TEHNOLOGIILE INOVAȚIONALE ALE UNIVERSITĂȚII DE STAT DIN MOLDOVA

awaxzx

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

INSTITUTUL DE CERCETARE ȘI INOVARE

Oficiul de Transfer Tehnologic al USM

TEHNOLOGIILE INOVAȚIONALE

ALE UNIVERSITĂȚII DE STAT

DIN MOLDOVA


Printre domeniile prioritare prevăzute în Planul Strategic al USM

pentru perioada 2016-2020 se regăsește și cercetarea științifică.

Abordarea cercetării ştiinţifice ca prioritate în activitatea Universităţii

de Stat din Moldova.

Dezvoltarea şi extinderea cooperării internaţionale cu instituţii de

invăţământ superior şi de cercetare.

Identificarea potenţialelor surse de finanţare internaţională în scopul

elaborării, coordonării şi derulării unor proiecte de cercetare în

colaborare cu partenerii Universităţii de Stat din Moldova (mai ales în

cadrul Consorţiului Universităţilor din Moldova, România şi Ucraina).

Identificarea oportunităţilor internaţionale pentru perfecţionarea

periodică a personalului de cercetare cu atragerea surselor de

finanţare necesare mobilităţilor internaţionale.

Crearea unor echipe de cercetare cu vizibilitate internaţională pentru

integrarea în diferite competiţii de cercetare.

Consolidarea şcolilor doctorale prin susţinerea instituţională şi administrativă

a Institutului de Cercetare şi Inovare a Universităţii de Stat

din Moldova.

Elaborarea unei strategii de evaluare şi susţinere logistică şi financiară

a cercetărilor ştiinţifice cu impact şi vizibilitate internaţională.

Modernizarea infrastructurii de cercetare şi inovare prin procurarea de

echipament şi utilaj modern (începând din 2018 se va aloca un fond).

Susţinerea revistei ştiinţifice ”Studia Universitatis Moldaviae” pentru

accederea în baze de date internaţionale în scopul sporirii vizibilităţii şi

promovării imaginii USM pe diferite portaluri academice şi de cercetare.

Coordonarea, stimularea şi sprijinirea activităţii de cercetare a studenţilor,

încurajarea participării lor la evenimente ştiinţifice naţionale şi internaţionale.

Dezvoltarea cercetării aplicate cu impact social şi contribuţii

asupra dezvoltării durabile a tării.


Procedeu de cultivare a bacteriilor

lactice (variante)

Universitatea

de Stat din

Moldova

_

______

___________

Oficiul de

Transfer

Tehnologic

___________

______

_

Str. Al.Mateevici,

60

MD 2009

Chișinău,

Moldova

Date de contact:

Tel. 022 577441

022 577555

e-mail:

transfer.usm@

gmail.com

INVENTATORI:

AZZOUZ Abdelkrim

SAJIN Tudor

NISTOR Ileana Denisa

CRĂCIUN Alexandru

DUCA Gheorghe

Invenţia se referă la industria laptelui, în particular

la un procedeu de cultivare a bacteriilor lactice.

Procedeul de cultivare a bacteriilor lactice include pregătirea

mediului de cultură, care conţine lapte sterilizat şi răcit până

la temperatura de însămânţare, adăugarea în mediul pregătit

a culturii de bacterii lactice, cultivarea şi separarea lor.

Stadiu: Pilot. Invenția este disponibilă pentru licențiere.

Rezultatul obţinut constă în:

- reducerea de 4 ori a perioadei de realizare a fazei de cultivare a

bacteriilor lactice;

- creşterea de 2...3 ori a productivităţii de creştere a culturilor

finale;

- intensificarea cu 50...70% a ritmului de creştere a bacteriilor în

procesul fermentativ;

- reducerea cu 30...60% a preţului de cost al bacteriilor lactice

pentru producerea industrială a

produselor acido-lactice (laptelui acru, chefirului, laptelui bătut,

brânzeturilor etc.), în funcţie de

procedeul realizat;

- utilizarea unor materiale ieftine, accesibile, cu durată de viaţă

practic nelimitată, care nu

afectează proprietăţile alimentare ale produselor lactice şi care nu

prezintă nici un risc pentru sănătatea consumatorului;

- obţinerea suplimentară a acidului lactic – un produs preţios

pentru industriile alimentară, chimică, pielăriei, medicină şi

zootehnie.

Brevet de invenție nr. MD 2969

http://www.db.agepi.md/inventions/Details.aspx?id=a%20200

4%200245&linkPdf=/Brevet/Eliberare/a%202004%200245.pdf

3


Procedeu de cultivare a tomatelor

Universitatea de

Stat din Moldova

_

______

_____________

Oficiul de Transfer

Tehnologic

_____________

______

_

Str. Al.Mateevici, 60

MD 2009

Chișinău,

Moldova

Date de contact:

Tel. 022 577441

022 577555

e-mail:

transfer.usm@gmail.com

Invenţia se referă la agricultură, şi anume la un

procedeu de cultivare a tomatelor

Problema pe care o rezolvă prezenta invenţie constă

în extinderea arsenalului de biostimulatori ai

productivităţii plantelor de cultură care să asigure

majorarea cantitativă a roadei plantelor de cultură.

Procedeul, conform invenţiei, include plantarea

răsadului de tomate şi cultivarea acestuia. Odată cu

plantarea răsadului pe suprafaţa solului se aplică

biomasă vie de algă Cylindrospermum licheniforme

CNMN-CB-15 în doză de 3...5 kg/ha

Stadiu: Pilot. Invenția este disponibilă pentru

licențiere.

Rezultatul constă în majorarea productivităţii

tomatelor cu 8,78-15,50% în comparaţie cu rezultatele

din cea mai apropiată soluţie.

INVENTATORI:

ŞALARU Victor

ŞALARU Vasile

DOBROJAN Sergiu

STRATULAT Irina

TROFIM Alina

SEMENIUC Evgheni

DONŢU Natalia

Brevet de invenție nr. MD 4361

http://www.db.agepi.md/inventions/Details.aspx?id=a%202

014%200033&linkPdf=/brevet/Acordare/a%202014%200033

.pdf

4


Procedeu de stimulare

a imunităţii purceilor

Universitatea de

Stat din Moldova

_

______

_____________

Oficiul de Transfer

Tehnologic

_____________

______

_

Invenţia se referă la creşterea porcilor şi la

medicina veterinară, în special la stimularea

imunităţii purceilor.

Procedeul de stimulare a imunităţii purceilor include

tratarea lor cu substanţe biologic active, drept care se

utilizează mediu nutritiv, în care preventiv a fost

cultivată alga Spirulina platensis, diluat de două ori cu

apă la temperatura de 26…30°C. Tratarea se

efectuează prin scăldarea purceilor în această soluţie

timp de 1,5 min începând cu prima săptămână şi

ajungând la 5 min in cea de-a treia săptămână.

Stadiu: Pilot. Invenția este disponibilă pentru

licențiere.

Avantajul utilizării elaborării constă în sporirea

viabilităţii descendenţei porcilor.

Str. Al.Mateevici, 60

MD 2009

Chișinău,

Moldova

Date de contact:

Tel. 022 577441

022 577555

e-mail:

transfer.usm@gmail.com

INVENTATORI:

ŞALARU Vasile,

ŞALARU Victor

Brevet de invenție nr. MD 1739

http://www.db.agepi.md/inventions/Details.aspx?id=a%202

000%200040&linkPdf=/Brevet/Eliberare/a%202000%200040

.pdf

5


Procedeu de tratare a seminţelor

de tomate înainte de semănat

Universitatea de

Stat din Moldova

_

______

_____________

Oficiul de Transfer

Tehnologic

_____________

______

_

Invenţia se referă la agricultură şi poate fi aplicată la

cultivarea tomatelor.

Problema pe care o rezolvă invenţia constă în sporirea

productivităţii şi calităţii plantelor de tomate.

Elaborarea constă în faptul că se propune un procedeu

de tratare a seminţelor de tomate înainte de semănat,

care constă în tratarea lor cu extract apos al biomasei

de algă Nostoc linckia în concentraţie de 0,25…1,9%

timp de 6…8 ore.

Stadiu: Pilot. Invenția este disponibilă pentru

licențiere.

Str. Al.Mateevici, 60

MD 2009

Chișinău, Moldova

Date de contact:

Tel. 022 577441

022 577555

e-mail:

transfer.usm@gmail.com

Rezultatul în urma aplicării tehnologiei constă în

sporirea numărului de fructe la o plantă cu 40…42%,

sporirea recoltei tomatelor cu 40-

45% faţă de soluţia cea mai apropiată, îmbunătăţirea

calităţii recoltei.

INVENTATORI:

ŞALARU Vasile,

ŞALARU Victor

Brevet de invenție nr. MD 2620

http://www.db.agepi.md/inventions/Details.aspx?id=a%202

003%200291&linkPdf=des/a%202003%200291.pdf

6


Procedeu de tratare a seminţelor de

castraveţi înainte de semănat

Universitatea de

Stat din Moldova

_

______

_____________

Oficiul de Transfer

Tehnologic

_____________

______

_

Invenţia se referă la agricultură şi poate fi utilizată la

cultivarea castraveţilor.

Problema pe care o rezolvă invenţia constă în sporirea

productivităţii şi calităţii castraveţilor.

Procedeul de tratare a seminţelor de castraveţi înainte

de semănat, conform invenţiei, constă în tratarea lor

cu suspensie apoasă de biomasă de algă Nostoc linckia

de 0,125...0,500% timp de 6...8 ore.

Stadiu: Pilot. Invenția este disponibilă pentru

licențiere.

Str. Al.Mateevici, 60

MD 2009

Chișinău, Moldova

Date de contact:

Tel. 022 577441

022 577555

e-mail:

transfer.usm@gmail.com

Rezultatul tehnic al invenţiei constă în sporirea

recoltei de castraveţi cu 40...45% faţă de cea mai

apropiată soluţie şi micşorarea preţului de cost al

biomasei algale utilizate în calitate de stimulator de

creştere a plantelor de cultură.

INVENTATORI:

ŞALARU Victor

ŞALARU Vasile

Brevet de invenție nr. MD 2998

http://www.db.agepi.md/inventions/Details.aspx?id=a%202

005%200118&linkPdf=des/a%202005%200118.pdf

7


Procedeu de tratare a viţei de vie

Universitatea de

Stat din Moldova

_

______

_____________

Oficiul de Transfer

Tehnologic

_____________

______

_

Str. Al.Mateevici, 60

MD 2009

Chișinău, Moldova

Date de contact:

Tel. 022 577441

022 577555

e-mail:

transfer.usm@gmail.com

INVENTATORI:

COVALIOV Victor

GAINA Boris

DRAGALIN Ion

DUCA Gheorghe

COVALIOVA Olga

CINCILEI Angela

BEJAN Valeriu

OSIPOV Ion

Invenţia se referă la agricultură, şi anume la un

procedeu de tratare a viţei de vie.

