normele specifice de funcţionare a asociaţiilor de proprietari

primaria.galati.ro

normele specifice de funcţionare a asociaţiilor de proprietari

- este angajată cu contract individual de muncă la orice societate cu capital de stat , privat saumixt, sau la o altă asociaţie de proprietari.Art. 13 În desfăşurarea activităţii de management de proprietate , administratorul are următoareleatribuţii :a) efectuarea formalităţilor necesare în angajarea contractelor cu furnizorii serviciilor necesarepentru exploatarea şi întreţinerea condominiului (inclusiv instalaţiile şi echipamentele aflate înproprietate comună ), derularea şi urmărirea realizării acestor contracte ;b) urmărirea comportării în timp a construcţiei , pe toată durata contractului ; întocmirea fişelortehnice periodice cu privire la starea clădirii şi a instalaţiilor acesteia ; asigurarea punerii însiguranţă a clădirii potrivit prevederilor legale , evidenţierea în cartea tehnică a clădirii atuturor modificărilor aduse , în condiţiile stabilite de statut şi de legile în vigoare , la părţilecomune ale condominiului ;c) răspunderea faţă de funcţionalitatea şi integritatea elementelor proprietăţii comune;d) procurarea materialelor necesare întreţinerii şi reparaţiilor curente ale elementelor proprietăţiicomune , răspunderea asupra integrităţii acestora ;e) înştiinţarea comitetului executiv al asociaţiei de proprietari şi luarea măsurilor necesare pentruefectuarea la timp şi eficient a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii ; supune spre aprobareacomitetului executiv ofertele pentru efectuarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii aprobate deadunarea generală a asociaţiei de proprietari ;f) angajarea şi urmărirea realizării contractelor aprobate de adunarea generală , încheiate cupersoane fizice sau juridice pentru : reparaţii , închirierea unor spaţii sau elemente dinproprietatea comună , activităţi sociale şi alte tipuri de activităţi . În contractele privindreparaţiile se vor prevedea clauze referitoare la perioada de garanţie a lucrărilor executateconform normativelor tehnice în vigoare;g) verificarea contractelor de închiriere între asociaţia de proprietari şi persoane fizice saujuridice care folosesc spaţii ori elemente din proprietatea comună . Dacă aceste contracte nuexistă administratorii îi înştiinţează pe cei în cauză , punându-le în vedere ca în termen de 30de zile lucrătoare să încheie contracte cu asociaţia de proprietari;h) supravegherea execuţiei lucrărilor de reparaţii şi întreţinere şi participarea la recepţia lor ,consemnând finalizarea acestora ; asigură efectuarea de plăţi corespunzătoare stadiuluilucrării;i) controlul personalului angajat de asociaţia de proprietari pentru curăţenie , încărcarea şievacuarea gunoiului menajer şi alte activităţi;j) inspectarea periodică (cel puţin o dată pe trimestru) a construcţiilor şi instalaţiilor aflate înproprietate comună;k) asigurarea cunoşterii şi respectării regulilor de locuit în condominiu;Art. 14 Indiferent dacă managementul financiar al asociaţiei de proprietari este asigurat deadministrator care îndeplineşte şi funcţia de contabil sau de o persoană fizică angajată de asociaţieîn funcţia de contabil , acesta se realizează prin :a) gestionarea bunurilor şi fondurilor băneşti;b) întocmirea listelor lunare de plăţi , afişarea acestora la fiecare scară în parte în termen demaxim 5 zile de la data primirii ultimei facturi.Modelul listei de plata a cheltuielilor deîntreţinere va fi cel prezentat în anexa 1 la prezentul act normativ, astfel cum acesta estereglementat de Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2329/2001.Lista de plată va trebuisă cuprindă, în mod obligatoriu, următoarele date: data afişării, data scadentă şi coefientul depenalizări ce urmează a fi aplicat pentru plata cu întârziere.c) încasarea cotelor de contribuţie a proprietarilor la cheltuielile curente , la formarea fondului derulment , a celui de reparaţii sau investiţii ;3


d) efectuarea plăţilor pentru furnizorii de servicii ( inclusiv pentru persoanele stabilite deadunarea generală a asociaţiei de proprietari de a fi retribuite );e) calcularea şi încasarea penalizărilor conform legislaţiei în vigoare şi a sistemului aprobat deadunarea generală a asociaţiei de proprietari ;f) sesizarea comitetului executiv în vederea somării restanţierilor şi aplicarea procedurii derecuperare a restanţelor , cu penalizările respective (dacă în timp de 90 de zile nu a încasatrestanţele , aceştia sunt declaraţi rău – platnici şi acţionaţi în judecată prin preşedinteleasociaţiei de proprietari);g) actualizarea fondului de rulment şi a fondului de reparaţii conform hotărârii adunării generale;h) întocmirea şi păstrarea evidenţelor contabile şi a registrelor asociaţiei de proprietari;l) întocmirea şi păstrarea condicii de prezenţă şi prezentarea acesteia preşedintelui pentruverificare şi confirmare(cel puţin o dată pe săptămână);m) întocmirea statelor de plată şi prezentarea lor preşedintelui asociaţiei şi preşedintelui comisieide cenzori pentru verificare şi aprobare; în lipsa acestor aprobări, administratorul nu vaefectua plata salariilor şi a celorlalte tipuri de indeminzaţii;n) prezentarea la solicitarea comitetului executiv , a comisiei de cenzori sau a organelor decontrol din cadrul Consiliului Local a rapoartelor sau a documentelor necesare unor verificărifinanciar – contabile a asociaţiei de proprietari;o) controlul facturării corecte a consumurilor în funcţie de indexul contoarelor de la bloc sau alcontoarelor din apartamente , conform prevederilor legale şi în funcţie de normelemetodologice de repartizare a consumurilor.p) verificarea periodică a corectitudinii declarării consumurilor de apă rece şi apă caldămenajeră de către proprietari;q) întocmirea registrului de corespondenţă. În prima parte a registrului se înregistrează toatedocumentele primite în asociaţie, în partea a doua se înregistrează toate documentele care iesdin asociaţie. Nici un document nu intră şi nu iese din asociaţie fără să fie înregistrat în acestregistru. Administratorul este obligat să primească toate cererile şi reclamaţiile de laproprietari/chiriaşi, să le înregistreze şi să le prezinte preşedintelui asociaţiei.PREVEDERI PRIVIND TRANSPARENŢA ACTIVITĂŢII ASOCIAŢIEI DE PROPRIETARIArt. 15 Preşedintele asociaţiei este obligat să citească toate documentele prezentate de administrator şidupă aceea să le repartizeze persoanelor responsabile pentru a le rezolva, care sunt obligate să verificecele sesizate şi să formuleze răspuns legal şi să –l prezinte preşedintelui pentru semnat. Conformprevedrilor H.G. 400/2003, preşedintele asociaţiei de proprietari este obligat să răspundă la cereri şireclamaţii în termen de 5 zile de la înregistrarea acestora, iar administratorul se va ocupa de înregistrareaşi transmiterea răspunsului către petent.Art. 16 Preşedintele, administratorul şi cenzorul au obligaţia de a asigura transparenţa activităţiiasociaţiei de proprietari. Pentru aceasta au obligaţia de a prezenta membrilor asociaţiei de proprietari:situaţia financiar – contabilă a asociaţiei, documentele justificative, contractele încheiate cu furnizorii deservicii sau pentru reparaţia şi întreţinerea părţilor comune sau pentru închirierea spaţiilor comune şioricare alte documente care se referă la modul de întocmire a listelor de plată lunare, administrareacondominiului şi cheltuirea banilor proprietarilor, etc..Preşedintele, cenzorul şi administratorul sunt obligaţi să dea explicaţi tuturor proprietarilor,chiriaşilor la toate întrebările acestora privind calculul cotei de contribuţie la cheltuielile asociaţiei deproprietari, administrarea condominiului şi cheltuirea banilor proprietarilor, conform art. 23, pct. A, lit. b,din H.G. nr. – 400/2003.Art. 17 Prin grija preşedintelui şi administratorului la Asociaţia de proprietari se confecţioneazăurmătoarele ştampile:4


