ntruniriiColegiului Prefectural.Astfel, [n cadrul campaniei devaccinare pentru clasele a II-a,au fost vaccina\i 3.065 de elevi,iar pentru clasa a III-a 3153. {ncadrul campaniei de vaccinare]colar` a elevilor din clasa a Xa, cu dT, au fost vaccina\i 2900elevi.„Cu ocazia distribuirii vaccinurilor]i a materialelor sanitarenecesare administr`rii a-cestora, a fost instruit lunarpersonalul medical (medici,asisten\i medicali ]i asisten\icomunitari) at@t la sediul DSPc@t ]i la punctele de [nt@lnire [n{n ceea ce prive]te programulde supraveghere ]i controlal infec\iei cu virusul HIV. {nanul 2012 figureaz` [n eviden\aactiv` un num`r de 66 de persoanedin care 66 persoane beneficiaz`de tratament ARV de lasec\ia de boli infec\ioaseR@mnicu V@lcea. Organizareaactivit`\ii de testare Ac HIV: aufost efectuate teste pentru AHIV –1297 gravide prin metodaELISA ]i 710 teste rapide efectuatela gravide [n maternitate.Totalul persoanelor testate pentruanticorpi HIV prin metodaELISA a fost de 7677 persoane( lab DSP V@lcea ]i CTS ) dincare trei pozitive. Au fost depistate]i [nregistrate patru cazurinoi de infec\ie HIV/SIDA ]i s-a[nregistrat un deces.13.948 v@lceni vaccina\iantigripal{n cadrul programului „Supravegherea]i controlul virozelorrespiratorii, grip`, pneumonii”,au fost distribuite23.300 de doze de vaccin antigripalsezonier, medicilor de familiedin jude\ [n baza catagrafieiefectuate pe grupe de v@rst`]i grupe de risc, pentru sezonulrece 2012 – 2013. Astfel, aufost vaccinate 13.948 persoanela risc ]i nu s-au [nregistrat cazuride grip` ( ILI ) sau focarecu cazuri multiple. {n anul2012 situa\ia infec\iilor viralerespiratorii este urmatoarea:IACRS - 32.368 cazuri ]i pneumonii:7530 cazuri.Carmen C~LIN


Pagina 4.SocialRealitatea V@lcean`28 martie - 3 aprilie 2013Conform Legii 544/2001,S-a [nceput centralizarea rapoartelorprimite de la prim`riile din jude\{n perioada 18-22.03.2013,prefectul jude\ului V@lcea, MirceaNadolu, prin Serviciul VerificareaLegalit`\ii Actelor ]iContencios Administrativ, arealizat urm`toarele atribu\ii,potrivit competen\elor legale,cu privire la: Controlul legalit`\iiactelor administrative, a-plic`rii actelor normative ]icontencios, dar ]i Aplicarea legilorcu caracter reparatoriu.Astfel, la primul punct, aufost verificate, sub aspectul legalit`\ii,608 acte administrativeemise sau adoptate de c`treautorit`\ile administra\iei publicelocale din jude\ul V@lcea,din care 176 hot`r@ri ]i 432 dispozi\ii.Nu s-au constatat aspecte denelegalitate care s` determineformularea unor proceduri prealabilede revocarea sau modificarea actelor administrative, oride introducere a unor ac\iuni lainstan\a de contencios administrativ.{n registrul de eviden\` a acteloradministrative s-au efectuatopera\iunile de [nregistrare aactelor administrative emise deautorit`\ile administra\iei publicelocale din 6 unit`\i administrativteritoriale.S-au [nregistrat peste 47 ac-\iuni privind obliga\ia de [nmatricularea autoturismelor f`r`plata taxei de poluare. Reclaman\iiinvoc` [n aceste ac\iuniprioritatea legisla\iei comunit`-\ii europene (art.90 alin.1 dinTratatul Comunit`\ii Europene)fa\` de dispozi\iile legale interne.S-a asigurat participarea, prinpersonal juridic, [n comisia deconcurs la Agen\ia Na\ional` aFunc\ionarilor Publici, pentruocuparea postului de secretar alcomunei M`ciuca, faza de selec\iea dosarelor.{n data de 20 martie 2013,prin personalul juridic din cadrulSecretariatului tehnic alComisiei jude\ene pentru aplicareaLegii nr.290/2003, s-aacordat consultan\` de specialitatepeten\ilor care au solicitatrela\ii legate de aplicarea acestuiact normativ. De asemenea,secretariatul tehnic a analizatpeti\iile formulate de persoaneleinteresate ]i s-au formulatr`spunsuri corespunz`toare.Au [nceput opera\iunile decentralizare a rapoartelor privindaplicarea Legii nr.544/2001privind informa\iile de interespublic, primite de la prim`riiledin jude\ ]i a rapoartelor prim`rilorprivind starea economic`,social` ]i de mediu dinlocalit`\i.{n doar cinci zile, 27 de peti\iice \in de aplicarea legilorfunciare au fost solu\ionate{n cursul s`pt`m@nii trecutes-au solu\ionat 27 de peti\iiav@nd ca obiect probleme ce \inde aplicarea legilor funciare.Din con\inutul acestor peti\ii aurezultat urm`toarele aspecte:-peten\ii au reclamat comisiilelocale de fond funciar c` refuz`punerea acestora [n posesiepe anumite suprafa\e de terencare le apar\in sau c` nu li s-areconstituit [ntreaga suprafa\`de teren.Aurel Vl`doiu: „M` declar un aprig sus\in`toral directorului Jianu de la Apavil!”Imediat dup` c@]tigareaalegerilor parlamentare de c`treUniunea Social Liberal`, [n maimulte filiale din \ar` au [nceputdispute [ntre cei doi parteneri –PSD ]i PNL - pentru impunereaunor directori de deconcentrate.{n cadrul USL V@lcea, deputatulAurel Vl`doiu a insistat pentruo bun` colaborare [ntre PSD ]iPNL, chem@ndu-]i permanentcolegii la masa dialogului.„Exist` anumite ne[n\elegeripentru c` nu a avut loc o discu-\ie clar` privindu-i pe cei maibuni conduc`tori de institu\ii pecare USL s`-i sus\in`. Propunereamea a fost s`-i promov`mpe cei mai buni, nu neap`rat pede\in`torii de carnete de partid.Spun acest lucru pentru c` guvernareaester foarte dificil` ]i\ara are nevoie de cei mai buniprofesioni]ti. Ne[n\elegeri auap`rut ]i din cauza faptului c`mai mul\i directori de institu\iidin V@lcea (Vam`, Direc\iapentru statistic`, ITSRV, Agen-\ia de Pl`\i ]i Interven\ii [n A-gricultur` ]i altele), care aufost instala\i, [n 2006 ]i 2007,de c`tre PNL, au c@]tigat proceselecu guvernele Boc ]i Ungureanu]i au revenit [n func\ii.{n aceste condi\ii, trebuia s`stabilim c` PNL are deja ace]tidirectori ]i era normal ca ]iPSD s` aib` tot at@\ia, iar apois` se mearg` la paritate. Acestbrand politic puternic – USL - afost creat pentru a dezvoltaRom@nia ]i pentru a scoate \aradin criz`, nu a pentru a creadispute [ntre parteneri”, sus\inedeputatul Vl`doiu.{n acest context, una dintreinstitu\iile asupra c`reia sepoart` puternice lupte interne [ncadrul USL V@lcea este Apavil,care urmeaz` s` deruleze unproiect de reabilitare a re\elelorde ap` din jude\ de peste 100milioane euro. „Cristian Jianueste cel mai bun profesionist dindomeniu! Eu l-am sus\inut,c@nd eram prefect, pentru a-ceast` func\ie, atunci c@nd exista]i Acvarim ]i trebuia f`cut`ordine [n acest domeniu. CristianJianu a mers ]i a negociatinclusiv la Banca European`pentru Reconstruc\ie ]i Dezvoltarecreditul pentru cofinan\areaproiectului de reabilitare are\elelor de ap` din principalelelocalit`\i ale V@lcii. {n acestfel, a u]urat povara financiar`asupra jude\ului ]i asupra Apavil.M` declar un aprig sus\in`toral domnului Jianu ]i nu a-greez ingerin\ele politice [n actulde conducere al Apavil, actualuldirector nefiind [nscris [nvreun partid politic”, a maispus Aurel Vl`doiu.(B.C.)Au fost analizate 9 documenta\ii[naintate de c`tre prim`riipentru emiterea ordinuluide prefect conform art.27 alin.2indice 1 din Legea fonduluifunciar ]i pentru restituirea unorterenuri [n baza art.41 din Legeanr.18/1991 privind fondulfunciar, republicat`, cu modific`rile]i complet`rile ulterioareÎn perioada 18 - 22.03.2013,Serviciul Public Comunitar pentruEliberarea ]i Eviden\a Pa]apoartelorSimple-Vâlcea din subordineaprefectului jude\ului Vâlcea, MirceaNadolu, a desf`]urat urm`toareleactivit`\i:• au fost primite 89 cereri pentrueliberarea pa]apoartelor simpleelectronice, dintre una privindeliberarea pa]apoar-telor simpleelectronice cet`\enilor români cudomiciliul în str`in`tate;• pentru eliberarea pa]apoartelorsimple temporare au fost primite60 cereri;• au fost personalizate 64 pa]apoartesimple temporare ]i 39 pa-]apoarte simple electronice;• au dintre pa]apoartele eliberate,21 au fost emise ca urmare apierderii, furtului ]i distrugerii iar96 ca urmare a expir`rii sauanul`rii celor anterioare;• au fost primite 3 cereri privindrestabilirea domiciliului înRomânia;• a fost sanc\ionat` contraven-]i s-au [ntocmit proiectele deordin;Colectivul tehnic al ComisieiJude\ene pentru stabilirea dreptuluide proprietate a analizatdocumenta\iile transmise decomisiile locale de fond funciarpentru ]edin\a comisiei jude-\ene din 28 martie 2013.Anemona T~NASE.{n doar cinci zile,89 de cereri pentru eliberareapa]apoartelor electronice\ional o persoan` privind regimulpa]apoartelor;• au fost încasa\i la bugetul destat 10.548 lei, din care 10.386 leipentru eliberarea pa]apoartelor ]i162 lei reprezentând alte taxe;• s-au primit 6 cereri privinddreptul la libera circula\ie, fiindverificate ]i eliberate adeverin\enecesare la ambasad`;• s-au primit 12 ordine de interzicerea p`r`sirii \`rii/localit`\iiprivind cet`\eni cu domiciliul peraza jude\ului Vâlcea;• au fost primite o dispozi\ie deurm`rire general` ]i 7 dispozi\iide revocare a urm`ririi generaleprivind cet`\eni cu domiciliul peraza jude\ului Vâlcea;• au fost instituite m`suri desuspendare a dreptului la liberacircula\ie în str`in`tate pentru 17cet`\eni cu domiciliul pe razajude\ului Vâlcea.• fost livrate titularilor 63 pa-]apoarte simple temporare ]i 84pa]apoarte simple electronice.(A.T)