Procedeul, conform primei variante, include tratarea viţei

de vie cu un preparat cu acţiune fungicidă contra putregaiului

cenuşiu şi tratarea ulterioară cu un compus de dezactivare

cu conţinut de fier, totodată în calitate de compus

de dezactivare se utilizează soluţia de citrat-amoniacal al

fierului(III) cu formula generală: [2C 6H 5O 7Fe III ·

C 6H 6O 7(NH 4) 2·nH 2O] cu concentraţia de 0,15...0,35 g/l,

tratarea cu compusul de dezactivare fiind efectuată cu

10...12 zile înainte de recoltarea strugurilor cu un consum

de 700...800 l/ha.

Conform variantei a doua, în calitate de compus de dezactivare

se utilizează citratul-amoniacal al fierului (III) cu formula generală:

[2C 6H 5O 7Fe III·C 6H 6O 7(NH 4) 2·nH 2O] care se introduce în

preparatul cu acţiune fungicidă în concentraţie de 0,20...0,35

g/l, tratarea fiind efectuată cu 12...15 zile înainte de recoltarea

strugurilor cu un consum de 700...800 l/ha. În calitate de

preparat cu acţiune fungicidă contra putregaiului cenuşiu se

utilizează preparatul, conţinând vinclozolin cu formula

generală: [(RS)-3-(3,5-diclorfenil)-5-metil-5-vinil-1,3-oxazolidin-2,4-dion],

în concentraţie de 2,0...2,5 g/l, iar tratarea

viţei de vie se efectuează cu un consum de 700...800 l/ha.

Stadiu: Pilot. Invenția este disponibilă pentru licențiere.

Rezultatul tehnic al invenţiei constă în sporirea purităţii

ecologice a producţiei agricole graţie accelerării timpului de

degradare fotocatalitică a fungicidelor, dispersate pe

suprafaţa plantelor pentru combaterea putregaiului

cenuşiu, asigurând astfel sporirea recoltei şi a calităţii

producţiei, precum şi în diminuarea pericolului ecologic şi

riscului îmbolnăvirii populaţiei.

Brevet de invenție nr. MD 3178

http://www.db.agepi.md/inventions/Details.aspx?id=a%202

006%200076&linkPdf=des/a%202006%200076.pdf

8


Procedeu de afumare la rece

a produselor din carne

Universitatea de

Stat din Moldova

Elaborarea se referă la industria cărnii, şi anume la un

procedeu de afumare la rece a produselor din carne.

_

______

_____________

Oficiul de Transfer

Tehnologic

_____________

______

_

Str. Al.Mateevici, 60

MD 2009

Chișinău, Moldova

Date de contact:

Tel. 022 577441

022 577555

e-mail:

transfer.usm@gmail.com

INVENTATORI:

COVALIOV Victor

COVALIOVA Olga

BRIJATÂI Petru

Problema pe care o rezolvă prezenta tehnologie

constă în îmbunătăţirea caracteristicilor gustative ale

produselor din carne şi concomitent majorarea

termenului de valabilitate a produselor, precum şi

micşorarea timpului de afumare şi coacere, ceea ce

conduce la reducerea ciclului de producere şi a

cheltuielilor energetice.

Procedeul include afumarea prin recircularea fumului,

obţinut la mocnirea învelişurilor tari de fructe cu

dimensiunea particulelor de 0,5…1,0 mm, în condiţiile

pseudolichefierii lor cu accesul limitat de oxigen,

maturarea şi uscarea produselor obţinute la o

temperatură de 10…12°C. În calitate de învelişuri tari

de fructe se utilizează învelişurile tari de nuci

maturizate, afumarea se efectuează timp de 18…24

ore, iar maturarea şi uscarea timp de 3…5 zile.

Stadiu: Pilot. Invenția este disponibilă pentru

licențiere.

Rezultatul invenţiei constă în aceea că coaja nucilor

conţine unul dintre componentele active – juglonă (5-

oxi-1,4-naftochinonă), care posedă proprietăţi

bactericide şi care conferă produselor afumate gust

specific şi o culoare brună-roşietică. Aceasta

majorează diversitatea şi calităţile gustative, precum

şi termenele de păstrare şi asigură diminuarea

regimurilor de temperatură şi durată de pregătire,

ceea ce conduce la scăderea cheltuielilor energetice.

Brevet de invenție nr. MD 3263

http://www.db.agepi.md/inventions/Details.aspx?id=a%202

006%200109&linkPdf=des/a%202006%200109.pdf

9


Procedeu de obţinere a

îngrăşămintelor combinate

Universitatea de

Stat din Moldova

_

______

_____________

Oficiul de Transfer

Tehnologic

_____________

______

_

Str. Al.Mateevici, 60

MD 2009

Chișinău,

Moldova

Date de contact:

Tel. 022 577441

022 577555

e-mail:

transfer.usm@gmail.com

INVENTATORI:

DUCA Gheorghe

COVALIOVA Olga

COVALIOV Victor

GAINA Boris

TOMA Simion

BOINCEAN Boris

BEJAN Valeriu

Tehnologia se referă la agricultură, în special la un

procedeu de obţinere a îngrăşămintelor combinate

mineralo-organice, ce pot fi utilizate pentru solurile

slab acidulate sau slab alcaline la cultivarea soiurilor

tehnice furajere şi leguminoase.

Problema pe care o soluţionează prezenta elaborare

constă în reducerea cheltuielilor de obţinere a

îngrăşămintelor combinate pentru sol din contul

utilizării deşeurilor de producţie, sporirea

productivităţii culturilor furajere şi a purităţii

ecologice a acestora.

Procedeul include diluarea cu apă a deşeurilor vinicole

ce conţin cianuri. Înainte de diluare deşeurile vinicole

se amestecă cu defecat – deşeu de la fabricarea

zahărului din sfeclă, în raport corespunzător de

1:(0,3...1,0), iar amestecul obţinut se diluează cu apă

de 5...10 ori.

Stadiu: Pilot. Invenția este disponibilă pentru licențiere.

Avantajele aplicării elaborării: ieftinirea produsului

obţinut, datorită folosirii deşeurilor de producţie la

prepararea îngrăşământului combinat pentru sol, care

este asimilat mai uşor de plante pe seama hidrolizei

sporite a complexului ceanic ca îngrăşământ de azot în

mediu bazic. Totodată, se obţine sporirea eficacităţii

de îmbogăţire a solului pe seama proprietăţilor

combinate ale îngrăşămintelor, ce conţin atât

minerale şi adaosuri organice, cât şi microelemente –

fier, cupru ş.a.

Brevet de invenție nr. MD 3321

http://www.db.agepi.md/inventions/Details.aspx?id=a%202

005%200128&linkPdf=des/a%202005%200128.pdf

10


Procedeu de tratare a plantelor cu o

compoziţie fungicidă cu

descompunere accelerată

Universitatea de

Stat din Moldova

_

______

_____________

Oficiul de Transfer

Tehnologic

_____________

______

_

Str. Al.Mateevici, 60

MD 2009

Chișinău, Moldova

Date de contact:

Tel. 022 577441

022 577555

e-mail:

transfer.usm@gmail.com

INVENTATORI:

COVALIOV Victor

GĂINĂ Boris

COVALIOVA Olga

DUCA Gheorghe

JALBĂ Vitalii

DRAGALIN Ion

Tehnologia se referă la agricultură, şi anume la un

procedeu de tratare a plantelor cu o compoziţie

fungicidă cu descompunere accelerată.

Problema pe care o rezolvă invenţia constă în tratarea

plantelor cu fungicide cu destrucţie accelerată şi ridicarea

eficacităţii acestui proces pentru micşorarea riscului

ecologic şi a riscului pentru sănătatea oamenilor, mărind

totodată puritatea ecologică a produselor agricole şi

economisind forţa de muncă folosită la stropirea plantelor.

Procedeul include tratarea plantelor cu o compoziţie

fungicidă care conţine, în g/l: preparat fungicid - 1,5...2,0;

clorură de natriu - 1,0...2,0; complexul citrat-amoniacal al

fierului(III) cu formula generală [2C6H5O7FeIII ·

C6H6O7(NH4)2 · nH2O] - 0,15...0,35; dioxid de titan, înalt

dispersat - 1,0...2,0; apă - restul, obţinută la solubilizarea

componentelor într-o soluţie activată electrochimic în

camera anodică a unui electrolizor cu membrană, cu

densitatea de curent de 1…2 A/dm 2 , la un pH de 5…6, la

agitarea lichidului, totodată tratarea se efectuează în

decurs de 1…3 zile după obţinerea compoziţiei, cu 10…12

zile înainte de recoltarea roadei.

Stadiu: Pilot. Invenția este disponibilă pentru licențiere.

Avantajele implementării tehnologiei constau în

micşorarea cantităţilor remanente de fungicide în

producţia de fructe şi legume.

Brevet de invenție nr. MD 3827

http://www.db.agepi.md/inventions/Details.aspx?id=a%202

007%200079&linkPdf=des/a%202007%200079.pdf

11


Procedeu de stimulare a

productivităţii puilor broiler

Universitatea de

Stat din Moldova

_

______

_____________

Oficiul de Transfer

Tehnologic

_____________

______

_

Str. Al.Mateevici, 60

MD 2009

Chișinău, Moldova

Date de contact:

Tel. 022 577441

022 577555

e-mail:

transfer.usm@gmail.com

Elaborarea se referă la medicina veterinară, şi anume

la un procedeu de stimulare a productivităţii puilor

broiler.

Problema pe care o rezolvă prezenta elaborare constă

în elaborarea unui procedeu care ar asigura majorarea

productivităţii puilor broiler în urma administrării unui

biostimulator.

Esenţa tehnologiei constă în aceea că se propune un

procedeu de stimulare a productivităţii puilor broiler,

care include utilizarea tulpinii cianobacteriei Spirulina

platensis, totodată se utilizează extract din biomasa

tulpinii cianobacteriei Spirulina platensis CNM-CB-02

în concentraţie de 0,01¼0,1% de substanţă uscată în

soluţie fiziologică, care se administrează intramuscular

puilor broiler la a 9-a zi a vieţii în doză de 0,3¼0,6

ml/cap şi la a 21-a zi în doză de 0,4¼1,0 ml/cap.

Stadiu: Pilot. Invenția este disponibilă pentru

licențiere.

