Asistenţa psihologică în sistemul de probaţiune

tinread.usb.md

Asistenţa psihologică în sistemul de probaţiune

Aprobat la sedinta catedreidin .......................................proces verbal nr...................Şef catedra ...........................Universitatea de Stat “A.Russo”Facultatea Pedagogie, Psihologie, Asistenta SocialaAnul universitar 2009-2010Asistenţa psihologică în sistemul de probaţiuneInformaţii despre titularul de curs:Nume: Inga PutinaTitlu ştiinţific :magistru în psihologie, doctorandăInformaţii de contact:e-mail: ingaputina@mail.ru,Orar consultaţii: Marti, 12.40-14.00


1. Locul si rolul disciplinei in contextul conceptiei formarii specialistuluiDisciplina este predistinată studenţilor învăţămîntului cu frecvenţă la zi, ciclul II, masterat.Cursul dat vine să întregească pregătirea profesională a studenţilor masteranzi prin informareagenerală, cu privire la procesul şi conceptul de implementare a alternativelor la detenţie, înprivinţa minorilor şi adulţilor. Disciplina este orientată spre perfecţionarea specialiştilor îndomeniul psihosocial şi juridic cît şi o implicare mai eficientă în pocesul de reeducare,reintegrare socială a persoanelor în conflict cu legea. Principalele subiecte abordate în cadrulorelor ţin de: aspectele teoretice şi practice ale probaţiunii la toate etapele sale (presentenţiale,sentenţiale, postsentenţiale), care vizează activitatea de întocmire a referatelor de evaluare psihosocialăa minorilor(adulţilor) pentru instanţa de judecată în scopul individualizării pedepsei. Înceea ce priveşte activitatea de asistenţă şi consiliere, disciplina conţine punctele cardinale ceordonează procesul de lucru cu delincvenţii minori/adulţi.2.Repartizarea orelor conform planului de studiiDenumirea disciplinei/specialitateaAsistenţa în sistemul de probaţiuneForma deinvatamintStudiipostuniversitarede masteratsemNr.crediteauditorialeTotal oreSt.ind.dir.OreprelegeriOreseminareOrelaboratorFormaevaluare1 4 64 184 32 32 - examen2. Descrierea disciplinei:a) Competenţe :Cunoaştere şi înţelegere• Înţelege rolul probaţiunii cu privire la procesul de implementare a alternativelor la detenţie,în privinţa minorilor şi adulţilor• Cunoaşte principiile şi tehnicile de lucru în cadrul probaţiunii


• Înţelege mecanismele prin care se întocmeşte referatele de evaluare psiho-socială aminorilor(adulţilor) pentru instanţa de judecată în scopul individualizării pedepsei.• Înţelege reperele ce ghidează elaborarea programelor de lucru cu delincvenţii minori/adulţi.• Cunoaşte modalităţi de intervenţie pentru reducerea şi combaterea anumitor comportamenteinfracţionaleExplicare şi interpretare• Explică şi ilustrează diferenţele specifice dintre fazele probaţiunii: presentenţială, sentenţială,postsentenţială.• Interpretează şi argumentează modul în care nivelul de cunoaştere a metodelor şi tehnicilorde lucru este în concordanţă cu rezultatele activităţii• Argumentează justificarea aplicării sau neaplicării unor tehnici de lucru corespunzătoare invederea reeducării şi reintegrării sociale a delincvenţilor minori/adulţiInstrumental – aplicative• Aplică metodele şi tehnicile psihosociale de lucru cu minorii în conflict cu legea (tehnicainterviului, Instrumente şi indicatori de evaluare a minorilor în conflict cu legea ,etc)• Aplică tehnici de modificare a comportamentelor infracţionale• Proiectează strategii de lucu cu cu minorii în conflict cu legeaAtitudinale• Dezvoltă o atitudine responsabilă faţă de benificiarii sistemului de probaţiune• Se angajează în analiza critică a strategiilor de lucru cu minorii/adulţii delincvenţi.• Respectă strict normele deontologice în activitatea profesională şi se angajează continuu îndezvoltarea personală şi profesionalăb) Conţinutul cursului:Noţiuni generale privind probaţiunea. Apariţia şi evoluţia conceptului de probaţiune în mai multeţări ale lumii şi în Republica Moldova. Fazele probaţiunii. Instituţia probaţiunii presentenţiale înRepublica Moldova. Referatul presentenţial de evaluare psihosocială. Atitudini şi principii delucru în cadrul probaţiunii presentenţiale. Metode şi tehnici psihosociale de lucru cu minorii în