.28 martie - 3 aprilie 2013Realitatea V@lcean` Pagina 5.Agricultur`Modific`ri laacordareacotei individualede lapteAgen\ia de Pl`\i ]i Interven\iepentru Agricultur` –Centrul Jude\ean V@lcea aanun\at c` au survenit modific`ri[n ceea ce prive]tecondi\iile de acordare a coteiindividuale de lapte din rezervana\ional`. Astfel, produc`torulde lapte nu va beneficiade cot` din rezerva na-\ional` dac` a v@ndut sau acedat cu titlu gratuit oricecantitate de cot` [n anulprecedent anului de cot` [ncare are loc distribuirea dinrezerva na\ional` sau [n anulde cot` curent distribuirii dinrezerva na\ional`.Variante de finan\are pentru cresc`toriide p`s`ri beneficiari ai M`surii 215Agen\ia de Pl`\i ]i Interven-\ie pentru Agricultur` (APIA)reaminte]te beneficiarilor M`surii215 – pl`\i privind bun`stareaanimalelor – p`s`ri ca a[ncheiat conven\ii privind finan\areacapitalului de lucrupentru desf`]urarea activit`\ilorcurente.Prin [ncheierea acestor conven\ii,APIA emite la cerereasolicitantului o adeverin\a, princare confirm` c` solicitantul adepus cerere de ajutor pentruM`sura 215 - Pl`\i privind bun`stareaanimalelor – pachetulb – p`s`ri, valoarea ajutoruluidin cererea de ajutor, precum ]ivaloarea decontului justificativdepus de c`tre solicitant laAPIA [n perioada 16 ianuarie.– 15 februarie 2013.Agen\ia de Pl`\i ]i Interven-\ie pentru Agricultur` a [ncheiatp@n` la aceast` dat` conven\iicu urm`toarele b`nci: CECBank S.A, Banca Transilvania,Raiffeisen Bank, Banca Rom@-n` pentru Dezvoltare, BancaItalo Romena SpA, Unicredit|iriac Bank SA., Banca Comercial`Rom@n`, Banca Central`Cooperatist` Creditcoop, OTPBank, Banca Comercial` Carpatica,Bancpost, Piraeus BankRomania SA, Banca Comercial`Intesa Sanpaolo Rom@nia.Valoarea creditului acordatde c`tre institu\iile financiarbancare va fi de p@n` la 90%din valoarea decontului justificativprezentat [n adeverin\` e-mis` de APIA conform anexei 1]i cu [ncadrarea [n limita sumeicuvenite din Pl`\ile privind bun`stareaanimalelor – pachetul b– p`s`ri, denominate [n lei astfel:- pentru creditele acordate deBanc` p@n` la data de 31.12.2013inclusiv, la cursul leu/euro comunicatde Banca Central` European`[n ziua anterioara dateisolicit`rii creditului;- pentru creditele acordate deBanc` [ncep@nd cu data de01.01.2014 inclusiv, la cursulleu/euro comunicat de BancaCentral` European` din data de31.12.2013.Fondul de Garantare a CredituluiRural IFN SA ]i FondulNa\ional de Garantare a Creditelorpentru {ntreprinderile Mici]i Mijlocii garanteaz` 80% dinvaloarea creditului contractatde fermier.„Men\ion`m c` Banca (creditorul)are dreptul de a impune,pe l@ng` o serie de adeverin\e/acte doveditoare necesaredosarului, propriile condi\iide creditare, stabilite de c`treCreditor ]i aprobate de c`treBanca Na\ional` a Rom@niei.Aici sunt incluse ]i garan\ii pecare Creditorul le poate solicitadin partea Beneficiarului (fermierului).Reafirm`m recomandareaadresat` poten\ialilor beneficiariinteresati s` []i aleag` Creditorulnumai dup` un studiuatent al condi\iilor de creditareimpuse de fiecare banc` (creditoare),pentru a ob\ine condi\iilede creditare cele mai avantajoase]i care se potrivesc celmai bine profilului exploata\ieisale”, ne-a precizat directorulexecutiv al APIA V@lcea,Adrian Pintea.Carmen C~LINAPIA a [nceput plata subven\iilor pentru suprafe\ele cultivateAgen\ia de Pl`\i ]i Interven-\ie pentru Agricultur` (A.P.I.A.)informeaz` c` vineri, 22.03.2013,a [nceput plata Schemei deplat` unic` regular` pe suprafa-\` (S.A.P.S.) din Fondul Europeande Garantare pentru Agricultur`(F.E.G.A.). Astfel s-aefectuat plata SAPS pentru unnum`r de 226.884 fermieri [nvaloare total` de 502,8 mil. lei(110,8 mil. euro).„Men\ion`m faptul c` plataSAPS se va efectua ]i [ns`pt`m@na 25- 29 martie 2013,pentru un num`r de 839.196fermieri ]i o valoare total` de1,93 mld. lei (425.03 mil. euro).Pentru anul 2012 cuantumulalocat SAPS este de 119,66euro/ha la care se aplic` coeficientulde reducere liniar`, iarpl`\ile se efectueaz` [n lei, lacursul de schimb stabilit de c`treBanca Central` European`[n data de 28 septembrie 2012]i publicat [n Jurnalul Oficialal Uniunii Europene, seria C,nr.294/01 din 29 septembrie2012, respectiv 4,5383 lei pentruun euro. Reamintim c` [nperioada octombrie-decembrie2012, APIA a efectuat pl`\i reprezent@ndavansul aferentSchemei de plat` unic` regular`pe suprafa\` [n valoare total`de 2,25 mld. lei (496,23mil. euro) pentru un num`r de1.043.172 fermieri”, ne-a declaratdirectorul executiv alAPIAV@lcea, Adrian Pintea. (C.C.)De asemenea, cererea deacordare a unei cantit`\i decot` din rezerva na\ional` nuva mai fi [nso\it` de actul derecep\ie a lucr`rilor privindinvesti\iile din exploata\iapentru care s-a solicitat cotadin rezerva na\ional`. Astfel,fermierul va depune cererea[nso\it` de actul de identitate(BI/CI), codul unic de [nregistrare,dup` caz, cardul deidentificare a exploata\iei laAutoritatea Na\ional` Sanitar`Veterinar` ]i pentru Siguran\aAlimentelor, pa]apoartelevacilor de lapte carefac obiectul extinderii exploata\ieisau al investi\ieinoi, pentru care a fost solicitat`cota din rezerva na\ional`,dup` caz, documenteleprin care se demonstreaz`cantitatea de lapte ob\inut` ]icomercializat` din exploata\iapentru care a solicitatcota din rezerva na\ional`,precum ]i o declara\ie pepropria r`spundere privindsurplusul cantit`\ii de laptev@ndute direct fa\` de cotade\inut`, [n cazul solicit`riide cot` din rezerva na\ional`pentru v@nz`ri directe.De asemenea, a fost modificat`]i procedura de aprobarea cump`r`torilor delapte de vac`. Astfel, operatoruleconomic care solicit`aprobarea ]i [nscrierea [nRegistrul Cump`r`torilor delapte, va depune la dosaraprobarea sanitar` veterinar`]i pentru siguran\a alimentelornumai [n cazul [n caredesf`]oar` activitatea de colectare,ambalare, depozitare,r`cire, transformare ]i /sau transport.Carmen C~LIN