‣ Ştampila rotundă cu antetul asociaţiei de proprietari, care se păstrează şi se foloseşte numaide către preşedintele asociaţiei de proprietari, iar în lipsa acestuia de către cel care-i ţinelocul. Ştampila se ridică de la administratorul asociaţiei pe bază de semnătură şi proces –verbal, în care se specifică clar câteva reguli de păstrare şi folosire, data şi ora când a fostridicată.‣ Ştampila triunghiulară cu antetul asociaţiei de proprietari şi inscripţia “ CENZOR “, care sepăstrează şi se foloseşte numai de către preşedintele comisiei de cenzori. Ştampila se ridicăde la administratorul asociaţiei pe bază de semnătură şi de proces – verbal, în care să sespecifice câteva reguli de păstrare şi folosire, data şi ora când a fost ridicată.‣ Ştampila rombică cu antetul asociaţiei de proprietari şi inscripţia “ ADMINISTRATOR “ ,care se păstrează şi se foloseşte numai de către administratorul asociaţiei de proprietari.Ştampila se ridică de la administratorul asociaţiei pe bază de semnătură şi de proces –verbal, în care să se stipuleze câteva reguli de păstrare şi folosire, data şi ora când a fostridicată. Pe procesul – verbal la persoana care predă semnează preşedintele asociaţiei deproprietari.‣ Ştampila dreptunghiulară cu antetul asociaţiei de proprietari, Nr. …, Anul …, Luna …, Zi…, care se păstrează şi se foloseşte numai de către administratorul asociaţiei şi se pune petoate documentele care intră sau ies din asociaţie, dându-se astfel număr de înregistraretuturor documentelor care intră sau ies din asociaţie. Ştampila se ridică de la preşedinteleasociaţiei de proprietari pe bază de semnătură şi de proces – verbal, în care să se stipulezecâteva reguli de păstrare şi folosire, data şi ora când a fost ridicată. Pe procesul – verbal lapersoana care predă va semna preşedintele asociaţiei de proprietari.Persoanele care semnează de ridicarea ştampilelor vor răspunde civil sau penal de păstrarea şifolosirea legală a acestor ştampile. Înstrăinarea lor este strict interzisă, aceasta făcându-se numaipe bază de semnătură şi de proces – verbal.Art. 18 La avizierul fiecărei scări din cadrul asociaţiei de proprietari va fi afişat un tabel cu persoanelealese legal, în conducerea asociaţiei de proprietari, după următorul model:ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI Nr. ………STR. ……………………………, Nr. ……….Bl. …………., Sc. …., Telefon ……………..Cod fiscal ……………………………….Cont nr. …………………………., la ……….AVIZATPREŞEDINTELE ASOCIAŢIEI DE PROPRIETARI………………………………………TABEL NOMINALCU ORGANELE DE CONDUCERE ALESE ÎN ADUNAREA GENERALĂ ŞICU PERSONALUL DE ADMINISTRARE ŞI ÎNTREŢINERE ANGAJATNr.crt. NUMELE ŞI PRENUMELE FUNCŢIA STUDIICOMITETUL EXECUTIV1 Preşedinte2 Vicepreşedinte3 Secretar4 Membru5 MembruCOMISIA DE CENZORI1 Preşedinte2 Membru3 MembruANGAJAŢI1 Administrator2 Femeie serviciu3 Femeie serviciu5Bl., Ap.,Nr. TELEFONOBS.


4 Femeie serviciu5 Instalator6ADMINISTRATOR………………………..PREŞEDINTE COMISIA DE CENZORI…………………………………SALARIZAREA PERSONALULUI ANGAJAT ŞI INDEMNIZAREA PERSOANELOR ALESEÎN FUNCŢII DE CONDUCERE ÎN CADRUL ASOCIAŢIEI DE PROPRIETARIArt. 19 Atât conducerea asociaţiei de proprietari cât şi cenzorii şi administratorul sunt aleşi de cătreproprietari , în faţa cărora sunt obligaţi să răspundă la toate solicitările acestora . Cei ce nu se achită deaceste sarcini pot fi schimbaţi din funcţie de către adunarea generală . Pentru ca proprietarii să fiedeserviţi calitativ , cei aleşi trebuiesc remuneraţi ca atare . Nu se poate cere unui preşedinte să se impliceîntr-o activitate laborioasă fără să fie plătit.Art. 20 Este interzisă scutirea de la plata anumitor cheltuieli de întreţinere a persoanelor alese înconducerea asociaţiei de proprietari , a cenzorilor şi a persoanelor care desfăşoară activităţilucrative în folosul asociaţiei de proprietari (şef de scară ,etc.) este o practică larg întâlnită , aceastămodalitate de recompensare nu îşi găseşte nici un suport legal.Art. 21 Personalul din cadrul asociaţiei de proprietari trebuie angajat cu contract individual de muncă ,indiferent de forma acestuia. 1Art. 22 Drepturile salariale pentru adminstratorul asociaţiei, care îndeplinişte şi funcţiile de contabil şicasier sunt stabilite în adunarea generală a proprietarilor, ţinându-se cont de următoarea grilă orientativă,pentru un program de lucru de 8 ore/zi:Nr.deapartamenteSalariu brut10 – 150 500.000 – 2.500.000 lei151 – 300 2.500.001 – 4.500.000 lei301 – 450 4.500.001. – 6.750.000 lei451 – 600 6.750.001 – 9.000.000 leiPeste 6019.000.001. – 10.500.000 leiArt. 23 Preşedintele asociaţiei de proprietari şi preşedintele comisiei de cenzori pot primi, cu aprobareaadunării generale, indemnizaţii reprezentând 75% , respectiv 50% din salariul stabilit pentruadministrator. Aceste indeminizaţii sunt orientative.CAPITOLUL IIDREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PROPRIETARILOR ÎN CADRULASOCIAŢIEI DE PROPRIETARI1 Având în vedere faptul că H.G. 400/2003 nu face nici o referire cu privire la forma legală de angajare , astel încât , neexistânddispoziţii speciale în acest sens , se aplică prevederile generale din legislaţia muncii , ceea ce înseamnă că îngrijitorul ,contabilul , casierul , etc. vor fi angajaţi cu contract individual de muncă , astfel cum reglementează Codul muncii . Şi cu acestepersoane s-ar putea încheia convenţii civile de prestări servicii cu o singură condiţie : să aibă statutul de persoană fizicăautorizată.6


