21.09.2016 Views

Album aniversar CECCAR 95 de ani

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

2016

1921

CECCAR

95 de ani de istorie


2016

1921

CECCAR

95 de ani de istorie

Editura CECCAR, Bucureşti, 2016


Editor: Editura CECCAR

Intrarea Pielari nr. 1, sector 4, Bucureşti

Tel.: 021/330.88.69 / 70 / 71

Fax: 021/330.88.88

E-mail: edituraceccar@yahoo.com

www.ceccar.ro

Tipărit: Tipografia SC ANDVERTISING GRUP SRL

Tel.: 021/420.65.11

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României

CORPUL EXPERŢILOR CONTABILI ŞI CONTABILILOR

AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA (Bucureşti)

CECCAR : 95 de ani de istorie / Corpul Experţilor

Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. – Bucureşti :

Editura CECCAR, 2016

ISBN 978-606-580-058-8

657(498) CECCAR ”1921/2016”


2016

1921

CECCAR

95 de ani de istorie

Mesajul președintelui CECCAR.................................................................................................5

Incursiune în trecut.........................................................................................................................9

1921-1989.............................................................................................................................................9

Perioada contemporană........................................................................................................... 25

1990-1994.......................................................................................................................................... 25

1995-2016.......................................................................................................................................... 35

Privind spre viitor........................................................................................................................ 161


Mesajul președintelui CECCAR

Sărbătorim anul acesta 95 de ani de la recunoașterea profesiei de contabil, o profesie de tradiție, a

cărei reprezentare îi revine Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România – CECCAR.

În atmosfera specifică unei aniversări cu atât de bogate semnificații, am plăcutul prilej de a adresa

tuturor celor care practică această frumoasă şi importantă profesie sincere felicitări și succes în

viitor.

După cum este cunoscut, în continuitatea unor merituoase contribuţii ale precursorilor, istoria

Corpului a fost marcată, în anul 1921, de promulgarea de către însuși Regele Ferdinand I a Legii de

înfiinţare a Corpului de Contabili Autorizați și Experți Contabili din România, ca organism profesional

independent. Merite deosebite a avut în constituirea Corpului cel dintâi preşedinte, personalitate

publică de seamă din acele vremuri, profesorul universitar Grigore Trancu-Iaşi. Ulterior, în anii ’30,

Corpul a devenit una dintre cele mai puternice instituții de profil din Europa, având ca atribuții esențiale

standardizarea activității contabile și derularea activității de audit, contribuind substanțial, de-a

lungul timpului, la afirmarea și consolidarea celei mai importante profesii din domeniul economic,

inclusiv prin pregătirea și perfecţionarea unei veritabile elite a specialiștilor contabili.

Ca o recunoaştere la nivel internaţional a rolului Corpului în dezvoltarea profesiei contabile din acea

vreme, România a fost gazda celui de-al VII-lea Congres Internaţional de Contabilitate, organizat

simultan cu al V-lea Congres al Corpului de Contabili Autorizaţi şi Experţi Contabili din România, la

Bucureşti, în perioada 5-9 septembrie 1931. Preşedinte de onoare al comitetului de organizare a

fost marele istoric și profesor universitar Nicolae Iorga – președintele Consiliului de Miniștri.

Cum, de asemenea, se ştie, în perioada postbelică a fost instaurat, în condiţii vitrege pentru țara

noastră, regimul comunist, care a diminuat considerabil aria de exercitare a profesiei contabile,

cu toate consecinţele care au decurs de aici. Deşi serviciile contabile au fost naţionalizate, titlul

profesional de expert contabil a continuat să reziste cel puţin pentru două activităţi – cea de expertiză

contabilă judiciară şi cea de cenzor –, adevăraţii profesionişti făcându-şi datoria în limitele

şi cu constrângerile specifice perioadei, în cadrul întreprinderilor, al instituţiilor, inclusiv în sferele

educației şi cercetării.

5


CECCAR

Imediat după înlăturarea regimului comunist, în anul 1992, a fost înființată asociația Corpul Experților

Contabili și Contabililor Autorizați din România, președinte fiind domnul Gheorghe Butnariu.

În anul 1994, în timpul mandatului ministrului finanțelor din acea perioadă, prof. univ. dr. Florin

Georgescu, în baza Ordonanței Guvernului nr. 65 din 19 august 1994, a fost reînființat Corpul Experților

Contabili și Contabililor Autorizați din România, ca persoană juridică de utilitate publică

şi autonomă, cu rol esențial în gestionarea profesiei și în pregătirea profesioniștilor contabili. La

Conferința Națională din noiembrie 1994, prima organizată în baza noilor reglementări, a fost ales

președinte al CECCAR prof. univ. dr. Marin Toma. Corpul, în calitate de organism profesional la scară

națională, a avut un rol esențial în reforma sistemului contabil din România, în condițiile tranziției la

economia de piață.

Odată cu reînfiinţarea CECCAR a fost reluată o valoroasă tradiție, aceea de a organiza, o dată la doi

ani, Congrese ale profesiei. Astfel, în anul 1994, cu ocazia primului Congres desfășurat în perioada

postcomunistă, s-a reluat dialogul, într-un cadru lărgit, între profesioniștii contabili români și cei din

străinătate privind reformele din domeniul contabilității şi dezvoltarea profesiei.

Globalizarea, care a atras după sine şi dezvoltarea colaborărilor economice internaţionale, a determinat

aderarea CECCAR la Federația Internațională a Contabililor – IFAC și la Federația Experților

Contabili Europeni – FEE. Apartenența la aceste structuri a creat o nouă înfățișare și o nouă menire

a organismului profesional, conferind o substanță calitativ superioară eforturilor îndreptate

spre implicarea nemijlocită, responsabilă, a Corpului în procesul de așezare a profesiei contabile

românești pe norme și standarde profesionale internaționale și de etică, asigurând platforma prin

care CECCAR şi-a sporit continuu aportul de competenţă la afirmarea şi dezvoltarea profesiei la

nivel regional, european şi mondial.

Ancorat, astfel, în realităţile interne şi externe ale zilelor noastre, Corpul se bucură de reputaţia de

a fi cel mai puternic organism profesional din regiunea de sud-est a Europei, cu peste 40.000 de

membri.

6


Mesajul președintelui CECCAR

Prestigiul și influenţa de care se bucură CECCAR au la bază rezultatele angajării active în guvernanţa

publică, în parteneriat cu instituţii ale admnistraţiei publice centrale şi locale, în vederea perfecţionării

continue a legislației contabile și fiscale conform standardelor internaționale, creșterii calității

raportărilor financiare pentru satisfacerea interesului public, contracararării criminalității economice

și îmbunătățirii climatului economic și, nu în ultimul rând, consolidării încrederii în activitățile profesioniștilor

contabili români, bazate pe competenţe, onoare, independenţă și moralitate.

Practica, experienţa acumulată relevă permanent că rolurile și competențele contabililor sunt

factori-cheie ai dezvoltării antreprenoriatului la nivel microeconomic. Se identifică o mișcare a bazei

de competențe a profesioniştilor contabili și a rolurilor acestora spre furnizarea de servicii de

consultanță de afaceri. Dincolo de contabilitatea financiară și conformarea fiscală, antreprenorii

apreciază tot mai mult competenţele inter- şi multidisciplinare în contabilitatea managerială, în

aplicarea de metode şi tehnici moderne de analiză şi decizie în rezolvarea problemelor, utilizând

tehnologiile informaţiei şi comunicației specifice big data şi inteligenţei artificiale, în lansarea de

afaceri, abilitățile interpersonale și de gândire strategică, în managementul schimbării și al riscurilor,

în managementul performanței, în raportarea integrată şi, nu în ultimul rând, în comunicare și

creativitate – motor al inovării. Astfel, profesionistul contabil a devenit – şi îşi consolidează continuu

acest rol – cel mai de încredere consultant al mediului antreprenorial, motorul creşterii economice

naţionale şi globale.

CECCAR, în calitate de organism profesional, se preocupă continuu de dezvoltarea competențelor

şi abilităților profesionistului contabil, care să îi permită furnizarea de servicii suplimentare celor

tradiționale, la un nivel de calitate ridicat, diminuând considerabil, în acest fel, decalajul dintre

cererea de servicii a mediului de afaceri impusă de globalizare, de digitalizare și de o concurenţă din

ce în ce mai mare şi baza de competenţe ale profesionistului contabil. În acest sens, printr-un proces

de cercetare continuu, în parteneriat cu mediul universitar şi cu cel de afaceri, CECCAR urmăreşte şi

susţine evoluţia pozitivă a carierei profesionistului contabil, mai ales prin identificarea noilor cerinţe

de formare profesională continuă, asociate acesteia, ca premisă a unor acţiuni eficiente.

7


CECCAR

Din acest motiv, profesioniștii contabili – experți contabili şi contabili autorizați membri ai organismului

nostru profesional, liber-profesioniști sau angajați – se afirmă într-o manieră distinctă

în ansamblul activităților economico-sociale, datorită certificării calificării profesionale conform

standardelor IFAC și angajamentului asumat de a respecta normele profesionale și de etică în

domeniu, pentru care CECCAR veghează printr-un control de calitate riguros. Toate acestea

completează puzzle-ul necesar asigurării calităţii serviciilor prestate beneficiarilor.

Legătura strânsă dintre contabilitate, investiții și creștere economică atestă faptul că publicul larg

manifestă un interes real faţă de valorificarea practică a virtuţilor unei profesii contabile puternice,

iar CECCAR este garantul acestei realităţi de necontestat.

Aşadar, împlinirea a 95 de ani de la înfiinţarea Corpului este un prilej de bucurie pentru noi toţi, un

moment de legitimă mândrie a tuturor celor care practicăm această profesie, un moment de cinstire

a celor care au asigurat unitatea şi au dat puterea şi resursele necesare dezvoltării contabilității şi a

CECCAR în România.

Prof. univ. dr. Robert Aurelian Şova,

Preşedintele Consiliului Superior al CECCAR

8


1921-1989

Incursiune în trecut

Sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX reprezintă perioada cristalizării relaţiilor capitaliste

în Ro mânia. Structurarea instituţiilor statului şi dezvoltarea societăţilor comerciale impuneau orga

nizarea unui sistem de contabilitate atât la nivel de întreprindere, cât şi la nivel de administraţie

publică. Din cauza inexistenţei unui cadru legal, cei care se ocupau cu ţinerea registrelor și cu în registrarea

şi prelucrarea datelor contabile erau, de cele mai multe ori, necalificați. Ne cesitatea numirii

unor persoane competente care să efectueze ex per tize judiciare a grăbit procesul de cristalizare şi

de organizare a pro fe siei contabile.

În aprilie 1910 se înfiinţează Corpul Absolvenţilor Şcolilor Superioare de Comerţ, care capătă personalitate

juridică prin Legea din 17 fe bruarie 1916.

În anul 1918 se constituie Cercul de Studii Comerciale, iar la 5 mai 1919 acesta îşi inaugurează ac tivitatea

prin conferinţa lui Petru Drăgănescu-Brateş având drept subiect „chestiunea experţilor contabili

din România”.

În cadrul Cercului au susţinut conferinţe, de-a lungul timpului, membri marcanţi ai Corpului, precum

şi personalităţi ale vieţii economice şi politice din acele timpuri.

În iulie 1920, proiectul privind organizarea unui Corp al contabililor, cu mo dificările care i-au fost

adu se, i-a fost înmânat lui Grigore Trancu-Iaşi, ministrul muncii, cu rugămintea de a-l aviza.

La 18 iunie 1921, Camera Deputaţilor a adoptat Legea pentru organizarea Corpului contabililor, la

1 iu lie 1921 aceasta a fost votată şi de Senat, iar pe 13 iulie 1921, Regele Ferdinand a consfinţit, prin

Decretul regal nr. 3.036, înfiinţarea Corpului de Contabili Autorizaţi şi Experţi Contabili.

După promulgarea legii a fost elaborat Regulamentul pentru aplicarea Legii de organizare a Cor pu -

lui, publicat în Monitorul Oficial nr. 613 din 22 oc tombrie 1921.

Conform Legii de organizare şi Regulamentului Corpului, membrii săi erau grupaţi în Tablou pe trei

categorii: stagiari, contabili autorizaţi şi experţi contabili. Pentru a trece de la stagiari la contabili

9


CECCAR

Sediul Corpului din Strada Teilor nr. 12

Legea de organizare a Corpului de Contabili

Autorizaţi şi Experţi Contabili

1921

10

Medalia primului Congres al Corpului

Bucureşti, 1923


Incursiune în trecut

autorizaţi era nevoie de doi ani de practică de la înscrierea în Tablou, iar pentru promovarea de la

con tabili autorizaţi la experţi contabili se cereau cinci ani de practică de la înscrierea în Tablou, precum

şi recomandarea secţiunii teritoriale.

La 29 octombrie 1921 are loc alegerea Comitetului celei dintâi secţiuni (filiale) constituite a Corpului

– cea din Ilfov, care includea și Bucureștiul –, şi apoi, la scurt timp, pentru cea de-a doua – din

Prahova.

În ziua de 6 noiembrie 1921 a avut loc solemnitatea constituirii primului Consiliu Superior al Corpului,

al cărui Birou Permanent avea următoarea componenţă:

¨

¨

¨

¨

Grigore Trancu-Iaşi – preşedinte de onoare;

Nicolae Butculescu – preşedinte, cu titlul de decan al Corpului;

Gheorghe Leonte, funcţionar superior la BNR – secretar general;

Vasile M. Ioachim, vicepreşedinte al Bursei de Valori Ploieşti – director.

Anul 1923

În ianuarie 1923 ia fiinţă societatea pe acţiuni „Activa”, cu un capital iniţial de un milion lei, al cărei

scop era procurarea de fonduri pentru construcţia unui sediu al Corpului. Cu acest capital s-a

cumpărat un teren de 254 mp în Strada Teilor nr. 12. În anul 1924 începe construcţia sediului Corpului,

iar pe 6 decembrie 1925 are loc inaugurarea casei Corpului.

Tot în anul 1923, în zilele de 27 şi 28 mai, în aula Fundaţiei Universitare „Carol I” din Bucureşti, s-a desfăşurat

primul Congres al Profesiei Contabile din România. Cu această ocazie s-au discutat probleme

precum „Proiectul privind modificările aduse Codului de Comerţ”, „Reorganizarea învăţământului

comercial”, „Participarea la beneficii”, „Rolul diplomaţilor în ştiinţe comerciale în viaţa comercială şi

industrială”.

11


CECCAR

Primul Congres al Profesiei Contabile din România

Bucureşti, 1923

Al II-lea Congres Internaţional al Experţilor Contabili

Amsterdam, 1926

Al V-lea Congres Internaţional de Contabilitate

Bruxelles, 1926

12


Incursiune în trecut

Anul 1925

În perioada 6-8 septembrie 1925 a avut loc la Cluj al II-lea Congres al profesiei. Tematicile discutate

au fost: „Introducerea contabilităţii în par tidă dublă în instituţiile publice”, „Codul muncii și situația

funcționarilor particulari”, „Asigu ră rile sociale ale funcţio narilor particulari”, „Rolul titraţilor contabili

în cooperaţie”, „Estimarea valorilor de inventar”.

Anul 1926

În anul 1926, Corpul contabililor din România s-a afiliat la Asociaţia Internaţională de Contabilitate

şi în acelaşi an a participat la cea de-a V-a ediţie a Congresului Internaţional de Contabilitate, de la

Bruxelles, precum şi la cea de-a II-a ediţie a Congresului Internaţional al Experţilor Contabili, ţinută

la Amsterdam.

Anul 1927

Al III-lea Congres al Corpului a avut loc la Chişinău, între 14 şi 16 octombrie 1927. Tematicile abor date

au fost: „Bilanțul-tip”, „Bilanțul și fluctuațiunile monetare”, „Introducerea maşinismului în conta bili

tate”. Cu această ocazie s-a decis înfiinţarea Casei de Asigurări şi Pensiuni a Corpului.

Anul 1929

În perioada 22-24 iunie 1929 s-a desfăşurat la Constanţa al IV-lea Con gres al Corpului. Printre tema

ticile discutate, alături de darea de seamă privind activitatea Corpului, s-au numărat: „Casa de

13


CECCAR

Al IV-lea Congres al Profesiei Contabile din România

Constanţa, 1929

Al III-lea Congres Internaţional al Experţilor Contabili

New York, 1929

14


Incursiune în trecut

asigurări și pensiuni a Corpului”, „Reorganizarea învăţământului comercial”, „Funcționarea și con trolul

societăţilor pe acțiuni în noul Cod de Comerţ”.

În perioada 9-14 septembrie 1929 s-a desfăşurat la New York al III-lea Congres Internaţional al Experţilor

Contabili. Bineînţeles că şi la acest eve niment reprezentanţii români au avut o prezenţă activă, explicând

colegilor de peste Ocean Legea de organizare a Corpului, precum şi pregătirea necesară şi

examenele pe care trebuie să le susţină un candidat pentru a accede la calitatea de expert contabil.

Tot în anul 1929, delegaţia României, alcătuită din prof. George Alesseanu (preşedintele secţiunii

Ilfov), Cristian Staicovici (fost preşedinte al secţiunii Ilfov) şi prof. Vasile M. Ioachim (directorul Corpului

contabililor români) participă la al VI-lea Congres Internaţional de Contabilitate, organizat la

Barcelona, în perioada 8-13 noiembrie.

Anul 1931

România a primit însărcinarea să fie gazda celui de-al VII-lea Congres Internaţional de Contabilitate,

din anul 1931, şi cum tot în acel an urma să aibă loc şi al V-lea Congres al Corpului de Contabili

Autorizaţi şi Experţi Contabili din România, organizatorii au hotărât ca cele două manifestări să aibă

loc simultan, la Bucureşti, în perioada 5-9 septembrie 1931.

Preşedinte de onoare al comitetului de organizare a fost prof. Nicolae Iorga – preşedintele Consiliului

de Miniştri.

În dimineaţa zilei de 6 septembrie, în sala de festivităţi a Academiei de Înalte Studii Comerciale, a

avut loc deschiderea oficială a Congresului într-o atmosferă impresionantă, cuvântul de bun-venit

fiind rostit de Ion Răducanu, rectorul Academiei.

În partea a doua a zilei şi a doua zi, lucrările Congresului au continuat pe secţiuni, care au abordat

următoarele teme: „Aplicarea contabilităţii duble la stat, administraţii locale şi regii autonome”,

15


CECCAR

Al VII-lea Congres Internaţional de Contabilitate

Bucureşti, 1931

Al VII-lea Congres Internaţional de Contabilitate

Bucureşti, 1931

16


Incursiune în trecut

„Rolul şi funcţia expertului contabil”, „Contabilitatea şi fiscul”, „Concepţii noi în proiectul Codului de

Co merţ român”.

Anul 1932

În anul 1932 funcţionau în România mai multe asociaţii care într-un fel sau altul aveau legătură cu

profesia contabilă: Corpul de Contabili Autorizaţi şi Experţi Contabili, Corpul Absolvenţilor Şcolilor

Superioare de Comerţ, Corpul Contabililor şi al Funcţionarilor Cooperatori, Asociaţia Licenţiaţilor

Academiilor Comerciale şi Industriale, Asociaţia Experţilor Contabili, Asociaţia Contabililor Publici,

Asociaţia Profesorilor de Contabilitate şi Asociaţia Absolvenţilor Şcolii Comerciale – curs seral.

Anul 1933

La al VI-lea Congres al Corpului, organizat la Cernăuţi, în perioada 27-28 august 1933, tematicile abor -

date au fost: „Rolul Cor pului contabililor în gospodărirea publică”, „Rolul Corpu lui contabililor în

gos podărirea privată”, „Șomajul contabil”, „Consideraţii asupra Legii şi Regulamentului Corpului”.

Anul 1935

Al VII-lea Congres al Corpului, care a avut loc la Timişoara, în perioada 22-24 septembrie 1935, a avut,

pe lângă darea de seamă privind activitatea Corpului, următoarele tematici: „Prețul de cost în industrie

și comerț”, „Expertul contabil ca liber-profesionist”, „Controlul în administrațiile publice”,

„Con trol şi verificări contabile în întreprinderi”.

17


CECCAR

Anul 1937

La al IX-lea Congres Internaţional de Contabilitate, desfăşurat la Paris, între 16 şi 19 septembrie

1937, după ţara-gazdă, delegaţia română a fost cea mai numeroasă, cuprinzând nu mai puţin de

opt membri.

Al VIII-lea Congres al Corpului s-a desfăşurat la Galaţi, între 19 şi 21 iunie 1937, şi a discutat aspecte

precum: „Studiul contabilităţii la Academiile de Înalte Studii Comerciale şi Industriale”, „Situa ţia

mem brilor Corpului faţă de statutul funcţionarilor particulari”, „Membrii Corpului contabililor şi statu

tul funcţionarilor publici”.

Anul 1938

În perioada 19-24 septembrie 1938 a avut loc la Berlin al V-lea Congres Internaţional al Experţilor

Contabili. Pentru cele opt teme discutate au depus rapoarte 17 naţiuni, printre care şi România,

cu trei rapoarte: „Verificarea bi lan ţului” – prof. Spiridon Iacobescu, „Verificările fiscale” – dr. Vasile

M. Ioachim şi prof. Alexandru Machedon și „Diversele funcţiuni de verificator şi expert” – N.K. Constan

tinescu.

La discuţiile din şedinţele plenare, ţara noastră a mai luat parte prin comunicarea scrisă a dr. Vasile

M. Ioachim, la tema privind „Dreptul so cietăţilor pe acţiuni”, precum şi prin expunerea orală a prof.

Alexandru Ma che don, la tema privind „Verificarea concernului”.

Anul 1939

În anul 1939, între 28 şi 29 mai, a avut loc la Braşov al IX-lea Congres al Corpului, ocazie cu care

s-au discutat următoarele tematici: „Inventarierea patrimoniului public”, „Noul Cod de Comerţ”,

„Înfiinţarea Colegiului economic, cooperativ şi contabil”, „Crearea Casei de pensiuni a Corpului”.

18


Incursiune în trecut

În anul 1926, Corpul avea constituite 56 de secţiuni şi era alcătuit din 6.565 de specialişti, dintre care

1.932 – experţi contabili, 4.076 – contabili auto ri zaţi şi 557 – contabili stagiari.

Patru ani mai târziu, în anul 1930, asistăm la o creştere spectaculoasă, exis tând 62 de secţiuni ju deţene

şi 11.130 de membri, dintre care 2.302 – ex perţi contabili, 7.468 – contabili autorizaţi şi 1.360 –

contabili stagiari.

Perioada de vârf în ceea ce priveşte organizarea în teritoriu şi numărul de membri s-a înregistrat

în anii 1938-1939. Atunci, Corpul dispunea de 70 de secţiuni, iar numărul membrilor ajunsese la

aproape 15.000.

Al Doilea Război Mondial a avut consecinţe nefaste şi pentru ţara noastră, iar pentru Corpul contabililor,

dar şi pentru profesia contabilă în general a re pre zentat începutul declinului.

Instaurarea regimului militar, îngrădirea unor drepturi cetăţeneşti, precum şi concentrările masive

au făcut aproape imposibilă ţinerea de alegeri, astfel încât consiliile secţiunilor, precum şi Consiliul

Superior al Corpului au fost înlocuite prin comisii de conducere interimare, numite prin decizii ministeriale.

Deoarece mandatele consiliilor secţiunilor Corpului au expirat la 31 de cem brie 1939, iar majoritatea

membrilor Corpului au fost concentraţi şi nu au putut participa la alegeri, Ministerul Muncii, sub

conducerea lui Mihai Ralea, titularul postului de ministru, a emis Decizia nr. 70.988 din 16 ianuarie

1940, publicată în Monitorul Oficial nr. 14 din 17 ianuarie 1940, prin care erau numite comisiile de

conducere in terimare ale secţiunilor Corpului.

În data de 20 martie 1941, din iniţiativa ministrului N. Dragomir, s-a constituit un Corp special de

experţi contabili pe lângă Ministerul Coordonării, în vederea aplicării politicii de control şi de îndru

mare a preţurilor. În acest organism au fost numiţi 30 de experţi dintre cele mai distinse personalităţi

ale Corpului.

19


CECCAR

Din cauza pierderilor de teritorii, numărul membrilor Corpului pe care se putea conta s-a redus

semnificativ începând cu anul 1939, patrimoniile secţiunilor Corpului din teritoriile ocupate au fost

puse sub sechestru, iar situaţia arhivelor era mai mult decât incertă.

Profesia contabilă în anii comunismului

Actul naţionalizării principalelor mijloace de producţie care a avut loc la 11 iu nie 1948 și crearea sectorului

socialist al economiei au însemnat totodată începutul unei noi etape în domeniul organizării

şi conducerii evidenţei contabile.

Din iniţiativa partidului s-au pus bazele unei concepţii noi de organizare a evidenţei, şi anume conta

bilitatea normată, în baza căreia s-au elaborat reguli unitare de înregistrare, de consemnare a

fenomenelor economice şi financiare. Introducerea contabilităţii normate, ca parte integrantă a

conducerii planificate a economiei, s-a realizat practic prin aplicarea primelor planuri de conturi

unitare şi a schemelor de bilanţuri pe ramuri ale economiei naţionale şi prin stabilirea regulilor de

reflectare în contabilitate a operaţiilor economice şi financiare.

Pentru aparatul contabil din economie, cu începere de la data de 1 ia nua rie 1971 au fost elaborate,

într-o formă simplificată şi unitară, noile regle mentări privind organizarea şi con du cerea conta

bilităţii în unităţile economice şi bugetare.

Prin actele normative elaborate în domeniul contabilităţii (Hotărârea Consiliului de Miniștri nr.

1.885/1970 cu privire la organizarea şi conducerea contabilităţii, atribuţiile şi răspunderile con du -

cătorului com partimentului financiar-contabil și Normele metodologice privind contabilitatea unităţilor

eco no mice aprobate prin OMF nr. 595/1970) au fost concentrate, într-o formă simplificată,

toate dispoziţiile cu caracter contabil apărute în perioada 1948-1970 şi dispersate în numeroase

regu lamente, circulare, instrucţiuni etc.

20


Incursiune în trecut

Expertiza contabilă judiciară

În România, problema efectuării expertizelor contabile judiciare a fost reglementată pentru prima

dată în anul 1921. În legea din 1921, în care era cuprinsă și definiţia contabilului, ca fiind „persoana

care înregistrează operaţiunile comerciale după principiile contabilităţii”, se trata şi problema experti

ze lor. Această lege nu era propriu-zis o lege pentru reglementarea expertizelor contabile, ci

una a Corpului, prin care se asigurau anumite drepturi celor ce dobândeau titlul de expert (dreptul

de a face expertize, dreptul de a fi cenzori în unităţile anonime).

Legea nu rezerva niciun rol organelor de stat în conducerea Corpului şi în organizarea expertizei

contabile. Astfel, deoarece legea din 1921 nu mai co respundea noilor condiţii ale orânduirii de tip

socialist, prin Decretul nr. 40/1951 a fost desfiinţat Corpul de Contabili Autorizaţi şi Experţi Contabili,

abrogându-se şi Legea de organizare a acestuia.

Decretul care a desfiinţat Corpul nu a rezolvat însă şi problema expertizelor contabile, deoarece

prin desfiinţarea Corpului de Contabili Autorizaţi şi Experţi Contabili nu se prevedea pentru viitor şi

o formă organizată de efectuare a expertizelor contabile.

Pentru rezolvarea acestei probleme importante, solicitată de multe pro cese juridice, Ministerul

Finanţelor şi cel al Justiţiei au luat măsuri pentru ca ex per tizele contabile care se efectuau, de la

apariţia Decretului nr. 40/1951, pe baza prevederilor generale din Codurile de procedură civilă şi

penală, să fie făcute, în condiţiile stabilite prin instrucţiuni, de către lucrătorii contabili din câmpul

muncii şi pensionarii care au îndeplinit funcţii în legătură cu contabilitatea.

Instanţele judecătoreşti au întâmpinat însă în continuare dificultăți, deoarece contabilii desemnaţi

să efectueze expertize contabile nu aveau adesea timp pentru efectuarea de expertize; calificarea şi

capacitatea profesională ale con ta bililor nu erau întotdeauna cele mai bune, ceea ce ducea la efectuarea

unor expertize necorespunzătoare, generând astfel prejudicii statului.

S-a pus accentul pe necesitatea ca expertiza contabilă să fie făcută cu competenţă și să nu poarte

amprenta nici a apărării, nici a acuzării, trebuind să contribuie la stabilirea adevărului. Astfel, s-a

21


CECCAR

MII

15

10

5

0

1926 1930 1939

Evoluţia numărului de membri ai Corpului de Contabili

Autorizaţi şi Experţi Contabili din România în perioada

1926-1939

Carnet de expert contabil din anul 1967

22

Birou regional de expertiză contabilă


Incursiune în trecut

acordat o mare importanță selecţionării celor chemaţi să facă expertize contabile, care trebuiau

să îndeplinească anumite condiţii de pregătire teoretică şi experienţă practică, şi s-a evidenţiat

importanţa unei ac tivităţi continue şi susţinute de ridicare a nivelului profesional, dar, bineînţeles, şi

ideologic al ex perţilor contabili.

Prin Hotărârea Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român şi a Consiliului de Miniştri nr.

240/1955, s-a trasat Ministerului Finanţelor şi Ministe rului Justiţiei sarcina de a rezolva problema

expertizelor contabile, domeniu în care nu exista o reglementare corespunzătoare, rezolvare care a

fost dată prin De cretul nr. 434/1957, modificat prin Decretul nr. 321/1958 şi republicat în Bu letinul

Oficial nr. 29 din 31 august 1958.

Decretul nr. 434 pentru reglementarea efectuării expertizelor contabile, apărut în anul 1957, prevedea

ca obţinerea calităţii de expert contabil să se facă pe baza unui examen, susținut de candi dat

în faţa unei comisii de examinare. În art. 7 se prevedeau condiţiile care trebuiau îndeplinite de

can didaţii la examenul pentru obţinerea calităţii de expert contabil. Astfel, se puteau prezenta la

exa men specialiştii care:

¨

¨

¨

¨

lucrau sau au lucrat în domeniul evidenţei contabile;

erau salariaţi ai organizaţiilor socialiste;

aveau studii medii de specialitate;

aveau un stagiu de cel puţin cinci ani în munca de specialitate sau, dacă aveau studii de speciali

tate superioare, un stagiu de cel puţin trei ani.

De asemenea, erau primiţi la examen şi pensionarii care, la data pensionării, îndeplineau aceste

condiţii.

În afară de condiţiile de studii de specialitate şi stagiu în munca de specialitate, conform ultimului

ali neat al art. 7 din Decretul nr. 434/1957, candidaţii pentru obţinerea calităţii de expert contabil mai

23


CECCAR

erau verificaţi dacă întruneau şi condiţiile necesare de co rec titudine, precum şi de ordin profesio nal

şi politic.

În urma examenului susţinut, persoanele care obţineau calitatea de expert contabil – consemnată

în procesul-verbal întocmit de comisia însărcinată cu examinarea candidaţilor – primeau un carnet

eliberat de Ministerul Finanţelor, prin care se atesta calitatea de expert contabil, acesta fiind dovada

oficială, care servea la înscrierea în listele de evidenţă a experţilor contabili.