Avantajul implementării procedeului constă în

majorarea indicilor productivi la puii broiler (pui de

carne): adaos la masă de 102,0...313,4 g, adaos zilnic

la masă de 2,6...7,8.

INVENTATORI:

MACARI Vasile

RUDIC Valeriu

PUTIN Victor

MACARI Ana

Brevet de invenție nr. MD 4101

http://www.db.agepi.md/inventions/Details.aspx?id=a%202

010%200071&linkPdf=des/a%202010%200071.pdf

12


Universitatea de

Stat din Moldova

_

______

_____________

Oficiul de Transfer

Tehnologic

_____________

______

_

Str. Al.Mateevici, 60

MD 2009

Chișinău, Moldova

Date de contact:

Tel. 022 577441

022 577555

e-mail:

transfer.usm@gmail.com

INVENTATORI:

SLIUSARENCO Valentin

COVALIOV Victor

SEMIONOV Vladimir

Procedeu de obţinere

a uleiului de rapiţă

Invenţia se referă la industria uleiului, şi anume la un

procedeu de obţinere a uleiului de rapiţă, care poate fi

utilizat în calitate de materie primă la producerea

biocombustibilului Diesel, având un conţinut redus de

umiditate, compuşi ai fosforului, sulfului, acizi graşi şi

alte impurităţi şi poate fi aplicată la uzinele

specializate de extragere a uleiului şi în gospodăriile

agricole ale fermierilor.

Problema pe care o rezolvă procedeul revendicat este

reducerea cantităţilor reziduale ale compuşilor de

fosfor şi sulf, micşorarea umidităţii în uleiul brut de

rapiţă pentru asigurarea calităţii necesare a

biocombustibilului Diesel produs din uleiul de rapiţă

(evitând faza rafinării obligatorii). Procedeul include

curăţarea seminţelor de impurităţi, opţional uscarea

până la umiditatea de 7…8%, mărunţirea şi

dispersarea acestora, tratarea termică la temperatura

de 60…65°C până la umiditatea de 5…6%, presarea

masei la presiunea de 6,3…7,1 MPa la o grosime a

stratului de 2,5…3,0 mm, după care masa presată se

mărunţeşte, se tratează termic la aceeaşi temperatură

şi se presează la presiunea de 7,6…10,1 MPa la o

grosime a stratului de 1,5…2,0 mm.

Stadiu: Pilot. Invenția este disponibilă pentru licențiere.

Rezultatul constă în scăderea cantităţilor reziduale de

compuşi de fosfor, sulf şi umiditate în uleiul de rapiţă

obţinut,

precum şi în reducerea consumului de energie.

Brevet de invenție nr. MD 4265

http://www.db.agepi.md/inventions/Details.aspx?id=a%202

012%200022&linkPdf=des/a%202012%200022.pdf

13


Hibridul de mentă Mentha piperita

(viridis) Nistru 2

Universitatea de

Stat din Moldova

_

______

_____________

Oficiul de Transfer

Tehnologic

_____________

______

_

Elaborarea se referă la agricultură, industrie

alimentară, farmaceutică, cosmetologice, industria

SPA, aromoterapie, producătorii de ceaiuri naturale.

Problema pe care o rezolvă elaborarea constă în

completarea cu noi hibrizi de menthă cu un conţinut

sporit de ulei şi a mentolului în ulei. Totodată,

elaborarea oferă posibilitatea obţinerii unei cantităţi

înalte de produs vegetal cu particularităţi calitative

după condiţionare.

Stadiu: Elaborarea hibridului este la faza de testare.

Str. Al.Mateevici, 60

MD 2009

Chișinău, Moldova

Date de contact:

Tel. 022 577441

022 577555

e-mail:

transfer.usm@gmail.com

Rezultatul tehnic al elaborării permite micşorarea

importului de biomasă uscată cu preţ ridicat şi

opţinerea biomasei ecologice autohtone cu preţ

redus. Calitatea înaltă a mentolului din ulei va rezolva

problema industriei alimentare, farmaceutice,

cosmetologice, SPA, agricultură.

INVENTATORI:

Victor Melnic

Elena Peleah

Vasile Ciobanu

LCŞ BIOCHIMIA PLANTELOR

str. Al.Mateevici nr. 60, MD-2009, Chişinău,

Republica Moldova

Tel.: (+373 22) 57 75 32

14


Procedeu de obţinere a mixoxantofilei

din biomasa cianobacteriei Spirulina

platensis

Universitatea de

Stat din Moldova

_

______

_____________

Oficiul de

Transfer

Tehnologic

_____________

______

_

Invenţia se referă la biotehnologie, în special la un

procedeu de obţinere a pigmentului carotenoidic

mixoxantofila din biomasă de Spirulina platensis pentru

utilizare în industria alimentară sau în medicină.

Procedeul constă în aceea că se efectuează extragerea

repetată a mixoxantofilei din biomasă cu soluţie

hidroetanolică de 70-96% cu separarea biomasei prin

centrifugare şi unificarea extractelor obţinute, la care se

adaugă hidroxid de kaliu de 40%, în raport de 3:1 faţă

de cantitatea de biomasă supusă extracţiei, se menţine

4-6 ore şi se adaugă hexan, după care prin decantare se

separă fracţia etanolică cu conţinut de mixoxantofilă,

care se diluează cu apă până la concentraţia alcoolului

etilic de 45-50%, se centrifughează la 6000 rot/min, iar

cristalele obţinute se spală cu soluţie de etanol de 45-

50% şi se usucă.

Stadiu: Pilot. Invenția este disponibilă pentru licențiere.

Str. Al.Mateevici, 60

MD 2009

Chișinău,

Moldova

Date de contact:

Tel. 022 577441

022 577555

e-mail:

transfer.usm@gmail.com

INVENTATORI:

BULIMAGA Valentina

RUDIC Valeriu

PISOV Maria

DENCICOV Lidia

GONŢA Maria

DUCA Gheorghe

Rezultatul tehnic obţinut constă în utilizarea alcoolului

etilic în calitate de extragent al mixoxantofilei şi

excluderea unor astfel de solvenţi volatili şi toxici ca

acetona şi metanolul, ceea ce facilitează etapele

ulterioare de purificare (saponificarea şi precipitarea

mixoxantofilei prin diminuarea concentraţiei alcoolului

la valorile de 45-50%) şi asigură obţinerea

mixoxantofilei sub formă de cristale, ce determină o

puritate înaltă (99,9%) şi un randament de 99,0%.

Brevet de invenție nr. MD 4360

http://www.db.agepi.md/inventions/Details.aspx?id=a%2020

13%200066&linkPdf=/Brevet/Eliberare/a%202013%200066.p

df

15


Procedeu de cultivare a infuzorilor

Paramecium caudatum

Universitatea de

Stat din Moldova

_

______

_____________

Oficiul de Transfer

Tehnologic

_____________

______

_

Str. Al.Mateevici, 60

MD 2009

Chișinău, Moldova

Date de contact:

Tel. 022 577441

022 577555

e-mail:

transfer.usm@gmail.com

INVENTATORI:

TODERAŞ Ion

RUDIC Valeriu

SILITRARI Elena

SILITRARI Andrei

ARCAN Elena

Invenţia se referă la acvacultură şi piscicultură, şi

anume la un procedeu de cultivare a infuzorilor

Paramecium caudatum.

Problema pe care o rezolvă prezenta invenţie constă

în elaborarea unui procedeu de cultivare a infuzorilor

Paramecium caudatum, utilizaţi ca hrană-start pentru

puietul de peşte, uşor asimilabilă în perioada cea mai

dificilă de viaţă individuală a peştelui într-un timp

scurt şi cu cheltuieli minime, care să asigure sporirea

cantităţii şi a calităţii puietului de peşte apt pentru a fi

transferat în bazinele de creştere a peştelui.

Esenţa procedului constă în aceea că procedeul de

cultivare a infuzorilor Paramecium caudatum include

creşterea lor într-un mediu nutritiv ce conţine drojdii

şi un extract din biomasa cianobacteriei Spirulina

platensis, care se adaugă în mediul nutritiv din calculul

0,50…0,75 mg la un litru de mediu nutritiv, densitatea

iniţială a infuzorilor fiind de 1 exemplar/ml. Cultivarea

se efectuează timp de 5…6 zile.

Stadiu: Pilot. Invenția este disponibilă pentru licențiere.

Rezultatul tehnic al invenţiei constă în sporirea

productivităţii parameciului în medie cu 293% timp de

5…6 zile în comparaţie cu

cea mai apropiată soluţie.

Brevet de invenție nr. MD 3170

http://www.db.agepi.md/inventions/Details.aspx?id=a%202

005%200323&linkPdf=des/a%202005%200323.pdf

16


Procedeu de extragere a ficocianinei

din biomasa algei Spirulina platensis

Universitatea de

Stat din Moldova

_

______

_____________

Oficiul de

Transfer

Tehnologic

_____________

______

_

Str. Al.Mateevici, 60

MD 2009

Chișinău, Moldova

Date de contact:

Tel. 022 577441

022 577555

e-mail:

transfer.usm@gmail.com

INVENTATORI:

Bulimaga Valentina

Rudic Valeriu

Pisov Maria

Djur Svetlana

Elaborarea se referă la biotehnologie, utilizarea

ficocianinei în calitate de colorant cu proprietăţi

antioxidante, utilizare în industria alimentară şi în

cosmetologie.

Problema pe care o rezolvă invenţia propusă constă în

elaborarea unui procedeu de extragere a ficocianinei din

biomasa de spirulină, care să permită micşorarea duratei

procesului şi asigurarea unei purităţi şi a unui randament

înalt, precum şi stabilitatea de lungă durată a ficocianinei la

păstrare în condiţii de întuneric la temperaturile de 0-4°C şi

şi 10-15 o C.

Procedeu de extragere a ficocianinei din biomasa algei

Spirulina platensis care constă în aceea că biomasa se

demineralizează, se suspendă în apă distilată, se

dezagreghează celulele prin congelare-decongelare în două

repetiţii, se extrage suspensia la agitare cu o soluţie alcoolică

de 10-20%, ce conţine CaCl 2 în concentraţie de 5-10 g/l, după

care extractul se separă prin centrifugare.

Stadiu: Pilot.

Pigmentul natural ficocianina, obţinut conform procedeului

elaborat, poate fi utilizată de către producătorii de

cosmetice pentru prepararea cremelor cu acţiune anti-aging

(anti-rid) şi de regenerare a pielii. Tehnolgia este disponibilă

pentru licențiere.

Rezultatul tehnic obţinut constă în majorarea purităţii

ficocianinei extrase de 1,7-2,4 ori, a randamentului de

1,6-3,2 ori, precum şi a duratei de păstrare la întuneric

până la 30 şi 185 zile la temperaturile de 10-15 o C şi 0-

4 o C, respectiv, şi se datorează extragerii selective şi

complete a ficocianinei în cazul utilizării în calitate de

extragenţi a CaCl2 şi a soluţiei alcoolice, care posedă şi

efect sinergic de conservare.