C M Y KPagina 6Administra\ieDrept la replic`Realitatea V@lcean`28 martie - 3 aprilie 2013C`tre: publica\ia „Realitatea Vâlcean`”Ca urmare a apari\ei, [n edi\ia din 21 martie 2013, a articolului”Prim`ria R@mnicului arunc` pe fereastr` 1.500.000 lei dinfonduri publice” referitor la derularea selec\iei pentru transformareaCorpului A de la fostul c`min de b`tr@ni din Ostroveni [nlocuin\e sociale, [n baza dreptului la replic` v` solicit`m s`publica\i [n edi\ia viitoare a publica\iei „Realitatea V@l-cean`”urm`toarele preciz`ri:La selec\ia executantului lucr`rii de transformare a corpului Ade la fostul c`min de b`tr@ni din Ostroveni [n locuin\e sociale s-au [nscris 5 societ`\i comerciale de profil. Din punct de vedere alofertei financiare, pe locul [nt@i s-a plasat SC PROTECTCHIMSRL, cu o valoare propus` de 3.800.000 lei, iar pe locul doi s-aclasat SC RALUNIC SRL, cu o valoare de 5.342.200 lei, celelateoferte fiind sim\itor mai mari.Speciali]tii din cadrul Biroului Achizi\ii al Prim`riei municipiuluiau selectat firma cu cea de-a doua ofert` financiar` consider@ndprima ofert` ca fiind inacceptabil` [n urma analiz`riipre\ului ofertat. Mai exact, av@nd [n vedere ]i analiza pre\urilorexistente la acest moment pe pia\`, s-a considerat c` SCPROTECTCHIM SRL nu se putea [ncadra [n oferta f`cut`, -aceastafiind, de altfel, mai mic` de 70% din valoarea estimat` acontractului, ceea ce contravine prevederilor HG nr. 925/2006.Ca urmare a deciziei autorit`\ii contractante, SC PROTECTCHIMSRL a depus o contesta\ie la Consiliul Na\ional de Solu\ionare aContesta\iilor, ceea ce a dus la suspendarea procedurii. Prim`riamunicipiului a transmis punctul de vedere la CNSC, iar la acestmoment se a]teapt` un r`spuns oficial din partea Consiliului.A]adar, nu este vorba de a „arunca pe fereastr`” o sum` important`din banii contribuabililor, ci de a alege un executant carepoate face o lucrare [n termenii conveni\i, la pre\uri rezonabile,elimin@nd astfel posibilitatea de a ne confrunta ulterior cu solicit`ride suplimentare de lucr`ri ]i cu rectific`ri ale bugetului alocatacestei investi\ii.Pentru o mai bun` informarea cititorilor no]tri vom republicaarticolul pentru care am primitdrept din partea reprezentan\ilorPrim`riei R@mnicului,[n acest fel, totul s` fie clar pentrutoat` lumea!Prim`ria R@mnicului a-runc` pe fereastr` 1.500.000lei din fonduri publice?• O firm` aflat` pe locul doicare a avut o ofert` de pre\ cuaproximativ 15 miliarde maimult dec@t firma cu cel mai micpre\ e pe punctul de a c@]tigalicita\ia la Prim`ria R@mniculuipentru trasformarea [n locuin\esociale ]i a ultimului corp, dincele patru, ale fostului C`minde B`tr@ni din Ostroveni.{n ultimul timp, [n cadrulPrim`riei R@mnicu V@lcea seaud tot mai multe zvonuri cuprivire la desf`]urarea licita\ieiEmilian Fr@ncu, primarul municipiului{ntocmit: Daniel Ionescu, purt`tor de cuv@ntorganizat` pentru desemnareac@]tig`torului [n ceea ce prive]-te transformarea [n locuin\e sociale]i a ultimului corp, dincele patru, ale fostului C`minde B`tr@ni, din cartierul Ostroveni.De]i pare incredibil se parec` reprezentan\ii Prim`riei R@mniculuiau hot`r@t s` declarec@]tig`toare firma aflat` pelocul al doilea, aceasta av@nd oofert` cu aproximativ 1.500.000lei (15 miliarde lei vechi!) maimult dec@t firma cu pre\ul celmai sc`zut, care, cum era normal,ar fi trebuit s`-i fieadjudecat` licita\ia ]i s` [nceap`s` demareze lucr`rile.{ntr-un an de criz`, a]a cumse poate vedea din bugetul localafi]at pe site-ul Prim`riei R@mnicuV@lcea, se pare c` aceasta[]i permite luxul de a cheltui cu1.500.000 lei (15 miliarde leivechi) mai mult din banii publicipentru o lucrare doar dinconsiderente pe care numaimai-marii din administra\ia local`le ]tiu, dar noi nu le putem[n\elege deoarece suntem obliga\is` inform`m cet`\enii cumstau lucrurile! (deocamdat` nupublic`m numele firmelor, daro vom face dac` va fi cazul!)Dac` arunc`m o privire pestebugetul local se poate observac` suma de 1.500.000 lei se puteautiliza pentru termoizolareaa cinci-]ase blocuri de locuin\e,ceea ce le-ar permite r@mnicenilors` reduc` din costurile lafactura de [nc`lzire pe timpuliernii sau cei 15 miliarde de leivechi se puteau folosi la construc\iaa cel pu\in a unei gr`dini\esau modernizarea unei]coli, iar exemplele pot continuadeoarece mai sunt foartemulte lucruri de f`cut [n R@mnic,iar asta se ]tie clar! Bani s`fie c` se g`se]te rapid [ntrebuin-\area lor, [n folosul comunit`\ii,bine[n\eles!Am [ncercat s` afl`m maimulte informa\ii de pe SEAP,dar persoanele abilitate din cadrulPrim`riei R@mnicului, dinc@te am observat, nu au vrut s`dea dovad` de transparen\`,suspend@nd procedura [n datade 14.03.2013 f`r` a publica[ns` ]i contesta\ia firmei cu ceamai mic` ofert` de pre\. Ce s`[n\elegem de aici? Poate a fost ogre]eal` ]i-o vor corecta rapidsau e vorba de vreo favorizare?Ar fi culmea s` declari c@]tig`toareo firm` care a ie]it pe loculdoi ]i care, a]a cum am maiprecizat, are oferta de pre\ cuaproximativ 15 miliarde maimult dec@t firma care a licitatpre\ul cel mai mic pentruaceea]i lucrare!De asemenea, ca s` v` prezent`m[n totalitate realitatea,avem informa\ia c` firma care aprezentat oferta cu cel mai micpre\ a f`cut contesta\ie la CNSC.Cu riscul de a ne repeta, trebuies` preciz`m faptul c` reprezentan\iiPrim`riei R@mniculuitrebuie s` ia cuno]tin\` decele relatate ]i s` ia m`surile necesare,iar lucrurile s` se desf`]oare[n mod transparent ]icorect deoarece aici trebuie s`primeze siguran\a ]i confortulcet`\enilor ]i viitorilor locatariai locuin\elor sociale care, chiar]i a]a, sunt insuficiente fa\` denum`rul cererilor depuse der@mniceni! Miz`m pe corectitudineaprimarului, viceprimarilor,dar ]i persoanelor abilitatecare se ocup` de licita\ii [n cadrulPrim`riei R@mnicului pentrua corecta aceast` gre]eal`.Ar fi p`cat s` se duc` pe apas@mbetei 15 miliarde de leivechi, bani care, a]a cum ammai spus, ar putea fi folosi\i [nalte scopuri imperios necesarepentru R@mnic! - articol publicat[n num`rul precedent alpublica\ei noastre.Trebuie s` mai ad`ug`m faptulc` noi nu am f`cut acuza\iitenden\ioase la adresa administra\ieilocale, titlul articoluluinostru a fost pus cu semnul [ntreb`rii,nu am f`cut o afirma-\ie, ci doar am constatat c` firmaclasat` pe locul doi este pepunctul de a c@]tiga o licita\ie laun pre\ mult mai mare, fa\` deoferta de pre\ a SC ProtectchimSRL!A]tept`m s` vedem r`spunsuloficial din partea ConsiliuluiSC CET Govora SAStr. Industriilor, nr.1 R@mnicu V@lcea, Jude\ulV@lcea; cod po]tal: 240050Telefon: +40-250-733601Fax: +40-250-733603Pagina web: www.cetgovora.ro


C MY KRealitatea V@lcean` Pagina 7.28 martie - 3 aprilie 2013Ion B[z[c: „Este o onoare pentru localitateaLiceul Tehnologic ,,George|`rnea” din ora]ul B`beni desf`-]oar` [n perioada 2011-2013 unproiect de parteneriat ]colar multilateralintitulat One tale, one game,one receipe, one dance and lots offriends la care particip` profesori]i elevi din Spania, Polonia,Turcia, Marea Britanie, Bulgaria ]idesigur Rom@nia. Acest proiect seadreseaz` elevilor de ]coal` primar`]i gimnaziu ]i-]i propune s`ofere comunit`\ii din fiecare]coal` o varietate de jocuri, dansuri,re\ete ]i car\i de pove]ti cares` ne aminteasc` de modul de via\`al str`mo]ilor no]tri ]i o compara\ie[ntre cele ]ase \`ri implicate.„Sper`m c` la sf@r]itul acestuiproiect comunit`\ile educa\ionaledin fiecare \ar` vor putea s` pun`[n practic` aceste r`d`cini uitateale culturii \`rii lor ]i s` vedemcum toate \`rile europene suntdiferite ]i totu]i asem`n`toare.Profesorii, elevii ]i comunitatealocal` vor re[nvia valorile fundamentaleca respectul ]i toleran\aprin vechea cultura european` ]ivor aprecia importan\a lor. Eleviidin fiecare \ar` vor putea s` comparebasmele, jocurile, re\etele ]idansurile cu cele ale celorlal\ielevi europeni. At@t tinerii, c@t ]iadul\ii din [ntreaga lume []i pierdvalorile culturale esen\iale• Metodologia de [nscriere [n[nv`\`m@ntul primar pentru2013-2014 - care prevede, printrealtele, men\inerea clasei preg`titoare[n ciclul primar ]i organizareaacesteia at@t [n ]coli,c@t ]i [n gr`dini\e - a fost aprobat`,mar\i, de ministrul Educa-\iei ]i publicat` [n MonitorulOficial (MO).• Prima etap` este programat`[n perioada 2-22 aprilie (deluni p@n` vineri, [ntre orele 8.00]i 20.00, ]i s@mb`ta, [ntre orele8.00 ]i 13.00), iar a doua, [ntre 8]i 17 mai.