Pentru coordonarea, controlul şi îndrumarea expertizelor contabile judiciare și pentru îmbunătăţirea

calităţii acestora şi realizarea unei mai bune apărări a proprietăţii socialiste, în cadrul Ministerului

Finanţelor s-a înființat Biroul central pentru expertize contabile judiciare, iar pe lângă comitetele

executive ale Sfaturilor Populare regionale şi ale Capitalei, birouri locale pentru expertize contabile

judiciare regionale şi ale Capitalei.

Pe lângă alte atribuţii, Biroului central pentru expertize contabile judiciare îi revenea sarcina de a

organiza periodic consfătuiri cu experţii contabili. Prin aceste consfătuiri trebuia să se facă schimburi

de experienţă, să se generalizeze practica înaintată de efectuare a expertizelor contabile, să se combată

lipsurile constatate în munca de efectuare a expertizelor contabile, acordându-se astfel un

spri jin efectiv experţilor contabili. Tot acestui Birou îi revenea şi sarcina de a elabora instrucţiuni cu

privire la diferitele aspecte ale efec tuării expertizelor contabile, valabile pentru toate birourile locale

şi pentru toţi experţii contabili.

În perioada comunistă, serviciile contabile au fost practic naţionalizate; două activităţi ale profesiei

contabile au cunoscut totuşi mai multă libertate: activitatea de expertiză contabilă şi activitatea de

cenzor numai pentru sectoarele nestatale şi pentru verificarea societăţilor înfiinţate cu capital mixt

(de stat şi străin).

24


1990-1994

Perioada contemporană

În anul 1992 este reînființată revista Corpului, sub denumirea „Expertiza contabilă”

În anul 1992 are loc prima Adunare generală a Corpului (membri fondatori, decizii şi

realizări)

În anul 1993 se organizează prima Conferinţă Naţională a CECCAR

În anul 1994 are loc primul Congres al Profesiei Contabile de după perioada interbelică

În luna ianuarie 1990 renăştea Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, or -

ga nismul care a reprezentat din 1921 până în 1951 profesia contabilă românească.

Organizarea din anul 1990 a CECCAR a început sub un acoperiş comun cu cea a experţilor tehnici,

potrivit reglementării făcute prin Decretul nr. 79/1991 privind expertiza contabilă și expertiza tehnică.

În urma intervenţiei specialiştilor din Europa de Vest, care au atras atenţia asupra faptului că pro fe sia

de ex pert contabil reprezintă o profesie reglementată separat în toată lumea liberă și că aceasta nu

poate fi re glementată la un loc cu expertiza tehnică, Corpul îşi constituie un Comitet de iniţiativă

pentru reorganizarea asociaţiei, care solicită modificarea înregistrării făcute în 1990 şi obţi ne Sen -

tinţa nr. 33 din 12 octombrie 1991, ce prevedea înfiinţarea a două Corpuri independente – Corpul

ex per ţilor contabili şi Corpul experţilor tehnici –, cu gestiuni şi conduceri separate.

Comitetul de iniţiativă a supus aprobării în prima Adunare generală a Cor pului, din data de 9 mai

1992, reînfiinţarea vechii asociaţii a contabililor auto rizaţi şi experţilor contabili din România, constituită

în anul 1921, care deţinea deja un renume european.

În Adunarea generală a experţilor contabili din România din 9 mai 1992 s-a hotărât să se reorga nizeze

Corpul ca persoană juridică proprie şi cu un statut adaptat la proiectul de lege depus la Parlament

conform art. 41 din Le gea contabilităţii.

Activitatea Comitetului de iniţiativă a fost deosebit de intensă, printre re zultatele sale cele mai semni

ficative, prezentate în prima Adunare generală a Cor pu lui, numărându-se organizarea a 30 de

25


CECCAR

EVOLUȚIA MEMBRILOR ACTIVI AI CECCAR

MII

30

15

5

1997 1999 2003 2015

S-a realizat integrarea membrilor inactivi, în baza Normei nr. 10.367/2003

privind organizarea şi desfăşurarea acțiunilor de reintegrare a membrilor

inactivi, și aceștia au fost publicați în Tabloul Corpului.

În baza Legii nr. 186/1999 s-a reorganizat procesul de obținere

a calității de expert contabil / contabil autorizat, astfel

micșorându-se numărul membrilor înscrişi în Tabloul Corpului.

26


Perioada contemporană

fi liale judeţene ale Corpului, prin intermediul cărora s-a procedat la mobilizarea experţilor pentru instruire,

orientarea spre economia de piaţă a preocupărilor profe sio nale și cunoaşterea unor noutăţi

din activitatea unor organizaţii occi dentale similare.

La prima Adunare generală a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi au participat

cei 26 de membri fondatori, semnatarii procesului-verbal de şedinţă: Gheorghe Butnariu, Dimitrie

Con stantinescu, Ion Toma, Gheorghe Postolea, Dumitru Popescu, Ion Ciolan, Nicolae Popescu,

Constantin Topciu, Mircea Cristea, Maria Nuşu, Viorel Bâscă, Iustin Tănase, Eugeniu C. Pârvănescu,

Mihai Olteanu, Leonardo Albini, Mircea Boulescu, Marius Chivulescu, I. Dragomirescu, Nicolae Duţă,

Constantin Zăvăleanu, Constantin Bratu, Marin Toma, Florin Georgescu, Maria Manolescu, Traian

Duţia şi Georgică Popovici.

Cu această ocazie a fost ales Comitetul de conducere al Corpului, format din:

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Gheorghe Butnariu – preşedinte;

Mircea Cristea – vicepreşedinte;

Marin Toma – vicepreşedinte;

Dimitrie Constantinescu – secretar general;

Constantin Topciu – membru;

Nicolae Popescu – membru;

Viorel Bâscă – membru;

Gheorghe Postolea – membru;

Dumitru Popescu – membru.

La prima Adunare generală se pun bazele des chiderii Corpului către Europa, împuternicindu-se Comitetul

de conducere să depună toate eforturile pentru ca asociaţia să devină membră a Fe deraţiei

Experţilor Contabili Europeni, precum şi pentru colaborarea cu organisme similare din Franţa.

27


CECCAR

Prima Conferinţă Naţională a CECCAR

Bucureşti, 1993

Primul Birou Permanent al CECCAR (de la stânga la dreapta: Mircea Cristea –

vicepreşedinte, Niculae Feleagă – vicepreşedinte, Mihai Ristea – vicepreşedinte,

Marin Toma – preşedinte, Victor Munteanu – secretar general executiv)

28


Perioada contemporană

Existenţa Corpului a fost recunoscută prin Hotărârea Guvernului nr. 575/1992 cu privire la experimentarea

noului sistem de contabilitate şi con sti tuirea Colegiului Consultativ al Contabilităţii, în a

cărui com ponenţă Corpul era prevăzut cu un vicepreşedinte şi cinci membri.

Profesia era amintită în trei legi principale, şi anume: Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale,

Legea nr. 82/1991 – Legea contabilităţii și Legea nr. 30/1991 privind organizarea şi funcţionarea

con trolului financiar şi a Gărzii financiare, dar nomenclatoarele de funcţii nu prevedeau profesiile

de ex pert contabil şi contabil autorizat şi nici nu erau limitate atribuţii, drepturi şi îndatoriri în

aceste acte normative.

Astfel, s-a propus să intre în vigoare legea Corpului de Contabili Autorizaţi şi Experţi Contabili din

anul 1924, care nu a fost aprobată expres în niciun act normativ. Legea ca atare nu s-a aprobat,

dar s-a născut legea expertizei contabile şi a contabililor autorizaţi, care a conferit ca atribuţii,

pe lângă cele refe ri toare la gestionarea profesiilor de expert contabil şi contabil autorizat, şi

pregătirea unor specialişti ca cenzori, fiscalişti, experţi pentru litigii între societăţi co merciale,

evaluatori etc.

O preocupare de prim ordin la acea dată a fost asigurarea unor sedii pentru activitatea de exper tiză

contabilă în Bucureşti şi în judeţele ţării. Cor pul Central funcţiona provizoriu la Casa Presei.

Pentru iniţierea experţilor în tainele economiei de piaţă şi instruirea aces tora pentru a face faţă

unor activităţi nepracticate până atunci, s-au organizat cercuri de informare şi diverse forme de

perfecţionare profesională, atât în Bucureşti, cât şi în ţară (instructaje ale experţilor contabili existenţi

şi ale candidaţilor pentru calitatea de expert contabil), cu susţinere din partea profesorilor universitari

şi a specialiştilor Minis terului Finanţelor.

În anul reînfiinţării sale, 1992, CECCAR a reluat editarea revistei sale sub denumirea „Expertiza

contabilă”. Sub această denumire, revista a apărut în perioada 1992-1996.

29


CECCAR

Congresul al X-lea al Profesiei Contabile din România

Bucureşti, 1994

Congresul al X-lea al Profesiei Contabile din România

Bucureşti, 1994

30


Perioada contemporană

În data de 22 mai 1993 are loc prima Conferinţă Naţională a CECCAR, desfăşurată la Bucureşti, în

aula Academiei de Studii Economice. Au fost prezenţi 80 de delegaţi din cele 35 de filiale judeţene.

Cu această ocazie s-au ales noile structuri de conducere şi primul Birou Permanent al CECCAR,

format din: Marin Toma – preşedinte; Mihai Ris tea, Niculae Feleagă și Mircea Cristea – vice preşedinți.

De asemenea, s-au aprobat: primul Program de activitate al Corpului, Sta tutul şi Codul deonto logic

al profesiilor de expert contabil şi contabil auto rizat şi primele organigrame funcţionale la ni vel

central şi teritorial ale Corpului.

Prima Conferinţă Naţională a CECCAR a trasat două mari obiective prin ci pale, şi anume:

o

o

Promovarea profesiilor de expert contabil şi contabil autorizat în România ca profesii libere, în

sprijinul agenţilor economici, în con for mitate cu doctrina şi standardele internaţionale.

Deschiderea unei noi viziuni spre o economie de piaţă liberă, în care profesioniştii contabili,

reprezentând principalul partener pentru agenţii economici, pot preveni fenomenele de incer

titudine şi risc pe baza informaţiilor şi analizelor financiar-contabile pertinente realizate de

aceştia în calitate de experţi contabili şi de contabili autorizaţi.

Tot în acest an, CECCAR a primit la Bucureşti vizita lui Jacques Potdevin, preşedinte de onoare al

Companiei Naţionale a Comisarilor de Conturi (CNCC) din Franţa, iar preşedintele CECCAR, Marin

Toma, a participat la cel de-al 48-lea Congres al Ordinului Experţilor Contabili (OEC) din Franţa, care

a avut loc la Nantes. Cu această ocazie, preşedintele CECCAR a prezentat, în cadrul unei mese rotunde,

noua organizaţie profesională.

Desprinsă ca sarcină trasată de Consiliul Superior al Corpului şi în spi ritul Directivei a VIII-a

europene, Biroul Permanent al Consiliului Superior a elaborat şi a înaintat Parlamentului Legea

31


CECCAR

Congresul al X-lea al Profesiei Contabile din România –

La cocktailul oferit în onoarea congresiştilor

Bucureşti, 1994

Congresul al X-lea al Profesiei Contabile din România – Raportorii

Congresului: Mihai Ristea, Niculae Feleagă şi Horia Cristea

Bucureşti, 1994

32


Perioada contemporană

Cor pului, care aprobă, prin Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994, organizarea activităţii de expertiză

contabilă şi a contabililor autorizaţi, ratificată ulterior prin Legea nr. 42/1995, devenind Legea

Cor pului.

După apariţia OG nr. 65/1994 a fost organizată, în data de 24 noiembrie 1994, Conferinţa Naţională

a CECCAR. După dezbaterile prevăzute pe or dinea de zi, delegaţii au ales, pe baza propunerilor

nominale făcute în plen, orga nele de conducere şi de lucru ale CECCAR. Acestea au fost:

o

o

Consiliul Superior: Marin Toma – preşedinte; Mihai Ristea – prim-vi cepreşedinte; Oprea Călin,

Mircea Cristea, Niculae Feleagă, Mircea Boulescu, Viorica Niculae – vicepreşedinți; Liviu Sebe,

Eugen Ţurlea, Lenuţa Petre, Ali Eden, Horia Cristea, Constantin Enea, Emil Trandaş, Dimitrie

Cameniţă, Ion Mihăilescu, Gheorghe Ialomiţeanu, Cristian Lazăr, Ion Florea, Mihai Duţă, Viorica

Pârlea, Mihai Cobzaru, Ioan Hornar, Petru Pântea – membri; Todor Cristea, Eugen Surdu, Dumitru

Venedict, Petre Tătaru, Emil Gavrilă, Ioan Todosociuc, Partenie Obrejan, Constantin

Staicu – membri supleanți.

Biroul Permanent: Marin Toma, Mihai Ristea, Oprea Călin, Niculae Feleagă, Mircea Boulescu,

Mircea Cristea și Viorica Niculae.

Anul 1994 este şi anul în care s-a desfăşurat primul Congres al Profesiei Contabile de după perioada

interbelică.

Evenimentul, desfăşurat la Bucureşti în zilele de 20 și 21 octombrie 1994, cu prezenţa a 300 de

participanţi, dintre care 52 din afara ţării noastre, a avut ca deviză „Profesia contabilă între prezent

şi viitor”, iar ca temă centrală, „Profesia contabilă în România – rol şi importanţă în economia de

piaţă”.

33


CECCAR

Semnarea acordului de cooperare bilaterală cu

institutele din Anglia, Scoţia şi Irlanda

1995

Semnarea acordului de cooperare bilaterală cu

institutele din Anglia, Scoţia şi Irlanda

1995

34


Anul 1995

Perioada contemporană

Este aprobată prin Legea nr. 42 Ordonanța Guvernului nr. 65 din 19 august 1994 privind

organi za rea activităţii de expertiză con tabilă şi a contabililor autorizaţi

Se organizează prima sesiune de examene pentru dobândirea calităţii de expert contabil

şi de contabil autorizat

Anul 1995 a reprezentat pentru CECCAR continuarea drumului spre reforma pro fe siei contabile din Româ

nia.

Este anul când a apărut Legea nr. 42 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 65/1994. Ca urmare

a acesteia s-a organizat prima sesiune de examene pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi

de con tabil autorizat. În acest sens a fost emisă Hotărârea Guvernului nr. 316 din 9 mai 1995, prin

care s-a aprobat Regulamentul privind organizarea examenelor pentru do bân direa calităţii de

ex pert contabil şi de contabil autorizat. De asemenea, a fost aprobat Regulamentul de organizare

şi funcţionare al CECCAR şi Codul privind conduita etică şi profesională a experţilor contabili şi contabililor

auto rizaţi din România.

În anul 1995, Corpul a acţionat pentru colaborarea şi conlucrarea cu organismele guvernamentale

şi neguvernamentale care îşi desfăşoară acti vitatea în zone şi perimetre adiacente: Agenţia Naţio

nală de Pri vatizare (ANP), Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (CNVM), Asociaţia Naţională

a Evaluatorilor din România (ANEVAR), Corpul Experţilor Tehnici (CET), minis tere şi departamente.

În anul 1995 a fost organizată o singură sesiune de examene, care s-a desfăşurat potrivit Re gulamentului

aprobat prin HG nr. 316/1995.

La examenul pentru dobândirea calităţii de contabil autorizat au participat 10.223 de candidaţi din

toate judeţele (cu excepţia judeţului Giurgiu) şi din municipiul Bucureşti, fiind declaraţi admişi şi

primind calitatea de contabil autorizat 9.205 (90%), dintre care 3.646 (39,6%) cu studii su perioare şi

5.559 (60,4%) cu studii medii.

35


CECCAR

Pentru obținerea calităţii de expert contabil, sesiunea de examene s-a organizat în 28 de centre,

la care au fost arondate filialele care nu au avut minimum 50 de persoane în scrise. Au participat

4.357 de candidaţi, din care au fost admişi 3.061 (70,2%).

Elaborarea şi publicarea normelor privind activitatea profesională şi con duita etică a experţilor contabili

şi contabililor autorizaţi, precum și a ghidurilor pro fe sio nale în domeniul financiar-contabil

este poate cel mai important atribut al Corpului. O premieră în activitatea profesioniştilor contabili

români a fost aprobarea de către Conferinţa Naţională din luna octombrie 1995 a Normelor de audit

financiar şi certificarea bilanţului contabil.

De asemenea, în conformitate cu Hotărârea Conferinţei Naţionale a CECCAR din 23 no iembrie 1994,

Consiliul Su pe rior a aprobat Normele nr. 14 din 24 ianuarie 1995 privind formarea continuă a membrilor

săi. În baza acestor norme, fiecărui membru al CECCAR i s-a cerut să se instruiască în cadrul

formelor de pregătire orga nizate de Consiliul Superior, de către filială sau individual, urmărindu-se

res pec tarea standardelor şi normelor profesionale emise de Corp. Un rol important l-au avut literatura

de specialitate edi tată de CECCAR, noua revistă de contabilitate, normele şi ghidurile profesionale.

În planul relaţiilor internaţionale bilaterale, reprezentanţii profesiei con ta bile au stabilit primele

contacte cu organizaţii similare din ţări precum Marea Bri tanie, Italia, Franţa, Ungaria, Cehia, Slovacia,

Suedia etc., în cursul anului 1995 având loc în România trei sesiuni de pregătire organizate împreună

cu experţii francezi şi italieni, în domenii de interes major pentru profesia din țara noastră, ca şi în

do meniul creării unor formatori români.

Strângând permanent legăturile cu organizaţiile profesionale mari din Europa, repre zen tanţii Corpului

au fost prezenţi la cel de-al 50-lea Congres al experţilor contabili francezi şi la cel de-al 28-lea

Congres al profesiei italiene, ca şi la sesiunea anuală a auditorilor francezi şi la simpozionul in ternaţional

organizat la Trieste, Italia.

36


Perioada contemporană

Prezenţa delegaţiei CECCAR la cel de-al 28-lea Congres al colegilor italieni se înscrie ca o acţiune

de mare importanţă pentru profesia contabilă românească, deoarece in sti tuţia italiană era una

dintre cele două care garantau – sub jurământ – recomandarea făcută la Federaţia Internaţională

a Contabililor (IFAC) şi Federaţia Experţilor Contabili Europeni (FEE) pentru primirea ca membru a

Cor pului, ale cărei roade încep să se facă simţite.

În luna decembrie s-a încheiat primul acord de cooperare bilaterală cu primele trei mari in stitute

din Anglia, Scoţia şi Irlanda, care cuprindea prevederi în avantajul profesiei contabile.

Primele rezultate ale acestei cooperări s-au concretizat în monitorizarea efectuată de profesia britani

asupra CECCAR în perspectiva primirii Corpului în FEE, în suportul moral oferit şi recomandările

fă cute, ca şi în activitatea derulată prin intermediul Fundaţiei pentru Contabilitate şi Management

Fi nanciar, cu care s-au organizat o serie de cursuri de pregătire în România, cu lectori britanici,

efortul financiar fiind acoperit de aceştia.

Un capitol aparte în activitatea Corpului l-au reprezentat negocierea şi implementarea unei scheme

de asigurări a riscului profesional cât mai ieftină, avantajoasă şi potrivită profesiei, conform re glementărilor

legale, cerinţelor organismelor internaţionale şi condiţiilor impuse de viaţa practică. Din

acest punct de vedere, începând cu 1 februarie 1996 schema este funcţională la nivelul Corpului,

filialelor, companiilor, experţilor şi contabililor autorizaţi independenţi, obligativitatea şi necesitatea

asigurării riscului profesional nemaifiind sub semnul îndoielii.

Un moment de referinţă în viaţa Corpului, cu adevărat istoric, îl reprezintă organizarea Conferinţei

Naţionale Extraordinare, care în luna octombrie a aprobat normele fundamentale ale exis tenţei şi

funcţionării CECCAR: Regulamentul de organizare şi funcţionare şi Codul de conduită etică şi profesională

a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi din România.

37


CECCAR

Semnarea acordului dintre filiala CECCAR Sibiu şi CNDC Italia,

filiala Milano

1996

Congresul al XI-lea al Profesiei Contabile din România

Sibiu, 1996

38


Anul 1996

Perioada contemporană

CECCAR este acceptat ca membru al Federaţiei Internaţionale a Contabililor şi al Federaţiei

Experţilor Contabili Europeni

Se aniversează 75 de ani de la înfiinţarea CECCAR

Se organizează cel de-al XI-lea Congres al Profesiei Contabile din România, cu tema

„Piața și produsele profesiei contabile în România”

În calitatea sa de persoană juridică autonomă de utilitate publică, în anul 1996 CECCAR se afla în

plină ascensiune de afirmare în economia românească, precum şi în mediul internaţional.

Prima acţiune de anvergură a demarat încă din luna ianuarie şi a marcat o premieră în România. Este

vorba despre primul seminar de audit financiar, cu rolul de a instrui şi prelucra Normele profesionale

nr. 1/1995 privind auditul şi certificarea bilanţului contabil. Participanţii au fost desemnaţi

de către fiecare filială a Corpului, iar în de cursul a două luni au fost instruiţi în domeniul auditului

2.000 de membri ai CECCAR.

În acest an a fost organizată o singură sesiune de examene de acces pentru dobândirea calităţii de

ex pert contabil şi de contabil autorizat, în 22 de filiale ale CECCAR. Au participat 2.140 de candidaţi,

promovând doar 1.636 (76,4%) dintre ei.

Pentru viaţa şi activitatea internaţională a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din

România, anul 1996 a constituit un an de eforturi de gândire şi acţiune care s-au concretizat într-o

serie de realizări.

Corpul şi-a îndreptat atenţia spre organiza ţiile profesionale de vocaţie europeană şi mondială,

respectiv FEE, cu sediul la Bruxelles, şi IFAC, cu sediul la New York. În urma progresului înregistrat de

CECCAR în negocierile cu aceste organizaţii, în luna mai 1996 acesta a fost admis, în unanimitate,

ca mem bru cu drepturi depline al IFAC, ală turându-se astfel celor 122 de organizaţii membre din

87 de ţări, totalizând mai mult de 1,7 milioane de profesionişti contabili.

39


CECCAR

Diploma şi medalia „75 de ani de la înfiinţarea CECCAR

Primul Raport Anual CECCAR

40


Perioada contemporană

O altă acţiune importantă cu caracter internaţional a constituit-o vizita la CECCAR a unei delegaţii a

Fe deraţiei Experţilor Contabili Europeni (FEE), formată din Hélène Bon şi Gisela Nagy, vice preşedinţi

ai acestui organism cu sediul la Bruxelles.

Vizita reprezentanţilor FEE, în calitate de raportori pentru România, a urmărit efectuarea unei atente

documentări asupra activităţii desfăşurate de Corp, precum şi asupra poziţiei acestuia în contextul

naţional, în vederea întoc mirii raportului care să fie supus dezbaterii organismului european în

sco pul admiterii Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România în calitate de

membru cu drepturi depline al Federaţiei Experţilor Contabili Europeni.

Cu prilejul desfăşurării la Bruxelles, în luna decembrie 1996, a Adunării generale a Federaţiei Exper

ţilor Contabili Europeni, Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România a fost

primit în „primul val” ca membru corespondent al acestei federaţii, alături de organismele de specialitate

din Ungaria, Cehia şi Slovacia.

Către sfârşitul lunii septembrie, o delegaţie a Ordinului Contabililor din Olanda (NOvAA) a vizitat

Ro mânia în vederea semnării unui acord de cooperare între CECCAR şi NOvAA.

La începutul lunii octombrie a avut loc la Catania, Italia, un eve ni ment important pentru ac tivitatea

Ordinului Experţilor Contabili din această provincie şi a filialei CECCAR Braşov. O delegaţie a filialei

a luat parte la ceremonia semnării unui acord de înfrăţire cu filiala italiană a Ordinului Ex perţilor

Contabili.

La finalul lunii octombrie, filiala CECCAR Sibiu a semnat un acord de înfrăţire cu filiala Milano a

Consiliului Național al Contabililor Autorizați (CNDC) din Italia.

Un eveniment important al anului 1996 este Congresul al XI-lea al Pro fe siei Contabile din ţara noastră,

organizat de Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. Manifestarea a

avut loc la Sibiu, în zilele de 23 şi 24 octombrie. Tema Congresului a fost „Piaţa şi produsele profesiei

contabile în România”.

Tot în acest an, Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România a aniversat 75 de

ani de la înfiinţare.

41


CECCAR

Şedinţa Consiliului Superior al CECCAR

1997

Conferinţa Naţională a CECCAR

1997

42

Conferinţa Naţională a CECCAR

1997


Anul 1997

Perioada contemporană

Se publică prima ediţie a „Cărţii expertului contabil şi a conta bi lului autorizat”

Se publică pentru prima dată Raportul Anual CECCAR

CECCAR, prin acţiunile şi măsurile aplicate, a înregistrat de la o perioadă la alta rezultate pozitive

în creşterea pregătirii profesionale, a calităţii şi respon sa bilităţii în executarea lucrărilor de către

mem brii săi.

Anul 1997 a fost plin de realizări şi de iniţiative noi ale CECCAR, dintre care cele mai semnificative

sunt următoarele:

o

o

o

o

o

Creşterea capacităţii organizatorice şi de decizie în înfăptuirea re for mei în domeniul profesiei

con ta bile;

Extinderea deprinderii profesionistului contabil cu noul său rol cata li za tor între stat şi în treprindere;

Luarea de măsuri, în temeiul Legii de organizare şi funcţionare a Corpului, prin care acesta s-a

impus în ordonarea, pe baza legilor ţării, a relaţiilor stat-cetăţean;

Crearea bazelor pentru ca, începând din anul 1998, în întreaga sa acti vitate Corpul să treacă

de la cantitate la calitate în gestionarea pro fesiei contabile din România, conform directivelor

europene şi stan dardelor internaţionale în materie;

Desfăşurarea, lunar, prin intermediul filialelor Corpului, de forme de pregătire continuă de tip

seminare de specialitate sau şedinţe de lucru, cu teme din domeniul contabilităţii şi fiscali tăţii,

cu precădere prelucrarea normelor metodologice privind amortizarea capitalului imobilizat,

norme de închidere a exerciţiului financiar, modificări în legislaţia TVA, contabilitatea pro vizioanelor,

deductibilitatea fiscală, Legea bugetului pe 1997, la care au participat circa 60%

dintre membrii Corpului.

43


CECCAR

Din activitatea internaţională a CECCAR

1997

Din activitatea internaţională a CECCAR

1997

44


Perioada contemporană

În perioada 15-18 septembrie, CECCAR a organizat la Bucureşti un seminar de pregătire pro fe sională

cu tema „Tehnici de organizare şi ges tiune a cabinetelor de expertiză contabilă şi de audit”,

acţiune prevăzută în cadrul acordului de colaborare pe anul 1997 pe care Corpul l-a în cheiat cu

reprezentanţii profesiei franceze.

CECCAR a organizat în zilele de 14-17 iulie, în staţiunea Neptun, un seminar internaţional de con tabilitate,

cu participarea lectorilor italieni Giam battista Negretti şi Antonio de Troia.

Corpul a urmărit în permanenţă dezvoltarea relaţiilor sale cu cele două organizaţii profe sionale de

pe plan mondial, respectiv Federaţia Internaţională a Contabililor şi Comitetul pentru Stan darde

Internaţionale de Con ta bilitate (IASC), precum și aducerea la cunoştinţa membrilor CECCAR a acti

vităţilor or ga nizaţiilor internaţionale, a Codului etic IFAC, a standardelor in ternaţionale de audit

sau de contabilitate, a propunerilor de modificare a acestora, a me sa jelor adresate de preşedinţii

organizaţiilor respective sau a materialelor din publicaţiile de spe cialitate primite de la acestea.

La lucrările celui de-al XV-lea Congres Mondial al Contabilității, care a avut loc la Paris, a participat

din partea CECCAR o de le gaţie compusă din 22 de membri.

Ca urmare a activităţii intense desfăşurate în planul relaţiilor internaţionale, CECCAR a fost propus –

de Comitetul Internațional de Cooperare al profesiilor din Italia și Franţa – ca membru fondator al

Federa ţiei Experţilor Con ta bi li Mediteraneeni (FCM).

În domeniul relaţiilor cu institutele din ţările cu care CECCAR a încheiat acorduri de cooperare au

fost întreprinse activități precum:

o În baza acordului-cadru încheiat cu profesia franceză, a fost ne go ciat, semnat şi pus în prac -

tică acordul de cooperare bilaterală pentru anul 1997, prin: prezenţa în Franţa a două delegaţii

de specialişti români, cu scopul de a analiza modul de structurare şi funcţionare a celor

două institute de profil din această ţară şi pentru a studia cadrul normativ francez pentru

desfăşurarea activităţii experţilor contabili, în perspectiva elaborării unui „Manual de re ferinţă

45


CECCAR

Prima Conferinţă regională a profesiilor contabile

din zona balcanică şi riverană Mării Negre

1998

Prima Conferinţă regională a profesiilor contabile

din zona balcanică şi riverană Mării Negre

1998

46


Perioada contemporană

al expertului contabil”; organizarea şi desfăşurarea, la Bucureşti, a trei seminare inter na ţionale,

cu participarea unor profesionişti francezi; analiza, cu specialiştii francezi, a normelor de audit

elaborate de specialiştii români în anul 1997.

o

S-a acţionat pentru îmbunătăţirea structurii şi punerea în aplicare a programului de pregătire

a membrilor Corpului semnat cu institutul NOvAA din Olanda.

Prin intermediul Know How Fund, Institutul Contabililor Autorizaţi din Scoţia, care este parte semna

tară a acordului de cooperare cu CECCAR, a participat, pe durata a mai mult de opt luni, la întocmirea

stadiului-diagnostic privind sistemul contabil din România şi posibilităţile de armonizare a

sa cu legislaţia europeană şi încadrarea cât mai exact în standardele inter na ţionale.

În cursul anului 1997 au fost continuate contractele cu organismele profesionale din alte ţări (Repu

blica Moldova, Cehia, Polonia, Turcia etc.), în vederea ne gocierii şi încheierii de noi acorduri bilaterale,

cu ocazia participării delegaţiilor Corpului la con gre sele asociațiilor respective.

Anul 1998

Se organizează cel de-al XII-lea Congres al Profesiei Contabile din România, cu tema

„Profesiunea contabilă din România şi interesul public şi com ponentele acesteia:

Inde pen denţă, Competenţă şi Responsabilitate”

Problemele cu care s-a confruntat Corpul în anul 1998 au fost cele ale economiei şi societăţii

româneşti, pro ble me legate de culturi şi mentalităţi formate timp de zeci de ani.

Corpul a întâmpinat în continuare o puternică ostilitate, ma nifestată sub diferite for me. Astfel, atât

pe plan intern, cât şi pe plan extern, re sen timentele pentru succesele CECCAR erau manifestate

chiar din partea unor instituţii care ar fi trebuit să fie beneficiare ale produselor şi serviciilor oferite de

profesia contabilă. Exemple sunt Ordonanţa Guvernului nr. 89/1998, prin care s-a încercat revenirea

47


CECCAR

Congresul al XII-lea al Profesiei Contabile din România

Sibiu, 1998

Congresul al XII-lea al Profesiei Contabile din România

Sibiu, 1998

48

Congresul al XII-lea al Profesiei Contabile din România

Sibiu, 1998


Perioada contemporană

la un control al statului asupra acestui organism autonom fie prin imixtiuni directe, fie prin preluarea

sub diferite forme (înfiinţarea altor instituţii) a obiectului de activitate al acestuia, sau proiectul de

lege prin care se preconiza reintroducerea în cadrul Administraţiei a expertizei contabile judiciare.