Art. 24 Drepturile şi obligaţiile proprietarilor în cadrul asociaţiei de proprietari reprezintă o noţiune ceimplică două aspecte: pe de o parte , dreptul de proprietate individuală a fiecăruia poate fi exercitatnumai conform destinaţiei sale economice şi sociale recunoscute de lege , ceea ce implică obligaţiaproprietarilor de a se limita la folosirea normală a bunului conform destinaţiei sale de spaţiu de locuit şi dea nu stânjeni sub nici o formă pe ceilalţi proprietari în exercitarea dreptului lor , iar pe de altă parte ,dreptul asupra proprietăţii comune specifică condominiului care impune coproprietarului obligaţia caprin exercitarea dreptului său de folosinţă asupra acestor părţi să nu lezeze dreptul de aceeaşi natură acelorlaţi coproprietari , utilizarea proprietăţii comune să corespundă destinaţiei sale şi fiecare dintrecoproprietari să suporte , proproţional cu întinderea cotei sale , cheltuielile de conservare şi întreţinere aacesteia.Art. 25 Proprietarii au în principal următoarele drepturi :a) să participe la adunarea generală a proprietarilor , să aleagă şi să fie alesi în organele deconducere ale asociaţiei de proprietari ;b) să primească explicaţii cu privire la calculul cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei şisă îl conteste preşedintelui în termen de 10 zile de la afişarea listei cuprinzând cuantumul stabilit al acesteicote ; contestaţia nu suspendă plata contribuţiei . Preşedintele asociaţiei de proprietari este obligat sărăspundă la contestaţie în termen de 5 zile . Neexercitarea acestui drept nu îl impiedică pe proprietar , caîn cadrul acţiunii în pretenţii exercitată de asociaţie împotriva sa , să dovedească nelegalitatea stabiliriiacestor cote;c) să folosească spaţiile şi instalaţiile comune din interiorul şi exteriorul clădirii , fără a stânjeniîn vreun fel utilizarea în egală măsură a acestora de către ceilalţi coproprietari.Art. 26 Proprietarii au în principal următoarele obligaţii:a) contribuirea la constituirea mijloacelor băneşti şi materiale ale asociaţiei de proprietari şiachitarea la termenul stabilit a cotei de contribuţie ce le revin în cadrul cheltuielilor asociaţiei;b) întreţinerea în bune condiţii a spaţiilor şi instalaţiilor comune din interiorul şi exteriorulclădirii şi luarea măsurilor pentru repararea şi menţinerea în stare de siguranţă şi defuncţionalitate a locuinţei şi a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din folosinţaexclusivă;c) contribuirea la repararea sau după caz la consolidarea şi menţinerea în stare de siguranţă aproprietăţii comune indivize din cadrul condominiului;d) să permită accesul reprezentanţilor asociaţiei de proprietari pentru verificare şi citirea lunară aaparatelor de măsură(apometre).Art. 27 Proprietarul unui apartament sau al unui spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuinţădin cadrul unui condominiu are obligaţia să accepte accesul în apartamentul său al unuireprezentant al asociaţiei , cu un preaviz de 15 zile , atunci când este necesar să se inspecteze , să serepare sau să se înlocuiască elemente din proprietatea comună la care poate avea acces numai dinrespectivul apartament . Fac excepţie cazurile de urgenţă când nu mai este necesar nici un preaviz .Art. 28 Fiecare proprietar al unui apartament sau spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuinţă dincadrul unui condominiu , fie că locuieşte la ultimul nivel sau nu , are obligaţia de a aduce la cunoştinţaconducerii asociaţiei de proprietari starea de degradare a acoperişului 2 printr-o cerere scrisă , în care săsolicite luarea măsurilor necesare . Cererea se va adresa preşedintelui asociaţiei de proprietari şi va fiînregistrată de către administrator în registrul de evidenţă a corespondenţei . La primirea cererii ,preşedintele va convoca de urgenţă comitetul executiv şi administratorul , formând o comisie care să se2 Ţinând cont de problemele tot mai frecvente sesizate de locuitorii Municipiului Galaţi cu privire la degradarea continuă apărţilor comune din condominiu (acoperiş , subsol, etc.) prezentăm în continuare anumite aspecte referitoare la constatareanecesităţii efecturii lucrărilor de reparaţii , contractarea firmelor specializate în efectuarea lucrărilor , întocmirea documentaţieiaferente , precum şi modaliatatea de finanţare a acestora. Având în vedere faptul că la momentul actual degradareaacoperişului este cea mai frecventă problemă apărută în cadrul asociaţiilor de proprietari , vom prezenta modul în care trebuiesă acţioneze atât proprietarii condominiului cât şi asociaţia de proprietari , prin intermediul organelor de conducere şiadministratorului . În mod similar se poate proceda şi în cazul altor lucrări de reparaţii la părţile de construcţii şi instalaţiicomune.7


deplaseze la faţa locului şi să constate starea de fapt a acoperişului. Constatarea va fi cuprinsă într-unproces – verbal întocmit de administrator şi semnat de preşedinte şi membrii comisiei . Conţinutulprocesului – verbal de constatare va fi adus la cunoştinţa proprietarilor din scara respectivă , într-o şedinţăce va fi convocată în termen de o zi de la data încheierii procesului –verbal . Convocarea se face de cătreşeful scării respective sau de orice alt proprietar din imobil şi la care au obligaţia să participe toţiproprietarii .În cadrul acestei şedinţe , preşedintele şi administratorul vor aduce la cunoştinţa proprietarilor,spre analiză şi aprobare , ofertele unor societăţi sau firme specializate , care satisfac cerinţele în vedereaexecutării lucrărilor , conform legilor existente , urmând ca aceştia să ia hotărârea cu privire la firma ce vaexecuta lucrarea.Hotărârea va fi consemnată într-un proces – verbal ce va sta la baza încheierii contractului deexecuţie cu firma aleasă .Art. 29 Proprietarii apartamentelor sau spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă din cadrul unuicondominiu au obligaţia de a contribui la constituirea fondului de reparaţii , iar dacă acesta nu esteconstituit , au obligaţia de a contribui cu cota parte ce le revine din totalul cheltuielilor efectuate cu ocaziarefacerii hidroizolaţiei/altor lucrări de reparare, întreţinere sau consolidare la celelalte elemente aleprorietăţii comune.Art. 30 La finalizarea lucrărilor , administratorul , preşedintele şi reprezentanţii proprietarilorbeneficiari ai lucrării vor încheia cu firma prestatoare un proces – verbal de recepţie a lucrării după ce , înprealabil , s-a efectuat proba prin inundare(în cazul hidroizolaţiei)/alte probe specifice pentru fiecarecategorie de lucrări.Art. 31 Toate actele menţionate la articolele precedente vor fi înregistrate în registrul de corespondenţăal asociaţei şi vor fi păstrate în arhivă .Art. 32 Fiecare proprietar de apartament din cadrul unui condominiu are obligaţia de anunţa în scrisasociaţia de proprietari atunci când primeşte în vizită persoane pe o perioadă ce depăşeşte 15 zilecalendaristice în decursul unei luni.Art. 33 Fiecare proprietar are dreptul de a fi scutit , la cerere , de la plata cheltuielilor de întreţinererepartizate pe numărul de persoane care locuiesc în mod curent în clădire, dacă lipseşte din apartament celpuţin 15 zile calendaristice în decursul unei luni. Scăderea de la plata cheltuielilor se va face de cătreadministrator în baza cererii scrise a proprietarului, aprobată de preşedinte şi înregistrată în registrul decorespondenţă şi păstrată în arhiva asociaţiei . Cererea de scădere se predă personal administratorului .Art. 34 În caz de litigiu cu privire la numărul de persoane care locuiesc în mod curent în apartament peo anumită lună , comitetul executiv al asociaţiei de proprietari are dreptul de a efectua verficări în urmacărora va lua o decizie.Art. 35 Proprietarii care s-au debranşat total de la sistemul centralizat de furnizare a energiei termice auobligaţia de a izola conductele aparente care traversează spaţiul debranşat . În caz contrar , aceştia vor fipuşi la plata unei cote – părţi din totalul energiei termice furnizate în cazul în care apartamentul nu ar fifost debranşat.În cazul apartamentelor debranşate parţial sau total de la sistemul centralizat de furnizare aenergiei termice , proprietarii au obligaţia de a face dovada modului de încălzire. Dacă susţin că folosescpentru încălzire radiatoare electrice, proprietarii au obligaţia de a prezenta la asociaţie copii după ultimelefacturi de energie electrică ( ultimele 6 luni). Dacă din aceste facturi rezultă faptul că nu utilizează pentruîncălzire energia electrică , dovedită prin consumul constant mai ridicat de energie electrică , singuramodalitate de încălzire rămâmând gazul metan , plătit în mod egal de toate persoanele din imobil(debranşaţi şi nedebranşaţi),membrii comitetului executiv vor lua hotărârea de a le i se imputa o parte dinconsumul de gaz metan înregistrat peste consumul mediu aferent lunilor de iarnă în perioada în care nuerau apartamente debranşate .8


