Views
2 weeks ago

revista

MANAGEMENT Cercul

MANAGEMENT Cercul metodic cu managerii scolari Director, profesor Gavrilă Corina „Calitatea înseamnă să-ți faci lucrurile bine atunci când nu este nimeni să te vadă.” În data de 25 ianuarie 2017 s-a desfășurat în cadrul Colegiului Tehnic de Alimentație și Turism “Dumitru Moțoc” Galați cercul metodic cu managerii școlari, intitulat “Managementul calității – Domeniu de referință în dezvoltarea instituțională a unităților de învățământ preuniversitar ”. Activitatea a avut ca scop realizarea unei dezbateri pe marginea autoevaluării instituţionale pe baza standardelor de autorizare/acreditare şi a standardelor de referinţă. S-a urmărit evidențierea clară a importanței procesului de autoevaluare sincer și obiectiv, care să definească corect rezultatele obținute. Acesta duce astfel la identificarea zonelor de îmbunătățire și, pe cale de consecință, la identificarea măsurilor care duc la îmbunătățirea rezultatelor și la asigurarea progresului în învățare a elevilor. Obiectivele propuse au fost: conștientizarea importanței autoevaluării pentru succesul școlar; prezentarea nivelurilor la care se realizează evaluarea internă/autoevaluarea (la nivel individual, al comisiei metodice și instituțional); precizarea modalității de organizare a dovezilor; descrierea tipurilor de instrumente folosite la monitorizarea calității; prezentarea legislaţiei în domeniul asigurării şi evaluării calităţii. La activitate au participat directorii și directorii adjuncți din liceele gălățene, care au realizat schimburi de păreri și experiențe de bună practică din activitatea lor de manageri școlari. Întâlnirea s-a derulat sub forma unor prezentări, dar și a unui work-shop în cadrul căruia echipele au avut de elaborat câte un instrument de evaluare pentru un La finalul timpului de lucru fiecare reprezentant al echipelor a expus succint materialul elaborat. Colaboratorii noștri au fost inspectorii de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Galați. În concluzie autoevaluarea trebuie să sprijine dezvoltarea organizațională. De aceea trebuie realizată ca o parte integrantă a planificării strategice și operaționale, nu ca o activitate separată. Trebuie de asemenea să se integreze reglementărilor unității de învățământ, vizând asigurarea calității, să țină cont de standardele naționale de referință și să aibă în vedere comparația cu alte unități de învățământ. 4

Cerc metodic la disciplinele tehnice Director adjunct, profesor Obreja Anișoara „Omul face munca și munca îl face pe om.” Învățământul profesional reprezintă un traseu de formare profesională inițială care se organizează pentru calificări stabilite de MENCȘ în conformitate cu Registrul Național al Calificărilor, în funcție de nevoile pieței muncii, identificate prin documente strategice de planificare a ofertei de formare regionale, județene și locale. Astfel, în data de 17 decembrie 2016 s-a desfășurat în cadrul Colegiului Tehnic de Alimentație și Turism “Dumitru Moțoc” Galați, cercul metodic la disciplinele tehnice intitulat “Formarea profesională a elevilor din învățământul tehnologic. Analiză comparativă între învățământul liceal tehnologic și învățământul profesional”. Învățământul profesional și tehnic se confruntă cu o serie de probleme care fac ca sistemul să nu aibă rezultatele scontate, respectiv să nu producă absolvenți pregătiți corespunzător pentru cerințele pieței muncii. Stabilirea unor viitoare soluții realiste și durabile presupune identificarea și analiza tuturor problemelor, dar și aspectelor pozitive ale sistemului de învățământ tehnic și profesional. Modalitățile de combinare a celor două tipuri majore de învățare – în școală și la locul de muncă – reprezintă esența ÎPT. Existența unor absolvenți care să se poată integra socioprofesional rapid după finalizarea studiilor presupune acumularea atât a cunoștințelor teoretice, cât și a celor practice și nu în ultimul rând a competențelor transversale. Activitatea a avut ca scop realizarea unei dezbateri pe marginea rolului formării profesionale în pregătirea viitorilor angajați. S-a urmărit scoaterea în evidență a punctelor tari ale învățământului liceal tehnologic și ale celui profesional și importanța orientării profesionale a absolvenților de clasa a VIII-a în funcție de capacitățile, abilitățile și aptitudinile acestora. La activitate au participat cadre didactice din unitățile școlare de profil (turism și alimentație) din Galați. Întâlnirea s-a derulat sub forma unor prezentări urmate de discuții pe baza materialelor prezentate. Colaboratorii noștri au fost inspectorii de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Galați. În concluzie metodele de învățare în IPT trebuie să se concentreze pe dezvoltarea de abordări centrate pe elev, luând în considerare nevoile de formare specifice acestuia. 5

descarca formatul pdf - Unicef
Învă ământul românesc între tradi ie și modernism - SIP Hunedoara
Revista Intelligence -Corel-text-site.cdr - Serviciul Român de Informaţii
17. REVISTA PRESEI 27-iul-2012 - dci.uvt.ro
Descarcă revista în format PDF - idea
Descarcă revista în format PDF - idea
selec } ia cervidelor v~nåtoarea continuå seriozitate ... - Revista DIANA
No 2 - Journal of Social Informatics / Revista de Informatica Sociala ...
Anul II, Nr. 7(9), Iunie 2012 - Revista de Cultura Universala Regatul ...
If we replace it, let's say, with civic responsibility - Revista la PLIC
articole şi eseuri - Revista HELIS
Revista oficială pentru clienţii Loctite No. 3
Descarcă revista în format PDF - Idea Design & Print
Revista Toamna Cugireana 2012 - Primăria Cugir
Revista Info-AMSEM Nr. 6 / 2012
INCURSIUNE ÎN ISLAM GeoPolitica - revista geopolitica
REVISTA de INFORMATICĂ SOCIALĂ - Journal of Social Informatics ...
detalii revista nr. 14-15 - RO.AS.IT - Asociatia Italienilor din Romania
Revista Nr. 10 - descarca - AICI (format pdf) - RO.AS.IT - Asociatia ...
Revista - Asociatia Cadrelor Militare in Rezerva si Retragere