anulare-proces-verbal-de-contraventie-29-05-2015-kvf

ionel.vaduva

Anulare proces verbal de contravenţie. Decizia nr. 765/2015. Tribunalul BRAŞOV

Decizia nr. 765/2015 pronunțată de Tribunalul BRAŞOV la data de 29-05-2015 în dosarul nr.

27521/197/2013

ROMÂNIA

TRIBUNALUL B.

SECȚIA A II-A CIVILĂ, DE C. ADMINISTRATIV ȘI FISCAL

DECIZIA CIVILĂ NR. 765/ADOSAR NR._

Ședința publică din data de 29.05.2015

Completul constituit din:

PREȘEDINTE: B. D.- judecător

JUDECĂTOR: V. A. T.

GREFIER: N. M.

Pe rol fiind soluționarea apelului declarat de apelantul I. T. de Muncă B. împotriva Sentinței civile nr.

6749/28.05.2014 pronunțată de Judecătoria B. în contradictoriu cu intimatul petent Z. I. T., având ca

obiect „anulare proces verbal de contravenție”.

Se constată că dezbaterile au avut loc la data de 15.05.2015, fiind consemnate în încheierea de ședință de

la acel termen, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, când instanța având nevoie de timp pentru

a delibera a amânat pronunțarea data de 22.05.2015, iar apoi, având în vedere imposibilitatea constituirii

completului de judecată, întrucât d-na judecător B. D., se afla în concediu medical s-a amânat pronunțarea

pentru termenul de față, hotărând următoarele:

TRIBUNALUL,

Asupra apelului de față:

Constată că prin sentința civilă nr. 6749/28.05.2014 pronunțată de Judecătoria B. a fost admisă plângerea

formulată de petentul Zanoaga I. T., domiciliat în Prejmer, ., jud. B., în contradictoriu cu intimatul I. T. de

Muncă B., cu sediul în B., .. 17, jud. B., fiind anulat procesul verbal . nr._/9.10.2013 și exonerat petentul

de la plata sumei de 10.000 lei, reprezentând amenda contravențională aplicată.

Pentru a pronunța această sentință, prima instanță a reținut că, prin procesul verbal . nr._/9 octombrie 2013

petentul a fost sancționat contravențional cu amenda în cuantum de 10.000 lei, pentru săvârșirea faptei

prevăzute de art. 260 alin. 1 lit. e din Legea nr. 53/2003.

În cuprinsul actului de constatare s-a reținut următoarea situație de fapt:

1 / 5


Anulare proces verbal de contravenţie. Decizia nr. 765/2015. Tribunalul BRAŞOV

În data de 29.07.2013 numitul S. I. a desfășurat activitate în folosul petentului iar acesta din urmă a

încălcat obligația prevăzută de art. 16 alin. 1 din Legea nr. 53/2003 privind încheierea contractului

individual de muncă în formă scrisă între Zanoaga I. T., în calitate de angajator și numitul S. I., în calitate

de angajat.

Probele administrate în cauză dovedesc faptul că petentul nu a săvârșit fapta pentru care a fost sancționat

contravențional.

Conform art. 260 alin. (1) lit. e din Legea nr. 53/2003 constituie contravenție și se sancționează primirea la

muncă a până la 5 persoane fără încheierea unui contract individual de muncă, potrivit art. 16 alin. (1), cu

amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată.

Potrivit art. 10 Legea nr. 53/2003 contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia o

persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze munca pentru și sub autoritatea unui angajator,

persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remunerații denumite salariu.

Din cuprinsul declarațiilor martorilor audiați în cauză nu rezultă existența unui raport de muncă între

petentul Zanoaga I. T., în calitate de angajator și numitul S. I., în calitate de angajat.

Astfel, din declarația martorului P. M. Romu rezultă că numitul S. I. ajuta în mod frecvent familiile din

localitatea Prejmer la efectuarea lucrărilor agricole, primind în schimb produse alimentare și furaje pentru

animale.

De asemenea, martora G. N. a declarat că petentul nu a angajat niciodată alte persoane pentru efectuarea

lucrărilor necesare cultivării pământului și creșterii animalelor, fiind ajutat de familia acestuia. Martora a

mai declarat că, în localitatea în care domiciliază, obiceiul este ca vecinii să se ajute reciproc fără a

pretinde o contraprestație.

Pentru considerentele de fapt și de drept expuse instanța a admis prezenta plângere contravențională, va

anula procesul verbal . nr._/9.10.2013 și va exonera petentul de la plata sumei de 10.000 lei, reprezentând

amenda contravențională aplicată.

Împotriva acestei sentințe a formulat apel agentul constatator, arătând că intimatul nu lucrează doar terenul

propriu, ci are arendat de la săteni teren agricol de peste 100 de hectare, are în grajduri peste 100 de vite

iar la momentul accidentului cvictima presdta activitate petru contravenient fără a avea încheiat contract

individual de muncă, nefiind vorba despre un ajutor, câtă vreme acesta era ciurdarul satului, primind o

sumă de bani pentru munca prestată.

În drept, apelanta a invocat art. 466 și următoarele NCPC, O.G. nr. 2/2001.

Prin întâmpinare, intimatul a solicitat respingerea apelului, arătând că probele administrate au dovedit o

altă stare de fapt decât cea reținută de agentul constatator, intimatul fiind sprijinind în activitate de către

familia compusă din 8 persoane, având trei băieți căsătoriți.