CAPITOLUL IIICHELTUIELI DE ÎNTREŢINEREREPARTIZAREA CHELTUIELILOR DE ÎNTREŢINEREArt. 36 Prin cheltuieli de întreţinere se înţeleg cheltuielile privind serviciile de care beneficiazăpersoanele (proprietari / locatari) care locuiesc sau desfăşoară activităţi în mod curent în cadrulcondominiului , cheltuielile efctuate pentru întreţinerea , repararea şi , după caz , consolidarea părţilor dincondominiu aflate în proprietatea comună indiviză , precum şi cheltuielile efectuate pentru administrareacondominiului şi pentru furnizarea de utilităţi .Art. 37 Cheltuielile pe persoană sunt următoarele :a) cheltuielile aferente consumului de apă rece , apă caldă , canalizare (în cazul apartamentelornecontorizate);b) cheltuielile pentru salubrizarea , deratizarea şi dezinsecţia clădirii;c) cheltuielile aferente consumului de energie electrică pe casa scării , inclusiv cea necesarăpentru funcţionarea ascensorului;d) cheltuielile aferente consumului de gaze naturale , exceptându-se apartamentele contorizate ;e) salarii pentru curăţenie şi evacuarea gunoiului menajer.Aceste cheltuieli se repartizează proporţional cu numărul de persoane care locuiesc în mod curentîn apartament .Art. 38 Cheltuielile pe cotă parte de proprietate sunt cele pentru :a) lucrări de întreţinere , de reparaţii şi , după caz , de consolidare la părţile de construcţii şiinstalaţii aflate în proprietatea comună ;b) fonduri stabilite;c) încălzirea spaţiilor aflate în proprietatea comună ;d) consumurile de apă , canalizare , apă caldă , gaze naturale aferente proprietăţii comune ;e) necesităţi administrative şi materiale consumabile;f) întreţinerea , reparaţia şi revizia ascensorului ;g) întreţinere interfon şi alte sisteme şi echipamente instalate pe proprietatea comunăh) personalul angajat al asociaţiei (salarii pentru administrator , contabil , casier , fochist,instalator , electrician , etc. ) , cu excepţia personalului pentru curăţenie;i) indemnizaţii acordate membrilor asociaţiei de proprietari şi / sau persoanelor alese în funcţiide conducere(preşedinte , membrii comitetului executiv , membrii comisiei de cenzori).Acest tip de cheltuieli se repartizează proproţional cu cota parte indiviză de proprietate , astfel cumeste înscrisă în actul de proprietate şi acordul de asociere .Art. 39 Cheltuielile pe consumatorii tehnici şi/sau de altă natură reprezintă cheltuielile asociaţieipentru :a) încălzirea apartamentelor / spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă , acestearepartizându-se proproţional cu suprafaţa utilă înscrisă în actul de proprietate . În cazulapartamentelor parţial debranşate de la sistemul centralizat de distribuire a agentului termic ,modul de repartizare a cheltuielilor aferente consumului se va stabili prin hotărâre a adunăriigenerale a proprietarilor.b) Întreţinerea , repararea sau înlocuiri la antenele colective de televiziune , acestea repartizânduseîn funcţie de numărul prizelor de televizoare ;c) Cutiile poştale şi cheile de la uşa de intrare comună în clădire , acestea repatizându-se înraport cu numărul locuinţelor şi spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă.9


DISPOZIŢII SPECIALE CU PRIVIRE LA REPARTIZAREA CHELTUIELILOR DEÎNTREŢINEREArt. 40 În cazul în care un proprietar înregistrează la asociaţie o cerere de scădere temporară dela plata cheltuielilor de întreţinere , în condiţiile art. 29 , se vor repartiza , proporţional cu numărulde persoane rămase în apartament, numai cheltuielile de întreţinere care se repartizează pepersoană , fără a se stinge obligaţia achitării cheltuielilor pe cotă parte din proprietatea comună şipe consumatorii tehnici.Art. 41 Persoanele care locuiesc în apartamente situate la subsol , demisol , parter , mezanin , precumşi la etaju 1 din condominiile fără mezanin pot să nu contribuie la plata cheltuielilor aferente consumuluide energie electrică pentru funcţionarea ascensorului , numai dacă astfel a aprobat , prin hotărâreconsemnată în proces - verbal, adunarea generală a proprietarilor.În cazul în care , la etajele superioare , există băi , spălătorii , uscătorii , persoanele de la alin .1 ,care beneficiază de scutiri de la plata energiei electrice pentru ascensor , în baza hotărârii adunăriigenerale , îşi vor asuma un angajament scris , înregistrat la asociaţie , cum că nu folosesc spaţiile situate laetajele superioare .Celelalte cheltuieli , aferente lucrărilor de întreţinere , revizie şi reparaţie a ascensorului se suportăde toţi proprietarii , acestea fiind cheltuieli comune care se repartizează proproţional cu cota – parte dinproprietatea comună a fiecăruia.Art. 42 Deţinătorii de animale de companie au obligaţia de a respecta normele generale decurăţenie , igienă şi de întreţinere în condiţii optime a spaţiului comun , fără a aduce atingere liniştiişi ordinii publice , precum şi drepturilor celorlalţi proprietari vecini , supunându-se legislaţiei învigoare cu privire la deţinătorii de animale .Deţinătorii de animale de companie (câini , pisici) care nu au contorizate consumurile pot fiobligaţi la plata , în plus , cu o persoană, a cheltuielilor de întreţinere aferente consumurilor de apă.MAJORĂRI PENTRU PLATA CU ÎNTÂRZIEREA CHELTUIELILOR DE ÎNTREŢINEREArt. 43 Sistemul de penalizări pentru plata cu întârziere a serviciilor către furnizori este stabilit deurmătoarele acte normative :• Legea nr. 198/1997 care stabileşte o cotă de majorare de 0,2% pe zi de întârziere ,începând cu data de 01.12.1997• H.G. nr. 564/2000 – 0,15% , începând cu data de 01.07.2000• H.G.nr. 1043/2001 – 0,1% , începând cu data 01.11.2001• H.G. nr. 874/2002 – 0,07% , începând cu data 01.09.2002• H.G.nr. 1513/2002 – 0,06%, începând cu data 01.01.2003• H.G. nr. 67/2004 – 0,06% .În plus faţă de aceste majorări de întârziere stabilite prin actele normative de la alin.1 , asociaţiaare dreptul de a stabili , prin hotărâre a adunării generale , un sistem propriu de penalităţi , de până la0,2% pe zi întârziere , care se aplică şi la cheltuielile comune .Evidenţa contabilă a penalităţilor se va ţine separat de cea a cheltuielilor de întreţinere .Suma penalizărilor nu poate depăşi cota de întreţinere lunară la care s-au aplicat.Este nelegală aplicarea penalităţilor la penalităţi.10


