Views
7 months ago

Dylan Warren - Davis - Ce ti-e scris in palma ti-e pus

chyromancy

267 la

267 la Cele Tre i Lumi reprezentate în palmă, respectiv la linii şi la degete? Ce lăţime elementală au liniile de pe falange? Cum descrie aceasta mdul în care îşi foloseşte subiectul capacităţile intelectuale în general? Cum se raportează aceasta la lăţimea predominantă a !iniilor palmare şi la energiile elementale predominante în forma mâinii şi în cvadrante? Care este cel mai puternic deget (caracterizat de lungime, lăţime. profil şi semne pozitive)? \are esie al doilea deget putem, ... ic,.._ ?__ Dar al treilea? Care este cel mai slab? Ce ordine elementală descrie această sqccesiune? Ce implicaţii are aceasta pentru expresia psihologică? (Pentru interpretarea acestei configuraţii e!ementale, folosiţi principiul manifestării elementelor, explicat în secţiunea dedicată iaterpretării cvadrantelor). Cum sunt exprimate elementele degetelor în relaţie cu elementele din cvadrante? Ce implicaţii indică relativ la relatia minte - corp? _ Există spaţii distincte între degete? Ce calităţi intelectuale sunt ' accentuate? Ce calităţi sunt inhibate? Notati lungimea, lăţimea, profilul şi semnele de pe falangele tuturor degetelor. În cazul falangelor superioare notaţi forma vârfului, modul în. c are funcţionează fiecare în parte şi ce anume implică. - -;.o, Degetul arătător Degetul este lung sau scurt? Are aceeaşi lăţime pe toată lungimea? Există vreo bombare a profilului pe lungimea degetului? Care nivel al falangelor este cel mai clar? Există vreo porţiune deformată pe lungimea degetului? Degetul este alimentat cu energie de linia lui Jupiter sau de vreo altă linie palmară? Alimentarea cu energie este puternică sau slabă? - Ce implicaţii au toate aceste trăsături asupra încrederii şi imaginii subiectului despre sine însuşi? / / Fa langa Rac Comparat! funcţionarea falangei Rac cu muntele Lunii. Muntele Lunii vine în contact cu linia lui' Mercur ori cu cea a lui Saturn? Fa langa Peşti Comparaţi functionarea falangei Peşti cu linia lui Jupiter.

268 Falanga Scorpion Raportaţi funqionarea falangei Scorpion la mu ntele activ, respectiv cei pasiv al lui Marte, precum şi la linia lui Marte. Degetul mijlociu Degetul este scurt sau lung? Are aceeaşi lăţime pe toată lungimea? Există vreo porţiune mai bombată în profil pe lungimea degetului? Care nivel al falangelor este cel mai clar? Există vreo porţiune strâmbă pe lungimea degetului? Este alimentat cu energie de linia lui Saturn sau de vreo altă linie? Energia furnizată este ,puternică sau slabă? Care sunt implicaţiile acestor trăsături asupra puterii de autodisciplinare a persoanei şi a simţului său de autoapărare? Falanga Capricorn Comparati funcţionarea falangei Capricorn cu iinia lui Saturn. Fa langa Fecioară Raportaţi functionarea falangei Fecioară la liniile lui Mercur. Fa langa Ta ur Raportaţi funcţionarea falangei Taur la linia lui Ve nus. Degetul inelar Degetul este lung sau scurt? Are aceeaşi lăţime pe toată lungimea? Există vreo po11iune mai bombată din profil? Care nivel al falangelor este mai clar? Există vreo porţiune strâmbă pe lungimea . degetului? Energia este furnizată de linia Soarelui, dacă exis tă, sau de vreoaltă liniepalmară? Energia ftimi:z:atăeste pute1 nică sauslabă? Ce implicatii au toate aceste trăsături asupra creativităţii persoanei · şi a capacităţii sale de autoexprimare? Fa langa Berbec Raportati funcţionarea falangei Berbec la muntele activ al lui Marte, ca şi la linia lui Marte. Falanga Săgetător Raportati funclionarea falangei Săgetător la linia tui Jupiter. Falanga Leu Raportaţi funcţionarea falangei Leu la linia Soarelui . i ! i I I i I I i '