Raport anual 2011 .pdf - Aquatim

aquatim.ro

Raport anual 2011 .pdf - Aquatim

Cuprins / Contentspag. 3pag. 4pag. 6pag. 11pag. 14pag. 16pag. 17pag. 26pag. 29Cuvânt înainte al directorului general /General Director’s forewordprezentare generală / at a glanceApă potabilă / Water supplyApă uzată / Waste waterservicii suport / support servicesRezultate financiare / Financial performanceDezvoltare / DevelopmentRelaţii cu clienţii / Customer careResponsabilitate socială / Social responsibility1


2Raport anual 2011 | Annual Report 2011


CuVÂnt ÎnaInte al DIreCtOruluI GeneralGeneral DIreCtOr’s FOreWOrD2011 – anul provocărilorAnalizând anul 2011, realizez că, într-un timp relativscurt, Aquatim a trebuit să facă faţă unor provocăriextraordinare, în contextul unor factori interni, darşi externi, legaţi în special de criza economică şiimprevizibilitatea mediului economic.În plan intern, odată cu preluareaserviciilor de alimentare cu apă înpeste 60 de localităţi de pe ariajudeţului Timiş, am început implementareaunor măsuri consideratede noi bune practici, cum ar fiprogramele de mentenanţă pre ventivă,contorizarea branşa men telor şipre gătirea proiectelor de dezvoltare.Dar edificatoare pentru 2011 suntdouă evenimente legate de dezvoltareacompaniei.Un proiect major de investiţii, de 45 milioane deEuro, a fost finalizat, în luna iulie fiind inauguratănoua staţie de epurare a oraşului. Tehnologiamodernă folosită asigură respectarea cerinţelor demediu atât din legislaţia europeană, cât şi din cearomânească.Un alt proiect, de 119 milioane de Euro, afost demarat în februarie, banii fiind destinaţidezvoltării infrastructurii de apă şi canali zare dinjudeţ. Finanţarea este asigurată din Fondul deCoeziune al Uniunii Europene, prin ProgramulOperaţional Sectorial de Mediu.Aşadar, Aquatim a făcut faţă diverselor provocări.Indicatorii tehnico-economici sunt stabili, iar credibilitateaa crescut. Dar la fel de important pentrunoi este şi faptul că avem încredere în propriileforţe, iar strategia aleasă de noi a fost validată depractică, ceea ce ne permite să privim optimiştiviitorul.2011 – a challenging yearLooking back at 2011, I realize that in a relativelyshort period of time, Aquatim had to face greatchallenges, from inside and outside the company,particularly related to the financial crisis and theunpredictable economic environment.Since the company took overoperation of water supply servicesin over 60 localities throughout thecounty, we have been engaged inthe transfer of best practices, suchas regular preventive maintenanceroutines, metering implementationprogramme and preparation ofdevelopment plans.However, in 2011 there weretwo notable milestones in thecompany’s development.A major investment project, of 45 million Euros wascompleted. The new waste water treatment plantof the city was commissioned in July. The moderntreatment technology ensures the compliancewith the European and domestic environmentalregulations.Another project, of 119 million Euros, waslaunched in February. The financing is provided bythe European Union Cohesion Fund, through theSectorial Operational Programme Environment andthe funds shall ensure the development of thewater and waste water infrastructure in the county.Aquatim overcame the various challenges it faced.The technical and economic indicators are stableand we are more trustworthy. Equally importantfor us is that we gained trust in our capacity andthe obtained results validated the strategy wechose, which allows us to regard the future withconfidence.Ilie VLAICUDrector general / General Director3


RapoRt anual 2011 | annual RepoRt 2011pREzENtARE GENERAlă / at a GlanCeCIFRE CHEIEConsumatori / Customers:Arie deservită / area of supply:Angajaţi / employeesKey FIGures460.00064 de localităţi din judeţul timiş / localities from timiş County904stații tratarewater treatmentplantsstații epurarewaste watertreatment plantsrețea apăwater supplysystem, kmrețea canalizare kmseweragesystem, kmtimişoara 3 1 634 5364sucursala / Subsidiary buziaş 2 2 109 27sucursala / Subsidiary Deta 2 1 145 45sucursala / Subsidiary Făget 1 1 37 15sucursala / Subsidiary Jimbolia 3 1 152 120sucursala / Subsidiarysânnicolau mare1 1 85 30sÂnnICOlaumareJImBOlIatiMiŞoARADetaPentru gestionarea eficientă a activităţii, au fostînfiinţate 5 sucursale, în oraşele Buziaş, Deta,Făget, Jimbolia şi Sânnicolau Mare.5 subsidiaries were established throughout thearea of operation to ensure an efficient management.buziAŞFăGEt


Operare regională, tarif unicAquatim este operator regional din anul 2010 șiasigură în prezent servicii de alimentare cu apăși de canalizare în Timișoara și în 64 de localitățidin județul Timiș — 8 orașe, 23 de comune și33 de sate.De la 1 august 2011, tarifele pentru serviciileprestate sunt aceleași în toată aria de operare: 2,63lei/mc pentru apă și 2,29 lei/mc pentru canalizare,inclusiv TVA. La nivel național, Aquatim se situeazăpe poziția 42 din 44 de operatori, cu unul din celemai scăzute prețuri pentru apa potabilă.În luna aprilie 2011 sistemul de managementintegrat calitate, mediu, sănătate și securitate cupaționalăa fost recertificat și totodată extins pentrusucursalele Buziaș, Făget și Sânnicolau Mare. Dinluna ianuarie, compania deține o nouă licență deoperare clasa întâi, valabilă până în anul 2016.Regional operation, one tariffAquatim has been a regional operator since 2010,presently ensuring the provision of water supplyand waste water collection services in Timisoaraand in 64 localities throughout the Timis County —8 towns, 23 communes and 33 villages.From August 1, 2011 the tarrifs for the suppliedservices are the same for the entire area of operation:2.63 lei/cm for water and 2.29 lei/cm for wastewater, VAT included. The company occupies the42nd position out of 44 operators in a national top,with one of the lowest water prices.In April 2011, the quality, environment, healthand occupational safety management system wasrecertified and extended for the Buzias, Fagetand Sannicolau Mare subsidiaries. Since January,the company has held a new first class operatinglicence, valid until 2016.5ECHIPA MANAGERIALĂMANAGING TEAMDirector General / General Directordr. ing. ILIE VLAICUDirector DezvoltareDirector EconomicDirector ProducțieDirector Tehnicing. AdrianaANGHELUŞDevelopment Directorec. Rozalia GIUCHICIEconomic Directoring. Petru HIDIŞOperation Directoring. NicolaeGHELSINGHERTechnical DirectorConsiliul de Administrație / Board of DirectorsPreşedinte / ChairmanILIE VLAICUMembri /MembersAurelia JUNIE, Carmen POPESCU, Sorin BELEI, Iancu CANEA,Ioan MARINCU, Voichița MATEI, Sandor RAPOLTI, Lucian UȚĂ