CAPITOLUL IVÎNCASAREA COTELOR DE CONTRIBUŢIE LA CHELTUIELILE DEÎNTREŢINEREArt. 44 Toţi proprietarii de apartamente trebuie să plătească în avans cota ce le revine din buget pentrucheltuielile comune precum şi cheltuielile de întreţinere , adică fondul de rulment.Art. 45 Orice proprietar poate fi acţionat în judecată de către asociaţia de proprietari , dacă se facevinovat de neplata cheltuielilor , înclusiv a celor neprevăzute , timp de mai mult de 90 de zile de latermenul de plată, stabilit în lista de plată.Art. 46 În situaţia chiriaşilor debitori , asociaţia de proprietari pentru recuperarea cheltuielilor deîntreţinere restante se poate îndrepta împotriva chiriaşului(în măsura în care acestea sunt prevăzute, princontract, în sarcina chiriaşului) şi a proprietarului , care răspund în solidar sau numai împotrivaproprietarului, în cazul care acesta nu a stabilit, prin contractul de închiriere, că obligaţia sa de plată acheltuielilor de întreţinere va fi îndeplinită de către chiriaş pe durata contractului, cu dreptul proprietaruluide acţiona, prin regres, împotriva chiriaşului.Art. 47 Asociaţia de proprietari are un privilegiu cu rang prioritar asupra apartamentelor şi altor spaţii ,proprietatea membrilor săi , precum şi un privilegiu asupra tuturor bunurilor mobile ale acestora , pentrusumele datorate cu titlul de contribuţie la cheltuielile comune ale clădirii , dacă reprezintă o restenţă de celpuţin 3 luni , după cheltuielile de judecată datorate tuturor creditorilor în interesul cărora au fost făcute.Art. 48 Privilegiul se înscrie la cererea preşedintelui asociaţiei de proprietari adresată Biroului de Cartefunciară a judecătoriei în a cărei circumscripţie este situat imobilul .Art. 49 Privilegiul înscris de către asociaţia de proprietari , dă dreptul acesteia , ca în cazul pornirii uneiexecutări silite asupra bunurilor respective , de către ea sau de către alt creditor , în măsura în care aobţinut o sentinţă definitivă de obligare a proprietarului la plata cotelor de întreţinere pentru care s-aînscris privilegiul să fie preferată celorlaţi creditori la împărţirea sumelor rezultate din vânzareabunurilor, precum şi de a urmări imobilul în mâinile oricui s-ar afla .CAPITOLUL VRELAŢIILE ASOCIAŢIILOR DE PROPRIETARI CU FURNIZORII DESERVICII ŞI CU INSTITUŢIILE/AUTORITĂŢILE PUBLICEArt. 50 Asociaţia de proprietari, prin preşedinte şi administrator, are obligaţia ca, în momentulîncheierii contractelor de furnizare a diverselor utilităţi, va încheia cu fiecare proprietar o convenţie princare acesta se obliga la plata serviciilor primite, în caz contrar, să accepte blindarea instalaţiilor aflate înproprietatea individuală. Convenţiile vor fi anexă la contract, fiind parte integrantă din acesta. În bazaacestor convenţii, furnizorii de utilităţi nu pot efectua blindări ale instalaţiilor aferente întreguluicondominiu, neexistând temei legal.Art. 51 Este interzis reprezentanţilor furnizorilor de servicii/utilităţi de a pătrunde în spaţiile aflate înproprietatea comună indiviză, fără acordul şi prezenţa reprezentanţilor asociaţiei de proprietari(preşedinteşi/sau administrator).Art. 52 Toate asociaţiile de locatari din municipiul Galaţi care până la data apariţiei prezentuluiact normativ nu au demarat procedura de transformare în asociaţii de proprietari au obligaţia de aintra în legalitate până în data de 30 septembrie 2005.Asociaţiile de proprietari au obligaţia de a se reorganiza, astfel încât în componenţa lor sănu existe mai mult de 400 de apartamente.11


CAPITOLUL VICONTRAVENŢII ŞI SANCŢIUNIArt. 53 Constituie contravenţie:a) Nerespectarea obligaţiei asociaţiei de locatari de a se reorganiza în asociaţie de proprietaripotrivit prevederilor O.G nr. 85/2001 şi H.G. nr. 400/2003, până la termenul fixat de prezentahotărâre sau nerespectarea obligaţiei de a se reorganiza în asociaţii de proprietari de maxim400 de apartamente şi se sancţionează cu amenda de la 10.000.000 la 25.000.000 lei.În cazul în care asociaţia de proprietari nu a respectat termenul pentrutransformare/reorganizare, din motive neimputabile se va acorda un termen de 60 de zile de ladata constatării pentru intrarea în legalitate. Nerespectarea nici a acestui termen atrage dupăsine aplicarea sancţiunii prevăzute la lit. a.b) Neadoptarea, în adunarea generală a proprietarilor, a hotărârii cu privire la stabilirea moduluide organizare şi de conducerii a contabilităţii asociaţiei de proprietari(în partidă simplă sau înpartidă dublă) şi se sancţionează cu amenda de la 5.000.000 la 15.000.000 lei.Art. 54 Constiutie contravenţie fapta membrilor comitetului executiv:a) De a nu îndeplini activitatea de administrare şi întreţinere curentă a condominiului şi sesancţionează cu amenda de la 5.000.000 la 25.000.000 lei.b) De a nu lua măsurile necesare desfăşurării activităţilor edilitar – gospodăreşti pentrufuncţionarea în bune condiţii a instalaţiilor clădirii şi se sancţionează cu amendă de la5.000.000 la 25.000.000 lei.c) De a nu se ocupa de organizarea adunării generale ordinare, cel puţin o dată pe an, sau a celorextraordinare, pentru situaţii speciale, şi se sancţionează cu amenda de la 3.000.000 la11.000.000 lei.d) De a refuza, în mod nejustificat, să permită proprietarilor schimbarea destinaţieispaţiilor/locuinţelor deţinute în proprietate, în conformitate cu prevederile art. 6, al. 3 din H.G.nr. 400/2003 şi se sancţionează cu amenda de la 3.000.000 la 11.000.000 lei.e) De a nu se ocupa de încheierea convenţiei anuale privind contribuţia la cheltuielile aferenteconsumurilor înregistrate de către persoanele juridice/persoanele fizice care îşi au sediul/caredesfăşoară activităţi în apartamente/spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă din cadrulcondominiului şi se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 la 15.000.000 lei.f) De a nu respecta prevederile art. 6, al. 2 şi ale art. 8 din Legea nr. 234/2002 privind angajareaadministratorului şi a altor categorii de personal, fără forme legale şi şi se sancţionează cuamenda de la 10.000.000 la 20.000.000 lei.g) De a nu solicita administratorului angajat depunerea garanţiilor materiale în conformitate cuart.5, al. 3 – 5 din H.G. nr. 400/2003 şi cu Legea nr. 22/1969 şi se sancţionează cu amendă dela 5.000.000 la 10.000.000 lei.h) De a menţine în funcţie un administrator de imobile neatestat, după încheierea procedurii deatestare şi se sancţionează cu amenda de la 5.000.000 la 25.000.000 lei.i) De a adopta hotărâri contrare prevederilor H.G. nr. 400/2003 şi se sancţionează cu amenda dela 3.000.000 la 10.000.000 lei.j) De a pune în aplicare hotărâri adoptate în şedinţe de comitet executiv nestatutare(lipsacvorumului – 50%+1 dintre membri, lipsa numărului necesar de voturi – 50%+1 dintre ceiprezenţi) şi se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 la 25.000.000 lei.k) De a lua hotărâri cu privire la acordarea de indemnizaţii/alte stimulente materiale preşedinteluiasociaţiei de proprietari, membrilor săi ori preşedintelui şi membrilor comisiei de cenzori şi sesancţionează cu amendă de la 5.000.000 la 25.000.000 lei.12