{n data de 25 martie 2013 a fostemis OMEN nr.3434/25.03.2013 privindaprobarea Calendarului ]i aMetodologiei de [nscriere a copiilor[n [nv`\`m@ntul primar pentruanul ]colar 2013-2014.Ordinul aprobat de Pricopiea fost publicat ulterior [n MonitorulOficialConform metodologiei, clasapreg`titoare r`m@ne [n [nv`\`m@ntulprimar ]i poate fi organizat`at@t [n spa\iile ]colilor, c@t ]i [n incintagr`dini\elor, [nscrierile pentruanul ]colar 2013-2014 urm@nds` [nceap` la 2 aprilie, dup` cum s-a precizat [n calendarul propus deMinisterul Educa\iei.Metodologia prevede c`, pentruinformarea p`rin\ilor ]i apublicului interesat ]i pentru apermite p`rin\ilor luarea unordecizii [n cuno]tin\` de cauz`privitoare la op\iunea pentru ounitate de [nv`\`m@nt sau alta,fiecare unitate de [nv`\`m@nt vapune la dispozi\ie ]i informa\iireferitoare la locul de desf`]urarea activit`\ii corespunz`toareclasei preg`titoare ([n spa\iul]colilor sau a gr`dini\elor), ladatorit` globaliz`rii ]i modului devia\` care nu contribuie [n nici unfel la a-i ajuta pe tineri s` socializeze,ci-i determin` s` aib` unmod de via\` sedentar. Prin acestproiect se dore]te atragerea aten-\iei asupra jocurilor tradi\ionalecare par a fi uitate. Implicareaelevilor [n acest proiect va permiteacestora s` cunoasc` activit`\ilede timp liber ale str`mo]ilor no]tri.Prin implicarea primaruluiora]ului B`beni, Ion B[z[c, edi\iadin acest an a fost o reu]it` total`la nivelul localit`\ii. Primul edildin B`beni a fost tot timpul al`turide profesorii implica\i [n proiectpun@ndu-se practic la dispozi\iaacestuia!,,Este o onoare pentru localitateaB`beni s` avem astfel deoaspe\i din 5 \`ri europene. Personal,am felicitat cadrele didacticeimplicate [n proiect ]i amr`spuns afirmativ cererilor dumnealor.Le mul\umesc c` [mpreun`am reu]it s` scoatem [n eviden\`tot ce are mai bun localitateanoastr` at@t la nivelul [nv`\`m@ntului,c@t ]i la nivel administratitv”,a precizat la sediul Prim`rieiB`beni [n cadrul [nt@lnirii oficialecu delega\ia profesorilor, primarulIon B[z[c.Totodat`, acesta s-a [ngrijit ca[ntreaga delega\ie s` fie primit`posibilitatea organiz`rii programului„}coala dup` ]coal`", laorganizarea ]i dotarea spa\iului]colar etc.Ministerul Educa\iei a precizatanterior c` nu sunt diferen\e [ntreclasele preg`titoare organizate [n]coli ]i cele din incinta gr`dini-\elor.„Toate au fost g@ndite ]i amenajateastfel [nc@t s` ofere celemai bune condi\ii pentru desf`]urareaprocesului educa\ional.{n ambele locuri vor preda exclusiv[nv`\`tori/[nv`\`toare care auurmat cursurile de formare pentruclasa preg`titoare. Curriculum-ulva fi acela]i, indiferent de loculunde se desf`]oar` cursurile pentruclasa preg`titoare. Mobilieruleste adaptat standardelor, comunicate[n urm` cu un an de c`treMinisterul S`n`t`\ii, pentru copiiicare intr` [n clasa preg`titoare.Ministerul Educa\iei Na\ionale vacontinua programul privind dot`rilecu mobilier ]i material didactic,specifice pentru clasa preg`titoare,acolo unde unit`\ile de [nv`-\`m@nt vor solicita acest lucru, caurmare a organiz`rii unor clasesuplimentare”, a explicat institu\iacondus` de ministrul Remus Pricopie.{n clasa preg`titoare se vorputea [nscrie, pentru anul ]colar2013-2014, copiii care [mplinesc6 ani p@n` la 31 august 2013,inclusiv, dar ]i, la solicitarea p`rin\ilor,cei care [mplinesc v@rstade 6 ani [n perioada 1 septembrie- 31 decembrie 2013, inclusiv,dac` evaluarea dezvolt`riipsihosomatice atest` preg`tireapentru parcurgerea cu succes aclasei preg`titoare.Copiii care [mplinesc v@rsta dea]a cum trebuie la nivelul Institu\ieiPrefectului, acolo unde profesoriiau fost [nt@mpina\i de c`treprefectul Mircea Nadolu, care le-aadresat un c`lduros cuv@nt de bunvenit, c@t ]i la nivelul ConsiliuluiJude\ean V[lcea sau Inspectoratul}colar V@lcea!De asemenea, pentru a pune-nvaloare frumuse\ilor jude\ului ]iimplicit cele na\ionale, primarulIon B[z[c a mijlocit o vizit` la Salinadin Ocnele Mari, cei 60 deprofesori ]i elevi r`m@n@nd impresiona\ide cele v`zute la Ocnele Mari.De asemenea, cu sprijinul deputatuluiCristian Buican, [ntreagadelega\ie a vizitat Parlamentul Rom@niei,acolo unde Sebastian F[rtat,consilierul pre]edintelui PNLV[lcea a avut grij` ca oaspe\ilor s`nu le lipseasc` nimic.Coordonatorul proiectului la nivelulLiceului Tehnologic ,,George{nv`\`m@ntB`beni s` avem oaspe\i din cinci \`ri europene”|`rnea,, B`beni a \inut s`-imul\umeasc` pentru implicare primaruluiIon B[z[c, ad`ug@nd c`:,,Nu ]tiu cum vom putea s`-imul\umim domnului primar alora]ului B`beni, Ion B[z[c, pentrusprijinul acordat, pentru c` a fostextreme de receptiv ]i ne-a pus ladispozi\ie tot ce i-am cerut! [imul\umesc [n numele colegilor mei]i sper c` ne-am ridicat la nivelulpreten\ilor!”(B.C.).Metodologia de [nscriere [n [nv`\`m@ntul primar, publicat` [n Monitorul Oficial7 ani p@n` la 31 august 2013,inclusiv, pot fi [nscri]i, la cerere,direct [n clasa I, chiar dac` nu auparcurs, anterior, clasa preg`titoare.De asemenea, la solicitareap`rin\ilor, [n clasa I vor putea fi[nscri]i copiii care [mplinesc 7 ani[n perioada 1 septembrie - 31decembrie 2013, inclusiv, dac`evaluarea dezvolt`rii psihosomaticeatest` preg`tirea pentru parcurgereacu succes a claseiConform metodologiei, p`rinteleva putea opta pentru [nscriereala ]coala de circumscrip\ie([n aceast` situa\ie, copiluleste automat [nscris) sau pentruo unitate de [nv`\`m@nt, altadec@t ]coala de circumscrip\ie([n aceast` situa\ie, copilul este[nscris [n limita locurilor libere]i, dac` este cazul, pe baza criteriilorgenerale ]i specifice dedepartajare).Totodat`, p`rintele poate solicitaca locul la ]coala de circumscrip\ies` fie rezervat pentru eventualitatea[n care copilul nu este[nscris la unitatea de [nv`\`m@ntpentru care a f`cut op\iunea.{n situa\ia [n care, [ntr-o u-nitate de [nv`\`m@nt, num`rulcererilor de [nscriere de la p`rin\ial c`ror domiciliu se afl` [nafara circumscrip\iei ]colare estemai mare dec@t num`rul delocuri libere, vor fi aplicate criteriide departajare, generale ]ispecifice, stabilite [n conformitatecu prevederile metodologiei.La departajare, primele vor fiaplicate criteriile generale: copilulare un anumit tip de handicap; esteorfan de unul sau de ambii p`rin\i;provine de la casa de copii/centrude plasament/plasament familial;are un frate sau o sor` [nmatriculat/[nmatriculat`[n unitatea de [nv`\`m@ntdorit`.Criteriile specifice, aplicatedup` cele generale ]i numai dac`acestea nu reu]esc s` fac` departajarea[ntre copii, sunt elaboratede c`tre fiecare unitate de[nv`\`m@nt [n parte, dar sunt aplicatepe baza unor documentedoveditoare, prezentate de c`trep`rin\i/tutori legali ]i nu pot fi discriminatorii,respectiv trebuie s`\in` cont de faptul c` to\i copiii audrepturi egale, indiferent de condi-\ia social`, financiar`, indiferentde na\ionalitate, ras`, religie, confesiune,sex etc.Ministerul garanteaz` c` fiecarecopil are un loc asigurat [nclasa preg`titoare, preciz@nd c`locurile alocate prin cifra de ]colarizarepentru clasa preg`titoaresunt mai mari sau egale cu num`rulcopiilor care au [mplinitv@rsta pentru a [ncepe [nv`\`m@ntulprimar.{n situa\ia [n care capacitateaunei unit`\i de [nv`\`m@nt nu permitecuprinderea [n clasa preg`titoarea tuturor copiilor din circumscrip\ia]colar` stabilit` [n anul]colar anterior, precum ]i [n altesitua\ii justificate, ISJ ]i ISMB potdecide reconfigurarea circumscrip-\iilor ]colare astfel [nc@t s` asigureoptimizarea procesului de cuprinderea copiilor [n clasa preg`titoare.{nscrierile vor avea loc [n dou`etape, conform calendarului propusde minister.Prima etap` este programat` [nperioada 2-22 aprilie (de luni p@n`vineri, [ntre orele 8.00 ]i 20.00, ]is@mb`ta, [ntre orele 8.00 ]i 13.00),iar a doua, [ntre 8 ]i 17 mai.La etapa a doua particip` doarcopiii care nu au fost cuprin]i [ntrounitate de [nv`\`m@nt, dup`prima etap`. Potrivit proiectuluiprivind calendarul [nscrierilor,dac`, dup` prima etap`, copiii nusunt cuprin]i [n nicio unitate de[nv`\`m@nt, p`rin\ii vor completao nou` cerere de [nscriere, repartizareaurm@nd s` se fac` pe locuriler`mase disponibile dup` primaetap`. Unit`\ile de [nv`\`m@nt suntobligate s` afi]eze situa\ia copiilor[nscri]i ]i a locurilor r`masedisponibile, dup` fiecare etap` de[nscriere.Acte necesare la [nscriereActele necesare la [nscrieresunt: cerere-tip de [nscriere; copiidup` actul de identitate al p`rintelui/tutoreluilegal; certificatul dena]tere al copilului; documentulcare atest` dezvoltarea psihosomatic`corespunz`toare pentruparcurgerea clasei preg`titoare /clasei I (acolo unde este cazul);alte documente care s` ateste[ndeplinirea criteriilor generale]i/sau specifice (acolo unde estecazul).{nscrierea se va face la unitateade [nv`\`m@nt la care p`rinteledore]te s` fie admis copilul. Astfel,cererile-tip pot fi completate ]ivalidate direct la unitatea de[nv`\`m@nt la care p`rinteledore]te [nscrierea copilului, [ns`pot fi completate ]i online, pe unformular disponibil la adresawww.edu.ro, acces@nd c`su\a depe prima pagin`, intitulat`{nscriere [n [nv`\`m@ntul primar.Formularul va fi disponibil onlinedin 2 aprilie. {n cazul complet`riionline, p`rintele va trebui s`mearg` la unitatea de [nv`\`m@ntla care dore]te [nscrierea copilului,pentru validarea cererii.}tefan Dragomir