Brevet de invenție nr. MD 4191

http://www.db.agepi.md/inventions/Details.aspx?id=a%202012

%200003&linkPdf=/Brevet/Eliberare/a%202012%200003.pdf

17


Compuşi coordinativi ai cuprului(II),

care conţin 4-feniltiosemicarbazona

2-formilpiridinei şi sulfanilamide cu

activitate antimicrobiană faţă de

bacteriile din specia Bacillus cereus

Universitatea de

Stat din Moldova

_

______

_____________

Oficiul de Transfer

Tehnologic

_____________

______

_

Str. Al.Mateevici, 60

MD 2009

Chișinău,

Moldova

Date de contact:

Tel. 022 577441

022 577555

e-mail:

transfer.usm@gmail.com

INVENTATORI:

GULEA Aurelian,

LOZAN-TÎRŞU Carolina,

ŢAPCOV Victor,

COTOVAIA Aliona,

GHICAVII Victor

Invenţia se referă la chimie şi medicină, şi anume la

compuşii coordinativi ai cuprului(II), care conţin 4-

feniltiosemicarbazona 2-formilpiridinei şi

sulfanilamide, care pot fi utilizaţi în calitate de

preparate antimicrobiene in medicină şi medicina

veterinară.

Problema se soluţionează prin aceea că se obţin

compuşi coordinativi ai cuprului(II), care conţin 4-

feniltiosemicarbazona 2-formilpiridinei şi

sulfanilamide. Compuşii menţionaţi manifestă

activitate antimicrobiană faţă de bacteriile din specia

Bacillus cereus. Stadiu: Pilot. Invenția este

disponibilă pentru licențiere.

Rezultatul tehnic al invenţiei constă în stabilirea la

compuşii revendicaţi a activităţii antimicrobiene faţă

de bacteriile din specia Bacillus cereus, care în unele

cazuri depăşeşte de (5,55-44,44)∙10 5 ori caracteristicile

analogului structural - complexul cuprului cu

tiosemicarbazona 2-formilpiridinei.

Brevet de invenție nr. MD 4179

http://www.db.agepi.md/inventions/Details.aspx?id=a%202

011%200051&linkPdf=/Brevet/Eliberare/a%202011%200051

.pdf

18


Procedeu de obţinere

a îngrăşămintelor combinate

Universitatea de

Stat din Moldova

_

______

_____________

Oficiul de Transfer

Tehnologic

_____________

______

_

Invenţia se referă la agricultură, în special la un

procedeu de obţinere a îngrăşămintelor combinate

mineraloorganice, ce pot fi utilizate pentru solurile

slab acidulate sau slab alcaline la cultivarea soiurilor

tehnice furajere şi leguminoase

Echipa Univeristății de Stat din Moldova, condusă de

dl V.Covaliov, a identificat procedeul de obţinere a

îngrăşămintelor combinate include diluarea cu apă a

deşeurilor vinicole ce conţin cianuri. Înainte de diluare

deşeurile vinicole se amestecă cu defecat – deşeu de

la fabricarea zahărului din sfeclă, în raport

corespunzător de 1:(0,3...1,0), iar amestecul obţinut se

diluează cu apă de 5...10 ori.

Stadiu: Pilot. Invenția este disponibilă pentru

licențiere.

Str. Al.Mateevici, 60

MD 2009

Chișinău,

Moldova

Date de contact:

Tel. 022 577441

022 577555

e-mail:

transfer.usm@gmail.com

INVENTATORI:

DUCA Gheorghe,

COVALIOVA Olga,

COVALIOV Victor,

GAINA Boris,

TOMA Simion,

BOINCEAN Boris,

BEJAN Valeriu

Rezultatul aplicării procedeului constă în ieftinirea

produsului obţinut datorită folosirii deşeurilor de

producţie la prepararea îngrăşământului combinat

pentru sol, care este asimilat mai uşor de plante pe

seama hidrolizei sporite a complexului ceanic ca

îngrăşământ de azot în mediu bazic. Totodată, se

obţine sporirea eficacităţii de îmbogăţire a solului pe

seama proprietăţilor combinate ale îngrăşămintelor,

ce conţin atât minerale şi adaosuri organice, cât şi

microelemente – fier, cupru ş.a.

Brevet de invenție nr. MD 3321

http://www.db.agepi.md/inventions/Details.aspx?id=a%202

005%200128&linkPdf=/brevet/Acordare/a%202005%200128

.pdf

19


Pigmenţi minerali pentru materiale

de lacuri şi vopsele şi procedeu

de obţinere a acestora

Universitatea de

Stat din

Moldova

_

______

_____________

Oficiul de

Transfer

Tehnologic

_____________

______

_

Str. Al.Mateevici, 60

MD 2009

Chișinău, Moldova

Date de contact:

Tel. 022 577441

022 577555

e-mail:

transfer.usm@gmail.com

INVENTATORI:

COVALIOVA Olga,

COVALIOV Victor,

NENNO Vladimir,

CARAUŞ Veaceslav,

JALBĂ Vitalie,

MEREUŢĂ Aliona

Invenţia se referă la tehnologia de obţinere a pigmenţilor

minerali sintetici policromatici pentru producerea

vopselelor de grund, de ulei şi poligrafice şi poate fi

aplicată la întreprinderile de producere a vopselelor şi

lacurilor.

Problema pe care o rezolvă prezenta invenţie constă în

lărgirea bazei materiale şi a nomenclatorului pigmenţilor

sintetici minerali, ieftinirea producerii acestora prin

utilizarea deşeurilor, ameliorarea calităţii datorită

majorării capacităţii de acoperire, stabilităţii chimice şi

foto a pigmentului.

Esenţa invenţiei constă în aceea că pigmenţii minerali

pentru materiale de lacuri şi vopsele conţin un complex

mixt de cupru(II)-fier(III) şi hexacianură de fier(III)-fier(II)

cu formula generală Cu II -Fe III {Fe III [Fe I I(CN)6]}2 şi

dispersitatea de 0,05…0,20 µm la un raport al cuprului şi

fierului de (0,05…0,90):(0,95…0,10).

Stadiu: Pilot. Invenția este disponibilă pentru

licențiere.

Rezultatul invenţiei constă în obţinerea pigmenţilor

minerali cu parametri înalţi de dispersie şi stabilitate

foto- şi chimică, cu gama de culori de la bleumarin până

la roşu-cafeniu.

Brevet de invenție nr. MD 131

http://www.db.agepi.md/inventions/Details.aspx?id=s%202009

%200043&linkPdf=/Brevet/Eliberare/s%202009%200043.pdf

20


Procedeu de dedurizare a apei

Universitatea de

Stat din

Moldova

_

______

_____________

Oficiul de

Transfer

Tehnologic

_____________

______

_

Invenţia se referă la procedeul de reducere a durităţii

carbonice a apei, provocată de sărurile de calciu şi de

magneziu şi poate fi utilizată pentru preîntâmpinarea

formării pietrei de cazan.

Problema pe care o rezolvă prezenta invenţie constă în

majorarea stabilităţii şi eficacităţii procesului de

dedurizare a apei, precum şi îmbunătăţirea calităţii.

Procedeul constă în aceea că procedeul prevede tratarea

apei cu un curent periodic cu impulsuri dreptunghiulare

directe şi indirecte cu frecvenţa de la 1,1...1,3 kHz până la

2,3...2,5 kHz şi invers cu perioada de 8...10 μs şi valoarea

amplitudinii curentului de 2,5...3,0 mA, totodată tratarea

apei se efectuează în prezenţa unei suspensii de particule

feromagnetice coloidale ale oxizilor şi/sau hidroxizilor de

fier în cantitate de 0,01...0,05 g/l, la viteza curentului de

apă de 1...3 m/s.

Stadiu: Pilot. Invenția este disponibilă pentru

licențiere.

Str. Al.Mateevici, 60

MD 2009

Chișinău, Moldova

Date de contact:

Tel. 022 577441

022 577555

e-mail:

transfer.usm@gmail.com

Rezultatul invenţiei constă în majorarea eficacităţii

procedeului de dedurizare a apei prin introducerea în apa

iniţială a suspensiei de particule feromagnetice coloidale

ale oxizilor şi/sau hidroxizilor de Fe care se află sub

formă de elemente destul de masive, care sub acţiunea

câmpului electromagnetic de înaltă frecvenţă cu

polaritate variabilă schimbă proprietăţile soluţiilor.

INVENTATORI:

COVALIOV Victor

COVALIOVA Olga

ŞIBAIEV Alexandru

BURKHARD Reichelt

Brevet de invenție nr. MD 3049

http://www.db.agepi.md/inventions/Details.aspx?id=a%202005

%200336&linkPdf=des/a%202005%200336.pdf

21


Universitatea

de Stat din

Moldova

_

______

_____________

Oficiul de

Transfer

Tehnologic

_____________

______

_

Procedeu de înlăturare

a pietrei de cazan

Invenţia se referă la un procedeu de înlăturare a pietrei

de cazan din reţelele de încălzire, generatoarele de aburi

şi schimbătoarele de căldură.

Problema pe care o rezolvă procedeul constă în

micşorarea cheltuielilor şi mărirea eficacităţii procesului

de înlăturare a pietrei de cazan.

Procedeul include spălarea chimică prin recircularea unui

amestec cu următorul raport al componentelor, % vol.:

acid acetic - 2…10

acid ortofosforic - 0,5…1,0

clorură de sodiu, g/L - 5…10

vinasă - 5…15

apă - restul,

totodată spălarea se efectuează cu o viteză de 0,2…0,3

m/s, amestecul având o valoare iniţială a pH 1,5…2,0 şi

temperatura de 40…70oC, cu filtrarea şi corectarea

compoziţiei amestecului după fiecare ciclu.

Str. Al.Mateevici, 60

MD 2009

Chișinău, Moldova

Date de contact:

Tel. 022 577441

022 577555

e-mail:

transfer.usm@gmail.com

INVENTATORI:

COVALIOV Victor

TIMOFTI Ion

COVALIOVA Olga

JALBĂ Vitalii

Stadiu: Pilot. Invenția este disponibilă pentru

licențiere.

Rezultatul invenţiei constă în micşorarea cheltuielilor

prin folosirea vinasei (deşeu industrial neutilizabil) şi în

majorarea eficacităţii procesului de înlăturare a pietrei

de cazan.