În acest domeniu s-a mers până acolo încât – prin intermediul unor experţi scoţieni care au îndeplinit

o misiune de asistenţă la Ministerul Finanţelor – s-a pus pe masa Secretariatului FEE un

proiect de lege a auditului, străin de situaţia existentă în România, şi chiar de interesele naţionale,

dacă se are în vedere art. 45 din acest proiect potrivit căruia în România, în următorii câţiva ani, audit

financiar nu puteau efectua decât firmele internaţionale; şi acestea, fără o con sultare a Corpului –

organism profesional în domeniu.

Piaţa produselor şi serviciilor contabile continua să se menţină în limite necontrolabile, şi aceasta cu

concursul unor acte ale Administraţiei care au permis ca ţinerea contabilităţii şi elaborarea conturilor

anuale să se facă de către persoane care nu aveau calitatea nici de angajat cu carnet de muncă şi

nici de membru al Corpului.

În ceea ce privește organizarea şi desfăşurarea examenelor pentru accesul la profesie în anul 1998,

având în vedere numărul destul de mare al membrilor Corpului, aproape 30.000, depăşind ţări cu

tradiţie în domeniu, Consiliul Superior a acordat prioritate calităţii membrilor, astfel că nu a fost

or ganizat niciun examen în acest an în baza vechilor reglementări. S-a insistat însă pentru mo dificarea

reglementărilor, vizând creşterea exigenţei la intrarea în profesie şi alinierea ac ce sului la

profesie cu nor mele europene în materie. Acest lucru s-a obţinut prin Ordonanţa Gu vernului nr.

89/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 65/1994 privind organiza rea

activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați.

A fost actualizat Tabloul Corpului, cuprinzând modificările în structura acestuia, şi a fost publicat în

Monitorul Oficial nr. 212 din 9 iunie 1998. S-a tipărit de asemenea în Monitorul Oficial Lista Naţională

a Auditorilor, din care făceau parte 659 de auditori persoane fizice şi 64 de auditori per soane

juridice.

49


CECCAR

Cu toate întârzierile, ezitările şi reţinerile unor filiale în demararea aplicării Programului Naţional

de Formare Profesională, se poate spune că anul 1998 a reprezentat totuşi un pas îna in te către

o pregătire organizată. Programul Naţional de Formare Profesională a fost completat cu cursuri

pri vind „Procedura reor ganizării judiciare a falimentului”, prin care, ca urmare a unui protocol tripar

tit încheiat cu Camera de Comerţ şi Industrie şi cu ANEVAR, s-au atestat specialişti în domeniile

restruc turării şi lichidării societăţilor comerciale.

În scopul protejării membrilor Corpului, în baza hotărârii Conferinţei Na ţionale, au fost înfiinţate

Comisii de apel la nivel central şi local şi au fost emise norme cu privire la organizarea şi func ţionarea

acestora.

Un pas important pe linia asigurării protecţiei şi independenţei membrilor Corpului l-a constituit

în fiin ţarea Casei CECCAR, la 16 ianuarie, şi a SC Asi gurarea CECCAR SA, care au înlesnit or ga ni zarea

unei reţele pro prii de asigurare.

Editarea publicaţiilor de specialitate începe să prindă contur. Astfel, revista Corpului a fost editată

lunar în perioada ianuarie-iulie. Începând cu luna august s-a hotărât să se elaboreze lunar Bu le tinul

in for ma tiv CECCAR, iar revista Corpului să fie emisă trimestrial, numai pe bază de abonament.

Pornind de la aspectele fundamentale ale cunoaşterii şi recunoaşterii Corpului în lume, Consiliul

Superior a desfăşurat în acest an o activitate per ma nentă pe două planuri:

o

o

50

cooperarea bilaterală cu organizaţiile şi instituţiile profesionale similare din alte ţări;

cooperarea multilaterală, urmărindu-se creşterea contribuţiei Corpului la activităţile desfăşurate

de organizaţiile mondiale (IFAC, IASC) şi de cea europeană (FEE), structuri din care Corpul

face parte.

Acţiunile realizate de Corp în anul 1998 includ, de asemenea:

o

Organizarea a două mese rotunde cu profesia franceză pe pro ble me privind normele de audit;


Perioada contemporană

o

o

o

o

o

o

o

o

Procurarea şi traducerea Principiilor Contabile General Acceptate (GAAP – standardele nordame

ricane), în vederea sprijinirii formării de profesionişti capabili să participe la privatizarea

in stitutelor bancare şi de asigurări din România;

Conectarea CECCAR la reţeaua Internet, ceea ce a facilitat comunicarea cu or ga nis mele internaţionale

în care Corpul este membru și a permis accesul la Proiectele de ex punere privind

standardele internaţionale de contabilitate şi de audit, precum şi re la ţiile cu organizaţiile

profesionale similare din alte ţări;

Intensificarea, faţă de anul 1997, a participării reprezentanţilor Cor pului la reuniunile Grupelor

de lucru ale FEE (Contabilitate, Audit, Liberalizare/Calificare, Etică, Grupul Consultativ al Ţărilor

din Europa Centrală şi de Est), iar o delegaţie a Corpului a participat la lucrările Adunării generale

a FEE;

Finalizarea, după o activitate de doi ani, cu sprijinul profesiei fran ce ze, a setului de standarde

naţionale de audit care vor constitui cadrul de desfăşurare a acestei activităţi în România,

standarde publicate în Monitorul Oficial al României nr. 75/1999;

Începerea, în colaborare cu profesia olandeză, a proiectului co mun PHARE „Contabilita tea

într-o nouă perspectivă”;

Solicitarea şi obţinerea sprijinului institutelor similare din Marea Bri ta nie, Franţa, Belgia, prin

par ticiparea reprezentanţilor lor la lucrările în plen sau pe ateliere ale Congresului al XII-lea al

Pro fesiei Contabile din România;

Obţinerea unei sponsorizări din partea Fundaţiei pentru Contabilitate şi Management Financiar

(FAFM) din Marea Britanie pentru Conferinţa regională a profesiilor contabile din Balcani

şi zona Mării Negre;

Participarea la sesiunea anuală a Companiei Naţionale a Auditorilor din Franţa, când s-a pre dat

materialul pentru editarea lucrării „Contro lul legal al conturilor în Europa/România”.

51


CECCAR

Sediul CECCAR din Bd. Mircea Vodă

Conferinţa Naţională a CECCAR

1999

52


Perioada contemporană

O acţiune importantă pentru profesia contabilă românească pe plan internaţional a constituit-o

organiza rea şi desfăşurarea în România a primei Conferinţe regionale a profesiilor contabile din

zona balcanică şi riverană Mării Negre, la care au participat delegaţii din opt ţări (Republica Moldova,

Turcia, Ma ce donia, Grecia, Ucraina, Serbia, Republica Srspska şi România), şi pentru care, alături de

eforturile CECCAR, a existat şi sprijinul important – profesional şi financiar – din partea Fundaţiei

pentru Con tabilitate şi Management Fi nan ciar din Marea Britanie.

Reprezentativă pentru activitatea Corpului în acest an a fost organizarea la Sibiu, în luna septembrie,

a Congresului al XII-lea al Profesiei Contabile din România.

La acest eveniment de rezonanţă au participat peste 700 de delegaţi din toate filialele judeţene,

precum şi invitaţi din 38 de ţări din Europa, Asia, America şi Africa. Au fost prezenţi delegați ai

organizaţiilor in ternaţionale de profil şi din partea forurilor internaţionale de prestigiu, şi anume

Federaţia Internaţională a Contabililor şi Federaţia Experţilor Contabili Europeni, or ga ni zaţii în care

Corpul este membru.

Lucrările Congresului s-au desfăşurat în plen şi pe secţiuni, temele supu se dezbaterii înscriindu-se

în deviza „Profesiunea contabilă din România şi interesul public şi componentele acesteia: In dependenţă,

Competenţă şi Res pon sabilitate”.

Anul 1999

CECCAR – membru fondator al Federaţiei Experţilor Contabili Me di teraneeni (FCM) şi al

Parteneria tu lui Sud-Est European pentru Dez voltarea Contabilităţii (SEEPAD)

Are loc scindarea profesiei prin naţionalizarea activităţii de audit, prin Or do nanţa de

urgență a Guvernului nr. 75/1999

Este adoptată Legea nr. 186/1999

CECCAR începe să funcţioneze în sediul din Bd. Mircea Vodă

53


CECCAR

În anul 1999 s-a făcut trecerea de la un CECCAR care, date fiind numărul mare de membri şi di versitatea

intereselor lor, nu avea posibilitatea de a duce o acţiune coerentă şi adaptată nevoilor acestora

la un CECCAR obligat să fie dinamic, să se adapteze în permanenţă la evoluţiile tehnologice

ale profesiei contabile, preocupat de calitatea activităţilor desfăşurate de membri, de transferul

de competenţe şi cunoştinţe, de pro blemele lor de marketing, de controlul respectării regulilor

deontologice şi de etică, de aplicarea normelor internaţionale, de supravegherea regulilor de concurenţă.

Apariţia Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar – care

se asimilează şi în prezent cu o naţionali zare a auditului – nu a făcut decât să învenineze climatul

profesional.

În materie de pregătire profesională, trebuie amintite se mi narele şi întrunirile pro fesionale organizate

de toate filialele CECCAR, acţiuni la care participarea a fost mai nume roasă decât la cursuri,

datorită duratei şi costurilor mai reduse.

În ceea ce privește relaţiile internaţionale, activitatea Corpului s-a înscris în cadrul politicii şi doc trinelor

adop tate de Consiliul Superior vizând cunoaşterea şi recunoaşterea organizaţiei profe sio nale

şi a membrilor săi.

Astfel, în cadrul acţiunilor privind reprezentarea CECCAR la nivelul FEE şi IFAC s-au continuat participările

la reuniunile Grupelor de lucru ale FEE (Contabilitate, Audit, Liberalizare/Ca lificare, Etică,

Grupul Consultativ al Ţărilor din Europa Centrală şi de Est), precum şi la lu cră rile Comitetului de

Eti că al IFAC.

Tot la nivelul acţiunilor vizând recunoaşterea pe plan internaţional, re prezentanţii CECCAR au luat

parte la reuniunea anuală a Comitetului de Integrare Latină Europa-America (CILEA), al cărui membru

fondator este, și la reuniunea de constituire oficială a Federaţiei Experţilor Contabili Me di te raneeni

(FCM), CECCAR fiind invitat de către profesia contabilă din Italia, ca membru fondator.

54


Perioada contemporană

De asemenea, Corpul a continuat eforturile de constituire a unui or ga nism regional care să sprijine

dezvoltarea profesiei contabile din zona Europei de Sud-Est, eforturi încununate cu constituirea

unui par te ne riat sud-est european, la sfârşitul acestui an.

Pe planul relaţiilor bilaterale s-au continuat programele de cooperare cu profesiile contabile cu care

CECCAR avea deja încheiate acorduri.

În cadrul cooperării cu profesia franceză au fost organizate patru seminare de pregătire profesio nală

cu lectori francezi, pe probleme privind: normele internaţionale de audit, organizarea şi gestiunea

cabinetelor de audit, estimările contabile și contabilitatea de gestiune, la acestea participând circa

150 de pro fesionişti contabili români.

Reprezentanţii CECCAR au participat la cel de-al 54-lea Congres al Ordinului Experţilor Contabili din

Franţa şi la cel de-al 15-lea Congres al Companiei Naţionale a Comisarilor de Conturi din Franţa, cu

aceste ocazii fiind convenite şi acţiunile de cooperare pentru anul 2000.

Pe parcursul întregului an s-a desfăşurat programul-parteneriat PHARE „Contabilitatea într-o nouă

perspectivă”, derulat de CECCAR în cooperare cu institutul NOvAA din Olanda. Lectorii au susţinut

în România opt seminare în domeniul standardelor internaționale de contabilitate și audit, la care

au participat peste 240 de profesionişti contabili români, și trei seminare pe probleme de fuziuni şi

achiziţii, lichidare şi reorganizare, evaluare, la acestea participând circa 150 de persoane.

În cursul anului 1999 au fost convenite prevederile acordului de cooperare dintre Ro mânia şi Israel,

urmând ca acesta să fie efectiv semnat în cursul anului 2000.

În paralel cu participarea CECCAR la reuniunea vizând constituirea unei Federaţii euro-arabe, s-au

purtat discuţii cu privire la oportunitatea încheierii unui acord bilateral de cooperare între CECCAR

şi profesia libaneză. Ulterior s-au convenit prevederile acordului de cooperare, acesta fiind semnat

în primele zile ale anului 2000 la Bucureşti.

55


CECCAR

Semnarea acordului de cooperare bilaterală cu

Institutul Contabililor Publici Autorizaţi din Israel

2000

Congresul al XIII-lea al Profesiei Contabile din România

Bucureşti, 2000

56


Perioada contemporană

Anul 2000

Se organizează cel de-al XIII-lea Congres al Profesiei Contabile din România, cu tema

„Profesia contabilă din România la graniţa dintre mi lenii”

Se publică în Monitorul Oficial Regulamentul privind controlul de calitate

Revista CECCAR începe să fie publicată cu denumirea „Contabilitatea, expertiza şi

auditul afacerilor”

Problemele cu care s-a confruntat profesia contabilă din România în acest an au avut originea în

sta rea economiei şi societăţii româneşti: rit mul extrem de lent al reformelor din economie, din siste

mul instituţional al societăţii româneşti, conflictele de interese şi incompatibilităţile din eco nomia

şi societatea românească.

Încă de la reînfiinţare, în anul 1994, Corpul a luat măsuri pentru orga ni za rea şi controlul calităţii lucrărilor

efectuate de membrii săi, sub forma unei mo ni torizări colegiale. Succesele în aplicarea unui

Cod etic au fost legate direct de existenţa unor reguli şi a unui mecanism de control al calităţii, dar

şi a unor mecanisme interne de control disciplinar.

În anul 2000, controlul de calitate era în curs de aşezare pe principiile cuprinse în standardele internaţionale:

a fost elaborat şi publicat în Monitorul Oficial Regulamentul privind controlul de calitate,

iar în scurt timp s-au elaborat un ghid privind controlul de calitate şi un manual privind organizarea

con trolului de calitate în cadrul cabinetelor şi al societăţilor de expertiză con ta bilă.

Au fost intensificate acţiunile de formare şi de informare pe probleme de control de calitate, astfel

încât, începând cu anul 2001, aceste norme şi re glementări au fost deja puse în aplicare.

În cursul anului, în cadrul Programului Naţional de Formare Pro fe sio nală Continuă s-au derulat următoarele

proiecte:

o

CECCAR, în colaborare cu Camera de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti

(CCIRB) şi cu ANEVAR, a continuat organizarea cursului de Evaluare economică şi financiară a

între prin derilor, precum şi a celui de Proceduri de lichidare a societăţilor comerciale;

57


CECCAR

Congresul al XIII-lea al Profesiei Contabile din România

Bucureşti, 2000

Congresul al XIII-lea al Profesiei Contabile din România

Bucureşti, 2000

58

Congresul al XIII-lea al Profesiei Contabile din România

Bucureşti, 2000


Perioada contemporană

o

În colaborare cu Academia de Studii Economice – Institutul Naţional de Dezvoltare Economică

– și Conservatorul Na ţional de Arte şi Meserii din Paris, în cadrul programului TEMPUS-

ROMEXCO, s-au or ganizat cursuri de formare profesională în domeniul contabilităţii de gestiune

şi al eco nomiei întreprinderilor.

Pentru a veni în sprijinul celor interesaţi de susţinerea examenului de acces la profesie au fost selec

tate şi publicate într-o broşură teste grilă de verificare a cunoştinţelor în următoarele domenii:

contabilitate, fis ca litate, drept comercial, audit financiar, evaluarea economică şi financiară a întreprinderii,

control financiar şi expertiză contabilă.

A fost organizată sesiunea de examene din 2-3 decembrie 2000 pentru accesul la profesia de ex pert

contabil şi de contabil autorizat. La cele 18 centre de examinare din teritoriu s-au înscris 4.428 de

candidaţi. Gradul de promovare, superior celui înregistrat în sesiunea anterioară (din 1999), a fost

de 94% la experţi contabili, 84,9% la con ta bili autorizaţi cu studii superioare şi 94,4% la contabili

autorizaţi cu studii medii.

Activitatea internaţională în plan bilateral a continuat prin colaborarea cu organismele profesionale

cu care CECCAR avea încheiate acorduri de cooperare:

o

o

o

o

Delegaţii ale Corpului au participat la congresele naţionale sau in ter na ţionale ale organismelor

profesionale din cinci ţări: Italia, Franţa, Ungaria, Liban şi Republica Moldova;

Reprezentanţi a 24 de organisme profesionale din Europa au partici pat la Congresul al XIII-lea

al Profesiei Contabile din România;

S-au încheiat acorduri de cooperare cu organisme profesionale din alte trei ţări (Liban, Bulgaria

şi Israel) şi a fost reînnoit acordul de co ope rare cu Camera Auditorilor din Ungaria (MKVK);

Cu sprijinul organismelor profesionale din Franţa şi Italia au fost organizate în România cinci

se minare profesionale pentru formarea de lectori în domenii de interes, cum ar fi: controlul

de calitate în profesia contabilă, aplicarea stan dardelor internaţionale de contabilitate, fuziuni,

achiziţii, evaluări de între prin deri şi altele.

59


CECCAR

În plan multilateral au avut loc următoarele acţiuni mai importante:

o

o

o

o

o

60

Ca membru IFAC, Corpul a participat la Adunarea generală de dare de sea mă şi alegeri a acestui

important organism internaţional;

A continuat reprezentarea CECCAR la nivelul Federației Experților Contabili Europeni (FEE).

Cor pul a ţinut o legătură strânsă cu con ducerea Federaţiei, care a culminat cu participarea

la Congresul CECCAR a preşedintelui FEE. Conducerea Corpului a participat la Adunarea generală

a FEE din 6 decembrie 2000 şi la reu niunea de lucru organizată cu ţările membre din

Eu ropa Centrală şi de Sud-Est (Ungaria, Cehia şi Slovenia);

Ca membru fondator al Federaţiei Experţilor Contabili Me di teraneeni, Corpul a par ticipat la

prima şedinţă a Consiliului acestei Federaţii, care a avut loc la Istanbul;

CECCAR a continuat eforturile de constituire a unui organism regional care să sprijine dezvol

tarea profesiei contabile din zona Europei de Sud-Est. Aceste eforturi s-au concretizat în

continuarea demersurilor pentru înfiinţarea unei Federaţii regionale, acţiunile desfăşurându-se

sub îndrumarea orga nismelor internaţionale de profil: UNCTAD (Conferința Națiunilor Unite

pentru Comerț și Dezvoltare), OECD (Orga nizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică)

şi USAID (Agenția Statelor Unite ale Americii pentru Dezvoltare Internațională);

În ideea promovării de către CECCAR a constituirii în România a unei asociaţii a profesiilor

li berale, au fost iniţiate legături şi relaţii cu Consiliul European al Profesiilor Liberale de la

Bruxelles.

În perioada 15-16 septembrie 2000, la complexul expoziţional Romexpo din Bucureşti, au avut loc

lucrările Congresului al XIII-lea al Profesiei Con ta bile din România.

La eveniment au fost prezenţi 750 de experţi contabili şi contabili autorizaţi, invitaţi străini, personalităţi

de marcă ale profesiei contabile din peste 20 de ţări, reprezentanţi ai administraţiei centrale şi locale

şi ai mass-me diei.


Perioada contemporană

Tema centrală a Congresului, „Profesia contabilă din România la graniţa dintre milenii”, a constituit

un excelent prilej pentru analiza stadiului dezvoltării profesiei, pentru o mai bună în ţe legere a modului

de organizare şi exercitare a profesiilor libere de expert contabil şi contabil autorizat, a locului şi

rolului aces tor profesii în spaţiul socioeconomic al ţării noastre, a locului şi rolului Corpului Experţilor

Contabili şi Con tabililor Autorizaţi din România în cadrul societăţii civile, în cadrul instituţional creat

în ţara noastră în această etapă de tranziţie către o economie de piaţă.

Anul 2001

CECCAR participă la punerea bazelor Uniunii Profe sii lor Liberale din România

Se înfiinţează departamentul Servicii pentru membri

CECCAR devine membru al Federaţiei Internaţionale a Exper ţilor Contabili Francofoni

În ciuda mediului economic şi social ostil, Corpul a fost singurul organism profesional care a corespuns

în anul 2001 reglementărilor şi nor me lor Uniunii Europene.

Recunoaşterea CECCAR prin Legea nr. 186/1999 ca unic reprezentant legal al profesiei contabile,

precum şi de către opt prestigioase organizaţii profesio nale internaţionale, inclusiv de IFAC, a confirmat

acest lucru.

După o activitate de doi ani, cu sprijinul profesiei contabile franceze, a fost finalizată crearea mecanismului

şi structurilor auditului de calitate pe principiile cuprinse în standardele internaţionale.

A fost elaborat şi publicat în Monitorul Oficial Regulamentul privind auditul de calitate și a fost

editat ghidul privind auditul de calitate.

În ceea ce priveşte autorităţile publice, prin natura lucrurilor, Ministerul Finanţelor Publice a fost

unul dintre cei mai importanţi parteneri de dialog. Astfel, Corpul şi-a formulat şi transmis punctul de

61


CECCAR

62


Perioada contemporană

vedere asupra modificărilor unor importante acte normative: Legea contabilităţii, Reglementările

contabile armonizate cu Directiva a IV-a a CEE şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate,

Legea societăţilor comerciale etc.

O parte dintre propunerile CECCAR au fost luate în considerare, rămânând încă de rezolvat probleme

spinoase, cum ar fi permisivitatea exagerată cultivată de Ministerul Finanţelor Publice în ceea

ce priveşte persoanele care aveau dreptul de a ţine contabilitatea şi de a întocmi situaţii financiare

anuale, confuziile ce persistau asupra locului şi rolului auditorului financiar ş.a.

În ceea ce priveşte societatea civilă, s-au continuat relaţiile de colaborare cu Uniunea Practicienilor

în Reorganizare şi Lichidare, Camera Auditorilor Financiari din România, Asociaţia Naţională a Evaluatorilor

din România, camerele de comerţ şi industrie, încer cându-se constituirea unei „voci unice”

în dialogul cu puterile statului pe probleme de interes comun.

Începând cu anul 2001, Corpul a urmărit şi găsirea unor modalităţi de comunicare cu marea masă

a economiştilor şi de îmbunătăţire a celei cu membrii săi inactivi. Crearea departamentului Servicii

pentru membri şi aprobarea Nor melor pentru atragerea în acţiuni de formare a membrilor inactivi

şi a personalului cu atribuţii contabile din economie au constituit doar un început.

În acest an s-au pus bazele unei structuri asociative, Uniunea Profesiilor Liberale din România,

aceasta reunind membrii celor mai importante profesii liberale: avocaţi, notari publici, experţi

contabili şi contabili autorizaţi, arhitecţi ş.a., în vederea unei acţiuni comune îndreptate spre

apărarea inte re selor acestora în raporturile cu puterile publice. O primă acţiune care a fost demarată

este modificarea modului de fiscalizare a profesioniştilor liberali, potrivit reglementărilor

care există în Uniunea Europeană, care fac o distincţie netă între impunerea liber-profesioniştilor

şi cea a co mer cianţilor.

În cursul anului, în cadrul Programului Naţional de Formare Pro fe sională Continuă a continuat acţiu

nea de pregătire a membrilor Corpului prin organizarea de cursuri pe teme de con tabilitate,

63


CECCAR

fis calitate, audit, evaluări, pieţe de capital, seminare şi dezbateri interactive pe teme de interes la zi.

De asemenea, au fost aprobate normele de organizare şi desfăşurare a cursurilor IAS; s-a elaborat

„Ghidul pentru înţelegerea şi aplicarea Stan dardelor Internaţionale de Contabilitate”; s-a reeditat

„Cartea expertului contabil şi a contabilului autorizat”; pentru a veni în sprijinul celor interesaţi în

susţinerea exa menului de acces la profesie, s-a reeditat cartea „Teste grilă pentru exa menul de

acces la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat”; con diţiile pentru accesul la profesie,

precum şi tematica şi bibliografia necesare stu diului în vederea pregătirii pentru examenul de

acces la profesie în anul 2001 au fost făcute publice atât prin mass-media, cât şi în revista CECCAR,

„Contabilitatea, expertiza şi auditul afacerilor”; a fost editată lucrarea „Doctrină şi deontologie în

profesia contabilă din România (colecţie de întrebări şi răspunsuri)”.

În perioada 29-30 septembrie s-a organizat o sesiune de examene pentru accesul la profesia de

expert contabil şi de contabil autorizat. La cele cinci centre universitare pentru susţinerea exa menului

s-au înscris 2.737 de candidaţi.

În luna martie a avut loc o sesiune de examene de aptitudini pentru 3.269 de stagiari care în de plineau

condiţiile prevăzute în Regulamentul privind efectuarea stagiului şi examenul de apti tudini.

La nivelul relaţiilor internaţionale, în plan bilateral s-a continuat colaborarea cu organismele profesionale

cu care Corpul a încheiat acorduri de cooperare, astfel:

o

o

o

Continuarea colaborării cu organisme profesionale cu care Corpul avea încheiate acorduri de

coope rare, cu deosebire din Franţa, Italia, Marea Britanie, Ungaria, Bulgaria;

Participarea Corpului, prin delegaţi, la Congresul Naţional al organis mului profesional din

Franţa;

Cu sprijinul organismelor profesionale din Franţa şi Italia au fost orga ni zate în România opt

seminare profesionale pentru formarea de lectori.

64


Perioada contemporană

În plan multilateral au avut loc următoarele acţiuni mai importante:

o

o

o

o

o

Ca membru IFAC, Corpul s-a implicat prin emiterea unor amendamente, observaţii şi sugestii

la o serie de proiecte, de documente, de standarde contabile şi de audit;

A continuat reprezentarea Corpului la nivel FEE, iar participarea la reuniunile Grupelor de lucru

a constat în completarea şi transmiterea răspunsurilor la chestionarele solicitate. Conducerea

Cor pu lui a ţinut o strânsă legătură cu conducerea Federaţiei, având ca obiectiv principal primirea

ca membru cu drepturi depline al acestui organism european;

Ca membru fondator şi membru al Consiliului Federaţiei Experţilor Contabili Medite raneeni,

Corpul a participat la şedinţa Consiliului acestei Federaţii;

Corpul a participat la acţiunile Comitetului de Integrare Latină Europa-America;

Începând din anul 2001, Corpul este şi membru cu drepturi depline al Federaţiei Internaţionale

a Experţilor Con tabili Francofoni.

Eforturile motivate de constituire a unui organism regional care să sprijine dezvoltarea profesiei

con tabile şi auditului în zona de sud-est a Europei, în cepu te la Sibiu cu trei ani în urmă, din iniţiativa

Corpului, au fost încununate de succes. Astfel, sub îndrumarea organismelor internaţionale de profil

UNCTAD, OECD şi USAID, în luna decembrie 2001, la Istanbul, s-au încheiat negocie rile şi s-a

în fiinţat Parteneriatul Sud-Est European pentru Dezvoltarea Con tabilităţii (SEEPAD).

Activitatea de editare a publicaţiilor de specialitate necesare membrilor Corpului a continuat şi în

2001 într-un ritm susţinut, publicându-se 14 lu crări, dintre care cele mai importante sunt: „Doc trină şi

deontologie în profesia contabilă din România”, „Norme profesionale”, „Ghidul pentru în ţe le gerea şi

aplicarea Stan dardelor Internaţionale de Contabilitate”, „Cartea exper tului contabil şi a contabilului

autorizat”, „Misiunea de ţinere a con tabilităţii, întocmirea şi prezentarea conturilor anuale”, precum

și revista Corpului, „Contabilitatea, expertiza şi auditul aface rilor”.

65


CECCAR

Congresul al XIV-lea al Profesiei Contabile din România

Bucureşti, 2002

Congresul al XIV-lea al Profesiei Contabile din România

Bucureşti, 2002

66


Anul 2002

Perioada contemporană

Se organizează cel de-al XIV-lea Congres al Profesiei Contabile din România, cu tema

„Reglementare şi de re glementare în conta bilitate”

Se aniversează 10 ani de la reînfiinţarea CECCAR

CECCAR devine membru al Institutului European de Guvernare Cor porativă (ECGI)

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, ca or ga nism al profesioniştilor contabili,

s-a confruntat, şi în anul 2002, cu dificultăți generate de ritmul extrem de lent al reformelor din

economie şi din sistemul instituţional al societăţii româneşti, precum și de indecizii şi incertitudini

din eco nomie şi societate, care se menţineau în continuare.

Succesele în aplicarea Codului etic naţional de către profesioniştii în do me niul contabilităţii au fost

legate de existenţa unor reguli şi a unor mecanisme interne de control disciplinar, control care se

putea realiza (ca şi astăzi) numai prin auditul în domeniul calităţii serviciilor contabile.

După o activitate susţinută în cadrul Corpului, a fost finalizat procesul de creare a mecanismului şi

struc turilor auditului de calitate pe principiile cu prinse în standardele internaţionale, fiind ela borate

şi publicate Regulamentul privind auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile, precum

şi Ghidul auditorilor în domeniul calităţii serviciilor contabile, în lucrarea „Cartea auditorilor

în domeniul calităţii serviciilor contabile prestate de experţii contabili şi contabilii auto rizaţi din

Ro mânia”.

În cursul anului 2002, CECCAR a actualizat Programul Naţional de Formare Profesională pe perioada

2002-2006 ţinând seama de ultimele re co mandări elaborate de Comitetul de educaţie al IFAC.

Pentru pregătirea uniformă şi continuă a profesioniştilor contabili pe pro blemele specifice profesiei,

s-a stabilit un grup de for ma tori pe care CECCAR i-a folosit pentru:

67


CECCAR

o

o

o

o

o

68

organizarea de cursuri, care au fost frecventate de peste 8.500 de participanţi membri şi nemembri

ai Corpului;

formarea profesională a stagiarilor, experţi contabili şi contabili auto rizaţi;

aprobarea normelor de organizare şi desfăşurare a cursurilor privi toare la IAS;

elaborarea „Ghidului pentru înţelegerea şi aplicarea Standardelor Internaţionale de Conta bilitate”;

organizarea unei dezbateri cu caracter interactiv cu lectorii pentru a se înţelege şi a se folosi o

strategie comună de conducere şi derulare a cursurilor la toate filialele;

o reeditarea „Programului Naţional de Formare Profesională Continuă” pe anul 2002;

o

o

o

reeditarea cărții „Teste grilă pentru examenul de acces la profesia de expert contabil şi de contabil

autorizat”, care conţinea teste de verificare a cunoştinţelor, pentru a veni în sprijinul celor

interesaţi în susţinerea examenului de acces la profesie;

stabilirea condiţiilor pentru accesul la profesie, a tematicii şi biblio gra fiei necesare studiului în

ve de rea examenului pentru accesul la profe sie, pentru anul 2002, şi publicarea acestora atât

în mass-media, cât şi în revista CECCAR;

organizarea de cursuri pe teme legate de comportamentul pro fe sional şi doctrina profesională

atât pentru stagiarii experţi contabili şi contabili autorizaţi cu studii superioare, cât şi

pentru stagiarii con tabili autorizaţi cu studii medii, la care au participat peste 2.800 de cursanţi.

În perioada 25-26 mai a avut loc o sesiune de examene de aptitudini la care au participat 2.313 persoane.