Raport anual 2011 | Annual Report 2011Apă potabilă / Water supply6Tehnologii moderne de tratareAlimentarea cu apă a Timişoarei este realizată dindouă surse, de suprafaţă şi de adâncime, prin treistaţii de tratare. Circa două treimi din apa distribuităprovine de la staţia de tratare Bega, iar restulnecesarului de apă al oraşului este asigurat dinsurse subterane, prin staţiile Urseni şi Ronaţ. Astfel,Aquatim protejează stratul acvifer, dar, în acelaşitimp, asigură o calitate adecvată a apei potabile.Volumul de apă facturat anul trecut a fost de21.623.100 mc, iar consumul mediu casnic pe capde locuitor a fost de 115 l/zi.Peste 80% din procesele de la staţiile de trataresunt monitorizate şi controlate automat, mulţumităinvestiţiilor în utilaje moderne, realizate în ultimiiani. Sistemele de automatizare implementate audus la reducerea consumului de energie. În anul2011, consumul specific pentru captarea, tratareaşi distribuţia apei a fost de 0,2499 kWh/mc.Alimentarea cu apă a judeţuluiÎn sucursalele Jimbolia, Buziaş şi Deta există staţiide tratare a apei, cea din Jimbolia fiind o staţienouă, reabilitată din fonduri europene şi dată înfuncţiune în vara anului 2010. La toate sucursalele,sursele de apă potabilă sunt de adâncime.Modern treatment technologiesIn Timişoara the water is supplied from both groundand surface sources, through three treatmentplants. Roughly two thirds of the water suppliedto the city comes from the Bega Treatment Plant,while the rest is covered by ground sources, treatedin the Urseni and Ronaţ plants. Aquatim ensuresthus the provision of an an adequate water qualityand protects the aquifer resources.In 2011, the invoiced amount of water was of21,623,100 cm, and the domestic per capita usagewas of 115 l/day.Over 80% of the treatment processes are automaticallymonitored and controlled, as a result ofthe investment programmes completed duringthe last years. The implementation of P&I led to asignificant cutdown in the energy demand. In 2011,the specific consumption for water catchment,treatment and supply was of 0.2499 kWh/mc.County’s water supplyThere are water treatment plants in the Jimbolia,Buziaş and Deta subsidiaries. The plant in Jimboliais a new facility, rehabilitated through a Europeangrant and commissioned in the summer of 2010.The water supply is covered from ground sourcesthroughout the county.


O investiţie importantă a anului trecut a fost introducereaa 12 km de conductă pentru alimentareacu apă a satului Hitiaş. Lucrarea este finanţatădin surse proprii şi va fi finalizată în anul 2012.Programul de investiţii în regiune, finanţat dinfonduri europene prevede mai multe modernizăripentru infrastruc tura de alimentare cu apă din judeţ,despre care sunt furnizate detalii în capitolul Dezvoltareal prezentului raport (a se vedea pag. 17-19).Mentenanţa sistemului de distribuţieÎn cursul anului, au fost verificaţi circa 90 km dereţea şi s-au înlocuit peste 100 de branşamentevechi. Au avut loc intervenţii pentru remediereaa circa 2.000 de avarii în sistemul de distribuţie şiînlocuirea a 1,89 km de conducte.Citire automată a contoarelor2.200 de contoare cu transmisie radio, din cele3.200 achiziţionate în anul 2011, au fost montatepe mai mult de 100 de străzi din zona centrală şi dincartierele Elisabetin, Bălcescu, Circumvalaţiunii,Dacia, Mircea cel Bătrân, Ronaţ şi Mehala dinTimişoara, în locul celor existente. Apometreleastfel disponibilzate au fost montate în altelocalităţi din judeţ. Contoarele cu transmisie radiopermit citirea exactă a consumului, de la o distanţăde 200 m. În Timişoara, Aquatim a mai instalat, în2008, 1.300 de contoare radio.An important investment work of last year was theexecution of a 12 km pipe for the water supply ofHitias, paid from the company’s funds. The workwill be completed in 2012. The regional investmentprogramme, financed from European fundsincludes development works of the water supplyinfrastructure in the county. More details on theseinvestments are provided in the Developmentsection of this report (see pages 17-19).Assets maintenance programmesOver the year, around 90 km of pipes wereinspected and more than 100 old connectionswere replaced. Around 2,000 pipe bursts andother defects were solved and 1.89 km pipes werereplaced.Automatic meter reading2,200 out of 3,200 meters acquired last year wereinstalled on more than 100 streets in severalresidential areas of Timisoara, replacing theexisting devices. These are all meters equipped forradio frequency based AMR. The old meters werelater installed in other localities from the area ofoperation. The RF based meter reading enablesthe accurate collection of residential consumptiondata, from a distance of 200 m. In Timisoara, thecompany already installed 1.300 remote readingmeters in 2008.7


8Raport anual 2011 | Annual Report 2011


Acreditare RENAR pentru laboratorulde control al calității apeiÎn luna august a anului 2011, laboratorul de controlal calităţii apei a obţinut acreditarea RENAR, dupăstandardul ISO 17025/2005. Aceasta a impusîndeplinirea mai multor condiţii, legate de dotăriletehnice, dar şi de calitatea serviciilor prestate.Laboratorul a participat astfel, în fiecare an, laprograme internaţionale de comparare întrelaboratoare de acelaşi profil, numite scheme deîncercări de competenţă, rezultatele fiind bune.În cadrul acţiunilor organizate de primărie cuocazia Zilei Timişoarei, în data de 3 august, a avutloc inaugurarea noii clădiri a laboratorului, de pestrada Mistral nr. 1. Execuţia clădirii a fost finanţatădin fonduri europene, prin proiectul ISPA, prin carea fost reabilitată şi staţia de epurare din Timişoara.RENAR certification for the watertesting laboratoryIn August 2011, the water testing laboratorywas certified by the national accreditation body,according to ISO 17025/2005 standard, whichrecessitated compliance with facilities, equipment,and performance requirements.Therefore, the laboratory participated each year ininternational inter-laboratory comparison exercises,called proficiency testing schemes. The resultsobtained were good.The formal opening of the laboratory buildingwas included in the agenda, at the celebration ofthe Day of the City, on August 3. The constructionof the building was financed from the ISPAprogramme, along with the rehabilitation of thewaste water treatment plant in Timisoara.9În cadrul laboratorului Aquatim se monitorizeazăcalitatea apei potabile din Timişoara și din județ,a apei netratate, din Bega şi din foraje și a apeiuzate. De asemenea, laboratorul asigură verificăride calitate în cazul reclamaţiilor şi diverse analizede apă, contra cost, la cererea clienţilor. În total,sunt analizați peste 40 de indicatori, pentru apăpotabilă şi apă uzată.The laboratory ensures the monitoring of thedrinking water quality from Timisoara and thecounty, of the raw water from the Bega river andground sources, and of the waste water. It alsoprovides water testing services for customers or incase of quality complaints. Over 40 indicators, forboth drinking and waste water are covered by thetesting packages.