Brevet de invenție nr. MD 3292

http://www.db.agepi.md/inventions/Details.aspx?id=a%202006

%200227&linkPdf=des/a%202006%200227.pdf

22


Procedeu de depistare a scurgerilor

latente de agent termic în sistemele

de termoficare

Universitatea

de Stat din

Moldova

_

______

_____________

Oficiul de

Transfer

Tehnologic

_____________

______

_

Str. Al.Mateevici, 60

MD 2009

Chișinău, Moldova

Date de contact:

Tel. 022 577441

022 577555

e-mail:

transfer.usm@gmail.com

INVENTATORI:

COVALIOV Victor

GUŢU Iacob

JALBĂ Vitalii

ALAEVA Ecaterina

SPÂNU Constantin

Tehnologia se referă la un procedeu de depistare a scurgerilor

latente de agent termic în sistemele de termoficare şi poate fi

utilizată pentru controlul, depistarea operativă şi prevenirea

scurgerii apei calde din sistemele închise de încălzire

centralizată sau autonomă, în condiţii casnice sau industriale.

Problema pe care o rezolvă elaborarea constă în sporirea

eficacităţii caracteristicelor colorimetrice şi proprietăţilor

organoleptice odorante ale apei calde tehnologice în sistemele

închise de aprovizionare cu apă caldă pentru accelerarea

identificării şi înlăturarea scurgerilor latente, precum şi pentru

reducerea posibilităţilor de sustragere nesancţionată.

Procedeul include: introducerea în apa recirculată a unui colorant

sintetic din clasa luminoforilor organici, ulei de fuzel ca

deşeuri de distilare fracţionată ale produselor de fermentare

alcoolică a materiei prime cu conţinut de amidon, precum şi

săruri de izotiouroniu în calitate de odoranţi cu formula structurală

generală [R-S-C(NH 2) (N+H 2)]×X - , unde R reprezintă

grupe alchil , aril sau heteril, iar X – anioni ai acizilor anorganici

sau organici, cu următorul conţinut al componenttelor, g/m 3 :

colorant sintetic din clasa luminoforilor organici - 1,0…2,0; ulei

de fuzel - 0,1…0,5; săruri de izotiouroniu - 0,01…0,1, totodată,

scurgerea de agent termic latentă se depistează prin metoda

organoleptică şi/sau colorimetrică.

Stadiu: Pilot. Invenția este disponibilă pentru licențiere.

Rezultatul tehnologiei se obţine prin introducerea unei

compoziţii triple de compuşi în componenţa aditivilor din apa

recirculată a sistemelor termice ale reţelelor comunale de

asigurare cu agent termic. Aceasta asigură o acţiune complexă

îndreptată spre scăderea pierderilor nesancţionate şi a

scurgerilor accidentale a apei tehnologice calde şi a pierderilor

termice corespunzătoare.

Brevet de invenție nr. MD 4000

http://www.db.agepi.md/inventions/Details.aspx?id=a%202008

%200202&linkPdf=des/a%202008%200202.pdf

23


Procedeu de denocivizare a

deşeurilor obţinute în urma

demetalizării vinurilor cu

hexacianoferat (II) de potasiu

Universitatea

de Stat din

Moldova

_

______

_____________

Oficiul de

Transfer

Tehnologic

_____________

______

_

Str. Al.Mateevici, 60

MD 2009

Chișinău, Moldova

Date de contact:

Tel. 022 577441

022 577555

e-mail:

transfer.usm@gmail.com

INVENTATORI:

COVALIOVA Olga

COVALIOV Victor

NENNO Vladimir

CARAUŞ Veaceslav

Tehnologia se referă la industria vinicolă, şi anume la un

procedeu de denocivizare a deşeurilor obţinute în urma

demetalizării vinurilor cu hexacianoferat (II) de potasiu

cu obţinerea unor produse secundare reutilizabile.

Problema pe care o rezolvă prezenta invenţie constă în

ieftinirea şi diminuarea consumului de materiale pentru

realizarea procedeului, datorită micşorării consumului de

materiale chimice la denocivizarea ferocianurilor din

deşeurile vinicole prin recuperarea sărurilor de cupru, precum

şi creşterea purităţii ecologice.

Esenţa procedeului constă în tratarea deşeurilor obţinute în

urma demetalizării vinurilor cu hexacianoferat (II) de potasiu

cu o soluţie alcalină, separarea fazelor prin electroflotare,

tratarea soluţiei obţinute cu săruri de cupru, separarea sedimentului

de ferocianură de cupru obţinut, arderea oxidativă a

acestuia la temperatura de 700…900 o C cu aer de combustie la

un consum de 3…5 m 3 la 1 kg de sediment, dizolvarea oxidului

de cupru format cu o soluţie de 10…20% de acid sulfuric la un

pH de 3,5…5,5 şi separarea prin filtrare a sedimentului de

carbură de fier de soluţia de sulfură de cupru formată.

Stadiu: Pilot. Invenția este disponibilă pentru licențiere.

Rezultatul tehnic constă în aceea că la arderea oxidativă cu aer

de combustie a sedimentului de ferocianură de cupru, care

este de fapt un compus complex cu formula generală

Cu{FeIII[FeII(CN)6]}2 la temperatura de 700…900 o C şi consumul

de aer de 3…5 m 3 la un 1 kg de sediment prelucrat are loc

descompunerea cu formarea particulelor disperse de oxid de

cupru (CuO) şi formarea intermediară a carburii de fier (Fe 3C)

cu degajarea N 2 şi oxidarea la temperaturi înalte a carburii de

fier până la oxidul acesteia (Fe 3O 2) cu separarea de CO 2.

Brevet de invenție nr. MD 4139

http://www.db.agepi.md/inventions/Details.aspx?id=a%202010

%200078&linkPdf=des/a%202010%200078.pdf

24


Procedeu de captare a ionilor de

sulfură şi hidrogenosulfură din soluţii

Universitatea

de Stat din

Moldova

_

______

_____________

Oficiul de

Transfer

Tehnologic

_____________

______

_

Str. Al.Mateevici, 60

MD 2009

Chișinău, Moldova

Date de contact:

Tel. 022 577441

022 577555

e-mail:

transfer.usm@gmail.com

INVENTATOR:

GUŢANU Vasile

Invenţia se referă la chimie, şi anume la un procedeu de

captare a ionilor de sulfură şi hidrogenosulfură din

diverse lichide, inclusiv din diferite categorii de ape, şi

poate fi utilizată la purificarea apelor potabile,

tehnologice şi reziduale.

Problema pe care o rezolvă prezenta invenţie este

elaborarea unui procedeu de captare a ionilor de sulfură

şi hidrogenosulfură din soluţii, care exclude multiplele

etape de pregătire a schimbătorului de anioni puternic

basic, consumul de substanţe chimice, contaminarea

suplimentară a apei (soluţiei) cu compuşi ai sulfului

(sulfaţi, sulfiţi, tiosulfaţi) şi formarea sulfului elementar

în faza lichidă.

Esenţa tehnologiei constă în aceea că se propune un

procedeu de captare a ionilor de sulfură şi

hidrogenosulfură din soluţii, care prevede contactarea

soluţiei care conţine ioni de sulfură şi hidrogenosulfură

cu un schimbător de anioni puternic bazic, totodată

soluţia care conţine ioni de sulfură şi hidrogenosulfură

contactează cu un schimbător de anioni puternic bazic

prealabil modificat cu compuşi de Bi(III) la tratarea a 5 g

de polimer cu 250 mL soluţie de 0,016 M Bi(NO3)3 cu pHul

0,25, la temperatura de 55°C timp de 5,5 ore.

Stadiu: Pilot. Invenția este disponibilă pentru licențiere.

Rezultatul tehnic constă în aceea că procedeul propus pentru

captarea ionilor de sulfură şi hidrogenosulfură se

realizează în mai puţine etape, cantitatea de substanţe

chimice utilizate, precum şi volumul de apă pură care se

consumă la eliminarea surplusului de electrolit din faza

schimbătorului de ioni la prepararea sorbentului, nu

poluează apa purificată cu compuşi ai sulfului (ioni de sulfat,

sulfit şi tiosulfat), nu poluează apa purificată cu sulf elementar

în formă coloidală, eliminarea din apă a căruia este dificilă.

Brevet de invenție nr. MD 4241

http://www.db.agepi.md/inventions/Details.aspx?id=a%202012

%200106&linkPdf=des/a%202012%200106.pdf

25


Procedeu de tratare antiseptică

a pieselor din lemn

Universitatea de

Stat din

Moldova

_

______

_____________

Oficiul de

Transfer

Tehnologic

_____________

______

_

Invenţia se referă la industria de prelucrare a lemnului, şi

anume la un procedeu de tratare antiseptică a pieselor

din lemn în scopul protecţiei contra putrezirii,

mucegaiului, ciupercilor, insectelor şi rozătoarelor, cu

sporirea concomitentă a rezistenţei la foc şi umiditate.

Problema pe care o rezolvă invenţia constă în sporirea

eficacităţii protecţiei pieselor din lemn prin mărirea

rezistenţei la putrezire şi la foc, îmbunătăţirea caracteristicilor

tehnologice şi extinderea bazei de materie primă.

Procedeu include impregnarea acestora cu o suspensie

apoasă, ce conţine feri(III)-hexacianoferaţi(II) de cupru şi zinc

şi un liant, şi uscarea ulterioară a pieselor la aer, caracterizat

prin aceea că suspensia apoasă conţine suplimentar o soluţie

de 3…5% de juglonă în ulei de fuzel şi un stabilizator, iar în

calitate de liant se utilizează sticlă lichidă, cu următorul

conţinut al componentelor, g/l: feri(III)-hexacianoferat(II) de

cupru Cu{Fe III [Fe II (CN) 6]} 2 – 25…75; feri(III)-hexacianoferat(II)

de zinc Zn{Fe III [Fe II (CN) 6]} 2 – 30…50; soluţie de 3…5% de

juglonă în ulei de fuzel, ml/l – 5…10; sticlă lichidă – 30…50;

stabilizator – 0,01…0,05.

Str. Al.Mateevici, 60

MD 2009

Chișinău, Moldova

Date de contact:

Tel. 022 577441

022 577555

e-mail:

transfer.usm@gmail.com

INVENTATORI:

COVALIOVA Olga

COVALIOV Victor

NENNO Vladimir

BOBEICĂ Valentin

Stadiu: Pilot. Invenția este disponibilă pentru licențiere.

Rezultatul tehnic al procedeului propus constă în faptul

că sticla lichidă utilizată în calitate de liant este un

compus anorganic neinflamabil ce se impregnează în

fibrele lemnului, posedând proprietăţi antiseptice

suplimentare la compuşii ferocianurici de cupru şi zinc,

măreşte rezistenţa la foc şi protecţia antiseptică, care

protejează lemnul de putrezire, mucegai, ciuperci,

insecte şi rozătoare.