conflict cu lege. Procesul de evaluare a minorilor în conflict cu legea. Asistenţa şi consiliereapsihosocială în cadrul probaţiunii sentenţiale. Programe desfăşurate cu deţinuţii în cadrulprobaţiunii sentenţiale. Probaţiunea sentenţială în penetenciar. Pregătirea pentru liberare.Asistenţa şi consilierea psihosocială în cadrul probaţiunii postsentenţial. Referatul de evaluarepostsentenţia. Statutul personalului Serviciul de probaţiunii. Consilierul de probaţiune: drepturi,obligaţiuni, responsabilităţi. Cooperarea serviciului de probaţiune cu alte instituţii.c) Strategii didactice :Curs: expunerea, exemplul demonstrativ, dezbatere, sinteza cunoştinţelor, descoperire dirijatăSeminar: dezbatere, clarificare conceptuală, activităţi de grup, descoperire dirijată, sintezacunoştinţelor.4.Distribuirea modulara a cursuluiNr d/rUnitaţile tematice ale cursuluiNr. de oreFrecventa la ziprelegeri sem labaud l.i.dir aud Li.dir1. Noţiuni generale privind instituţiaprobaţiunii:2 - 2 - --Delimitări conceptuale-Apariţia şi evoluţia conceptului deprobaţiune-Instituţia probaţiunii în unele state depe glob-Principiile probaţiuniiAplicaţii practice: Prezentarea şianaliza secvenţelor din experienţainternaţională în domeniul probaţiunii2. Instituţia probaţiunii în RepublicaMoldova:- Apariţia şi evoluţia conceptului de2 - 2 - -


probaţiune în Republica Moldova-Elemente de probaţiune reglamentateîn legislaţia Republicii Moldova-Reglamentarea internaţională îndomeniul probaţiuniiAplicaţii practice: Analizaexperienţei naţionale în domeniulprobaţiunii3. Instituţia probaţiunii presentenţiale înRepublica Moldova:4 - 2 - -- Apariţia şi evoluţia conceptului deprobaţiune presentenţială în RepublicaMoldova-Reglamentarea probaţiuniipresentenţiale în legislaţia RepubliciiMoldova-Referatul presentenţial de evaluarepsiho-socială.-Solicitarea referatului presentenţial deevaluare psiho-socială, structura şiregulile de întocmireAplicaţii practice: Analiza referatelorpresentenţiale de evaluare psihosocială.4. Metode şi tehnici psihosociale de lucrucu minorii în conflict cu legea:2 - 2 - --tehnica interviului, etc5. Asistenţa şi consilierea minorilor înconflict cu legea la faza presentenţială:6 - 4 - -- Procesul de evaluare a minorilor înconflict cu legea- Instrumente şi indicatori de evaluarea minorilor în conflict cu legea- Procesul de evaluare a riscului derecidivăAplicaţii practice: Selecatarea


instrumentelor şi indicatorilor deevaluare psiho-socială6. Asistenţa şi consilierea psihosocială încadrul probaţiunii sentenţiale:6 - 6 - --programe de intervenţie în grup-principii de eficienţă a programelorde intervenţie, factorii de succes,avantaje şi dezavantaje.Aplicaţii practice: Elaborareaprogramelor de intervenţie în grup înbaza principiilor stabilite7. Supravegherea în cadrul probaţiuniisentenţiale2 - 2 - --Procedura şi planul de supraveghereAplicaţii practice: Analiza planuluide supraveghere în cadrul probaţiuniisentenţiale8. Asistenţa şi consilierea psihosocială încadrul Serviciului de probaţiune înpenetenciar:4 - 6 - -- Procesul intervenţiei. Tipuri deintervenţie în cadrul probaţiuniisentenţiale în penetenciar- Programe desfăşurate cu deţinuţii încadrul probaţiunii sentenţiale-Programe desfăşurate cu deţinuţii(programe de ocupare profesională,programe pentru consumul de droguri,programe împotriva consumului dealcool, etc)-Pregătirea pentru liberareAplicaţii practice: Prezentareaprogramelor de intervenţie desfăşuratecu deţinuţii9. Asistenţa şi consilierea persoanelor încadrul probaţiunii postsentenţiale2 - 4 - -


5. Bibliografia1. Adam A., Zaharia V. Ghidul persoanelor condamnate. Chişinău, 20062. Bulgaru Maria. Asistenţa socială şi justiţia juvenilă: modalităţi de integrare şi cooperare.Chişinău, 20053. Florian Gheorghe. Probaţiunea presentenţială în privinţa minorilor. Teorie şi practică. Ch.20054. Fiscuci C. Programe de reducere a gradului de infracţionalitate la minori, Bucureşti, 20045. IRP, Strategia de dezvoltare a centrelor de justiţie comunitară în Republica Moldova,Chişinău 20076. Pop Octavian. Aspecte teoretice şi practice ale activităţii de probaţiune: st. monogr.,Timişoara, 20037. Popa V. Învaţă să trăieşti în comunitate, Chişinău 20078. Priţcan Valentina. Reintegrarea socială a persoanelor liberate din locurile de detenţie.Cartier 20079. Ulianovschi X. Ghidul consilierului de probaţiune, Chişinău 200410. Ulianovschi X. Probaţiunea. Alternative la detenţie. Prut Internaţional, 2004.11. Zaharia Victor . Ghidul consilierului de probaţiune, Chişinău, 200412. Zaharia Victor. Ghidul consilierului de probaţiune, Chişinău, 200913. Zaharia Victor. Raport privind implementarea alternativelor la detenţie pentru minori,Chişinău 200614. Astrahan Liliana. Evaluarea necesităţilor persoanei condamnate la pedepse nonprivativede libertate. Elaborarea planului de intervenţie//Strategia de dezvoltare a centrelor deJustiţie Comunitară: mater.conf.şt 6-8 febr.2007, Chişinău15. www.info.com16. www.IRP.md