Pagina 8.S`n`tateAmbulan\` peValea LotruluiPrin trei adrese succesive(numerele 15.423/17 decembrie2012, 11/10 ianuarie 2013 ]i101/30 ianuarie 2013), ConsiliulJude\ean V@lcea a solicitatMinisterului S`n`t`\ii s` aprobe[nfiin\area, la Voineasa, a unuipunct de lucru subordonat Substa\ieide Ambulan\` Brezoi.Cele trei cereri au fost argumentatenu numai prin faptul c`[n prezent aproximativ 5000 delocuitori nu beneficiaz` de serviciispecializate, paramedicale]i de transport rapid al pacien\ilorla unit`\ile spitalice]ti, c@tmai ales prin necesitatea uneiambulan\e pentru interven\ii deurgen\` [n zona amenaj`rii turisticede la Vidra – Ob@r]iaLotrului.{n data de 26 artie a.c., peadresa pre]edintelui ConsiliuluiJude\ean, dr.ing. ION C{LEA, asosit r`spunsul mult a]teptat.Direc\ia Organizare ]i PoliticiSalariale din cadrul MinisteruluiS`n`t`\ii a comunicat c` afost aprobat` [nfiin\area Punctuluide Lucru Voineasa al Substa-\iei de Ambulan\` Brezoi.„Pentru folosirea ambulan\eicare se va afla la baza p@rtiilorde schi – a declarat pre]edinteleIon C[lea, - Ministerul a aprobat]i deblocarea a dou` posturi deasistent medical generalist, precum]i a dou` posturi de ]ofericare vor asigura exploatareaautosanitarei. De asemenea,prin [nfiin\area punctului de lucruambulan\ier se vor [ndeplini]i condi\iile impuse pentru omologareap@rtiilor de schi dinMun\ii.Lotrului”, a declarat pre-]edintele CJ, Ion C[lea. (A.T).Potrivit datelor statistice pecare Colegiul Medicilor le-apus la dispozi\ia Consiliului Jude\ean,la ora actual` exist` [njude\ul V@lcea peste 2000 debolnavi cu grave afec\iuni reumatismale,cronice sau acute,care-]i poart` suferin\ele pepicioare f`r` s` beneficieze deasisten\` ]i tratament medicalde specialitate, deoarece unit`-\ile spitalice]ti nu au [n structuralor astfel de sec\ii. Dintre pacien\idoar cei care au posibilit`\imateriale []i pot permites` apeleze la servicii medicalespecializate de la clinicile]i spitalele din Bucure]ti, Craiovasau alte centre mari din \ar`.Dincolo de suferin\ele oamenilor,gravitatea acestei situa\iieste determinat` ]i de faptul c`majoritatea bolnavilor s`racirisc` s` sporeasc` num`rul persoanelorcu handicap sever, faptce atrage dup` sine cre]tereacheltuielilor pentru indemniza\ii.{n aceste cazuri nu exist`dec@t solu\ia [nfiin\`rii unuicompartiment medical specializatpe reumatologie. Pre]edinteleConsiliului Jude\ean V@lcea,dr.ing., Ion C[lea a analizataceast` posibilitate ]i, [mpreun`• Oficiul de Cadastru ]i PublicitateImobiliar` V@lcea areun rol definitoriu [n identificarea]i [nregistrarea propriet`\iiimobiliare la nivelul jude\uluinostru ]i crearea bazei de datereale pentru evaluarea, impozitarea]i garantarea propriet`\ilor,contribuind astfel la siguran\atranzac\iilor imobiliare.Directorul Oficiului de Cadastru]i Publicitate Imobiliar` V@lcea,ing. Gheorghe Dumitra]cu,a prezentat Rolul Oficiului de Cadastru]i Publicitate Imobiliar`V@lcea, c@t ]i obiectivele stabilitede Oficiul de Cadastru ]i PublicitateImobiliar` V@lcea pentru perioadaurm`toare [n cadrul ]edin\eiColegiului Prefectural de mar\i, 26martie a.c.Cadastrul reprezint` partea tehnic`a sistemului de eviden\` ]irealizeaz`: identificarea; m`surarea;descrierea; [nregistrarea imobilelor[n documentele cadastralec@t ]i reprezentrarea acestora peh`r\i ]i planuri.„Cele dou` componente debaza ale activit`\ii oficiului teritorial,cadastrul ]i cartea funciar`,reprezint` un sistem de eviden\a atuturor imobilelor din jude\.Cartea funciar` reprezint` parteajuridic` a acestui sistem ]i cuprinde:descrierea imobilelor; [nscrierireferitoare la drepturilereale imobiliare, la drepturile personale,la actele, faptele ]i raporturilejuridice care au leg`tur` cuimobilele; ac\iunile privitoare ladrepturile reale; sechestrul,urm`rirea imobilelor sau a veniturilorsale. Scopul acestui sistemintegrat de cadastru ]i cartefunciar` este: determinarea informa\iilortehnice, economice ]i juridicereferitoare la imobile; asigurareapublicit`\ii drepturilorreale imobiliare si a celorlatedrepturi, acte sau fapte juridice,prin cartea funciar`; furnizarea dedate necesare sitemului de impozitaresi pie\ei imobiliare”, a declaratDirectorul Oficiului deCadastru ]i Publicitate Imobiliar`V@lcea, ing. Gheorghe Dumitra]cu.Nicolae B`lcescu, Prundeni,Olanu ]i Sute]ti vor beneficia deintroducerea cadastrului sistematicPrincipalele obiective stabilitede Oficiul de Cadastru ]i PublicitateImobiliar` V@lcea pentru perioadaurm`toare sunt: introducereacadastrului sistematic [n patru u-nit`\i administrativ teritoriale dinjude\ (Nicolae B`lcescu, Prundeni,Olanu ]i Sute]ti); asigurareafinan\`rii proiectului; aprobareaprin ordin al directorului general alANCPI; [ntocmirea specifica\iilorRealitatea V@lcean`cu medici de la Spitalul Jude-\ean de Urgen\`, a g`sit o solu-\ie care nu presuspune dec@t minimeeforturi financiare. „Dispunemde condi\iile necesarepentru un astfel de demers – adeclarat pre]edintele Ion C[lea.{n pavilionul nr.2 al SpitaluluiJude\ean avem spa\iul adecvatcare a fost deja modernizat, darcare este nefolosit dup` mutarea[n alt` loca\ie a Sec\ieiORL. Nici asigurarea necesaruluide paturi nu ridic` probleme,deoarece avem [n cadrulsec\iei de Medicin` Intern` 90de locuri din care se poate facetehnice ]i organizarea licita\iei [nvederea atribuirii lucr`rii.{mbun`t`\irea calit`\ii serviciilorpublice, prin: facilitarea accesuluipentru cet`\eni la serviciilepublice, perfec\ionarea profesional`a personaluluiDezvoltarea infrastructurii necesarepentru protejarea dreptuluide proprietate prin: dezvoltareasistemului integrat de cadastru sicarte funciar`; [nregistrarea sistematic`a propriet`\ilor imobiliare;crearea ]i dezvoltarea unui sistemelectronic de gestionare a documentelor/ Realizarea unei baze dedate electronice; integrarea sistemelorinforma\ionale ale ANCPI/OCPIcu sistemele informa\ionale aleadministra\iei publicecentrale ]ilocale.Sprijin pentru dezvoltarea pie-\ei imobiliare ]i ipotecare prin realizareainfrastructurii necesare28 martie - 3 aprilie 2013Sec\ie nou` de reumatologie laSpitalul Jude\ean de Urgen\`o redistribuire. C@t prive]te acoperireanecesarului de personalspecializat, am identificat 3 medicireumatologi, iar asistentele medicalepot fi preluate prin reactivareacelor 10 posturi r`masevacante de anul trecut prinscoaterea lor la concurs. A]a c`cererea pe care am [naintat-oMinisterului S`n`t`\ii este ]i legitim`]i perfect legal`, ea [ncadr@ndu-se[n prevederile OrdinuluiMinistrului nr.471/26 martie 2008]i [n temeiul dispozi\iilor art.174,alin (1-3) din Legea nr.95/2006privind reforma [n domeniul sanitar.”Anemona T~NASEOCPI V@lcea s-a num`rat printre cele opt oficii din \ar` unde a avut loc auditarea sistemului de management al calit`\iipentru [nregistrarea propriet`\ii.„Foarte important de men\ionateste c` [n luna decembrie 2012a avut loc auditul de recertificarea Sistemului de Management alCalit`\ii la nivelul Agen\iei Na\ionalede Cadastru ]i PublicitateImobiliar`. Oficiul de Cadastru siPublicitate Imobiliara V@lcea s-anum`rat printre cele opt oficii din\ar` unde a avut loc auditarea sistemuluide management al calit`-\ii. Obiectivele auditului au fostevaluarea sistemului de management[n raport cu criteriile de audit,evaluarea eficacit`\ii sistemuluide management de a asigura[ndeplinirea, [n mod continuu, a o-biectivelor ]i politicilor organiza-\iei, \in@nd cont de schimb`rile interne]i externe”, a declarat directorulOficiului de Cadastru ]i PublicitateImobiliar` V@lcea, ing.Gheorghe Dumitra]cu. (C.C.)