Analizând actele și lucrările dosarului Tribunalul reține că apelul este nefondat.

2 / 5


Anulare proces verbal de contravenţie. Decizia nr. 765/2015. Tribunalul BRAŞOV

Potrivit art. 1 alin. 1 lit. a), b) și d) din Legea nr. 52/2011, în forma aplicabilă la data de 29.07.2013, a

evenimentului în discuție în prezentul litigiu: În înțelesul prezentei legi, următorii termeni se definesc după

cum urmează:

a) zilier - persoana fizică ce are capacitate de muncă și care desfășoară activități necalificate, cu caracter

ocazional, pentru un beneficiar. Pot desfășura activități cu caracter ocazional persoanele fizice, cetățeni

români sau străini, în condițiile legii;

b) beneficiar de lucrări, denumit în continuare beneficiar - persoana juridică pentru care zilierul execută

activități cu caracter ocazional;

Conform art. 2 din Legea nr. 52/2011: Prin derogare de la prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii,

cu modificările și completările ulterioare, prezenta lege reglementează modul în care zilierii pot executa

activități cu caracter ocazional.

Conform art. 4 din același act normativ: (1) Durata activității ocazionale care poate fi exercitată în temeiul

prevederilor prezentei legi este de minimum o zi, corespunzător cu 8 ore de muncă.

(2) Durata zilnică de executare a activității unui zilier nu poate depăși 12 ore, respectiv 6 ore pentru

lucrătorii minori care au capacitate de muncă. Chiar dacă părțile convin un număr mai mic de ore de

activitate, plata zilierului se va face pentru echivalentul a cel puțin 8 ore de muncă.

(3) Nicio persoană nu poate fi angajată zilier dacă nu a împlinit vârsta de 16 ani.

(4) Niciun zilier nu poate presta activități pentru același beneficiar pe o perioadă mai lungă de 90 de zile

cumulate pe durata unui an calendaristic.

(5) Beneficiarul nu poate angaja zilieri să desfășoare activitatea în beneficiul unui terț.

Potrivit art. 7 din Legea nr. 52/2011: (1) Beneficiarul are obligația să înregistreze în Registrul de evidență

a zilierilor, în ordine cronologică, toți zilierii cu care are raporturi de muncă în baza prezentei legi.

Registrul se întocmește zilnic, exceptând perioadele în care nu se apelează la serviciile zilierilor.

(2) Beneficiarul va înainta lunar, până cel târziu la data de 5 a fiecărei luni, către inspectoratul teritorial de

muncă unde își are sediul un extras al Registrului de evidență a zilierilor conținând înregistrările din luna

precedentă.

(3) Inspecția Muncii va centraliza la nivel național datele transmise potrivit alin. (2), pentru a putea verifica

îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 4.

Conform art. 11 din Legea nr. 52/2011: Se pot presta activități cu caracter ocazional în următoarele

domenii:

a) agricultură;

b) vânătoare și pescuit;

3 / 5


Anulare proces verbal de contravenţie. Decizia nr. 765/2015. Tribunalul BRAŞOV

c) silvicultură, exclusiv exploatări forestiere;

d) piscicultură și acvacultură;

e) pomicultură și viticultură;

f) apicultură;

g) zootehnie;

h) spectacole, producții cinematografice și audiovizuale, publicitate, activități cu caracter cultural;

i) manipulări de mărfuri;

j) activități de întreținere și curățenie.

Capitolul III din Legea nr. 52/2011 reglementează răspunderea contravențională.

Potrivit art. 83 lit. c) din Legea nr. 53/2003: Contractul individual de muncă poate fi încheiat pentru o

durată determinată numai în următoarele cazuri: c) desfășurarea unor activități cu caracter sezonier.

Tribunalul reține că, în speță, din materialul probator administrat rezultă că, folosirea de către intimat la

muncă a numitului S. I. ridica problema aplicării prevederilor Legii nr. 52/2011 și nu a Legii nr. 53/2003

în temeiul căreia greșit a fost sancționat intimatul.

Aspectele invocate de apelant, inclusiv primirea unei sume de bani de către numitul S. I. de la intimat, nu

dovedesc în nici un fel prestarea de către numitul S. I. în beneficiul intimatului a unei munci cu caracter

permanent ori sezonier, ci a unor activități necalificate cu caracter ocazional.

Rezultăcă agentul constatator trebuia să facă aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2011.

Văzând și art. 480 alin. 1 NCPC, Tribunalul va respinge apelul.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Respinge apelul formulat de apelantul I. T. de Muncă B. împotriva sentinței civile nr. 6749 din data de

28.05.2014 pronunțată de Judecătoria B. în dosarul nr._, pe care o păstrează.

Definitivă.

Pronunțată în ședință publică azi, 29.05.2015.

4 / 5


Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Anulare proces verbal de contravenţie. Decizia nr. 765/2015. Tribunalul BRAŞOV

PREȘEDINTE,JUDECĂTOR,

B. D. V. A. Tibeiu

GREFIER,

N. M.

Tehnored.ATV/25.06.2015

4 ex.

Judecător fond.R. C.-E.

Părțile dosarului

(conform datelor publicate pe portalul instanțelor)

ZĂNOAGĂ IOAN TEODOR - Intimat Reclamant

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ BRAŞOV, PRIN REP. LEGAL, PV BV

29467/2013 - Apelant Pârât

LegeAZ.net

5 / 5

More magazines by this user
Similar magazines