l) De a lua hotărâri cu privire la acordarea unor prime/premieri personalului angajat fărăaprobarea adunării generale a proprietarilor şi fără a fi prevăzute în bugetul de venituri şicheltuieli şi se sancţionează cu amenda de la 5.000.000 la 25.000.000 lei.m) De a nu întocmi şi păstra registrele cu procesele verbale ale adunării generale şi ale şedinţelorde comitet în conformitate cu prevederile legale şi se sancţionează cu amenda de la 2.000.000la 6.000.000 lei.n) De a nu întocmi şi de a nu prezenta adunării generale planul annual de întreţinere şi reparaţiila părţile comune, precum şi raportul de activitate şi se sancţionează cu amenda de la10.000.000 la 20.000.000 lei.Art. 55 Constituie contravenţie fapta preşedintelui:a) De a nu respecta prevederile statutului, hotărârile adunării generale a proprietarilor, precum şiprevederile bugetului de venituri şi cheltuieli astfel cum a fost aprobat de aceasta şi sesancţionează cu amenda de la 5.000.000 la 15.000.000 lei.b) De a nu convoca adunarea generală ordinară, cel puţin o dată pe an, sau adunările generaleextraordinare, pentru situaţii speciale şi se sancţionează cu amenda de la 3.000.000 la11.000.000 lei.c) De a lua hotărâri fără aprobarea comitetului executiv şi se sancţionează cu amenda de la1.000.000 la 5.000.000 lei.d) De a menţine în funcţie un administrator persoană fizică neatestată, după încheierea proceduriide atestare sau a unui administrator aflat în situaţii de incompatibilitate, de care a avutcunoştinţă şi se sancţionează cu amenda de la 5.000.000 la 25.000.000 lei.e) De a nu depune diligenţele necesare(convocarea adunării generale, precum şi întocmireadocumentaţiei prevăzute în H.G. nr. 400/2003) în vedere transformării asociaţiei de locatari înasociaţie de proprietari şi se sancţionează cu amenda de la 5.000.000 la 25.000.000 lei.f) De a nu răspunde în scris, în termen de 5 zile de la data înregistrării, cererile şi reclamaţiilevenite din partea proprietarilor şi se sancţionează cu amenda de la 3.000.000 la 10.000.000 lei.g) De a nu elibera actele necesare solicitate de proprietari şi la care aceştia sunt îndreptăţiţi şi sesancţionează cu amenda de la 5.000.000 la 15.000.000 lei.h) De a nu preda, cu ocazia schimbării sale din funcţie, prin hotărârea valabilă a adunăriigenerale, a ştampilei asociaţiei şi a celorlalte documente ale acesteia aflate în posesia sa,precum şi de a obstrucţiona, prin diverse acţiuni, activitatea asociaţiei de proprietari şi sesancţionează cu amenda de la 5.000.000 la 10.000.000 lei.i) De a nu colabora cu organele administraţiei publice locale şi de a pune la dispoziţie, la cerereaacestora, documentele şi toate informaţiile necesare efectuării unei verificări financiar –contabile ori soluţionării petiţiilor şi se sancţionează cu amenda de la 10.000.000 la 25.000.000lei.j) De a încheia contracte de închiriere sau de folosinţă cu anumite persoane fizice/juridice avândca obiect spaţiile aflate în proprietatea comună fără a exista o hotărâre a adunării generale înacest sens, şi fără acordul proprietarilor direct afectaţi şi se sancţionează cu amenda de la5.000.000 la 15.000.000 lei.Art .56 Constituie contravenţie fapta administratorului:a) De a deţine direct sau împreună cu soţul/soţia , rudele până la gradul al III – lea sau afinii pânăla gradul al II-lea o funcţie în cadrul comitetului executiv sau al comisiei de cenzori , precumşi aceea de a fi încadrat la orice societate cu capital de stat, privat sau mixt sau la o altăasociaţie de proprietari , cu excepţia situaţiilor prevăzute de H.C.L. nr. 114/2004 privindprocedura de atestare a administratorilor de imobile , persoane fizice şi se sancţionează cuamenda de la 10.000.000 la 20.000.000 lei şi cu retragerea definitivă a atestatului.b) De a nu inspecta periodic starea părţilor de construcţii şi a instalaţiilor comune şi sesancţionează cu amenda de la 5.000.000 la 25.000.000 lei.c) De a nu aduce la cunoştinţa comitetului executiv necesitatea efectuării eventualelor reparaţii lapărţile comune şi se sancţionează cu amenda de la 5.000.000 le 15.000.000 lei .13