Brevet de invenție nr. MD 4199

http://www.db.agepi.md/inventions/Details.aspx?id=a%202011

%200083&linkPdf=des/a%202011%200083.pdf

26


Biodiesel

Universitatea de

Stat din Moldova

Invenţia se referă la producerea biocombustibilului,

şi anume la biodiesel conţinând adaosuri pentru

stabilizare.

_

______

_____________

Oficiul de Transfer

Tehnologic

_____________

______

_

Problema tehnică constă în îmbunătăţirea rezistenţei

microbiologice şi antiseptice, sporirea stabilităţii

biocombustibilului, creşterea perioadei de stocare,

ameliorarea proprietăţilor lubrifiante şi creşterea

duratei de viaţă a motoarelor cu ardere internă.

Biodieselul, conform invenţiei, conţine un amestec de

esteri metilici ai acizilor graşi şi adaosuri pentru

stabilizare, in % mas.: naftenat de cupru 0,05-0,1 şi

ionol 0,005-0,01.

Stadiu: Pilot. Invenția este disponibilă pentru licențiere.

Str. Al.Mateevici, 60

MD 2009

Chișinău, Moldova

Date de contact:

Tel. 022 577441

022 577555

e-mail:

transfer.usm@gmail.com

Rezultatul constă în îmbunătăţirea caracteristicilor de

lubrifiere, precum şi în majorarea termenului de

păstrare.

INVENTATORI:

SLIUSARENCO Valentin

COVALIOV Victor

Brevet de invenție nr. MD 4119

http://www.db.agepi.md/inventions/Details.aspx?id=a%202

010%200132&linkPdf=/Brevet/Eliberare/a%202010%200132

.pdf

27


Dispozitiv pentru epurarea

de cenuşă a gazelor de eşapament

şi pentru diminuarea zgomotului

produs de motorul cu ardere internă

Universitatea de

Stat din Moldova

_

______

_____________

Oficiul de

Transfer

Tehnologic

_____________

______

_

Str. Al.Mateevici, 60

MD 2009

Chișinău, Moldova

Date de contact:

Tel. 022 577441

022 577555

e-mail:

transfer.usm@gmail.com

INVENTATORI:

CRĂCIUN Alexandru

ENE Vladimir

SAJIN Tudor

Invenţia se referă la industria constructoare de

motoare, şi anume la sistemele de evacuare a gazelor

de eşapament ale motorului cu ardere internă.

Problema pe care o rezolvă invenţia constă în epurarea

completă a gazelor de eşapament de particulele de

cenuşă şi o diminuare mai sporită a zgomotului produs

de motorul cu ardere internă.

Dispozitivul, conform invenţiei, suplimentar conţine un

corp cu lichid şi ştuţuri de admisiune şi de evacuare a

gazelor de eşapament, conectat la ieşirea tobei de

eşapament, iar de ştuţul de admisiune este fixată o

ţeavă închisă din ambele capete, cu orificii pe părţile

opuse ale suprafeţelor laterale şi amplasată sub nivelul

lichidului. În calitate de lichid poate fi utilizat uleiul

mineral.

Stadiu: Pilot. Invenția este disponibilă pentru

licențiere.

Rezultatul constă în aceea că datoria barbotării gazelor

de eşapament prin stratul de lichid, se realizează

epurarea lor completă de particule de cenuşă şi

suplimentar se micşorează zgomotul produs de motorul

cu ardere internă.

Brevet de invenție nr. MD 3574

http://www.db.agepi.md/inventions/Details.aspx?id=a%2020

06%200102&linkPdf=/Brevet/Eliberare/a%202006%200102.p

df

28


Procedeu de obţinere a biogazului

Universitatea de

Stat din Moldova

_

______

_____________

Oficiul de Transfer

Tehnologic

_____________

______

_

Invenţia se referă la bioenergetică, şi anume la un

procedeu de obţinere a biogazului.

Sarcina soluţionată de prezenta invenţie constă în

ridicarea eficacităţii fermentării anaerobe a deşeurilor

agricole şi ale industriei de prelucrare cu asigurarea

măririi cantităţii

de metan în biogazul obţinut şi accelerarea procesului

de fermentare.

Procedeul, conform invenţiei, include fermentarea

anaerobă în condiţii mezofile a biomasei ce conţine un

substrat organic cu

adaos de bălegar de vite mari cornute, cu obţinerea

biogazului, totodată în calitate de substrat organic se

utilizează borhotul rezultat de la distilarea alcoolului

etilic. În borhot se introduce materie primă vegetală

cu conţinut de sclareol sau un produs al prelucrării

acesteia cu conţinut de sclareol, în cantitate ce

asigură 5-10 mg/dm 3 de sclareol pur, biomasa este

supusă omogenizării hidrodinamice cavitaţionale, iar

fermentarea se

efectuează la temperatura de 33±2 °C timp de 2-4 zile.

Stadiu: Pilot. Invenția este disponibilă pentru

licențiere.

Str. Al.Mateevici, 60

MD 2009

Chișinău, Moldova

Date de contact:

Tel. 022 577441

022 577555

e-mail:

transfer.usm@gmail.com

INVENTATORI:

COVALIOV Victor

BOBEICĂ Valentin

COVALIOVA Olga

NENNO Vladimir

Rezultatul constă în majorarea eficacităţii fermentării

anaerobe, cu asigurarea majorării cantităţii de metan

în biogazul obţinut, precum şi accelerarea procesului

de fermentare.

Brevet de invenție nr. MD 4289

http://www.db.agepi.md/inventions/Details.aspx?id=a%202

013%200058&linkPdf=/Brevet/Eliberare/a%202013%200058

.pdf

29


Procedeu şi dispozitiv de epurare

a apei potabile în condiţii casnice

Universitatea de

Stat din Moldova

Invenţia se referă la un procedeu şi un dispozitiv de

epurare a apei potabile şi poate fi folosită pentru

epurarea şi dezinfectarea apei în condiţii casnice.

_

______

_____________

Oficiul de Transfer

Tehnologic

_____________

______

_

Str. Al.Mateevici, 60

MD 2009

Chișinău, Moldova

Date de contact:

Tel. 022 577441

022 577555

e-mail:

transfer.usm@gmail.com

INVENTATORI:

OVALIOVA Olga

COVALIOV Victor

UNGUREANU Dumitru

DUCA Gheorghe

Problema pe care o rezolvă invenţia constă în

ridicarea eficienţei tratării apei potabile prin

majorarea ciclului de filtrare şi simplificarea

regenerării materialului filtrant, concomitent cu

reducerea costurilor prin utilizarea deşeurilor pentru

obţinerea sorbentului carbono-mineral şi utilizarea

unui borcan standard de sticlă în calitate de corp al

instalaţiei.

Procedeu include tratarea ei prin trecerea consecutivă

printr-un strat de amestec din perlit, modificat cu un

strat de argint redus, şi din cărbune activ, după care

apa se trece printr-un strat format dintr-un sorbent

carbono-mineral feritizat şi o încărcătură magnetică

din hexaferit de bariu.

Stadiu: Pilot. Invenția este disponibilă pentru

licențiere.

Rezultatul tehnic al invenţiei constă în creşterea

indicatorilor calitativi de tratare a apei, majorarea

ciclului de filtrare ca urmare a creşterii capacităţii

totale de sorbţie, în acelaşi timp se realizează o filtrare

mecanică a apei, o simplificare a regenerării

umpluturii, care poate fi efectuează în condiţii cu o

soluţie de oţet de 1…3% şi refolosirea acestuia.

Brevet de invenție nr. MD 2940

http://www.db.agepi.md/inventions/Details.aspx?id=a%202

004%200223&linkPdf=des/a%202004%200223.pdf

30


Metodă de măsurare a dimensiunilor

microobiectelor netransparente

Universitatea

de Stat din Moldova

_

______

_____________

Oficiul de Transfer

Tehnologic

_____________

______

_

Str. Al.Mateevici, 60

MD 2009

Chișinău, Moldova

Date de contact:

Tel. 022 577441

022 577555

e-mail:

transfer.usm@gmail.com

INVENTATORI:

CHIRIŢA Arcadi

CORŞAC Oleg

JIDCOV Iurii

BULIMAGA Tatiana

PRILEPOV Vladimir

ANDRIEŞ Ion

NASEDCHINA Nadejda

Invenţia se referă la cercetarea materialelor cu ajutorul

mijloacelor optice, in special la metode de măsurare a

dimensiunilor microobiectelor netransparente.

Problema pe care o rezolvă invenţia constă în determinarea

dimensiunilor microobiectelor la înregistrarea hologramelor

îndată după restabilirea hologramelor fără pierderea

parţială a informaţiei despre obiect.

Metoda de măsurare a dimensiunilor microobiectelor netransparente

constă în aceea că microobiectul se iluminează

cu un rastru interferenţial cu o perioadă prestabilită, format

ca rezultat al interferenţei a cel puţin două fluxuri de

raze laser cu intensităţi diferite, cu formarea unei imagini

de interferenţă din fâşii luminoase cu diferită intensitate şi

vizibilitate V < 1, apoi imaginea de interferenţă mărită preliminar

se proiectează în formă de flux al obiectului pe un

purtător pentru înregistrarea hologramei microobiectului,

ca rezultat al interferenţei fluxului obiectului şi a celui de

referinţă, unite sub un unghi in raport cu suprafaţa purtătorului,

se înregistrează holograma, apoi imaginea restabilită

a microobiectului prin intermediul unei camere digitale se

transmite la calculator. Dimensiunile microobiectului se

determină reieşind din valorile hologramei inregistrate a

rastrului interferenţial cu perioada cunoscută.

Stadiu: Pilot. Invenția este disponibilă pentru licențiere.

Rezultatul tehnic al prezentei invenţii constă în

simplificarea şi accelerarea determinării mărimilor

microobiectelor netransparente la înregistrarea

hologramelor fără pierderea parţială a informaţiei

despre microobiect.

Brevet de invenție nr. MD 4220

http://www.db.agepi.md/inventions/Details.aspx?id=a%202

012%200017&linkPdf=/Brevet/Eliberare/a%202012%200017

.pdf

31


Metodă de măsurare a dimensiunilor

microobiectelor

Universitatea de

Stat din Moldova

Invenţia se referă la cercetarea materialelor cu ajutorul

mijloacelor optice, in special la metode de măsurare a

dimensiunilor microobiectelor.

_

______

_____________

Oficiul de Transfer

Tehnologic

_____________

______

_

Problema pe care o rezolvă invenţia constă în determinarea

dimensiunilor microobiectelor la înregistrarea hologramelor

imediat după restabilirea hologramelor fără

calcule suplimentare complicate.