RapoRt anual 2011 | annual RepoRt 201110Apă sigurăCalitatea apei potabile este monitorizată continuu,începând cu procesul de tratare şi până la robineteleconsumatorilor.Parametrii de proces, cum ar fi turbiditatea, pH-ulşi concentraţia de clor sunt reglaţi automat, directpe fluxul tehnologic.În laboratoarele Aquatim apa este testată zilnicînainte de pomparea în reţeaua oraşului.Săptămânal, în reţeaua de distribuţie se verificăprobe de apă potabilă de la 32 de puncte de controldin oraş, stabilite de comun acord cu Inspectoratulde Sănătate Publică. Rezultatele centralizate aleacestui program de monitorizare sunt publicatelunar pe site-ul societăţii. Reţeaua de distribuţiea apei este prevăzută şi cu un sistem online de monitorizare,care permite măsurarea conţinutului de clor încâteva puncte cheie.Mai jos prezentăm, sintetizat, rezultatele programuluide monitorizare din anul 2011 a calităţii apeidin reţeaua oraşului.Safe waterThe water quality is continuously monitored, fromthe treatment process up to the customers’ taps.Several process parameters, such as turbidity,pH, and chlorine are adjusted directly on theprocess flow.In the laboratories, water is tested on a daily basis,before being pumped into the city’s supply system.Throughout the supply system, samples collectedfrom 32 locations, commonly agreed upon withthe Public Health Inspectorate, are checked ona weekly basis. The average monthly results ofthe monitoring programme are posted on thecompany’s website. An online monitoring systemof the network allows the measurement of thechlorine content in several key locations of thewater supply system.The summary of the 2011 monitoring programmeof the water quality in the supply system is given inthe table below.ParametruParameterU.M.Admis*AcceptableMăsuratMeasuredAluminiu / AluminiumAmoniu / AmmoniaAzotaţi / NitrateAzotiţi / NitriteClor rezidual liber / Residual chlorineConductivitate / ConductivityDuritate totală / HardnessFier total / IronMangan / ManganeseOxidabilitate / Chemical Oxygen DemandpHTurbiditate / TurbidityBacterii coliforme totale / Total coliformsEnterococci / Faecal streptococciEscherichia colimg/lmg/lmg/lmg/lmg/lµS/cm0Gmg/lmg/lmg O 2/l-UNTno./100 mlno./100 mlno./100 ml0,20,550,00,50,52.500min. 50,20,0556,5-9,550000,050,052,000,010,543380,050,011,37,40,5000Conformarea cu standardele de calitate pentru apa potabilă, valori medii înregistrate /Compliance with drinking water quality standards, average measured values* conform Legii Apei 458/2002 / in accordance with the aforementioned regulations.


apă uzată / waste waterCanalizare și epurarePentru întreţinerea reţelei de canalizare a Timișoareise folosesc 7 autoutilitare combinate womăvidanjă.Indicatorul de performanţă al mentenanţeipreventive impune curăţarea a 8 km de reţea lunar,țintă realizată în 2011 în proporţie de 85%. Bilanțulactivităților de mentenanță 2011 cuprinde înlocuireaa 40 de receptori de ape pluviale şi a 30 deracorduri prăbuşite sau deteriorate și desfundareaa peste 7.000 de blocaje de canal.Pentru monitorizarea deversărilor de ape rezidualeîn canalizarea orașului, sunt testate lunar probede apă, prelevate de la peste 50 de utilizatoriindustriali. În urma controalelor, s-a constatat că11 societăţi au înregistrat depăşiri frecvente faţăde limitele admise, conform legislației. Ca urmare,s-au aplicat 38 de penalităţi şi au fost transmise345 de notificări.Inspecția video a canalelorDe anul trecut, compania are în dotare oautoutilitară pentru inspecţia video a canalizării,echipată cu cameră video cu circuit închis, monitorşi un calculator cu software specializat. Inspecţiavideo permite accesul în canalele de diametremici şi localizarea cu precizie mare a defectelor.Autoutilitara poate fi folosită și pentru verificareareparaţiilor sau recepţia canalelor noi.Collection and treatment7 combined vacuum and jetting cleaners areused for the maintenance of the sewer linesin Timisoara. The performance indicator formaintenance requires the cleaning of 8 kmsewage pipes each month, out of which 85% wasreached in 2011. The maintenance summaryincludes the replacement of 40 storm water inletsand 30 collapsed or damaged sewer connectionsand the cleaning of over 7,000 clogged sewers.In order to monitor the waste water dischargesin the city’s sewers, samples collected from over50 companies are tested on a monthly basis. Themonitoring programme revealed that around 11companies failed frequently to comply with thedischarge limits laid down by regulations. As aconsequence, 38 penalties and 345 notificationswere issued.CCTV sewer surveyThe company got last year a sewer inspectionvehicle, fully equipped with closed-circuit televisioncamera, display and a PC with specialised softwareinstalled. The CCTV sewer survey is adequatefor small diameter pipes and gives an accurateindication on the location of the defects. Theequipment can also be used to inspect new sewerlines and repair works.11


RapoRt anual 2011 | annual RepoRt 201112Staţia de epurare din Timişoara, reabilitatăcomplet după 100 de ani de funcţionarePrima staţie de epurare a oraşului Timişoara,proiectată şi construită de Stan Vidrighin, a fostpusă în funcţiune în anul 1912. În anul 2000,Aquatim a identificat în programul ISPA o oportunitatede finan ţare pentru reabilitarea tehnologieide epurare, astfel încât calitatea efluentului sărespecte standardele europene de mediu.Lucrările prevăzute pentru retehnologizarea completăa staţiei au condus la realizarea unui fluxmodern de tratare mecano-biologică, echipat cuutilaje performante și la extinderea capacității detratare. Noua staţie este proiectată să funcţionezela parametrii specificați mai jos.The WWTP in Timisoara, fully upgradedafter 100 years of operationThe first waste water treatment plant fromTimisoara, designed and built by Stan Vidrighin,was commissioned in 1912. In 2000, Aquatimidentified in the ISPA programme a financingopportunity for the rehabilitation of the treatmenttechnology, for the compliance of the effluentquality with the European regulations.The upgrading works included the constructionof modern mechanical and biological treatmentfacilities, provided with state of the art equipment.The treatment capacity was also extended. Thenew plant is designed to operate within thefollowing parameters.CIFRE CHEIEKey FIGuresLocuitori echivalenți / Inhabitant equivalent 440.000Debit zilnic mediu / Average daily flow rateDebit zilnic maxim /Maximum daily flow rateCBO5 / BODSuspensii solide / Suspended solidsAmoniu / AmmoniaFosfaţi / Phosphates2.400 l/s3.000 l/s22.000 kg/zi28.000 kg/zi5.400 kg/zi1.600 kg/ziTehnologia actualăTreapta mecanică este compusă din grătare rare şidese, prevăzute cu dispozitive de spălare, compactareşi depozitare a deşeurilor, linii de deznisipareși separatoare de grasimi. Nisipurile sunt spălateşi depozitate în containere speciale, iar grăsimilesunt depozitate într-un concentrator.Treapta biologică include procesul de nitrificaredenitrificareşi tratarea chimică a fosforului.Bazinul biologic este divizat în patru linii, fiecareprevăzută cu recirculare externă şi internă.Separarea biomasei se face în decantoaresecundare circulare, iar efluentul este descărcatprintr-un canal, direct în râul Bega. Nămolulbiologic în exces este stocat în bazine, îngroşat şideshidratat cu ajutorul polielectrolitului, până laaproximativ 20-22% SU.Actual process flowThe mechanical treatment phase includes coarseand fine screens, equipped with cleaning, wastecompaction and storage systems, sand removaltanks and fat and grease removal facilities. Thesand is flushed and stored in special containers andthe fat and grease are stored into a concentrator.The biological treatment phase includes anitrification-denitrification process and a chemicaltreatment for the removal of phosphor. The tankis divided into four sections, each equipped withexternal and internal recirculation. The biomass isseparated in secondary circular settlers. The effluentis discharged through a channel directly into theBega river. The excess sludge is stored in tanks,thickened and dewatered with polyelectrolytes,to approximately 20-22% DS.