d) De a nu colabora cu organele administraţiei publice locale şi de a nu le pune la dispoziţie , lacererea acestora , documentele şi toate informaţiile necesare efectuării unei verificări financiar– contabile ori soluţionării petiţiilor şi se sancţionează cu amenda de la 10.000.000 la25.000.000 lei şi retragerea definitivă a atestatului.e) De a nu înregistra cererile şi reclamaţiile primite ,sub orice formă , în registrul decorespondenţă, precum şi aceea de nu le aduce la cunoştinţa preşedintelui asociaţiei şi sesancţionează cu amenda de la 3.000.000 la 10.000.000 lei.f) De a nu participa efectiv la supravegherea execuţiei la părţile comune şi la recepţia acestora ,precum şi a citirii lunare a aparatelor de măsură de către reprezentanţii furnizorilor de utilităţişi se sancţionează cu amenda de la 5.000.000 la 25.000.000 lei şi cu retragerea definitivă aatestatului.g) De a nu colabora şi de a nu aplica sarcinile trasate de adunarea generală, de comitetul executivsau de către comisia de cenzori şi se sancţionează cu amenda de la 10.000.000 la 20.000.000lei şi cu retragerea definitivă a atestatului.h) De a nu preda arhiva şi gestiunea asociaţiei precum şi a altor bunuri aflate în posesia sa , cuocazia schimbării sale din funcţie, în condiţiile legii , precum şi de a obstrucţiona activitateaasociaţiei şi se sancţionează cu amenda de la 10.000.000 la 25.000.000 lei şi cu retragereadefinitivă a atestatului.i) De a utiliza registre , formulare şi acte contabile expirate sau care nu sunt aprobate de legeprecum şi aceea de a nu le arhiva conform prevederilor legale şi se sancţionează cu amenda dela 10.000.000 la 20.000.000 lei şi cu retragerea definitivă a atestatului.j) De a nu afişa listele de plată în termenul stabilit de prezenta hotărâre şi de a nu respectamodelul stabilit de aceasta şi se sancţionează cu amenda de la 5.000.000 la 10.000.000 lei.k) De a repartiza cheltuielile de întreţinere cu încălcarea dispoziţiilor Capitolului III din H.G. nr.400/2003 şi de a nu calcula penalităţile astfel cum acestea sunt prevăzute de lege şi sesancţionează cu amenda de la 10.000.000 la 25.000.000 lei şi cu retragerea definitivă aatestatului.l) De a nu respecta măsurile dispuse de organul de control , în termenul fixat de către acesta cuocazia verificărilor efectuate şi se sancţionează cu amenda de la 10.000.000 la 25.000.000 leişi cu retragerea definitivă a atestatului.m) De a încasa sau de a plăti salariul său ori a celorlalţi angajaţi fără ca statul de plată să fiesemnat şi ştampilat de preşedinte şi avizat de preşedintele comisiei de cenzori şi sesancţionează cu amenda de la 3.000.000 la 10.000.000 lein) De a nu elibera , în timp util , actele solicitate , în mod îndreptăţit de către proprietarii –membri , după ce le-a înaintat spre avizare preşedintelui sau/şi preşedintelui comisiei decenzori , după caz şi se sancţionează cu amenda de la 3.000.000 la 10.000.000 lei.Art. 57 Constituie contravenţie fapta membrilor comisiei de cenzori :a) De a nu respecta atribuţiile funcţionale prevăzute în H.G. nr. 400/2003 (art. 21 , al. 4 , lit. a-h)şi se sancţionează cu amenda de la 5.000.000 la 25.000.000 lei.b) De a nu prezenta , în faţa adunării generale a proprietarilor , o dată pe an , raportul asupraactivităţii sale şi se sancţionează cu amenda de la 3.000.000 la 10.000.000 lei.c) De a nu atenţiona pe administratorul de imobil , care deţine şi funcţia de contabil , în legăturăcu utilizarea unor registre , formulare tipizate sau a altor documente contabile care nu mai suntaprobate de lege şi se sancţionează cu amenda de la 3.000.000 la 10.000.000 lei.d) De a nu prezenta , prin administratorul de imobil , situaţia solduriloe elementelor de activ şi depasiv , până la 31ianuarie a fiecărui an pentru anul bugetar precedent la Compartimentulspecializat din cadrul Primăriei Municipiului Galaţi , în cazul în care asociaţia a optat pentruconducerea şi organizarea contabilităţii în partidă simplă şi se sancţionează cu amenda de la5.000.000 la 25.000.000 lei.14


Art.58 Constituie contravenţie fapta proprietarului :a) De a refuza nejustificat achitarea cotei de contribuţie la fondul de reparaţii stabilită deadunarea generală a proprietarilor precum şi , în condiţiile în care nu există fond de reparaţii ,de a refuza achitarea cotei părţi ce-I revine din totalul cheltuielilor efectuate pentru refacereahidroizolaţiei sau pentru realizarea de lucrări la alte părţi comune ale clădirii , cu respectareaprocedurilor stabilite de prezenta hotărâre şi de H.G. nr. 400/2003 şi se sancţionează cuamenda de la 5.000.000 la 25.000.000 lei .b) De a refuza în mod nejustificat efectuarea reparaţiilor la instalaţii aflate în folosinţa luiexclusivă , dacă prin aceasta cauzează celorlaţi proprietari daune materiale şi se sancţioneazăcu amenda de la 5.000.000 la 20.000.000 lei .c) De a refuza în mod nejustificat accesul în apartamentul său al uni reprezentant al asociaţiei deproprietari sau/şi al reprezentanţilor furnizorilor de utilităţi , atunci când este necesari să seinspecteze , să se repare , să se înlocuiască elemente din proprietatea comună la care se poateavea acces numai din respectivul apartament / spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuinţă ,sau pentru verificarea şi cititrea aparatelor de măsură instalate în acestea ori pentru blindareautilităţilor în caz de neplată şi se sancţionează cu amenda de la 5.000.000 la 20.000.000 lei. Însituaţia în care proprietarul îşi menţine refuzul chiar şi după aplicarea sancţiunii pe caleadministrativă , asociaţia de proprietari are posibilitatea de a sesiza instanţa de judecată , uzând, în situaţii urgente de procedura ordonanţei preşedenţiale prevăzute de art. 581 din Codul deprocedură civilă.d) De a schimba destinaţia locuinţei fără autorizaţiile şi aprobările legale şi se sancţionează cuamenda de la 10.000.000 la 20.000.000 lei.e) De a aduce modificări camerelor , pereţilor interiori , instalaţiilor de distribuţie în interiorulapartamentului / spaţiului cu altă destinaţie , fără a deţine referatul tehnic de specialitate emisde furnizorul utilităţii , în condiţiile art. 42,al.2 din H.G. nr. 400/2003 şi fără a avea aprobareaadunării generale şi se sancţionează cu amenda de la 10.000.000 la 20.000.000 lei.f) De a nu prezenta, la asociaţia de proprietari , documentele necesare pentru buna desfăşurare aactivităţii acesteia (copia actului de proprietate , fişa aparatelor de măsură , copia buletinelorde verificare metrologică , dovada modului de încălzire a apartamentului în cazul debranşăriitotale sau parţiale de la sistemul centralizat de furnizare a agentului termic,etc.) şi sesancţionează cu amenda de la 5.000.000 la 10.000.000 lei.g) De a împiedica pe preşedintele asociaţiei , pe membrii comitetului executiv , pe preşedintele şimembrii comisiei de cenzori , pe administrator sau pe organele administraţiei publice locale înexercitarea atribuţiilor funcţionale ce le revin şi se sancţionează cu amenda de la 10.000.000 la25.000.000 lei.h) De a ocupa în mod abuziv un spaţiu aflat în proprietatea comună şi se sancţionează cu amendade la 5.000.000 la 10.000.000 lei şi cu eliberarea spaţiului respectiv.Art. 59 Prevederile prezentei hotărâri se completează cu dispoziţiile O.G. nr. – 2/2001, privind regimuljuridic al contravenţiilor, aprobată prin Legea nr. – 180/2002, privind regimul juridic al contravenţiilor.Art. 60 Se interzice deducerea amenzilor aplicate preşedintelui, membrilor comitetului executiv,membrilor comisiei de cenzori, administratorului, contabilului, casierului din fondurile asociaţiei deproprietari, acestea se plătesc integral de persoanele sancţionate.Art. 61 (1) Hotărârile adunărilor generale care contravin normelor metodologice privind organizarea şifuncţionarea asociaţiilor de proprietari aprobate prin H.G. nr. 400/2003, modificate şi completate prinH.G.nr.1386/2003, sunt nule de drept.(2) La contravenţiile şi sancţiunile de la art. 55 se adaugă şi cele stabilite prin legi speciale, etc. .Art. 62 Contravenţiile menţionate în prezenta hotărâre se constată şi se sancţionează de cătrefuncţionarii Compartimentului pentru Relaţii cu Asociaţiile de Proprietari din carul PrimărieiMunicipiului GALAŢI şi de către alte persoane împuternicite de către Primarul Municipiului GALAŢI,prin dispoziţie.15


