03.07.2017 Views

sportsman-94

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

94 / 2015 / 5 манат

Журнал 2004-ъц илдян няшр олунур

“ZİRV Ə”DƏ

DÜNYA

KUBOKU


S P O R T S M A N ÁÓ ÑÀÉÛÌÛÇÄÀ


ñÿù.6
ñÿù.1070

ñÿù.16ñÿù.20
ñÿù.29

ñÿù.30ñÿù.34
ñÿù.38
ñÿù.44

ñÿù.47

ÑÏÎÐÒÑÌÀÍ

Áàø ðåäàêòîð:

Ðÿøàä Ãÿìÿðøàùîüëó

Öíâàí: Áàêû, Çàùèä Õÿëèëîâ 23,

Áàêû Äþâëÿò Óíèâåðñèòåòè

Òåëåôîí: 012 437 90 76

å-ìàèë: info@sportsman.az

www.sportsman.az

Æóðíàë Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí

ßäëèééÿ Íàçèðëèéèíäÿ ãåéäèééàòäàí

êå÷ìèøäèð. ¹1164

Ìöÿëëèôëÿðëÿ ðåäàêñèéàíûí ìþâãåéè

óéüóí ýÿëìÿéÿ áèëÿð.

Ðåêëàìëàðäà ýåäÿí ìÿòíëÿðÿ ýþðÿ

æóðíàë ìÿñóëèééÿò äàøûìûð.

Æóðíàë Àçÿðáàéúàíäà “Òèìå Ïðèíò”

ìÿòáÿÿñèíäÿ ÷àï åäèëèá.

Öç ñÿùèôÿäÿ:


S P O R T S M A N

-

--


-


--

--

-


-

-

--
-


-

-

-
-

-


6


S P O R T S M A N


-
--

-

-

-


---

-

---
7


S P O R T S M A N

-


-

--
-

-


-


---


-


-

-

-


-
-

8


S P O R T S M A N--
-


-
-


-
---


-


-


-


-


S P O R T S M A N


-

-
-


S P O R T S M A N

-


-

--

--

--

-


-


S P O R T S M A N

-


görülür?

-


-


-

---


-


-
-


-

-

--


-


-

-

--


S P O R T S M A N

--
--


-


-

-


-

--

-


--

-
-


-

-
-


-
-


--


--


-


-
---


-
-

-
Kamal Rza


S P O R T S M A N
-
-

--


-

-


--

-

-


S P O R T S M A N
-
-
-


-

-

-


-

-

--


-


-

-
-

---


S P O R T S M A N


-
-

-


-
-

-


-

-


-

-

--
-


-


-

-

-

-

-


-

--

-


-


S P O R T S M A N-


-


----


-

-

--

---

--

-


S P O R T S M A N


S P O R T S M A N-

-

--
-


-

-

--


-

-


-


-


--
-


S P O R T S M A N--

-


-

--

-


-

-


S P O R T S M A N


-

-
-
-


--


-

-


-


S P O R T S M A N
-
-


-

-


--

-
--

-

-


--

-


-


-


-
-

-


-


-
-

--


S P O R T S M A N-
-

-

-


-


S P O R T S M A N--


-

-


-

-

-

--

-

-
--


-
-


-
-

-


S P O R T S M A N
-

-

-

-

-

-
-

-
-
-

--

-


S P O R T S M A N
-


-


-


-

--


-

---


-


-

--

-


-


--


-

-

-
---
--
-


-


-


--


S P O R T S M A N

-

-


-

-

-
----

-


-


--
-

-


--

---

--

-
-


--

--


-


-

-
--


S P O R T S M A N


-


-

-


-


--
-


-

-

-


--

-


-

-


-

--


-
-


S P O R T S M A N-

-

--

-


--

-
-


--


-

-
-


S P O R T S M A N-

-

-

-


-


-


-
-


-

-


-

-

-


--
-

-


-

-

-

-

-


S P O R T S M A N

FUTBOL
---

-


-

-

-
-


-


--

--
-

-


-

-

-
-


-


--

--


-

--

-


-

-

-


-

-


-


FUTBOL

S P O R T S M A N


-


-

-


-

-


-


-

-
---
-


--


-


--

--

--


-

-
-
-

-


S P O R T S M A N

FUTBOL

-


-


-


-
-

--

--
-

-

--

-


-

-

-

-


--

--


FUTBOL

S P O R T S M A N

-

---

-


--


-


-
--

-


-
--

-
--
-


-

-

-
-


-
-


---
-

--


-


-


-


S P O R T S M A N

FUTBOL


-


-


-


-

-

-


---
-

-
-


-


-
-

-

--
-
-

---
--

-
-


-
-

-
-


-

-

-


-


S P O R T S M A N

Roman Qriqorçuk:


--


-

-
--


-

-
---


-


-

-


-

-
---


S P O R T S M A N


-


-


-

-


-

-
--


-

-

-
-

-


-

-

--


-
-


-
-


---

--

--
-

-

-


S P O R T S M A N

-

-

-


-

-
-

-
-

-

--


--


--

-

-


-


-

-

-

-
-


-

-


--

-


--


S P O R T S M A N

FUTBOL
-
-


-

-

-
-
-

-
-


-


-

-


S P O R T S M A N


-

-

-


------

--

-


-

--
-
--


-

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!