Dezvoltare / DevelopmentLansarea programului de investițiidin Fondul de CoeziuneEforturile Aquatim de a atrage fonduri europenepentru a susține dezvoltarea sistemelor de apăşi de canalizare din judeţ s-au concretizat laînceputul anului 2011. Uniunea Europeanăa aprobat cererea de finanţare a proiectuluide investiții din Fondul de Coeziune în lunaianuarie. În luna februarie, la Bucureşti, directorulsocietății, reprezentantul Asociaţiei de DezvoltareIntercomunitară Apă-Canal Timiș şi MinistrulMediului şi Pădurilor au semnat contractul definanţare.Start-up of the investment programmefrom the Cohesion FundAquatim’s efforts to benefit from Europeanfunding opportunities in order to support theregional development of the water and wastewater infrastructure paid off in 2011. The EuropeanUnion approved the financing application of theinvestment programme from the Cohesion Fundin January. In February, the company’s generaldirector, the representative of the IntercommunityDevelopment Association for Water and SewerageTimis and the Minister of Environment and Forestssigned the financing agreement in Bucharest.17Semnarea contractului de finanţare pentru programul de investiţii din Fondul de Coeziune / Signing the Financing Agreement forthe investment programme from the Cohesion Fund: Ilie Vlaicu, Laszlo Borbely, Gabor Kaba119 milioane de Euro pentru județul TimișÎn 10 localităţi din judeţul Timiş, acoperirea serviciilorde alimentare cu apă şi de canalizare va fi de99%, până în anul 2013.119 milioane de Euro, 300 km de reţele de apă șide canalizare, 3 staţii noi de tratare a apei potabile,7 staţii noi de epurare a apei uzate şi 390.000de consumatori care vor beneficia de serviciiîmbunătăţite – acesta este sumarul investiţiilor pecare Aquatim le va realiza în regiune.119 million Euros for the Timis CountyBy 2013 10 localities from the Timis County willhave a coverage rate of the water supply andsewerage services of 99%.119 million Euros, 300 km of water supply andsewerage pipes, 3 new water treatment plants, 7new waste water treatment plants and 390,000customers who will benefit from improved services– this is the summary of the investments plannedby Aquatim for the region.


RapoRt anual 2011 | annual RepoRt 2011Costul investiţiilor nu trebuie să exercite „presiuni”mari asupra tarifelor. Din acest motiv, strategiaAquatim a fost şi este de a atrage fonduri nerambursabileîncercând astfel să apărăm intereseleclienţilor noştri.The investments costs should not translate intohigher tariffs. Therefore, our strategy has been tofind grant opportunities to co-finance such projectsand protect in this way our customers’ interests.VAloARE totAlă pRoiECt118.871.000 EurotOtal Value OF tHe prOJeCt18VAloARE EliGibilă CoNFoRM poS MEDiu103.365.394 EuroelIGIBle Value, sOp enVIrOnmentCoNtRibuŢiE AQuAtiM 15.505.606 Euro(VAL. TOTALĂ — VAL. ELIGIBILĂ)AQuAtiM’S CoNtRibutioN85% — 87.860.585 EuroFOnD De COezIuneCOHesIOn FunD13% — 13.437.501 EuroBuGet De statstate BuDGet2% — 2.067.308 EuroBuGet lOCallOCal BuDGetCoNtRACt DE FiNANŢAREFInanCInG aGreementCOntraCt De ÎmprumutlOan aGreementPrincipalele sectoare de lucrări sunt prezentate pescurt în continuare.CIFRE CHEIEThe main works included in this project are brieflypresented below.Key FIGuresAlimentare cu apă / Water supply7 fronturi de captare noi și reabilitate / new and rehabilitated water catchment facilities34 km extindere şi reabilitare conducte de aducţiune / extension and rehabilitation of feed pipes102 km extindere şi reabilitare reţele de distribuţie / extension or rehabilitation of watersupply systems10 stații de pompare noi și reabilitate / new and rehabilitated pumping stations3 stații de tratare noi — Sânnicolau Mare, Recaş, Gătaia / new water treatment plants2 stații de tratare reabilitate — Deta și buziaș / rehabilitated water treatment plants15 rezervare noi și reabilitate / new and rehabilitated storage tanksApă uzată / Waste water169 km extindere reţele canalizare / extension of waste water collection systems23 km reabilitare rețele de canalizare / rehabilitation of waste water collection systems29 staţii de pompare noi și reabilitate / new and rehabilitated pumping stations22 km colectoare principale de canalizare noi și reabilitate / new and rehabilitated sewers7 staţii de epurare no — Sânnicolau Mare, Jimbolia, Deta, buziaş, Făget, Recaş, Ciacova / newwaste water treatment plantstratare avansată a nămolului — timișoara / advanced sludge treatment facility in timisoara