Funcţionarii împuterniciţi din cadrul Primăriei Municipiului GALAŢI, vor constata contravenţiileprevăzute în prezenta hotărâre şi în actele legale de specialitate şi vor aplica măsurile ce se impun, înurma controalelor efectuate în baza sesizării primite din partea cetăţenilor sau la sesizarea din oficiu, dupăcercetarea prealabilă, dacă faptele nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate,potrivitlegiipenale,infracţiuni.Art. 63 (1) Împotriva procesului verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii,contravenienţii pot face plângere, care se depune la registratura Primăriei Municipiului GALAŢI, întermen de 15 zile de la data comunicării acestuia.(2) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheieriiprocesului - verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzuteîn prezenta hotărâre, conform art. 28 alin. (1) din O.G. nr. 2/2001 aprobată şi modificată prin Legea nr.180/2002 privind regimul juridic al contravenţiilor.16


LISTA DE PLATĂAnexa 1CRONOLOGIA INTOCMIRII LISTEI DE PLATA1. Facturile de la furnizorii de utilitati pentru asociatiile de proprietari, corespunzatoareconsumurilor lunii care a trecut, sunt transmise asociatiilor prin posta, C. E. C. sau prin predaredirecta (curier), pana cel mai tarziu pe data de 05 ale lunii in curs.2. Intre 05 si 10 ale lunii administratorul asociatiei face repartitia cheltuielilor pe proprietari /chiriasi si intocmeste lista de plata .3. Dupa intocmirea listelor de plata administratorul le prezinta presedintelui comisiei de cenzori,care le verifica si daca sunt corect intocmite, le semneaza si le prezinta presedintelui asociatieide proprietari pentru a le verifica si semna. Dupa ce s-a convins ca sunt intocmite corect lesemneaza si le stampileaza si le inmaneaza administratorului pentru a le afisa. Acesta leinmaneaza responsabililor de la fiecare scara care le pun la avizier.4. Cel mai tarziu pe data de 10 a lunii administratorul afiseaza lista de plata pentru luna trecuta.5. Incepand cu data de 11 a lunii proprietarii/chiriasii isi pot plati cheltuielile de intretinere ce lerevin.6. Termenele de plata sunt cele fixate prin actele legale in vigoare.7. Dupa expirarea termenelor legale de plata asociatiile impun majorari de intarziere egale cucele utilizate pentru neplata obligatiilor fata de bugetul de stat; valoarea penalitatilor nu vadepasi cuantumul debitului si se constituie venit al prestatorului (conform Legii – 326 / 28.06.2001, art. - 25 ).8. Asociatiile de proprietari sunt obligate sa foloseasca listele de plata stabilite prin OrdinulM. F. P. nr. – 2329/2002 si sunt obligate sa completeze toate rubricile din lista.ATENTIE : - Listele de plata se intocmesc obligatoriu in 3 exemplare, din care:‣ un exemplar se afiseaza la fiecare scara,‣ al doilea exemplar se indosariaza la asociatia de proprietari,‣ al treilea exemplar se preda, pana pe data de 15 ale lunii, la COMPARTIMENTULPENTRU RELATII CU ASOCIATIILE DE PROPRIETARI, din cadrul PRIMARIEIMUNICIPIULUI GALATI.- Listele de plata obligatoriu trebuie sa fie semnate de cele trei persoane si stampilate depresedintele asociatiei de proprietari.- In listele de plata administratorii trebuie sa treaca obligatoriu si persoanele juridice care isiau sediul sau isi desfasoara activitatea in blocurile din cadrul asociatiei de proprietari, cucotele parti ce le revin din cheltuielile comune. Aceasta fiind baza legala de impunere laplata sau de recuperare a debitelor si penalitatilor in cazul in care acestia refuza sa plateascalunar.- Pe lista de plata trebuie sa se treaca obligatoriu :• Data afisarii• Termenul de plata• Procentul majorarilor- Atrag atentia ca lista de plata este baza legala pentru calculul penalitatilor si pentrurecuperarea datoriilor de la rau-platnici.17


Nr.ap.LISTA DE PLATAa cotelor de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari pe luna ____________ anul____Asociaţia de proprietari nr. ________ Bl. ________, Sc. ________Nume şi prenumeNr. persoaneFixPrezenteSuprafa Apometre apăta mcutilămp. Rece CaldăNecontorizaţim.c. /persoanăReceCaldaChelt. penr. depers.Chelt. pecotaparteChelt.ptr.calduraDiferitefonduriTotalcheltuieli/ lunăRestanţePenalităţiTotal deplatăNOTĂ: Suprafaţa pentru încălzire=suprafaţa utilă a apartamentului + cotă parte indiviză părţi comunePreţuri: Cheltuieli pe nr. de persoane Index la consumatorii tehnici (bloc sau scară)1. Apă rece __________lei/mc - apă rece = 1. Contor apă rece index vechi ___ index nou __2. Apă caldă _________lei/mc - apa calda = 2. Contor apă caldă index vechi __ index nou ___3. Curent electric ______lei - gaz metan = 3. Contor gaz metan index vechi __ index nou __4.Gazmetan__________lei/mc - energie elec. scara= 4. Gigacalorimetru indexvechi __ index nou ___5.Gunoi _____________lei - energie elec.func. lift= 5. Contor curent electric părţi comune6.Gigacaloria ________lei - salariu femeie serviciu = index vechi _____ index nou _____7. Salarii brute- preşedinte _____ lei- ad-tor _________lei * În lipsa contoarelor se trece cantitatea şi valoarea- cenzori _______lei Cheltuieli pe cota - parte: serviciilor facturate pentru bloc (scară).- femei serviciu __ lei - lucrări întreţinere, reparaţii- alte servicii ____lei si consolidare parti comune= FACTURI:8. Suprafaţă utilă ……lei/mp - incalzire parti comune = 1. Apa rece si canal =Cheltuieli pe consumatori - consumuri parti comune= 2. Apa rece ptr. apa calda =tehnici si de alta natura - salarii adm., presed., cenzor = 3. Energ.termica ptr. a.c.m. =- caldura - materiale consumabile = 4. Caldura =.- intretinere,reparatii,inlo - cheltuieli administrative = 5. Gaze naturale =cuiri antene colective,cutii - fonduri = 6. Energie electrica=postale,chei usi intrare - dobânzi, credite bancare = 7. Alte facturi =- apa ptr. spalat masini - deratizare, dezinsecţie =INTOCMIT VERIFICAT APROBATADMINISTRATOR CENZOR PRESEDINTE18


PROIECT H.C.L. –“ NORMELE SPECIFICE DEFUNCŢIONARE AASOCIAŢIILOR DE PROPPRIETARI ”DEZBATERE PUBLICĂFEBRUARIE – MARTIE 200519

More magazines by this user
Similar magazines