28 martie - 3 aprilie 2013 Realitatea V@lcean` Pagina 9PublicitateS.C. CHEMPRO CHEMICALS S.R.LStr. Carol I Bl D6, parterTel. 0250/736828; 0250/735481Fax: 0250/734395SC CHEMPRO CHEMICALS SRL, companierom@no-spaniol`, situat` [n R@mnicuV@lcea, Strada Uzinei nr 71, produce ]i comercializeaz`produse pentru construc\ii civile ]iindustriale. Portofoliul companiei includevopseluri,tencuieli decorative, emailuri, amorse,grunduri ]i o gam` diversificat` de detergen\ipentru uz casnic, comercializate sub m`rcileSidera, Celeste ]i Limpio.Str. Uzinei Nr. 71R@mnicu V@lcea, VLRom@niaTel: 0250/702253Fax: 0250/702254Email: office@chemprochemicals.roEXECUT~:• Repara\ii, service agregate hidroenergetice, echipamente hidromecanice ]i sta\ii electrice;• Repara\ii, între\inere ]i verific`ri PRAM;• Confec\ii metalice ]i recondi\ion`ri piese echipamente;• Repara\ii construc\ii hidrotehnice;• Lucr`ri subacvatice;• M`sur`tori topogeodezice;• Transport rutier.Email: hidroserv.rmvl@yahoo.comRâmnicu Vâlcea, Calea Bucure]ti 269Cod po]tal: 240291, jude\ul Vâlcea, RomâniaTel./Fax: 0350.418634E-mail: servcet_sa@yahoo.comLucr`ri de instala\ii sanitare,[nc`lzire ]i aer condi\ionat


Pagina 10Locuri de munc`Realitatea V@lcean`28 martie - 3 aprilie 2013Oferta de munc` a GEN|IEI JUDE|ENEPENTRU OCUPRE FOR|EI DE MUNC~ V^LCEANTARES TRANSPORT S.A.COD FISCAL: 1472990ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.DACIA, NR.10TEL.: 0350401727E-mail: transport@antares-group.ro5 ]oferi autobuz (posesor permis auto cat. D, atestat transport persoane)CASVIL S.R.L.COD FISCAL: 14597740ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.REGINA MARIA, NR.11,BL.C4, SC.C, AP.2.TEL.: 0350407682, 0742018461E-mail: casvilvalcea@yahoo.com1 mecanic deservent buldoexcavator1 mecanic deservent cilindru compactor1 ]ofer (posesor permis auto cat.C)CONTINA S.R.L.COD FISCAL: 6485827ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.GEORGE BACOVIA,NR.23. TEL.: 0767809355, 0767809350E-mail: sccontina@yahoo.com2 finisori2 electricieniDECOSOR PROD S.R.L.COD FISCAL: 26124606ADRESA: DR~G~}ANI, STR.DECEBAL, NR.25.TEL.: 07605910141 buc`tar1 osp`tarCerin\e: studii de specialitate, vechime [n domeniu min. 1 anDELGUARD S.R.L.COD FISCAL: 22551191ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.GIB MIH~ESCU, NR.8TEL.: 07647518275 agen\i de securitate (studii medii, absolven\i promo\ia 2012)ELCOPREST MOTORS S.R.L.COD FISCAL:24715266ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.RÂURENI, NR.23.TEL.: 0744592082E-mail: sorin.tudora@elcoprestmotors.ro1 mecanic auto (vechime min.5 ani [n domeniu, studii despecialitate, experien\` [ntr-un mediu de lucru la standarderidicate, posesor permis auto cat.B)Se ofer` salariu atractiv ]i transport gratuit pe raza municipiuluiRm.V@lcea.ERESTE STAR CM S.R.L.COD FISCAL: 5559136ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.TIMI}, NR.51CTEL.: 0250/735449, 07235062701 inginer auto (cun. AUTOCAD, limba englez`)EUROPLANT EXPERT S.R.L.COD FISCAL: 25380797ADRESA: RM.VÂLCEA, STR. GIB MIH~ESCU, NR.14,AP.16. TEL.: 0770924414E-mail: europlant.expert30@yahoo.com1 muncitor necalificat1 paznic1 v@nz`tor flor`rieFALA S.R.L.COD FISCAL: 1472052ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.ION CREANG~, NR.58TEL.: 07452599621 lucr`tor comercial (studii medii, vechime [n domeniu min. 5 ani)Se ofer` tichete de mas` ]i salariul de 1000 lei/lun`.FUNDA|IA INIM~ PENTRU INIM~COD FISCAL: 9658795ADRESA:RM.VÂLCEA, B-DUL MAGHERU, NR.9.TEL.: 0722291605E-mail: lidia418@hotmail.com5 educatori (studii medii de specialitate){ncadrarea [n munc` este pe durat` determinat` de 12 luniGIANNI CUR~|ENIE S.R.L.COD FISCAL: 29940366ADRESA: COM.PESCEANA, JUD.VÂLCEA.TEL.: 07600196001 pizzar (experien\` [n domeniu)Locul de munc` vacant se afl` la Rm.V@lcea.I.I. PREDA GH. DANIELACOD FISCAL: 26590932ADRESA:RM.VÂLCEA, STR. DR.HACMAN, NR.7, BL.28,SC.D. TEL.: 07261737321 lucr`tor comercial (studii medii){ncadrarea [n munc` este cu program de 4 ore/ziRela\ii suplimentare la tel.: 0726173732, dup` ora 16.00.KALI’S S.R.L.COD FISCAL:1466484ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.CALEA LUI TRAIAN,NR.171. TEL.: 07445028321 barmanLUXORCOMP S.R.L.COD FISCAL: 5189769ADRESA: D~E}TI, JUD.VÂLCEATEL.: 0350404840, 0723161968E-mail:OFFICE@LUXORCOMP.RO1 electrician auto (studii medii, cun. [n depanareaautocamioanelor)MARIBERTA FASHION S.R.L.COD FISCAL: 18078452ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.N.TITULESCU, NR.7.TEL.: 0350425859E-mail: office@mariberta.ro25 operatori confec\ioneri industriali imbr`c`minte (studii despecialitate)25 muncitori necalifica\i [n industria confec\iilor (absolven\ipromo\ia 2012)MARY STYLE S.R.L.COD FISCAL: 18706271ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.GENERAL MAGHERUNR.12, BL.S2, SC.C, AP.2. TEL.: 07534545342 confec\ioneri-asamblori articole din textile1 croitor (experien\` [n domeniu)MATINEU S.R.L.COD FISCAL: 10113562ADRESA: RM.VÂLCEATEL.: 0250/732949E-mail: matineu98@yahoo.com1 buc`tar (vechime [n domeniu min. 2 ani, studii medii)2 muncitoriMIMAPROD S.R.L.COD FISCAL: 10507460ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.GENERAL MAGHERUNR.18. TEL.: 0250/735343E-mail: mimaprod@yahoo.com20 confec\ioneri textileNICOSTAL S.R.L.COD FISCAL: 10953667ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.MATEI BASARAB, BL.118,SC.C, AP.7. TEL.: 07452347401 v@nz`tor (studii medii, vechime [n domeniu min. 2 ani)PIAZZA-CO S.R.L.COD FISCAL: 7059587ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.}TIRBEI VOD~, NR.300.TEL.: 07215667412 v@nz`tori produse alimentare(absolven\i promo\ia 2012,persoane peste 45 ani)RAGELI S.R.L.COD FISCAL: 6913168ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.MIHAI VITEAZUL, NR.47.TEL.: 0727897892E-mail: reludrea@yahoo.com2 lucr`tori comerciali (studii medii, experien\` [n domeniu)Locurile de munc` vacante se afl` la Rm.V@lcea.1 ]ofer profesionist (experien\` [n domeniu)Locul de munc` vacant se afl` la Gole]ti, jud.V@lcea.S.G.A. VÂLCEACOD FISCAL: 18264803ADRESA: RM.VÂLCEA. TEL: 0250/7304151 muncitor necalificat (studii medii)Locul de munc` vacant se afl` la Ob@r]ia Lotrului, jud. V@lcea.Valabilitatea ofertei: 21.01.2013SORIVAL S.R.L.COD FISCAL: 5087904ADRESA: RM.VÂLCEA. TEL: 0250/7344631 v@nz`tor (studii medii, vechime [n domeniu min. 2 ani)STANCIU ADELINA- CABINET INDIVIDUAL DEPSIHOLOGIECOD FISCAL: 271274ADRESA: HOREZU, STR.MIRCEA CEL B~TRÂN, BL.01,PARTER, JUD.VÂLCEA.TEL.: 07659791611 psiholog{ncadrarea [n munc` este cu program de 2 ore/zi.Locul de munc` vacant se afl` [n loc. B`lce]ti, jud. V@lcea.V@nd teren intravilan, 2400 mp, cu beci ]i temelie, utilit`\i(gaze ]i lumin`) cuautoriza\ie de construc\ie ]i cadastru. Terenul se afl` pe ]oseaua Bucure]ti-Pite]ti. Pre\ul este de 9 euro. Rela\ii suplimentare la telefon: 0764289586SC PROTECTCHIM angajeaz` inspector [ndomeniul securit`\ii ]i s`n`t`\ii [n munc` ]isitua\ii de urgen\`. CV-urile pot fi depuse lapunctul din str. Uzinei nr. 71, R@mnicuV@lcea, jud. V@lcea sau pe emailoffice@protectchim.ro.CERIN|E: - experien\` [n domeniu;Foarte bune cuno]tin\e de legisla\ie;De\inerea atestatului Evaluator riscuriconstituie avantaj”.V@nd apartament cu 3 camere, 2 b`i,2 balcoane, etaj 4/4 pe Doctor Hacman.Num`r de contact:0724774862.Pre\ 45000 euro u]or negociabil.NOU! {n ora]ul R@mnicu V@lcea, AMANETTITOMI INVEST a redus comisionul la 0,1%, av@nd [n prezent cel mai mic comision dinora].Indiferent de suma [mprumutat` ]i perioada deamanetare, comisionul este acela]i, de 0,1%.Amanetul este situat [n Blocul Gama, StradaRegina Maria, nr.7, Bloc.C1, sc.B, parter, l@ng`Clubul Divino.PROGRAM: NON STOP, inclusiv s@mb`ta ]iduminica, s`rb`torile legale ]i religioase.Detalii la telefon:0769052589 / 0250/748679V@nd sau [nchiriez ma]ini de cusutindustriale.Tel: 0770841739V@nd apartament 3 camere, et.4/4, stradaAleea Trandafirului, Bl. B8, Sc.C,zona Ostroveni, pre\ 31.000 euro, negociabil.Telefon: 0754687659Pun ]i v@nd extensii de p`r natural de ceamai bun` calitate la un pre\ avantajos!Num`r de contact: 0755311999I.I. Benedict V. Emil efectueaz`instala\ii electrice civile ]i industriale/Extinderi re\ele ]i lucr`ri de peisagistic`/iluminatpublic ]i ambiental.Telefoane de contact: 0742467546;0741530640.V@nd apartament 3 camere, confort I,[mbun`t`\it, etajul 1, zona Ostroveni, [nspate la Cinema Ostroveni.Pre\: 43.000 euro, negociabil.Telefon 0747883465 ]i 0753235350.SC MARCO FRIG SRL Rm. V@lcea angajeaz`v@nz`toare pentru magazin alimentar.Conducerea firmei ofer` ]i cere seriozitate.Pentru mai multe informa\ii, adresa\i-v` lanum`rul de telefon 0250/735482 sau la mobil0740271284.