Măsura ISPA, finalizată cu succesAnul 2011 a marcat finalizarea cu succes a măsuriiISPA „Reabilitarea tehnologiei de epurare a apeireziduale şi îmbunătăţirea canalizării pentru populaţiaoraşului Timişoara situat în judeţul Timişdin România”, odată cu recepţionarea noii staţiide epurare, o componentă majoră a acestuiprogram.În continuare sunt prezentate pe scurt principalelecomponente ale programului.Reabilitarea staţiei de epurare TimişoaraCu un buget de 31,14 milioane de Euro, componentaa urmărit asigurarea calităţii corespunzătoarea apelor deversate în râul Bega, în conformitatecu Directiva 91/271/CEE transpusă în legislaţiaromânească.Lucrările au inclus reabilitarea treptei mecanice,construirea unei linii de tratare biologică, a uneilinii de tratare a nămolului şi a unei clădiri noipentru laboratorul de control al calităţii apei.Successful completion of the ISPA measureThe official handover of the new waste watertreatment plant in Timisoara in 2011 markedthe successful completion of the ISPA measure“Rehabilitation of the treatment technology ofwaste water and improving the sewerage networkfor the population of Timisoara city, situated inthe Timis County in Romania”.A brief summary of the programme’s componentsis presented below.Rehabilitation of the WWTP TimisoaraWith a budget of 31.14 million Euro, the componentaimed to ensure an appropriate quality of thewater discharged into the Bega river, as laid downby the Directive 91/271/EEC, transposed into theRomanian legislation.The works included the rehabilitation of themechanical line, the construction of a biologicaltreatment line and a sludge treatment line and theerection of a building for the water quality controllaboratory.19


RapoRt anual 2011 | annual RepoRt 201120Reabilitarea şi extindereasistemului de canalizarePeste 6.000 de locuitori din zonele Mehala –Bucovina, UMT, Iosefin, Stadion, Freidorf, PiaţaCrucii şi Constantin Brâncoveanu din Timişoaraau acces la reţele noi de canalizare, prin acestprogram de investiţii. Lucrările au costat 10,92milioane de Euro şi au inclus reabilitarea a 7 km şiextinderea cu 10 km a reţelei de canalizare.Asistenţă tehnicăAceastă componentă a asigurat sprijinul necesarpentru managementul şi supervizarea lucrărilorşi întărirea capacităţii instituţionale. Asistenţatehnică a inclus şi pregătirea cererii pentruobţinerea finanţării proiectului regional deinvestiţii din Fondul de Coeziune. Valoarea componenteia fost de circa 5 milioane de Euro.Rehabilitation and extensionof the waste water collection systemOver 6,000 people from the Mehala – Bucovina, UMT,Iosefin, Stadion, Freidorf, Piaţa Crucii and ConstantinBrâncoveanu residential areas in Timisoara benefitfrom new sewers, due to this programme. Theinvestment value was of 10.92 million Euros andthe project included 7 km of pipe rehabilitationworks and 10 km of pipe extension works.Technical assistanceThis component aimed to provide adequatesupport for the management and supervision ofworks and to strengthen the institutional capacity.The preparation of the financing application fromthe Cohesion Fund for the company’s regionalinvestment programme was also included. Thevalue was around 5 million Euros.


Obiectivul general al măsurii ISPA în Timişoara afost de a îmbunătăţi infrastructura de alimentarecu apă şi de canalizare a municipiului, cu scopul dea îndeplini obligaţiile privind protecţia mediului,asumate prin tratatul de aderare. Proiectul a avutvaloarea totală de peste 45 de milioane de Euroşi a fost finanţat în proporţie de 71% din fondurieuropene nerambursabile. Defalcarea bugetului pesurse de finanţare este prezentată grafic mai jos.The main objective of the ISPA measure wasto improve the water supply and waste watercollection infrastructure and facilities in Timisoara,ensuring compliance with the environmentalrequirements, included in the Treaty of Accession.The total budget of the programme amounted toover 45 million Euro and 71% of it was financed froma European Union grant. The budget breakdownon financing sources is illustrated below.212.265.311 EuroFonduri UE nerambursabileEU Grant10.889.362 EuroÎmprumut BERDEBRD Ioan32.207.739 EuroFonduri propriiOwn fundsBugetul măsurii ISPA, defalcat pe surse de finanţare /Budget of the ISPA measure– breakdown on financing sourcesLecţii învăţateImplementarea unui astfel de proiect presupuneeforturi mari, perseverenţă, resurse umane şifinanciare, cooperare şi deschidere din parteatuturor factorilor implicaţi dar şi asumarea unorriscuri.A trebuit să învăţăm să lucrăm mai bine înechipă, atât în cadrul Aquatim, cât şi cu antreprenori,consultanţi şi factori de decizie, cum arfi reprezentanţii Delegaţiei Comisiei Europenela Bucureşti şi ai ministerelor şi autorităţilor deresort. Lucrurile nu au evoluat întotdeauna cumam dorit şi a trebuit să învăţăm să gestionăm şisituaţii în care punctele de vedere ale părţilor eraudivergente.Am devenit însă mai puternici şi am acumulatexperienţă în gestionarea proiectelor de mareanvergură.Lessons learntThe implementation of such projects requiressignificant efforts, perseverence, financial andhuman resources, and a good cooperation amongall actors involved, but also assuming a certainamount of risks.We had to learn to work better as a team, insidethe company and with the Contractors, Consultantsand decision makers, such as representativesof the Delegation of the European Commissionto Bucharest and of the relevant ministries andgovernment authorities. Things did not alwaysevolve as planned and we had to learn how tohandle issues in which the parties had divergentopinions.We nevertheless became stronger and gainedexperience in managing large scale investmentprojects.


RapoRt anual 2011 | annual RepoRt 201122Investiţii din surse propriiO componentă principală din programul Aquatimde investiţii din surse proprii este refacereaetapizată a tronsoanelor deteriorate din reţeauade distribuţie a apei potabile.Experienţa a dovedit că lucrările realizate înregie proprie au costuri mai mici de execuţiedecât cele contractate cu terţi şi pot fi demaratemai repede, eliminându-se perioadele lungi deaşteptare impuse de procedurile de achiziţiepublică. De aceea, anul trecut, Aquatim a abordatatât proiectarea cât şi execuţia mai multor lucrăride reabilitare ale reţelelor cu personalul propriu.Principalele lucrări sunt menționate mai jos.Self-financed investment programmesA main component of the company’s self-financedinvestment programme consists in the systematicreplacement of the deteriorated water pipes fromthe city's supply system.The experience proved that works carried overwith our own employees are cheaper than thoseoutsourced and can be started up in less time,because public procurement arrangements andtime schedules are no longer applicable. Aquatimused this opportunity last year and approached theexecution and design of several pipe rehabilitationworks with its own personnel. The main works arelisted below.Lucrări la rețelele de apă, executate în regie proprie, finalizate / Works for the water system performedby Aquatim, completed:str. Brâncoveanu - 635 m, str. Titus Mureşan - 70 m, str. Secerii - 321 m, str. Aurel Cozma - 129 m, str. IonNeculce - 402 m, str. V. Voiculescu - 185 mLucrări la rețelele de apă, contractate cu terţi şi finalizate / Works for the water system, contracted outand completed:str. Aleea Viilor - 800 m, str. Lucerna - 250 m, str. Gen. Ion Dragalina - 320 mLucrări contractate în 2011 cu terţi, în curs de execuţie şi având termen de finalizare în anul 2012 /Works in progress, contracted out in 2011, to be completed in 2012:str. Aida - 330 m (apă și canalizare / water and sewerage systems), Aleea Azurului - 348 m (reamplasareutilități apă și canalizare pe domeniul public / relocation of water and sewerage systems on publicdomain), str. Cerna - 457 m (rețea apă / water system)Proiecte de cercetare aplicativăCompartimentul de cercetare se orientează spre identificareasoluţiilor pentru îmbunătăţirea cali tăţii apei,protecţia mediului şi modernizarea tehnolo gi ilor deproces, cu reducerea cheltuielilor de exploatare.În anul 2011 au continuat cercetările existenteîn domeniul optimizării tratării apelor şi epurăriiapelor uzate. O serie de studii au fost derulate pestaţiile de epurare pilot, primite prin donaţie de laprimăria München.Applied research projectsThe research department identifies and developssolutions for the improvement of water quality,environmental safety and upgrading of the processtechnology, with reduced operating costs.The ongoing applied research studies for theoptimization of water and waste water treatmentwere carried on in 2011. A number of processeswere simulated on the waste water treatmentpilot plants, donated by the Munich municipality.