Metoda de măsurare a dimensiunilor microobiectelor

constă în aceea că microobiectul se iluminează cu un rastru

interferenţial cu o perioadă cunoscută, format ca rezultat al

interferenţei fluxurilor de raze laser В1 şi В2, apoi imaginea

reţelei interferenţiale mărită preliminar se proiectează pe

un purtător pentru înregistrarea hologramei

microobiectului, se amplasează microobiectul în planul

focal al obiectivului microscopului pe purtătorul pentru

înregistrarea hologramei, se proiectează imaginea mărită a

microobiectului cu aplicarea rastrului interferenţial de

referinţă, format de fluxurile В1 şi В2, apoi imaginea

restabilită a microobiectului se proiectează pe ecranul

calculatorului. Dimensiunile microobiectului se determină

pe baza valorilor hologramei inregistrate a rastrului

interferenţial cu perioada cunoscută.

Stadiu: Pilot. Invenția este disponibilă pentru licențiere.

Str. Al.Mateevici, 60

MD 2009

Chișinău, Moldova

Date de contact:

Tel. 022 577441

022 577555

e-mail:

transfer.usm@gmail.com

INVENTATORI:

CHIRIŢA Arcadi,

CORŞAC Oleg

Rezultatul tehnic al prezentei invenţii constă în

simplificarea şi accelerarea determinării dimensiunilor

microobiectelor la înregistrarea hologramelor fără calcule

suplimentare complicate. La restabilirea hologramei

înregistrate astfel pe ecran poate fi observată imaginea

microobiectului cu aplicarea rastrului interferenţial.

Dimensiunea microobiectului se determină din perioada

cunoscută a rastrului interferenţial.

Brevet de invenție nr. MD 278

http://www.db.agepi.md/inventions/Details.aspx?id=s%202

010%200024&linkPdf=/Brevet/Eliberare/s%202010%200024

.pdf

32


Metodă de măsurare a dimensiunilor

petelor de produse petroliere

pe suprafaţa apei la distanţă

Universitatea

de Stat

din Moldova

_

______

_____________

Oficiul de

Transfer

Tehnologic

_____________

______

_

Invenţia se referă la metodele de măsurare a

dimensiunilor obiectelor îndepărtate prin metode optice.

Problema pe care o rezolvă invenţia constă în măsurarea

dimensiunilor petelor de produse petroliere pe suprafaţa

apei la distanţă.

Metoda de măsurare a dimensiunilor petelor de produse

petroliere pe suprafaţa apei la distanţă constă în aceea

că se iluminează pata cu un rastru interferenţial în forma

unui fascicul plan-paralel cu o perioadă constantă a

rastrului la o distanţă mai mică ca lungimea de coerenţă

a radiaţiei laser, totodată rastrul interferenţial este

format ca rezultat al interferenţei a două fascicule laser

planparalele, reflectate de muchiile plăcii cuneiforme cu

suprafaţa posterioară semitransparentă. Dimensiunile

petei se determină reieşind din perioada cunoscută a

rastrului interferenţial.

Str. Al.Mateevici, 60

MD 2009

Chișinău, Moldova

Date de contact:

Tel. 022 577441

022 577555

e-mail:

transfer.usm@gmail.com

INVENTATORI:

CHIRIŢA Arcadi

Stadiu: Pilot. Invenția este disponibilă pentru

licențiere.

Rezultatul tehnic obţinut constă în aceea că se

iluminează pata cu un rastru interferenţial în forma unui

fascicul plan-paralel cu o perioadă constantă a rastrului

la o distanţă mai mică ca lungimea de coerenţă a

radiaţiei laser, totodată rastrul interferenţial este format

ca rezultat al interferenţei a două fascicule laser planparalele,

reflectate de muchiile plăcii cuneiforme cu

suprafaţa posterioară semitransparentă. Dimensiunile

petei se determină reieşind din perioada cunoscută a

rastrului interferenţial.

Brevet de invenție nr. MD 4295

http://www.db.agepi.md/inventions/Details.aspx?id=a%202013

%200019&linkPdf=/Brevet/Eliberare/a%202013%200019.pdf

33


Metodă de dezvoltare automatizată

a sarcinilor cu răspuns deschis

de tip rezolvare de problemă

pe o platformă de e-Learning

Universitatea

de Stat din

Moldova

_

______

_____________

Oficiul de

Transfer

Tehnologic

_____________

______

_

Elaborarea se referă la o metodă originală de dezvoltare

automatizată a sarcinilor cu răspuns deschis de tip

rezolvare de problemă cu importarea lor directă pe o

platformă de e-Learning.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată constă în

modelarea matematică a familiilor generice de probleme

şi programarea aplicaţiilor informatice orientate pe

familii generice de probleme cu integrarea lor într-un

sistem suport inteligent și o nouă metodologie şi

tehnologie de dezvoltare/exploatare a sarcinilor/itemilor

cu răspuns deschis de tip rezolvare de problemă.

Elaborarea este destinată eficientizării activităților

profesorilor și studenților în procesele evaluative

desfăşurate pe platforme de e-Learning.

Stadiu: Implementată în procesul didactic.

Str. Al.Mateevici, 60

MD 2009

Chișinău,

Moldova

Date de contact:

Tel. 022 577441

022 577555

e-mail:

transfer.usm@gmail.com

AUTORI:

BELDIGA Maria,

BRAGARU Tudor

CĂPĂȚÂNĂ Gheorghe

Se propune o metodologie orientata pe familii de probleme

de dezvoltare automatizată (generare, rezolvare) a

sarcinilor cu răspuns deschis de tip rezolvare de

problemă cu importarea directă a lor pe o platformă de

e-Learning pentru exploatarea, corectarea şi notarea

automată, inclusiv în testele formatoare, formative şi

sumative. Alicația inteligentă, orientată pe familii de

probleme, integrează următoarele componente

software: modele generice de sarcini, sarcini

personalizate, compozitorul de sarcini personalizate,

resolvitorul de sarcini personalizate, importatorul de

teste personalizate pe o platformă de e-Learning.

Gheorghe Căpăţână

doctor inginer, Profesor universitar,

Seful LCS "Tehnologii Informationale"

str. A.Mateevici, 60, MD-2009, Chisinau, Republica Moldova

Telefoane de contact:+373 22 57 78 28

34


Metodă de dezvoltare automatizată

a sarcinilor cu răspuns deschis

de tip rezolvare de problemă

pe o platformă de e-Learning

Universitatea de

Stat din

Moldova

_

______

_____________

Oficiul de

Transfer

Tehnologic

_____________

______

_

Str. Al.Mateevici, 60

MD 2009

Chișinău, Moldova

Date de contact:

Tel. 022 577441

022 577555

e-mail:

transfer.usm@gmail.com

AUTORI:

BELDIGA Maria

BRAGARU Tudor

CĂPĂȚÂNĂ Gheorghe

Elaborarea se referă la o metodă originală de dezvoltare

automatizată a sarcinilor cu răspuns deschis de tip

rezolvare de problemă cu importarea lor directă pe o

platformă de e-Learning.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată constă în

modelarea matematică a familiilor generice de probleme şi

programarea aplicaţiilor informatice orientate pe familii

generice de probleme cu integrarea lor într-un sistem suport

inteligent (SSI) și o nouă metodologie şi tehnologie de

dezvoltare/exploatare a sarcinilor/itemilor cu răspuns deschis

de tip rezolvare de problemă, cu scopul eficientizării/inovării/optimizării

activităților profesorului în dezvoltarea/rezolvarea

sarcinilor/itemilor cu răspuns deschis de tip

rezolvare de problemă și a studenților în procesele de

autoevaluare formatoare, formativă și finale pe platforme de

e-Learning. Elaborarea este destinată eficientizării activităților

profesorilor și studenților în procesele de evaluative

desfăşurate pe platforme de e-Learning.

Stadiu: Metoda a fost validată pe exemplul dezvoltării

cursului de e-Learning „Sisteme Suport pentru Decizii”,

implementat începând cu anul 2014, la Facultatea de Fizică și

Inginerie și Facultatea de Matematică și Informatică, anul I,

masterat, specialitatea „Sisteme informaționale”.

SSI inteligent, orientat pe familii de probleme, integrează

următoarele componente software: modele generice de

sarcini, sarcini personalizate, compozitorul de sarcini

personalizate, resolvitorul de sarcini personalizate,

importatorul de teste personalizate pe o platformă de e-

Learning și alte module auxiliare.

Gheorghe Căpăţână

doctor inginer, Profesor universitar,

LCS "Tehnologii Informationale"

str. A.Mateevici, 60, MD-2009, Chisinau, Republica Moldova

Telefoane de contact:: +373 22 57 78 28

35


Metodă de dezvoltare orientată pe

familii de probleme a software

aplicativ

Universitatea de

Stat din Moldova

_

______

_____________

Oficiul de

Transfer

Tehnologic

_____________

______

_

Str. Al.Mateevici, 60

MD 2009

Chișinău, Moldova

Date de contact:

Tel. 022 577441

022 577555

e-mail:

transfer.usm@gmail.com

Elaborarea se referă la o metodă originală de dezvoltare

orientată pe familii de probleme a software aplicativ.

Fiecare software aplicativ orientat pentru o familie de

probleme (SAOFP) constă din următoarele componente:

limbajul familiei de probleme specificate de către

beneficiar pentru realizare pe computer;

resolvitorul;

baza de cunoștințe cu modele generice și specifice ale

problemelor;

modulul de gestionare a bazei de cunoștințe

interfața inteligentă;

baza de date;

module auxiliare.

Metodologia demonstrează următoarele avantaje:

poate fi aplicată de un singur informatician la dezvoltarea

SAOFP pentru familia de probleme specificată de

beneficiar;

SAOFP reprezintă un produs software aplicativ, orientat la

familia de probleme specificată de beneficiar, și, concomitent,

un software instrumenta, ce permite beneficiarului

exploatarea, menținerea și dezvoltarea SAOFP fără

asistența obligatorie a informaticianului;

fiecare SAOFP reprezintă un Sistem Expert pentru familia

de probleme specificată de beneficiar;

demonstrează un grad înalt de productivitate,

standardizare și fiabiliate la dezvoltarea SAOFP.

Stadiu: Metoda este implementată în procesul didactic. Metodologia

dezvoltării produselor software orientate pe familii

de profleme a fost folosită la elaborarea SAOFP în cadrul cercetărilor

tezelor de doctor în științe: Seiciuc E., 2008; Beldiga

M., 2014. Metoda, de asemenea, a fost aplicată la dezvoltarea

unor SAOFP în cadrul proiectelor de cercetare la USM și AȘM.