28 martie - 3 aprilie 2013Realitatea V@lcean` Pagina 11. . AmuzamentDiverseHoroscop martie 2013Perioada 28 martie - 3 aprilie 2013Energie debordant`. Optimism dublat uneori de exager`ri: fies` munce]te [n asalt, fie nu se vede bine direc\ia iar nativii sepierd [n prea multe activit`\i av@nd impresia c`, doar pe bazaenergiei, a voin\ei sau a entuziasmului totul se rezolv` repede]i bine. Se pot [ncepe multe activit`\i dar ele trebuie s` fieurm`rite cu aten\ie ]i consolidate. Detaliile sunt neglijate,subtilit`\ile abandonate. De aceea, mai t@rziu, ei vor [nregistra[nt@rzieri semnificative pentru c` vor fi obliga\i s`30 martie ]i 2 aprilie nu sunt zile simple. Nativii se vorsup`ra din cauza unor ”lucr`turi”. Felul [n ca se poart` unii [i[mpinge s` ia [n calcul foarte serios renun\area la o cooperare,participarea mai degrab` benevol` sau modic pl`tit`, laun proiect sau la o activitate ce necesit` discre\ie, suple\e ]ir`bdare. Se simt jigni\i, marginaliza\i sau sunt pu]i efectiv [nsitua\ii nepl`cute, riscante.Chestiunile de s`n`tate se ivesc [n preajma datei de 29 martieseara ]i dureaz`, [n linii generale, p@n` pe 31 martie, noaptea.Se manifest` prin stress, psihism [nc`rcat, rumegarea ideilornepl`cute ]i rememorarea situa\iilor complicate. Spore]teanxietatea, aprofundeaz` spaima de consecin\e. Viciaz`dreapta judecat`, limpezimea g@ndirii ]i logica clar`.St`rilesuflete]ti se amestec` cu remu]c`ri, regrete, jen`, revolt`,dorin\a de r`fuial`. Un tablou mai degrab` psihic dec@t unulclinic. Nu trupul e bolnav, ci sufletul.S`pt`m@na este dur`. Solicitarea major` este legat` de rolsocial, de r`spundere, responsabilit`\i sau pericole ce trebuieadministrate cu [n\elepciune. Luna Plin` le aduce pe casa aX-a posibilitatea s` asiste la r`sturnarea situa\iei personalesau la conflicte majore ce izbucnesc [n jurul numelui.Tensionate, dificile sau de nesuportat, sunt toate rela\iile carepun be\e [n roate la multe demersuri care privesc acte, documente,contracte, [nscrisuri.Semn zodiacal avantajat de carburantul astral ce mobilizeaz`casa a IX-a. Cei tineri, b`rba\ii [n general, firile hot`r@te suntavantajate pentru c` se pot angaja repede [n tot felul deproiecte ce presupun: lupt` deschis` pentru afirmarea unoridei sau proiecte, b`t`lie pe o chestiune de principiu (cu odominant` public` sau justi\iar`), efort de afirmare personal`,dorin\` de a arde etapele [ntr-o devenire profesional`.Sunt avantaja\i, to\i cei care desf`]oar` meserii ce presupunac\iune, mi]care, dinamism ]i t`rie de caracter.Luna Plin` le poate crea unora griji financiare. Dar nu [n sensulnecazurilor ci al tracas`rilor, al drumurilor ]i al discu\iilorpe ton ridicat cu reprezentan\ii unor institu\ii care ori suntincompeten\i ori au un stil de munc` exasperant pentru ocupatulnativ. O aten\ie special` la cap, zon` anatomic` afectat`[n acest r`stimp, unde se pot produce accidente soldate culovituri, t`ieturi, s@nger`ri, v@n`t`i, cucuie [nso\ite de febr`,tensiune, inflama\ii, abcese, infec\ii cu evolu\ie rapid`.. Pova\a s`pt`m@niiGura lumiiUn tat` ]i fiul s`u se duceau la t@rg cu un asin s`-l v@nd`. Tat`l ]i fiul mergeau pe jospe l@ng` animal.- Ce oameni f`r` c`p`t@i! ziser` unii trec`tori, []i rup [nc`l\`mintea ca s` cru\e m`garul.Atunci tat`l [nc`lec` pe asin.-Ce tat` f`r` pic de inim`! gr`ir` al\i trec`tori. Uite c` n-are mil` de copilul lui; [l las`s` bat` drumul pe jos.Tat`l desc`lec` ]i [l a]ez` pe copil pe spinarea asinului.- Poftim! ziser` nu peste mult timp al\i trec`tori. ~sta-i copil cu cre]tere? B`tr@nul luitat` merge pe jos, iar el c`lare.“Ce-i de f`cut cu oamenii ace]tia?” []i zise [n sine tat`l… ]i [nc`lec` ]i el pe asin al`turide copil [n speran\a c` va astupa gura lumii. Dar ce g@ndi\i? Abia f`cur` c@\iva pa]i, ]ioamenii [ncepur`:-Uite ce tirani! Dou` matahale de oameni s`n`to]i c`l`toresc pe spinarea asinului.-Ascult` fiule, zise tat`l, cu oamenii ace]tia nu mai ie]im la cale. S` [ncerc`m altceva.Cobor@r` am@ndoi de pe asin, luar` o pr`jin` de lemn de care legar` pe animal; [lridicar` pe spate ]i pornir` cu el la drum. Trec`torii [ncepur` s` r@d` c@t [i \ineau gura. Desup`rare, se spune c` b`tr@nul a aruncat asinul [n r@u ]i s-a [ntors acas` f`r` el.Iat` o istorioar` din care putem [nv`\a multe. Gura lumii este o mare putere. Ea st` deregul` [n slujba r`ului, [n slujba diavolului. C@t de repede ascult` mul\i oameni de guralumii ]i nu de Cuv@ntul lui Dumnezeu! Este suficient ca gura lumii s` spun` c` Biblia esteo carte sectar`, pentru ca unii s` fug` de ea.Cititorule, vrei s` mergi pe calea dreapt`? Nu asculta de gura lumii, ci mergi [nainte;altfel \i se va [nt@mpla ca b`rbatului din istorioara aceasta! Acela ]i-a pierdut asinulascult@nd de gura lumii, iar tu [\i vei pierde sufletul.Este Luna Plin` a Balan\elor din acest an. Ea pune [ndiscu\ie, [n modul cel mai drastic, casa parteneriatului:rela\iile [ntre so\i, statutul marital, divor\uri, p`r`siri, partaje,conflicte dure [ntre asocia\i, desp`r\iri de un colectiv sau decolaboratori, st@rnirea du]manilor, provocarea persoanelorcare se afl` pe pozi\ii oficiale; mai favorizeaz` apari\ia unoranimozit`\i ce au ca motiva\ie un contract ]i ni]te clauze,du]m`nii n`scute doar din aceast` furtun` astral`.Desf`]urare spectaculoas` de evenimente la locul de munc`.Surpize, modific`ri care schimb` natura muncii. Luna Plin`le poate aduce unora numirea (fie ]i pentru o perioad` deprob`) [ntr-o func\ie pentru care s-a f`cut mult` g`l`gie,interesele sau m`car ambi\iile fiind mari. Tocmai de aceea,numirea unui Scorpion ]ocheaz` pentru c` persoana sa nu eraluat` [n calcul, din cauza v@rstei [naintate ori, invers, prinstatutul de ”boboc”.Poate profita de energia uria]` care \@]ne]te din semnulBerbecului care locuie]te casa a V-a. }anse mari la specula\iifinanciare. Nu este vorba de bani munci\i ci de tot felul de”[nv@rteli”, unele chiar spectaculoase. Nativii vor s` petreac`,s` se distreze. Zilele de 29 ]i 30 martie aduc o stare destinghereal` interioar`. Ceva [i deranjeaz` ]i [i nemul\ume]te.Ar trebui s` fie vorba de du]mani, rivali, competitori care nustau degeaba: b@rfesc, vehiculeaz` informa\ii inexacte,exagereaz`, creeaz` o atmosfer` negativ`, greu de rispit.29/30 martie r`stimp periculos: prieteni care tr`deaz`, carese aliaz` cu du]manul ]i submineaz` orice condi\ie moral`,material`, social`, public` sau personal` a nativului. Pe acestsector, e vremea pl`\ilor kharmice. {ncerc`ri inutile de[mp`care cu oameni periculo]i sau ostili care pornesc dinnaivitate, necunoa]tere, exaltare. Gesturi de omenie ]i cumsec`denief`cute pentru a atenua ostilitatea unor persoane curang social, cu putere sau importante prin v@rst` ]i context.Riscul de a c`dea [ntr-o capcan` sau [n ridicol.Buni comunicatori, cei care s-au n`scut [n V`rs`tor pot spunelucruri interesante, [ntr- un stil alert, tineresc, neconven\ional.Informa\ia este menit` s` ia prin surpindere ]i s` fac` valuri. Esteun tip de spectacol care le place pentru c`, prin v@lva creat`, ei ]tius` atrag` privirile asupra lor, s` cheme succesul prin publicitate.Alteori, nu e doar o chestiune de form`, de ”ambalaj”, ci este ]i ochestiune de con\inut: afirma\iile curajoase, implic`rile verbale, disputelepublice cu privire la chestiuni importante las` impresia unuipersonaj [nc`rcat de autoritate ]i ghidat de [nalte valori morale .Au sc`pat de povara uria]ei conjunc\ii ce le-a alimentat, timpde aproape dou` luni, dorin\a ascuns` de schimbare, de afirmaresau, m`car, de rupere de trecut. Acum este momentulh`rniciei: trebuie s` treac` la treab`, [ncet ]i cu metod`, cur`bdare ]i disciplin`, ei vor valorifica tot ceea s-a s`dit [nacest context astral de excep\ie. Doar pentru unii, Luna Plin`din 30 martie, pune [n discu\ie o chestiune financiar` care [ipoate obosi sau plictisi pentru c` le d` o preocupare [n plus.{n schimb, ei pot c@]tiga bani, se pot angaja [n tot felul deactivit`\i retribuibile..Str`bunica ]tie totBancuri{ntr-o alimentar` oarecare [ntreab` un domn:- Nu v` supara\i, ave\i cumva br@nz`Roquefort?- Br@nz` roquefort? Nu cred, ce-i aia?- E br@nz` cu mucegai, o specialitate...-Ah, nu avem br@nz` roquefort, dar avemmezeluri roquefort, paine roquefort,legume roquefort ]i dac` mai caut [n magaziepoate mai g`sesc ]i altele roquefort.Trei colege de serviciu discutau despre]eful lor, [n pauz` de cafea, deoarece erausup`rate pe el. Prima spune: - I-am pussare [n zaharni\`.A doua spune: - I-am ascuns h@rtia igienic`de la baie.A treia spune: - I-am [n\epat cu un actoate prezervativele din sertar.Imediat, primele dou` le]in`!!!Lucrare scris` [ntr-o clas` de fete, cusubiectul:Aborda\i [ntr-o manier` concis`, urmatoareletrei teme:1) Religie.2) Sexualitate.3) Mister.Doar urm`toarea lucrare a ob\inut notamaxim`, 10:„Dumnezeule! Sunt [ns`rcinat`! Cu cine?”-Nene, c@t cost` un covrig?-Un leu, pu]tiule!-Dar gaura, c@t cost`?-Nimic!-}i de ce n-o face\i mai mare?Prima [nt@lnire. T@n`rul, [ng@ndurat,spune fetei:- P@n` la mine, ai mai avut b`ie\i?- Nu, nu am avut. Numai dou` fete, darele sunt acum la bunica.La un interviu:- Ce \i-a pl`cut cel mai mult la fostul t`uloc de munc`?- Cel mai mult mi-a pl`cut c` aveamfotoliu de birou care se rote]te!Un be\iv merge la doctor.- Domnule doctor, dup` ce beau o sticl`de whisky, [ncep s` v`d soricei! Ce trebuies` fac?- S` la]i b`utura!- Dar totu]i nu e mai bine s` cump`r o pisic`?Evolu\ia mentalit`\ii femeii:Anii 1970: Iube]te-m`, dar f`r` s` m` atingi!Anii 1980: Atinge-m`, dar f`r` s` m` s`ru\i!Anii 1990: S`rut`-ma, dar f`r` s` mai facialtceva!Anii 2000: F`-mi orice, dar nu spune lanimeni!Din 2012: F`-mi ceva, altfel spun la toat`lumea c` nu po\i face nimic!Ro]iile se m`run\esc extrem de u]or (pentru sup` sau sos) dac` se daupe r`z`toarea mic`. Taia\i-le la un cap`t, apoi da\i pulpa pe r`z`toare.Ve\i r`mâne în mân` cu pieli\a.M`m`liga iese far` cocoloa]e dac` atunci când turna\i m`laiul în stilploaie, folosi\i telul, iar dup` ce se îngroa]`, învârti\i cu un f`c`le\ saucu o lingur` de lemn.Compozi\ia pentru cl`tite se face bine ]i repede dac` pune\i f`ina înstil ploaie ]i o bate\i cu telul.Gemurile care nu sunt bine închegate pot fi “reparate” cu ajutorulmerelor. Cur`\ate de coaj` ]i date pe r`z`toare, se fierb cu pu\in` ap`]i zah`r. Adauga\i peste ele gemul ]i îl fierbe\i pân` la consisten\adorit`.Aluaturile neîndulcite devin mai gustoase dac` sarea care se pune înele este dublat` de aceea]i cantitate de zah`r.Coaja de pe sfecla fiart` se îndep`rteaz` foarte u]or dac` o \ine\i ovreme sub ap` rece.