Din anul 2008, specialiştii compartimentului decercetare al societăţii au participat la proiectulnaţional de cercetare PN II „Utilizarea unor materialezeolitice funcţionalizate cu nanocristale deTiO 2pentru epurarea apelor reziduale în vederearecirculării acestora”, cunoscut şi sub acronimulNANO ZEOREZID, finalizat în anul 2011. Proiectul afost coordonat de Institutul Naţional de Cercetareşi Dezvoltare pentru Electrochimie şi MaterieCondensată, Aquatim fiind partener alături deUniversitatea Politehnica şi Universitatea de Vest.Rezultatele studiilor de cercetare au fost prezentateîn cadrul unor conferinţe şi simpozioanenaţionale şi internaţionale la care au participatreprezentanţii compartimentului de cercetare.Prezenţi în comunitatea profesionalăÎn luna mai, Aquatim a fost reprezentată la celmai important târg german din sectorul apeipotabile şi uzate, Wasser Berlin International. Încadrul forumului internaţional, a fost prezentatălucrarea „Principalele avantaje ale regionalizăriiserviciilor de apă şi canalizare din judeţul Timiş”,care sintetizează aspecte privind cadrul legislativşi instituţional în care companiile româneşti deapă pot realiza investiţii de anvergură. Lucrareaprezintă ca studiu de caz compania Aquatim,care a reuşit de mai multe ori să acceseze fonduriinternaţionale pentru programe mari de investiţii.Cea mai importantă participare a societății la nivelnațional a fost la Expo Apa, forumul anual al industrieiapei din România. Evenimentul se adreseazătuturor specialiştilor din domeniul apei, interesațide îmbunătăţirea performanțelor tehnice şimanageriale ale sectorului. Aquatim a participatla expoziția de profil cu un stand propriu, iar lasecţiunea de conferințe cu lucrarea „Dezvoltareainfrastructurii de apă din judeţul Timiş”.Fundația Aquademica,de la practicieni pentru practicieniFundaţia a fost înființată în anul 2009, iar interesulspecialiştilor pentru programele sale de pregătireprofesională, cu accent pe latura practică, este totmai mare.În anul 2011, fundaţia a organizat 14 cursuri şiseminarii, cu peste 350 de participanți de la 41 decompanii.From 2008 until 2011, up to its completion, thespecialists of the research department of thecompany were involved in the national projectPN II “Use of functionalized zeolite materialswith doped TiO 2nanoparticles for the treatmentof waste water for recirculation”, also known asNANO ZEOREZID. The coordinator was the NationalResearch & Development Institute for Electrochemistryand Condensed Matter, while Aquatim,the “Politehnica” University, and the West Universityof Timisoara were project partners.The results of the applied research studies werecommunicated at national and internationalconferences and symposia, attended by theresearch department staff.Professional networkingIn May, the company was represented at themost important German water and waste waterfair, Wasser Berlin International. The paper “Mainadvantages of the regionalisation of the watersupply and waste water collection services in theTimis County” was presented at the internationalforum. The paper summarized issues concerningthe legal and institutional framework in which theRomanian water companies can implement largescale investments and presented, as case study,Aquatim, which succesfully applied for internationalfinancing programmes several times.At national level, the most important participationwas at Expo Apa, the annual forum of the waterindustry in Romania. The event addressed all waterspecialists, interested in improving the technicaland management performances of the sector.Aquatim participated with an exhibition stand andcontributed to the conference section with thepaper “Development of the water infrastructurein the Timis County”.The Aquademica foundation,from practitioners to practitionersThe foundation was established in 2009 and theinterest of specialists for the developed trainingprogrammes, focused on a practical approach isgrowing.In 2011, the foundation organised 14 coursesand seminars, attended by 350 participants from41 companies.23


Raport anual 2011 | Annual Report 2011Un alt domeniu abordat de fundaţie este cel alproiectelor naţionale şi internaţionale de mediu.La cea de-a 13-a ediţie a manifestării Expo Apa,Aquatim a primit un premiu de apreciere din parteaAsociaţiei Române a Apei pentru „Fundaţia Aquademica– cel mai performant centru de pregătirevocaţională din domeniul apei”. Venit din parteaARA, asociaţie profesională din România, acestpremiu confirmă rolul şi importanţa dezvoltăriiresurselor umane în domeniul apei.Another approached domain refers to the nationaland international environmental projects.At the 13th edition of Expo Apa, Aquatim receivedan appreciation award from the Romanian WaterAssociation for “The Aquademica Foundation –the best vocational training centre in the waterfield”. Granted by RWA, an important Romanianprofessional association, this award confirms therole and importance of the human resources in thedevelopment of the water sector.24Semnarea memorandumului de colaborare Aquademica-DWA: / Signing the memorandum for collaboration:sus, Ilie Vlaicu, Mihai Grozăvescu, Johannes Lohaus; jos, Peter Köstner, Otto Schaaf.În luna octombrie, în Germania a fost semnat unmemorandum de colaborare şi promovare reciprocăîntre Aquademica și DWA – asociația germană aapei, apei uzate și deșeurilor, cu obiectivul principalde a aduce împreună specia lişti pentru a elaborastandarde de lucru, manuale de specialitate,programe de dezvoltare profesională şi pentruschimb de experienţă. Preocupările celor douăpărţi nu se vor axa doar pe aspecte tehnice, ci şilegale şi economice legate de managementulapei şi de protecţia mediului. DWA are 14.000 demembri, dintre care autorităţi publice și locale,universităţi şi reprezentanți ai mediului industrial,împreună cu specialişti de marcă ai acestora.In October, Aquademica and DWA, the GermanAssociation for Water, Waste Water and Wastesigned a memorandum for mutual collaborationand support. The main goal of this partnershipis to bring experts together for transfer of knowhowand development of operational standards,professional guidelines and training programmes.The collaboration will not be limited to technicalissues, and will include legal and economic subjectsconcerning water management and environmentalsafety. DWA has a membership of 14,000, amongwhich there are municipalities, public authorities,institutes of higher education and companies, aswell as their experts and management.