În intervalul 30 noiembrie – 1 decembrie s-a organizat examenul privind accesul la profesia de expert

contabil şi de contabil autorizat în cinci centre universitare, care a fost promovat de 1.922 de

can didaţi.


Perioada contemporană

La nivel internaţional, în plan bilateral s-a continuat colaborarea cu organis mele profesionale cu

care Corpul avea încheiate acorduri de cooperare, prin:

o

o

o

o

Organizarea a şase seminare profesionale, cu sprijinul organismelor profesionale de profil din

Franţa şi Italia, pentru formarea de lectori în domenii cum sunt: aplicarea Standardelor Internaţionale

de Con tabilitate, contabilitatea mediului, auditul insti tu ţiilor financiare, formarea la

distanţă etc.;

Participarea Corpului, prin delegaţi, la Congresul Ordinului Experţilor Contabili, precum şi la

Con gresul Companiei Naţionale a Auditorilor Statutari din Franţa, la Congresul Ordinului Experţilor

Contabili din Liban şi la Congresul profesiei italiene, organizat de Consiliul Na țio nal al

Contabililor Autorizați;

Demararea demersurilor de recunoaştere a diplomelor ACCA (Association of Chartered Certified

Accountants) de că tre Corp;

Continuarea colaborării cu Departamentul pentru Dezvoltare Inter na ţională din cadrul Institu

tului Contabililor Autorizaţi din Scoţia (ICAS), pe marginea proiectului de reformă a con tabilităţii.

În plan multilateral au avut loc acţiuni importante, dintre care:

o

o

o

Participarea la Congresul Mondial al Contabililor de la Hong Kong şi la Consiliul IFAC;

Participarea la Adunarea generală din decembrie 2002 a Federaţiei Experţilor Con tabili Europeni

(FEE), la reuniunile de lucru organizate la Bruxelles şi Paris, precum şi la întâlni rile Grupelor

de lucru;

Ca membru fondator al Federaţiei Experţilor Contabili Mediteraneeni şi ca membru în Consiliul

Fe de raţiei, Corpul, prin reprezentanţii săi, a participat la Adunarea generală şi la a doua

Conferinţă a Federaţiei, precum şi la seminarul cu tema „Rolul auditorului şi serviciile într-un

mediu social şi financiar schimbător”. De asemenea, s-au început demersurile pentru orga nizarea

în România a unui seminar FCM, în luna mai 2003;

69


CECCAR

o

o

Participarea atât la Reuniunea Consiliului Director şi la acţiunile orga nizate de Comitetul de

Integrare Latină Europa-America (CILEA), cât şi la Adunarea generală a Federaţiei Internaţionale

a Experţilor Contabili Francofoni (FIDEF);

Parteneriatul Sud-Est European pentru Dezvoltarea Contabilităţii (SEEPAD) a organizat la Sinaia

Adunarea generală a SEEPAD.

Printre evenimentele internaţionale la care CECCAR a mai luat parte în 2002 se numără: Forumul

OECD din mai 2002, seminarul „Reforma profe sii l or în Europa”, organizat de CEPLIS (Consiliul European

al Profesiilor Liberale) în septembrie, şi întâlnirea ISAR – UNCTAD din aceeaşi lună.

În cursul anului a continuat activitatea de editare, într-un ritm sus ţinut, a titlurilor de spe ciali tate,

publicându-se 19 lucrări, dintre care cele mai importante sunt:

o

o

o

o

o

o

70

Revista Corpului, „Contabilitatea, expertiza şi auditul afacerilor”, care a fost editată lunar, fiind

distri buită gratuit membrilor activi;

„Codul etic naţional al profesioniştilor contabili”, care a fost revăzut, re cla sificat şi redenumit

în conformitate cu prevederile Codului etic IFAC şi cu recomandările Uniunii Europene, adresându-se

tuturor pro fe sio niştilor contabili şi angajaţilor contabili;

„Cartea auditorilor în domeniul calităţii serviciilor contabile prestate de experţii contabili şi

contabilii autorizaţi din România”;

„Expertiza contabilă – Norme profesionale”, cuprinzând, pe lângă Nor mele generale de bază

aplicabile tuturor misiunilor, şi Norma şi comentariile misiunilor privind expertizele contabile;

Lucrarea „Teste grilă pentru examenul de acces la profesia de expert contabil şi de contabil

autorizat”, destinată tuturor candidaţilor la examenul de acces la profesia de expert contabil şi

de contabil autorizat;

„Ghidul pentru înţelegerea şi aplicarea Standardelor Internaţionale de Contabilitate”, ediţia

a II-a;


Perioada contemporană

o

S-au mai publicat o serie de lucrări profesionale: „Sistemul de franciză în oglinda eco nomiei de

piaţă”, „Auditul performanţei finanţelor publice”, „Ghi dul experţilor contabili şi al contabililor

autorizaţi în activitatea de pre venire şi combatere a spălării banilor”, „Programul Naţional de

Formare Profesională Continuă”.

Cel mai important eveniment al anului 2002 l-a constituit Congresul Pro fesiei Contabile din Ro mânia,

aflat la a XIV-a ediţie. Desfăşurată la Bucureşti sub deviza „Re glementare şi dereglementare în

contabilitate”, reuniunea s-a bucurat de o prezenţă numeroasă a specialiştilor străini şi din mediul

economic ro mânesc. Cu această ocazie a fost marcat într-un cadru deosebit mo mentul ani versar

„10 ani de la reînfiinţarea CECCAR”.

La lucrări au participat peste 800 de experţi contabili şi contabili autorizaţi din toate cele 42 de

filiale CECCAR, personalităţi ale vieţii publice, reprezentanţi ai autorităţilor de stat centrale şi lo cale,

precum şi ai unor organisme şi organizaţii profesionale. Printre invitaţii străini s-au numărat personalităţi

de marcă ale profesiei contabile din peste 20 de ţări.

La Congres au participat reprezentanţi de seamă ai organismelor internaţionale şi regionale ale profesiei

contabile: Jacques Potdevin – vicepreşedintele Federaţiei Experţilor Contabili Europeni (FEE);

Raphael Gualino – delegat al Federaţiei Internaţionale a Experţilor Contabili Francofoni (FIDEF);

Giuseppe Messina – secretar general al Federaţiei Experţilor Contabili Mediteraneeni (FCM) şi

secretar permanent al Co mitetului de Integrare Latină Europa-America (CILEA) şi Pero Skobic –

preşedintele Parteneriatului Sud-Est European pentru Dezvoltarea Contabilităţii (SEEPAD).

În ziua de 22 septembrie 2002 a avut loc la Bucureşti Conferinţa Naţională a CECCAR, care a analizat

ac tivitatea desfăşurată de Consiliul Superior şi consiliile filialelor. Cu această ocazie s-au ales preşedintele

şi membrii Consiliului Superior pentru următorul mandat de patru ani.

71


CECCAR

Aspecte din activitatea desfăşurată de CECCAR

în anul 2003

Al IX-lea Seminar Internaţional al Comitetului de Integrare Latină

Europa-America (CILEA)

2003

72


Anul 2003

Perioada contemporană

CECCAR este gazda celei de-a treia Conferinţe a FCM şi a celei de-a doua Adunări generale

a SEEPAD

Este publicată prima ediţie a „Cărţii expertului evaluator”

Este creată pagina web a Corpului, www.ceccaro.ro

În anul 2003, noţiunea de a fi expert contabil sau contabil autorizat nu pre supunea că ai o meserie, ci

o profesiune, o activitate deosebit de complexă în a cărei exercitare s-au cerut întotdeauna multiple

cu noş tinţe şi calităţi, cele de ordin moral considerate de fiecare dată ca fiind de o importanţă majoră.

Cerinţele de etică a profesioniştilor contabili din România aveau deja ca bază Codul etic naţional,

emis de Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România în conformitate cu Codul

etic inter na ţional emis de Federaţia Internaţională a Contabililor (IFAC).

Fiind o activitate de interes public, profesia contabilă a trebuit să se desfă şoare potrivit unor norme

profesionale, la nivelul unor standarde deonto lo gice internaţionale şi sub un anumit control din

partea Corpului. Acesta a venit în sprijinul profesioniştilor contabili din ţara noastră emiţând o serie

de norme pro fesionale de bază (de comportament, de lucru, de raportare) şi norme specifice, care

acoperă marea majoritate a lucrărilor pe care le execută membrii. Respectarea acestor norme a fost

o condiţie pentru profesioniştii con tabili rezultată din calitatea de membru, monitorizată atent de

organismul pro fe sional CECCAR.

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, după eforturi susţinute, a aliniat

de finitiv politicile de etică şi deontologie profesională ale membrilor la prevederile Codului etic

emis de Federaţia Internaţională a Contabililor, într-un Cod etic naţional, revăzut şi reclasificat în

anul 2002 în conformitate cu noua ediţie emisă de IFAC. Codul etic naţional al profesioniştilor conta

bili, ediţia revăzută, a intrat în vigoare la data de 1 ia nua rie 2003, cunoscând o largă mediatizare în

rân dul membrilor, fiind distribuit tu turor cu titlu gratuit.

73


CECCAR

Conferinţa SEEPAD

2003

Masă rotundă cu tema „Expertiza contabilă”

2003

74

Conferinţa CILEA

2003


Perioada contemporană

În acest an, Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din Româ nia s-a implicat in tens

în desfăşurarea activităţii de audit al calităţii expertizelor contabile judiciare. Pentru controlul de

calitate asupra lu cră rilor de expertiză contabilă, CECCAR a emis încă din anul 2002 Normele nr.

12.264 privind acti vi tatea de expertiză contabilă judiciară, având ca scop convergenţa cu prac ti cile

din Uniunea Europeană.

Aflată printre preocupările anuale ale CECCAR, sesiunea de examene pen tru accesul la profesiile

de expert contabil şi contabil autorizat a fost or ganizată la nivelul secţiunilor de specialitate ale

Corpului, în perioada 25-26 octombrie. La această sesiune au participat 2.587 de candidaţi, dintre

care 1.751 la experţi contabili şi 836 la contabili auto rizaţi.

Scopul educaţiei contabile desfăşurate prin Programul CECCAR este acela de a produce profesio nişti

contabili competenţi, capabili să aducă o contribuţie pozitivă pentru profesia contabilă şi pentru

societate în general. Implementat cu îmbunătăţiri din anul 2002, prin tematici extinse de educaţie,

Programul de pregătire a fost destinat deopotrivă membrilor CECCAR şi celorlalţi contabili din economie,

directori eco no mici, contabili-şefi, şefi de servicii financiar-contabile, contabili angajaţi din

în treprinderi etc.

Cea mai mare provocare pentru profesioniştii contabili au constituit-o Stan dardele Internaţionale

de Con ta bilitate. Conştient de acest lucru, CECCAR, cu sprijinul profesiei franceze şi al celei italiene,

a pregătit circa 150 de formatori români în domeniul standardelor, specialişti cu o înaltă pregătire

profesională, din diferite medii, astfel încât au fost instruiţi pentru înţelegerea şi aplicarea

Standardelor Internaţionale de Contabilitate peste 5.000 de pro fe sio nişti contabili.

O realizare remarcabilă a CECCAR în anul 2003 a constituit-o elaborarea şi publicarea pentru prima

dată în România a unor ghiduri profesionale pentru înţelegerea şi aplicarea fiecărui Standard

Internaţional de Con tabilitate în parte.

În ceea ce priveşte societatea civilă şi alte organisme profesionale, co laborarea a fost foarte activă.

CECCAR a încheiat un protocol cu Uniunea Naţională a Patronatelor cu Capital Privat din România

75


CECCAR

Cea de-a treia Conferinţă a FCM

București, 2003

Cea de-a treia Conferinţă a FCM

București, 2003

76

Cea de-a treia Conferinţă a FCM

București, 2003


Perioada contemporană

(UNPCPR) pentru colaborarea activă la nivel central şi teritorial şi un protocol cu Şcoala Română

de Afaceri a Camerei de Comerţ şi Industrie a României (CCIR) în vederea mediatizării prin toate

mijloacele a necesităţii formării şi dezvoltării profesionale a spe cialiştilor contabili din România.

De asemenea, CECCAR şi-a continuat atribuţiile rezultate din calitatea de membru fondator al Uniunii

Profesiilor Liberale din România (UPLR), im plicându-se eficient în activitatea acestui organism,

participând la reuniunile organizate în anul 2003, precum şi la susţinerea pentru înscrierea UPLR în

Uniunea Mondială a Profesiilor Liberale.

CECCAR a dat curs invitaţiilor, participând activ la şedinţele Consiliului Economic şi Social, ocazie

cu care s-au putut lansa punctele de vedere faţă de unele proiecte de acte normative iniţiate, cu

in cidenţă ne gativă asupra pro fesiei contabile din România. De asemenea, a participat la reuniunile

Alianţei pentru Dez vol tarea Economică din România (ADER).

În anul 2003, activitatea internaţională a fost intensă, CECCAR bucurân du-se de o expunere largă pe

scena internaţională prin organizarea în România a unor conferinţe ale organizaţiilor profesionale

inter na ţionale: Par teneriatul Sud-Est European pentru Dezvoltarea Contabilităţii (SEEPAD), Federaţia

Experţilor Contabili Mediteraneeni (FCM) şi Comitetul de Integrare Latină Europa-America (CILEA).

Activităţile au cunoscut un progres semnificativ atât în plan bilateral, cât şi în plan multilateral.

În plan bilateral, CECCAR a întreprins o serie de acţiuni în România, cu diverse organis me profesionale

internaţionale, după cum ur mează:

o

S-a continuat colaborarea cu organismele profesionale cu care CECCAR avea încheiate acorduri

de cooperare, cu deosebire Franţa, Italia, Marea Britanie, fiind organizate două întâlniri cu

experţii fran cezi şi italieni pentru derularea proiectelor de cooperare încheiate şi două întâlniri

cu experţii britanici pentru îmbunătăţirea relaţiilor de colaborare. Cu sprijinul organismelor

profesionale din Fran ţa şi Italia au fost organizate în România şase seminare pentru formarea

de lectori;

77


CECCAR

o

o

o

o

S-a reluat cooperarea dintre CECCAR şi institutele britanice ale pro fesiei contabile, fiind or ganizat

un seminar pe tema „Rolul di rectorului financiar dintr-o întreprindere” şi cinci întâlniri cu

repre zentanţii Pro gramului pentru Dezvoltarea Contabilităţii şi Auditului în România;

A fost organizată întâlnirea cu reprezentantul In stitutului American al Contabi li lor Publici Autorizați

(AICPA) şi s-au făcut demersuri pentru în che ie rea unui acord de colaborare;

În luna mai, CECCAR a fost gazda lucrărilor Consiliului şi celei de-a doua Adunări generale ale

SEEPAD;

Tot în luna mai, CECCAR a găzduit lucrările Consiliului FCM şi cea de-a treia Conferinţă a FCM,

cu tema „Provocări cu care se confruntă profesia contabilă”. Con ferinţa a reunit numeroşi specialişti

din profesia contabilă din Europa şi America din peste 25 de ţări.

În luna noiembrie 2003, CECCAR a avut din nou prilejul de a fi gazda unor evenimente inter na ţionale,

şi anume Adunarea generală şi al IX-lea Seminar internaţional al Comitetului de Integrare Latină

Europa-America (CILEA). Tema centrală a seminarului, „Profesia contabilă în cel de-al treilea mileniu:

pro vocări, responsabilităţi, independenţă”, a constituit un subiect dezbătut pe larg în şase paneluri;

în cadrul acestora, aspectele legate de convergenţa în implementarea Standardelor Internaţionale

de Raportare Financiară şi a celor de Audit, problemele economice şi organizarea profesiei în ţările

membre ale CILEA, identificarea sistemelor de organizare a IMM-urilor şi modalităţile în care acestea

pot fi sprijinite de profesioniştii contabili, identificarea locului şi rolului profesiei contabile în cadrul

sis te melor moderne de guvernare a întreprinderilor, precum şi identificarea unor măsuri pentru

re vigorarea pro fesiei contabile, ca urmare a scandalurilor de pe unele pieţe financiare, au putut fi

în suşite de spe cialiştii prezenţi şi valorificate în cadrul activităţilor profesionale.

În plan multilateral au avut loc, de asemenea, numeroase acţiuni:

o

78

S-a intensificat reprezentarea Corpului în Grupele de lucru ale FEE: specialiştii Corpului au

par ticipat la opt şedinţe de lucru ale Grupelor de lucru Contabilitate, Audit, IMM-uri, grupul

nor malizatorilor de audit şi liberalizare. S-a participat la reuniunea preşedinţilor organismelor

din ţările membre FEE;


Perioada contemporană

o

o

o

o

Ca membru fondator, Corpul a participat la Consiliul FCM, la întâlnirea Con siliului SEEPAD, la

seminarul „Norme de audit pentru IMM” or ga nizat de FIDEF și la Conferinţa ac ti vi tăţii generale

a FEE;

A dat curs numeroaselor invitaţii la reuniunile profesionale orga ni zate de ISAR – UNCTAD, seminarul

„Recâştigarea încrederii publice”, Congresul profesiei franceze – OEC, Congresul profesiei

italiene – CNRPC, Congresul profesiei germane – IDW, Congresul profesiei belgiene – IRE,

Conferinţele privind prevenirea şi combaterea spă lării banilor, Conferinţa Consiliului pentru

Standarde Internaţionale de Contabilitate (IASB), Conferinţa ACCA, Forumul OECD, Con ferinţa

Camerei Auditorilor din Polonia, Conferinţa Camerei Au ditorilor din Cehia etc.;

A comandat la IASB şi a primit pentru membrii Corpului 20 de exemplare din Stan dardele Internaţionale

de Contabilitate 2003 originale, cu ultimele modificări ale IAS-uri lor;

Corpul s-a implicat începând din 2002 şi până în 2003 în cadrul pro iec tului PHARE „Re cunoaşterea

calificărilor profesionale”, grupa 6, „Experţi contabili”, organizat de experţii francezi

împreună cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării, proiectul finalizându-se prin emi te rea unei legi

generale cu aplicare din 2007, în scopul liberei circu laţii a persoanelor.

Cele mai importante publicaţii ale Editurii CECCAR au fost:

o

o

o

o

Revista Corpului, „Contabilitatea, expertiza şi auditul afacerilor”, care a apărut lunar, împreună

cu Su plimentul legislativ;

„Cartea expertului evaluator”, concepută şi realizată în spiritul Stan dar delor Internaţionale de

Eva l uare, un ghid teoretic şi practic adresat tuturor experţilor evaluatori, membri şi nemembri

CECCAR;

„Teste grilă pentru examenul de acces la profesia de expert contabil şi de contabil au to rizat”,

adresată tuturor candidaţilor având îndeplinite condiţiile stabilite de lege pentru sus ţinerea

examenului de acces la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat;

Ghiduri profesionale „pentru înţelegerea şi aplicarea fiecărui Standard Internaţional de Contabilitate

în spiritul şi litera lui”.

79


CECCAR

Conferinţa Naţională a CECCAR

Bucureşti, 2004

Conferinţa Naţională a CECCAR

Bucureşti, 2004

80

Conferinţa Naţională a CECCAR

Bucureşti, 2004


Perioada contemporană

Un alt domeniu de mediatizare a informaţiei profesionale şi de comunicare-informare cu membrii

CECCAR şi cu toţi ceilalţi practicieni profesionişti a fost website-ul CECCAR. În anul 2003 şi-a început

acti vitatea pagina web a CECCAR, în care s-au publicat numeroase materiale şi informaţii

do cumentare pentru toţi utilizatorii.

O publicitate activă a activităţilor CECCAR a fost realizată prin participarea cu standuri de carte şi

revistă la Târgurile pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii organizate în oraşele Braşov, Timişoara, Deva

şi Bucureşti.

Anul 2004

Sunt publicate 33 de „Ghiduri pentru înţelegerea şi aplica rea Stan dardelor Inter naţionale

de Con ta bi litate”

Se organizează cel de-al XV-lea Congres al Profesiei Contabile din România, cu tema

„Ar monizare sau convergenţă cu Stan dardele Internaţio nale de Raportare Financiară?”

În anul 2004, CECCAR devenise cu certitu dine orga nismul reprezentativ al profesiei contabile din

Ro mânia, autonom, ne gu vernamental, nonprofit şi de interes public. Cu o dezvoltare remarcabilă la

ni vel naţional, Corpul era reprezentat în toate cele 42 de judeţe ale ţării prin filiale teritoriale.

Anul 2004 a marcat pentru CECCAR o creştere semnificativă atât cantitativ, cât şi calitativ într-un

do me niu extrem de relevant care priveşte sprijinirea membrilor Corpului, şi anume punerea la dispo

ziţie a nor melor şi a ghidurilor de referinţă în activitatea acestora.

Pentru a veni în sprijinul membrilor şi în general al profesioniştilor con ta bili, CECCAR a continuat iniţierea

de acţiuni şi programe de pregătire şi per fecţionare continuă, sub formă de cursuri, seminare

de spe cialitate, dez bateri.

81


CECCAR

Congresul al XV-lea al Profesiei Contabile din România

Bucureşti, 2004

Congresul al XV-lea al Profesiei Contabile din România

Bucureşti, 2004

82

Congresul al XV-lea al Profesiei Contabile din România

Bucureşti, 2004


Perioada contemporană

În anul 2004, activităţile de editură şi publicitate au cunoscut o creştere fără precedent, numărul

tit lurilor publicate fiind de circa 60, adică dublu faţă de cel realizat în anul anterior. De asemenea, a

continuat să fie editată lunar revista Corpului, „Contabilitatea, expertiza şi auditul afacerilor”, îm preună

cu Suplimentul legislativ, abona men tele înregistrând o creştere de 25% faţă de anii anteriori.

În anul 2004, activitatea internaţională a fost intensă, CECCAR bucu rân du-se de o expunere mărită

pe scena internaţională. Având ca obiectiv principal recunoaşterea profesiei contabile româneşti la

nivel european şi mon dial, CECCAR a depus toate eforturile pentru a îndeplini acest dezide rat.

Astfel, s-a intensificat reprezentarea CECCAR în Grupele de lucru ale FEE, în 2004 specialiştii Corpului

participând la 16 şedinţe de lucru ale acestora. Ca membru fondator, CECCAR a luat parte la toate

în tâlnirile Consiliului FCM şi ale CILEA.

CECCAR a mai participat la: Conferinţa ACCA „După 2005: Raportarea financiară a companiilor necotate

din UE – forma viitoare a contabilităţii IMM-urilor şi a altor companii necotate din Europa”;

Conferinţa „Începutul Se colului 21 – Încrederea în Integritatea Contabililor şi Auditorilor”, orga nizată

de Asociaţia Contabililor din Bulgaria; Conferinţa „Globalizarea IMM şi Rolul Profesiei Contabile”

şi Adunarea generală a FCM; Congresul Asociaţiei Francofone de Contabilitate (AFC); cel de-al

35-lea Simpozion al pro fesiei sârbe; Adunarea generală a SEEPAD; Conferinţa MKVK „Încredere şi

audit”; Întâlnirea Grupului ope ra tiv al Centrului de Studii pentru Politici Europene (CEPS); În tâlnirea

Forumului de Educaţie Contabilă al IFAC; cel de-al VIII-lea Con gres al institutului din Republica

Srpska; Conferinţa „Contabilitatea de an ga ja mente”; Congresul Camerei Auditorilor Statutari din

Polonia; Întâlnirea IASB – Normalizare standarde; Adu narea generală a FIDEF şi Congresul CNCC;

Conferinţa „Profesia contabilă în noua Europă”; Congresul Economiştilor din Spania, organizat în

paralel cu Întrunirea anuală a normalizatorilor europeni de audit; Seminarul „Etică şi asigurarea calităţii”

– Asociaţia Contabililor şi Audi torilor din Republica Srpska; a XXI-a sesiune de lucru a ISAR –

UNCTAD; Con gresul CNDC „Dezvoltare susţinută: etică şi cunoştinţe”; cea de-a XVII-a Adunare a

Com paniei Naţionale a Auditorilor din Franţa; Consiliul IFAC; Adunarea generală a FEE.

Cu sprijinul institutelor profesionale din Franţa, Italia şi Marea Britanie, au fost organizate în Ro mânia

opt seminare pentru formarea de lectori.

83


CECCAR

Au avut loc o serie de întâlniri cu reprezentanţii Parteneriatului Sud-Est European pentru Dez voltarea

Contabilităţii, iar cu ocazia celei de-a treia Adunări generale a SEEPAD, din anul 2004, care s-a

desfășurat la Sofia, pre şedin tele CECCAR a fost ales preşedintele acestui organism regional.

Au fost organizate numeroase întâlniri cu reprezentanţii Programului pentru Dezvoltarea Con tabilităţii

şi Auditului în România.

Conferinţa Naţională a CECCAR s-a desfăşurat în data de 2 septembrie 2004. În cadrul lucrărilor Con -

ferinţei au fost examinate activităţile Consiliului Superior al Corpului, precum şi ale consiliilor ce lor

42 de filiale din ţară, făcându-se pro puneri concrete pentru consolidarea şi unificarea profesiei contabile

din Ro mâ nia, în baza cărora au fost elaborate noi strategii pentru o perioadă în delungată.

S-a stabilit, de asemenea, ca ziua de 21 septembrie să fie Ziua Naţională a Con ta bi lului Român,

iar pentru punerea în aplicare, Consiliul Superior a emis Norme pri vind modul de organizare şi

desfăşurare a ma ni fes tărilor cultural-ştiinţifice prilejuite de sărbătorirea în fiecare an a acestei zile.

În zilele de 3 şi 4 septembrie 2004, la Bucureşti s-a desfăşurat al XV-lea Congres al Profesiei Contabile

din România. Această manifestare deosebit de importantă pentru mediul economic din

ţara noastră, cuprinsă din anul 1994 în circuitul internaţional al manifestărilor de acest gen, a reunit

peste 800 de specialişti europeni şi internaţionali din ţări precum Franţa, Italia, Marea Britanie,

Polonia, Cehia, Slovacia, Grecia, Ungaria, Bulgaria, Spania, Brazilia, SUA, alături de România, pe

de o parte pen tru a-şi împărtăşi din ex pe rienţele naţionale, iar pe de altă parte, pentru a dezbate

Standardele Inter na ţio nale de Raportare Financiară şi modul de implementare a acestora în

fiecare ţară, soluţiile elaborate pe plan mondial pentru evitarea unor scandaluri financiare, etica şi

cali tatea în desfăşurarea serviciilor specifice profesiei, ne cesitatea aplicării unui control de calitate

în activităţile profesioniştilor con tabili etc.

În linii mari, dezbaterile pe marginea temei generale a Congresului, „Ar mo nizare sau convergenţă

cu Standardele Internaţionale de Raportare Fi nan ciară?”, au fost deosebit de controversate, tema

stârnind, încă de la anunţarea ei, un interes deosebit în rândul specialiştilor, al operatorilor economici,

al investitorilor şi al celorlalţi utilizatori ai informaţiilor contabile.

84


Anul 2005

Perioada contemporană

Se publică traducerea oficială a Standardelor Internaţionale de Ra portare Financiară

(IFRS) 2005 şi a Standardelor Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public

(IPSAS) 2005

Se sărbătorește pentru prima oară Ziua Naţională a Contabilului Român, în data de

21 septembrie 2005

Se organizează prima Conferinţă Regională a SEEPAD, cu tema „Parteneriatul publicprivat

pen tru dezvolta rea contabilităţii în regiunea de sud-est a Europei”

CECCAR devine membru al Grupului Edinburgh

Anul 2005 a marcat pozitiv profesia contabilă din România. Prin eforturile depuse de CECCAR pentru

dezvoltarea profesiei, pentru promovarea calităţii acti vi tăţilor desfăşurate de contabili, pentru transparenţa

şi etica profesională şi, nu în ultimul rând, pentru dezvoltarea profesională continuă a contabililor,

se pun bazele unui concept fundamental: câştigarea încrederii publicului în raportările

finan ciare.

Anul 2005 se poate caracteriza printr-o sprijinire mai mare a profesio niştilor contabili pentru reali

zarea misiunii lor în economia românească, mai ales prin punerea la dispoziţie a Stan dar de lor şi

a Normelor de lucru pentru toate serviciile şi produsele pe care profesioniştii contabili le livrează

întreprinderilor din economia românească. Pentru prima dată au fost elaborate, traduse şi publicate

Standardele Internaţionale de Contabilitate pen tru Sectorul Public, precum şi Standardele

Inter naţionale de Raportare Financiară pentru sectorul privat, pe baza mandatului încredinţat şi a

dreptului de autor primit din partea IFAC şi, respectiv, a IASB. Este vorba despre două cărţi de căpătâi

datorită cărora, pe lângă cele 32 de standarde profesionale, se poate spune că întreaga gamă de

servicii este completă şi aceste standarde sunt la îndemâna tuturor profesioniştilor contabili.

Activitatea internaţională a CECCAR în anul 2005 a fost deosebit de intensă, acesta fiind prezent la

numeroase întruniri şi manifestări organizate în domeniul profesiei contabile.

85


CECCAR

Prima Conferinţă Regională a SEEPAD

2005

Prima ediţie a IFRS-urilor traduse în limba română

2005

Prima Zi Națională a Contabilului Român

2005

86


Perioada contemporană

Prezenţa internaţională a CECCAR, prin reprezentanţii desemnaţi, a fost îndreptată cu precădere

spre participarea la întrunirile regulate ale Grupelor de lucru ale FEE.

În sinteză, principalele acţiuni internaţionale au fost următoarele:

S-au orga ni zat acţiunile SEEPAD: Consiliul SEEPAD şi Seminarul regional de educaţie cu tema „Stan -

dardele Internaţionale de Educaţie emise de IFAC”, precum şi prima Conferinţă Regională a SEEPAD,

cu tema „Parteneriatul public-privat pentru dezvoltarea contabilităţii în regiunea de sud-est a Europei”.

S-a participat la Praga, Republica Cehă, la întâlnirea Grupului Edinburgh şi la Conferinţa Con sultativă

a IFAC pentru IMM-uri şi naţiunile în curs de dezvoltare; s-a participat la conferinţa de presă

or ganizată de Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti (ACAP) din Republica Moldova, în

Chi şinău, ca urmare a sprijinirii de către CECCAR a acestui institut să devină membru al IFAC.

De asemenea, s-a luat parte la: întâlnirea normalizatorilor europeni de audit organizată la Bruxelles

de către Federaţia Experţilor Contabili Europeni; Forumul OECD cu tema „Securitatea, Sta bilitatea,

Progresul: motoarele viitorului”, organizat la Paris de către OECD; Con ferinţa rețelei pentru Cerce ta re

Comparativă Internațională Guvernamentală în domeniul Contabilității (CIGAR) cu tema „Reforma

con tabilă în sectorul public: imitare, capriciu sau necesitate?”, desfășurată la Poitier, Franţa; Întâlni rea

preşedinţilor din ţările membre ale FEE, de la Varşovia; Conferinţa IASB cu normalizatorii din în treaga

lume, organizată la Londra; Consiliul administrativ şi Adunarea generală ale FIDEF, desfășurate la

Paris; cel de-al 60-lea Congres OEC, organizat la Paris.

În data de 11 octombrie 2005 s-a participat la Forumul Comitetului de Etică al IFAC, care a avut loc

la Bruxelles, discutându-se modificările pro puse ale Codului etic IFAC.