6. Lucrul individual dirijatTimpul total (ore pe semestru) al activ ităţilor de studiu individual dirijat pretinse studentului1. Descifrarea şi studiul notiţelor8. Pregătire prezentări oralede curs2. Studiu după manual, suport de9. Pregătire examinare finalăcurs3. Studiul bibliografiei minimale10. Consultaţiiindicate4. Documentare suplimentară în11. Documentare pe terenbibliotecă5. Activitate specifică de pregătire12. Documentare pe INTERNETSeminar şi/sau laborator6. Realizare teme, referate, eseuri,13. Alte activităţitraduceri etc.7. Pregătire lucrări de control 14. Alte activităţiTOTAL ore studiu individual (pe semestru) =7.Evaluare :Nota finală se compune din nota la examen şi nota pentru activitate pe parcursulsemestrului şi de seminar.8. Detalii organizatorice, gestionarea situaţiilor excepţionale:• Activităţile solicitate studenţilor pentru evaluarea pe parcurs intră obligatoriu în notafinală. Sarcinile de lucru pe parcursul semestrului trebuie predate la termenele fixate decătre cadrul didactic şi comunicate din timp. Lucrările (proiectele, referatele, etc.)predate după termenul fixat nu se iau în considerare.• Fraudarea examenului sau a sarcinilor de lucru de pe parcursul semestrului se penalizează• Discuţiile sau colaborările în timpul examenelor se sancţionează cu nota 1. Nepredarealucrării scrise de către un student care se prezintă la examen este sancţionată cu nota 1.• Contestarea notei primite la examen se face în scris, , în termen de 48 ore de la afişarearezultatelor. Nota finală la disciplina respectivă este cea obţinută în urma contestaţiei.Exemple de sarcini de semestru şi de seminar:• realizarea unei analize critice în 2 pagini (de computer) a unui articol dat;• realizarea unei sinteze în 5 pagini pe o temă dată;• realizarea unui proiect aplicativ de intervenţie pentru reducerea/eliminarea unuicomportament infracţional.• realizarea unui program de lucru cu delincvenţii minori• participare activă la dezabaterile de seminar.


Chestionarpentru cursul universitar „Asistenţa psihologică în sistemul de probaţiune”specialitatea Psihologie judiciarăautor: asist. univ. Inga Putina1. Definiţi noţiunile generale privind probaţiunea2. Caracterizaţi apariţia şi evoluţia conceptului de probaţiune în mai multe ţări ale lumii3. Relataţi despre instituţia probaţiunii în Republica Moldova4. Caracterizaţi baza legală de funcţionare a probaţiunii5. Dezvăluiţi fazele probaţiunii6. Caracterizaţi instituţia probaţiunii presentenţiale în Republica Moldova7. Prezentaţi structura referatului presentenţial de evaluare psihosocială8. Precizaţi fazele întocmirii referatului presentenţial de evaluare psihosocială9. Specificaţi atitudinile şi principiile de lucru în cadrul probaţiunii presentenţiale10. Prezentaţi metodele şi tehnicile psihosociale de lucru cu minorii în conflict cu lege11. Caracterizaţi tipurile de întrebări utilizate în interviu12. Caracterizaţi esenţa asistenţei şi consilierii minorilor în conflict cu legea la fazapresentenţială13. Dezvăluiţi procesul de evaluare a minorilor în conflict cu legea14. Indicaţi instrumentele şi indicatorii de evaluare a minorilor în conflict cu legea15. Caracterizaţi procesul de evaluare a riscului de recidivă16. Caracterizaţi asistenţa şi consilierea psihosocială în cadrul probaţiunii sentenţiale17. Relataţi despre probaţiunea sentenţială în comunitate18. Descrieţi procesul de supraveghere în cadrul probaţiunii sentenţiale19. Descrieţi conţinutul planului de supraveghere, precizaţi reguli de întocmire a planului desupraveghere20. Caracterizaţi tipurile de programe desfăşurate cu deţinuţii în cadrul probaţiunii sentenţiale21. Indicaţi factori de succes în promovarea programelor de intervenţie22. Relataţi despre probaţiunea sentenţială în penetenciar23. Caracterizaţi tipurile de intervenţie în cadrul probaţiunii sentenţiale în penetenciar24. Relataţi despre pregătirea pentru liberare25. Caracterizaţi asistenţa şi consilierea psihosocială în cadrul probaţiunii postsentenţiale26. Prezentaţi structura si continutul referatului de evaluare postsentenţial27. Precizaţi drepturile, obligaţiile responsabilităţile personalului Serviciului de probaţiune28. Relataţi despre cooperarea serviciului de probaţiune cu alte instituţii

More magazines by this user
Similar magazines