RapoRt anual 2011 | annual RepoRt 2011RElAŢii Cu CliENŢii / CustOmer Care26Comunicarea cu clienţiiÎn afara compartimentului specializat de relaţii cuclienţii şi a dispeceratului care preia sesizările saureclamaţiile telefonice, Aquatim a pus la dispoziţiaclienţilor şi alte metode de comunicare.Clienţilor li se pot transmite, prin SMS sau email,dacă optează pentru aceste metode de comunicare,anunţurile de sistare a apei, notificăripentru plata facturilor restante sau alte informaţii.Baza de date de contact număra, la 31 decembrie2011, 3.100 de adrese de e-mail şi 18.000 denumere de telefon mobil, iar feedbackul primit dela clienţi este unul pozitiv.Interacting with our customersBesides the customer care department and thedispatcher that take over the telephone calls forinquiries or complaints, Aquatim has offered to itscustomers alternative methods of communication.The customers can be notified, if they opt for thismethod of communication, through SMS andemail messages about interruptions in the supply,overdue invoices and other information.The customer contact database had 3,100 e-mailaddress and 18.000 mobile phone numberentries at December 31, 2011. The programmereceived a positive feedback from the customers.ALIMENTARE CU APĂ /WATER SUPPLY28%ALTELE / OTHERS9%CANALIZARE / WASTE WATERCOLLECTION39%APOMETRIE / METERS24%Defalcarea reclamațiilor scrise, după obiectul acestora - 2011 /Breakdown of written complaints, on the topic addressed - 2011Reclamaţii scriseBiroul Relații clienți răspunde întrebărilor adresatede clienți, fie că sunt reclamații, sesizări sau simplesolicitări de informații.Anul trecut au fost depuse 468 de reclamaţiiscrise. Cele mai multe sunt pentru obturări aleracordurilor sau a reţelei de canalizare şi a receptorilorstradali. O defalcare a reclamaţiilor scriseeste prezentată în figura de mai sus. Timpul mediude răspuns la reclamaţii este de 7 zile, sub limitaimpusă de legislaţie.Written complaintsThe Customer Care Department handles thecustomers’ enquiries, whether they are complaints,notifications or simple information requests.468 written complaints were submitted last year.Most complaints reffered to clogging of sewerageconnections or sewers and of storm water inlets.A breakdown of the written complaints on theirtopic is illustrated in the figure above. The averageresponse time to complaints is of 7 days, less thanthe time limit laid down by regulations.


Trafic crescut pe aquatim.roSite-ul societăţii este actualizat zilnic cu programulintervenţiilor şi cu alte noutăţi. Fiind beneficiari aiunor servicii de utilitate publică, clienţii Aquatimreprezintă un public foarte divers, ca şi vârstă,educaţie, venituri. Principalele canale de comunicarerămân cele tradiţionale. Cu toate acestea,creşterea interesului consumatorilor pentruin for marea prin site-ul societăţii este vizibilă. Înprezent, pe aquatim.ro sunt zilnic 150-200 devizitatori.Analiza audienţei online a relevat un salt, în anul2010, prin creşterea numărului minim de vizitatoripe lună, de la 1.500 în 2009 la circa 1.700 în 2010.Tendinţa a fost uşor şi constant crescătoare, pentru2010 şi 2011, după cum se vede în figura de mai jos.Increased traffic on aquatim.roThe company’s website is updated on a dailybasis with various information, including thescheduled interruptions in supply. The company’scustomers are a diversifed group, in terms ofage, education and income. The conventionalcommunication channels are still the main choice.Nevertheless, the growing interest of thecustomers for the company’s website is visible.Presently aquatim.ro has an average number ofvisitors of 150-200 each day.The website audience analysis revealed a majorrise in 2010, when the monthly number of visitorsraised from 1,500 (2009) to 1,700 (2010). A slightlygrowing trend for 2010 and 2011 was observed, asseen in the figure below.27vizitatori / visitors – aquatim.ro1.01.2010 - 31.12.20101.01.2011 - 31.12.20112.0001.000aprilie 2010aprilie 2011iulie 2010iulie 2011octombrie 2010octombrie 2011Sursa/Source: www.trafic.roMetode diversificate de plată a facturiiAquatim a pus la dispoziţia clienţilor şi alte metodede plată a facturii decât prin casieriile societăţii sauprin virament. Plata facturii este posibilă la toateagenţiile şi bancomatele BRD, la comercianţii dinreţeaua PayPoint, la unităţile poştale informatizatedin Timişoara şi la toate ghişeele poştale şi lafactorii poştali, în restul localităţilor din aria deoperare. Măsurile implementate au fost gândite încontextul extinderii ariei de operare, dar şi pentrualinierea la tendinţele curente, aplicabile şi serviciilorde utilitate publică.Diversified payment optionsAquatim made available to its customers newoptions for the payment of the water bill, othersthan through the company’s cashiers or banktransfer. The water bill can be paid through all BRDagencies and ATMs, at PayPoint retailers, throughthe post offices network in the entire area ofsupply, and also to the postal workers, in otherlocalities than Timisoara. The measures weredesigned to cope with the extension of the areaof supply, but also to line up with the currenttrends in the field of the public utility services.