87


CECCAR

Congresul al XVI-lea al Profesiei Contabile din România

Bucureşti, 2006

Congresul al XVI-lea al Profesiei Contabile din România

Bucureşti, 2006

Medalia aniversară „CECCAR – 85 de ani

88


Perioada contemporană

Anul 2006

Se organizează cel de-al XVI-lea Congres al Profesiei Contabile din România, cu tema

„Profesia contabilă şi globa lizarea”

CECCAR organizează prima Conferinţă europeană, cu tema „Le gislaţia fiscală din Uniu

nea Europeană şi impactul ei la nivel naţional”

Se publică traducerea oficială a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară

(IFRS) 2006

Se aniversează 85 de ani de la înfiinţarea CECCAR

În data de 15 septembrie 2006, CECCAR a sărbătorit 85 de ani de la în fiinţarea sa, prin intermediul

unei Conferinţe aniversare care să marcheze evo luţia profesiei contabile după perioada comunistă,

în prezent fiind un important factor de creştere economică şi un instrument indispensabil unei

bune guvernări la toate nivelurile.

În semn de recunoştinţă pentru contribuţia adusă la cooperarea inter na ţională în profesia contabilă,

Consiliul Superior al Corpului a hotărât ca, la aniversarea a 85 de ani de la înfiinţarea CECCAR, să se

acorde diploma de onoare şi medalia jubiliară reprezentanţilor profesiei internaţionale prezenţi la

Bucureşti cu ocazia Congresului al XVI-lea al Profesiei Contabile din România.

În perioada 15-16 septembrie 2006 s-au desfăşurat la Bucureşti lucrările celui de-al XVI-lea Congres

al profesiei contabile româneşti, organizat de CECCAR. Tema reuniunii, „Profesia contabilă şi

globalizarea”, a stârnit, încă de la anunţarea ei, un interes deosebit în rândul specialiştilor, al opera

torilor economici, al investitorilor şi al celorlalţi utilizatori ai informaţiilor contabile, datorită actua

lităţii acesteia şi dimensiunilor economice şi sociale la care se poate referi. Acest eveniment a

adus laolaltă peste 100 de specialişti, reprezentanţi ai organismelor internaţionale şi regionale ale

profesiei contabile (IFAC, FEE, FCM, CILEA, FIDEF, Grupul Edinburgh, SEEPAD) şi ai organismelor

naţionale ale profesiei contabile din peste 30 de ţări.

În perioada 17-19 mai 2006 s-au desfăşurat la Bucureşti şedinţele ordinare ale Grupelor de lucru pe

probleme de fiscalitate din cadrul Federaţiei Experţilor Contabili Europeni, precum şi prima Conferinţă

europeană, cu tema „Legislaţia fiscală din Uniunea Europeană şi impactul ei la nivel naţional”,

89


CECCAR

La cel de-al 62-lea Congres al Ordinului Experţilor

Contabili din Franţa, Marin Toma, preşedintele CECCAR,

a primit medalia pentru contribuţia la dezvoltarea

profesiei contabile naţionale şi internaţionale

Lille, Franţa, 2007

Delegaţia CECCAR la cel de-al III-lea Congres

European al FEE pentru IMM/PMM

Scheveningen, Olanda, 2007

Noul sediu central al CECCAR, inaugurat în anul 2007

Sala de curs „Spiridon Iacobescu” a Aparatului central

al CECCAR

90


Perioada contemporană

manifestări organizate de CECCAR cu sprijinul FEE. La conferinţă au participat reprezentanţi ai Comisiei

Europene şi ai delegaţiei Comisiei Europene în România, ai administraţiei fiscale din România,

ai Consiliului Contabilităţii şi Raportărilor Financiare, ai mediului academic şi ai profesiei contabile.

În acest an, Corpul a continuat să acorde o atenţie deosebită reco man dărilor IASB – organismul

eu ropean de normalizare contabilă. Astfel, prin eforturi susţinute, CECCAR a primit dreptul de licen

ţă de la Fundaţia Comitetului pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate (IASCF) pentru

tra du cerea oficială în limba naţională şi editarea pentru publicul din România a ediţiei 2006 a Standar

delor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS).

Anul 2007

Se publică traducerea oficială a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară

(IFRS) 2007 şi a Standardelor Internaţionale de Audit (ISA) 2007

Se stabileşte Programul de Dezvoltare Profesională Continuă pen tru perioada 2007-2011

CECCAR îşi mută sediul central într-o nouă clădire

Se publică în Monitorul Oficial Codul etic naţional al profesio niş tilor contabili

Preşedintele CECCAR primeşte din partea Ordinului Experţilor Con tabili din Fran ţa o

meda lie pentru contribuţia la dez vol tarea profesiei contabile naţionale şi inter na ţionale

Se desfăşoară prima Întâlnire Transfrontalieră organizată de CECCAR în colaborare cu

Camera Au ditorilor din Ungaria şi cu Fe deraţia Contabililor şi Auditorilor din Ucraina

O realizare remarcabilă pentru CECCAR în anul 2007 a constituit-o continuarea bunei colaborări

cu IASB/IASCF, organismul de normalizare din domeniul Standardelor Internaţionale de Contabi

litate, şi cu IFAC, instituția care gestionează profesia la nivel global. Altfel, în temeiul încrederii

91


CECCAR

Întâlnirea regională a preşedinţilor şi directorilor executivi

ai organismelor membre IFAC

Varşovia, Polonia, 2007

Întâlnirea regională a preşedinţilor şi directorilor executivi

ai organismelor membre IFAC

Varşovia, Polonia, 2007

Lucrările Consiliului şi Adunării generale ale SEEPAD

Chişinău, Republica Moldova, 2007

Lucrările Consiliului şi Adunării generale ale SEEPAD

Chişinău, Republica Moldova, 2007

92


Perioada contemporană

acor da te, Corpul a primit licenţe de la aceste două importante organizaţii pentru a pune la dis poziţia

pro fesioniştilor contabili români traducerile a două culegeri de norme la nivel inter na ţio nal.

Este vorba despre traducerea şi publicarea oficială în România a Standardelor Internaţionale de Rapor

tare Financiară (IFRS) ediţia 2007, emise de IASB, şi a Standardelor Internaţionale de Audit (ISA)

ediţia 2007, emise de IFAC. De asemenea, IASB i-a acordat CECCAR licenţă pentru a traduce în limba

română proiectul Standardului Inter naţional de Contabilitate pentru IMM-uri, care, alături de alte

patru versiuni oficiale (engleză, germană, franceză şi spaniolă), a fost postat pe site-ul organizaţiei

din Londra pentru a avea acces la consultare şi comentarii toţi profesioniştii contabili români.

În domeniul educaţiei, CECCAR a depus cele mai vii eforturi pentru a oferi pachete de programe

educaţionale necesare în domeniul profesiei contabile. În acest sens, pentru a răspunde intereselor

manifestate de pro fesia contabilă, CECCAR a stabilit Programul de Dezvoltare Profesională Continuă

pentru perioada 2007-2011. Prin acest program s-au introdus noi discipline, precum: drept

– legislaţie europeană; acceptarea, utilizarea, controlul şi recuperarea fondurilor europene; re glementări

privind litigiile de muncă, asigurările şi protecţia socială; studierea şi însuşirea unei limbi de

circulaţie internaţională cu adaptare la specificul profesiei contabile.

În 2007, pentru prima dată, România a avut un reprezentant în unul dintre comitetele de lucru ale

IFAC. Cu ocazia celui de-al 62-lea Congres al Ordinului Experţilor Contabili din Franţa, desfăşurat

la Lille, preşedintele Federației Experților Contabili Europeni, Jacques Potdevin, i-a acordat preşedintelui

CECCAR o medalie pentru contribuţia adusă de acesta la dez voltarea pro fesiei contabile

naţio na le şi internaţionale.

De asemenea, anul 2007 a fost pentru Corp un an excepţional pe linia continuării dezvoltării rolului

de normalizator pentru membrii săi. Astfel, a fost întregită colecţia de standarde din domeniul

profesiei contabile cu elaborarea şi publicarea Standardului profesional nr. 24: Misiunile de audit financiar

şi Cadrul conceptual privind misiunile standardizate ale expertului contabil, a Standardului

profesional nr. 36: Misiunile de audit intern realizate de experţii contabili, precum şi cu revizuirea

Stan dardului profesional nr. 35: Expertizele contabile.

93


CECCAR

O altă realizare considerabilă pentru CECCAR a constituit-o buna co laborare şi implicarea activă în

acţiunile derulate de Federaţia Experţilor Contabili Europeni, organismul care gestionează profesia

contabilă la nivelul UE, pe de o parte prin implicări directe ale specialiştilor Corpului în Grupele de

lucru ale FEE, cu menţionarea în principal a celor din domeniului auditului, IMM-urilor, impozite lor

directe şi indirecte, guvernării corporative, şi pe de altă parte prin susţinerea tuturor activităţilor

legate de evenimente, studii profesionale, discuţii privind diferite proiecte unitare pentru profesie

etc.

În iunie 2007, CECCAR a publicat în Monitorul Oficial al Româ niei nr. 429 din 27 iunie 2007 Codul

etic na ţional al profesioniş tilor con tabili din România, ediţia revizuită, acesta fiind distribuit gratuit

mem brilor şi adre sându-se tuturor profesioniştilor contabili definiţi ca atare şi contabililor angajaţi,

indi ferent de asociaţia profesională din care fac parte.

Una dintre realizările remarcabile ale CECCAR în sensul organizării de cursuri de pregătire pro fesională

în faza iniţială sau pentru dezvoltarea pro fesională continuă (DPC) o constituie crearea de

con diţii pentru derularea acestora. Astfel, la nivelul Aparatului central al Corpului, precum şi în 14 fi liale

teritoriale existau săli de cursuri proprietate a CECCAR.

În acest an au avut loc 85 de acţiuni externe la care CECCAR a fost invitat să participe, dintre acestea

remarcându-se cele organizate de IFAC şi FEE și ședințele Grupelor de lucru IMM/PMM, Audit,

Fiscalitate și Guvernanţă corporativă ale FEE.

Reprezentanţii CECCAR fac parte din structurile de conducere ale unor organisme regionale precum

FIDEF, FCM, SEEPAD şi CILEA.

În anul 2007 a fost inaugurat noul sediu al Aparatului central al CECCAR, precum și trei sedii de

filiale CECCAR, pentru Alba, Harghita şi Co vasna.

94


Anul 2008

Perioada contemporană

Se organizează cel de-al XVII-lea Congres al Profesiei Contabile din România, cu tema

„Profesia contabilă, între re glementare şi interesul public”

Se înfiinţează IFA România – filială a Asociaţiei Internaţionale de Fiscalitate (IFA)

Specialiştii Corpului sunt aleşi în două comitete ale IFAC (PAIB şi PMM)

Este republicată Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea acti vi tăţii de

expertiză con tabilă şi a con tabililor autorizaţi

În anul 2008, profesia contabilă din România – puternic ancorată în econo mia şi societatea ro mânească

– a înregistrat o evoluţie care nu putea face abstracţie de mediile economic, social şi politic

caracteristice acestei perioade. Pentru Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din

România, anul 2008 a însemnat „mai mult şi mai bine” faţă de anii anteriori în toate domeniile de

activitate şi la toţi indicatorii cantitativi şi calitativi care caracterizează profesia contabilă.

Congresul al XVII-Iea al Profesiei Contabile din România, organizat de CECCAR în zilele de 1 şi 2 septembrie

2008, a reprezentat cea mai mare manifestare naţională de acest gen organizată vreodată

de un organism neguvernamental şi a doua din Europa (după Congresul experţilor contabili francezi).

Evenimentul de mare anvergură s-a bucurat de o prezenţă masivă – peste 1.500 de participanţi,

spe cialişti de pe plan național și internaţional şi reprezentanţii cei mai autorizaţi de la nivel

global, european şi regional: preşedintele IFAC, pre şedintele FEE, reprezentanţi ai Băncii Mondiale,

ai Comisiei Europene, preşedinţi şi alţi reprezentanţi ai organismelor profesionale din peste 25 de

ţări.

Anul 2008 a fost unul deosebit pentru accesul la stagiu, datorită mo di fi cărilor aduse sis temului de

învăţământ superior, prin care tinerii absolvenţi licenţiaţi ai facultăţilor economice şi stu denţii la

master au avut posibilitatea înscrierii la examenul de acces la stagiu în vederea obţinerii ca lităţii de

95


CECCAR

Congresul al XVII-Iea al Profesiei Contabile din România

Bucureşti, 2008

Congresul al XVII-Iea al Profesiei Contabile din România

Bucureşti, 2008

Congresul al XVII-Iea al Profesiei Contabile din România

Bucureşti, 2008

Congresul al XVII-Iea al Profesiei Contabile din România

Bucureşti, 2008

96


Perioada contemporană

expert contabil. Prin modificările aduse legii de organizare şi funcţionare a CECCAR s-au eliminat

barierele pentru tinerii absolvenţi de studii superioare economice, care erau obligaţi să facă dovada

unei practici în domeniu înainte de înscrierea la examenul de acces la stagiu.

O altă schimbare majoră în acest an a fost reprezentată de faptul că, pentru prima dată, subiectele

de la examenul de acces la profesie nu au mai conţinut teste grilă şi au constat exclusiv în întrebări,

exerciţii şi studii de caz, ceea ce a solicitat la maximum capacităţile intelectuale ale viitorilor stagiari.

Anul 2008 a marcat o creştere remarcabilă atât cantitativ, cât şi calitativ într-un domeniu relevant,

care priveşte sprijinirea membrilor CECCAR, şi anume normele şi ghidurile de referinţă în activitatea

profesională. Prin efor turile depuse de Corp, nu mai există niciun serviciu care poate fi prestat de un

ex pert contabil sau de un contabil autorizat care să nu aibă standarde de lucru, de raportare şi de

com portament în domeniul serviciilor profesionale. Au fost editate 17 titluri de carte de specialitate,

pre cum şi revista lunară „Contabilitatea, expertiza şi auditul afacerilor” împreună cu Suplimentul

le gis lativ. Revista lunară a Corpului este acreditată anual, începând cu anul 2005, de CNCSIS, la categoria

C. În 2008, Editura CECCAR a devenit membră a Asociaţiei Editorilor din România.

Activitatea internaţională a fost intensă pe parcursul anului 2008, Corpul fiind prezent la nume roase

întâlniri şi manifestări organizate în domeniul profesiei contabile la care a fost solicitat să re prezinte

profesia contabilă din România. De asemenea, CECCAR a organizat în ţară o serie de eve nimente

internaţionale însemnate.

Începând cu anul 2008, CECCAR are doi reprezentanţi în comitetele IFAC – Co mitetul pentru Pro fesioniştii

Contabili Angajaţi (Comitetul PAIB) şi Comitetul pentru Practici Mici şi Mijlocii (Comi te tul

PMM). În perioada 6-8 octombrie 2008 a avut loc la New York întâlnirea Comitetului PAIB, la care

CECCAR a participat prin reprezentanţii săi.

În anul 2008, CECCAR a fost reprezentat la lucrările Grupelor de lucru ale FEE, participând la 15 în tâl niri

ale acestora şi la trei teleconferinţe. Alte evenimente organizate de FEE la care Corpul a par ticipat

97


CECCAR

Lansarea filialei din România a Asociaţiei Internaţionale

de Fiscalitate – IFA România

Bucureşti, 2008

Conferinţa Internaţională de Fiscalitate „Procesul de

simplificare în fiscalitatea europeană: provocări şi

oportunităţi”

Bucureşti, 2008

Conferinţa Internaţională de Fiscalitate „Procesul de

simplificare în fiscalitatea europeană: provocări şi

oportunităţi”

Bucureşti, 2008

Conferinţa Internaţională de Fiscalitate „Procesul de

simplificare în fiscalitatea europeană: provocări şi

oportunităţi”

Bucureşti, 2008

98


Perioada contemporană

au fost seminarul organizat de Federație cu privire la progresele UE și În tâlnirea Nor ma lizato ri lor de

Audit Europeni.

În zilele de 15 şi 16 mai, CECCAR a organizat, cu sprijinul Federaţiei Experţilor Contabili Europeni, două

evenimente importante pentru viaţa eco nomică din România: Conferinţa Internaţională de Fiscalitate

cu tema „Procesul de simplificare în fiscalitatea europeană: provocări şi oportunităţi” şi lansarea filialei

din țara noastră a Asociaţiei Internaţionale de Fiscalitate – IFA România.

În cursul anului 2008, reprezentanţii CECCAR au participat la multiple evenimente internaţionale,

dintre care:

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Întâlnirea bilaterală CECCAR-KIBR (Camera Naţională a Auditorilor Statutari din Polonia), în cadrul

căreia s-a semnat un acord de cooperare între cele două organizaţii, care a avut loc la

Var şovia;

Întâlnirea Consiliului şi Adunarea generală a SEEPAD, care a avut loc la Istanbul, şi întâlnirea de

la Nicosia, Cipru, a Consiliului şi a Comitetului Executiv ale FCM;

Forumul OECD 2008, organizat la Paris;

Întâlnirea Grupului Edinburgh, organizată la Madrid;

CECCAR a organizat în luna iunie, la Satu Mare, Întâlnirea transfron talieră a organizaţiilor

CECCAR, Camera Auditorilor din Ungaria (MKVK), Federaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti

din Ucraina (UFPAA) şi Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica

Moldova, cu tema „Re glementarea profesiei con tabile: provocări şi controverse”;

Întâlnirea normalizatorilor naţionali de standarde, care a avut loc la Paris;

Ziua FIDEF, organizată de FEE şi FIDEF, eveniment desfăşurat la Bruxelles;

Cel de-al 63-lea Congres al OEC, desfăşurat la Paris;

Întâlnirea bilaterală CECCAR-MKVK de la Băile Tuşnad, unde s-au derulat discuţii cu privire la

finalizarea acordului de coope rare între cele două organizaţii;

99


CECCAR

Semnarea acordului de cooperare dintre CECCAR şi KIBR

Varşovia, Polonia, 2008

Semnarea acordului de cooperare dintre CECCAR şi KIBR

Varşovia, Polonia, 2008

Ziua FIDEF

Bruxelles, Belgia, 2008

Întâlnirea transfrontalieră a organizaţiilor CECCAR,

MKVK, UFPAA şi ACAP

Satu Mare, 2008

100


Perioada contemporană

o

o

o

Cea de-a 25-a sesiune a ISAR, organizată de UNCTAD la Geneva;

Întâlnirea Consiliului Director al CILEA, organizată în Portugalia;

Adunarea generală şi cea de-a VII-a Conferinţă ale FCM, organizate la Paris.

În anul 2008 au fost inaugurate cinci sedii de filiale CECCAR, pentru Teleorman, Bihor, Sălaj, Iaşi şi

Satu Mare.

Anul 2009

CECCAR organizează Conferinţa Aniversară de 10 ani de la înfiinţarea FCM

Se publică traducerea oficială a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară

(IFRS) 2009, a Standardelor Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public

(IPSAS) 2009, a Ghi dului de utilizare a Standardelor Internaţionale de Audit în audi tarea

întreprinderilor mici şi mijlocii (ISA pentru IMM-uri) 2007, a Stan dardului Internaţional

de Raportare Financiară pentru Între prinderi Mici şi Mijlocii (IFRS pentru IMM-uri) 2009

CECCAR participă la organizarea Săptămânii Europene a IMM-urilor

Este lansat e-newsletterul lunar „Pro Domo”, publicaţie elec tronică despre evenimentele

Cor pului

Este inaugurat Muzeul Profesiei Contabile din România

În ciuda dificultăţilor generate de criza economică şi financiară, activităţile desfăşurate în anul 2009

demonstrează că CECCAR a fost puternic ancorat în problemele majore ale economiei şi societăţii

româneşti.

În data de 14 martie, în cadrul Conferinţei Naţionale a CECCAR, s-a analizat activitatea anului anterior,

în con for mitate cu rapoartele de activitate ale structurilor Corpului.

101


CECCAR

Conferinţa Naţională a CECCAR

Bucureşti, 2009

Conferinţa Naţională a CECCAR

Bucureşti, 2009

Seminarul internaţional al CILEA „Globalizarea:

Provocări actuale şi perspective pentru IMM-uri”

Bucureşti, 2009

Conferinţa internaţională „Raportarea financiară:

Paşii viitori”

Bucureşti, 2009

102


Perioada contemporană

În anul 2009, la examenul de admitere la stagiu organizat de CECCAR s-au prezentat 2.060 de candi

daţi, dintre care au promovat 1.290, obţinându-se un grad de promovabilitate de 62,62%.

CECCAR derulează programe educaţionale la standarde europene pentru profesioniştii contabili

români. În anul 2009 s-au prezentat la programele de dezvoltare profesională continuă derulate

de Corp în toată ţara, prin intermediul celor 42 de filiale teritoriale, 29.548 de profesionişti con tabili.

Pentru susţinerea cursurilor de dezvoltare profesională continuă, CECCAR dispune de un fond

de circa 300 de lectori (profesori universitari şi prac ticieni cu înaltă experienţă).

În data de 20 martie, CECCAR a organizat la Bucureşti o conferinţă in ternaţională cu titlul „Raportarea

financiară: Paşii viitori”. Reprezentanţii In sti tutului Contabililor Autorizaţi din Anglia şi Ţara Galilor

(ICAEW), precum şi directori executivi şi preşedinţi de filiale au luat parte la dezbateri pe tema

implementării Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS).

Seminarul internaţional al CILEA „Globalizarea: Provocări actuale şi perspective pentru IMM-uri”,

or ganizat de CECCAR în data de 3 aprilie, la Bucureşti, a adus o serie de surprize plăcute ţării noastre.

Astfel, Consiliul Director care a avut loc în data de 2 aprilie a decis declararea lim bii române ca limbă

oficială la CILEA, alături de limbile franceză, spaniolă, portugheză şi italiană. Seminarul din data de

3 aprilie 2009 a avut o paletă variată de subiecte, de la criza financiară şi ges tionarea unei entităţi în

condiţiile date, experienţe europene şi latino-americane în faţa crizei glo bale, până la valoarea justă

a informaţiei financiare.

Masa rotundă cu tema „Relaţia contabilitate-fiscalitate”, organizată de CECCAR în data de 20 iunie, la

Bucureşti, a readus în prim-plan aspecte ale poziţiei profesionistului contabil în procesele economice

desfăşurate într-un stat de drept.

103


CECCAR

Participanţi la întrunirea Comitetului PMM

2009

Conferinţa Anuală Internaţională a FCM

Bucureşti, 2009

Seminarul profesional CECCAR-KIBR cu tema

„Supravegherea publică”

Sibiu, 2009

Medalia aniversară „10 ani de la înfiinţarea FCM”

104


Perioada contemporană

În perioada 10-11 septembrie 2009, în baza acordului de colaborare în che iat între CECCAR şi KIBR,

organismul omolog din Polonia, a avut loc la Sibiu un seminar profesional cu tema „Supravegherea

publică”, la care au participat reprezentanţi ai CECCAR şi ai KIBR. Primarul oraşului Sibiu, Klaus Werner

Johannis, a primit în data de 10 septembrie, la sediul Pri măriei, o importantă delegaţie formată din

profesionişti con tabili, membri ai filialei CECCAR Sibiu, alături de conducerea Corpului, re pre zentată

de preşedinte, prof. univ. dr. Marin Toma, şi de directorul general, ec. Daniela Vulcan, şi preşedintele

KIBR.

În decursul anului 2009, activitatea internaţională a CECCAR a fost intensă, acesta fiind reprezentat

la o serie de evenimente organizate în domeniul profesiei contabile de către organizaţiile inter naţionale

şi europene în domeniu.

Cei doi reprezentanţi ai CECCAR în comitetele IFAC, respectiv Comitetul PAIB şi Comitetul PMM, au

participat la şedinţele de lucru organizate pe tot parcursul anului.

CECCAR a fost reprezentat la lucrările Grupelor de lucru ale FEE, participându-se în total la opt întâlniri

ale acestora. De asemenea, reprezentanţii Corpului au luat parte la numeroase eve ni mente

profesionale internaţionale, dintre care:

o

o

o

o

o

Seminarul cu tema „Contabilitatea pensiilor”, organizat în colaborare de ACCA şi FEE la

Bruxelles;

Conferinţa Comisiei Europene cu tema „Raportarea financiară într-o lume în schimbare”, de la

Bruxelles;

Întâlnirea anuală a normalizatorilor de audit organizată de FEE la Bruxelles;

Ziua Fiscalităţii, organizată de FEE la Bruxelles;

Întâlnirea preşedinţilor şi directorilor executivi ai organismelor membre FEE, de la Lisabona.

105


CECCAR

Reînnoirea acordului de cooperare dintre

CECCAR şi MKVK

Oradea, 2009

Reînnoirea acordului de cooperare dintre

CECCAR şi MKVK

Oradea, 2009

Conferinţa pe teme de fiscalitate din cadrul

EconomicFest

Bucureşti, 2009

Semnarea acordului de cooperare dintre

CECCAR şi ICAEW

Bucureşti, 2009

106


Perioada contemporană

Tot în acest an, România a fost gazda unui eveniment de amploare organizat de CECCAR: Conferinţa

Anuală Internaţională a Federaţiei Experţilor Contabili Mediteraneeni. FCM a ales ca, odată cu

în tru nirea prilejuită de conferinţa anuală, organismul profesional român CECCAR să găzduiască şi

ani versarea unui deceniu de la înfiinţarea Federaţiei profesioniştilor contabili mediteraneeni. FCM

reprezintă de 10 ani profesia contabilă în spaţiul Mării Mediterane. 16 ţări sunt membre ale Fede

raţiei: Albania, Bulgaria, Cipru, Egipt, Franţa, Grecia, Israel, Italia, Kosovo, Malta, Maroc, România,

Serbia, Spania, Tunisia, Turcia, plus doi membri asociaţi: ACCA şi FIDEF.

În anul 2009 s-au încheiat şi s-au reînnoit mai multe acorduri de cooperare, dintre care:

o

o

Reînnoirea acordului de cooperare dintre CECCAR şi MKVK;

Semnarea acordului de cooperare dintre CECCAR şi ICAEW, cu ocazia organizării Conferinţei

internaţionale CECCAR-ICAEW;

o Semnarea acordului de cooperare dintre CECCAR şi CNDCEC (or ga nismul omolog din Italia –

Consiliul Național al Contabililor Autorizați și al Experților Contabili), cu ocazia organizării la

Bu cu reşti a Consiliului Director al CILEA şi a Seminarului interna ţio nal al CILEA cu tema „Glo balizarea:

provocări actuale şi perspective pentru IMM-uri”, din data de 3 a pri lie;

o

o

o

Semnarea acordului între CECCAR şi Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) pentru

înfiinţarea Consiliului de Coordonare a Relaţiilor Internaţionale (CCRI) în vederea reprezentării

profesiei con tabile pe plan internaţional;

Reînnoirea acordului de cooperare dintre CECCAR şi ACCA (The Association of Chartered Certified

Accountants) privind pregătirea profesională continuă;

Semnarea acordului de cooperare dintre filiala CECCAR Braşov şi filiala KIBR Lublin, cu ocazia

participării la cea de-a 10-a Conferinţă Anuală a KIBR.

În data de 16 octombrie, CECCAR şi IFA România au organizat, în cadrul Eco nomicFest, o dez batere

pe teme actuale ale fiscalităţii, la care au participat reprezentanţi ai Ministerului Finan ţelor Publice

și ai mediului aca demic, precum şi specialişti ai firmelor private.

107


CECCAR

Semnarea acordului de cooperare dintre

filiala CECCAR Braşov şi filiala KIBR Lublin

Jachranka, Polonia, 2009

Reînnoirea acordului de cooperare dintre

CECCAR şi ACCA

Bucureşti, 2009

Săptămâna europeană a IMM-urilor

Sibiu, 2009

Săptămâna europeană a IMM-urilor

Bucureşti, 2009

108


Perioada contemporană

Iniţiativa CECCAR de a sprijini IMM-urile din România s-a materializat, în anul 2009, şi în participarea la

Săptămâna europeană a IMM-urilor, program de anvergură pentru susţinerea antreprenorilor. Prima

Săptămână europeană a IMM-urilor, care s-a desfăşurat în pe rioada 6-14 mai 2009, a fost concepută

ca o campanie de promovare a an tre prenoriatului în Europa şi de informare a antreprenorilor privind

ajutorul de care pot beneficia la nivel european, naţional şi local.

În acest an, CECCAR a încheiat o serie de parteneriate strategice:

o

o

o

În data de 26 februarie, la sediul Camerei de Comerţ şi Indus trie a Municipiului Bucureşti

(CCIB), CECCAR a încheiat un protocol de co laborare cu instituţia menţionată;

În data de 14 martie a avut loc semnarea protocolului de afiliere la Uniunea Generală a Industriaşilor

din România (UGIR);

În baza bunei colaborări a CECCAR cu Oficiul Naţional de Prevenire şi Com batere a Spălării

Banilor (ONPCSB), în cursul acestui an au fost organizate în comun o serie de întâlniri şi mese

rotunde pe tema prevenirii spălării banilor.

Acţiunile de editare şi publicitate au cunoscut un aflux tot mai mare de materiale do cu mentare,

cărţi, broşuri, ghiduri de specialitate: IASB/CECCAR – „Actualizare suplimentară a Stan dardelor Internaţio

nale de Raportare Financiară 2008”; IASB/CECCAR – „Standardele Inter na ţio nale de Raportare

Financiară 2009”; IFAC/CECCAR – „Manualul de Stan darde Internaţionale de Contabilitate pentru

Sectorul Public 2009”; IFAC/CECCAR – „Ghid de utilizare a Standardelor Inter naţionale de Audit în

auditarea întreprinderilor mici şi mijlocii”; CECCAR – „Cartea expertului contabil şi a contabilului

au torizat”, „Ghidul experţilor contabili şi al contabililor autorizaţi în activitatea de pre venire şi combatere

a spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism”, „Cartea auditului de calitate în do meniul

serviciilor contabile”, „Întrebări şi studii de caz privind accesul la stagiu pentru obţinerea calităţii de

expert contabil şi de contabil autorizat”.

Anul 2009 s-a remarcat prin demersurile Corpului în sensul îmbunătăţirii comunicării cu membrii

CECCAR. A fost lansat e-newsletterul lunar „Pro Domo”, publicaţie electronică de informare despre

109


CECCAR

Stand de carte al Editurii CECCAR

2009

Stand de carte al Editurii CECCAR

2009

Muzeul Profesiei Contabile din România, inaugurat

în anul 2009

București

110


Perioada contemporană

evenimentele Corpului, atât la nivel central, cât mai ales la nivel naţional. „Pro Domo” („pentru casă”)

oferă informaţii despre activităţile ultimelor 30-31 de zile ale Aparatului central şi ale filialelor, pro -

movează principiile CECCAR, comandamentele de bază ale profesiei contabile în România, pro fesia

în sine, precum şi pe cei care au ales drept carieră contabilitatea.

În anul 2009, CECCAR a inaugurat, în pre mieră naţională, Muzeul Profesiei Contabile din România.

Realizare mult aşteptată, muzeul este re zultatul eforturilor susţinute ale Corpului, al anilor de docu

mentare, strângere şi conservare minu ţioasă a obiectelor aparţinând profesiei contabile, de la

pri mele dovezi şi datări de exercitare a acesteia de către poporul român.

În anul 2009 au fost inaugurate şapte sedii de filiale CECCAR, pentru Mehedinţi, Mureş, Dâm boviţa,

Mara mureş, Argeş, Ialomiţa şi Brăila.