C MY KRealitatea V@lcean`28 martie - 3 aprilie 2013Oficialii clubului OltchimR@mnicu V@lcea au v@ndut [nprima zi aproape 60 % din tichetelescoase la v@nzare, iar cele rezervatezonei VIP au fost epuizate.Biletele la semifinala Oltchim-Gyorau pre\uri cuprinse[ntre 50 ]i 250 de lei, iar pentru[nceput suporterii din R@mnicuV@lcea au avut [nt@ietate laachizi\ionarea acestora.Campioana Rom@niei va jucape 6 aprilie, [n Sala Polivalent`din Bucure]ti, cu 5.138 de spectatori[n tribune.Nici nu s-au pus bine [n v[nzarebiletele la man]a tur din semifinalaLigii Campionilor, Oltchim-Gyor,c` s-au ]i terminat! Casele debilete s-au deschis luni, la ora12:00, exclusiv la Rm. V[lcea. {nopt ore, c[t au fost deschise, s-aucomercializat 3.283 de tichete.Biletele au putut fi cump`ratede suporterii Oltchimului, [ncep@ndcu ora 10:00, online pere\eaua myticket, dar ]i de la magazineleDiverta. Cele 1.855 de ticheter`mase s-au v@ndut [n aproximativpatru ore. La ora 14:00, oficialiiOltchimului anun\au deja c`nu a mai r`mas nici un biletnev[ndut la marele meci cu Gyor.Asta arat` c[t de iubit` eaceast` echip`!Pre]edintele Petre Berbecarue foarte m[ndru. }i pentru c` av@ndut biletele, dar ]i pentru c`trei sferturi dintre ele au fost cump`ratede v@lceni. „S-a dovedit[nc` o dat` c@t de iubit` este a-ceast` echip`, [n toat` \ara. Sincer,nu m` a]teptam s` se v@nd`a]a de repede. Sunt fericit c`v@lcenii au cump`rat mai bine detrei sferturi dintre ele. Practic, oameniicare ar fi umplut sala noastr`vor fi prezen\i ]i la Bucure]ti”,a declarat Berbecaru.Au fost ]i suporteri fanatici, din[ntreaga \ar`, care luni diminea\aau f`cut drumul p@n` la R@mnicuV@lcea pentru a fi siguri c` prindtichete la meci! „M` duceam laBiletele s-au v@ndut [n doar 12 ore!6 aprilie, semifinalaOltchim-Gyor la Bucure]tiantrenament ]i la sal` am fost oprit`de oameni pentru poze ]i autografe.Veniser` special de la Bucure]ti,ca s`-]i cumpere bilete”, apovestit centrul Oltchimului,Aurelia Br`deanu.Tichetele la meciul Oltchim-Gyor au avut pre\uri de 50,100,200, 250, 350 ]i 500 de lei. Pondereaau reprezentat-o [ns` biletelede 100 ]i 200 de lei.10 miliarde de lei din bileteOltchim a [ncasat cea mai maresum` din istorie pe tichetele v@ndutela un singur meci. CampioanaRom@niei a str@ns aproape 10 miliardede lei, aproximativ 200.000de euro, numai din biletele de lameciul cu Gyor.{nvinge\i-v` teama de dentist!„C[nd am ales s` juc`m meciulla Bucure]ti, ne-am g[ndit ]i laacest aspect. Clubul nu trece printr-operioad` bun` din punct devedere financiar ]i aveam nevoiede bani”, a dezv`luit pre]edinteleBerbecaru. Practic, cu banii str@n]ipe bilete, Oltchim va putea pl`ti salariilejuc`toarelor pe o lun`.Lotul v@lcean s-a reunit mar\iseara, la Rm. V@lcea, pentru primadat` [n formul` complet` de la meciulcu Krim Ljubljana, ultimul dingrupele principale ale Ligii.Clubul le-a virat mar\i, 26martie a.c., [n conturi handbalistelorde la V@lcea cele dou`salarii restante.Katarina Bulatovici ]i companiapot s` se g@ndeasc` de acumnumai la jocul cu Gyor, din semifinaleleLigii Campionilor. Demar\i, v@lcencelor le-au fost virate[n conturi cele dou` salarii restante,pe lunile ianuarie ]i februarie.„Le-am promis fetelor c` vor aveabanii la zi c[nd se vor [ntoarce dela loturile na\ionale ]i ne-am \inutde promisiune”, a declarat PetreBerbecaru.Oltchim a primit [n aceast` s`pt`m@n`300.000 de euro din parteasponsorului principal al echipeidin acest an, Petrom, suma fiindfolosit` exclusiv pentru plata salariilor.Dac` echipa nu s-ar fi calificat[n semifinale, Oltchim ar fifost, practic, o echip` desfiin\at` [nacest moment!Bogdan CRISTESCUCabinet stomatologicDr. Fabian }tefan,specializat [n implantologieINHALOSEDAREA - metoda revolu\ionar` dea sc`pa de frica de stomatolog!Te panicheaz` gandul c` trebuie s`-\i vizitezistomatologul, ajungi [n fa\a cabinetului ]i nu aicuraj s` intri, mirosul ]i aparatele pe care le veziacolo te tulbur` sau, mai r`u, [\i provoac`senza\ie de le]in? Cu siguran\` c` faci parte dincategoria oamenilor cu fric` de stomatolog. {nacest moment avem o solu\ie ]i pentru tine!!!Tratamente f`r` durereAdresa: Strada Mihai Eminescu Nr. 26,Bl. B14, sc.D, apt.2 (vizavi de Tic-Tac)Telefon: 0350420998 / 0743976322 (]i pentru URGEN|E!)C@rcoteli]i ]u]oteliDoi tineri cunoscu\i din R@mnicvor deveni t`tici [n acest an.Este vorba de fostul viceprimar alR@mnicului, Cosmin Constantinescu]i de fiul unei familii de farmaci]ti,Gabi B`jan. Ca un miccancan, trebuie s` preciz`m c`dragostea dintre Gabi B`jan ]ifiica primarului de la Ione]ti a fostat@t de puternic` [nc@t a astupatgura t@rgului, iar [n scurt timp vordeveni ]i p`rin\i. Mare dreptate aavut cine zicea: {n final, iubirea[nvinge!• • •Vremuri grele, mon cher!Acum cu plata impozitelor trimestrialefoarte multe firme v@lceneau conturile blocate! De ce oare?{n timp de micii [ntreprinz`tori austat la cozi interminabile s`-]ipl`teasc` d`rile la stat, oamenii deafaceri importan\i din R@mnic n-aufost de aceea]i p`rere ]i-au[nt@rziat! Care-o fi fost motivul?Doar ei ]tiu! Acum cine sun` dup`achitarea facturilor nu se maiizbe]te de apeluri refuzate, ci li ser`spunde cu un ton mieros: „V-a]pl`ti cu pl`cere, dar avem conturileblocate. Mai a]tepta\ipu\in!”• • •O parte din presa v@lcean` s-agr`bit ]i a tras o concluzie gre]it`cum c` se sparge USL-ul [n urmaunei declara\ii politice din carereie]ea c` la alegerile europarlamentarePSD ]i PNL vor candidaseparat. Este ]i normal s` fie a]a,la alegerile europarlamentare nuau cum s` fie reprezentan\i USL,ci vor fi reprezentan\i din grupulsocial-democrat ]i, evident, dingrupul liberal.Dac` USL se sparge, altelesunt motivele, [n niciun caz acesta!}i s` fim cinsti\i, dac` se vreaneap`rat ruperea alian\ei, se [nt@mpl`mai repede, nu se a]teapt`p@n` la europarlamentare.• • •C@teva hadbaliste de la Oltchimau petrecut puternic mar\isear`, 26 martie a.c., [ntr-un restaurantdin centrul R@mnicului.Poate ]i c` au primit salariile restantepe dou` luni a fost un motivde bucurie, dar a mai fost ]i altceva:un copila] de c@\iva ani]ori,probabil al vreuneia din handbaliste,a fost r`sf`\atul serii. Fetele,f`r` aere de vedete, au dansat, s-au distrat, iar dedica\iile curgeauf`r` num`r pentru „doamnaCostea”. Oare bat clopotele denunt` mai repede dec@t era preconizat?O melodie anume era lamare c`utare!

More magazines by this user
Similar magazines