28Raport anual 2011 | Annual Report 2011


RESpoNSAbilitAtE SoCiAlă / sOCIal respOnsIBIlItyPorţi deschise, de Ziua ApeiAquatim acordă o atenţie deosebită educaţieiecologice și organizează, cu diverse prilejuri acțiuniprin care să facă cunoscute publicului larg aspectelegate de resursele şi consumul de apă.La Ziua Mondială a Apei, în 22 martie, au fostdeschise porţile staţiei de tratare Bega dinTimișoara și ale noii stații de tratare a apei dinJimbolia. Peste 600 de persoane, majoritatea eleviși studenți, au vizitat cele două stații.În județ, salariații sucursalelor s-au întâlnit cuelevi de liceu și gimnaziu, pentru a vorbi despreapă, ca resursă vitală, dar şi despre alimentareacu apă a orașelor respective.Tot de Ziua Mondială a Apei, expoziţia itinerantă„Podurile Timişoarei – tradiţie şi modernitateîn arta contemporană” a poposit la staţia detratare Bega. Un proiect al Asociaţiei culturaleALLMA, expoziția a reunit 10 artişti fotografişi 10 pictori, ale căror lucrări şi-au propus săreaducă în lumină podurile de peste Bega.Micii „chimiști” în acțiuneÎn luna martie, laboratorul de control al calităţiiapei din cadrul Aquatim a primit vizita unui grupde 11 elevi, din ciclul primar, dornici să „încerce”,pentru o zi, meseria de laborant.Acțiunea a fost cuprinsă în programul internaționalJob Shadow Day, implementat de organizaţia JuniorAchievement Young Enterprise, în colaborare cumai multe companii din România. Programul aurmărit să ofere elevilor o imagine reală a locurilorde muncă sa-i ajute să se decidă asupra meserieipe care îşi doresc să o practice în viitor.Oraș curatÎn luna martie, împreună cu Retim EcologicService, direcţia de mediu a Primăriei Timişoaraşi Asociaţia Amicii Rozelor, Aquatim s-a alăturatiniţiativei Asociaţiei Seniorilor de a curăţa fântâniledin Parcul Central.Open Doors on World Water DayThe company pays special attention to theenvironmental education and organizes on variousoccasions actions to raise awareness of the generalpublic on water resources and usage.On March 22 the Bega treatment plant fromTimisoara and the new treatment plant fromJimbolia opened their doors for the public. Over600 people, mostly university and high schoolstudents visited the plants.Employees of the subsidiaries had meetings withhigh school and secondary school students from thecounty. The topics discussed were water resourcesin general and the supply of their respective towns.The travelling exhibition "Bridges of Timisoara– tradition and modernism in contemporary art"could also be seen at the Bega treatment planton World Water Day. A project of the ALLMAcultural association, the exhibition reunited 10photographers and 10 painters, whose worksattempted to bring the bridges on the river Begaagain to light.Junior ”chemists” in actionIn March the water quality testing laboratoryof the company was visited by a group of 11primary school students, eager to learn first handinformation on such a workplace.The job shadowing event was part of aninternational programme implemented in Romaniaby Junior Achievement Young Enterprise, inassociation with a number of companies. Theprogramme aimed to give students an accurateimpression on the world of work and also to helpthem make their career decisions.Clean cityIn March, Aquatim joined the local waste collectionand management operator, the environmentaldepartment of the Municipality and local NGOsin cleaning the fountains in the central park ofthe city.29


Raport anual 2011 | Annual Report 201130Din nou, la Crosul FirmelorÎn 15 mai, o nouă ediţie a Crosului Firmelor a datstartul sezonului de competiții și activități în aerliber, în municipiul de pe Bega. Ediţia prezentă acrosului a adus, în premieră, participarea tuturorjudeţelor bănăţene.Crosul a fost organizat de asociaţia non-profitAtletic Club Maraton, în colaborare cu PrimăriaMunicipiului Timişoara. Pe lângă promovareasportului, întrecerea urmărește și creşterea unităţiiîn rândul angajaţilor firmei. Din partea Aquatim,s-au înscris la start 26 de iubitori ai sportului.Campionatul anual de minfotbalConducerea și sindicatele societății organizeazăîn fiecare an un turneu de minifotbal, în caresalariaţii își pot demonstra calităţile fotbalistice şide echipă. Campionatul nu este doar o întreceresportivă, ci şi o oportunitate de socializare şi maibună cunoaştere între colegi. Victoria ediției din2011 a revenit echipei Departament Inginer Șef.Running again in the Companies Street ContestOn May 15, a new edition of the Companies’StreetContest opened the outdoor events season inTimisoara. The current edition featured, for thefirst time, the participation of all counties inthe region.The contest was organised by Athletic ClubMarathon. In addition to promoting leisure timeexercising, the competition also pursues to buildteam unity among the employees. 26 personsrepresenting Aquatim lined up for the start of thecompetitions.Annual mini-soccer ChampionshipThe company management and the unions organizeannualy a mini-soccer Championship, in which theemployees can prove their soccer skills and teamabilities. This is not only a sport contest, but also agood opportunity for people to get to know theirfellow workers better. The winning team of the 2011edition came from the Engineering Department.


Călătorie în timp, de Ziua Mondială a MediuluiÎn 5 iunie, de Ziua Mondială a Mediului, în parculdin incinta staţiei de tratare a apei Urseni, „profesoriitrăsniţi” de la Fun Science au organizat unspectacol interactiv, cu participarea a peste 100 deelevi din şcolile timişorene.Profesorii trăsniți au adus din laboratorul FunScience … maşina timpului, cu ajutorul căreia auajuns în viitor, în anul 2080, unde au văzut soartasumbră a mediului înconjurător. De aceea, profesoriiau apelat la ajutorul elevilor „savanţi” pentrua descoperi împreună câteva metode uşor deaplicat în viaţa de zi cu zi, pentru a proteja natura.Cu uzina de apă, la „plimbare” pe Bulevardul BegaLa festivalul Bega Bulevard din iunie, timişoreniiau putut face un tur virtual al principalei stații detratare a apei a oraşului. Vizitatorii au aflat detaliidespre etapele procesului de tratare și despreconsumul de apă de pe panourile explicativemontate pe malul Begăi.Time travelling, on World Environment DayOn June 5th, World Environment Day, the “crazyteachers” from Fun Science put on an outdooreducational show for children, at the Ursenitreatment plant. Over 100 pupils from Timisoaraattended the programme.The crazy teachers brought from the Fun Sciencelaboratory … the time machine. They travelled to2080 where they could see the environment wasin a disastruous state. Therefore, the teachersasked junior “scientists” to assist them in findingeasy practices and everyday rules to preventthe degradation of the environment.The treatment plant “relocated” on Bega BoulevardIn June, the visitors of the Bega Boulevard festivalcould take a virtual tour of the main watertreatment plant of the city. The visitors couldlearn details abot the treatment process and thewater usage from the informative panels installedon the banks of the Bega river.31


RapoRt anual 2011 | annual RepoRt 20112012 — an anIVersar2012 — an annIVersary year32La 26 octombrie 1912 a fost pusă în funcțiune primastație de epurare din Timișoara, o remarcabilă realizaretehnologică pentru acea vreme. La o sută de ani distanță,Aquatim a construit o stație de epurare nouă, pentrutimișorenii de azi și pentru generațiile viitoare.Vă invităm să vă alăturaţi nouă, în data de 26 octombrie2012, la Ziua Porților deschise de la stația de epurare, săvedeți ce s-a schimbat și ce a rămas la fel!First waste water treatment plant from Timisoara wascommissioned on October 26, 1912. It was a remarkableengineering achievement for that time. At a distance ofone hundred years, Aquatim built a new treatment plantfor the people of today and for the next generations.Come and join us, on October 26, 2012, at the Waste WaterTreatment Plant Open Doors Day, to see what changed andwhat has remained the same!


Registrul Comerțului J35/4096/1992, C.I.F. RO 304 1480Cod IBAN RO 63 BRDE 360SV07245353600, BRD TimișoaraS.C. AQUATIM S.A.300081 Timișoara, str. Gheorghe Lazăr nr. 11/Atel.: 0256 201 370, fax: 0256 294 753www.aquatim.rotext: Loredana Leordeanconcept grafic: Cristina Vlădilăfotografii: AQUATIM

More magazines by this user
Similar magazines