Anul 2010

Se organizează cel de-al XVIII-lea Congres al Profesiei Contabile din România, cu tema

„Pentru o nouă cul tu ră în profesia contabilă”

CECCAR este acceptat ca membru cu drepturi depline în FEE

Se publică traducerea în limba română a „Ghidului de control al calităţii pentru prac -

ti cile mici şi mijlocii”, a lucrării „Rolul prac ti cilor mici şi mijlocii în furnizarea consultanţei

de afaceri pentru în treprinderile mici şi mijlocii” şi a „Ghidului de gestionare a

activităţilor pentru practicile mici şi mijlocii”, emise de IFAC

Se lansează Academia de Ştiinţe şi Tehnici Contabile şi Financiare din Franţa, filiala

Ro mânia

CECCAR este partener la prima ediţie a Forumului „CFOs Inter na tional Conference in

times of crisis – Money talks”

Are loc prima ediție a Forumului Național al Practicilor Mici și Mijlocii

111


CECCAR

Prima ediţie a Forumului Naţional al PMM

Bucureşti, 2010

Prima ediţie a Forumului Naţional al PMM

Bucureşti, 2010

112


Perioada contemporană

Criza economică şi financiară a avut impactul cel mai mare asupra pro fe siei în anul 2010, ceea ce a

presupus eforturi suplimentare din partea mem brilor, astfel încât să nu fie pusă în pericol realizarea

programelor stabilite de Conferinţa Naţională.

Locul Corpului în societatea românească, în economia românească şi în profesia contabilă interna

ţională este bine stabilit, cu menţiunea că CECCAR este format din sau are drept membri firme

mari şi firme mici: cele mari, pe care toată lumea le ştie şi care servesc, în general, întreprinderile

mari, corporaţiile mari; cele mici, practicienii mici şi mijlocii, care servesc IMM-urile din România.

Înscriindu-se într-un curs firesc al mani festărilor Corpului legate de grija faţă de problemele cu care

se confruntă IMM-urile, Consiliul Superior al CECCAR a luat mai multe măsuri, precum înfiinţarea

Comitetului pentru Practici Mici şi Mijlocii din cadrul Corpului, acest comitet urmărind cunoaşterea

şi implementarea, în primul rând, la nivel na ţional a tuturor standardelor emise de Comitetul PMM

din cadrul IFAC.

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România furnizează programe naţionale

de educaţie şi dezvoltare pentru întreaga economie, prin Programul Naţional de Dezvoltare Pro fesională

Continuă (PNDPC), derulat lunar, la nivelul celor 42 de judeţe, prin intermediul filialelor sale.

În anul 2010, 30.900 de persoane au participat la activităţile edu cative aferente PNDPC.

CECCAR, partener oficial al celei de-a XVIII-a ediţii a Topului Naţional al Firmelor Private din România –

2009, cel mai important eveniment anual al societăţilor private din România, desfăşurat în data de

5 no iembrie 2010 la Palatul Parlamentului, sub egida Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private

Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR), în colaborare cu Agenţia pentru Implementarea Proiecte lor

şi Programelor pentru IMM-uri (AIPPIMM), a dovedit că rămâne un aliat dedejde al întreprinderilor

mici şi mijlocii din România.

Colaborarea CECCAR cu CNIPMMR a inclus, printre alte demersuri comune, susţinerea realizării „Cartei

Albe a IMM-urilor din România 2010”, studiu cu o valoare recunoscută la nivel naţional pen tru

pro fe sionalismul şi obiectivitatea analizelor realizate asupra situaţiei întreprinzătorilor mici şi mij locii

din ţara noastră.

113


CECCAR

Congresul al XVIII-lea al Profesiei Contabile din România –

Mesajul preşedintelui CECCAR, prof. univ. dr. Marin Toma,

la deschiderea lucrărilor Congresului

Bucureşti, 2010

Congresul al XVIII-lea al Profesiei Contabile din România

Bucureşti, 2010

114

Congresul al XVIII-lea al Profesiei Contabile din România

Bucureşti, 2010


Perioada contemporană

CECCAR a fost partener şi la prima ediţie a Forumului „CFOs International Conference in times of

crisis – Money talks”, care a avut loc la Bucureşti.

CECCAR a organizat la Neptun, în perioada 14-18 iulie 2010, seminarul comun cu KIBR cu tema „Răspunderea

auditorilor şi asigurarea calităţii”.

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România a or ga nizat, la Bucureşti, în zilele

de 3 și 4 septembrie 2010, a XVIII-a ediţie a Con gre sului Profesiei Contabile din România, cu tema

„Pentru o nouă cultură în profesia contabilă”. Congresul CECCAR a depăşit în timp şi în spaţiu

grandoarea şi importanţa unei astfel de manifestări în calendarul profesiei contabile la nivel naţional,

european, dar şi la nivel internaţional, desfăşu rân du-se cu numai două luni înaintea Congresului

Mon dial al Contabilităţii, organizat de IFAC la Kuala Lumpur, Malaiezia.

Au participat peste 1.500 de profesionişti contabili activând în practica liberă, în industrie, în comerţ,

în administraţie, în educaţie şi în alte do menii ale economiei româneşti, cărora li s-au ală tu rat

reprezentanţii cei mai autorizaţi de la nivel global, european şi regional: numărul 1 mondial în profesia

contabilă, preşedintele IFAC, Robert Bunting, care a venit la Congresul CECCAR însoţit de preşedinţii

şi membrii a două mari comitete de lucru ale IFAC: Comitetul PMM şi Comitetul PAIB; directorul

general al FEE; preşedintele FCM, însoţit de mem bri din Consiliul FCM din peste 25 de ţări; membri

din conducerea IASB de la Londra; viitorul pre şedinte al FIDEF, însoţit de membri din conducere; alţi

preşedinţi şi reprezentanţi ai organismelor pro fesionale din peste 50 de ţări.

Experţii contabili, contabilii autorizaţi şi alţi angajaţi în diverse ramuri ale economiei au celebrat în

data de 21 septembrie 2010 cea de-a VI-a ediţie a Zilei Naţionale a Contabilului Român. Evenimentul

este organizat de CECCAR prin intermediul celor 42 de filiale teritoriale, iar această sărbătoare a fost

in stituită prin Hotărârea Conferinţei Naţionale a CECCAR din anul 2004. Sărbătorirea chiar în momentul

care semnifică trecerea la echinocţiul de toam nă sugerează, mai întâi de toate, tact şi echilibru,

calităţi de bază ale pro fesioniştilor contabili.

115


CECCAR

În anul 2010 au fost editate 26 de titluri de carte, astfel: 6 cărţi de autor, 14 cărţi având ca autor

CECCAR și 6 cărţi reprezentând traduceri. Dintre acestea, 25 de cărţi sunt titluri noi sau revizuite şi

o carte este reeditare.

În anul 2010, CECCAR s-a implicat în activităţile desfăşurate de IFAC, atât la nivel de conducere,

cât şi prin intermediul reprezentanţilor în comitetele IFAC, respectiv Comitetul PAIB şi Comitetul

PMM.

În anul 2010, CECCAR a fost reprezentat la lucrările Grupelor de lucru ale FEE, participându-se

în total la şapte întâlniri ale acestora, cu pre că dere pe probleme de IMM/PMM, audit, guvernare

corporativă, impozite directe şi indirecte, sector public etc.

Dintre manifestările internaţionale la care CECCAR a participat în 2010 fac parte următoarele:

o

o

o

o

o

o

o

Conferinţa europeană „Importanţa crescândă a contabililor pentru IMM-uri într-o nouă eră”,

or ganizată de Federația Europeană a Contabililor și Auditorilor pentru IMM-uri (EFAA) la

Bruxelles;

Consiliul FCM, care a avut loc la Barcelona;

Consiliul Director al CILEA, organizat la Buenos Aires;

Adunarea generală şi Lec tura anuală ale ECGI, care au avut loc la Luxemburg;

Consiliul de administraţie şi Adunarea generală ale FIDEF şi Zilele Inter na ţio nale ale Ordinu lui

Experţilor Contabili din Maroc, organizate la Marrakech, Maroc;

Seminarul comun CECCAR-KIBR cu tema „Implementarea Di rec tivei 2006/43 – Experienţa României

şi a Poloniei”, organizat la Cracovia, Polonia;

Conferinţa internaţională cu tema „Etica şi principiile eticii în practica auditului”, organizată de

Camera Auditorilor din Slovacia la Horný Smokovec, Slovacia;

116


Perioada contemporană

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Forumul anual al OECD, organizat la Paris;

Conferinţa cu tema „Obligaţii privind transparenţa pentru companiile cotate public: scopul

moder nizării Directivei privind transparenţa”, or ganizată de Comisia Europeană la Bruxelles;

A patra Întâlnire transfrontalieră organizată de Camera Auditorilor din Ungaria, care a avut loc

la Hajduszoboszlo, Ungaria;

A 15-a aniversare de la crearea organizaţiei regionale Institutul Contabililor Publici Autorizați

din Bulgaria – filiala Russe (ICPA Russe), care a avut loc la Russe;

Deschiderea biroului regional ICAEW la Bruxelles;

Consiliul şi Adunarea generală extraordinară ale FCM, care au avut loc la Sofia;

Consiliul Director şi Seminarul internaţional ale CILEA, organizate la Santa Cruz, Bolivia;

Şedinţa Normalizatorilor de Standarde Naţionale, care a avut loc la Londra;

A 18-a ediţie a Congresului Profesiei Contabile din Turcia, cu tema „Revoluţie în cultura contabilă

pentru o ţară puternică şi independentă”, care a avut loc la Ankara;

Al 14-lea Congres al Asociaţiei Auditorilor şi Contabililor din Republica Srpska, organizat la

Banja Vrućica, Bosnia şi Herţegovina;

Conferinţa internaţională cu tema „Albania în proces de reglementare a raportării financiare şi

standardelor de audit”, organizată la Tirana;

Consiliul de administraţie şi Adunarea generală ale FIDEF şi Congresul OEC, organizate la Strasbourg;

Conferinţa internaţională privind guvernarea corporativă în urma crizei financiare, organizată

de ISAR – UNCTAD la Geneva;

Al doilea Congres al Profesiei Contabile din Italia, cu tema „Pentru o ţară mai bună”, organizat

de CNDCEC la Napoli;

117


CECCAR

Conferinţa internaţională CECCAR-ICAEW

„Perspective post-criză – Focus asupra IMM-urilor”

Bucureşti, 2011

Conferinţa Naţională a CECCAR

Bucureşti, 2011

118

Traducerea în limba română a IFRS 2011


Perioada contemporană

o

o

A 9-a Conferinţă anuală a FCM, cu tema „Traseul către convergenţă în regiunea mediteraneană:

consolidarea auditului şi a contabilităţii”, care a avut loc la Marsilia;

Al 21-lea Seminar internaţional al CILEA, care a reunit în cadrul programului un forum al

orga ni zaţiilor internaţionale de contabilitate – IFAC, FEE, FIDEF, AIC, EFAA, FCM şi Grupul

Edinburgh –, organizat la Marsilia.

În anul 2010 au fost inaugurate şapte sedii de filiale CECCAR, pentru Suceava, Botoşani, Vrancea,

Braşov, Buzău, Arad şi Bacău.

Anul 2011

CECCAR organizează, alături de ICAEW, cea mai mare conferinţă in ter naţională, cu tema

„Perspec tive post-criză – Focus asupra IMM-urilor”

Se semnează acorduri de promovare şi dezvoltare în comun a profesiei contabile şi

de audit cu reprezentanţii profesiei contabile din Polonia şi din Rusia

Se publică traducerea oficială a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară

(IFRS) 2011

Se aniversează 90 de ani de la înființarea CECCAR

Începând cu anul 2010, Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România a intrat în

cea de-a treia etapă de dezvoltare postrevoluţionară, cea a maturităţii şi înnobilării, care urmează

eta pei de renaştere şi recunoaştere (perioada 1990-1999) şi etapei „artizanatului” şi promovării profesiei

contabile (perioada 2000-2009). Întreaga activitate desfăşurată de Corp în anul 2011 a fost

marcată de manifestările dedicate împlinirii a nouă decenii de la înfiinţarea sa.

Şi în cursul anului 2011, CECCAR a continuat să depună toate eforturile pentru îmbunătăţirea serviciilor

oferite de membrii Corpului, precum şi a rolului contabilităţii şi al profesioniştilor contabili

119


CECCAR

în dezvoltarea întreprinderilor şi a economiei, având ca preocupări generale însănătoşirea mediului

de afaceri, prevenirea evaziunii fiscale şi a altor fenomene negative din economie şi societate.

Câteva dintre modificările esenţiale efectuate în 2011 sunt următoarele:

o

o

o

120

Întreprinderea unor măsuri dinamice privind unele propuneri de modificare şi completare a

legii contabilităţii, care pe parcursul a patru luni, cât au durat dezbaterile la toate nivelu rile în

cadrul Ministerului Finanţelor Publice, au fost în atenţia conducerii Corpului; ordonanţa de

modificare şi completare a legii contabilităţii a fost publicată în Monitorul Oficial în data de

22 aprilie 2011, aceasta cuprinzând o bună parte dintre propunerile făcute de CECCAR.

Publicarea în Monitorul Oficial a Hotărârii Consiliului Superior al CECCAR nr. 11/214 pentru

apro barea elaborării şi publicării Standardului profesional „Controlul calităţii şi managementul

relaţiilor cu clienţii unui cabinet de expertiză contabilă sau de contabilitate”.

Actualizarea şi reeditarea „Codului etic naţional al profesioniştilor contabili” ca urmare a obligaţiilor

statutare ce decurg pentru CECCAR din calitatea sa de membru al IFAC.

Editura CECCAR a publicat o serie de lucrări deosebit de importante pentru profesie: traducerea

ofi cială în limba română a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) 2011; actualizarea

standardelor profesionale: nr. 21, privind misiunea de ţinere a contabilităţii, nr. 22, privind misiunea

de examinare a contabilităţii, nr. 35, privind expertizele contabile, nr. 37, privind misiunea de

evaluare a întreprinderii; a fost emis şi publicat un nou standard, nr. 40, privind controlul calităţii şi

managementul relaţiilor cu clienţii unei firme membre CECCAR.

Pentru îmbunătăţirea imaginii CECCAR şi schimbarea percepţiei publice, Corpul a abordat o stra tegie

de comunicare profesionistă, încheind parteneriate de presă cu cotidienele „Financiarul”, „Cu -

rierul național” şi „Economistul”, care au susţinut profesia contabilă în paginile specializate. De asemenea,

atât la nivel central, cât şi la nivel local, la toate conferinţele, seminarele şi mesele ro tunde

au participat reprezentanţi ai presei.


Perioada contemporană

CECCAR fiind membru activ în elita contabilă internaţională, în cursul acestui an a fost reprezentat

la numeroase evenimente organizate în domeniul profesiei contabile de către IFAC, FEE, FCM,

CILEA şi Comisia Europeană. S-au desfăşurat activităţi care au derivat din acordurile de cooperare

în curs ale Corpului cu organismele omoloage, dar şi cu institute regionale, precum organizarea de

seminare, conferinţe şi ateliere de lucru.

În cursul anului 2011 au fost semnate un acord de cooperare cu Institutul Profesioniștilor Contabili

din Rusia (IPAR), un protocol strategic cu KIBR Polonia (în completarea acordului deja existent) şi un

acord de colaborare cu ACAP Republica Moldova.

S-a continuat intensificarea relaţiilor cu IFAC ca urmare a eforturilor depuse de CECCAR prin intermediul

reprezentantului în cadrul Comitetului PMM şi prin participarea la studiile lansate de Fede

raţie. Aceste studii au fost transmise membrilor prin intermediul filialelor, răspunsurile lor fiind

centralizate şi trimise la IFAC. De asemenea, a fost actualizat şi publicat pe site-ul IFAC Planul de

ac ţiune al CECCAR.

Au fost consolidate relaţiile cu Federaţia Experţilor Contabili Europeni prin intermediul celor şapte

reprezentanţi ai CECCAR în cadrul Grupelor de lucru ale FEE, care au participat activ la toate acţiunile

organizate. În ceea ce priveşte participarea la şedinţele Consiliului FEE, în baza acordului încheiat

cu Camera Auditorilor Financiari din România, CECCAR a desemnat reprezentantul pe ţară cu un

mandat de doi ani, secondat de un consilier tehnic desemnat de CAFR.

De asemenea, în anul 2011 CECCAR a luat măsuri pentru sprijinirea acţiunilor derulate de IFA. Ast fel,

în data de 22 februarie s-a organizat o dezbatere cu tema „Definitivarea impozitului pe profit în anul

2010”, în data de 24 martie, dezbaterea cu tema „Inspecţia fiscală – aspecte practice”, iar în data de

2 aprilie a avut loc Adunarea generală a membrilor IFA România, la Bucureşti.

CECCAR a fost preocupat de sprijinirea activităţii Academiei de Ştiinţe şi Tehnici Contabile şi Fi nanciare

– filiala România. Astfel, s-a creat site-ul Academiei, s-a mediatizat Academia pe site-ul Corpului

şi s-a sprijinit organizarea şedinţelor Consiliului Director.

121


CECCAR

Aniversarea a 90 de ani de istorie a CECCAR

Bucureşti, 2011

Lansarea cărții „Drumuri prin memoria profesiei

contabile” la Târgul de Carte Gaudeamus

București, 2011

Prima ediție a Topului național al celor mai bune

societăți membre CECCAR

București, 2011

A doua ediție a Forumului Național al PMM

București, 2011

122


Perioada contemporană

Au fost întreprinse măsuri pentru valorificarea statutului de membru al ECGI, ca urmare a deplasării

delegaţiei CECCAR la Adunarea generală care a avut loc la Amsterdam, în data de 8 aprilie.

Având în vedere provocările existente la nivel internaţional pentru activitatea IMM-urilor şi a PMM-urilor

şi pentru punerea de acord a activităţii economice externe cu cea internă, CECCAR, în cola borare

cu ICAEW, a organizat la Bucureşti, în data de 1 aprilie 2011, Conferinţa internaţională adresată specialiştilor

contabili, IMM-urilor şi mediului de afaceri din România „Perspective post-criză – Focus

asu pra IMM-urilor”.

Structurat în trei mari secţiuni – Gestionarea redresării şi asigurarea dezvoltării, Accesul IMM-urilor

la finanţare şi Profesioniştii contabili în calitate de consultanţi pentru întreprinderi –, evenimentul

a urmărit, pe de o parte, creşterea rolului practicilor mici şi mijlocii corespunzător ponderii pe care

IMM-urile o au în economia mondială, iar pe de altă parte, teme de actualitate şi prezentări de interes

pentru profesia contabilă. Conferinţa a avut ca invitaţi reprezentanţi ai profesiei din mediul

eu ropean, oaspeţi ai instituţiilor româneşti şi profesionişti contabili români.

În data de 2 mai, Comisia Europeană a lansat campania de promovare pentru Săptămâna Europeană

a IMM-urilor – European SME Week 2011. Şi în anul 2011, CECCAR s-a implicat activ în acest

demers european de susţinere a IMM-urilor prin participarea în calitate de coorganizator alături de

CNIPMMR la lansarea „Cartei Albe a IMM-urilor 2011” în limba română şi în trei limbi de circulaţie

in ternaţională, precum şi prin organizarea Simpozionului „Pavel Ciuce” la Moneasa, în perioada 30 septembrie

– 4 octombrie (în cadrul Săptămânii Europene a IMM-urilor), cu tema „Expertul contabil,

mediator între principiile contabile şi reglementările fiscale”.

Aniversarea a 90 de ani de cultură a profesiei contabile a reunit în data de 9 septembrie, la Clubul

Diplomatic din Bucureşti, personalităţi de elită care aduc onoare şi valoare acestei profesii, precum

şi întregului sistem economic şi financiar al României. Un moment deosebit al acestui ceas aniversar

a fost acela al prezentării cărții omagiale recent apărute sub îngrijirea preşedintelui CECCAR, Marin

Toma, intitulată „Drumuri prin memoria profesiei contabile”.

123


CECCAR

Conferința regională comună CECCAR-ICAEW

Sinaia, 2012

Ediția a XIV-a a Conferinței FIDEF și Consiliul de

administrație al FIDEF

București, 2012

Conferința regională comună CECCAR-ICAEW

Sinaia, 2012

Ediția a XIV-a a Conferinței FIDEF și Consiliul de

administrație al FIDEF

București, 2012

124


Perioada contemporană

În data de 22 octombrie 2011 s-a desfăşurat ediţia a II-a a Forumului Naţional al PMM, cu tema „Piaţa

serviciilor contabile din România: prezent şi perspective”, la Bucureşti, în Sala Rapsodia a Hotelului

Intercontinental. În cadrul Forumului a avut loc și prima ediție a Topului național al celor mai bune

societăți membre CECCAR, organizat pentru stimularea activității societăților membre CECCAR

care îndeplinesc anual condițiile de exercitare a profesiei contabile și plătesc la termen co tizațiile

profesionale.

Odată cu desfășurarea manifestărilor prilejuite de Ziua Naţională a Contabilului Român din 21 septembrie

2011, la nivelul tuturor filialelor s-a organizat Topul local al celor mai bune firme CECCAR şi

s-au săr bătorit 90 de ani de la înfiinţarea Corpului.

Anul 2012

Se înființează 10 Grupe active de lucru în cadrul CECCAR

Se înființează Clubul Tinerilor Experți Contabili din România

Se organizează cel de-al XIX-lea Congres al Profesiei Contabile din România, cu tema

„Guvernanța corporativă și profesia con tabilă; competență și responsabilitate”

În anul 2012, contextul economic, precum și pierderea președintelui său, prof. univ. dr. Marin Toma,

au adus pentru CECCAR și profesia contabilă o serie de provocări, care, cu ajutorul conducerii alese

și executive, au fost abordate cu maximă atenție și responsabilitate, astfel încât s-a asigurat continuitatea

acțiunilor specifice organismului profesional aflat în permanentă interconexiune cu viața

economică și socială a țării. Funcţia de preşedinte interimar al Corpului a fost îndeplinită de prof.

univ. dr. Ecaterina Necşulescu.

S-au continuat obiectivele de dezvoltare pe care CECCAR le-a avut în vedere și în anul 2012, cum ar

fi: măsuri pentru dezvoltarea infrastructurii, adaptarea managementului la condițiile economice și

so ciale actuale, inițierea unor structuri complexe în rândul membrilor care să conducă la schimbarea

125


CECCAR

Topul Național al Firmelor Private din România

Bucureşti, 2012

Ediția a III-a a Forumului Național al PMM

Sinaia, 2012

126

Ediția a III-a a Forumului Național al PMM

Sinaia, 2012


Perioada contemporană

de atitudini, dezvoltarea comportamentelor etice, asigurarea calității, identificarea rolului și locului

CECCAR în dezvoltarea profesiei contabile naționale și internaționale etc.

De asemenea, s-a continuat sprijinirea în ceea ce privește satisfacerea cerințelor IMM-urilor care au

vizat furnizarea de servicii de consultanță în afaceri, oferirea de sfaturi care să le ajute să genereze

planuri de afaceri și previziuni financiare, să identifice și să gestioneze riscurile.

Ca urmare a Deciziei Biroului Permanent nr. 292 din data de 12 noiembrie 2012 s-au înființat 10 Grupe

active de lucru, după cum urmează:

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

„Legislație în domeniul fiscal și contabil și relația cu administrația centrală și locală”

„Proiecte din fonduri europene”

„Raportare financiară”

„Asigurări”

„Legea companiilor și guvernanță corporativă”

„Piețe de capital”

„Bănci”

„Împotriva spălării banilor”

„Contabilitate în sectorul public (IPSAS)”

„Calificare și acces pe piață”.

Încă de la înființare, acestea au întreprins măsuri active în vederea punerii în aplicare a obiectivului

urmărit de fiecare Grupă de lucru, organizându-se în acest sens mai multe întâlniri și mese rotunde.

În ceea ce privește colaborarea cu instituțiile statului, anul 2012 a însemnat participarea și implicarea

activă a CECCAR prin: modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2008

privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate

127


CECCAR

și a Ordonanței Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a

con tabililor autorizați, prin Ordonanța Guvernului nr. 23/2012; participarea conducerii CECCAR la

ședințele Consiliului Contabilității și Raportărilor Financiare (CCRF), precum și în cadrul comisiilor de

lucru ale CCRF, prin specialiștii desemnați ai Corpului, în care i-au fost prezentate normalizatorului

român soluții de ameliorare a cadrului legal de aplicare a IFRS, fie de la nivelul instituțiilor de credit,

fie de la nivelul societăților de asigurări și instituțiilor financiare nebancare; semnarea protocolului

de colaborare cu Inspecția Muncii, având ca obiectiv principal identificarea și analizarea problemelor

din domeniul muncii, al relațiilor de muncă, al securității și sănătății în muncă, precum și stabilirea

măsurilor care trebuie luate pentru rezolvarea acestora; în continuarea dialogului cu mediul de afaceri

pentru promovarea activităților desfășurate de profesioniștii contabili membri ai Corpului, s-au

încheiat protocoale de colaborare cu Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din

România (CNIPMMR), Uniunea Generală a Industriașilor din România (UGIR), Asociația Oamenilor de

Afaceri din România (AOAR), Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București (CCIB), Oficiul

Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB). În baza protocolului de partene riat

încheiat cu CNIPMMR s-a participat la Ziua Întreprinzătorilor din România, la realizarea lucrării

„Car ta Albă a IMM-urilor”, ediția 2012, în limbile română, engleză și franceză, precum și la realiza rea

lucră rii „Starea de sănătate a managementului din România”, ediția a II-a.

Ca urmare a Deciziei Biroului Permanent nr. 292 din data de 12 noiembrie 2012 s-a înființat Clubul

Ti nerilor Experți Contabili din România, având ca obiective principale: să asiste și să participe la

dez voltarea ti nerilor stagiari și a tinerilor experți contabili pe parcursul primilor ani de activitate profesională,

să reprezinte o sursă oficială și viabilă de informare pentru tinerii absolvenți care doresc

devină mem bri ai profesiei sau care doresc să aibă propriul cabinet, să promoveze profesia

de expert contabil în rândul tinerilor și să fie un mijloc de comunicare pentru tinerii economiști

și profesioniști contabili, să conștientizeze în rândul tinerilor profesioniști valoarea și importanța

brandului de expert contabil, să dezvolte legături între tinerii profesioniști contabili din toată țara.

Activitatea editorială, având ca scop punerea la dispoziția membrilor a lucrărilor de specialitate, a

continuat, fiind completată de participarea la târgurile de carte pentru o mai bună înțelegere de

128


Perioada contemporană

către mediul de afaceri și de către public în general a activității organismului profesional. Cu ocazia

acestor evenimente au fost organizate mese rotunde și lansări ale unor lucrări editate de CECCAR.

În cursul anului 2012, CECCAR a fost reprezentat la numeroase manifestări din domeniul profesiei

contabile organizate de către institutele regionale, europene și internaționale de profil, cum ar fi

IFAC, FIDEF, FCM, OECD, Banca Mondială, FEE, Comisia Europeană etc., consolidând relațiile internaționale

deja existente, dar și creând unele noi.

Consiliul de administrație și Adunarea generală ale FIDEF, reunite la Paris în perioada 2-5 octombrie,

au hotărât acordarea post-mortem celui care a fost președintele CECCAR, prof. univ. dr. Marin Toma,

a statutului de administrator de onoare al FIDEF pentru activitatea pe care domnia sa a depus-o

pentru o Românie și o lume multiculturale, dar și în vederea îndeplinirii obiectivelor FIDEF.

În perioada 26-27 ianuarie, CECCAR și ICAEW au organizat la Centrul Internațional de Con ferințe

„Casino” din Sinaia Conferința regională comună cu tema „Rolul și structura organismelor profesionale:

provocări actuale și viitoare”, la care au participat reprezentanți ai organismelor pro fesionale

din 20 de țări.

În perioada 25-27 mai au avut loc ediția a XIV-a a Conferinței FIDEF și Consiliul anual al FIDEF, organizate

la București în parteneriat cu organismele membre locale, CECCAR și CAFR. Conferința a

avut ca temă „Cooperarea între mediul universitar și organismele profesionale pentru consolidarea

formării inițiale și continue în domeniile contabilității, auditului și fiscalității”.

În data de 2 noiembrie, CECCAR a fost partener principal, alături de Consiliul Național al În tre prinderilor

Private Mici și Mijlocii din România, în cadrul Topului Național al Firmelor Private din Ro mâ nia, care a

avut loc la Palatul Parlamentului. În cadrul evenimentului, ca semn al aprecierii ac tivității desfășurate

de Corp, CNIPMMR i-a acordat acestuia două trofee: un trofeu special pentru cei peste 90 de ani de

activitate și pentru abordarea corectă a problemelor sectorului IMM-urilor și unul „In memoriam”,

simbol al recunoașterii valorii celui care a fost prof. univ. dr. Marin Toma.

129


CECCAR

Președintele interimar al CECCAR, Ecaterina Necșulescu,

în deschiderea lucrărilor Congresului al XIX-lea

al Profesiei Contabile din România

Sinaia, 2012

Congresul al XIX-lea al Profesiei Contabile din România

Sinaia, 2012

130

Congresul al XIX-lea al Profesiei Contabile din România

Sinaia, 2012


Perioada contemporană

În perioada 2 noiembrie – 7 decembrie 2012 au fost inițiate de către CECCAR, prin intermediul Comitetului

pentru PMM din cadrul Corpului, șase mese rotunde, la nivelul filialelor București, Sibiu,

Cluj, Hunedoara, Timiș și Brașov, acestea înscriindu-se în obiectivul de sporire și dezvoltare a vizi bilității

firmelor mici și mijlocii de servicii contabile și a IMM-urilor.

În data de 6 septembrie 2012 a avut loc, la Centrul Internațional de Conferințe „Casino” Sinaia, cea

de-a III-a ediție a Forumului Național al PMM organizat de CECCAR. Evenimentul a prilejuit exa minarea

apro fundată a problematicii cuprinse în tema reuniunii – „Provocări prezente și oportunități

vii toare pentru PMM”. În încheierea Forumului a avut loc festivitatea de premiere din cadrul Topului

națio nal al firmelor membre CECCAR, pentru rezultatele obținute în activitatea desfășurată în cursul

anului 2011.

În zilele de 7 și 8 septembrie, la Centrul Internațional de Conferințe „Casino” Sinaia, CECCAR a organizat

a XIX-a ediție a Congresului Profesiei Contabile din România, cu tema „Guvernanța corporativă și

profesia contabilă; competență și responsabilitate”. Evenimentul s-a bucurat de prezența celor mai

importante personalități ale domeniului la nivel mondial, european și național, care au dezbătut

probleme actuale și de mare interes pentru profesia contabilă. Printre personalitățile din elita

mon dială a contabilității care au participat la Congres se numără: Michel De Wolf, președintele

Federației Internaționale a Experților Contabili Francofoni (FIDEF); Michèle Cartier Le Guérinel, delegatul

general al FIDEF; Hans Van Damme, vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere al Grupului

Consultativ European pentru Raportarea Financiară (EFRAG); Philippe Danjou, membru în

Con si liul IASB; Henri Fortin, director al Centrului pentru Reforma Raportării Financiare (CFRR), Banca

Mondială; Samir Agoumi, președinte adjunct al Federației Experților Contabili Mediteraneeni (FCM);

Dean Westcott, pre şedintele ACCA; Martin Manuzi, director regional pentru Europa al Institutului

Contabililor Autorizați din Anglia și Țara Galilor (ICAEW); Marie-Ange Andrieux, expert al Academiei

de Științe și Tehnici Contabile și Financiare din Franța; Donna Street, direc torul Centrului de Activități

Educaționale și Cercetare din cadrul Asociației Internaționale pentru Educație și Cercetare în

Domeniul Contabilității (IAAER).