Gheorghe Căpăţână

doctor inginer, Profesor universitar,

LCS "Tehnologii Informationale"

str. A.Mateevici, 60, MD-2009, Chisinau, Republica Moldova

Telefoane de contact: +373 22 57 78 28

36


Universitatea

de Stat din

Moldova

Sistemul informatic

e-ADMITEREA

_

______

_____________

Oficiul de

Transfer

Tehnologic

_____________

______

_

Str. Al.Mateevici, 60

MD 2009

Chișinău, Moldova

Date de contact:

Tel. 022 577441

022 577555

e-mail:

transfer.usm@gmail.com

Sistemul informațional e-Admiterea a fost conceput

pentru automatizarea bussiness-procesului de admitere

la Universitatea de Stat din Moldova. Selectarea

specialităților de către abiturient este un element

important în viitoarea profesionalizare a lui. Una dintre

funcțiile sistemului este de a sprijini abiturientul în

selectarea specialităților dorite și depunerea actelor la

distanță. Datele despre abiturient sunt introduse de

abiturient.

Rezultatul propune analiza datelor colectate în sistemul

informatic e-Admiterea și propunerea către abiturient a

specialităților celor mai potrivite în baza statisticii anilor

precedenți (2014-2015).

http://e-admiterea.usm.md/

Autor:

CIOBU Victor

37


PROTOCOLUL CLINIC NAŢIONAL „Tulburări psihice

şi de comportament în cadrul epilepsiei”

Universitatea

de Stat

din Moldova

_

______

Oficiul de

Transfer

Tehnologic

______

_

Str. Al.Mateevici, 60

MD 2009

Chișinău, Moldova

Date de contact:

Tel. 022 577441

022 577555

e-mail:

transfer.usm@gmail.com

AUTORI:

Alexandru Popov

Gheorghe Căpătână

Oleg Cobîleanschi

Ana Căpătână

Valeriu Cojuhari

Mariana Butnaru

Valeriu Ivanenco

Elaborarea se referă la Protocolul Clinic Național „Tulburări

psihice şi de comportament în cadrul epilepsiei (TPCE)”.

Protocolul Clinic Național propune cadrul profesional și legal de

delimitare, diagnosticare, tratare şi reabilitare a pacienţilor cu

tulburări psihice în cadrul epilepsiei.

Protocolul Clinic Național reflectă experiența de peste 25 de ani

acumulată de psihiatrii epileptologi și experiența a peste 10 ani de

studiere a mecanismelor apariției, evoluării, tratamentului

rațional a tulburărilor psihice și de comportament în epilepsie cu

asistența computerelui. Aceste cercetati, finalizate cu unele

rezultate practice, sunt orientate la obținerea remisiunilor

terapeutice și atingerea unui nou nivel de calitate a vieții pentru

pacienții cu TPCE.

Protocolul Clinic Național a fost elaborat în conformitate cu actele

normative ale Ministerului Sănătăţii a R.M. și ghidurile

internaționale actuale privind tulburările psihice și

comportamentale în epilepsie: ICD-10 și DSM-IV și DSM-V.

Stadiu: Protocolul Clinic Național „Tulburări psihice şi de

comportament în cadrul epilepsiei” a fost aprobat la toate

instanțele Ministerului Sănătății a R.M. Elaborarea este

disponibilă pentru licențiere.

Rezultatul tehnic, interdisciplinaral şi aplicativ al prezentei invenţii

constă în obținerea unui nivel de sănătate mentală mai

performant, asistența procesului de instruire la distanţă al

medicilor de diverse specialităţi, medicilor de familie,

accesibilitatea procesului didactic, obţinerea beneficiului

economic, impactul unei sănătăți mentale mai performantă.

Gheorghe Căpăţână

doctor inginer, Profesor universitar,

LCS "Tehnologii Informationale"

str. A.Mateevici, 60, MD-2009, Chisinau, Republica Moldova

Telefoane de contact:: +373 22 57 78 28

38


Tehnologie de depistare a greşelilor

în datele din baze de date

Universitatea de

Stat din Moldova

Tehnologia se referă la un framework (PHP+MySQL) ce

propune utilizatorilor bazelor de date definirea regulilor

de verificare a datelor în mod visual.

_

______

_____________

Oficiul de

Transfer

Tehnologic

_____________

______

_

Problema, care se rezolvă cu ajutorul acestei tehnologii

este legată cu apariția greșelilor în date din 2 motive:

unirea bazelor de date din diferite surse;

greșeala de tipar.

La moment greșeli de tipar de obicei se filtrează / se

corectează la introducerea datelor. Există mecanisme

de căutare a duplicatelor în baza de date. Aceste 2

momente presupun că dacă apare necesitate de

adăugare regulilor noi de depistare greșelilor, atunci se

fac modificări în codul sursă.

Tehnologia propusă permite extinderea regulilor de

verificare în mod vizual, ce permite (după corectarea

greșelilor sau aruncarea datelor greșite) eficientizarea

lucrului cu datele respective.

Stadiu: Dezvoltare. Tehnologia este realizată pentru

verificarea celulelor, se dezvoltă pentru mecanisme de

verificare a liniilor și coloanelor.

Str. Al.Mateevici, 60

MD 2009

Chișinău, Moldova

Date de contact:

Tel. 022 577441

022 577555

e-mail:

transfer.usm@gmail.com

AUTORI:

CROITOR Mihail

NIGREȚCAIA-CROITOR

Liudmila

Rezultatul tehnic al prezentei tehnologii constă în

simplificarea şi accelerarea determinării greșelilor în

baze de date, ce permite corectarea datelor respective.

În acest caz crește eficiența analizei datelor.

39


TRATAT DE PEDAGOGIE:

între modernism şi postmodernism

Universitatea de

Stat din Moldova

_

______

_____________

Oficiul de

Transfer

Tehnologic

_____________

______

_

TRATAT DE PEDAGOGIE: între modernism şi

portmodernism – rezultatul unei cercetări

fundamentale în domeniul ştiinţelor educaţionale

realizate în Republica Moldova.

Lucararea de faţă abordează Pedagogia ca ştiinţa şi

practica educaţională din perspectiva

postmodernismului şi creează premise pentru

constituirea unei noi ştiinţe – Psihopedagogie.

Valorile ştiinţifice ale cercetării rezidă în:

fundamentarea legităţilor şi principiilor educaţiei,

esenţei şi logicii acţiunii educative;

fundamentarea curriculumului educaţional din

perspectiva psihocentrică şi sociocentrică;

conceptualizarea strategiilor didactice şi medelelor

de transfer tehnologic în educaţie;

redimensionarea formării profesionale continuă

axate pe nevoi personale şi instituţionale.

Str. Al.Mateevici, 60

MD 2009

Chișinău,

Moldova

Date de contact:

Tel. 022 577441

022 577555

e-mail:

transfer.usm@gmail.com

Stadiu: „TRATAT DE PEDAGOGIE: între modernism şi

postmodernism” este recomandat de către Ministerul

Educaţiei al Republicii Moldova în calitate de manual

academic pentru facultăţile cu profil pedagogic.

Aplicabilitatea acestei lucrări ţine de următoarele

aspecte generalizatoare:

constituie fundamentul ştiinţific şi epistemiologic

ale cercetărilor în domeniul ştiinţelor educaţionale;

constituie demersul conceptual şi metodologic în

formarea profesională iniţială şi continuă a

cadrelor didactice.

AUTORI:

GUŢU Vladimir

VICOL Marta Iuliana

Editura PERFORMANTICA Institutul Naţional de Inventică,

Iaşi, România, 2014, 554 p.

Campusul Universitar «Tudor Vladimirescu«, Corp T24, etaj

1, CP 2002, OP 10, Iaşi, Tel./fax: 0-232-214763.

ISBN 978-606-685-170-1

40


CADRUL DE REFERINŢĂ

AL CURRICULUMULUI UNIVERSITAR

Universitatea

de Stat

din Moldova

_

______

_____________

Oficiul de

Transfer

Tehnologic

_____________

______

_

Str. Al.Mateevici, 60

MD 2009

Chișinău, Moldova

Date de contact:

Tel. 022 577441

022 577555

e-mail:

transfer.usm@gmail.com

AUTORI:

GUŢU Vladimir (coord.)

BÎRNAZ Nina

DANDARA Otilia

GORAŞ-POSTICĂ Viorica

HANDRABURA Loretta

MURARU Elena

PALADI Florentin

ŞEVCIUC Maia

VELIŞCO Nadejda

„CADRUL DE REFERINŢĂ AL CURRICULUMULUI

UNIVERSITAR” – document de politici educaţionale şi de

reformare a sistemului de învăţământ superior.

Cadrul de referinţă al curriulumului universuitar reprezintă documentul

care defineşte fundamentele conceptuale şi metodologice

ale politicilor curriculare la nivel naţional. Acesta se încadrează prin

funcţiile sale în realizarea demersului prioritar al Strategiei Naţionale

„Moldova 2020”, care prevede „modernizarea sistemului educaţional,

pentru a răspunde atât nevoilor individuale ale tinerilor,

cât şi cerinţelor pieţii forţei de muncă, în scopul sporirii productivităţii

acesteia şi al majorării ratei de ocupare în economie”.

Totodată Cadrul de referinţă al curriculumului universitar va asigura

implementarea unor schimbări de esenţă, prevăzute de Codul Educaţiei

(2014), Strategia Naţională „Educaţia 2020”, documente internaţionale

care reglementează spaţiul european comun pentru învăţământul

superior.

Proiectarea şi implementarea curriculumului universitar la toate

ciclurile învăţământului superior reprezintă un demers de maximă

importanţă pentru funcţionarea eficientă a întregului sistem,

precum şi a fiecărei instituţii în parte. Acest demers are nevoie de

o abordare ştiinţifică, profesională, dar şi experienţială. În acest

sens, Cadrul de referinţă al curriculumului universitar oferă strategii,

principii şi instrumente de dezvoltare curriculară în condiţiile

specifice de reformare a învăţământului superior.

Stadiu: Actualmente, „Cadrul de referinţă al curriculumului

universitar” îndeplineşte următoarele funcţii:

de conceptualizare a curriculumului în diferite ipostaze de

abordare;

de reglementare şi corelare a procesului de proiectare şi

implementare a curriculumului la nivel naţional şi instituţional;

de orientare a procesului de predare-învăţare-evaluare;

de sincronizare cu standardele europene în domeniul

învăţământului superior.

Centrul Editorial Poligrafic al Universităţii de Stat din Moldova,

Chişinău, Republica Moldova, 2015, 128 p.

Str.A.Mateevici, 60, Chişinău, MD 2009.

ISBN 978-9975-71-689-5

41

Similar magazines