Congresul s-a desfășurat pe parcursul a două zile și a fost structurat în cinci sesiuni de discuții, în

cadrul cărora au prezentat comunicări prestigioși oaspeți de peste hotare și cunoscuți specialiști

131


CECCAR

Conferința Națională a CECCAR

Domnica Băghină, președintele ales al Corpului

Bucureşti, 2013

Întâlnire de lucru cu președinții filialelor teritoriale

ale CECCAR

Bucureşti, 2013

Conferința „Implicarea profesiei contabile în dezvoltarea

calității raportărilor financiare din sectorul public”

Bucureşti, 2013

Conferința „Implicarea profesiei contabile în dezvoltarea

calității raportărilor financiare din sectorul public”

Bucureşti, 2013

132


Perioada contemporană

din organizațiile profesionale de profil, din sistemul de învățământ și din alte domenii de activitate

din țara noastră.

Simpozionul „Pavel Ciuce”, desfășurat anual la Moneasa, a ajuns în anul 2012 la a X-a ediție și a avut

ca temă „Gu vernanța corporativă și profesia contabilă”, continuând seria dezbaterilor profesionale

care s-au aflat în prim-planul Congresului Profesiei Contabile din România organizat la Sinaia în

zilele de 7 și 8 sep tembrie.

Desfășurată sub semnul „Drumurilor prin memoria profesiei contabile”, ediția a VIII-a a Zilei Naționale

a Contabilului Român a omagiat personalitatea celui care s-a dăruit profesiei contabile și

formării no ilor generații de profesioniști, membru fondator și președinte al CECCAR – prof. univ. dr.

Marin Toma.

Anul 2013

Este creată Fundația „Măreție și Talent”

Se organizează prima ediție a Simpozionului profesiei contabile „Personalitatea prof.

univ. dr. Marin Toma în con tabilitatea românească”

Se publică traducerea în limba română a Standardelor Internaționale de Raportare

Fi nanciară (IFRS) 2013

2013 a reprezentat pentru CECCAR și filialele sale un an caracterizat prin unitate și profesionalism,

prin cipii promovate permanent în rândul membrilor, valori care au susținut continuitatea tuturor

activităților organismului profesional. Și în acest an s-a pus accent pe stabilitate și continuitate, prin

aplicarea strategiei Corpului și prin acțiunile concrete destinate și realizate în sprijinul membrilor și

al profesiei, prin consolidarea capacității CECCAR de a asigura în continuare consecvența și eficiența

aplicării celor trei comandamente de bază: educația, calitatea serviciilor și etica. La toate acestea s-a

adăugat maturitatea profesională specifică colaborării și comunicării pe toate palierele economice

atât cu mediul de afaceri, cât și cu cel academic și instituțional local.

133


CECCAR

Efortul structurilor executive în colaborare cu organele alese a permis profesiei contabile o orientare

și o adaptare la nevoile specifice ale beneficiarilor de servicii contabile prin aplicarea corectă a

Strategiei Corpului pentru perioada 2009-2015. Atât la nivel central, cât și la nivel teritorial, modul

de aducere la îndeplinire a acțiunilor din Programul de activitate pentru anul 2013 a reflectat o creştere

și o conștientizare a responsabilităților structurilor executive și alese în gestionarea profesiei. În

acest sens, creșterea rolului Corpului în mediul de afaceri s-a caracterizat prin accentul pus pe dezvoltarea

sub toate formele a pregătirii profesionale a membrilor, îmbunătățirea calității servi ciilor

pres tate de aceștia, precum și perfecționarea managementului structurilor executive de la ni velul

filialelor Corpului.

În data de 9 aprilie 2013 a avut loc reuniunea Comisiei Centrale de Nominalizare şi a Comisiei Centrale

de Validare în cadrul căreia a fost desemnat preşedintele ales al Consiliului Superior al CECCAR

pentru mandatul 2014-2018, Domnica Băghină.

Activitatea de audit asupra calității serviciilor contabile desfășurată în anul 2013 a contribuit semnificativ

la asigurarea de servicii de înaltă calitate oferite de profesioniștii contabili, la înțelegerea și

apli carea standardelor profesionale și perfecționarea metodelor de lucru, dar și la respectarea de

către membrii CECCAR a principiilor fundamentale de etică.

În urma eforturilor depuse de conducerea Corpului pentru modificarea prevederilor legale în interesul

membrilor CECCAR a fost publicată în Monitorul Oficial Legea nr. 149/2013 privind aprobarea

Ordonanței Guvernului nr. 23/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență

a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor

finan ciare anuale consolidate și a Ordonanței Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activității

de expertiză contabilă și a contabililor autorizați și pentru modificarea altor acte normative.

În cursul anului 2013, conducerea executivă a CECCAR a consultat comisiile de specialitate de pe

lângă Consiliul Superior în vederea formulării unor eventuale propuneri și observații privind: conținu

tul ordinului pentru modificarea și completarea Reglementărilor contabile conforme cu Standar

dele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori

134


Perioada contemporană

mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată; proiectul de modificare și completare

a Ordonanței Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică

ju di ciară și extrajudiciară; proiectul de hotărâre privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru

inves tițiile realizate de întreprinderile mici și mijlocii; proiectul-pilot privind impozitarea hotelurilor,

restau rantelor, barurilor și cafenelelor; scrisoarea de la Corpul Experților Tehnici din România (CETR)

referi toare la proiectul de lege privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură

sau în echivalent, a imobilelor preluate abuziv în perioada regimului comunist în România; proiectul

de ordin pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2013 a operatorilor economici

etc.

S-au elaborat și s-au transmis Ministerului Finanțelor Publice propuneri de modificare și completare

a unor reglementări contabile, dintre care: Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu mo di ficările

și completările ulterioare; Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 1.969/2007 pri vind

aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu modi ficările

și completările ulterioare; Ordonanța Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activității de

ex pertiză tehnică judiciară și extrajudiciară, cu modificările și completările ulterioare; Ordonanța de

urgență a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al si tuațiilor

financiare anuale consolidate și supravegherea în interes public a profesiei contabile, cu modi

ficările și completările ulterioare etc.

În anul 2013 a fost creată Fundația „Măreție și Talent”, aceasta având ca scop principal organizarea

de ac tivități și programe pentru sprijinirea dezvoltării profesiei contabile în România, dar nu numai,

prin înființarea unor centre de resurse care să servească scopului propus, organizarea de activități

destinate identificării, încurajării și promovării profesioniștilor aflați la începutul carierei, inițierea

de cercuri de studii, organizarea de conferințe, colocvii, simpozioane și sesiuni științifice specifice,

contribuind astfel la promovarea spiritului de excelență și la încurajarea schimbului de idei.

Deviza sub care s-au aflat acțiunile realizate în aria internațională – „Privind spre viitor, pentru prezent,

învățând din trecut” – s-a reflectat și în măsurile și acțiunile întreprinse în cursul anului 2013,

135


CECCAR

Clubul Tinerilor Experți Contabili din România

Semnarea acordului bilateral de colaborare dintre

CECCAR și Ordinul Experților Contabili și Contabililor

Autorizați din Republica San Marino

2013

Prima ediție a Simpozionului profesiei contabile

„Personalitatea prof. univ. dr. Marin Toma în

contabilitatea românească”

București, 2013

Ediția a XI-a a Simpozionului „Pavel Ciuce”

Moneasa, 2013

136


Perioada contemporană

care au avut ca scop consolidarea relațiilor internaționale deja existente și stabilirea unora noi,

pre cum și aducerea de plusvaloare profesiei prin aplicarea bunelor practici importate din mediul

inter național.

Au fost continuate demersurile pentru îndeplinirea atribuțiilor de membru al Federației Internaționale

a Contabililor (IFAC), al Federației Experților Contabili Europeni (FEE), al Comitetului pentru Integrare

Latină Europa-America (CILEA), al Federației Experților Contabili Mediteraneeni (FCM), precum

și pentru valorificarea tuturor standardelor, materialelor și publicațiilor acestor organisme, prin

traducerea și punerea la dispoziția membrilor CECCAR a consultărilor, sondajelor și solicitărilor de

comentarii și poziție pe teme de interes pentru aceștia.

Au avut loc și o serie de activități care au derivat din acordurile de cooperare pe care Corpul le are

în curs cu organismele omoloage, dar și cu organizații regionale. Astfel, au fost organizate seminare,

conferințe și ateliere de lucru, schimburi de informații și materiale.

Continuând seria extinderii relațiilor de colaborare, CECCAR a semnat un acord bilateral de colaborare

cu Ordinul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Republica San Marino. Prin semnarea

acestui acord, Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România și Ordinul

Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Republica San Marino și-au asumat angajamentul

de a promova și dezvolta profesia contabilă și de audit din România, din Republica San Marino și de

la nivel internațional, de a facilita schimbul de experiență și informație între cele două profesii, dar

și colaborarea directă a membrilor celor două organisme.

Un moment deosebit de important al anului 2013 l-a constituit Conferința internațională „Im plicarea

profesiei contabile în dezvoltarea calității raportărilor financiare din sectorul public”, organizată

de CECCAR în parteneriat cu Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Pro fe siei

Con tabile (CSIPPC), la București, în data de 8 noiembrie, în sala de conferințe a Hotelului Inter continental.

Evenimentul s-a adresat, în principal, factorilor decizionali și instituțiilor publice din România,

precum și profesioniștilor con tabili care își desfășoară activitatea în cadrul acestor insti tuții.

137


CECCAR

Conferința s-a desfășurat în contextul în care – atât în țara noastră, cât și în Uniunea Euro peană și

pe plan mondial – gestionarea responsabilă, eficientă a banului public constituie o preocu pare

prioritară. Întreaga desfășurare a evenimentului a relevat că Standardele Internaționale de Contabilitate

pentru Sectorul Public (IPSAS) reprezintă singurul set de stan darde de contabilitate pentru

sectorul public recunoscute la nivel internațional, respectiv o moda litate de primă importanță de

creștere a încrederii profesioniștilor contabili în efectul pozitiv al acestor standarde asupra calității

raportărilor financiare de către guverne și agențiile lor.

În perioada 6-8 septembrie s-au desfășurat la Moneasa lucrările Simpozionului „Pavel Ciuce”, organizat

de filiala Arad a CECCAR. Ajuns la cea de-a XI-a ediție, evenimentul a avut tema „Provo cări actuale

pentru profesia contabilă din România – problemele economice și situațiile financiare anuale” și a

reunit specialiști în domeniu din mediul universitar, mediul de afaceri, instituții publice, precum și

experți contabili, reprezentanți ai CECCAR din mai multe filiale din țară și specialiști din domeniul

financiar-contabil.

Cea de-a IV-a ediție a Forumului Național al PMM, cu tema „Reputația și credibilitatea profesiei contabile

în România – rolul mediului de afaceri, al PMM membre CECCAR”, a fost găzduită, în ziua de

21 septembrie, de Sala Radu Beligan a Teatrului de Comedie din București. Forumul PMM a fost

organizat în două paneluri, la finalul cărora a avut loc câte o sesiune de întrebări și răspunsuri. Partea

a doua a evenimentului a fost dedicată înmânării diplomelor de merit și premierii firmelor de top

membre CECCAR, ca o recunoaștere oficială a rezultatelor acestora.

În data de 22 noiembrie, în cadrul filialei CECCAR București a avut loc prima ediție a Simpozionu lui

profesiei contabile „Personalitatea prof. univ. dr. Marin Toma în contabilitatea românească”, cu tema

„Analiza obiectivă a prezentului și proiectarea viitorului profesiei contabile”. Simpozionul a abordat

nu mai puțin de 14 teme principale, care au fost grupate în trei sfere convergente de gândire și

acțiune: contabilitatea în contextul actual, raportul dintre contabilitate și mediul de afaceri, raportul

dintre contabilitate și fiscalitate.

138


Anul 2014

Perioada contemporană

Se organizează cel de-al XX-lea Congres al Profesiei Contabile din România, cu tema

„Noi dimensiuni și provocări ale profesiei con tabile: Competitivitate, Inovație și Conformitate”

Se înființează Radio Light

Se organizează prima ediție a Simpozionului Național „Prof. univ. dr. Marin Toma”

Se publică, în format online, Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS)

2014 în limba română

Se publică, în for mat tipărit și în format electronic pe CD, traducerea în limba română

a Standardelor Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS) 2013

CECCAR a urmărit și în anul 2014 dezvoltarea unei profesii capabile să satisfacă interesul public și să

contribuie la progresul economiei, susținând și promovând practicile profesionale de înaltă calitate

printr-o grijă deosebită pentru competența, aptitudinile și etica celor implicați în profesie.

Acțiunile organizate în anul 2014 sub egida CECCAR s-au desfășurat sub semnul solidarității de

breaslă exprimate în cele mai variate forme și au avut la bază colaborarea, încrederea reciprocă și interesele

comune ale reprezentanților mediului de afaceri, profesioniștilor contabili și organismelor

sta tului pentru asigurarea unei dezvoltări economice și sociale în consonanță cu interesul public.

Educația continuă a membrilor a fost principalul domeniu de acțiune pe care CECCAR a pus ac centul

în anul 2014, dezvoltarea profesională continuă fiind o prioritate a Corpului, răspunzând astfel

nevoii membrilor de a fi în permanență la curent cu noutățile din domeniile contabil și fiscal, cu

legislația și cu standardele profesionale, în vederea desfășurării activității la cel mai înalt nivel.

În ceea ce privește auditul de calitate, și în anul 2014, Corpul a acționat în permanență pentru asigurarea

unui standard ridicat al lucrărilor profesioniștilor contabili, contribuind astfel la consoli darea

încrederii beneficiarilor serviciilor în membrii organismului profesional. Colaborarea cu organele

139


CECCAR

Conferința Națională Extraordinară a CECCAR

prof. univ. dr. Robert Aurelian Șova, președintele ales

al Corpului

Bucureşti, 2014

Conferința Națională Extraordinară a CECCAR

Bucureşti, 2014

Prima ediție a Simpozionului Național

„Prof. univ. dr. Marin Toma”

Bucureşti, 2014

Ediția a II-a a Simpozionului profesiei contabile

„Personalitatea prof. univ. dr. Marin Toma în

contabilitatea românească”

Bucureşti, 2014

140


Perioada contemporană

be neficiare ale lucrărilor de expertiză contabilă s-a concretizat în anul 2014 în numeroase acți uni

care s-au desfășurat la nivelul filialelor ce au avut ca scop clarificarea unor aspecte și realizarea unui

schimb de opinii legate de profesia contabilă în contextul economic al acestei perioade.

CECCAR a depus permanent eforturi în vederea modificării prevederilor legale în interesul membrilor

săi. Astfel, conducerea organismului profesional a consultat comisiile de specialitate de pe lângă

Consiliul Superior al Corpului în ve derea formulării unor eventuale propuneri și observații privind,

printre altele:

o

o

o

proiectul de ordonanță de urgență pentru modificarea art. 19 2 din Legea nr. 571/2003 privind

Codul fiscal;

posibilitățile de simplificare a evidenței contabile pentru contribuabilii încadrați în categoria

microîntreprinderilor;

proiectul de regulament pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele

Internaționale de Raportare Financiară.

Grupa de lucru a CECCAR „Legislație în domeniul fiscal și contabil” s-a reunit în anul 2014 în nu meroase

ședințe, pe agenda sa aflându-se subiecte variate, printre care:

o

o

o

o

o

o

actualizarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe;

proiectul de lege pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți

în numerar;

impozitul pe dividende și efectele asupra pieței de capital;

tratamentele contabile și cerințele de raportare prevăzute de proiectul de ordin pentru aprobarea

Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare

anuale consolidate;

statutul și competențele experților contabili în cadrul proiectelor europene;

modificările Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene aprobate prin Ordi

nul ministrului finanțelor publice nr. 3.055/2009 (Ordinul ministrului finanțelor publice nr.

2.067/2013);

141


CECCAR

Acțiunea „Înclină balanța către mișcare” a

Clubului Tinerilor Experți Contabili

Bucureşti, 2014

Târgul de carte Gaudeamus

Oradea, 2014

Ediția a V-a a Forumului Național al PMM

Bucureşti, 2014

Ediția a IV-a a Topului național al celor mai bune

societăți membre CECCAR

Bucureşti, 2014

142


Perioada contemporană

o

o

o

probleme de necorelare între normele fiscale și Codul fiscal;

proiectul de norme legate de determinarea veniturilor impozabile pentru microîntreprinderi;

modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, republicată.

De asemenea, au fost finalizate trei documente de poziție înaintate Ministerului Finanțelor Publice:

„Tratamentul fiscal aplicabil dividendelor de la 1 ianuarie 2014 prin modificarea Codului fiscal de

către Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 102/2013”, „Recomandări privind implementarea în

România a Directivei 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului” și „Actualizarea cadrului

legislativ privind contabilizarea operațiilor de fuziune, divizare, dizolvare și lichidare a societăților

comerciale, precum și retragerea sau excluderea unor asociați din cadrul societăților comerciale și

clarificarea legislației fiscale aferente”.

În luna martie 2014, pentru a susține și promova profesionalismul, calitatea și creativitatea, Fundația

„Măreție și Talent” a creat Radio Light, care reprezintă un nou instrument de lucru la îndemâna

mem brilor Corpului, sprijinind activitatea Clubului Tinerilor Experți Contabili din România.

În cursul anului 2014, Clubul a avut o activitate intensă, o contribuție semnificativă la acțiunile

desfășurate de acesta având-o Fundația „Măreție și Talent”.

Au fost organizate o serie de eveni mente profesionale și sociale, dintre care:

La 27 februarie, la București, a avut loc evenimentul intitulat „Reco man dări la închiderea exercițiului

financiar”; la 21 martie, la București, în cadrul Academiei de Studii Economice, seminarul de informa

re și dezvoltare personală „Fii activ, pre gătește-ți accesul la succes!”, unde membrii Clubului s-au

întâlnit cu studenții ASE; în luna mai, în toată țara, acțiunea „Cu rățenia de primăvară – educație

pentru curățenia orașului tău”, desfășurată sub deviza „Nu cobori dacă ridici... gunoiul”; în perioada

24-25 mai, la București, acțiunea „Înclină balanța către mișcare”, în cadrul căreia tinerii membri au

fost provocați la o serie de evenimente sportive.

La 4 iulie, la Ploiești, s-a desfășurat acțiunea de so cializare business „Împreună spre un alt nivel”, în

colaborare cu Camera de Comerț și Industrie Prahova; la 2 octombrie, la Slobozia, simpozionul cu

143


CECCAR

Congresul al XX-lea al Profesiei Contabile din România

Bucureşti, 2014

Congresul al XX-lea al Profesiei Contabile din România

Bucureşti, 2014

Congresul al XX-lea al Profesiei Contabile din România

Bucureşti, 2014

Congresul al XX-lea al Profesiei Contabile din România

Bucureşti, 2014

144


Perioada contemporană

tema „Aplicarea măsurilor de stimulare a IMM-urilor, de la teorie la practică”, organizat de filiala

CECCAR Ialomița în colaborare cu Clubul Ti nerilor Experți Contabili din România, în cadrul Săptămânii

Europene a IMM-urilor; în luna decem brie, la Iași, acțiunea „Împreună pentru un viitor mai bun! Fii

Moș Crăciun pentru o familie din satul Urșița, județul Iași!”, care a avut loc în cadrul campaniei de

colectare de fonduri a Asociației „O șansă pentru fiecare”.

Rezultatele implicării reprezentanților, ambasadorilor și conducerii CECCAR în acțiunile și proiectele

desfășurate în mediul internațional nu au întârziat să apară și s-au concretizat prin traducerea a

nu meroase documente pentru uz intern, printre care: „Standardele Internaționale de Raportare Financiară

2014” (traducerea și revizuirea noutăților), Standardele Internaționale de Educație IES 2,

IES 3 și IES 4, Standardul Internațional pentru Controlul Calității ISQC 1, Codul etic IFAC, „Ghid pri -

vind misiunile de examinare”, „Proiectul de expunere IESBA privind asocierea pe termen lung a

per sonalului (cu un client de audit sau certificare)”, „Implementarea cadrului noii directive de audit

statutar”, articole, reviste de specialitate și alte documente emise de organisme naționale și interna

ționale de interes pentru profesioniștii contabili români etc.

În data de 17 octombrie 2014 s-a desfășurat, la Palatul Național al Copiilor din București, Conferința

Națională Extraordinară a Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, pentru ale ge rea

președintelui Consiliului Superior al CECCAR, în urma votului membrilor Corpului fiind ales, pentru

mandatul 2014-2018, prof. univ. dr. Robert Aurelian Șova.

În continuarea Conferinței Naționale Extraordinare a avut loc prima ediție a Simpozionului Națio nal

„Prof. univ. dr. Marin Toma”, având tema „Mediul de afaceri și profesia contabilă în relația cu legislația

fiscală: colaborare și perspective fiabile”. Evenimentul a reunit o serie de specialiști în domeniile

con tabil, economic și fiscal, fiind organizat în trei sesiuni: „Îmbunătățirea relației contribuabil –

ANAF”, „Colaborarea mediului de afaceri cu Ministerul Finanțelor Publice și ex perții contabili” și

„Iden tificarea soluțiilor de aplicare unitară a legislației și crearea unui cadru legislativ stabil”.

În data de 28 noiembrie, profesioniști din domeniul financiar-contabil, reprezentanți ai institu țiilor

cu care CECCAR are un dialog permanent, reprezentanți ai mediului academic și ai mediului de

afaceri, dar și persoane interesate de aspecte ce țin de acest domeniu, alături de reprezentanți ai

145


CECCAR

conducerii Corpului și ai filialei CECCAR București, s-au reunit la sediul filialei pentru a participa la

cea de-a II-a ediție a Simpozionului profesiei contabile „Per so na litatea prof. univ. dr. Marin Toma în

contabilitatea românească”.

Având o bogată tradiție în organizarea de evenimente profesionale de înaltă clasă, CECCAR a organizat,

în data de 11 septembrie 2014, la Rin Grand Hotel din București, cea de-a V-a ediție a

Forumului Național al PMM, cu tema „Inovare și calitate – noi valențe pentru practicile mici și mijlocii”.

La finalul Forumului, în semn de apreciere și recunoaștere la nivel național a performanțelor

profesionale pe care membrii Corpului le-au atins în activitatea derulată în cursul anului 2013, a

avut loc festivitatea de decernare a premiilor pentru cele mai bune companii membre CECCAR, în

cadrul galei Topului național al celor mai bune societăți membre CECCAR, ediția a IV-a.

În perioada 26-28 septembrie s-a desfășurat la Moneasa a XII-a ediție a Simpozionului „Pavel Ciuce”,

cu tema „Expertul contabil și tehnologia informațională între necesitate și raționament pro fesional”,

eveniment organizat de filiala CECCAR Arad. Continuând tradiția edițiilor anterioare, simpozionul

din acest an a constituit, pe de o parte, un forum de dezbateri profesionale axate pe problemele actuale

izvorâte din practica contabilă, iar pe de altă parte, o manifestare științifică a profesiei contabile.

În zilele de 12 și 13 septembrie, în Sala Atlas a Hotelului Radisson Blu din București, s-a des fășurat

Congresul Profesiei Contabile din România, ediția a XX-a, cu tema „Noi dimensiuni și provocări ale

profesiei contabile: Competitivitate, Inovație și Conformitate”, care a adus laolaltă reprezentanți de

seamă ai profesiei contabile la nivel național și internațional, ai mediului de afaceri, dar și ai au torităților

guvernamentale din România.

Aceste zile, de importanță istorică pentru profesia contabilă, au înglobat sesiuni în cadrul cărora

au fost aduse în atenție aspecte esențiale ale vieții economice: Sesiunea I „Noi dimensiuni și provocări

ale profesiei contabile: Competitivitate, Inovație și Conformitate”; Sesiunea II „Rolul creativ al

profesiei contabile în viața unei entități”; Sesiunea III „Contextul european și național al implementării

Directivei 34/2013 a Parlamentului European și a Consiliului. Soluții pentru România”; Sesiunea IV

„Inovare și folosirea tehnologiei informaționale în furnizarea serviciilor profesionale de calitate”; Sesiunea

V „Așteptări și provocări în evoluția profesiei contabile”.

146


Anul 2015

Perioada contemporană

Se înființează Fundația „CECCAR – Centrul de excelență în business și economie”

Se încheie proiectul „Carieră PLUS”

Se publică traducerea în limba română a Standardelor Internaționale de Raportare

Fi nanciară (IFRS) 2015

În anul 2015, Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România a întreprins, atât la

nivel central, cât și la nivelul filialelor teritoriale, acțiuni importante destinate sprijinului și dezvoltării

mem brilor săi și profesiei contabile. Întreaga activitate desfășurată în acest an s-a integrat în orientările

strategice promovate de CECCAR.

În data de 20 martie s-a desfășurat, la Rin Grand Hotel din București, Conferința Națională de dare de

seamă a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, în cadrul căreia au fost

analizate și dezbătute principalele aspecte privind activitatea desfășurată de CECCAR în anul 2014,

precum și strategia și direcțiile de acțiune pentru perioada următoare. Documentele prezentate

au constituit premisa elaborării și adoptării Programului de activitate al CECCAR pentru anul 2015.

Acesta a vizat în principal continuarea dezvoltării unei campanii de îmbunătățire a percepției de

către public a rolului contabilității și a profesiei contabile, oferirea suportului necesar autorităților cu

atribuții de reglementare în domeniile contabilității, fiscalității, consultanței și mediului de afaceri,

dinamizarea acțiunilor prevăzute în protocoalele de colaborare cu diferite structuri profesionale și

patronale, precum și ale administrației publice, îmbunătățirea cooperării cu mediul universitar.

Un alt domeniu de interes l-a reprezentat educația și dezvoltarea profesională continuă. Pornind de

la obiectivul principal al dezvoltării profesionale continue, acela de a ajuta profesioniștii contabili

să își dezvolte competențele pentru a oferi servicii de înaltă calitate, CECCAR a organizat și în acest

an diferite forme de pregătire profesională. De asemenea, în anul 2015 a fost prevăzută revizuirea

„Programului Național de Dezvoltare Profesională Continuă” și a altor ghiduri și standarde profesionale

existente.

147


CECCAR

Conferința Națională a CECCAR

Bucureşti, 2015

Conferința Națională a CECCAR

Bucureşti, 2015

Acțiunea „Curățenia de primăvară – educație pentru

curățenia orașului tău” a Clubului Tinerilor Experți

Contabili din România

Bucureşti, 2015

Salonul Anual de Carte Slobozia – Ziua Editurii CECCAR

2015

148


Perioada contemporană

Alte direcții de acțiune pentru anul 2015 au inclus responsabilitatea socială și dezvoltarea serviciilor

pentru membri. Prin misiunea de a servi interesului profesioniștilor contabili, CECCAR s-a preocupat

să găsească și să asigure soluții profesionale de înaltă calitate la problemele cu care se confruntă

membrii în desfășurarea activității lor.

Un obiectiv important din Programul de activitate pe anul 2015 a fost dinamizarea acțiunilor internaționale.

Asistența și cooperarea internațională au fost și rămân cheia succeselor CECCAR, prin

aplicarea standardelor IFAC, a directivelor și recomandărilor Comisiei Europene și a orientărilor stabilite

de gestionarul profesiei contabile la nivelul Europei, FEE.

Conferința Națională a CECCAR a aprobat Strategia Corpului Experților Contabili și Contabililor Au torizați

din Ro mânia care va sta la baza elaborării programelor de activitate anuale ale tuturor struc turi lor

organismului profesional pe perioada 2016-2021, ținând cont de situația existentă în economie și în

profesia con tabilă.

Conform PNDPC, pregătirea profesională a membrilor, principalul domeniu de acțiune pe care

CECCAR a pus accentul în anul 2015, s-a desfășurat respectându-se cele 12 discipline obligatorii:

Au dit și certificare; Contabilitate și control de gestiune; Managementul piețelor de capital; Controlul

de calitate într-un cabinet de expertiză contabilă; Gestiunea unui cabinet de expertiză conta bilă;

Evaluarea economică și financiară a întreprinderilor; Accesarea, utilizarea, controlul și recuperarea

fondurilor europene; Standarde profesionale emise de Corp; Fiscalitate; Expertiză contabilă – Standardul

profesional nr. 35; Înțelegerea și aplicarea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară

(IFRS); Doctrina și deontologia profesiei contabile.

Activitatea desfășurată de Clubul Tinerilor Experți Contabili din România în anul 2015 a contribuit

la consolidarea rolului acestuia, de instrument de asistență și informare dedicat promovării ti neri

lor profesioniști contabili din țara noastră. În cursul acestui an, Clubul a organizat numeroase

eve nimente profesionale și sociale, care s-au bucurat de par ti ci parea unui număr mare de tineri

profesioniști contabili cărora li s-a oferit ocazia de a intra în dialog cu reprezentanți ai mediului

149


CECCAR

Ediția a VI-a a Forumului Național al PMM

Bucureşti, 2015

Ediția a VI-a a Forumului Național al PMM

Bucureşti, 2015

150

Ediția a XIII-a a Simpozionului „Pavel Ciuce”

Moneasa, 2015


Perioada contemporană

eco nomic și social, au putut împărtăși experiențele profesionale și au reușit să găsească soluții la

pro ble mele reprezentând provocări în profesie.

Dintre acțiunile întreprinse în anul 2015 amintim:

o

o

o

o

În data de 7 aprilie, la Ploiești, cu sprijinul Camerei de Comerț și Industrie Prahova, a avut loc

seminarul „Paralelă între OMFP nr. 3.055/2009 și OMFP nr. 1.802/2014”;

În luna mai s-a desfășurat la nivel național acțiunea „Curățenia de primăvară – educație pentru

curățenia orașului tău”, aflată la a doua ediție, desfășurată sub deviza „Nu cobori dacă ridici...

gunoiul”;

În data de 28 mai, CECCAR Filiala Iași și Regiunea Nord-Est a Clubului au organizat, la sediul

filialei, seminarul cu tema „Cum să-ți dezvolți propriul business și cum să-ți îmbunătățești relația

cu clienții prin accesarea de fonduri europene”, în cadrul căruia au fost prezentate facilitățile,

con dițiile de eligibilitate, valoarea finanțării nerambursabile, cheltuielile eligibile, procedura

de apli care și etapele de implementare ale programelor cu finanțare europeană;

În data de 17 iunie, Clubul Tinerilor Experți Contabili din România în colaborare cu filiala

CECCAR București au organizat, în amfiteatrul „Prof. univ. dr. Marin Toma”, evenimentul „Soft.

Social. Suc ces.”, în cadrul căruia au fost susținute prezentări pe teme atractive pentru parti cipanți.

În anul 2015 a fost înființată Fundația „CECCAR – Centrul de excelență în business și economie”, al

cărei fondator unic este CECCAR, aceasta având rolul de a sprijini Corpul în procesul de dezvoltare

a profesiei contabile din România în raport cu cerințele și standardele naționale și internaționale.

Unul dintre domeniile prioritare vizate de Corp este acela al formării specialiștilor și factori lor de decizie

din instituțiile publice în domeniul raportărilor financiare. În acest sens, în perioada 19-21 no iembrie,

Centrul de excelență în business și economie a organizat la Hotelul Palace din Sinaia „Pro gramul

de formare a formatorilor în domeniul contabilității publice”. Lectorii și specialiștii în do meniul

151


CECCAR

Ediția a III-a a Simpozionului profesiei contabile „Personalitatea

prof. univ. dr. Marin Toma în contabilitatea românească”

Bucureşti, 2015

Ediția a III-a a Simpozionului profesiei contabile „Personalitatea

prof. univ. dr. Marin Toma în contabilitatea românească”

Bucureşti, 2015

152


Perioada contemporană

contabilității publice care au luat parte la acest program de formare au reprezentat unități de învățământ,

instituții publice sau firme private din București și din mai multe județe ale țării.

„Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) 2015” și „Ghid practic de aplicare a Reglementărilor

contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale

consolidate aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014” sunt doar două

dintre titlurile care definesc activitatea editorială a Corpului în anul 2015.

La Salonul Anual de Carte organizat de Biblioteca Județeană „Ștefan Bănulescu” din Slobozia, fi liala

CECCAR Ialomița a fost prezentă pentru al șaptelea an consecutiv pentru a aduce în atenția publicului

local colecțiile pe care Editura Corpului le scoate de sub tipar. Cu această ocazie, în data de

8 octombrie a fost organizată Ziua Editurii CECCAR.

Printre numeroasele evenimente desfășurate pe plan internațional la care CECCAR a participat în

anul 2015 se numără:

o

o

o

o

o

o

Reuniunea Forumului PMM al FEE, cu tema „Viitorul PMM-urilor într-o societate globală” (18 februarie,

Bruxelles);

Ședința Consiliului pentru Standarde Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public

(IPSASB) (10-13 martie, Santiago, Chile);

Forumul Strategic al Profesiei Contabile, organizat de Institutul Contabililor Publici Autorizați

din Grecia (SOEL) (23 aprilie, Atena);

Ziua Fiscalității, organizată de FEE, având ca temă centrală „Viitorul politicilor fiscale” și ca subtemă

„Rolul celor care întocmesc politicile fiscale, al administrațiilor și al contribuabililor” (29 aprilie,

Bruxelles);

Ședința Grupei de politică fiscală și a Grupei operative pentru TVA ale FEE (30 aprilie, Bruxelles);

Ședința Grupei de lucru pentru politici de raportare financiară a FEE (18 mai, Bruxelles);

153


CECCAR

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Ședința Grupei de lucru Politici de audit și certificare a FEE (20 mai, Bruxelles);

Ședința Consiliului de administrație al FIDEF (22 mai, Montreal);

Forumul OECD 2015: „Investim în viitor: Populație, Planetă, Prosperitate” (2-3 iunie, Paris);

Ședința IPSASB (23-26 iunie, Toronto);

Seminarul membrilor de onoare ai Academiei de Științe și Tehnici Contabile și Financiare din

Franța (23 iulie, Paris);

Ședința Forumului Strategic al Profesiei Contabile din Europa Centrală și de Est (11 septembrie,

Londra);

Adunarea membrilor FEE și atelierele strategice ale FEE (22-23 septembrie, Amsterdam);

Ședința IPSASB (22-25 septembrie, Toronto);

Adunarea generală și Consiliul de administrație ale FIDEF (29 septembrie, Paris);

Al 70-lea Congres al profesiei contabile franceze (30 septembrie – 2 octombrie, Paris);

Atelierul tehnic și a 32-a sesiune ale ISAR – UNCTAD (3-6 noiembrie, Geneva);

Adunarea generală anuală și ședința Grupului Edinburgh (10 noiembrie, Singapore);

Ședința Consiliului IFAC și Convenția de Contabilitate (11-12 noiembrie, Singapore);

Ședința IPSASB (8-11 decembrie, Toronto);

Adunarea membrilor FEE (16 decembrie, Bruxelles).

În data de 9 decembrie a fost marcat, la sediul CECCAR, finalul proiectului „Carieră PLUS” din cadrul

programului „Calificarea Resurselor Umane – suport pentru creșterea economică”, cofinanțat din

Fon dul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-

2013. Derulat în perioada mai 2014 – decembrie 2015, proiectul strategic a avut în vedere dezvoltarea

154


Perioada contemporană

de programe de calificare de înaltă calitate pentru nouă ocupații specifice departamentelor-suport

din cadrul companiilor.

În perioada 2-4 octombrie, profesioniștii contabili arădeni și nu numai au fost martorii evenimen tului

anual organizat de filiala CECCAR Arad – Simpozionul „Pavel Ciuce” de la Moneasa, ajuns la cea

de-a XIII-a edi ție și având ca temă „Profesia contabilă în contextul noilor reglementări fiscale”, care a

scos în evidență provocările actuale pentru profesioniștii contabili reprezentate de aplicarea noilor

regle mentări contabile și, începând cu anul 2016, a celor fiscale.

În contextul preocupărilor Comisiei Europene de a recunoaște rolul central al IMM-urilor în economia

UE, al impactului și imprevizibilității modificărilor legislative asupra IMM-urilor, precum și în

con textul obiectivelor strategice ale CECCAR privind problemele cu care se confruntă IMM-urile,

Cor pul a organizat, în 21 septembrie, cea de-a VI-a ediție a Forumului Național al PMM, cu tema

„PMM – factor activ în cadrul Stategiei Europa 2020”. Forumul a fost structurat pe două paneluri,

temele principale fiind „PMM – factor activ în cadrul Stategiei Europa 2020” și „Provocări și perspective

ale Prac ticilor Mici și Mijlocii în mediul de afaceri din România”. În cadrul forumului s-a desfășurat și

gala To pului național al celor mai bune societăți membre CECCAR, ediția a V-a.

În data de 19 noiembrie, filiala CECCAR București a organizat, pentru al treilea an consecutiv, Simpozionul

profesiei contabile „Personalitatea prof. univ. dr. Marin Toma în contabilitatea românească”,

cu tema „Tendințe europene privind reformele contabile contemporane în raport cu necesitățile

in for maționale ale managementului”. Lucrările au fost structurate în trei paneluri: „Raportul IT –

contabilitate”, „Reglementări contabile europene. Raportul dintre directivele contabile europene și

IAS-uri, IFRS-uri” și „Contabilitatea managerială – furnizarea informației contabile analitice”, în cadrul

cărora specialiști în domeniu au susținut teme profesionale.

155


CECCAR

Anul 2016

Se organizează cel de-al XXI-lea Congres al Profesiei Contabile din România, cu tema

„Profesia contabilă în era digitală. Provocări și oportunități”

Se organizează cea de-a VII-a ediție a Forumului Național al PMM, cu tema „Competitivitatea

PMM-urilor în contextul evoluțiilor tehnologice și de reglementare”

Se lansează, în luna martie, săptămânalul online „CECCAR Business Magazine”

În data de 18 martie a avut loc, la Bucureşti, Conferinţa Naţională de dare de seamă a Corpului

Experţilor Contabili și Contabililor Autorizaţi din România, în cadrul căreia au fost prezentate și

analizate principalele aspecte privind activitatea desfășurată de CECCAR în anul 2015. Raportul

privind activitatea Corpului în anul precedent a detaliat cele mai importante acţiuni privind continuarea

și întreținerea unor bune relaţii de colaborare cu instituţiile statului și cu mediul economic,

accesul la profesie, standardele profesionale și calitatea serviciilor, etica în profesie.

În luna martie, Corpul a lansat primul număr al „CECCAR Business Magazine”, publicație săptămânală

online adresată în special profesioniștilor contabili, prezentând însă interes și pentru alte segmente

de cititori prin aria informațiilor din foarte numeroase domenii și prin luările de poziție menite să

clarifice aspecte esențiale ale vieții economico-sociale actuale.

În acest an, CECCAR, prin reprezentanţii săi, a participat la o serie de evenimente naţionale şi internaţionale,

dintre care:

o

156

Ședința Consiliului pentru Standarde Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public

(IPSASB), organizată de Federația Internațională a Contabililor la New York, în perioada

8-11 martie. Principalele subiecte dezbătute s-au referit la: activele de patrimoniu, deprecierea

activelor reevaluate, instrumentele financiare din sectorul public, beneficiile sociale, veniturile

și cheltuielile aferente altor tranzacții decât cele de schimb, precum şi aspecte legate de

guvernarea IPSASB.


Perioada contemporană

o

o

o

o

o

o

A 28-a Conferință Anuală, organizată de Compania Națională a Auditorilor din Franța (CNCC)

la Paris, în data de 8 martie, cu tema generală „Reforma europeană a auditului”. Aceasta a vizat

câteva subiecte importante: „Pe ultima linie dreaptă înainte de reforma europeană din 16 iunie”,

„Aplicarea reformei europene în Franța” și „Noi tehnici și instrumente pentru auditori”.

Ședința Grupului pentru Sectorul Public, organizată de Federația Experților Contabili Europeni

la Bruxelles, în data de 18 martie. Unul dintre principalele subiecte analizate a fost modul în

care contabilitatea de angajamente ar putea constitui o parte a soluției la criza datoriilor de

stat, FEE urmând să publice un document pe această temă.

Conferința Științifică Internațională „Paradigma contabilității și auditului: realități naționale,

tendințe regionale și internaționale”, găzduită de Asociația Contabililor și Auditorilor Profesioniști

din Republica Moldova, în data de 1 aprilie. Au participat reprezentanți ai organismelor

profesionale și ai mediului universitar din țările CSI și din Europa de Sud-Est, printre care s-a

numărat și președintele CECCAR, care a fost invitat să se adreseze profesioniștilor prezenți în

deschiderea evenimentului.

Seminarul internațional al CILEA și Conferința anuală a FCM, care s-au desfășurat la Porto

(Portugalia), în data de 8 aprilie, sub auspiciile aceleiași teme: „Instrumente pentru creștere și

investiții”.

Adunarea membrilor FEE, care s-a organizat la Bruxelles, în data de 13 aprilie, având ca direcție

centrală de dezbatere impactul megatendințelor globale și o evaluare a punctelor de interes

pentru profesie, prin identificarea sectoarelor unde profesia poate colabora cu structurile de

decizie UE – terorismul financiar, tehnologia, finanțele publice.

A treia ediție a Conferinței naționale „Politica fiscală a României și impactul ei asupra dezvoltării

societății românești”, organizată de Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”, în

colaborare cu Academia Română – Institutul Național de Cercetări Economice „Costin C.

Kirițescu” și Centrul de Cercetări Financiare și Monetare „Victor Slăvescu”, în perioada

10-12 mai. Conferința a fost structurată în trei secțiuni: „Politica fiscală și sistemul fiscal din

157


CECCAR

Conferința Națională a CECCAR

Bucureşti, 2016

A treia ediție a Conferinței naționale

„Politica fiscală a României și impactul ei

asupra dezvoltării societății românești”

2016

158

Ședința Consiliului pentru Standarde Internaționale de

Contabilitate pentru Sectorul Public

New York, 2016


Perioada contemporană

o

o

o

România”, „Bugetul – instrument de politică fiscală și echilibru macroeconomic” și „Fiscalitate

comparată”.

Ședința de lucru a membrilor Grupei de lucru Bănci din cadrul Federației Experților Contabili

Europeni (FEE), ce a avut loc la sediul FEE din Bruxelles, în data de 13 iunie. Dintre subiectele

care s-au regăsit pe agendă amintim: discutarea IFRS 9 și a aspectelor legate de implementarea

consecventă a dispozițiilor acestui standard, prezentarea a două studii recente elaborate de

Federație, actualitatea din domeniul bancar.

A cincea ediție a seriei de mese rotunde organizate de FEE, care a avut loc la Bruxelles, în

data de 15 iunie, şi a cuprins trei sesiuni: „De ce contabilitatea de angajamente”, „Ce doresc

Statele Membre?” și „Care este contribuția Uniunii Europene?”.

Ședința Grupei de lucru Sector public, care a avut loc la sediul Federației Experților Contabili

Europeni (FEE) de la Bruxelles, în data de 16 iunie, unde s-au dezbătut teme ca implementarea

IPSAS-urilor și auditul financiar în sectorul public european.

Trei mari evenimente organizate de CECCAR în anul 2016 sunt următoarele:

o

o

Ziua Naţională a Contabilului Român, sărbătorită în data de 21 septembrie de toate filialele

CECCAR prin acțiuni cultural-științifice, întâlniri socioprofesionale, simpozioane şi mese rotunde,

manifestări desfăşurate în acest an sub egida „CECCAR95 ani de existență în slujba

profesiei contabile”, aniversare dedicată împlinirii a 95 de ani de la constituirea organizației

profesionale CECCAR, eveniment deosebit din viața profesiei contabile.

Cea de-a VII-a ediție a Forumului Național al PMM, desfășurat la 22 septembrie, cu tema

„Competitivitatea PMM-urilor în contextul evoluțiilor tehnologice și de reglementare”, evenimentul

din acest an propunându-și să trateze, prin intermediul specialiștilor în domeniu,

principalele provocări cu care se confruntă practicile mici și mijlocii la nivel global, impactul și

imprevizibilitatea modificărilor legislative, precum și alte subiecte de interes pentru membrii

comunității profesionale. Forumul PMM este urmat de festivitatea de premiere a societăților

159


CECCAR

o

membre ale Corpului care au obținut rezultate notabile în anul 2015, în cadrul galei Topului

național al celor mai bune societăți membre CECCAR.

Ediția a XXI-a a Congresului Profesiei Contabile din România, organizată în zilele de 23 și

24 septembrie, cu tema „Profesia contabilă în era digitală. Provocări și oportunități”. Câteva

subiecte dezbătute în cadrul evenimentului sunt: „Experții contabili – parteneri de business

versus funcții-suport”, „Profesionistul contabil în era digitală: inovare, competitivitate, servicii”,

„Contabilitatea în sectorul public – tendințe în era digitală”, „Educația profesioniștilor

contabili în economia digitală” și „Raportarea integrată” .

160


Privind spre viitor

Multe aspecte ale vieţii economice moderne au fost şi continuă să fie influenţate de profesia

contabilă.

În mod tradiţional, profesioniştii contabili oferă servicii de conformare. Dezvoltarea tehnologică a

simplificat însă ţinerea contabilităţii şi celelalte servicii financiar-contabile tradiţionale. Ca o consecinţă

a acestui fapt, tot mai mulţi furnizori oferă servicii de consultanță financiar-contabilă care în

mod tradițional erau furnizate numai de profesioniştii contabili. În noul context economic complex,

caracterizat prin globalizare şi digitalizare, cererea pentru consultanţă în afaceri este tot mai mare,

oferind profesionistului contabil posibilitatea ca, fructificând avantajul relaţiei privilegiate cu antreprenorii/managerii,

să joace rolul de consilier, confident, analist, facilitator și educator pentru clienții

săi. Pe scurt, contabilii se confruntă cu o concurență importantă din partea altor furnizori de servicii

pentru livrarea nu numai de consultanţă de afaceri, ci și a serviciilor tradiționale.

Dezvoltarea tehnologică a transformat rapid modele de afaceri, fenomen cunoscut sub denumirea

de „perturbare digitală” (digital disruption) ca urmare a vitezei și a intensității modificărilor. Aceasta

a condus la eliminarea granițelor tradiționale, ducând la globalizarea economică. Digitalizarea proceselor

de afaceri a făcut ca volumul de date disponibile aproape instantaneu în întreaga lume să fie

într-o continuă creştere. Mai mult, astăzi, investitorii, dar și alte părţi interesate pot accesa și analiza

cantități importante de informații din alte surse decât cele tradiţionale, cum ar fi social media, fapt

de neimaginat cu câțiva ani în urmă. Investitorii, finanţatorii, agențiile de rating, autorităţile de

reglementare și managementul companiilor „consumă” tot mai multe date şi informaţii financiare şi

nonfinanciare, în scopul de a lua decizii mai inteligente. Cu toate acestea, în cazul în care datele şi

informaţiile sunt opace, nedemne de încredere, sau nu sunt utile pentru luarea deciziilor, la ce bun

acest volum de date?

În același timp, tehnologia expune la noi riscuri. Erorile în date şi atacurile cibernetice pot submina

o afacere. Tehnologia poate spori transparența și încrederea sau o poate eroda rapid.

Ce înseamnă astăzi toate acestea pentru profesia contabilă din România? Cum poate profesia contabilă,

atât de importantă pentru interesul public, o profesie care facilitează dezvoltarea companiilor

161


CECCAR

şi a investițiilor și, prin extensie, contribuie la asigurarea stării de sănătate a pieței de capital și a

economiei noastre, să evolueze pentru a face față noilor și diferitelor provocări ale globalizării şi ale

erei digitale?

În noul context economic, caracterizat prin globalizare şi digitalizare, profesionistul contabil trebuie

deţină competențele necesare furnizării de valoare adăugată investitorilor, companiilor şi instituţiilor

de reglementare.

Expertiza profesionistului contabil în sintetizarea și prezentarea datelor şi informațiilor face din acesta

soluţia ideală în asigurarea relevanței, fiabilității, transparenţei și accesibilității în timp util a datelor.

Tocmai de aceea credem că există anumite oportunități pentru profesionistul contabil în această

lume economică, bazată pe date şi informaţii, pentru a oferi noi abordări privind modul tradiţional

de raportare, inclusiv prin îmbunătăţirea raportării financiare, furnizând astfel managementului

companiilor, investitorilor, dar și autorităților de reglementare şi altor părţi interesate informații transparente

şi o imagine fidelă cu privire la rezultatele, situaţia financiară şi stabilitatea unei companii.

În ceea ce priveşte raportările financiare, se impune implicarea profesiei în identificarea şi eliminarea

decalajului existent între natura afacerilor şi a tranzacţiilor şi tratamentul contabil conform

reglementărilor contabile naţionale şi standardelor internaţionale de raportare financiară şi de

contabilitate într-un mod care să asigure imaginea fidelă a situaţiilor financiare. În ciuda nevoii

de informaţii specifice afacerilor în era digitală, standardele internaţionale de raportare financiară

oferă încă puţine informaţii referitoare la activele intelectuale ale unei companii şi la sustenabilitate,

impunându-se o evoluţie a acestora. De asemenea, se constată o creştere a cererii de informaţii

nonfinanciare. Responsabilitatea socială, aspectele legate de mediu şi guvernanţă fac în prezent

obiectul unor rapoarte care se caracterizează însă, în marea lor majoritate, prin lipsa de relevanţă şi

standardizare a datelor şi informaţiilor prezentate. Efortul de a rezolva lipsa de informaţii complete

s-a concretizat în combinarea şi integrarea raportărilor nonfinanciare cu raportările financiare, domeniu

în care profesionistul contabil trebuie să se implice activ. Globalizarea economică şi mişcarea

instantanee a datelor favorizează efortul de a identifica un singur set de raportări financiare de

162


Privind spre viitor

calitate, acceptat la nivel global. Implicarea profesiei în implementarea standardelor internaţionale de

raportare financiară și de contabililtate atât în sectorul economic privat (IAS/IFRS), cât şi în cel public

(IPSAS/EPSAS) la nivel naţional este un important şi productiv proces care va contribui la creşterea

calităţii sistemului de raportare, fiind un factor care să impulsioneze convergența economică a

României cu ţările dezvoltate. Standardele internaţionale de raportare financiară şi de contabilitate,

precum și reglementările naţionale contabile joacă un rol vital în asigurarea faptului că organizațiile

rămân responsabile faţă de toate părțile interesate.

De asemenea, credem că o altă oportunitate pentru profesionistul contabil decurge din faptul că,

în contextul economic actual, activitățile bazate pe reguli, orientate spre conformare, trebuie să

fie completate cu cele privind gestionarea operațiunilor interne pentru optimizarea performanței

organizaționale, specifice contabilităţii manageriale.

Noul model de business impune ca misiunea companiei să nu fie doar de a maximiza bunăstarea

acționarilor, ci trebuie să fie luate în considerare şi alte părți. În aceste condiţii, profesionistul contabil

trebuie să fie responsabil faţă de interesele acţionariatului, însă responsabilitatea finală este

adăugarea de valoare pentru toate părțile interesate. Aceasta implică faptul ca profesionistul contabil,

dincolo de activităţile tradiţionale de sprijin al managementului, cum ar fi planificarea și controlul,

să susțină eforturile organizației de a satisface așteptările părților interesate. Aceasta se poate

realiza prin furnizarea de leadership, prin implicarea în managementul strategic al companiei, prin

implicare în procesul de transformare și aliniere operațională a organizației, precum și prin facilitarea

învățării și perfecţionării continue la nivelul organizaţiei.

În cazul în care profesionistul contabil va fi perceput ca fiind cel care are de-a face numai cu ţinerea

contabilităţii și conformarea fiscală, alţi furnizori de servicii (de exemplu, juriști/avocați, agenții de

consultanță, bănci etc.) vor apărea drept concurenți în furnizarea de consultanță în domenii legate

mai mult sau mai puțin în mod tradițional de contabilitate (de exemplu, contabilitate managerială,

consultanță de mediu). Profesioniştii contabili, care în prezent, conform cercetărilor, sunt consilierii

preferați ai IMM-urilor, în viitor trebuie să îşi consolideze această poziţie şi să se orienteze şi către

163


CECCAR

companiile mari. Succesul acestui demers este condiţionat de mai mulți factori, și anume nivelul

perceput de expertiză, nivelul de încredere și relația personală cu proprietarul/managerul companiei.

În plus, credem că perturbarea digitală creează noi oportunități pentru profesionistul contabil având

în vedere că atât organizaţiile profesionistului contabil, cât şi cele ale clienţilor sunt afectate de acest

fenomen. Potențialul digital pentru profesia noastră este foarte mare. Există mai multe dimensiuni

ale modului în care profesionistul contabil îşi desfăşoară propria activitate care s-au schimbat radical

și vor continua să se schimbe, revoluţionând profesia. În ultimii ani, inovațiile tehnologice au

variat de la calculatoare personale performante la preţuri accesibile, explozia de pachete software,

internet în bandă largă accesibil aproape de oriunde, e-mail, tehnologii și aplicații mobile și, mai

recent, la social media și cloud.

Aceasta înseamnă că profesia are, înainte de toate, oportunitatea de a se reinventa în economia digitală

– pentru firmele și practicile profesionistului contabil, de a se transforma, iar în raport cu clienții,

trecerea de la a fi concentrat pe conformare către a deveni creator de servicii de înaltă valoare.

Însăși natura profesiei contabile se schimbă drastic. Dacă înainte profesia era asimilată cu „ronţăitul”

cifrelor, astăzi aceasta implică mai multe abilități tehnologice și o gândire „out-of-the-box”.

Există trei direcţii principale pe care profesionistul contabil le poate pune în aplicare pentru a minimiza

amenințările reprezentate de perturbarea digitală și, la fel de important, pentru a maximiza

interesul sau efectele perturbării digitale.

Prima este remodelarea strategiei corporative ţinând cont de cerinţele economiei digitale.

A doua este reîntregirea fluxurilor de venituri prin construirea de noi surse de venit provenind din

noi segmente de piaţă, zone geografice și modele de afaceri având în vedere că fluxurile de venituri

tradiţionale „seacă” – efect al perturbării digitale. Totodată, apar însă şi noi oportunități generate de

tendinţa companiilor de a-şi externaliza funcțiile care nu sunt de bază.

164


Privind spre viitor

A treia este calibrarea structurii costurilor – efectuarea de modificări în ceea ce privește personalul,

lanțul de aprovizionare și cheltuielile generale pentru un control mai bun al costurilor și pentru a

putea concura cu nou-veniții low-cost furnizori, „înarmaţi” digital.

Din perspectiva tehnologiilor am identificat câteva tendinţe majore care pot veni în sprijinul profesionistului

contabil:

1. Tehnologiile de stocare şi prelucrare a datelor

Big data și tehnologiile specifice analizei datelor au potențialul de a ajuta profesionistul contabil

în a-şi desfăşura activitatea mai bine și cu mai puține intervenții umane, precum și în a identifica

noi perspective de dezvoltare pentru companie. Totodată, datele trebuie protejate – securitatea

cibernetică devine foarte importantă pentru toate afacerile.

2. Tehnologiile care facilitează interacțiunea

Noile modalități digitale de a interacţiona – cel mai evident, folosind serviciile online mai degrabă

decât telefonul sau contactul față în față – influențează modul în care companiile doresc să interacționeze

cu propriul profesionist contabil și consultanţii, deschizând astfel noi oportunități de

piață.

3. Tehnologiile financiare

Tehnologiile financiare inovatoare – cum ar fi noile sisteme de plăți şi platformele financiare – pot

permite companiilor să reducă costurile, să îşi crească veniturile și să ofere noi servicii.

4. Tehnologiile specifice inteligenţei artificiale

O mare parte dintre datele utilizate în inteligenţa artificială sunt „nestructurate”. Următoarea generaţie

de tehnologii în inteligenţa artificială nu este programată, ci mai degrabă instruită. Astfel,

165


CECCAR

în loc să descompună problema în paşi precodificați, acestea vor fi înzestrate cu capacitatea de

„learning by doing”, adică vor rescrie propriile coduri, de la punctul în care creatorul nu mai poate

să transmită ce trebuie „să facă”. Rezultatul va fi faptul că noile tehnologii ale inteligenţei artificiale

vor putea gestiona volumele mari de date mult mai bine decât analistul uman și vor putea să învețe

din propria experiență, ghidându-şi astfel propria evoluție. În acest mediu, o parte a activităţilor

tradiţionale ale profesionistului contabil vor fi preluate de „robo-contabil”, care le va efectua în

timp real pentru un cost marginal „zero”. Deşi pe termen lung este foarte posibil să nu mai existe

limite ale capacităţii de automatizare a tehnologiilor inteligenţei artificiale, credem că cel mai bun

model este cel care presupune parteneriatul între profesionistul contabil înzestrat cu competenţele

potrivite şi tehnologiile inteligenţei artificiale, în care fiecare să contribuie la găsirea raţionamentului

necesar rezolvării problemelor profesionale şi de afaceri tot mai complexe.

Aceste tendințe ale tehnologiilor pot ajuta profesionistul contabil să îşi servească mai bine clienții și

în cele din urmă să adauge mai multă valoare economiilor și interesului public.

În concluzie, putem afirma că suntem optimişti în legătură cu viitorul profesiei contabile şi al profesioniştilor

contabili membri CECCAR, adică cei care deţin competențe profesionale şi digitale

potrivite furnizării de servicii într-o economie globală şi din ce în ce mai digitală, în care datele şi

informaţiile sunt disponibile în timp real.

În acest mesaj pentru viitor am căutat atât să identificăm tendințele, să vedem modul în care se

aplică profesiei noastre și să ne poziționăm pentru viitor, cât și să reflectăm la ceea ce organismul

profesional CECCAR ar trebui să contribuie.

Consiliul Superior al CECCAR

166


Consiliul Superior al CECCAR

Robert Aurelian Șova

Președintele Consiliului Superior

Anca Elena Bogorin

Vicepreședinte

Consiliul Superior

Mariana Bunea

Vicepreședinte

Consiliul Superior

Florin Dobre

Director general

Alexandru Bunea

Vicepreședinte

Consiliul Superior

Camelia Malama

Vicepreședinte

Consiliul Superior

Ștefan Mihu

Vicepreședinte

Consiliul Superior

167


Consiliul Superior al CECCAR

Mariana Mihaela Aldea Teodor Badea Ioana Bădescu Steliana Busuioceanu Mihaela Cojocaru

Elena Cristina Dorneanu Ioana Cristina Georgescu Giovana Lavinia Iuhasz Oana Nicorescu Ramona Maria Nicula

Aneta Pitic Mihaiela Zaharia Dan Andrei Badiu Rodica Mirela Dunlop Constanța Petroianu

168


Președinții filialelor teritoriale ale CECCAR

Gheorghe Ştef

PREȘEDINTE FILIALA

CECCAR ALBA

Dorel Mateş

PREȘEDINTE FILIALA

CECCAR ARAD

Daniel Matei

PREȘEDINTE FILIALA

CECCAR ARGEȘ

Marcel Gh. Bulinschi

PREȘEDINTE FILIALA

CECCAR BACĂU

Valerian Pavel Susa

PREȘEDINTE FILIALA

CECCAR BIHOR

Paraschiva Sigartău

PREȘEDINTE FILIALA

CECCAR BISTRIȚA-NĂSĂUD

Viorel Alexandru

PREȘEDINTE FILIALA

CECCAR BOTOȘANI

Nicolae Băjan

PREȘEDINTE FILIALA

CECCAR BRAȘOV

Gheorghe Stroe

PREȘEDINTE FILIALA

CECCAR BRĂILA

Florentin Caloian

PREȘEDINTE FILIALA

CECCAR BUCUREȘTI

Gheorghe Pâsoi

PREȘEDINTE FILIALA

CECCAR BUZĂU

Mihaela Azap

PREȘEDINTE FILIALA

CECCAR CARAȘ-SEVERIN

Cornel Nicolescu

PREȘEDINTE FILIALA

CECCAR CĂLĂRAȘI

Marinel Dănuţ Mureşan

PREȘEDINTE FILIALA

CECCAR CLUJ

Gheorghe Ivaşcu

PREȘEDINTE FILIALA

CECCAR CONSTANȚA

169


Președinții filialelor teritoriale ale CECCAR

Pal Benko

PREȘEDINTE FILIALA

CECCAR COVASNA

Gabriela Anghel

PREȘEDINTE FILIALA

CECCAR DÂMBOVIȚA

Cristian Ovidiu Drăgan

PREȘEDINTE FILIALA

CECCAR DOLJ

Elena Ecaterina Chivu

PREȘEDINTE FILIALA

CECCAR GALAȚI

Florin Ghinea

PREȘEDINTE FILIALA

CECCAR GIURGIU

Maria Mariana Somnea

PREȘEDINTE FILIALA

CECCAR GORJ

Mihály Gencsi

PREȘEDINTE FILIALA

CECCAR HARGHITA

Maria Mornea

PREȘEDINTE FILIALA

CECCAR HUNEDOARA

Dumitru Moldoveanu

PREȘEDINTE FILIALA

CECCAR IALOMIȚA

Costel Istrate

PREȘEDINTE FILIALA

CECCAR IAȘI

Maria Constantin

PREȘEDINTE FILIALA

CECCAR ILFOV

Diana Cozma Ighian

PREȘEDINTE FILIALA

CECCAR MARAMUREȘ

Iulian Cristian Bosoancă

PREȘEDINTE FILIALA

CECCAR MEHEDINȚI

Dănilă Buculeu

PREȘEDINTE FILIALA

CECCAR MUREȘ

Adrian Vasile Huci

PREȘEDINTE FILIALA

CECCAR NEAMȚ

170


Președinții filialelor teritoriale ale CECCAR

Georgeta Stroe

PREȘEDINTE FILIALA

CECCAR OLT

Cornel Niţu

PREȘEDINTE FILIALA

CECCAR PRAHOVA

Maria Andor

PREȘEDINTE FILIALA

CECCAR SATU MARE

Sanda Eva Guia

PREȘEDINTE FILIALA

CECCAR SĂLAJ

Neaga Milica Bărdaşu

PREȘEDINTE FILIALA

CECCAR SIBIU

Luminița Paula Chihai

PREȘEDINTE FILIALA

CECCAR SUCEAVA

Sabina Urecheanu

PREȘEDINTE FILIALA

CECCAR TELEORMAN

Ovidiu C-tin Bunget

PREȘEDINTE FILIALA

CECCAR TIMIȘ

Ariana Teodor

PREȘEDINTE FILIALA

CECCAR TULCEA

Carmen Gabi Moraru

PREȘEDINTE FILIALA

CECCAR VASLUI

Vasile Cocoş

PREȘEDINTE FILIALA

CECCAR VÂLCEA

Viorel Budeanu

PREȘEDINTE FILIALA

CECCAR VRANCEA

171


2016

1921

ISBN 978-606-580-058-8

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!